Onaylı Defter

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında ISG-isg tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. alix

  alix TÜİSAG Üyesi  Gerekli alt yapı oluşturmadan böyle bir sisteme harala gürele geçildi. Bilgisayarı bilmeyen veya cep telefonu olmayan Köylü Mehmet amcamız ne yapsın? Bir mobil imza için nasıl alınacağını dogru dürüst bilen yok. Mobil imza için 128 k kart lazım piyasada kart yok ve hala mobil imza almak için uğraşıyorum kartlar TİM lere gelirse tabi...


   
 2. izmir

  izmir Guest  E-imzayla birlikte, bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin kesinlikle o kişi tarafından gönderildiği kendiliğinden teyit ediliyor. Gönderici göndermediğini, alıcı da almadığını iddia edemiyor. Şifreleme sistemi sayesinde bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin bir başkasının eline geçmesini veya değiştirilmesini engelleniyor. Kaldı ki, bir uyuşmazlık halinde elektronik belgenin bir kopyası da onay kurumunda bulunduğu için, yersiz ve dayanaksız iddiaların yanlışlığı hemen ispatlanabiliyor.
  E-imzayla birlikte, bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin kesinlikle o kişi tarafından gönderildiği kendiliğinden teyit ediliyor. Gönderici göndermediğini, alıcı da almadığını iddia edemiyor. Şifreleme sistemi sayesinde bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin bir başkasının eline geçmesini veya değiştirilmesini engelleniyor. Kaldı ki, bir uyuşmazlık halinde elektronik belgenin bir kopyası da onay kurumunda bulunduğu için, yersiz ve dayanaksız iddiaların yanlışlığı hemen ispatlanabiliyor.

   
 3. izmir

  izmir Guest

  Elektronik İmza Kanunu
  Elektronik İmza hakkındaki kanunu aşağıda bulabilirsiniz.
  BİRİNCİ KISIM
  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2.- Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar.

  Tanımlar

  MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

  a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,
  b) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
  c) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,
  d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,
  e) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
  f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,
  g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
  h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,
  ı) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,
  j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu ifade eder.

  İKİNCİ KISIM
  Güvenli Elektronik İmza ve
  Sertifika Hizmetleri
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Güvenli Elektronik İmza, Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Araçları

  Güvenli elektronik imza

  MADDE 4.- Güvenli elektronik imza;

  a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
  b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
  c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
  d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,
  Elektronik imzadır.

  Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı

  MADDE 5.- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.
  Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

  Güvenli elektronik imza oluşturma araçları

  MADDE 6.- Güvenli elektronik imza oluşturma araçları;

  a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını,
  b) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini,
  c) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını,
  d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini,
  Sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.

  Güvenli elektronik imza doğrulama araçları

  MADDE 7.- Güvenli elektronik imza doğrulama araçları;

  a) İmzanın doğrulanması için kullanılan verileri, değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,
  b) İmza doğrulama işlemini güvenilir ve kesin bir biçimde çalıştıran ve doğrulama sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,
  c) Gerektiğinde, imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini sağlayan,
  d) İmzanın doğrulanması için kullanılan elektronik sertifikanın doğruluğunu ve geçerliliğini güvenilir bir biçimde tespit ederek sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,
  e) İmza sahibinin kimliğini değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,
  f) İmzanın doğrulanması ile ilgili şartlara etki edecek değişikliklerin tespit edilebilmesini sağlayan,
  İmza doğrulama araçlarıdır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Nitelikli Elektronik Sertifika ve
  Yabancı Elektronik Sertifikalar

  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı

  MADDE 8.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kuruma yapacağı bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer.

  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yapacağı bildirimde;

  a) Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,
  b) Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek,
  c) Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak,
  İle ilgili şartları sağladığını ayrıntılı bir biçimde gösterir.
  Kurum, yukarıdaki şartlardan birinin eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına bir ayı geçmemek üzere bir süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetlerini durdurur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine son verir. Kurumun bu kararlarına karşı 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince itiraz edilebilir.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin devamı sırasında bu maddede gösterilen şartları kaybetmeleri hâlinde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, Kurumun belirleyeceği ücret alt ve üst sınırlarına uymak zorundadır.

  Nitelikli elektronik sertifika

  MADDE 9.- Nitelikli elektronik sertifikada;

  a) Sertifikanın "nitelikli elektronik sertifika" olduğuna dair bir ibarenin,
  b) Sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgileri ve kurulduğu ülke adının,
  c) İmza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerinin,
  d) Elektronik imza oluşturma verisine karşılık gelen imza doğrulama verisinin,
  e) Sertifikanın geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin,
  f) Sertifikanın seri numarasının,
  g) Sertifika sahibi diğer bir kişi adına hareket ediyorsa bu yetkisine ilişkin bilginin,
  h) Sertifika sahibi talep ederse meslekî veya diğer kişisel bilgilerinin,
  ı) Varsa sertifikanın kullanım şartları ve kullanılacağı işlemlerdeki maddî sınırlamalara ilişkin bilgilerin,
  j) Sertifika hizmet sağlayıcısının sertifikada yer alan bilgileri doğrulayan güvenli elektronik imzasının,
  Bulunması zorunludur.

  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri

  MADDE 10.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

  a) Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmekle,
  b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmî belgelere göre güvenilir bir biçimde tespit etmekle,
  c) Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket edebilme yetkisi, meslekî veya diğer kişisel bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, bu bilgileri de resmî belgelere dayandırarak güvenilir bir biçimde belirlemekle,
  d) İmza oluşturma verisinin sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından veya sertifika talep eden kişi tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde üretilmesi durumunda bu işlemin gizliliğini sağlamak veya sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı araçlarla üretilmesi durumunda, bu işleyişin güvenliğini sağlamakla,
  e) Sertifikanın kullanımına ilişkin özelliklerin ve uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartların ve kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında sertifika talep eden kişiyi sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmekle,
  f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini yazılı olarak uyarmak ve bilgilendirmekle,
  g)Yaptığı hizmetlere ilişkin tüm kayıtları yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla,
  h) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve elektronik sertifika sahibine bildirmekle,
  Yükümlüdür.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı üretilen imza oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu veriyi saklayamaz.

  Nitelikli elektronik sertifikaların iptal edilmesi

  MADDE 11.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

  a) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi,
  b) Sağladığı nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin veri tabanında bulunan bilgilerin sahteliğinin veya yanlışlığının ortaya çıkması veya bilgilerin değişmesi,
  c) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, iflâsının veya gaipliğinin ya da ölümünün öğrenilmesi,
  Durumunda vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaları derhâl iptal eder.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli elektronik sertifikaların iptal edildiği zamanın tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü kişilerin hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşabileceği bir kayıt oluşturur.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, faaliyetine son vermesi ve vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaların başka bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kullanımının sağlanamaması durumunda vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaları derhâl iptal eder.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine Kurum tarafından son verilmesi halinde Kurum, faaliyetine son verilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının vermiş olduğu nitelikli elektronik sertifikaların başka bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına devredilmesine karar verir ve durumu ilgililere duyurur.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı geçmişe yönelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal edemez.

  Bilgilerin korunması

  MADDE 12.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

  a) Elektronik sertifika talep eden kişiden, elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri kişinin rızası dışında elde edemez,
  b) Elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü kişilerin ulaşabileceği ortamlarda bulunduramaz,
  c) Elektronik sertifika talep eden kişinin yazılı rızası olmaksızın üçüncü kişilerin kişisel verileri elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

  Hukukî sorumluluk

  MADDE 13.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere tâbidir.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanun veya bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle üçüncü kişilere verdiği zararları tazminle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kusursuzluğunu ispat ettiği takdirde tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaz.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam ettiği kişilerin davranışına dayanması hâlinde de zarardan sorumlu olup, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu sorumluluğundan, Borçlar Kanununun 55 inci maddesinde öngörülen türden bir kurtuluş kanıtı getirerek kurtulamaz.
  Nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanım ve maddî kapsamına ilişkin sınırlamalar hariç olmak üzere, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının üçüncü kişilere ve nitelikli elektronik imza sahibine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran her türlü şart geçersizdir.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğan zararların karşılanması amacıyla sertifika malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortaya ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Bu maddede öngörülen sertifika malî sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri sertifika malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekiz milyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 18 inci madde hükümleri uygulanır.
  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür.

  Yabancı elektronik sertifikalar

  MADDE 14.- Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilen elektronik sertifikaların hukukî sonuçları milletlerarası anlaşmalarla belirlenir.
  Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilen elektronik sertifikaların, Türkiye'de kurulu bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kabul edilmesi durumunda, bu elektronik sertifikalar nitelikli elektronik sertifika sayılır. Bu elektronik sertifikaların kullanılması sonucunda doğacak zararlardan, Türkiye'deki elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı da sorumludur.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Denetim ve Ceza Hükümleri

  Denetim

  MADDE 15.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bu Kanunun uygulanmasına ilişkin faaliyet ve işlemlerinin denetimi Kurumca yerine getirilir.
  Kurum, gerekli gördüğü zamanlarda elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını denetleyebilir. Denetleme sırasında, denetleme yapmaya yetkili görevliler tarafından her türlü defter, belge ve kayıtların verilmesi, yönetim yerleri, binalar ve eklentilerine girme, yazılı ve sözlü bilgi alma, örnek alma ve işlem ve hesapları denetleme isteminin elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları ve ilgililer tarafından yerine getirilmesi zorunludur.

  İmza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı

  MADDE 16.- Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz milyon liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
  Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır.
  Bu maddedeki suçlar nedeniyle oluşan zarar ayrıca tazmin ettirilir.

  Elektronik sertifikalarda sahtekârlık

  MADDE 17.- Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik sertifika oluşturanlar veya bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bir milyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

  Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır.

  Bu maddedeki suçlar nedeniyle oluşan zarar ayrıca tazmin ettirilir.

  İdarî para cezaları

  MADDE 18.- Bu Kanunun;

  a) 10 uncu maddesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına on milyar lira,
  b) 11 inci maddesindeki yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına sekiz milyar lira,
  c) 12 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında on milyar lira,
  d) 13 üncü maddesinin beş ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına sekiz milyar lira,
  e) 15 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına yirmi milyar lira,
  idarî para cezası Telekomünikasyon Kurulu tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

  Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

  İdarî nitelikteki suçların tekrarı ve kapatma

  MADDE 19.- 18 inci maddedeki suçları işleyenlerin bu suçları işledikleri tarihten itibaren geriye doğru üç yıl içinde ikinci kez işlemeleri hâlinde para cezaları iki kat olarak uygulanır, üçüncü kez işlemeleri hâlinde ise Kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkında kapatma cezası verilir.

  Kapatma cezası verilmesine ilişkin karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilir. Bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, yetkili makam tarafından verilen kapatma kararının yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Çeşitli Hükümler

  Yönetmelik

  MADDE 20.- Bu Kanunun 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

  Kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmayacak hükümler

  MADDE 21.- Bu Kanunun 8 inci maddesinin dört ve beşinci fıkraları ile 15 ve 19 uncu maddesi hükümleri, elektronik sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.

  MADDE 22.- 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.

  MADDE 23.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 295/A maddesi eklenmiştir.

  MADDE 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.

  Dava sırasında bir taraf kendisine karşı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.

  MADDE 24.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve mevcut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
  m) Elektronik İmza Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

  Yürürlük

  MADDE 25.- Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 26.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

     

   
  Hasan Berkman bu yazıya teşekkür etti.
 4. Hasan Berkman

  Hasan Berkman TÜİSAG Üyesi

  Teşekkürler Canan hn. yeterli...

   
 5. kalsit

  kalsit TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak elektronik imza veren bir kuruluşa mail attım, gelen cevap aşağıda ki gibidir;
  Sayın ..........

  Elektronik imza alarak 5070 sayılı kanunda geçerliliği olan imzayı kullanabilirsiniz. Yalnız, mail ile gönderilen e-imzanın yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
  e-imzayı bir başkasına göndermek ve sadece o kişinin görmesini, açmasını ve başkasının eline geçmemesini istiyorsanız 2 tarafında güvenlik sertifikası olması ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  Konuyla ilgili web sayfamız size yardımcı olacaktır. “güvenlik sertifikası” http://www.e-guven.com/Urunlerimiz.aspx?PageID=8

  Saygılarımızla,

     

   
 6. Hasan Berkman

  Hasan Berkman TÜİSAG Üyesi

  eeee şimdi..
  Birçok davada bilgisayar bilgileri delil olurken bizim outlook çıktıları delil olmazsa yazık.. başka bir yolu olmalı

   
 7. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  merhaba arkadaşlar elektronik imzaya geçişi hızlı yapmışsınız benim daha defterle alakalı sorularım olacaktı.:D

  şimdi bir tavsiye defteri var bir de kurul kararı defteri var.doğru mudur.
  hangisinin tutulması zorunludur.yasalar gereği?-ben tavsiye defteri zorunlu diye biliyorum.
  ve bu deftere ne yazacağız.? yapılan kurul toplantısı sonuçları, sahada yapılması gerekenler, gibi şeyler mi yazılacak.

  bu defter konusunu biraz açarsanız çok sevinirim.
  teşekkürler.
   
 8. phoenix

  phoenix TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar merhaba herkes e-imzaya takılmış durumda ama İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde şöyle diyor;
  İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.

  Bu yüzden işveren imzalamış ya da imzalamamış çok dert etmeyin bence önemli olan sizin ve işyeri hekiminin defteri doldurması ve kendinize ait olan nüshayı almak.   
  gökhan Timur ve SuİSG bu yazıya teşekkür etti.
 9. coskun888

  coskun888 TÜİSAG Üyesi

  Onaylı defteri bölge müdürlüğünde onaylatmadan önce işyerinde defterin işveren tarafından imzalanması gerekiyor mu? Şirket bilgilerinin yer alması gerekiyor mu? Neler olamalı onaylatılmadan önce?

     

   
 10. palemo

  palemo TÜİSAG Üyesi

  Şirket bilgileri elbette gerekiyor. İşyeri bilgileri : ünvan, adres, telefon, faks, e-posta, faaliyet alanı, tehlike sınıfı, SGK Sicil no.
  İşveren bilgileri : ad-soyad, adres, TC kimlik no, telefon, faks, e-posta
  İşyeri hekimi ve ISG uzmanı : ad-soyad, TC kimlik no
  Kapak sayfasında imza yok.   
 11. omark

  omark TÜİSAG Üyesi

  sayın chemistanbul,
  isg tespit ve öneri defteri zorunludur.<kurul defteri zorunlu değildir fakat kurulda alınan kararlar tutanakla kayıt altına alınması gerekmektedir.Toplantı tutanak formu ile kurul kararlarını kayıt altına alabilirsiniz.
  Tespit ve öneri defterine ise gördüğünüz eksiklikleri yazacaksınız.   
  chemistanbul bu yazıya teşekkür etti.
 12. omark

  omark TÜİSAG Üyesi

  Coşkun Bey,
  Defterin ön sayfasını, ek4 deki bilgilerin yanı sıra ek 3 deki işyeri hekimi bilgilerini de ilave ederek oluşturabilirsiniz.Onaylatmadan önce İl müdürlüğüne bir yazı ile göndererek onaylatılmasını sağlayabilirsiniz.

   
 13. TuğRuL

  TuğRuL TÜİSAG Üyesi

  Gerçekten çok iyi düşünüyorsunuz ama her zaman bit biti ısırmaz diye bi laf var :)
   
 14. theerkan

  theerkan TÜİSAG Üyesi

  Onalı defteri nereden temin ediyoruz?

   
 15. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  OSGB ler satıyor.50 tl demişlerdi.   
  theerkanweb bu yazıya teşekkür etti.
 16. Selcen ÖZBAY

  Selcen ÖZBAY TÜİSAG Üyesi

  Geçen hafta onaylatmak için defteri İşkur'a gönderdim, gönderdiğim arkadaşa kapak sayfasında imza olmadığı için sıkıntı çıkardılar.Onaylamaya ikna olmasalardı kendim gidip onaylatacaktım.

   
  alix bu yazıya teşekkür etti.
 17. Selcen ÖZBAY

  Selcen ÖZBAY TÜİSAG Üyesi

  35 TL ye internetten bulduğum bir OSGB'den aldım.Bursa'dan kargo dahil yolladılar.

   
  theerkanweb bu yazıya teşekkür etti.
 18. HüseyinK

  HüseyinK TÜİSAG Üyesi

  Onaylı defteri dolduran arkadaşlar nasıl bir uslub kullanıyorsunuz? Tespit ve önerilerinizi nasıl yazıyorsunuz?

   
  bernafzk bu yazıya teşekkür etti.
 19. MARBLE_İSG

  MARBLE_İSG TÜİSAG Üyesi

  Parasını işverenden alan bir uzman sizce nasıl bir uslup kullanabilir ki? Bizlere deniliyorki defteri, eksiği objektif ve sert yazın ama paranızıda işverenden alın...komik ve ironik bir durum......

   
  ay_iz, atalay.ayaz ve ayhanucar bu yazıya teşekkür etti.
 20. BAYRAM ŞEKER

  BAYRAM ŞEKER TÜİSAG Üyesi

  internetten alamıyomuyuz

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica