Osgb'ler C Sınıfı Uzman Almıyor | Sayfa 6 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Osgb'ler C Sınıfı Uzman Almıyor

Konu, 'Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) Hakkında' kısmında memocan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. rasül demirci

  rasül demirci TÜİSAG Üyesi  Bir iş kazasında işletmede sorumlu olan kişi işveren veye işveren vekilidir. İsg uzmanı ancak mahkemede bilirkişi raporuyla ihmali belirlenebilir ve ceza alması muhtemeldir.Polis isg uzmanını degil işveren veya işveren vekilini muhatap alır. Tabi sizin nasıl bir sözleşme yaptıgınızı ve neye imza attıgınızı bilmiyoruz.


   
 2. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Rasül BEY
  Benim imza attığım yada atacağım bir şeye göre değil bu.İş kazasında polis o işletmenin iş güvenliği uzmanını çağırıyor. İşletmenin işveren vekili,depo müdürü yada personel şefini değil.
  İş kazasında İş güvenliği uzmanı da sorumludur bunu pas geçiyorsunuz.Ceza olayı ile karıştırmayınız.

   
 3. rasül demirci

  rasül demirci TÜİSAG Üyesi

  ş güvenliği uzmanlarının görevleri

  MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  a) Rehberlik;

  1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

  2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

  3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

  4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işvereneönerilerde bulunmak.

  b) Risk değerlendirmesi;

  1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

  c) Çalışma ortamı gözetimi;

  1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

  2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işvereneönerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasıçalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

  2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

  3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasınıkontrol etmek.

  4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinihazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  d) İlgili birimlerle işbirliği;

  1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

  2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planınıişyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

  3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

  4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

  MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

  b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin içdüzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarıçalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

  MADDE 11 –(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışınımümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  (2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterleresas alınır.

  (4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

  İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

  MADDE 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

  b) Diğer işyerlerinden:

  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam günçalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanıek olarak görevlendirilir.

  (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam günçalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.


  Burada nerde yazıyor.İş kazası olduğunda polis ile muhatap olacağın.İsg uzmanın görevi tavsiyedir. Geriye kalan işverenin yükümlülüğü ve sorumluluğu.Lütfen dikkat edin toplum da iş kazalarının sorumlusu olarak isg uzmanları görülüyor.

     

   
 4. Egemen_01

  Egemen_01 TÜİSAG Üyesi

  Resul bey,
  Yukarıda bahsettiğiniz yönetmelik çıkmadan önce durum aynen sizin söylediğiniz gibiydi. Yani İş güvenliği uzmanları olası iş kazalarından sorumlu tutulamayabiliyorlardı. Ancak, aşağıda yazdığım yönetmelik maddesine göre yargı yolu maalesef iş güvenliği uzmanları içinde kesinleşmiş oldu. İsterseniz beraber bakıp yorumlayalım.
  ''(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterleresas alınır.''
  Burada bahsedilen ''kesinleşmiş yargı kararı'' sizce neyi ifade ediyor?
  Benim yorumum;
  İş güvenliği uzmanı herhangi bir iş kazasında yargılanacak ve hakkında hüküm verilecek ki ondan sonra belgesi 6 ay askıya aınabilecektir demek istiyor. yanılıyormuym?
  Sonuç olarak;
  Biz iş güvenliği uzmanları da maalesef bu yönetmelik hükmüne göre yargılanmaktan kaçamayacağız.

   
 5. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Rasül BEY
  Faal olarak çalışmakta mısınız ve Hiç iş ka
  Egemen BEY
  Rasül Bey in anlamadığı nokta yada bizim anlatamadığımız nokta şu.
  İş kazası olduğunda kolluk kuvvetleri iş güvenliği uzmanını çağırıyor.2 kere başıma geldiği için açık ve net söylüyorum.Hafif yaralamalı iş kazası oldu ve karakoldan beni çağırdılar.İş güvenliği uzmanınız gelecek diye.
  Cezai işlem açısından belirtmiyorum iş kazası olduğunda eğer işletmenin iş güvenliği uzmanı varsa POLİSLER artık İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI muhatap alıyor ve onları çağırıyorlar.
  Yoksa yönetmelik maddesini yazsak ne olacak yazmasak ne olacak. Elimizde yönetmelik polise mi bunu açıklayacağız.Polis artık ifade için Uzmanı çağırıyor

     

   
 6. uzmannn

  uzmannn TÜİSAG Üyesi

  Fatih bey,

  Bende tam zamanlı çalışan bir uzmanın ama bizim burda sizin dediğiniz gibi olmuyor. Kaza olduğu zaman işveren vekili karakola gidip ifade veriyor. Ben 10 aydır bu işletmede görev alıyorum. Arasıra küçük kazalar yaşanıyor ama daha hiç karakola gitmedim. Her defasında işveren vekili olan bir arkadaş var o gitmektedir.

   
 7. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  O zaman ya sen şanslısın yada ben şanssız.
  Şirketimize bağlı bursa ve adanada ki işletmelerimizde ufak 2 kaza oldu.Hafif yaralanma şeklinde çivi batması ve parmak ezilmesi polis işveren yetkilisi genel müdüre iş güvenliği uzmanınızı istiyoruz demişler.Bu olay daha dün gerçekleşti mesela.
  Siz hangi ilde görevlisiniz
   
 8. rasül demirci

  rasül demirci TÜİSAG Üyesi

  Sizi istemiş olabilirler ben size kanunen kazada sorumluluğunuz mahkeme kararı olmadıkça YOK.ilgili maddede diyor ki (okuyan arkadasa soyluyorum)
  '(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterleresas alınır.
  ihmalin varsa zaten suclusun. Polis sana hiç birşey soramaz ama haki ve savcı sorabilir.İş kazasında yetki ; yetkili olan sorumlu müdür veya işverendir.Boşuna karakola gitmeyin ...   
 9. uzmannn

  uzmannn TÜİSAG Üyesi

  Dediğin gibi ya sen şanssızsın yada ben şanslıyım. Ama ben ilk etapte sorumluluk işverende, tabiki ciddi yaralanmalarda mahkeme sürecinde uzmanın eksiği varsa uzmanda payını alacaktır diye düşünüyorum.

     

   
  rasül demirci bu yazıya teşekkür etti.
 10. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Fatih bey iş kazası olma durumunda polis sizin şüpheli olarak ifadenizi alamaz. O iş yerinde bulunan kazalının ilk amiri emir verme durumunda olduğu ve kazalı işi yaparken yaralandığı için şüpheli konumunda ifade verir ( Bu işçinin durumuna göre bakım şefi işletme şefi v.b dir ). İşletmede bulunan sorumlu müdürler ve genel müdürler dahi bu şekilde ifade vermez. Daha sonra mahkeme sürecinde herkes sorumluluğ nispetinde ceza alır ( örneğin parmak kopması olayında ilk amir olarak teknik müdür 5 ay onu denetlemediği için de genel müdür 3 ay hapis cezası almıştır. Bir yıl içinde benzer vaka durumunda karar infaz edlecektir ). Sizin genel müdür anladığım kadarıyla uyanıklık yapıp polisi sizin üstünüze salmış. Bunları yaşadığım için yazıyorum...   
  gökhan Timur ve rasül demirci bu yazıya teşekkür etti.
 11. rasül demirci

  rasül demirci TÜİSAG Üyesi

  ATURAN çok doğru söyledi. İş veren isg uzmanı calıştırmakla sorumluluğu üzerinden atabileceğini düşünüyor.Lütfen dikkat edin.Ayrıca toplumda da böyle yanlış bir algı var malesef.   
 12. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Sanırım Polislerin bilgisizliği bu şekilde bize yansıtılıyor.Düşünün Adana da Polis Uzmanınız gelmeli diyor.Aynısı Bursa da da gerçekleşmişti açıkcası gitmemiştim .Şimdi de gitmeyi hiç düşünmüyorum

   
 13. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  İşin trajikomik tarafını size söyleyeyim. İş yerimizin o biriminde isg katip üzerinden uzmanlığını yapmıyorum.Uzmanlığını yapmadığım müdürlüğümüzde olan bir kaza ve hadi uzmanınız gelsin deniliyor. :) iyi de arkadaşım ben sizin uzmanınız değilim ki . Niye o kadar yolu gideyim :)
   
 14. rasül demirci

  rasül demirci TÜİSAG Üyesi

  Arkadasım karar ver kaza olunca gittin mi gitmedin mi karakola senin gibi bir uzmanı ilk defa görüyorum.

   
 15. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşım mı!!!
  Hitabını beğenmedim.Hitabına dikkat et bence önce . Sonra Yorumlarımı Oku ondan sonra cevap yaz bence.
  Çağırdılar dedim .Gittim demedim Sanırım biraz idrak sorunun var senin   
 16. e-mine

  e-mine TÜİSAG Üyesi

  artık polislerin ilk sorusu bu iş yerinin iş güvenliği uzmanı kim olmuş. savcılardan sonra polisler de bu soruyu soruyor.

   
 17. rasül demirci

  rasül demirci TÜİSAG Üyesi

  Bence sen git ilk önce yönetmelikleri oku,kanunları veya yargıtay ictihadlarına bakın ki ilerde başınıza bişey gelmesin.

   
 18. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Engin Tavsiyelerinizi kendinize saklayınız arkadaş-ım

   
 19. Emir KARAOSMANOĞLU

  Emir KARAOSMANOĞLU TÜİSAG Üyesi

  Resul Bey hitabınız hiç hoş değil tavsiyede bulunurken verdiğimiz cevaplara dikkat edelim.

   
  rasül demirci bu yazıya teşekkür etti.
 20. akoz

  akoz TÜİSAG Üyesi

  Fatih bey,
  ben İzmirde yaşıyorum ve 32 yıllık Elektrik Mühendisiyim.26 yıl telekom sektöründe çalıştım.Şimdi emekli olduktan sonra geçen sınavla birlikte A sınıfı İş güvenliği uzmanı oldum.Bizim toplumumuz o kadar örgütsüz ve umursamaz ki ben çalıştığım dönemde dahi odaya kayıtsız mühendis arkadaşlar vardı.Bahaneleri de "EMO bana bir katkı sağlamıyordu".Oysa bazı yasa ve yönetmelikler EMO sayesinde geri çekilmek zorunda kalıyor.Geçen hafta oda seçimleri vardı ve gördüğüm yüzler benim gibi emekli eski mühendislerdi,hatta bazıları 60-70 yaşlarındaydı.Genç arkadaşlar maalesef odalarına sahip çıkmıyorlar.Oda yönetimine seçilenlerin çoğu da benim arkadaşlarım.Çok üzüldüm.Oysa tam aksine çoğu genç,azı yaşlı olmalıydı.Bu durum hemen bütün odalarda var.Çarşamba günleri seminerle düzenleniyor.Katılanlar yine eski mühendisler.Bu durumda yasa koyucular odaları dikkate almıyor ve keyfi davranıp odaya yaptırım gücü bile vermiyor.Örneğin,İlk çıktığında İnşaat denetiminde, "denetçi belgesi"ni TMMOB odaları veriyordu.Daha sonra bu yetkiyi odalardan aldılar ve Bayındırlık bakanlığına verdiler.Denetim şirketlerinde çalışanların durumu İş güvenliği uzmanları kadar olmasa da pek iç açıcı değil.Sonuç dönüp dolaşıp örgütlü topluma geliyor.Mühendislerin odalarına sahip çıkmasında düğümleniyor.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica