Pazarlamaya Giriş | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Pazarlamaya Giriş

Konu, 'Kişisel Gelişim Eğitim Sunumları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  PAZARLAMAYA GİRİŞ
  Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi
  içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır.
  Bunlar üreticiler, tüketiciler ve aracılardır.
  Üreticiler, pazarlama sisteminin birinci öğesi olup pazarın ihtiyacı olan mal ve hizmetleri
  üretim faktörlerini biraraya getirerek üreten veya ortaya çıkaran taraftır. Başlıca amaçları ise
  kar etmek, satış artırmak ve pazar payını artırmaktır. Ancak kar amacı gütmeyen işletmelerde
  ise amaç hedeflenen amaca ulaşmada etkinlik ve verimlilik olabilmektedir.
  Tüketiciler, çeşitli ihtiyaç istek ve arzularını tatmin etmek amacıyla satın alma faaliyetlerinde
  bulunarak pazarlama sistemine katılan taraf olarak tanımlanabilir.
  Aracılar, üreticiler ve tüketiciler arasındaki bağlantıların veya irtibatın sağlanmasına yardımcı
  olan toptancı perakendeci satıcı veya daha da genel bir ifade ile pazarlamacılardan
  oluşmaktadır.
  PAZARLAMANIN TANIMI
  Pazarlama, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim mübadele sürecidir
  şeklindedir.
  Bir ara yüzey fonksiyonu olarak pazarlama faaliyetlerinin amacı ise tüketici ihtiyaç ve
  isteklerine uygun mal ve hizmetlerin arzu edilen zaman ve mekanda uygun bir fiyatla
  tüketiciye ulaştırılmasıdır.
  Bir ara yüzey fonksiyonu olarak pazarlama faaliyetlerinin amacı ise tüketici ihtiyaç ve
  isteklerine uygun mal ve hizmetlerin arzu edilen zaman ve mekandan uygun bir fiyatla
  tüketiciye ualştırılmasıdır.
  Alıcı ile satıcı arasındaki değişim olayının gerçekleşebilmesi için belirli şartların mevcut
  olması gerekmektedir. Bu süreçte;
   En az iki tarafın olması gerekmektedir
   Taraflardan her biri karşı tarafa önerebileceği bir değere sahip olmalıdır.
   Tarafların birbirinden haberdar olmaları gerekmektedir.
   Taraflardan her biri karşı tarafın teklif ve önerisini kabul veya reddetme serbestisine
  sahip olmalıdır ve
   Taraflar bu değişimden fayda elde edebileceklerine inanmalı ve bunun için istekli
  olmalıdır.
  PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR
  İhtiyaçlar tatmin edilmemiş insan dürtüleri olarak tanımlanabilir. Bir ihtiyaç tatmin edilmediği
  takdirde insana huzursuzluk ve mutsuzluk verecketir. İhtiyaçlarını karşılamayan kişi ise ya bu
  uyarıyı bastırmaya çalışacak veya daha farklı alternatiflerde tatmin yolunu seçecektir.
  Pazarlama çevrimi
  insan ihtiyaçları sınırlı iken, ihtiyaçları tatmin veya karşılama özelliği olan istekler ise
  sınırsızdır. Örneğin açlık dürtüsü bir ihtiyaç iken karnınızı doyurmak için isteyebileceğiniz
  çok sayıda alternatif vardır.
  Müşteri tatmini(memnuniyeti)
  Mübadeleyi izleyen süreçte tüketecinin satın aldığı kadar ürünün tüketici istek ve ihtiyaçlarına
  uygunluğu ve ihtiyaçlar karşılama derecesinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir.
  Müşteri sadakati
  Tüketicinin bir marka ürün yada işletme hakkında geliştirdiği olumlu tutumdur. Tüketici,
  memnun olduğu marka ürün ya dsa işletmenin sürekli kullanıcısı olması söz konusudur.
  PZARLAMA TANIMINDA YER ALAN ÖNEMLİ NOKTALAR
   Pazarlama bir mübadele/değişim sürecidir.
  İhtiyaçlar
  istekler Talep
  Ürün
  Değişim
  Müşteri
  tatmini
  Müşteri
  sadakati
  Üretşici ve tüketici arasında değişime sebep olan aracılar
   pazarlama, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı tatmini hedefleyen ve insanlara
  istediklerini vermeye yönelik faaliyetlerdir.
   Pazarlama çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.
   Pazarlama mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.
   Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım temel pazarlama faaliyetlerini
  oluşturmaktadır.
   Bir işletme faaliyetler grubu olarak pazarlama süreklilik arzeden hızlı bir
  değişimin yaşandığı dinamik bir ortamda gerçekleşir.
   Pazarlama sadece kar amaçlı işletmelere has bir faaliyet değildir.
   Pazarlama bütün kişisel ve örgütsel faaliyetleri içermeyip sadece değişimi
  kolaylaştıran ve gerçekleştiren faaliyetleri kapsar.
   Pazarlama bir yönetim süreci olup sosyal bir ortamda gerçekleşmektedir.
   Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve karlılık esasstır.
  PAZARLAMANIN AMACI VE ÖNEMİ
  Pazarlama faaliyetlerinin en önemli amacı müşteri tatmini sağlayan mübadeleleri
  gerçekleştirmek veya memnun müşteriler yaratmaktır. Bu bağlamda pazarlamacının iki temel
  Toptancı
  perakendeci tüketici
  değişim değişim değişim
  üretici
  amacından bahsetmek mümkündür. Tüketici istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu istekler
  doğrultusunda üretim yapmak ve tüketiciye sunmak.
  Tüketici isteklerini analiz etme konusunda duyarsız davranan bir çok uluslarası firma bu
  davranışın bedelini pahalı bir şekilde ödemiştir.
  Pazarlamanın amacı tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler üretmek ve tüketicinin
  terchine sunmaktır. Bu bağlamda pazarlama uygun bir ürünü uygun zamanda uygun bir fiyata
  ve uygun tanıtım kanalları ile sunma görevini üstlenmektedir.
  Pazarlama o kadar temel bir konudur ki onu ayrı bir işletme fonksiyonu olarak düşünmek
  mümkün değildir. Pazarlama bütün işletmeye nihai sonuçlar açısından yani tüketici gözüyle
  bakılmasıdır. Dolayısıyla pazarlamanın ilgi ve sorumluluğu tüm işletme fonksiyonlarını
  kapsamalıdır.
  PAZARLAMANIN KAPSAMI
  Pazarlamanın en yaygın uygulandığı ve benimsendiği alan hızlı tüketilen tüketici ürünleri
  pazarlamasıdır. Yapısal özellikleri açısından tüketici ürünlerine kıyasla çeşitli farklılıklar
  içeren endüstriyel ürünlerin pazarlanmasında da pazarlama faaliyetleri önemli rol
  oynamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin uygulandığı alanlar sadece fiziksel ürünlerle de sınırlı
  değildir. Günümüzde hizmetlerin pazarlanmasında da pazarlama ilkeleri son derece önemli rol
  oynamaktadır. Hizmet sektörünün ağırlıklı olarak soyut özellikler içermesi hizmetlerin
  pazarlanmasında pazarlama faaliyetlerini daha da önemli kılmaktadır.
  PAZARLAMA ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
  ÜRETİM YAKLAŞIMI
  1930lara kadar olan dönemde yaygın olarak benimsenen bu yaklaşıma göre pazarlamanın
  amacı üretimi iyileştirme ve dağıtım sisteminin etkin hale getirilmesidir. Bu anlayışa göre
  tüketiciler bütçeleri kapasitesinde olan ürünleri satın alırlar. Tüketici pazarda bulabildiği şeyi
  alacaktır öyleyse pazarlamanın yapması gereken şey üretimi iyileştirmek ve iyi bir dağıtım
  kanalı ile ürünleri pazara ulaştırmaktır.
  ÜRÜN YAKLAŞIMI
  Tüketici en kaliteli yüksek performanslı ve özellikleri olan ürünleri tercih edeceğinden
  işletmenin amacı sürekli bir ürün iyileştirme üzerine olmalıdır. Eğer rakiplerinizden daha iyi
  ürünler yaparsanız tüketiciler sizin ürününüzü tercih edecektir.
  SATIŞ YAKLAŞIMI
  “iyi bir pazarlamacı iyi bir satıcıdır” ve vurgulanan temel mesaj ise “sat sat sat” şeklindedir.
  Kısacası satış yaklaşımına göre ürünleri satmak için her türlü tekniğe başvurulabilir.
  PAZARLAMA YAKLAŞIMI
  1960lardan sonra arz-talep dengesinde arz fazlasının yaşandığı rekabetin yoğunlaşmaya
  başladığı ve tüketici bilincinin gelişmeye başladığı yıllarda ortaya çıkmıştır.
  Pazarlama yaklaşımı tüketici istek ve ihtiyaçlarına odaklanmış bir yaklaşım olup işletme
  amaçlarına ulaşmanın yolunu bütünleşik bir pazarlama gayreti ile müşteri tatmini yaratmak
  olarak görmektedir. Pazarlama yaklaşımında odak noktası kısa dönem performansı olmayıp
  müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak da müşteri sadakatı yoluyla uzun vade performansı
  üzerinedir.
  Pazar odaklılık, Pazar odaklı bir organizasyon müşteriye rakiplerden daha fazla ve daha
  üstün değer sağlamak amacıyla organizasyonun tüm birimleriyle müşteriyi anlama ve
  tanımayı hedefleyen ve gayret gösteren bir yapıdadır.
  PAZARLAMA YÖNETİMİ
  Pazarlama yönetimi, değişimlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinin
  kolaylaştıracak ve hızlandıracak pazarlama faaliyetlerinin planlanması organizasyonu
  uygulanması ve kontrol sürecidir.
  Pazarlama yöneticisi pazarlama faaliyetlerini belirli stratejiler çerçevesinde yapmak
  zorundadır. Pazarlama stratejisi geliştirme süreci iki genel kademeden meydana gelmektedir.
  Birinci kademe hedef pazar seçimidir ikinci kademe ise seçilen hedef pazara uygun pazarlama
  karması oluşturmaktır.
  Hedef pazar bir firmanın ilgisini çekmek istediği benzer özellikler sergileyen tüketici
  grubudur.
  Pazarlama karması seçilen hedef pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
  müşteri tatmini sağlamak amacıyla ,işletmenin kontrolünde olan değişkenlerden meydana
  gelen bir karmnadır. Pazarlama karmasının dört elemanı vardur bunlar maul (product) FİYAT
  (price) tutundurma(promation) ve dağıtım (place)dır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  PAZAR VE PAZARLAMA ÇEVRESİ
  PAZAR KAVRAMI
  PAZAR, alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları kar amaçlı yada kar amaçsız
  her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği yada değişim fiyatlarının
  oluştuğu yer yada koşullar dizisi şeklinde tanımlanabilir.
  PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ
  Kitle üretiminin gelişmesi pazarda aynı ihtiyacı karşılayan mal ve hizmet sayısının artması ve
  tüketici beklentilerinin farklılaşması sonucunu doğurmuştur. Bundan dolayı işletmelerin
  mevcut ve gelecekle ilgili pazarda oluşan yada oluşabileceği düşünülen fırsatların izlenmesi
  konusuna önem vermeleri gereği açıkca anlaşılmış bulunmaktadır.
  Pazar fırsatı, mevcut durum ve gelecekte ortaya çıkabilecek değişimler çerçevesinde mal ve
  hizmetlerin yeterli olup olmaması ve karşılanmamış veya ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara
  uygun mal ve hizmetlerin işletmelerce farkına varılmasıdır.
  Pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde işletmenin kendi durumunu gerçekci olarak
  değerlendirmesi zorunludur.
  Makro çevre faktörleri
  Dışsal faktörler olup ulusal ya da uluslarası düzeyde faaliyet gösteren tüm işletmeleri
  etkileyen yerel ve global tüm çevresel faktörleri içerir. Mikro çevre faktörleri ise makro çevre
  faktörlerinden etkilenen ve ilgili pazar alanları yada koşulları için sınırlı olarak kabul
  edebileceğimiz etmenlerden oluşur.
  Mikro çevre faktörlerinin analizi
  İşletmelerin faaliyette bulunduğu pazar bölüm yada bölümlerindeki tedarikçiler bayiler ve
  kredi kuruluşları gibi aracılar rakipler ve müşteriler yanında işletme çalışanlarıyla pay
  sahipleri analiz edilmesi gereken mikro çevre faktörlerini oluşturur. Mikro çevre faktörlerinin
  analizi aslında işletmenin rekabet çevresinin analizi olarak da değerlendirilebilir.
  Tedarikçiler;
  İşletmenin üretimde kullandığı hammadde ve yardımcı malzemelerle diğer alımlarını
  gerçekleştirdiği satıcıların sektördeki konumunu büyüklüğü güçlü olup olmaması diğer
  rakiplerle olan ilişkileri ve işletmenin bu tedarikçi firmalarla olan sözleşme şartları gibi çok
  sayıdaki husus pazarlama çabalarının sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı etkileyecek güce
  sahiptir.
  Rakipler ;
  İşletmeleri pazarda zorlayan konulardan biride mevcut ve muhtemel rakiplerdir. Paazarlama
  yönetimi mervcut rakipler yanında muhtemel rakipleri izlemek onların strateji ve
  programlarını değerlemek karşı strateji ve taktikler geliştirmek durumundadır.
  işletmenin mikro çevre faktörleri
  Aracılar;
  Tedarikçiler ya da müşterilerle iletişimde yer alan bayi dağıtıcı taşıma ve depolama firmaları
  gibi aracılarla kredi veren kurluşlar da işletmenin rekabet çevresinin etkileyen faktörlerdendir.
  Müşteriler;
  Pazarlama yönetimlerini ilgilendiren önemli konulardan biri de çok sayıda firma ve ürüne
  muhatap hale gelen ancak sayıları o oranda artmayan müşterilerdir. Her işletme mevcut
  müşterilerini elde tutma yanında yeni müşteri elde etme çabasını sürdürür.
  Çalışanlar;
  Pazarlamanın amacı müşteri sağlamaktır. Müşteri tatminin sağlanmasında en önemli rolü
  üstlenen taraf ise işletmeler açısından önemli bir rol oynayan iç müşterişler olarak da ifade
  edilen çalışanlardır.
  Pay sahipleri;
  İşletmelerin pazarlama çevresini oluşturan vce pazarlama çabalarını doğrudan olmamakla
  birlikte etkileyebilecek bir diğer mikro çevre faktörü de pay sahipleridir. Pay sahiplerinin
  beklentileri işletmenin geleceğine bakış açıları başarıyı değerleme kriterleri ve yöneticilerle
  Tedarikçiler
  işletme
  rakipler
  Aracılar
  Toptancı
  Perakendeci
  Bayi
  kredi kuruluşu
  Müşteriler
  olan ilişkileri gibi husular dolaylı olarak pazarlama yönetiminin karar ve uygulama üzerinde
  etkili olabilecek hususlardandır.
  MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
  Kitle iletişiminin yaygınlaşması ve hızı kazanmasıyla dünyanın birbirinden uzak pek çok
  noktasında pazarda yaşanan değişimlerin diğer pazarlar ve dolayısıyla tüketiciler üzerindeki
  etkileri göz ardı edilemez hale gelmiş bulunmaktadır.
  Sosyo-kültürel faktörler
  Yaşam tarzı
  Yaşam tarzı yada yaşam biçimi insanların özellikle modern dünyada günlük yaşamlarında
  neyi niçin yaptıklarını ve yaptıkları şeylerin kendileri ve başkaları için ne anlama geldğini
  anlatmada yardımcı olan bir kavramdır.
  Tüketim kalıpları
  Tüketim kalıpları bireylerin yaşadıkları ve mensup oldukları toplumun kültürel değerleriyle
  doğrudan etkilenir. Bu anlamda tüketim kalıbı tüketim eylemini gerçekleştiren bireylerin
  alışverişlerini sahip oldukları kültürel değerlere göre düzenleme biçimidir. Ev hanımının
  alışveriş sepetindeki bir bölüm eşyayı ev halkına bir bölümünü eşe bir başka bölümünü
  çocuklara ve bir bölümünü konuklara ayırması tüketim kalıbının bir göstergesidir.
  Aile yapısı
  Tüm dünyada gittikçe artan oranda çekirdek aile yapısına doğru bir gidiş gözlenmesine
  rağmen aile içinde karar alma dayanıışma ve iletişim biçimlerindeki farklılığın devam etttiği
  de gözlenmektedir.
  Çalışma hayatında kadın
  Gelişmiş toplumlardan başlayarak gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlardada
  yaygınlaşmaya başlayan önemli bir diğer sosyo-kültürel faktör de kadının çalışma yaşamında
  daha fazla yer almış olmasıdır. Kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması bir yandan
  aile yapısı diğer yandan ise tüketim kalıpları ile yaşama tarzlarının değişmesini hızlandıran bir
  faktör olarak da görülebilir.
  Demografik faktörler
  Pazar fırsatlarının izlenmesi bakımından üzerinde durulması gereken demografik faktörler ;
  nüfus, işsizlik ve eğitim başlıkları altında toplanabilir.
  Nüfus ve nüfusun dağılımı
  Gelişmiş ülkelerde bir nüfus azalması yaşandığı bilinmektedir. Buna karşılık gelişmekte olan
  ülkeler de ise nüfus artışı azalan oranlarda devam etmektedir.
  Pazarlama yönetimi konuyla ilgili üzerinde durulması gereken en önemli husus şehir
  nüfusunun artan ihtiyaçları yanında köyden kente göç eden insanların mevcut talep
  yapılarındaki değişimin izlenmesidir. Bu şekilde şehir merkezlerinde artan talebi
  değerlendirme ve köyden gelen alışkanlıkların talep üzerindeki etkilerini izleyerek pazar
  fırsatlarını değerlendirme şansı yakalanabilir.
  İşsizlik
  Pazarlama çevresi değerlendirilirken üzerinde durulması gereken demografik faktörlerden biri
  de işsizliktir. Çünkü işsizlik pazardaki talep miktari ile mal ve hizmetlerin niteliğiyle ilgili
  talebi doğrudan etkileme gücüne sahip bir demografik faktördür.
  Eğitim
  Eğitim düzeyinin artması beraberinde gelir artışını da getiriyorsa bireyin toplum içindeki
  sosyal statüsü değişmekte ve dolayısıyla tüketim kalıpları ve harcama biçimi de
  farklılaşabilmektedir
  Ekonomik faktörler
  Pazarlama çevre faktörlerinin analizinde pazardaki talebi doğrudan etkileme gücü bulunan
  ekonomik faktörlerin de pazarlama yönetimince analiz edilmesi gerekmektedir.
  Kişi başına gelir ve satın alma gücü
  Kişi başına gelirle birlikte bireylerin satın alma güçlerini oluştulan kullanılabilir kişisel gelirle
  isteğe bağlı satın alma gücü rakamları da pazarlama yönetimi açısından izlenmesi gereken
  ekonomik faktörlerindendir. Kullanılabilir kişisel gelir kişisel gelirden kişilerin ödedikleri
  gelir vergisi çıktıktan sonra kalan gelirdir ve pazarlama yönetimleri açısından kişi başına milli
  gelir vergisi çıktıktan sonra kalan gelirdir ve pazarlama yönetimleri açısından da kişi başına
  milli gelirde daha önemli ölçüdür.
  Gelir dağılımı
  Kişi başına gelir yanında gelir dağılımına da bakılması gerekir. Özellikle az gelişmiş
  ülkelerde talebin yapısını belirlemede gelir dağılımı kişi başına gellir rakamlardan ayrı olarak
  düşünülemeyecek düzeyde bir dağılım gösterebilmektedir.
  Enflasyon
  Sürekli yüksek enflasyon pazarlama yöneticilerinin ürün fiyatlarını sık sık değiştirmeye
  zorlayan bir faktördür. Bu durum ise talebi oldukça değişken bir konuma sürüklemekle
  pazardaki değişkenliği artırır. Bu nedenle pazarlama yönetimleri enflasyonun varlığını
  dikkate alan karar ve uygulamalar içinde olmak durumundadır.
  Harcama yapısı
  Harcama yapılarını farklılaştıran en önemli unsur kişisel gelir olmakla birlikte farklı
  bölgelerde yaşama eğitim durmu ve meslek gibi farklı kriterler bakımından da tüketicilerin
  harcama yapıları değişiklik gösterebilir. Pazarlama yönetimleri, pazarda satın almada bulunan
  tüketicilerin farklı özelliklerine göre harcama yapılarını izlemelidir.
  Pazarlama yönetimlerine düşen her gelir grubunun yaklaşık sayısını belirlemek ve ilgili
  pazarlarda gelir gruplarının harcama oranları dikkate alınarak pazarlama çabaları geliştirmek
  olmalıdır.
  Teknolojik faktörler
  Artan rekabetin bir sonucu olarak işletmeler ancak yeniliklerle ayakta kalabilmekte ve
  geliştirilen yeni teknoloji ve ürünler sayesinde de yeni talepler oluşturma fırsatı elde
  edebilmektedir. Pazarlama yönetimleri açısından hızla gelişen bu teknolojik faktörlerle ilgili
  analizlerde kaçınılmazdır.
  Yenilikler ve teknolojik değişim hızı
  Teknoloji bir yandan problem kaynağı diğer yandan ortaya çıkan problemlerin çözüm
  kaynağını sunabilen bir faktör olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle pazarlama yönetimi
  teknolojik yenilikler ve yeni ürünler konusunda sadece rakipler ve onların ürünlerini değil
  kendilerinin ya da kardeş şirketlerinin mevcut yeni ürünlerin ortaya çıkarabileceği problemler
  üzerinde düşünmek sorundadır.
  Araştırma ve geliştirme harcamaları
  Bir ülke pazarındaki araştırma geliştirme harcamalarını yüksek ya da düşük olması pazarlama
  yönetimince pazarın geleceği açısından önemli bir faktör olarak da değerlendirilebilir. Ancak
  global gelişimin pazardaki tüketici tercihleri üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir.
  Politik ve yasal faktörler
  Ülkelerdeki ticari ve yasal ilişkilerin gelişmesine paralel olarak yasal düzenlemeler de
  gelişmekte ve zaman içinde değişebilmektedir. Özellikle politik çok fazla olmadığı ve
  yönetim geleneğinin yerleşmediği pazarlar açısından bu konu üzerinde daha titiz durulması
  gerekir.
  Politik istikrar
  Gerek yerli gerekse uluslarası ticaret yapan işletmeler açısından bir ülkedeki politik istikrar o
  ülke pazarın riskli olup olmamasını belirleyen en önemli husulardan biridir. Genellikle
  ülkemiz gibi gelişmekte olan ve ya az gelişmiş ülkelerde yaşanan politik istikrarsızlık bu
  anlamda pazarlama yönetimlerini ileriye dönük stratejiler ve tahminlerde en fazla uğraştıran
  konulardandır.
  Vergiler
  Ekonomik yönüde bulunan vergi konusu pazarlama yönetimlerini politik ve yasal açıdan
  ilgilendiren bir diğer önemli çevre faktörüdür. Vergi konusu politik istikrar ve yönetim
  geleneği konularıyla yakından ilgili görünmektedir. Politik istikrarı olan ve yönetim geleneği
  açısından yasal kurumları yerleşik olan ekonomilerde vergiler de istikrarlı hale gelmiş
  sayılabilir. Bunun tersine politik istikrarı olmayan ekonomilerde yasal düzenlemelerin
  yeterince gerçekleştirilemediği ülkelerde vergiler işletme yönetimlerince güvenilemez
  unsurlar olarak kabul edilebilir.
  Tüketicinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler
  Pazarda artan sayıdaki kusurlu mal ve hizmetler karşısında tüketici haklarının korunmasına
  yönelilk çabalar yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede tüketicinin korunmasına yönelik heraketler
  öncelikle sivil oluşumlardan cesaret almış ve beraberinde de merkezi yönetimlerin gözardı
  edemeyecekleri bir konuma ulaşmıştır. Ülke yönetimleri ve hatta uluslarası kuruluşlar
  tüketicinin korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri gerçekleştirmek durumunda kalmışlardır
  bu noktada artan rekabetin etkisiyle oldukça hatalı ve yanlış pazarlama çabaları içine giren
  işletme ve pazarlama yönetimlerinin olumsuz etkileri de gözardı edilmemelidir. Pazarlama
  yönetimi açısından konuyla ilgili gelişmelerin yeni tasarıların izlenmesi ve ortaya çıkabilecek
  değişikliklere uyumu kolaylaştıracak uygulamalara hazır olmak önem arzetmektedir.
  Rekabetin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler
  Ulusal ve uluslarası ticarette artan ve yoğunlaşan rekabet beraberinde serbest rekabeti ortadan
  kaldırmaya yönelik hareketleri de getirebilmektedir. Gizli fiyat anlaşmaları, küçük işletmeleri
  piyasadan kovmaya yönelik uygulamalar pazara girişi engelleme çabaları gibi çok sayıda ve
  çeşitli rekabeti önlemeye yönelik hareketler karşısında ülke yönetimleri ile uluslarası
  kuruluşların haksız rekabeti önlemeye yönelik çabalrının da arttığı gözlenmektedir. Bazı
  durumlarda da politik bir takım nedenlerle rekabeti önlemeye yönelik önlemlerin alındığı
  gözlenmektedir. Bu nedenle işletme ve pazarlama yönetimlerinin bıu konuyla ilgili politik ve
  yasal düzenleme ve eğilimleri dikkatle izleme ve hareket etme zorunlulukları söz konusudur.
  Yatırım teşvikleri
  Bir pazarı değerlendirmede politik ve yasal faktörlerden önemli biri de hükümetlerin
  belirledikleri alanlarda işletmelere verilen yatırım teşvikleridir. Yatırım teşvikleri bir
  pazardaki talebi etkileme ve değiştirme gücüne sahip olabilir. Örneğin Özal’ın hükümet ettiği
  dönemlerde turizm yatırımlarına verilen yoğun yatırım teşvikleri sonucunda dış ve iç turizm
  talebinde değişimler yaşandığı görülmüştür.
  Marka ve patent hakları,
  Teknolojik yenilikleri ve değişimi de destekleyebilecek bir yasal düzenleme aracı kişi ve
  işletmelerin yeniliklerini ve ticari haklarını koruma amaçlı marka ve patent hakları konusudur.
  Bu tür yasal düzenlemelerin olmadığı pazarlarda pazarlama yönetimlerini riske sokabilecek
  çok sayıda karmaşa ve ticari başarısızlık yaşanabilir.
  Ülkemizde bu konuyla işilgili yasal düzenlemenin patent hakkının tekel hakkına
  dönüşebilmesi ve patent hakkını kullandıranların kanunun izin verdiğinden daha fazla
  sınırlamalar koyması nedeniyle rekabet hukuku ile çeliştiği yönunde eleştirilerde
  bulunmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise ülkemizdeki yasal ve politik
  düzenlemelerin heniz yeni oldukları uygulamadan gelecek tepkilerle düzelme ihtiyacı
  duyulduğu ve politik istikrara kavuşulmadan bu tür düzenleme eksikliklerinin devam
  edeceğini söylemek mümkün gözükmektedir.
  Ekolojik faktörler
  Çevrenin aşırı kirlenmesi ve bu kirlenme etkilerinin fazlasıyla hissedilmesi işletme ve
  pazarlama yönetimlerinin makro çevre faktörlerinden ekolojik faktörler konusuna daha
  eğilmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır.
  Bazı konularda aşırı ve ihityaç fazlası üretim doğada varolan hammadde kaynaklarının
  azalması sonucunu doğurduğu gibi fazla üretim için gereksiz enerji kullanımını da
  beraberinde getirmektedir. Öte yandan enerjiye dayalı tüketim maddelerinin artması da enerji
  kaynaklarının hızla erimesine yol açmaktadır. Önemli üretim girdilerinin ciddi anlamda
  azalması ise pazarlama yöntemlerini uğraştıran önemli sorunlardan biri haline gelmiştir.
  Sürekli yeni ürünler ve yeni teknolojiler üreten işletmeler üretimde kullanılacak hammadde ve
  enerji kaynaklarını ve ilgili pazardaki durumuda gözetmek zorundadır.
  Çevre kirliliği ve çevre kirliliğini korumaya yönelik sivil hareketler
  Artan üretim ve tüketimlerin artıkları hava su ve toprak başta olmak üzere önemli çevre
  kirliliği oluşturmaktadır. Oluşan çevre kirliliği gözle görülür ve farkedilir duruma gelmiştir.
  Çevre kirliliği ozon tabakasında da olumsuz etkiler oluşturabilmekte ve iklimleri
  değiştirebilecek bir konuma ulaşmış bulunmaktadır.
  Yerel ulusal ve uluslar arası ölçekte çevre kirliliğini önlemeye yönelik sivil hareketlerinde
  arttığı gözlenmektedir. Bu durumda pazarlama yönetimleri bu tür hareketleri göz ardı edemez
  duruma gelmiştir. Bunun da ötesinde pazarlama yönetimlerine düşen çevreye karşı duyarlı bir
  yönetim anlayışını kabul etmek olmalıdır. Aksine bir yaklaşım kısa sürede başarılı gibi
  görünen pazarlama çabalarına gösterilecek tepkilerle işletmenin ayakta kalmasını zorlaştıran
  sonuçlarla karşılaşılmasını beraberinde getirmektedir.
  Ürün güvenirliği
  Pazarlama yönetimlerini ekolojik çevre faktörleri açısından ilgilendiren bir başka husus ise
  insan sağlığı ve çevreye zararlı olabilecek ürün güvenliği konusudur. Bu noktada çevre ve
  insan sağlığına zararlı olabilecek hammadde ve diğer yardımcı maddelerin ürünlerde
  kullanılmamasına dikkat etmek gereği bulunmkatadır. Öte yandan kullanım esnasında
  kulllanıcıya zarar verebilecek ürün tasarımlarındanda kaçınılmalıdır. Farkında olmadan
  gerçekleştirilen bu ve benzeri ürünlerin üretimlerinden de olayın farkına varıldığı veya uyarı
  alındığında vazgeçme kararlılığı gösterilmelidir.
  Ürün ve ambalaj atıkları
  Ekoljik faktörlerin son yıllarda önemli hale gelen bir diğeri de oldukça yüksek miktarda çevre
  kirliliği oluşturmaya başlayan ve insan hayatını tehdit eder hale gelen ürün ve ambalaj atıkları
  konusudur. Bu nedenle pazar yönetimleri aşırı ve gereksiz ürün üretmekten ve hem aşırı
  maliyet ve hemde gereksiz çöp oluşturan ambalaj kararları almaktan mümkün olduğunca
  kaçınmak durumundadır. Pazarı oluşturan tüketicilerin genel olarak ekolojik konulardaki
  duyarlılıkları da pazarlama yönetimlerini sorumnluluklarının bilincine varmaları noktasında
  destekleyecek önemli bir husustur.
  PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM
  Günümüz pazarında özellikle de gelişmiş ülke pazarında profesyonel anlamda pazarlamanın
  önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Geçmişte işletme içi öncelikler satın alma finansman
  ve üretimin iyileştirilmesi üzerine iken günümüzde özellikle gelişmiş pazarlarda arz
  fazlasından kaynaklanan talep yönetimi ve kontrolu öncelik kazanmıştır. Günümüz
  pazarlarında işletmenin amacı talepleri karşılamak değil talep yaratmak veya çekebilmektir.
  İşletme yönetiminin önceliği tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını ve bu ihityaçların rakiplerin
  tekliflerinden daha iyi karşılayabilecek teklifler geliştirmeye yönelik olmalıdır.
  Pazar çevresinde yaşanan değişimlere paralel olarak pazarlama stratejileri ve pazarlama
  organizasyonlarında da adaptasyona ve yeniden yapılanmaya gitmek bir zorunluluk haline
  gelmiştir. Bu değişime ayak uyduramayan işletmeler yavaş yavaş kaçınılmaz sonu bulacaktır.
  Küreselleşme
  Günümüzde pazarlamaya en çok etki eden faktör küreselleşmedir. Küreselleşmenin pazarlama
  faaliyetleri üzerindeki etkisi iki yönlüdür. Bir yandan pazarlar arasındaki engelleri ortadan
  kaldırarak rekabetin yoğunlaşmasını sebep olurken diğer yandan tüketim kalıplarında
  değişime sebep olarak yeni mikro pazarların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
  Rekabet yapısında değişim
  Zayıf firmaların pazardan çekilmesi ve yabancı firmaların pazara girişinin sebep olduğu
  yoğun rekabet firmalar arası ortak rekabeti kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu da pazarda rekabet
  eden firma sayısını azalmakta fakat rekabet gücü yüksek rakiplerin ortaya çıkmasına neden
  olmaktadır. Daha basit bir ifade ile rekabetin şekli değişmeye başlamıştır.
  Yavaşlayan Pazar büyüme oranları
  Rekabetin yoğunlaştığı ve büyümenin yavaşladığı günümüz pazarında savunmaya yönelik
  pazarlama stratejilerinin son derece önemli olmaya başladığı çeşitli araştırmacılarca
  vurgulanmaktadır.
  Doymuş pazarlardaki yavaşlayan büyümeden kaynaklanan rekabet gücündeki zayıflamanın
  yeni tüketici ihtiyaçlarını tatmin eden yeni talepler yaratarak ortadan kaldırılması veya
  engellenmesi ile mümkün olacaktır.
  Modalaşma
  Fiyatlarını ve pazar paylarını korumak isteyen işletmeler sürekli olarak mal ve hizmetlerinde
  iyileştirme ve geliştirme yaparak kendilerini rakiplerine karşı üstün kılacak farklılıkları
  yaratma yolunu bulmak zorundadır.
  Mikro-pazarların ve alt markaların oluşumu
  Geçmişte firmalar tek bir ürün ve pazarlam karması ile birbirinden farklı özellik taşıyan pazar
  bölümlerine eş zamanlı olarak hizmet edebilmekte idi. Ancak günümüzde bu tür uygulamalar
  imkansız gibi. Günümüzde tüketiciler mamüllerin tüketici istek ve arzularına uygun olarak
  kişiselleştirilmiş şekilde üretilmesini arzu etmekte ve beklemektedir. Teknolojik gelişmeler
  sayesinde böyle bir uygulama günümüzde çeşitli sektörler için mümkün olmaya başlamıştır.
  Hatta bazı araştırmacılar bu düşünceyi uç noktalara götürerek tek müşterinin olduğu pazar
  bölümlerinden bahsetmektedir.
  Ürünler arası farklılıkların azalması
  Teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok sektörde pazara sunulan ürünlerde birbirine
  benzemeye başlamıştır. Günümüzde know-how transferinin kolay olması ve her şeyin çok
  kolay bir şekilde taklit edilebilmesi sebebiyle üretim süreçlerinde kullanılan teknolojiler
  birbirine benzemektedir. Benzer teknolojiler kullanılarak üretilen ürünler giderek birbirine
  daha çok benzemektedir. Ürünler arası farklılıklar oldukça anlamsız hale gelmekte veya
  sadece etiketten ibaret olmaktadır. Bu sebeple üreticiler ürün farklılaştırması amacıyla yeni
  arayışlar içine girmişlerdir.
  Dağıtım kanallarında yaşanan hızlı değişim
  Teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler perakendecilik sektöründe akıl almaz
  değişikliklerin yaşanmasına sebep olarak geleneksel olarak üretici kontrolunde olan dağıtım
  kanalının perakendeci kontrollü bir hale gelmesine neden olmaktadır. Tüketiciye yakın
  olması sebebiyle perakendeciler gelişmiş teknoloji yardımıyla tüketiciyi daha iyi tanıma ve
  tüketici isteklerine daha iyi cevap verebilme imkanına sahiptirler. Bu gelişme perakendecilere
  tüketiciye daha fazla ve daha uygun hizmetler sunma fırsatı vermektedir. Teknolojik
  gelişmeler tüketiciyle olan iletişimi de kolaylaştırmaktadır.
  Değişimler yeni tüketici trendlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır bu trendler arasında çok
  tarzlı yaşamdaki artış daha bilinçli tüketici profili ve değişen tercihler artan müşteri
  beklentileri artan zaman baskısı azalan müşteri sadakati ve mağaza markalarının yükselişi
  sayılabilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
  TÜKETİCİ KİMDİR?
  Pazarlama açısından tüketici, hayatını sürdürebilmek bakımından değişik konularda ihitiyaç
  duyan ve bunu gidermek için elinde imkan ya da bulunan kişidir.
  Tüketiciler satın alma kararları ile bir işletmenin satışlarını ya da karlılığını etkiler.
  Yöneticiler işletmenin geleceğinin belirleyebilecek kişiler oluşları nedeniyle tüketici
  davranışlarının nedenleri ve nasıl gerçekleştiği hakkında sürekli kafa yormuşlardır. Bir
  zamanlar yöneticiler başarılarını değerlendirirken sadece satış hasılatşlarına bakıp karar
  verirken bu gün başarılı olabilmek için tüketici davranışlarını anlamanın gerekliliği ve tüketici
  davranışları analiz edildikten sonra pazarlama stratejisinin oluşturulması gerektiğini
  düşünmektedirler.
  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
  Tüketici davranışlarını iki temel bölümde incelemek yerinde olacaktır. Bunlardan ilki
  dışarıdan ilk bakışta görülmeyen ancak tüketicinin zihninde işleyen karar alma sürecidir.
  İkincisi ise tüketicinin dışarıdan görülebilen kısmı ile tüketicinin bir malı satın alma sürecidir.
  Tüketicinin satın alma kararı
  Tüketici, bir ihtiyacı hissetmesinden satış sonrası değerlendirmeye kadar bir dizi karar verir.
  Bu kararlar dizisine satın alma karar süreci diyoruz. Tüketici, daha önce sahip olduğu
  dengenin bozulması şeklinde bir ihtiyacının varlığını hisseder. Daha sonra bu ihtiyacını
  karşılayabileceği alternatifleri belirler. Alternatiflerin listesini kafasında oluşturduktan sonra
  bunları fayda-maliyet açısından değerlendirir. Değerlendirmenin amacı o an için
  alternatiflerden hangisinin tüketicinin ihtiyacını diğerine oranla daha avantajlı olarak
  karşılayabileceklerinin tespit edilmesidir.
  Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modeli
  İnsan ihtiyaçları beş temel aşamadan oluşur. Biirinci aşamadaki ihtiyaçlar gideilmeden diğer
  ihtiyaçların gğndeme gelmesi zordur. Dolayısıyla pazarlama faaliuyetlerinde bulunacak
  yöneticilerin bu hiyerarşıik modeli göz önüne alarak strateji ve taktik belirlemeleri daha doğru
  olur.
  Maslow insanların tüm ihtiyaçları birden hissetmeyeceğini temel ihtiyaçlar gidildikçe aşamalı
  olarak yeni ihtiyaçların da hissedilmeye başlayacağını savunur. Bir basamaktaki ihityaç
  karşılandıktan sonra bir üsteki basamakta yer alan ihtiyaç tüketiciyi güdüleyecektir.
  Varsayımı bu modelin temelini oluşturur. Bu modeli tüketicilerin davranışlarını tahmin etme
  ihtiyacı duyan hemen herkes kullanabilir. Doğal olarak pazarlama yöneticileri de mevcut ya
  da potansiyel ürünlerin için tüketicilerin davranışlarını öngörmek isteyeceklerdir.
  Tanımlayıcı karar alma modeli
  Pazarlamanın zaman içinde geçirdiği aşamalar göz önüne alınırsa tüketici davranışlarını
  bilmek bu gün işletme sahipleri için daha kritik bir bilgi haline dönüşmüştür. Ayrıca ürün ve
  sayı çeşidinin artmış olması teknolojik gelişmelerin alışveriş ve pazarlama dünyasına sunduğu
  fırsatlar kitle iletişim araçlarında yaşanan değişmeler vb. faktörlerde dikkate alındığında
  tüketici davranışlarının analiz edilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu
  söylenebilir.
  Bu modele göre tüketici ihtiyacının ne olduğunu ve nasıl karşılayacağını belirlerken kişisel
  özelliklerinin yanında çevresindeki dış değişkenlerden de etkilenir. Tüketici karar alma süreci
  boyunca bir çok değişkenden etkilenir. Bu değişkenleri dışsal etkiler ve içsel etkiler olarak
  olarak iki grupta toplamak mümkündür.
  Dışsal etkiler; sosyal çevre, milliyet, coğrafya,ırk, din, tahsil durumu, gelir düzeyi, ürünün
  kendisi, fiyatı ve reklamı içerir.
  İçsel etki; bireysel alıcı ile aile ihtiyaçlarını karşılayan ya da bir organizasyon adına hareket
  eden satın alıcılar için değişik motifler oluştururlar. İş adamlarının satın alan motifi daha çok
  zihinseldir. Satın alma kararını maliyet dayanıklılık amortisman kullanma süresi yararlar ve
  gerekli işçilik etkiler. Nihai tüketici içinse aile ihtiyaçları ön plandadır.
  Başarma
  ihtiyaçları(ken
  dini gösterö
  Sayılma
  ihtiyaçları(saygı,prestij
  Sosyal ihtiyaçlar(ait olma, sevme,
  sevilme)
  Güvenlik ihtiyaçları(fiziki toplumsal ve
  ekonomik
  Fizyolojik ihtiyaçlar(açlık, susuzluk)
  Tüketicinin satın alma davranışı
  Tüketici davranışı denildiğinde tüketicilerin tutumlarının bir sonucu olarak hayata geçirdikleri
  satın alma veya bir ürünü markayı mağazayı tercih etme anlaşılmaktadır. Bunun yanında hazır
  gıdaya karşı davranışlar yalnız yaşayan tüketicilerin davranışları, yaşlıların satın alma
  davranışları, tüketici tatmini, satın alma sıklığı, müşteri sadakati gibi özel tüketici
  davranışlarından bahsetmek mümkündür. Başka bir yaklaşımla satın almaya karşı
  geliştirdikleri tutumlara göre tüketici davranışları farklı farklıdır. Buna göre ekonomik,
  rasyonel, faydacı, duygusal ve sosyal tüketici davranışlarından bahsedilebilir.
  Psikolojik faktörler
  Tüketici ihtiyacını karşılarken adım adım yürüdüğü çözüm aşamlarında psikolojik
  faktörlerden etkilenir. İhtiyacı hissetme ve onun karşılanması gerektiği dürtüsü tüketiciyi bir
  mal ya da hizmeti almaya güdüler. Beş duyu organıyla ihtiyacını ya da ihtiyacını karşılayacak
  kaynağı algılayabilir. Tüketiciler, ihtiyaçlarının şiddetine göre mal ya da hizmetleri
  algılamada farklılık gösterirler.
  Pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin bu seçiciliklerinden faydalanarak farklı tüketiciler için
  farklı uyarıcılar göndererek dikkat çekmeyi amaçlar. Algılama ürünün önünde ambalajında
  markasında ya da reklamlarında tüketicilerin kendilerine iletilmek istenen mesajı duyma,
  koku alma, tatma. dokunma ya da görme yoluyla fark etmesidir.
  Tutumlar
  İnsanların davranışsal ve duygusal boyutları olan oldukça kalıcı davranış eğilimleridir. Çoğu
  zaman tutumlar insan hayatında yer alan olguların zihinde konumlandırılmaları, başka bir
  deyişle anlamlandırılmaları için kullanılır. Tutumlar kişi, olay, düşünce ya da nesnelerin
  bizim için olumlu ya da olumsuz olduğunu belirlemede kullanılır. Yaşam içinde tutumlar bir
  çok faktörden etkilenebilir. Tutumlar bir kez oluşturulur. Daha sonra bu tutumlar geliştirilir ve
  değiştirilir.
  Kişilik
  Bireyin karakteristik özellikleri ve özellikler arası ilişkiler bütünü ve bireyi öteki bireylerden
  farklılaştıran temel niteliktir. Davranışlar ve tutumlar açısından bakıldığında kişilik bireyin
  psikolojik özelliklerinin tümünü kapsar. Kişilik bedensel özelliklerden zihinsel özelliklerden
  ve algılama farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle diğerlerinden farklılaşan kişilik;
  geçmişin, mevcut zamanın ve geleceğin oluşturduğu bir bütündür. Kişiliğin genel özellikler
  yanında mizaç, karakter ve yeteneklerden oluşan üç boyutu vardır. Kişilik bazı davranışların
  toplamıdır, başka bir deyişle tek başına ortaya çıkmaz, özel bir çevrenin kişiliği oluşturması
  gerekir. Kişilik, bireysel denge anlamına gelir, davranışlara yön verir ve onları idare eder.
  Sosyal faktörler
  Belirli bir örgütsel yapı içinde ortaya çıkan sosyal anlaşma sonucu sınrıları belirlenen
  davranışlar topluluğu davranış düzlemi olarak isimlendirilmektedir. Bireysel davranışlar bu
  davranış düzlemleri içinde anlam kazanır ve sosyal davranışlar haline gelir. Bireysel
  davranışların toplumsal yönü vardır. Bu davranışlar bulundukları sosyal yapıya göre
  değerlenirler. Sosyal sistemin içinde her bireyin bir de statüsü vardır. Statü, davranış düzlemi
  içerisinde yetkilerin ve görevlerin ne olduğunun göstergesidir.
  Her tüketici, içinde bulunduğu davranış düzlemine ve statüsüne uygun olarak aynı zamanda
  bir rol üstlenir. Rol bir anlamda statünün yetkilerinin ve ödevlerinin bireyce faal hale
  getirilmesidir.
  Aile
  Bireyin kişiliğinin oluşmasında önemli bir faktördür. Çünkü aile ile bireyin ilişkisi ömür boyu
  sürmekte ve karşılıklı etkileşim çok uzun süre devam etmektedir.
  Eğitim
  Bireyin davranış kalıplarını belirlemede etkilidir. Eğitim sayesinde bireyin kavrama
  kabiliyetleri farklılaşır. Tüketim alışkanlıkları ve beklentileri değişir. Tüm bunlar değişince
  doğal olarak tutumlarda değişecektir.
  Kültür
  Bir işletmenin gerek organizasyon içinde gerekse bu organizasyonu çevreleyen toplum
  fertlerinin davranışları üzerinde etkilidir.
  Dil, din, ahlak, estetik, gelenekler, eğitim, sosyal kurumlar, değer yargıları, politik hayat vb.
  hepsi kültürün ögeleridir. Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğu olarak düşünülürse tüketim
  alışkanlıklarını ve tutumları da belirleyecektir.
  Din
  Sosyal kurum olarak toplumsal yapıyı düzenlerken kendi sistemi içerisinde bireysel düşünceyi
  etkiler. Her insanın inanç derecesi değişiktir böylece dinin günlük hayatı etkileme oranı
  kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu da tutumlarda ve davranışlarda değişiklik meydana
  getirmektedir.
  Kişisel faktörler
  İşletmenin tüketiciyi etkilemek için harcadığı çaba, tüketicinin psikolojik yapısı ve sosyal
  çevresi davranışını önemli ölçüde etkiler.
  Tüketicinin ailesi, doğum yeri, yaşı, eğitimi, tüketicinin iş dışı arkadaşları, boş zamanları
  değerlendirme, alışkanlıklarının öğrenilmesi pazarlama yöneticisinin tüketicinin davranışını
  tahmin etmesini kolaylaştırır.
  Ekonomik faktörler
  Ekonominin genel yapısı gelecekle ilgili beklentiler ve ekonomik canlılık değişik şekillerde
  ve büyüklüklerde tüketicinin satın alma davranışlarını etkiler.
  Gelirin büyük olması satın alma davranışları teşvik ederken gelirin az olması harcamayı
  kısmayı, dolayısıyla satın alma davranışından kaçınmayı ya da şeklini değiştirmeyi
  beraberinde getirebilir.
  Aile geliri yüzde olarak arttıkça;
   Yiyecek maddelerine olan harcamalar toplam gelire oranla azalır
   Giyim giderleri ve zorunlu harcamalar yüzde olarak pek değişmez
   Zorunlu olmayan mallara yapılan harcamalar yüzde olarak artar.
  Pazarlama çabaları
  Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen bir başka değişken grubu da işletmelerin
  ürünlerini satmak için harcadıkları çabalardır. İşletmeler amaçları olan karı elde etmek için
  ürünün tüketiciler tarafından satın alınmasını isterler.
  Fiyat değişimi gerçekleştiren her iki tarafında kararını etkileyen bir başka değişkendir.
  İşletmenin tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirebilmek içn kullanabileceği en
  önemli değişken grubu tutundurma karmasıdır. Reklam, kişisel satış ve halkla ilişkiler
  çalışmaları, tüketicilerin davranışlarını yavaş fakat doğrudan etkilemeye yönelik
  çalışmalardır.
  Endüstriyel Tüketici Satın Alma Davranışı
  Satın aldığı ürünleri her hangi bir üretim sürecinde kullanma amacıyla değil,sadece sağladığı
  faydadan ürünün hayatı boyunca yararlanma niyetiyle satın alan kisi ve kurumlara da nihai
  tüketiciler diyoruz.
  Endüstriyel tüketiciler nihai tüketicilere göre daha rasyonel davranırlar.Endüstriyel tüketiciler
  malların niteliklerini nihai tüketicilere oranla çok daha iyi bilirler.Örgütsel satın almada da
  karar aşamaları söz konusudur.Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir:
  TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ
  Tatmin, tüketicilerin satın aldıkları mal ya da hizmetin beklentilerini karşılması ile ilgilidir.
  Eğer tüketicinin beklentisi mal ya da hizmetin sağladığı fayda kadar ise tüketici o mamulden
  tatmin olur. Mamulün faydası tüketicinin beklentisinden fazla ise tüketici çok memnun olur.
  Ama mamul tüketicinin beklediği faydaları sağlamıyorsa o zaman da tüketici tatmin
  olmamıştır.
  Bir üründen yüksek tatmin sağlamış bir tüketicinin aniden başka ürünlere yönelmesi
  ihtimalioldukça zayıftır. Yüksek tatmin sağlamış yüketiciler, aynı üründen tekrar satın alma,
  daha düşük fiyat esnekliğine sahip olma, daha uzun süreler tüketici olarak kalma ve o mamul
  ya da işletmenin olumlu propagandasını yapma eğilimindedirler.
  İhtiyacın hissedilmesi
  Spesifikasyonlarının belirlenmesi
  Satın alma kaynaklarının tespiti
  Teklif toplama ve analiz
  Tekliflerin değerlendirilmesi
  Tedarikçinin seçimi ve sipariş verme
  Performans değerleme ve geri besleme
  Dördüncü Bölüm
  Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması
  PAZAR BİLGİSİNE NEDEN İHTİYAÇ VARDIR?
  Sonuç olarak, pazarlama yöneticisi, bütün pazarlama faaliyetleri (yeni ürün geliştirme, üründe
  değişiklik, pazarlama karmasında değişiklik, tüketici istek ve ihtiyaçlarını tespit, vb.) için
  sonucu kâr veya zararla bitebilecek olan kararlar vermek durumundadır. İşletme için doğru
  olan kararları kendilerine sağlanacak doğru, güvenilir, güncel ve konuyla alakalı bilgiler
  yardımıyla alacaklardır. Gerekli olan bilgilerin bazıları işletme iç kaynaklarından
  sağlanabilirken, diğer kısmı dış bilgi kaynaklarından temin edilmek zorundadır. İşletme
  pazarlama konusunda ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanması, derlenmesi ve işlenmesi
  işlemlerinden sorumlu olan bir pazarlama bilgi sistemi vardır.
  PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ (PBS)
  Veri, Basit bir ifadeyle, istatistikler, gerçekler veya bir olayın ölçülmüş kaydıdır.
  Enformasyon ise karar verme sürecinde karar vericiye yardımcı olacak şekilde verilmiş olan
  gerçekler bütünüdür.
  Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) araştırmacılara göre çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır.
  Örneğin, Stanton ve Futtrell’e göre “PBS,bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının
  alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde
  kullanılmak üzere tekrar geri cağırmaya imkan tanıyan bir gelecek odaklı ve süregelen bir
  yapı” olarak tanımlamaktadır. Kotler ve arkadaşları ise PBS’yi, “pazarlama karar vericilerince
  ihtiyaç duyulan doğru ve zamanlı bilgilerin toplanması, tasnifi, analizi, değerlendirilmesi ve
  dağıtımını sağlayan kişiler, teçhizat ve süreçlerden (prosedürlerden) meydana gelen bir sistem
  olarak tanımlamaktadır.
  İşletme kayıtları (dahili bilgi kaynağı)
  Dahili bilgi kaynakları arasında pazarlama performans değerleme raporları pazarlama
  sorunlarına ilişkin yapılmış olan inceleme ve araştırmalar muhasebe bölümünce hazırlanan
  bilançolar tablolar sipariş satış ve maliyetler ve nakit akış kayıtları; üretim planlama, malzeme
  ve stok hareket kayıtları; satış elemanlarınca hazırlanan Pazar değerlendirme raporları ve
  müşteri hizmetleri bölümü tarafından hazırlanmış olan müşteri şikayet ve memnuniyet
  raporları sayılabilir.
  Pazar izleme bilgisi
  Pazar izleme bilgileri pazarlama yöneticisine pazarlama planlarını hazırlma ve güncelleme
  konusunda yardımcı olabilen pazardaki günlük gelişmelere ilişkin bilgilerdir. Pazar izleme
  sistemi yöneticinin ihtiyaç duyduğu veya gelecekte ihtiyaç duyabileceği işletme faaliyetleri ile
  ilgili bilgileri belirler ve ardından da araştırma yaparak sağlamaya çalışır. Bu amaç
  doğrultusunda ilk yapılacak şey bir masa üstü araştırması veya ikincil veri taraması
  yapmaktır.
  Pazar izleme bilgilerini elde etmede çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bunlar arasında
  işletme personeli, müşteriler, tedarikçiler, perakendeciler ve diğer aracılar, firma yıllık
  raporları basılı ve görsel medyada yayınlanan haber araştırma, fuarlar ve rakiplerin pazarlama
  faaliyetlerinin takip etmek sayılabilir.
  Pazarlama araştırması
  Pazarlama araaştırmacıları çok çeşitli konularda araştırma yapabilmektedirler. Bunlar arasında
  pazar potansiyeli belirleme, pazar payı belirleme çalışmaları, müşteri tatminin ve şikayetleri
  ile tüketici satın alma niyetleri gibi konular sayılabilir. Bu bilgilere ulaşabilmek için kapsamlı
  bir pazar araştırması kaçınılmazdır; çünkü bilgi edinilmek istenilen konular hem çok spesifik,
  hem de oldukça detayın yer aldığı sistematik bir pazarlama araştırmasını gerektirmektedir.
  Pazarlama araştırması işletme içinde yer alan araştırma bölümünce yürütebileceği gibi,
  işletme dışında da bir araştırma veya danışmanlık firmasına da yaptırılabilir. İşletme dışına
  yapılan çalışmalar çoğunlukla özel nitelikte, karmaşık çalışmalar olup uzmanlık
  gerektirmektedir.
  Pazarlama bilgisi analizi ve üretimi
  Üç farklı bilgi kaynağından elde edilen veriler bir pazarlama veri tabanında saklanır.bu veriler
  çoğunlukla pazarlama yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak şekilde veya formda
  bulunmamaktadır. Bunların karar alma sürecinde yararlı olabilmesi için enformasyon/bilgi
  fortmuna çevrilmesi gerekmektedir. Bu sebeple bu safhada veriler çeşitli sınıflandırlmalara ve
  analizlere tabi tutularak anlamlı bilgiler üretilmeye çalışılır.
  Veri analizi ve bilgi üretme görevi ise bilgi işlem uzamnlarının yardımıyla gerçekleştirilir.
  Esasen bu safhada yapılan şey, bilgi işlem uzmanları, pazarlama araştırmacıları ile değişik
  analistlerin yer aldığı bir grup tarafından veri bankasındaki veriler üzerinde pazarlama bilgi
  sisteminin elektronik yapısında bulunan çeşitli pazarlama modelleri ve istatiksel analizlerin
  uygulanmasıdır.
  Pazarlama karar destek sistemleri pazarlama bilgi sisteminde bulunan veriler ve diğer
  verilere ulaşma ve veriler üzerinde çeşitli analitik modeller ve analizleri uygulama ve
  sonuçlarını anında görme imkanı sağlayan bilgisayar destekli bir sistemdir. Bu modeller ve
  analizler neticesinde elde edilen verilerle ilgili genel eğilimler ve trendler tespit
  edilebilmektedir.
  PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ
  Pazarlama araştırması, amerikan pazarlama derneği tarafından “pazarlama ile ilgili
  problemlerin tespiti ve çözümü ile pazarda mevcut fırsatların ortaya çıkarılmasında pazarlama
  yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin sistematik ve objektif bir şekilde
  tespiti, toplanması, analizi ve dağıtım sürecidir.” Şeklinde tanımlanmaktadır.
  Bilimsel metotlara uygun olarak elde edilen bilgilerin sıhhatını ölçmede iki temel kriter göz
  önüne alınmaktadır. Bunlardan birincisi güvenirlik olup aynı çalışmanın üst üste tekrarlanıp
  tekrarlanmayacağının ve aynı sonuçların alınıp alınmayacağının bir göstergesidir.
  İkinci özellik ise geçerlilik olup araştırmada ölçülen şeyin gerçekten de ölçmek istediğimiz
  veya ölçmeye çalıştığımız şey olup olmadığının bir göstergesidir.
  Pazarlama araştırma süreci
  Problemin tanımlanması,
  Problemin tanımı, üzerinde araştırma yapılması istenen problemin basit ve net bir şekilde
  ifadeye dökülmesidir.problem tanımı son derece kritik bir aşamadır. Bu aşamada yapılacak
  olan hatalar, bundan sonraki kademelerin yanlış yönde gitmesine sebep olacaktır. Bu konuda
  yaygın olarak yapılan iki genel hata, problemin ya çok genel olarak tanımlanması veya çok
  dar bir çerçevede tanımlanmasıdır. Her iki durumda da elde edilecek araştırma sonuçları
  amaca hizmet etmekten çok uzak olacaktır. Problem tanımında özellikle dikkat edilmesi
  gereken şey problemin belirtileri ile problemin kendisinin birbirine karıştırılmamasıdır.
  Yaklaşım geliştirme (model seçimi)
  İkinci kademe ise birinci kademede ortaya çıkan araştırma sorusuna cevap bulabilmek için ne
  tür bir yaklaşımın izlenmesi gerektiği konusu üzerinde durulmaktadır.
  Birincil veriye gerek duyulması durumunda ise araştırmanın hangi nitelikte olması konusu
  üzerinde durulur. Bu bağlamda üç alternatif vardır: inceleme, tanımlayıcı, ve sebep-sonuç türü
  araştırmalardır.
  İnceleme türü araştırmalar; genellikle pilot çalışma türünde olup, araştırma problemine
  ilişkin tüm parametrelerin tanımlanmasından ziyade, konuyla ilgili daha fazla bigi edinmek ve
  daha sonraki araştırmalara yol gösterecek bilgileri elde etmeyi amaçlayan çalışmalardır.
  Tanımlayıcı türdeki araştırmalar; araştırma probleminin daha iyi ve kapsamlı bir şekilde
  tanımlanması gerektiğinde yapılması gereken araştırmalardır. Genellikle inceleme türü
  araştırmaları takiben yürütülen bu araştırmada incelemeye konu problemin tüm yönlerinin
  ortaya konmaya çalışılmaktadır.
  Sebep-sonuç (nedensel) ilişkisi türü araştırmalar; en ileri seviye araştırmalar olup belirli
  faktörlerib pazarda oluşturdukları etkilerini inceleme veya verilen değişkenler arasındaki
  sebep sonuç ilişkisinin belirlenmesine yönelik araştırmalardır. Faktörler, bağımlı ve bağımsız
  Problemin tanımlanması
  Yaklaşım geliştirme(model seçimi)
  Veri toplama çalışmaları
  Araştırma dizaynı
  Analiz ve raporlama
  şeklinde gruplara ayrılarak bağımsız faktörlerin bağımlı faktörleri etkileme dereceleri
  belirlenmeye çalışılır.
  Araştırma dizaynı
  Araştırmanın ikinci kademesi sonunda birincil verilere gerek olup olmadığı konusunda karar
  verilmesi gerektiği ifade edildi. Araştırmaya konu probleme çözüm arama yolunda birincil
  verilere gerek duyulması halinde, söz konusu pazarlama araştırmasının detaylı bir tasarımın
  yapılması gerekmektedir. Araştırma dizaynında yapılması gereken işlemler arasında; veri
  kaynağının belirlenmesi, veri toplama metodunun belirlenmesi, veri toplama aracının
  geliştirilmesi ve örnekleme planlarının yapılması yer alır.
  Veri kaynaklarının belirlenmesi
  Pazarlama araştırmalarında kullanılan verileri ikincil veriler ve birincil veriler olmak üzere iki
  ana başlık altında toplamak mümkündür. İkincil veriler üzerinde araştırma yapılan bir konuyla
  ilgisi olan fakat özel olarak araştırılan konu için toplanmaktan ziyade başka amaçlarla
  toplanmış bilgilerdir. Birincil veriler, belli bir pazarlama araştırması konusu için saha
  çalışması neticesinde nesnelerden veya deneklerden doğrudan toplanmış olan araştırmaya has
  bilgilerdir.
  Bu iki grup arasında veri toplama amacı, veri toplama işlemi, maliyeti ve süresi açısından
  çeşitli farklılıklar vardır. Birincil verilere kıyasla ikincil veriler daha kısa süre zarfında ve
  daha ucuza toplanabildiği gibi toplama işlemi açısından daha basittir.
  Veri toplama metodunun belirlenmesi
  Birincil verilerin toplanmasında esas itibariyle üç farklı metot kullanılmaktadır. Bunlar anket,
  gözlem ve deneysel düzeneklerdir.
  Gözlem, tüketici davranışları veya pazarda oluşan olayların gerçekleştkleri anda
  kaydedilmesidir. Örneğin, bir markete giren çıkanların izlenmesi veya bir mekanik sayıcı ile
  bir sinemaya girenlerin tespit edilmesi birer gözlemdir.
  Anket, sorular içeren hazır bir form yardımıyla tüketicilerden bilgi toplama faaliyetleridir.
  Anket metodu özellikle tüketici fikirlerinin öğrenilmek istendiği ve tutumları hakkında bilgi
  toplamak gerektiğinde son derece kullanışlı ve faydalı bir veri toplama metodudur.
  Deneysel düzenekler, belirli değişkenlerin sabit tutularak diğer değişkenlerin davranışının
  veya etkilerinin ölçülmeye çalışıldığı araştırmadır.
  Veri toplama enstrümanının geliştirilmesi
  Veri toplama metodu seçildikten sonra seçilen metoda uygun bir soru formu veya anketi
  hazırlamak gerekmektedir. Posta anketi telefonda kullanılacak anket arasında farklılıklar
  olacaktır. Dolayısıyla soru formu veya anketinin de veri toplama metoduna uygun olması
  gerekmektedir.
  Örnekleme Planının Yapılması
  Veri toplama metodu ve enstrümanı belirlendikten sonra yapılması gereken şey, söz konusu
  anketin uygulanmasıdır. Ancak anketin kimlere uygulanması gerektiği ise son derece
  önemlidir.
  Tesadüf örneklemede ana kitlede yer alan her birey bilinen ve sıfır olmayan seçilme şansına
  sahiptir.
  Tesadüfü olmayan örneklemede ise örneklerin seçiminde takip edilen herhangi bir kural
  bulunmayıp, seçimde kolaylık, kota ve araştırmacının kişisel kararları belirleyicidir.
  Analiz,Raporlama ve Yorumlama
  Bir önceki kademede toplanan veriler genellikle ham veriler olup pazarlama kararlarında
  kullanılabilir formda değildir. Bu amaçla, araştırma problemine yardımcı olacak veya
  açıklama getirecek olan bilgiyi elde etmek için bu veriler önce bir ön incelemeden
  geçirildikten sonra veri tabanlarına yüklenir.
  PAZARLAMA ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI
  Pazarlama araştırması pazarlama faaliyetlerinin hemen hemen her safhasında uygulama
  bulmaktadır. Bir ürünün oluşması ve konsept haline gelmesinden başlayan ve ürünün
  piyasadan çekilmesine kadar geçen ürün yaşam seyrinin hemen her kademesinde farklı türde
  pazarlama araştırmaları yapılmaktadır.
  Beşinci Bölüm
  Pazar Bölümlendirme,Hedef Pazar Seçimi Ve Konumlandırma
  PAZAR KAVRAMLARI
  Kimler bizim pazarımızdadır? Kimler bizim pazarımızın dışındadır? Bunları bilmek için pazar
  ile ilgili bazı tanım ve kavramlar üzerinde anlaşmaya varmış olmak gerekmektedir. Uygun bir
  Pazar bölümünün hedef alınarak uygun bir pazarlama karmasıyla faaliyet gösterebilmek için
  işletme şu üç aşamada önemli kararlar verir:
  * Pazar bölümlendirme
  * Hedef pazarın belirlenmesi
  * Konumlandırma
  TALEP ÖLÇÜM VE TAHMİNİ
  İşletme talebi: Pazar talebinde işletmenin payına düşen kısım
  Potansiyel pazar talebi: İdeal şartlarda bir pazarda talep edilebilecek en yüksek ürün miktarı
  (satın alma gücü olanlar ve olmayanlar birlikte)
  Toplam Pazar talebi: Bir zaman diliminde bir ürün için belirli bir tüketici kitlesi tarafından
  satın alınabilecek toplam ürün miktarı
  Pazar tahmini: Yapılacak pazarlama çabaları ile oluşacak talep büyüklüğü
  Gerçekleşen talep: Potansiyel talep içinde bir malı satın almaya niyetli ve buna imkanı
  bulunanların oluşturduğu talep
  Endüstri talebi: Toplam Pazar talebi içinden belirli bir endüstride çalışan işletmelerin
  hepsinin oluşturduğu talep büyüklüğü
  Negatif Talep: Diş hastalıkları tedavisi, sıkıcı bazı filmler ve damak zevkine uygun olmayan
  ürünlere karşı tüketiciler istekli olmayabilir
  Azalan Talep: İkamesi çıkan bazı mallar ile ihtiyaç duyulmayacak düzeye inen bazı
  hizmetlere olan talep zamanla ortadan kalkabilir
  Düzensiz talep: Özellikle ulaşım, eğitim, yemek, danışmanlık vb. hizmetlerle ilgili zaman
  dilimine göre aşırı değişen talep
  Aşırı talep: Mevsimine ya da kriz vb. durumuna bağlı olarak karşılanmayacak düzeye ulaşan
  talep
  Zararlı talep: Alkol, uyuşturucu, sigara vb. ürünlere olan talep
  Talebin Ölçülmesi
  Pazarda yer alan gerek nihai tüketiciler gerekse örgütsel tüketiciler ihtiyaclarını karşılamak
  üzere satın alma niyetine sahiptirler. Bu niyetin büyüklüğü işletmeciler için önemlidir. Çünkü
  bu büyüklük oranında mal ve hizmet üretilecektir. Aksi halde kaynakların boşa kullanımı söz
  konusu olacaktır.
  Talep Tahmini, gelecekte belirli bir zaman diliminde, belirli bir fiyat düzeyinden
  tüketicilerin ne kadar mal ya da hizmet satın almak istedikleriyle ilgilidir. Tüketicilerin satın
  alma isteği, onların hazır Pazar içinde yer almalarını sağlamaktadır. Eğer bu tüketiciler
  işletmenin ulaşabileceği, mal ve hizmet sunduğu bir pazarda işletmenin yapabileceği satış
  miktarının da ne olabileceği konusunda bir fikir vermektedir.
  PAZAR BÖLÜMLENDİRME
  Tüketiciler farklı istek ve ihtiyaçlara sahiptirler. Pazar bölümlendirme potansiyel müşterilerin
  ortak ihtiyaçlarına göre veya pazarda gösterdikleri tüketici davranışlarındaki benzerliklere
  göre yapılır. Bölümlendirme yapıldığında her bölüm, homojen özelliklere sahip tüketicilerden
  oluşur.
  Pazar bölümlendirmenin yararları:
   Firmaların kaynaklarını daha etkin kullanmalarını sağlar
   Tüketici ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlar
   Pazar bölümlendirme sırasında pazardaki rakipler daha iyi tanınmış olur
   Pazara girerken amaçlar daha net olarak belirlenir
   Pazarda faaliyet sırasında ya da sonrasında performans daha iyi değerlendirilir.
   Maliyetleri azaltır
   Optimum pazarlama bileşenlerinin oluşturulmasını sağlar.
  Pazar Bölümlendirme Kriterleri
  Pazar bölümlendirme için pazarın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerin varlığı
  ölçüsünde yapılan pazar bölümlendirme daha rasyonel olacaktır. Etkin bir bölümlendirme için
  pazarın
   Ölçülebilir,
   Ulaşılabilir,
   Ayırdedilebilir,
   Yeterince büyük
  Pazar bölümlendirmede pazarda hedeflenen tüketici kitlesinin niteliklerine göre farklı kriterler
  kullanılabilir. Doğal olarak tüketici pazarında kullanılacak kriterlerle örgütsel pazarda
  kullanılacak kriterler farklı olacaktır.
  Pazar Bölümlendirmenin Aşamaları
  Birinci Aşama: İşletmenin içinde yer almayı düşündüğü pazarın genişliğinin belirlenmesi
  Pazar bölümlendirmenin başlangıç noktasıdır. Pazar ne kadardır? İçinde yer alan diper
  işletmelerin Pazar payları nedir? Bizim Pazar payımız tahmini olarak ne olacaktır? Eğer
  işletme zaten pazarın içindeyse o zaman bu bilgileri derlemek daha kolay olacaktır. Diğer
  işletmelerin ve işletmemizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte fayda vardır. Ayrıca şu
  Akılda tutulmalıdır ki: Nüfuz edilebileceğinden büyük pazarı hedefi boşa çabalamak,
  gereğinden küçük pazar hedefi ise kazanılabilecek kârdan vazgeçmek anlamına gelmektedir.
  İkinci Aşama: Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını listeleme Pazar bölümlendirmenin ikinci
  aşamasını oluşturur. İhtiyaçlar ve beklenen faydalar yazılır. Elbette tamamı yazılamayabilir.
  Ancak bundan sonraki aşamada daha çok bilgi ile karar verebilmek için mümkün olduğunca
  çok karşılanacak ihtiyaçlar belirtilir.
  Üçüncü Aşama: “Tüketiciler hangi ürünleri hangi faydaları için istiyorlar?” sorusunun cevabı
  tüketicilerin ve ürünlerin belli özellikleriyle öne çıkmasını sağlayacaktır. Bu bilgilerin
  tüketicileri ilgilendiren kısımlarını ve ürünün beklenen yeni faydalarını daha sonra kullanmak
  üzere tekrar tabloya kaydederek Pazar bölümlendirmenin dördüncü aşamasına geçilmektedir.
  HEDEF PAZAR SEÇİMİ
  Hedef pazar belirlenmesi hem rakipleri görmeyi hem de pazarda kârlılığı yüksek ve tatmin
  edilmemiş ihtiyaçların keşfini sağlayacaktır. Ancak pazarın bölümlendirilmesi işletmenin
  hedef pazarını seçmede kullanacağı bilgiden başka bir şey değildir. Bilginin sistematik olarak
  elde edilmiş olması onun değerini artırmaktadır.
  İşletme hedef pazarı seçerken şu faktörlerin etkili olur:
   İşletmenin kaynakları
   Ürünün özellikleri
   Ürün hayat eğrisindeki yeri
   Pazarın yapısı
   Rekabet durumu.
  Hedef Pazar Seçimi Stratejileri
  Pazar bölümler ayrıldıktan sonra buraya kadar olan çalışmaların esas sebebi olan hedef pazar
  seçimi gerçekleştirilecek ve ürün pazarda yerini alacaktır. Hedef pazar seçiminde başlıca üç
  strateji uygulanır:
   Farklılaştırılmamış pazarlama
   Farklılaştırılmış pazarlama
   Yoğunlaştırılmış pazarlama
  Farklılaştırılmamış Pazarlama (Tüm Pazar) Stratejisi
  Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisinde işletme tüm pazarı homojen olarak düşünmekte
  dolayısıyla pazarın içinden ayrıca bir bölüm seçmeye gerek duymamaktadır. Bu anlamda
  Pazarlama karması elemanlarının bileşimini tek bir pazarda etkin olabilmeyi düşünerek
  planlayan işletmelerin uyguladığı strateji Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi olarak
  isimlendirilir.
  Farklılaştırılmış Pazarlama (Çok Pazar) Stratejisi
  Birden fazla ürün üreten ya da ürünü farklılaştırarak farklı tüketici kitlelerine sunmak
  amacıyla her Pazar ve bu pazara sunacağı ürün için farklı pazarlama karması oluşturmaya
  farklılaştırılmış pazarlama stratejisi adı verilmektedir.
  Yoğunlaştırılmış Pazarlama (Tek Bölüm) Stratejisi
  İşletmenin yalnızca bir pazarlama karması oluşturarak bölümlere ayrılmış pazarın sadece
  birisinin hedeflenmesi halinde yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi söz konusudur. Bu strateji
  işletmenin pazarın bir bölümüne yönelerek orada üstünlüğü ele geçirmeyi amaçlayabilir.
  Özel Bir Pazar Bölümü: Niş
  Pazarda yer alan tüketicilerin istek ve ihtiyaçları her zaman doyurulmuş değildir. Bazen
  istekler ve ihtiyaçlar yeni çıktıklarından tatmin edilemezken bazen de büyük işletmelerin
  girmeye değer bulamadıkları pazar boşlukları vardır. İşte bu boşluklara niş pazarlar denir.
  Örneğin tekstil sektöründe büyüklerin yaptığı iş, iplik ve kumaş üretimidir. Kumaşlar
  konfeksiyona girerek hazır giyim olarak çıkarlar ama giyim sektöründe kullanılabilecek
  aksesuarlar ya da fermuar üretimi kumaş üreten işletmelerin ya da konfeksiyon işi yapan
  işletmelerin girmeyi düşünmeyeceği pazarlar olabilir. Bu pazarlar yeni bir tür ürün için hedef
  pazar olabilir. Niş pazarlar daha önce kimsenin farketmediği ya da farketse bile girmeye
  değer bulmadığı pazarlar olduğu için başlangıçta rekabet yoktur. Bu pazarlarda işletmenin
  kendisini konumlandırması olduka kolaydır. Başka işletmelerde kolay kolay bu pazarlara
  girmek istemezler.
  KONUMLANDIRMA
  Konumlandırma, ürün ya da örgütü, seçilen pazar bölümleri ve örgütün imkanları bakımından
  en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını, tutmalarını ve ürün kullanma alışkanlıkları
  için belirleme ve uygulama sürecidir.
  Altıncı Bölüm
  Ürün Kararları Ve Yönetimi
  MAL/HİZMET VE GENİŞLETİLMİŞ ÜRÜN KAVRAMLARI
  Pazarlama Karması Veya Bileşenleri
  Hizmet endüstrilerinin gelişmesiyle ağırlık kazanan hizmet pazarlaması sonucu,pazarlama
  bileşenlerine, people (insan-hizmeti sunan), physical evidence (fiziksel unsurlar) ve process
  (süreç-hizmet süreci) şeklinde üç bileşen daha eklenebileceği ve böylece pazarlama
  bileşenlerinin 7p’ye çıkarılabileceği daha öncede belirtilmişti. Ancak, klasik dörtlü pazarlama
  bileşenlerini asıl kabul edilmekte ve diper bileşenlerin pazarlama karmasının yardımcı
  unsurları olduğu fikri ağırlıklı olarak benimsenmektedir.
  Mal/Hizmet Kavramı ve Ürün Bileşeni
  Mal ve Hizmetler; Tüketicilerin fizyolojik, sosyal ve psikolojik olarak hissettikleri
  eksiklikler ya da ihtiyaçları karşılayan somut ve soyut unsurlar olarak tanımlanabilir.
  Tüketiciler mal ve hizmetlerle aslında elde etmek istedikleri faydayı düşünürlerkenb,
  pazarlama yöneticileri ise, tüketicilerin beklentilerine uygun nitelik, özelliklere uygun bir
  ürün tasarımına ağırlık verirler.Bu çerçevede, pazarlamacı açısından mal veya hizmet
  denildiğinde, malın hazrılanışında bulunan unsurlar, mekanik yapısı, şekli ve dayanıklılığı,
  tadı, kokusu, ambalajının özellikleri gibi hususlar anlaşılırken, tüketici açısından ise belli bir
  ihtiyacı tatmin yanından kişinin kendisini belirli bir yere oturtmasının da vasıtasıdır.
  Genişletilmiş Ürün Kavramı
  Ürünün genişleyen boyutları dikkate alınarak tam ürün ya da genişletilmiş ürün kavramlarının
  ortaya atıldığı görülmektedir. Levitt, bu çerçevede toplam ürün kavramını ortaya atmış ve
  bir ürünün iç içe geçmiş dört katmandan oluştuğunu belirtmiştir.
  ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI
  Ürünlerin sınıflandırılmasında temel iki yol, ürünlerin dokunulurluk derecesi ile kullanıcıların
  türünü esas almadır. Dokunulurluk derecesine göre ürünler; dayanıksız ürünler, dayanıklı
  ürünler ve hizmetler şeklinde üç grubta değerlendirilir.
  Tükeciti Ürünleri
  Tüketicilerin, fizyolojik, sosyal, kültürel vb. değişik istek ve ihtiyaçlarını gidermek üzere satın
  aldıkları mal ve hizmet, tüketici ürünleri sınıfına girer.
  Kolayda Ürünler
  Kolayda ürünler, kısa sürede tüketilen ve genellikle birim fiyatları düşük olan mal ve
  hizmetleri içerir. Ekmek, gazete, sigara, zorunlu trafik sigorta hizmeti vb.
  Beğenmeli Ürünler
  Tüketicilere sağladığı faydaları uzun sürelere yayılan ve birim fiyatları kolayda ürünlere
  oranla daha yüksek olan, kahve, gömlek, yemek takımı, buzdolabı, koltuk, otomobil tamir
  hizmetleri, sağlık hizmetleri,danışmanlık hizmeti vb. ürünler, beğenmeli ürün sınıfına girer.
  Özelliği olan (Lüks) Ürünler
  Otomobil, ev, özel günlerde giyilen elbiseler, bilgisayar, sağlık sigortası, özel eğitim
  hizmetleri gibi, tüketicilerin hayatları süresince bir ya da birkaç kez satın alabilecekleri.
  Aranmayan Ürünler
  Pazarda çok fazla aranmayan ve özel bazı durumlarda sorulabilen ürünler de aranmayan
  ürünler şeklinde isimlendirilmektedir. Ansiklopedi, deprem sigortası ve mezar taşı gibi klasik
  bazı ürünler aranmayan ürünler sınıfına girer.
  Endüstriyel ürünler
  Her hangi bir mal veya hizmet üretiminde değerlendirmek üzere satın alınan her türlü
  hammadde, malzeme, tesis, makine ile danışmanlık, tamir ve bakım hizmetleri endüstriyel
  ürün sınıfına girmektedir.
  Endüstriyel ürün alıcıları genelde üretici işletmeler olmakla birlikte onların işletme içindeki
  kullanıcıları ve satın alma birimleri ile politikaları, endüstriyel pazarlama çabalarını etkileyen
  önemli faktörler olarak karşımıza çıkar.
  ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ
  Ürün hayat eğrisi; bir ürün ya da ürün grubunun pazara girişten pazardan silinişine kadar
  geçen aşamalar serisidir. Bu süreçte bir ürünün pazarda genelde dört aşamadan geçtiği ve bu
  aşamaların giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş şeklinde isimlendirildiği görülür.
  Bir ürünün hayat seyri olduğunu söylemek dört sonucu doğurur:
  1. ürünlerin yaşamı sınırlıdır.
  2. her bir farklı aşamaya geçişte ürün satışları satıcılar için farklı fırsat ve problem
  oluşturur.
  3. ürün hayat eğrisinin farklı aşamalarında karlar artar veya azalır.
  4. ürün hayat eğrsinin her bir aşaması farklı pazarlama, finansman, üretim, dağıtım ve
  insan kaynakları stratejilerini gerektirir.
  Ürün hayat eğrisinde aşamalar
  Giriş aşamasındaki bir ürünün yeniliği oranında taklit edilmesi zaman alır dolayısıyla bu
  aşamada rekabet yoktur. Bu aşamadaki ürünler ile onların sağlayacakları faydalardan
  zaman
  Giriş büyüme Olgunluk
  Düşüş
  Toplam
  endüstri
  satışları
  Toplam
  endüstri
  karı
  tüketiciler henüz haberdar değildir. Tüketicileri bilgilendirici ve onları ürünlerin yararları
  ile kullanımı hakkında eğitici tutundurma çabaları bu aşamada ağırlık kazanır.
  Büyüme aşamasında, satışlar hızla artmaya başlar. Kar artışı ise bu aşamada satışlardan
  daha yüksek olabilir. Ancak bu aşamanın sonlarına doğru, pazara girecek rakip ürünlerin
  sayısı ve performansına bağlı olarak karlılık satışlardan daha hızlı azalabilir. Çünkü bu
  aşamada ayırt edici özelliklere vurgu yapıcı daha fazla tutundurma çabası ile daha fazla
  dağıtım maliyetine katlanmak gerekir.
  Olgunluk döneminin başlarında satış artışı bir süre daha devam edebilir. Çünkü henüz
  ürünü kullanmayan potansiyel talep vardır. Bu dönem, ürünün ve pazarın özelliklerine
  bağlı olarak çok kısa veya uzun sürebilir.
  Düşüş dönemi, ürünün pazarda belli bir süre daha kalma ya da pazardan çekilme
  kararının alınması gereken bir aşamadır.
  YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
  Teknolojideki değişim hızının artması ve tüketicilerinin beklentilerinin her geçen gün
  çoğalması işletmeleri yenilik yapmaya zorlamaktadır. Yeniliğe açık olmayan ve yeni ürün
  geliştirme ya da pazara sunma noktasında ağır davranan veya geç kalan işletmelerin başarı
  şansları gittikçe azalmaktadır. Bu nedenle pazarla ma yöntemlerinin önemle üzerinde durmları
  gereken konulardan biri de yeni ürün geliştirmedir. Örneğin Amerikan firmaların ın karlarının
  yarıdan fazlasının son 10 yıllık ürünlerinden elde edildiği belirtilmektedir. Fakat yeni
  ürünlerin ortaya çıkmasının temelinde tüketici tercihlerine bağlı olarak pazarlama
  yönetimlerinin değil de ağırlıklı olarak teknolojik araştırma ve geliştirme çabalarının olduğu
  da ifade edilmektedir.
  Yeni ürün kavramı
  Pazarlama açısından yeni ürün üç değişik anlamda kullanılabilir;
  1. icat anlamında yeni mal
  2. Pazar için yeni mal
  3. işletme için yeni mal
  başka pazarlarda denenmiş olup ilgili pazara yeni giren ürünler ise pazar açısından yeni
  ürünler oluşturur. Pazarda daha önce olmakla birlikte işletmenin ürün karmasına yeni
  aldığı ürünler ise işletme açısından yeni ürünler olarak değerlendirilir. Pazarlama
  yönetimleri her üç durumda yeni ürün geliştirme sürecinin dikkate almak ve aynı zamanda
  işletmenin genel amaçlarına uygun hareket etmek durumundadır.
  Yeni ürün geliştirme süreci
  İşletmenin temel hedef ve stratejilerine bağlı olarak yeni ürün stratejileri örneğin; mevcut
  pazar payını ya da satışları korumaya dayalı olabileceği gibi pazardaki yeni ürün geliştirici
  konumunu korumaya yönelik de olabilir. Başka bir açıdan işletmenin yeni ürün stratejisi
  belirli bir yatırım geri dönüş oranını sağlamak veya yeni bir pazarda konumlandırma
  sağlamak da olabilir.
  Yeni ürün fikirlerinin toplanması
  İyinin bulunmasını sağlamak için çok sayıda fikir toplanması gerekir. Toplanan fikir sayısı
  arttıkça iyi fikirler ve daha başarılı yeni ürünlerin sayısı da artmış olacaktır. Yeni ürün
  fikirleri, işletme içi ve dışı kaynaklar olmak üzere genelde iki kaynakta toplanır.
  İşletme içi kaynaklar olarak tüm bölümlerde ve özellikle pazarlama, üretim, araştırmageliştirme
  bölümlerinde çalışanlardan oluşabilir.
  İşletme dışındaki yeni ürün fikirleriyle ilgili kaynaklar ise, müşteriler, rakipler, araştırma
  kuruluşları, aracı firmalardan oluşur.
  Fikirlerin değerlendirilmesi ve elenmesi
  Toplanan çok sayıdaki fikir, gerçekleştirilebilir olma bakımından değerlemeye tabi tutulur. Bu
  noktada pazarlama, araştırma-geliştirme, üretim ve finansman bölümleri yöneticilerinin
  katılımı ya da onlardan görüş alınması gerekir. Bu şekilde bir değerlendirme sürecinde
  gerçekleştirilme olasılığı yüksek olan fikirler bir sonraki aşamaya aktarılır.
  İşletme analizleri
  Gerçekleştirilebilir olduğu düşünülen fikirler, bu aşamada daha ayrıntılı bir şekilde fizibilite
  tabi tutulabilir. Üçüncü aşamaya gelen fikirler Pazar ve talep şartları, üretim teknolojisi,
  finansman kaynakları, maliyet ve fayda analizleri, muhtemel satış miktarları vb. kriterlere
  göre detaylı bir biçimde analiz edilir. Böylece yeni ürün geliştirme ile ilgili kavramsal çabalar
  tamamlanmış olur ve bu analizler sonucunda başarılı olma olasılığı görülen ya da yüksek
  olacağı düşünülen fikirlerin fiili olarak üretilmesi aşamalarına geçilir.
  Yeni ürünü geliştirme
  İşletme analizleri olumlu görülen ürünler ya doğrudan ya da ürünün ve pazarın özelliklerine
  göre model üretimi yoluyla somut hale dönüştürülür. Bu aşamada ürünün tasarımı ve
  özelliklerinden daha ziyade pazarın beklentileri ve pazara uygunluk kriterlerine dikkat
  edilmelidir.
  Pazar testleri
  Ürünün özelliği, yenilik derecesi, yenilik açısından hangi konumda olduğu, birim maliyeti,
  talebin yapısı ve muhtemel talep miktarı ile rakiplerin stratejileri, ikame ürünler vb. faktörler
  dikkate alınarak, bazı durumlarda belirli bir küçük pazar bölümünde yeni geliştirilen ürünlerin
  pazar testine tabi tutulması uygun olur.
  Ticarileştirme ve pazara sürme
  Pazar testleri ihtiyacı hissedilmeyen ya da pazar testleri başarıyla sonuçlanan yeni ürünlerin
  kitlesel üretimine geçilir ve ürünün özelliği ile Pazar ve rekabet şartlarına göre ürün
  hedeflenen pazar bölüm veya bölümlerine dağıtılır.
  Yeni ürünlerin başarısızlık nedenleri
  Yeni ürünlerin başarısız olma nedenleri;
   Eşsiz bir ürün yaratma endişesi; bu endişe gereğinden fazla fonksiyonel ve karmaşık
  ürünlerin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla ürünlerin maliyeti ile fiyatlarının ödenebilir
  sınırları aşmasına neden olmaktadır.
   Yanlış zamanlama; özellikle talebin düşük olduğu veya ekonomik, sosyal, mevsimlik
  ve konjonktürel dalgalanmaların olduğu dönemlerde yeni ürünlerin pazara sürülmesi
  başarısız olmalarına yol açamktadır.
   Öenmsiz farklılaştırmalar üzerinde odaklanmak; tüketicilerin beklentilerine cevap
  vermeyen veya onlara kolaylık sağlamayan farkılıaştırmalar gerçekleştirmek, yeni
  ürünü başarısız hale getirebilir.
   Çok küçük Pazar bölümlerine odaklanmka; getirisinin yüksek olacağı düşüncesiyle
  geliştirilen bazı yeni ürünler oldukça küçük ve cazip olmayan pazar bölümlerinde
  başarısızlıkla sonuçlanabilir.
   Pazarlama stratejilerini bir bütün olarak geliştirememe; yeni ürünleri başarısız kılan
  önemli faktörlerden biri de yeni ürünleri destekleyecek pazarlama stratejilerinin
  zamanında ve yeterli olarak geliştirilememiş olmasıdır.
   Pazar ve rekabet şartları; pazardaki ikame ürünler, rekabet şartları ve rakiplerin
  muhtemel hareket tarzları dikkate alınmaksızın ya da çok fazla önemsenmeksizin
  geliştirilen yeni ürünlerin bir kısmı ise bu nedenlerle başarısız olabilmektedir.
  ÜRÜN KARARLARI
  Pazarlama yönetimi, somut ve soyut özelliklerden oluşan ve tüketicinin genellikle elde ettiği
  fayda ve tatmin çercevesinde değerlendirildiği ürünlerle ilgili bazı kararlar almak
  durumundadır. Genişletilmiş ürün kapsamında tüketicileri oldukça yoğun biçimde etkileyen
  ürün kararları; ürünün niteliği ve standartları, marka, ambalaj ve ürün hattı olmak üzere genel
  olarak dört başılkta toplanır.
  Ürünün nitelik kararları
  Ürünün niteliği kararları temelde dört başlıkta toplanır:
   Ürünün kalitesi
   Ürünün özellikleri(kullanıcya sağlayacağı faydalar)
   Ürünün standartları
  Ürünün kalitesi oluşturulurken ürünün tüketici ya da kullanıcıya sağlayacağı faydalar göz
  ardı edilmemelidir. Çok kaliteli ancak faydası düşük çok sayıda ürün pazarda başarısızlığa
  mahkumdur.
  Marka kararları
  Marka, bir işletme ile ürünlerini rakiplerinden ayırt etmeye yarayan bir isim, sembol, renk,
  şekil yada bunların birleşimidir. Bir marka ismi, ürünü diğerlerinden farklı kılan ve ayırt
  edilmesini sağlayan bir fark oluşturur. Marka ismi, bir kelime, şekil, sembol ve renk ile
  bunların bileşimi şeklinde dizayn edilebilir.
  İyi bir marka isminin sahip olması gereken özellikler şunlardır:
   Kısa ve sade
   Kolay okunabilen
   Fark edilebilen
   Kolay hatırlanabilen
   Ürünü çağrıştırabilen
   Ambalaj ve etiketlere uyarlanabilen
   Saldırgan, müstehcen ve olumsuzluk ifade etmeyen
   Farklı dillerde olumsuz anlam içermeyen
   Her türlü reklam ortamına uyarlanabilen
   Marka haklarını zedelemeyen
   Güncelliğini kaybetmeyen
   Taklit unsuru taşımayan
   Estetiği dışlamayan
  Marka üreticileri aracı kurumlar ve tüketicilere sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır:
  1. markanın üreticiye sağlayabileceği faydalar:
   ürünün tanınması ilşe hatırlanmasına ve dolasıyla ürüne talep
  oluşumuna katkıda bulunur.
   Tüketiciden talep gelmesi doğrultusunda aracı kurumları markalı
  ürünlere yönlendirir.
   Marka ürününe bağlılık oluşturabilir
   Üreticinin Pazar ve aracı kurumların satış çabaları üzeirndeki
  denetimini artırır.
   İyi tanınmış marka yeni ürünlerin tutunmasını kolaylaştırır.
  2. markanın aracı kurumlara sağlayacağı yararlar;
   özellikle aracı kurumların kendi markalarını kullanmaları üreticilere olan
  bağlılıklarını azaltır
   aracı kurumlar ve özellikle perakendeciler kendi markaları ile farklı bir
  imaj oluşturabilir.
   Fason alım yada imalatlarla perakendeci kurumlar kendi markalı ürünlerini
  daha düşük fiyatla pazara sunabilir.
  3. markanın tüketiciye sağlayabileceği yararlar;
   tüketicinin ürünleri kolayca tanıması ve ayırt etmesini sağlar.
   Markalı ürünler belirli bir kalite ve garanti güvencesi sunar.
   Satış sonrası hizmetlere kolayca ulaşabilme olanağı verir.
   Marka güvenirliği ölçüsünde tüketicinin satın alma kararını kolaylaştırır.
  Markalama süreci
  Marka kararları belirli bir sürece göre alınır. Markanın ürünün önemli ve büyük ölçüde
  ayrılmaz bir parçası haline geldiği düşünüldüğünde pazarlama yönetimleri açısından marka
  kararlarının önemi birkaç kat daha artmaktadır.
  Markalama süreci
  bu süreçten anlaşılacağı gibi, öncelikle pazarlama yönetimlerinin ürünlerini markalı olarak
  pazara sunup sunmayacakları kararını vermeleri gerekir. Bu önemli bir karardır. Çünkü
  markalama uzun ve zahmetli bir süreyi gerektirmesi yanında, markanın tutundurulması
  açısından da ciddi bir bütçeyi de zorunlu kılar.
  Marka stratejileri
  Marka kararının üzerinde durulması gereken bir diğer hususta jenerik marka konusudur. Bazı
  markaların ürün ismi olarak anılır olması o markaların jenerik marka haline geldiğini gösterir.
  Aspirin, cola, seranit, selpak, nescafe, vb. jenerik markalara örnek verilebilir.
  Marka değeri, markaya bağlılık satış artışı ve firmanın karına katkısı bağlamında
  hesaplanabilir. Ancak marka değerinin her zaman finansal sonuçlara yansıması beklenemez.
  Çoğu zaman marka değerinin oluşması ve dolayısıyla hesaplanmasında sosyolojik, psikolojik
  ve antropolojik yaklaşımlara bile ihtiyaç duyulabilir.
  markalam
  a
  markalı
  markasız
  Marka
  destek
  kararı
  Üretici
  markası
  Perakendeci
  lisanslı
  Marka
  strateji
  kararı
  Ürün markası
  Ürün hattı
  Şemsiye
  Kaynak
  onaylayıcı
  Marka ismi
  kararı
  Bireysel tam
  aile
  Grup bazlı
  Şirket ismi
  ile ayrı
  Markanın
  yeniden
  konumlan
  dırılması
  Konumland
  ırma
  konumland
  ırmama
  Marka sadakati marka farkındalığı gibi hususların yani tüketici tutum ve algılarının önemli
  yeri vardır. Marka değerinin marka sadakati ile etkileşimli olması doğaldır. Marka yayılımı
  ise marka sadaktinin artırması ile birlikte firma itibarının olumlu etkilenmesi ve firmanın
  pazara sunacağı yeni ürünlerde de oluşan bu itibar ortamından yararlanma amacıyla mevcut
  marka ya da markalarını kullanmasıyla gelişir.
  Ambalaj kararları
  Bugün pazarda bulunan ürünlerin büyük bir bölümü ambalaj içerisindedir. Ürünün
  korunmasını sağlayan tüketicileri üzerindeki marka ve etiket bilgileriyle bilgilendiren ve
  üreticilerle perakendeci kurumlar açısından taşıma, depolama, stoklama ve tutundurma
  kolaylıkları sağlayan, değişik maddelerden yapılmış her türlü muhafaza ambalaj olarak
  adlandırlır.
  Bir ambalaj değişik açılardan önem taşıyan bir pazarlama aracıdır.
   Ambalajlar, aracılar ve üretici kurumlar açısından, ürünün korunması raflarda
  sergilenmesi ve görünmesi, taşıma ve stoklama maliyetini azaltması ve kolayca elden
  çıkarılabilmesi gibi kolaylıklar sağlar.
   Tüketicilerin ürünle ilgili bilgilendirilmesine, marka tanımlamasına ve aracılar
  açısından ürünün satışına yardımcı olur. Ayrıca iyi etiketlendirilmiş bir ambalaj kişisel
  satış elemanlarının yükünü azaltır.
   Yaratıcı ve cazip ambalajlar ayrıca satış noktalarında perakendecilere yer
  kazandırabilir ve satış artışı yaratabilir.
  ÜRÜN KARMASI KARARLARI
  Tek ürün yada ürün kalemi değişik işletmelerce pazara sunulan ve tek başına satın alınabilen
  ekmek, kalem, sabun vb. ürünlerdir. Ürün hattı: bir işletmenin pazara sunduğu birbiriyle yakın
  ilişkileri bulunan ürün grubudur. Ürün karması: bir işletmenin pazara sunduğu tüm ürün
  kalemlerini kapsar. Örneğin Unilever firmasının pazara sunduğu tüm gıda ve temizlik
  ürünleri firmanın ürün karmasını oluşturur.
  ÜRÜN POLİTİKALARI
  Pazarda satın almada bulunan tüketicilerin artan beklentileri ve bun akarşılık işletmenin kısıtlı
  kaynakları, pazarlama yönetimlerini amaçlarını gerçekleştirebilmek bakımından en uygun
  ürün politikasını belirlemek durumunda bırakır.
  Mamul/Pazar matrisi ve temel ürün politikaları
  pazarın gliştirilmesi şeklinde isimlendirilen ürün poltikasında pazarlama yönetimleri içinde
  bulundukları pazara hakim olabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla pazarda
  satın almada bulunan fiili müşterilerin bir defadaki satın alma miktarları ile satın alma
  sıklıklarını artırmak ya da mevcut pazar bölümündeki potansiyel müşteri fiili müşteriler haline
  getirmek veya her iki alternatifi değerlendirmek durumundadır.
  Yedinci bölüm
  FİYAT VE FİYATLANDIRMA
  FİYATIN ÖNEMİ
  Bir pazarlama bileşeni olarak fiyat son derece önemli işlevleri yerine getirmektedir. Birincisi
  bir ürünün fiyat seviyesi işletme için başarı veya başarısızlığı belirleyen faktörlerin başında
  gelmektedir. İşletmenin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan kaynaklar fiyat sayesinde
  belirlenmektedir.
  İkincisi, bir ürünün fiyatı o ürünün sağladığı değer hakkında tüketiciye mesajlar vermektedir.
  Yani fiyat tüketicilerce ürün kalitesinin bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bir
  ürünün fiyatı tüketicilerce algılanan ürün kalitesi ile uyumlu olmalıdır.
  Üçüncüsü, fiyat dağıtım kanalında görev alan taraflar için bir motivasyon ve ilgi kaynağı
  olmaktadır. Kanal üyelerinin talep edecekleri hizmet bedeli ürünün tüketiciye ulaştığı andaki
  fiyata yansıtılacağından fiyatlandırma kararlarının daha stratejik ve hassas bir şekilde
  belirlenmesini gerekli kılmaktadır.
  Dördüncü, etkin bir fiyatlandırma politikası ile bir firma olası yeni rakiplerin pazara girişinin
  engelleyebilir. Özellikle küresel bir rekabetin yaşandığı günümüz pazarlarında fiyatların etkin
  bir şekilde kontrol altında tutulması firmanın pazardaki rekabetçi konumunu iyileştirmek veya
  en azından korumak için gereklidir.
  Beşincisi, fiyat alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen mübadele sürecinde taraflar arası değişime
  konu ürünler arasında bir standart veya ölçüt görevi görmektedir.
  Pazar bölümler /ürün
  çeşidi
  Tek ürün
  Birden fazla ürün
  Tek Pazar bölümü
  Pazarın geliştirilmesi
  Ürün bileşiminin
  çeşitlendirilmesi
  Birden fazla Pazar
  bölümü
  Ürün farklılaştırılması
  Ürün bileşiminin
  farklılaştırılması
  Son olarak fiyat son derece esnek, esnek olduğu kadar da hassas olan ve firmaların ilk
  başvurduğu stratejik bir silahtır. Rekabetle karşılaşıldığında veya satışların düşük olması
  durumunda firmaların başvurduğu taktiklein başında fiyat kırma veya indirime gitme
  gelmektedir.
  FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Bir işletmenin fiyatlandırma kararları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar içsel
  faktörler ve dışsal faktörler olmak üzere 2 ye ayrılır. İçsel faktörler işletme yönetimi
  kontrolunde olan etmenleri kapsamaktadır. Bunlar işletmenin fiyatlandırma amaç pazarlama
  karması stratejileri, maliyet yapısı ile fiyat karar mekanizmasıdır. Dışsal faktörler ise
  işletmenin kontrolunde olmayan fakat fiyatların belirlenmesinde etkili olan çevresel
  faktörlerdir. Bunlar pazar ve talep yapısı, rakiplerin maliyet ve fiyatları, dağıtım kanaları ile
  yasal ve politik düzenlemeleridir.
  Fiyatlandırma amaçları
  Bir işletmede fiyatla ilgili kararlar alınmadanb önce alınması gereken diğer kararlar vardır.
  Öncelikle mamülle ilgili bazı stratejilerin yanı hedef kitle ve konumlandırma stratejilerinin
  belirlenmiş olması gerekmektedir. Hedef kitle ve hedef kitleye uygun bir konumlandırma
  stratejisi belirlenmiş ise fiyatlandırma kararları nispeten kolaydır. Örneğin hedef kitle olarak
  düşük gelir grubunu seçen bir işletmenin takip edeceği fiyatlandırma politikası düşük fiyat
  politikası olacaktır. Aksi halde etkin bir fiyat belirlemek mümkün olmayacaktır.
  İşletmeler bunun yanında çeşitli fiyatlandırma amaçları da benimseyebilir. En genel halde üç
  kategoride toplamak mümkündür. Bunlar, varolma mücadelesi, finansal amaçlar ve
  pazarlama odaklı amaçlardır.
  Genel fiyatlandırma amaçları
  Fiyatlandırma amaçları
  Finansal amaçlar
  Maksimum kar
  Yatırımın geri
  dönüşü
  Nakit akışı
  Pazarlama amaçları
  Pazar payı ve
  konumu
  Satış hacmi
  Statükoyu koruma
  Varolabilme
  Masrafları
  karşılama
  Pazarlama Karması Stratejileri
  İşletme amaçlarına ulaşmada fiyatlandırma, pazarlama karması elemanlarından sadece
  birisidir. Etkin pazarlama programları oluşturabilmek için fiyatlandırma kararları ürün,
  dağıtım ve promosyon kararları ile birlikte ve uyum içinde gerçekleştirilmelidir. Pazarlama
  karması elemanlarının birinde gözlenen zayıflığı diğer öğelerde değişiklik yaparak gidermek
  mümkün değildir.
  Maliyet yapısı
  Maliyet yapısı fiyat kararlarında rol oynayan en önemli içsel faktördür. Kar amaçlı her işletme
  için fiyat maliyete bağlı olarak belirlenmektedir. İstisnai durumlar hariç maliyet ürün için
  temel fiyat seviyesini temsil eder. Maliyetin altındaki bir fiyatta işletme zarar edecektir.
  Maliyet konusunda lider konumda olan bir çok işletme sahip oldukları düşük maliyet
  üstünlüğünü nihai fiyata yansıtarak daha etkin rekabet etme şansına sahip olmaktadır.
  Fiyatlandırma açısından maliyetler genel olarak sabit maliyetler ve değişken maliyet olmak
  üzere ikiye ayrılır.
  Sabit maliyetler, üretim ve satış miktarına bağlı olarak değişiklik göstermeyen maliyetlerdir.
  Kira giderleri, sürekli çalışanların maaşları, ısınma giderleri sabit maliyettir.
  Değişken maliyetler ise üretim seviyesine bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Otomobilde
  kullanılan lastikler, kapılar, camlar ve diğer değişken maliyetleri teşkil etmektedir.
  Fiyatlandırma açısından en önemli maliyet kavramı ise toplam maliyettir. Toplam maliyet ise
  belirli bir üretim seviyesindeki sabit ve değişken maliyetlerin toplamıdır. Dolayısıyla işletme
  yönetimi en azından belirli bir üretim seviyesindeki toplam maliyetleri karşılayacak bir fiyat
  belirlemek zorundadır.
  Fiyat belirleme mekanizması
  İşletmede fiyatın nasıl ve kimn tarafından belirlendiği de fiyatlandırma süreci üzerinde etkili
  olmaktadır. Küçük işletmelerde fiyatlar genellikle genel müdürce belirlenmekte iken büyük
  işletmelerde fiyatlar pazarlşama ve satış bölümü veya mamül yöneticilerince belirlenmektedir.
  Örgütsel pazarlarda ise fiyatın oluşumunda bazen müşteri ile pazarlık yapma yoluna da
  gidilebilir. Dolayısıyla işletmede uygulanmakta olan fiyatlandırma mekanizması da nihai
  fiyatın belirlenmesinde etkili olabilmektedir.
  Dışsal faktörler
  Bir işletmede fiyatlandırma kararları dışsal faktörlerin etkisi altında alınmaktadır. Bunlar
  arasında en önemlileri faaliyette bulunan pazarın yapısı ve söz konusu hedef pazarın talep
  özellikleri, pazardaki rakiplerin maliyet yapıları ve fiyatları, fiyatlandırma konusundaki yasal
  ve politik düzenlemelerdir.
  Pazar ve talep yapısı
  Bir işletmenin faaliyette bulunduğu pazarın yapısı pazardaki hedef kitlenin özellikleri ve talep
  yapısı fiyat kararlarının alınmnasında etkili olan dışsal faktörlerin en önemlisidir. Fiyat
  kararlarında maliyetler alt limiti belirlerken pazarın ve talebin yapısı ise üst limiti
  belirlemektedir.
  Pazara bağlı olarak firmanın uygulayabileceği belirli fiyatlandırma yaklaşımları vardır.
  Faaliyette bulunan pazarın yapısı nihai fiyatın şekillenmesinde bellirleyici rol oynamaktadır.
  Ekonomistler pazarı tekelci, oligopol, eksik rekabet ve tam rekabet olmak üzere dört gruba
  ayrımaktadır.
  Tekelci piyasada sadece tek firma olduğundan işletme istediği fiyatı belirleme serbestisine
  sahiptir.
  Oligopol piyasada ise az sayıda satıcı olması sebebiyle satıcılar birbirlerinin fiyatlandırma
  stratejilerini yakından takip etmekte ve paralel stratejiler benimsemektedir. Bu piyasada fiyat
  kırarak uzun dönemde kazanmak oldukça zordur, rakiplerin hareketlerini yakından takip
  etmek gerekir.
  Eksik rekabet, yaşandığı pazarlarda çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Satıcılar ürünlerini fiyat
  dışı faktörler yardımıyla farklılaştırarak farklı fiyatlara ürünlerini satmaktadır. Alıcılar ise bu
  farklılıkları görmekte ve farklı fiyatlara ürünleri satın almaktadır.
  Tam rekabet piyasaları, çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu buğday ve bakır gibi
  standart ürünlerin pazarlandığı piyasalardır. Bu pazarda hiçbir alıcı ve satıcı tek başına Pazar
  fiyatının oluşumunda söz sahibi değildir.
  Fiyat- talep ilişkisinin incelenmesi
  Değişik fiyat seviyelerinde tüketicilerin bir ürüne olan talepleri değişkenlik göstermektedir.
  Fiyat ve talep arasındaki bu ilişki talep eğrisi ile gösterilmektedir. Bu talep eğrisi belirli bir
  süre zarfında değişik fiyat şartlarında tüketicilerin satın alacakları miktarı göstermektedir.
  Normal şartlar altında talep ile fiyat arasında ters bir ilişki var olduğundan talep eğrisi azalan
  eğilime sahiptir. Ancak bazı durumlarda parfüm ve tiyatro bileti gibi ürünlere ait talep eğrisi
  atrtan bir eğime sahip olabilmektedir. Bu tür ürünlerin fiyatlarında yapılacak artış belirli bir
  noktaya kadar talepte artışa sebep olabilmektedir.
  Tüketicilerin fiyata karşı hassasiyetini etkileyen faktörler ve tüketici tepkileri
  Tüketicilerin fiyat ve değeri algılaması
  Bir ürünün fiyatının uygun olup olmadığına karar verecek kişi tüketicidir. Dolayısıyla
  fiyatlandırma kararları tüketici odaklı olmalıdır. Tüketicilerin fiyatın nasıl algıladıkları ve
  fiyatın tercihlerin şekillenmesinde oynadığı rolün fiyatlandırma sürecinde dikkate alınması
  gerekmektedir.
  Tüketiciler bir ürün satın alırken bazı faydalar beklentisi içindedir. Fiyat belirlemede önemli
  olan tüketicinin satın almış olduğu ürünün sağladığı faydaları nasıl değerlendirdiği veya ürüne
  ne kadar değer biçtiğidir.
  Faktör muhtemel tüketici tepkisi
  Ürünün farklı/özel olması ürün farklılaşması arttıkça fiyat düşer
  İkame ürünlerin bilinirliği ikame ürün sayısı arttıkça fiyat artar
  Ürün maliyetinin toplam aile harca
  Maları içindeki payı toplam harcamlar içinde ürün artarsa fiyat artar
  Ürünün tüketici için önemi tüketici için önem artrsa fiyat azalır
  Fiyat-kalite ilişkisi ürün kalitesi artarsa fiyat azalır
  Ürünler arası karşılaştırma zorluğu karşılaştırma zorsa fiyat azalır.
  Rakiplerin maliyet ve fiyatları
  Rakiplerin maliyetleri, fiyatları ve rakip işletmelerin fiyatlandırma poltikalrın karşı aldıkları
  muhtemel tavır fiyat kararının verilmesinde mutlaka göz önüne alınmasına gerekmektedir.
  Günümüz pazarlarında çoğunlukla rakipsiz bir ürün bulmak mümkün değildir. Çamaşır
  makinası almak isteyen bir tüketici belirli bir markayı satın almaya karar vermeden önce
  pazarda mevcut diğer markaların fiyatlarını ve değerlerini araştırmakta ve
  değerlendirmektedir. Dolayısıyla fiyat kararlarının alınmasında işletme yönetiminin başlangıç
  noktası rakiplerin fiyatları olacaktır; çünkü rekabet edebilmek için tüketiciye en az rakip
  ürünler kadar veya daha fazla değer paketi sunmak gerekecektir.
  Dağıtım kanalları
  Bir işletme fiyatlandırma kararı verirken dağıtım kanalında bulunan diğer üyelerin
  beklentilerini de göz önüne almak zorundadır. Kullanılacak dağıtım kanalına ve dağıtım
  kanalında yer alan aracı sayısına göre fiyatlandırma yapılmalıdır.
  Yasal ve politik düzenlemeler
  Fiyalandırmada göz önünde bulunması gereken bir diğer hususta hükümetler veya resmi
  makamlarca uygulamaya konan yasal ve politik düzenlemelerdir. Bu bağlamda KDV. ÖTV,
  alım satım vergisi gibi çeşitli vergiler en belirgin örnekleridir. Ayrıca özellikle gelişmiş batılı
  ülkelerde çeşitli fiyatlandırma taktikleri yasaklanmıştır. Bu uygulamalarda bazıları; aldatıcı
  fiyatlandırma, rekabet kırıcı fiyatlandırma, farklı fiyat uygulama, fiyat sabitleme
  uygulamalarıdır.
  Aldatıcı fiyatlandırma, tüketiciyi mağazaya çekmek amacıyla özel fiyat uygulamasıdır. Bu
  uygulamalar arasında tüketiciyi mağazaya çekmek ve indirimde olmayan malları satmak
  amacıyla elde az miktarda bulunan bir model veya ürünü indirime koymak veya bir ürünün
  fiyatını önce yükseltmek ve daha sonra da indirime sokmak sayılabilir.
  Rekabet kırıcı fiyatlama, bir firma rakiplerini zor duruma sokmak ve ya iflasa itmek için
  fiyatı çok düşük genellikle maliyetin altında belirlemektedir. Bu yolla rakipler fiyat bazında
  rekabet edemeyecklerinden piyasadan çekilmek zorunda kalacaklardır; rekabetin ortadan
  kalkmasından sonra firma fiyatları tekrar yüksek bir seviyeye çekerek daha önceki kayıplarını
  telafi etme yoluna gidecektir.
  Ayrımcı fiyat uygulaması, bir işletmenin aynı ürün için farklı müşteri grubuna farklı fiyat
  uygulamasıdır.
  Fiyat anlaşması, aynı sektörde faaliyet gösteren birbirine rakip firmaların anlaşarak fiyatları
  belirli bir seviyede tutma girişimidir.
  TEMEL FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMLARI
  Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetle riçin uygulayacağı fiyat aralığı ya kar elde etmeye
  imkan tanımayacak kadar düşük veya ürüne olan talebi engelleyecek derecede yüksek bir
  fiyat seviyesinde olabilecektir. İşletme bu yaklaşımlardan bir veya birkaçını ayrı ayrı
  kullanarak fiyatı belirleyecektir. Bu yaklaşımlar maliyet odaklı fiyatlandırma, rekabet odaklı
  fiyatlandırma, talep odaklı fiyatlandırmadır.
  Maliyet odaklı fiyatlandırma
  Temelini maliyetler oluşturmaktadır ve en genel halde iki gruba ayrılır. Maliyet artı (kar
  marjı) ve hedef kar fiyatlandırma yaklaşımları.
  Maliyet artı (kar marjı) usulü
  En yaygın kullanılan fiyatlandırma metodudur. Her şeyden önce metodun basitliği yaygın
  kullanımının en önemli nedenleri arasındadır. Bunun yanında satıcıların maliyetlerle ilgili
  daha kesin bilgiler sahip olmasının hesaplamayı kolay kılması ve bir sektörde bulunan tüm
  işletmelerin benzer bir maliyet yapısına sahip olması ile her sektörde benzer fiyatlandırma
  tekniğini kullanması önemli nedenler arasındadır. Ayrıca maliyet artı tekniğinin hem alıcı
  hem de satıcı açısından en adil fiyatlandırma tekniği olduğunun düşünülmesi de bu
  yaklaşımın yaygın kabul görme nedenleri arasındadır.
  Hedef kar amaçlı fiyatlandırma
  Bu metoda göre işletme öngörülen bir satış seviyesinde belirli bir kar miktarına ulaşmayı
  istemektedir. Bu amaç doğrultusunda fiyat amaçlanan kar miktarını sağlayacak bir seviyede
  belirlenir. Ancak bu yaklaşımda fiyatın belirlenebilmesinde başabaş noktası önemli rol
  oynamaktadır. Başabaş noktası bir işletmenin satışlarında masraflarını kurtarıp kara geçeceği
  asgari satış miktarını göstermektedir.
  Rekabet odaklı fiyatlandırma
  Tüketicinin pazarda mevcut ürünleri değerlendirirken ve satın alma kararlarını verirken rakip
  ürünler arasında fiyat karşılaştırması yaparlar. Bu sebeple üreticiler ve pazarlamacılar
  fiyatlarını belirlerken mutlaka rakip ürünlerin fiyatlarını göz önüne almak zorundadır.
  Rekabet odaklı fiyatlandırma metodlarını genel olarak iki grup altında toplamak mümkündür.
  Cari üsülde fiyatlandırma ve teklif üsülü fiyatlandırma
  Cari üsülde fiyatlandırma, yaklaşımında işletme kendi maliyetleri ve talepten ziyade
  rakiplerin fiyatlarına bakarak kendi fiyatını belirleme yoluna gitmektedir. İşletme en güçlü
  rakibinin fiyatlarını veya bunun biraz altındaki ya da üstündeki bir fiyatı benimseyebilir.
  Teklif üsülü fiyatlandırma, çoğunlukla ihale türü işlerin alınmasında veya müzayidelerde
  yaygın olarak kullanılan fiyatlandırma yaklaşımıdır. Açık ve kapalı üsülde yapılmaktadır.
  Açık usulde ihaleyi almak isteyenler tekliflerini açık şekilde belirtirken kapalı usulde fiyat
  teklifleri kapalı bir zarf içinde gizli olarak verilmektedir.
  Talep (değer) odaklı fiyatlandırma
  1990ların başında rekabetin yoğunlaşması neticesinde işletmeler tüketici odaklı veya daha
  spesifik olarak değer odaklı bir yaklaşımı benimsemeye başladılar. Buna göre fiyatların
  belirlenmesinde önemli olan tüketicinin firmanın ürününü nasıl algıladığıdır. Yeni ürünün
  tüketici gözündeki değeridir. Önemli olan fiyatın belirlenmesi değil tüketiciye sunulacak olan
  değerin belirlenmesidir. Değer odaklı fiyatlandırmanın özellikle etkili olduğu durumlardan
  biri firma ürünün tüketicilerce rakip ürünlere kıyasla daha yüksek değere sahip olarak
  algılandığındandır. Ayrıca tüketicilerin fiyat hassasiyetinin düşük olduğu veya tüketicilerin
  alternatif ürünler konusunda bilgi sahibi olmadığı durumlarda da değer odaklı bir
  fiyatlandırma stratejisi oldukça uygundur.
  Değer odaklı fiyatlandırma yaklaşımına göre işletme önce ürünleri tasarlayıp pazarlama
  programlarını ve ardından da fiyatı belirleme yoluna gidemez. Fiyat diğer pazarlama karması
  elemanları ile birlikte düşünülür ve ardından da pazarlama programlarına karar verilir.
  FİYAT BELİRLEME SÜRECİ
  Fiyatlandırma süreci yedi kademeden meydana gelmektedir.
  Fiyatlandırma amaçlarının belirlenmesi
  Fiyatlandırma sürecinin ilk kademesi işletmenin fiyatlandırma amaçlarının ortaya konmasıdır.
  İşletmece benşmsenmiş olan amaca bağlı olarak ortaya çıkacak nihai fiyatta farklı olacaktır.
  Örneğin, varolma mücadelesi içinde olan bir işletmenin fiyatlandırmadaki amacı kar etmek
  veya Pazar payı artırmak olmayıp üretimin sürdürülebilmesine imkan tanıyacak bir talep
  seviyesi yaratacak bir fiyat belirlemek olacaktır. Eğer işletmenin amacı pazarı ele geçirmek
  ise bu durumda fiyatın belirlenmesinde uygulanacak olan kar marjı daha düşük tutulacaktır.
  Talebin incelenmesi
  Amaç belirlendikten sonra fiyatlandırma sürecinde işletmenin üzerinde duracağı ikinci talep
  yapısının ve tüketici taleplerinin çeşitli yönlerden göz önüne alınmasıdır. Bu bağlamda talebin
  büyüklüğü, özellikleri, fiyat elastikiyeti, talep-fiyat ilişkisi ve tüketici taleplerinin fiyata karşı
  olan hassasiyetlerinin incelenmesi gerekmektedir.
  Fiyat belirleme süreci
  Maliyetlerin incelenmesi
  Fiyatlandırma amacı belirlenip, talep yapısı incelendikten sonra yapılması gereken işlem,
  işletme maliyet yapısının incelenmesidir. Bu bağlamda toplam maliyeti oluşturan kalemlerin
  göreceli oranları, üretim seviyesine bağlı olarak maliyet yapısındaki değişim ve öğrenme
  etkisinin maliyet üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kısacası ürünün
  işletmeye olan maliyetinin çeşitli yönlerden analiz edilmesi gerekmektedir.
  Rakiplerin maliyet, fiyat ve tekliflerin inecelenmesi
  Bu safhada işletme yönetiminin piyasada mevcut muadil ürünlerin fiyatları hakkında
  incelemeler yapılması gerekmektedir. Tekelci piayasa dışında işletmeler fiyatlarını belirlerken
  rakip fiyatları da dikkate almak zorundadır. Rekabet şartları bunu kaçınılmaz hale
  getirmektedir çünkü günümüzde tüketiciler tercihlerini yaparken ve ürünleri değerlendirirken
  ürünler arasında karşılaştırma yapma yoluna gitmektedir. Dolayısıyla, rekabete cevap
  Fiyatlandırma amacının seçimi
  Talebin
  incelenmesi
  Maliyetin incelenmesi Rakip tekliflerin
  incelenmesi
  Fiyatlandırma metodunun seçimi
  Nihai fiyatın belirlenmesi
  Nihai fiyatta ayarlamalar
  verebilmek için rakiplerin fiyatları, maliyetleri ve sunduklaarı değer paketinin içeriği fiyatları
  belirlemede bir nevi mukayese kriteri olarak algılanmalıdır.
  Uygun fiyatlandırma metodunun seçimi
  Fiyatlandırma amacına, talep yapısına, kendi maliyet yapısına ve rakiplerin tekliflerine bağlı
  olarak işletme üç genel fiyatlandırma stratejilerinden (maliyet odaklı, talep odaklı, rekabet
  odaklı) bir veya birkaçını benimseyerek nihai fiyatı belirleme yoluna gitmek zorundadır.
  Nihai fiyatın belirlenmesi
  Bir önceki kademede belirlenen uygun fiyatlandırma metodu çerçevesinde fiyat belirlenir.
  Ancak bu aşamada belirlenen fiyat temel fiyat veya liste fiyatı şeklinde düşünülebilir.
  Pazarlama faaliyetlerinin daha etkin bir hale getirilebilmesi ve daha iyi rekabet edebilmek için
  belirlenen bu fiyat üzerinde bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz olabilmektedir.
  Nihai fiyatta ayarlamaya gidilebilmesi
  Nihai fiyatın belirlenmesini takiben pazar şartları ve talep yapısındaki farklılıklara bağlı
  olarak işletmeler rekabete daha etkin bir biçimde cevap verebilmek için nihai fiyat üzerinde
  düşürme veya yükseltme yapma yoluna gidebilmektedir.
  YENİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI
  Ürün mamül hayat seyri ilerledikçe fiyatlandırma stratejisi de değişmektedir. Ürün başlangıç
  veya pazara giriş aşamasında iken takip edilebilecek fiyatlandırma stratejileri ile ürünün ileri
  safhalarda olduğu durumlardaki fiyatlandırma stratejileri farklı olacaktır. Mamül hayat
  seyrinin başında olan yeni ürünlerin fiyatlandırılmasında takip edilebilecek olan iki temel
  yaklaşım söz konusudur. Bunlar pazarın kaymağını alma ve pazara nüfuz etme
  yaklaşımlarıdır.
  Pazarın kaymağını alma fiyatlandırması, bir nevi değer odaklı bir strateji olup işletme
  mümkün olan en kısa zaman içinde maksimum kar etmeyi sağlayacak bir şekilde yüksek fiyat
  belirleme yoluna gider. Burada uygulanan yüksek fiyatin tüketiciye sunulan değer ile paralel
  olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile tüketicinin sunulan ürünün uygulanan yüksek fiyata
  değdiğine inanması gerekmektedir.
  Pazarın kaymağını alma stratejisinin amacı rakipler piyasaya girinceye kadar yüksek bir gelir
  elde etmek, başlşangıçta yüksek bir fiyat uygulamak ve ardından da fiyatları düşürerek
  rakiplerin piyasaya girmesini engellemek ve pazar payını korumaktır.
  Pazara nüfuz etme planlaması, pazarlama amaçlı bir strateji olup işletmenin esas amacı
  fiyatı münkün olduğunca düşük bir seviyede belirleyerek pazar payını maksimum seviyede
  tutmaya çalışmaktır.
  FİYATTA DEĞİŞİKLİĞE GİTME
  Bazı durumlarda işletmeler fiyatlarında değişiklik yapma zorunda kalabilirler. Bu
  değişiklikler hem tüketici hem işletme ve hem de rakipler açısından önem arz etmektedir. Bu
  değişiklikler fiyat artırma veya fiyat indirme şeklinde gerçekleşebilir. Fiyatta yapılan
  değişiklikler tüketici işletme ve rakipler açısından farklı şekilde yorumlanmaktadır.
  Bir işletmeyi fiyat indirmeye iten çeşitli nedenler olabilir. Bunlat arasında atıl kapasite
  bulunması rakiplerce başlatılan bir fiyat kırma yarışı, daralan pazar payı, fiyat dışı satış
  faaliyetlerinin yeterince etkin olmamamsı veya düşük maliyetlerle pazarı kontrol etme isteği
  sayılabilir.
  Ancak bazı durumlarda işletmeler fiyat indirme yerine fiyatta artırma yapma yolunu da
  seçebilirler. İşletmeleri fiyat artırmaya iten sebepler arasında maliyetlerdeki kabarma veya
  aşırı talep sayılabilir. Fiyatları artırmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar arasında açıkca fiyatları
  yükseltmek, indiirmler ve avantajları iptal etmek veya üretimde daha ekonomik girdiler
  kullanma sayılabilir.
  NİHAİ FİYATTA YAPILAN AYARLAMALAR
  İşletmeler genelde tek bir fiyat belirlemek yerine çeşitli maliyet, talep ve rekabet şartlarını
  yansıtan bir fiyatlandırma yapısını benimsemektedir. Belirlenen temel fiyat üzerinde coğrafi
  farklılıklar, farklı pazar bölümü istekleri, satın alma zamanı ve sipariş miktarı, teslim şekli ve
  sıklığı ile sunulan garanti ve hizmetlere bağlı olarak çeşitli şekillerde ayarlamalar
  yapılmaktadır.
  Fiyat indirimleri(iskonto) ve avantajlar
  İşletmeler müşteri taleplerini ve satın alma davranışlarını etkilemek amacıyla müşterilerine
  indirimler veya çeşitli fiyat dışı avantajlar sağlayarak onları ödüllendirme yoluna gitmişlerdir.
  Satın alınan miktarı artırmak, ödemelerin daha çabuk yapılmasını sağlamak ve satın alma
  zamanını değiştirmek amacıyla işletmeler indirimler veya başka avantajlar şeklinde fiyatta
  ayarlamaya gitmektedirler. Yaygın olarak kullanılan indirimler ve avantajlar peşin ödeme
  indirimi, miktar indirimi, fonksiyonel indirim, mevsimlik indirim, takas imkanı ve promosyon
  avantajlarıdır.
  Peşin ödeme indirimi, satın alınan malın bedeli kredi kartı veya taksitle değil de nakit olarak
  hemen yapıldığında fiyat üzerinde yapılan indirimdir.
  Miktar indirimi, büyük miktarlarda yapılan satın almalarda yapılan indirim miktarıdır.
  Fonksiyonel indirim, daha çok üreticilerin toptancılar ve perakendecilere sağladığı indirimler
  olup aracının türüne ve yaptığı işe bağlı olarak değişiklik arz etmektedir.
  Mevsimlik indirim, mal ve hizmetleri sezon dışında alan müşterilere uygulanan indirimdir.
  Takas indirimi, daha çok yaygın olarak dayanıklı mal pazarlamasında karşılaştığımız “ eski
  makinenizi getirin yenisini götürün” gibi kampanyalarla uygulanan indirimdir.
  Promosyon avantajları, fonksiyonel indirime benzer şekilde tanıtım ve promosyon
  faaliyetlerine katkı sağlayan aracılara sağlanan çeşitli indirim ve eşantiyonlardır.
  Psikolojik fiyatlandırma
  Fiyat sadece ürünlerin üzerine yerleştirilmiş olan etiketlerde okunan rakamsal bedel olmayıp
  rünle ilgili çeşitli mesajlarda taşımaktadır. Örneğin üretim maliyeti 10 tl yi aşmayan bir
  parfüm için bazı tüketiciler 100 tl vermeyi kabul etmektedir. Çünkü o parfümde tüketici için
  özel olan bazı şeyler vardır.
  Yaygın olarak kullanılan psikolojik fiyatlandırma taktikleri arasında referans fiyatlandırma,
  küsuratlı fiyatlandırma, prestij fiyatlama, sabit fiyat uygulaması ve değer fiyatlandırma
  sayılabilir.
  Referans fiyatlandırma, stratejisi perakendecilerin yaygın olarak kullandığı bir taktiktir. Bu
  uygulamada bir ürünün orta fiyatlı modeli yüksek fiyatlı bir model ile veya rakip bir ürün ile
  yanyana konularak tüketicilerin orta fiyatlı modelin dikkat çekmesi sağlanır.
  Küsüratlı fiyatlandırma, stratejisinde ise ürünlerin fiyatları tam sayılar olarak değilde
  küsüratlı rakamlar şeklinde belirlenmektedir.
  Prestij fiyatlandırma, stratejisi özellikle parfüm,kıymetli taşlar, kürk ve elmas gibi lüks
  ürünlerde fiyat kalitenin bir göstergesi olarak algılandığından, bu ürünlerin fiyatlarını yüksek
  kaliteli havası verebilmek ve imaj amaçlı olarak yüksek tutmak gerekmektedir.
  Sabit fiyat uygulama, stratejisinde işletme tüm pazarda aynı fiyata uygulamaktadır.
  Değer fiyatlama, stratejisinde işletme yüksek kalite bir ürün için oldukça düşük bir fiyat
  belirlemektedir.
  Cografi Fiyatlandırma
  Bazı ürünler için taşıma ve lojistik maliyetleri oldukça yüksek olabilmektedir.Bir işletmenin
  müşterileri çeşitli mesafelerde ve coğrafi alanlarda bulunmaktadır.Dolayısıyla işletme taşıma
  ve nakliye masraflarının satıcı tarafından değilde alıcı tarafından karşılanmasını arzu edebilir
  ve bu doğrultuda nakliye ve taşıma masraflarını alıcılara yüklemek amacıyla fiyatlara ilave
  edilir.Örneğin petrol fiyatları petrolün satıldığı istasyonun rafineriye olan uzaklığı arttıkça
  fiyatta artmaktadır.
  Promosyon Fiyatlandırması
  Firmalar bazen satışları artırmak ve hızlandırmak amacıyla çeşitli promosyon faaliyetlerinde
  bulunurlar.Bunlar arasında zarar lideri fiyatlandırması, özel gün fiyatlaması, nakit iadeleri,
  düşük faizli kredi sağlama, daha uzun dönem ödeme kolaylığı, garanti ve servis kontratları ve
  psikolojik indirim yapma sayılabilir.
  Ayrımcı Fiyatlandırma
  İşletmeler bazen tüketici grubları, ürünler ve bölgeler arası farklılıkları dikkate alacak şekilde
  fiyatlarında değiştirme yapma yoluna giderler. Fiyat farklılaştırılması olarakta bilinen bu
  fiyatlandırma stratejisine göre bir işletme bir ürünü iki veya daha farklı fiyata satma yolunu
  seçmektedir; Ancak fiyattaki farklılık maliyetlerdeki farklılıklardan kaynaklanmamaktadır.Bu
  yaklaşımlarda farklı hedef kitlelere farklı fiyat uygulaması yaparak firma karını maksimum
  seviyede tutmaya çalışmaktadır.
  Ürün Karması Fiyatlandırması
  Aynı ürün katagorisinde birden fazla ürüne sahip firmalar fiyatlandırma kararlarını alırken her
  bir ürün için ayrı bir fiyat belirlemek yerine, toplam işletme karını maksimum yapacak şekilde
  tüm ürün karması için ortak bir fiyatlandırma stratejisi kullanmak zorundadır. Ürün
  karmasının fiyatlandırılması ürünlerin bireysel olarak fiyatlandırılmasına kıyasla daha zor ve
  karmaşıktır. Bu bağlamda yaygın olarak kullanılan fiyatlandırma stratejileri arasında ürün
  hattı fiyatlandırması, opsiyonel fiyatlandırması, tutsak ürün fiyatlandırması, iki kısımlı
  fiyatlandırma, yan ürün fiyatlandırması ve paket fiyatlandırmadır.
  İşletmeler genellikle tek bir üründen ziyade aynı ürünün çeşitli modellerini içeren ürün hatları
  geliştirirler. Her bir ürün grubunun farklı fiyatlandırıldığı bu stratejiye ürün hattı
  fiyatlandırması denir.
  Ancak bazı durumda işletmeler piyasaya sürdükleri ürünlerin bazı özelliklerini opsiyonel
  olarak sunarlar. Bu özellikleri arzu eden tüketici bedelini ödeyerek arzu ettiği özelliklerinde
  üründe yer almasını sağlayabilir. Dolayısıyla ürün fiyatı opsiyoneldir.
  Tutsak Ürün Fiyatlandırması ise firma esas karı tamamlayıcı ürünlerden kazanmaktadır. Bu
  tür fiyatlandırma uygulamalarının son dönemde özellikle bilgisayar yazıcıları ile kartuşları
  için yaygın olarak kullanıldıkları gözlenmktedir.
  İki kısımlı fiyatlandırma, çoğunlukla hizmet sektörlerince ve telefon şirketlerince
  kullanılmaktadır. Buna göre ürünün fiyatı iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan biri sabit
  fiyat iken diğeri değişken fiyattır.
  Yan ürün fiyatlandırması, özellikle et, petrol ürünleri, kimya sanayi ürünleri ve nişasta gibi
  ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkan bazı yan ürünlerin de fiyatlandırılması
  gerekmektedir.
  Paket fiyatlandırma, iki veya daha fazla ürünün bir arada tek bir fiyata satıldığı
  uygulamadır.
  Sekizinci bölüm
  Tutundurma Çabaları: Reklam, Satış Teşvik ve Halkla İlişkiler
  İLETİŞİM VE TUTUNDURMA ÇABALARI
  TUTUNDURMA
  Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici pazarlamacı
  işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli,
  programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir.
  Pazarlama iletişimi
  Tüketicilerle sürekli mesaj alışverişine dayalı faaliyetler bütünü olarak bakıldığında,
  pazarlamanın bir iletişim süreci olduğu görülebilir. Bu noktada pazarlama iletişiminin
  tüketicilerle işletme arasında oluşan sürekli bir diolog şeklinde tanımlanması mümkündür. Bu
  süreçte pazarlama iletişiminde yer alan temel unsurlar ise, daha önce de belirtildiği gibi,
  tutundurma çabaları, ürün, fiyat ve dağıtım unsurlarıdır.
  Etkili iletişim süreci
  İletişim sürecinin iki temel unsuru vardır. Bunlar, gönderici ve alıcıdır. Sürecin iki temel aracı
  ise, mesaj ve mesajların iletildiği ortam veya iletişim araçlarıdır. İletişim sürecinde ayrıca dört
  temel iletişim fonksiyonu bulunur. Bunlar kodlama, kod çözme, tepki verme ve geri
  bildirimdir. Süreçteki son unsur ise, tüm süreci etkileyebilen ve etkili iletişime engel olabilen
  gürültü faktörüdür.
  gönderici kodlama mesaj Kod çözme alıcı
  geribildiri tepki
  m
  Rakiplerin
  mesajları
  Rakiplerin
  mesajları
  Tutundurmanın artan önemi
  Tutundurma çabalarına gittikçe artan oranda önem verilmeye başlanmasının arkasında bazı
  nedenler ve gelişmeler yatmaktadır. İşletme ve pazarlama yönetimlerini tutundurma
  çabalarına önem vermeye zorlayan temel gelişmeler şunlardır:
   Üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafenin artması
   Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim
   İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet
   Gelir artışı sonucu pazarın büyümesi
   Nüfus artışı sonucu tüketici sayısının çoğalması
   Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi
  Tutundurma karması
  Tutundurma bileşeni farklı unsurları bünyesinde barındırır. Tutundurma karmasını oluşturan
  unsurlar:
   Reklam
   Kişisel satış
   Satış teşvik
   Halkla ilişkiler
  Olmak üzere dört başlıkta toplanmaktadır. Kotler bunlara ilave olarak doğrudan
  pazarlamayı da dahil etmektedir.
  Tutundurma karması ile bütçesinin oluşturulması
  İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek bakımından tutundurma karması oluşturmanın en
  ekonomik yollarını ararlar. Ancak, tutundurma karması elemanlarının birbirinden farklı
  özellikleri, aralarında tercih yapmayı oldukça güçleştirir. Pazarlama yönetiminin uygun bir
  tutundurma karması oluşturabilmesi bakımından dikkate alınması gereken faktörler şu şekilde
  sıralanır.
   İşletmenin finansal kaynakları ya da tutundurma toplam bütçesi
   Pazarın yapısı
   Ürünün özellikleri
   Ürün hayat eğrisi bakımından ürünün bulunduğu aşama
   Alıcıların satın alma karar süreci bakımından bulundukları aşama
   Dağıtım kanalı stratejileri
  Tüketim ve endüstriyel ürünlerde tutundurma harcamlarının göreli dağıtımı
  REKLAM
  Reklam, bir mal ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin ya da fikrin, kimliği belirli
  sorumlusu tarafından tarifesi önceden belli bir ücret karşılığında kitle iletişim araçları
  vasıtasıyla olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır. Reklamı halkla ilişkilerden
  ayıran en temel özelliklerden biri, belirli bir ücret karşılığında olması iken, diğeri ise iletilmek
  istenen mesajın denetiminin tamamen işletme tarafında olmasıdır.
  Reklamın temelde üç amacı vardır. Reklamın amaçları bir yönüyle, reklamın işlevleri olarak
  da değerlendirilebilmektedir. Reklamın fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:
   Bilgilendirme
   İkna etme
   Hatırlatma
  Ancak reklamda başarının geçerli ve kabul görmüş kültürel değerlere uygunluktan geçtiği
  de hatırdan çıkarılmamalıdır.
  Reklamın türleri
  Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Herhangi bir reklam bu
  sınıflandırmaların birden fazlası içinde değerlendirilebilir. Farklı açılarda reklam türleri şu
  şekilde sıralanabilir:
  1. reklamı yapanlar açısından;
   üretici reklamları, üretici tarafından gerçekleştirilen ve
  bedeli ödenen reklamlardır.(pepsi, toyota)
   aracı reklamları, gittikçe güçlenen perakendecilerin kendi
  marka ve mağazalarını tutundurma amaçlı
  reklamlarıdır(migros yimpaş)
   hizmet işletmesi reklamları; eğitim, bankacılık, sağlık vb.
  işletmelerin reklamlarıdır.(aksigorta, thy)
  Satış teşvik
  reklam
  Halkla
  ilişkiler
  Kişisel satış
  Kişisel satış
  reklam
  Satış teşvik
  Halkla
  ilişkiler
  Tüketim ürünleri Endüstriyel ürünler
  2. ödeme açısından;
   bireysel reklam; bedeli sadece bir işletme tarafından ödenen
  reklamlardır. (eti, McDonald’s)
   ortaklaşa reklam: belirli bir endüstri ürün grubu ya da fikir
  etrafında olumlu görüş oluşturma amaçlı olup, bedeli birden
  fazla işletme ya da organizasyon tarafından ödenen
  reklamlardır. (diş sağlığı korunması, eğitim geliştirilmesi)
  3. hedef Pazar açısından;
   tüketicilere yönelik reklamlar; ürünü tüketecek olan son
  kullanıcılara yönelik reklamlardır.( ipana)
   endüstriyel alıcılara yönelik reklamlar; inşaatçılar, fabrikalar
  gibi endüstriyel alıcılara muhatap alan reklamlardır(caterpillar,
  ısısan)
   aracılara yönelik reklamlar; herhangi bir mal yada hizmeti
  satmaya teşvik bakımından aracı kurumlara yönelik
  reklamlardır(visa)
  4.amaçlar açısından;
   birincil talep oluşturucu reklamlat; bir ürün ya da ürün grubuna
  talep oluşturma amaçlı reklamlardır.( paşabahçe cam)
   seçici talep oluşturucu reklamlar; (vitra beymen)
  5.işlenen konu açısından;
   doğrudan satışa yönelik reklam; ürünün kısa sürede satılmasına
  yönelik reklamlardır.
   Dolaylı olarak satışa yönelik reklam; tüketicide hatırlatma ve
  marka bağlılığı oluşturup, satın alma anında talebe dönüşmesini
  sağlamaya yönelik reklamlardır.
  6.Mesaj açısından
   Mal veya hizmet reklamı; belirli bir mal veya hizmetin
  yararlarını vurgulayan ve marka bağlılığı oluşturmaya yönelik
  reklamlardır.
   Kurumsal reklam; Kar amaçlı olan ya da olmayan bir
  organizasyona karşı olumlu imaj oluşturma amaçlı
  reklamlardır.(iş bankası,akp)
  7. coğrafi açıdan
   Yerel reklamlar, yerel ölçekte üretimi ya da dağıtımı yapılan
  rünler ile coğrafi açıdan hedef pazar bölümlendirmesi
  uygulayan işletmelerin mal ve hizmetlerinin tanıtım ve satışını
  artırma amaçlı reklalardır.
   Ulusal reklam; ulusal ölçekte üretimi ve dağıtımı
  gerçekleştirilen ürünlerin reklamlarıdır. (garanti, billur tuz)
   Uluslar arası reklam; birden fazla ülkede satışı olan ürünlerin
  reklamlarıdır.( coca cola, marlboro)
  Reklam kampanyası süreci
  Bir reklam kampanyası belirli bir sürece göre gerçekleştirilir. Bir reklam kampanyası
  başlatılmadan önce genel olarak pazarlama probleminin tanımlanması ve pazarlama hedef ve
  stratejilerinin gözden geçirilmesi gerekir. Bu iki aşamayı işletmenin pazarlama problemi ile
  pazarlama hedef ve stratejilerine uygun tutundurma karmasının geliştirilmesi izler.
  Reklamın etkileirni ölçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar;
   Reklamı kaç kişinin okuduğu, izlediği ya da gördüğüne bakılmalı.
   Reklamı görerek ya da izleyerek ürünü soranların kimler olduğu araştırılmalıdır.
   Reklamın farkında olmayan kişi ve gruplar ortaya konmalıdır.
   Reklam farkındalığı sağlamada farklı reklam araçları arasındaki farklılıklar
  belirlenmeli
  SATIŞ TEŞVİK (PROMOSYON)
  Pazarda artan sayıda ürün ve perakendecilerin güç kazanmasıyla çoğalan perakendeci
  markaları sonucunda, satış teşvik ya da promosyon olarak isimlendirilen tutundurma
  çabalarına reklama oranla daha fazla ağırlık verildiği gözlenmektedir. Promosyonun reklama
  göre çok daha kısa sürede satışlara yansıması da bu noktada etkili olmaktadır. Promosyonların
  rekabetin yoğun olduğu pazarlarda etkili olması ve kısa sürede uygulanabilmesi ve sonuç
  alınabilmesi de promosyonun artan kullanımının önemli nedenleri olarak sayılabilir.
  Reklam satınalma nedeni oluşturmaya çalışırken, satış teşvik ya da promosyonlar satınalma
  dürtüsü oluşturmayı amaçlar.
  Satış Teşvik Amaçları
  İşletmeler, oldukça farklı nedenlerle satış teşvik uygulanabilir.Satış teşvikte söz konusu
  olabilecek amaçlar şu şekilde sıralanabilir:
  1. Öteki pazarlama bileşenlerinin etkinliğini artırmak, ilave katkılarda bulunmak.
  2. Reklam ve kişisel satış çabalarına destek olmak ve onların etkinliğini artırmak.
  3. Satışları kısa dönem için veya hemen artırmak.
  4. Müşteri ve/veya mağaza trafiğini artırmak.
  5. Tüketicinin veya müşterinin marka ve/veya mağaza bağlılığını korumak, sürdürmek
  veya artırmak.
  Satış Teşvik (Promosyon) Türleri
  Tutundurma araçları olarak promosyonlar, genel olarak şu üç gruba hitap eder.Bu gruplar:
   Tüketiciler ya da son kullanıcı olarak işletmeler,
   Aracı kurumlar ve onların satış elemanları ile
   İşletmenin satış elemanlarıdır.
  HALKLA İLİŞKİLER
  Halkla ilişkiler; bir kişi veya örgüte karşı kamuoyunun (hedef kitlenin) tavrını değerleyip,
  organizasyonun kamuoyu nezdinde saygınlık ve itibar kazanabileceği strateji ve politikaların
  izlenmesidir. Tüm iletişim çabalarını kullanabilen halkla ilişkiler, değişik gruplar ve genel
  anlamda kamuoyunun organizasyona karşı olan tutumlarını olumlu etkileme üzerine
  kuruludur ve müşteriler, yatırımcılar, pay sahipleri, çalışanlar, işçi kuruluşları, yerel topluluk,
  hükümet ve toplum gibi değişik hedef kitleler gözünde organizasyon için olumlu bir imaj
  oluşturmaya çalışır. Bu tür etkileme ve olumlu imaj ise, gönüllü olarak toplumsal projeleri
  desteklemeye dayalı iyi halkla ilişkiler çabaları sonucu elde edilebilir.
  Duyurum(publicity); işletme ürün ya da faaliyetleri hakkında kitle iletişim araçlarıyla hedef
  kitlelere ulaştırılan haber biçimine yakın mesajlardır.
  Pazarlama halkla ilişkiler ya da duyurum çabalarının diper tutundurma araçlarına göre bazı
  avantaj ve dezavantajlı yönleri vardır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilir:
  Avantajları:
   Reklam ve kişisel satış çabalarından daha düşük maliyetli olması,
   Reklamdan daha güvenilir olması,
   Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi,
   Daha fazla bilgi içermesi,
   Gerekli zamanlarda kullanılabilmesi.
  Dezavantajları:
   Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin olmaması,
   Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı yayılması,
   Belirli bir tarifeye bağlı olmamakla birlikte yüksek bedeller ödenebilmesi,
   Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması.
  Pazarlama halkla ilişkiler çabalarında, gazete duyuruları, basın bültenleri, tartışma
  programları, panel ve konferanslar, ropörtajlar, basın bildirileri, basın toplantıları, işletme
  gazete ve dergileri, özel olay gösteri ve programları, kokteyller vb. çok sayıdaki halkla
  ilişkiler aracı kullanılabilir.
  DOĞRUDAN PAZARLAMA
  Pazarda satın almada bulunan tüketicilerin heterojen özelliklerinin daha fazla dikkate
  alınmaya başlanması, gelişen bilgi işlem teknolojisinin de katkısıyla, tüketicileri
  birbirlerinden ayıran özellikleri hakkındaki verilen işletmeler tarafından toplanması
  zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu zorunluluk doğrultusunda, geçmişte esnafın çok daha
  detaylı olarak toplanıp analiz edilebilmektedir. Bu süreç, kişiselleştirilmiş ya da
  bireyselleştirilmiş pazarlama çabalarına ağırlık verilmesini beraberinde getirmiştir. Buradaki
  esas düşünce, veri tabanı yardımıyla hedef müşterilerin daha yakından tanınması ve elde
  edilen bilgi ışığında daha etkin bir pazarlama karması oluşturabilmektir.
  İnternetin yaygın kullanımı ve çok sayıda birey ve şirketin internet üzerinden iletişim ve
  işlemlerini gerçekleştiriyor olması, zaman içinde farklı amaçlarla oluşan sanal toplulukların
  oluşumuna yol açmakta ve bu sanal topluluklar aracılığı ile virüslerin hızla yayılmasından
  esinlenilerek ifade edilen viral marketing (fikir virüsü ile pazarlama) kavramından söz
  edilmektedir.
  Dokuzuncu Bölüm
  Kişisel Satış Ve Satış Yönetimi
  KİŞİSEL SATIŞTAN BEKLENTİLER
  Yeni ve bilinmeyen ürünlerin sunuşunda ya da kullanılışının yaygınlaştırılmasında ve eski
  alışkanlıkların değiştirilmesinde kişisel satış vazgeçilmez bir yöntemdir.Bu açıdan kişisel
  satışın yeni pazarlar ve talepler oluşturma etkisi olduğu söylenebilir.yeni ürüne müşteri,
  mevcut müşterilere ise yeni kullanım yerleri bulmak tutundurma karması elemanlarıyla
  mümkün hale gelir. Bir tutundurma karması bileşeni olarak kişisel satış tüketicilerle yüzyüze
  konuşma fırsatı verdiğinden içlerinde en etkili yöntemlerden birisidir.
  Birçok firmada kişisel satışların maliyeti satış gelirlerinin %8 ile %15’i arasında bir yekun
  tutmaktadır.
  KİŞİSEL SATIŞ TÜRLERİ
  Temsil görev ve yetkilerine göre satış elemanlarını sınıflandırmak mümkündür. Sipariş
  sağlama, sipariş toplam, müşterilerle iletişim kurma ve siparişi yerine getirme satış
  elemanlarının satış görevleridir.
  Bu ayrımların hepsini kapsayacak şekilde temsil görevlerine göre satış elemanları, üretici
  temsilcileri, toptancıların temsilcileri ve perakendeci satış personeli olarak üçe ayrılabilir.
  Toptancı Satış Elemanları
  Yeni ürünlerin satış temsilcileri öncü niteliğindedirler. Satış tutundurucular olarak
  adlandırabileceğimiz satış elemanları ticari ürünlerin sürümünün artması için toptancılarla ve
  taşımacılarla konuşurlar. Satış tutundurucular eczanelere, hastanelere ve doktorlara ilaçlar
  hakkında bilgi vermek gibi faaliyetlerle uğraşırlar.
  Üretici temsilcileri pazarda satış mühendisleri, satış danışmanları gibi isimlerle bilinirler.
  Perakendeci Satış Personeli
  Satış mağazalarında satış yapan elemanlarla dışarıda satış yapan elemanlar perankendeci satış
  personelini oluştururlar. Mağazada satış yapanlar görünüş olarak orijinal bir kişilik, zeka ve
  ustalık olarak da ayağına kadar gelmiş müşteriyi, doğru malı satın almaya ikna edici nitelik ve
  yetenekte olmalıdır.
  Dışarıda mal satan satış personeli tüketim malları pazarlayan satış personeli (kpaıdan
  kapıya satış) ve işletme malları pazarlayan satış personelinden oluşurlar. Satış elemanı
  kapıdan kapıya satışlarda müşterinin olduğu bölgeye giderek müşterinin varlığından haberli
  olmadığı ihtiyacını güdülemeye çalışır.
  SATIŞ
  ELEMANLIĞI
  Toptancı satış
  elemanları
  Perakendeci satış
  elemanları
  Üreticilerin
  temsilcileri
  Toptancıların
  temsilcileri
  Dışarda satış yapan
  satış elemanları
  Satış noktasına bağlı
  satış elemanları
  Kapıdan kapıya satış “ne olursa olsun satmak” amacına bağlı olarak geliştirilen bir kişisel
  satış yöntemidir.
  SATIŞ YÖNTEMİ
  Satış yöneticisi, kişisel satış işlevinin planlanmasını, uygulanmasını ve denetimini ayrıca satış
  personelinin seçimini, eğitimini, ödünlendirilmelerini ve satış bölgelerinin belirlenmesi
  görevlerini yerine getirir. Satış yönetimi satılması düşünülen ürünleri satacak elemanların
  sayılarını taşımaları gereken özellikleri, çalışma zamanlarını, müşterileri ve kendi aralarındaki
  ilişkilerinin nasıl olacağına karar verir. Bunun amacı işletmenin amaçlarını gerçekleştirmektir.
  Satış Elemanlarının Seçilmesi
  En iyi satış elemanının sahaya sürülmemesi firmanın piyasadaki rekabetini zayıflatacaktır. Bu
  da pazar kaybetme ve kazancın azalması anlamına gelir. En iyi eleman olmayanın getireceği
  gelir de nispeten daha düşük olacaktır. Halbuki giderler aynı olacağından satış/gelir oranı
  düşük olacaktır. Başka bir deyişle satış gelirleri içinde satış giderleri daha yüksek bir yer
  tutacaktır. Bu nedenle satış elemanlarının seçimi çok önemlidir.
  Bir işe eleman alırken yapılması gereken ilk iş bir iş analizi yapmaktır.İş analizi satış
  pozisyonu içinde yapılan faaliyetlerin veya rollerin tanımlanmasıdır.
  İş değerleme ile kişilerin kendi yanlarında getirmek zorunda oldukları bilgi ve yeteneklerin
  neler olması gerektiği belirlenir. Bilgi ve becerinin bir arada bulunması yani yetenek, işe
  alınacak elemanda aranılan ilk özelliktir.
  Satış Elemanlarının Eğitimi
  Eğitimin verilmesi kadar içeriği de önemlidir. Satış elemanlarının almaları gereken satışla
  ilgili eğitimi başlıca üç başlık altında toplamak mümkündür.
   Satış bilgisi geliştirme
   Satış becerisi geliştirme
   Kişisel etkinlik
  Satış Bilgisi Geliştirme
  Satış elemanları etkinliklerini artırabilmek için yeterli ürün bilgisine sahip olmalıdırlar.
  Satışı yapılacak olan malın kolayda mal olması, özellikli mal olması, hareket tarzını
  belirleyecek etmenlerdir. Tüketim mallarının talep esnekliği yüksektir. Fiyat
  dalgalanmalarında talep ani yükselmeler ve düşüşler gösterir. Yine malın sanayide
  hammadde, yardımcı teçhizat, işletme malzemesi, ana teçhizat ya da ambalaj malzemesi
  olarak kullanılmak amacıyla satın alınmak istenmesi satışcının sunuşunun alacağı şekli
  doğrudan etkiler. Sanayi mallarının talep esnekliği düşüktür, satın almayı konunun uzmanları
  yapar, ayrıca satış sonrası hizmetler bu tür mallar için önemlidir.
  Satış Becerisi Geliştirme
  Satış yapmanın ilk şartı ürünü talep eden ya da edecek müşterinin bulunmasıdır. Müşterinin
  bulunmasından sonra sıra onunla temasa geçmeye gelir. Daha sonra olası müşteriye satış
  sunuşu yapma sırası gelecektir. Müşteriler satıcılarla her an karşılaşmaya hazır değildirler.
  Dolayısıyla onları haberli oldukları uygun bir zamanda yakalamak gerekir. Uygun zaman ve
  yerin seçimi ancak randevu alma ile mümkündür.
  Sunuş, bir topluluk önünde konuşma formudur. Sunuşların çoğu karşıdakini ikna için yapılır.
  Sunuş, bir tür iletişimdir.
  Konuşma yaparken satış elemanı sesinin, onu dinleyen en uzak dinleyicinin duyabileceği
  yükseklikte olmasına dikkat eder.
  Aktif Dinleme karşıdakinin perspektifini tam olarak değerlendirmek için kendini onun yerine
  koyma anlamına gelir.
  Müşteri ancak ürün ya da hizmetin, onun sorusuna en iyi çözüm olacağına, en küçük bir
  kuşkuya yer vermeyecek biçimde ikna edilmesinden sonra satın alma aşamasına gelmiş
  olacaktır.
  Satış kapatma, müsterinin,teklif edilen mal ya da hizmeti satın almayı etmiş olduğunu
  belirten söz veya yazılı anlaşmadır.
  Satış Elamanlarının Organizasyonu
  Yeni elemanın üstün özelliklerini köreltmeden örgüte uyum sağlanması istenir. Ayrıca bu
  uyumun müşteri istek ve tercihlerine göre yönlendirilerek, verilen hizmetin kalitesinin toplam
  kalite anlayışı da göz önüne alınarak, sürekli bir öğrenim ve değişimle sağlanması
  hedeflenmelidir. İyi bir satış organizasyonundan beklenen başlıca faydaları şu şekilde
  sıralamak mümkündür:
   Satış elemanının başarısını ve iş tatminini artırmak
   İş endişesini, başarısızlık korkusunu azaltmak
   İş gücü devir hızını azaltmak
   Firmaya olumlu imaj sağlamak
  Satış Elemanlarının Motivasyonu
  Satış yapacak eleman kendi ihtiyaçlarını ve olası müşterinin ihtiyaçlarını ne kadar doğru ve
  çabuk tespit ederse satışın başarılı olma ihtimali de o kadar artar.
  Ödüllendirilen davraniş tekrarlanır. Satış elemanı başarısından dolayı maddi ya da gayrı
  maddi olarak ödüllendirildiği zaman bu davranışı teşvik edilmiş olur. Bu aynı zamanda diğer
  satış elemanları için de örneklik teşkil edeceğinden etkisi oldukça büyüktür.
  Satış elemanlarının güdülenmesi üzerien etkin rol oynayan satış iklimi, ücretlendirme, mali
  güdüleme araçları, mali olmayan güdüleme araçları, satış eğitimi, liderlik ve başarı değerleme
  faktörlerini Motivasyon Karması olarak adlandırabiliriz.
  Satış Elemanlarının Ödünlendirilmesi
  Satış elemanları, verdikleri hizmetin karşılığında ücret alırlar. Satış elemanlarının
  ücretlendirilmesinden bahsederken sadece paradan bahsetme, konunun eksik kalmasına yol
  açar. Ücretin yanında, elde edilecek yeni eğitim, saygınlık, çalışacakları yörenin mevkii, işin
  sağlayacağı hizmet ve para kazanma fırsatları, terfi etme imkanları da satış elemanlarının
  kazanç hanesine yazılabilecek değerlerdir. Satış yönetimi açısından bakıldığında satış
  elemanlarına ödenen ücret ve primlerin dışında başka dönemlerde gerçekleşmektedir. Maddi
  ya da maddi olmayan araçlarla satış elemanının giderlerinin tazmin edilmesi, gerekli
  ücretlerin ödenmesi, donanımının sağlanması ödünlendirme olarak adlandırılmaktadır.
  Başarı Değerleme
  İşletmede bireysel başarıyı; kişinin kendisi için tanımlanan özellik ve yeteneklerine uygun
  olan işi kabul edilebilir sınırlar içinde gerçekleştirilmesi olarak tanımlamak mümkündür.
  Başarı değerleme ise satış elemanlarının etkinliğinin yönetici açısında analizinin yapılması
  ve satışçıdan beklenenin ne ölçüde gerçekleştiğinin saptanması için yapılan çalışmaların
  planlanması ve uygulaması sürecidir.
  Başarı Ölçmenin Amaçları
  Performansı geliştirmeyi desteklemede önemli bir güdüleme aracı performansı ölçmektir.
  Ölçümlerinin sonuçlarının çalışanlarca görülmesi başarı düzeyine göre çalışanlarda bir
  memnunluk yaratacağı gibi daha iyiye ulaşmak için itici bir güç de olabilir.
  Satış elemanlarının iş rotasyonuna ve koordinasyonuna yardımcı olur. Böylece satışcıların
  kişisel etkinliklerine olumlu katkı yapma imkanı doğmaktadır.
  Başarı değerleme, firmanın sahip olduğu imkanlarla fırsatların karşılaştırılması imkanı
  verir. Bu sayede satışcıların ödünlendirilmesine temel teşkil eder.
  Başarılı elemanların kendisi başarıya götüren özelliklerinin firmanın daha üst düzeylerinde
  kullanmayı gündeme getirerek firma içinde bir kariyer sistemi oluşmasını sağlar.
  Firmanın gelecekteki başarısı geçmişteki başarısını anlamasına bağlıdır. Başarı değerleme ile
  başarının dinamikleri ortaya çıkarılarak, başarının tekrarı ya da daha iyisi sağlanabilir.
  Satış hizmeti diyebileceğimiz bu hizmet, olabildiğince standart hale getirilerek müşteri
  tatmini arttırmaya yöneliktir.
  Başarı Değerlendirme Süreç Ve Yapısı
  Pazarlama, Satış programı ve satış elemanını bir bütünlük içinde değerlendirebilme bilgisine
  sahip olan yöneticinin değerlendirmeleri en doğru sonuçlara ulaşması açısından tercih edilir.
  Başarı değerleme ve performans ölçümü için neyin başarı olarak adlandırılacağının açıklığa
  kavuşturulması gerekir. Ölçüm, işin niteliklerini ve satış elemanının kişiliğini ölçme yeteneği
  taşımalı, gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. Değerlendirmeyi yapacak yöneticilerin kabul ettiği
  bir yöntem olmalı ve başarıyı ölçebilmelidir.
  Başarı Kriterleri ve Standartları
  Satış elemanlarının belli başlı sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:
   Satışçı, firmasını ve satmaya çalıştığı ürünleri doğru ve eksiksiz olarak müşteriye
  tanıtmalıdır.
   Müşteriye satışcının şahsında satıcı firmayı ve satılan malları değerlendirir. Bu sebeple
  satış elemanı temsil görevinin bilincinde hareket etmelidir.
   Satış elemanı piyasanın içinde bulunan biri olarak müşterilerin tercihlerini, rekabetin
  davranış şekillerini, müşteri ihtiyaçlarını ve yaşanan değişimleri, yönetime zamanında
  ve doğru olarak aktarmasıyla planlama ve organizasyonlara kaynaklık teşkil eder.
   Satışcılar firmaya karşı verdikleri hesapların gerçekçi olmasından, zaman ve kaynak
  kullanımından ve firmanın yeterince tanıtılmasından sorumludurlar.
  Başarı Değerleme Sonuçları
  Başarı Değerlemenin sonuçları formal ya da informal kanallardan toplanabilir. Önemli olan
  gerçek, açık ve güvenilebilir verilerin ele geçmesidir. Bu çalışmaların şekil olarak nasıl
  yapılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını anlatan ya da uygulayan sistem, düzenli
  olarak yöneticilerin eline bilgiler ulaştırılır.
  Satış elemanlarının performans değerlemelerinde en büyük iş satış yöneticisine düşmektedir.
  Firmanın amacına ulaşmak için başarı değerleme sadece bir basamaktır. Daha önce başarı
  değerlemenin amacı olarak sayılan amaçlardan bir ya da birkaç tanesinin elde edilmesi için
  toplanan bilgilerin kullanılması gerekir.
  Onuncu Bölüm
  Dağıtım Kanalları Ve Dağıtım Politikaları
  DAĞITIMIN AMAÇLARI
  Üretici işletmeler bir merkezde yaptıkları üretimler ile tüm ülke nüfüsunun talebini
  karşılamaya çalışırlar. En azından hedef pazara ulaştırmak istedikleri ürünü bir üretim yerinde
  üretirler. Üretim yerinin bir tane olması, kuruluş yerine yakın çevredeki insanların o üründen
  haberdar olmalarını ve edinmelerini sağlar. Ancak diğer coğrafyalarda yaşayan tüketiciler
  aynı şansa sahip değildirler. Benzer malların satışını yapan aracılar faaliyet gösterdikleri
  bölgede yaşayan insanlar hakkında daha çok bilgiye ve daha yakın ilişkilere sahiptirler.
  Bundan dolayı bir çok ürünün ve satış yöntemlerinin uygulanmasında aracılar kritik rol
  oynarlar. Örneğin arçelik ürettiği beyaz eşyanın Türkiye de satılmasını, ülke insanının
  bilmediği taksitli satış yönteminin tanıtılmasını bayilere borçludur. Bayiler yakın
  çevrelerinden başlayarak hem ürünleri hem de taksitli satışı ülke insanına öğretmişlerdir.
  DAĞITIM KANALLARI
  Pazarlamanın tanımında sadece mal ve hizmetlerin değil kişilerin ve fikirlerinde
  pazarlanabileceği ifade edilir. Dolayısıyla dağıtım kanalının tanımı biraz daha geniş olmalıdır.
  Dağıtım kanalı, fikir, ürün ve hizmetler gibi değeri olan şeylerin doğuş, çıkarım veya üretim
  noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan birbiriyle bağımlı bir
  dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistemdir.
  Dağıtım kanalları üretici işletme için bir çok fayda sağlar:
   Pazar çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama
   Pazara sunulan mamüller için tanıtım ve tutundurma
   Alıcılarla ilişki kurma
   Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma
   Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mülkiyeti devretme
   Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçekleştiren fiziksel dağıtım
   Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama
   Üreticiden tüketiciye olan süreçte risk taşıma
  Doğrudan dağıtım kanalları
  Üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafenin uzunluğu çoğu zaman sadece tüketicinin ya da
  sadece üreticinin kaldıramayacağı maliyetler getirmektedir. İnsanlığın en eski zamanlarından
  beri ticaret olarak isimlendiren iş aslında bir dağıtımdır. Çarşılarda pazarlarda görülen
  tüccarın yaptığı iş de dağıtımdan başka bir şey değildir. İşte üreticiden tüketiciye doğru mal
  ve hizmetlerin ulaşmasında aracı kullanılıyorsa o zaman dolaylı dağıtımdan bahsedilir.
  Dolaylı dağıtımda kullanılan aracı sayısına göre uzun ya da kısa dağıtım kanalları oluşur.
  Dolaylı dağıtım üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında toptancılar,
  perakendiciler, distribütörler, bölge temsilcilikleri, bayiler, franchisee gibi hukuki ve ticari
  açıdan bağımsız birimler kullanılır.
  Aracı kullanmanın faydaları
  Kanal üyeleri üreticinin üretmesiyle başlayan malın satılmaması dolayısıyla zarar etme riskini
  paylaşırlar.
  Üreticilerden büyük miktarlarda mal satın alarak onların üretimlerine teşvik sağlanmış olurlar.
  Satın alma garantisi olan malların üretimi üretici işletmeler için daha kolaydır.
  Üretici mallarını satmak için harcayacakları çabalarını gönül rahatlığıyla üretim için
  ayırabilirler. Çünkü onlar için bu işi gönüllü olarak sahiplenmiş aracılar vardır.
  Hem üretici hem de tüketiciler için taşıma oldukça külfetli bir iştir. Aracılar taşıma işini her
  ikisinin de omuzlarından alır. Hem de bunu gönüllü olarak ucuza mal ederler.
  Aracılar bir tüketcinin satın alamayacağı kadar büyük miktarlarda ürünü işletmelerden satın
  alırlar. Bunun ödemesini de nihai tüketicilerin ödemek istemeyeceği sürede öderler.
  Dağıtım kanallarının oluşmasında ve işleyişinde kanal içinde tüketiciye doğru akan malın
  tüketim malı veya endüstriyel mal oluşu kanalın yapısını üye sayısını veya aracıların
  niteliklerini belirleyebilmektedir.
  DAĞITIM KANALI TÜRLERİ
  Üreticilerle aracılar arasındaki ilişkiler bakımından dağıtım kanalları, geleneksel dağıtım
  kanalları ve moderne dağıtım kanalları olmak üzere 2 ye ayrılır.
  Klasik dağıtım kanalları
  Birbirinden bağımsız üretici, toptancı ve perakendecilerden oluşan alışılmış kanallardır.
  Birbirleriyle düzenli veya sistemli işbirliği ve iletişim yoktur. Geleneksel dağıtım kanallarında
  aracılar ile üreticiler ve diğer aracılar veya tüketiciler arasındaki ilişki süreksizdir. Genel amaç
  kar maksimizasyonudur. Daha doğrusu herkes kendi karının peşindedir.
  Bütünleşmiş (modern) dağıtım kanalları
  Bir işletme üretim ve dağıtım süreci içinde kendi faaliyet dalına giren konularda bu faaliyet
  dalında önce veya sonra gelen faaliyetleri de ekleyerek dikey bütünleşmiş dağıtım kanalı
  oluşturur.
  Belirli bir iş için, belirli bir süre için veya süresiz olarak bir sözleşme ile anlaşmış işletmelerin
  üyelik ettiği dağıtım kanalları sözleşmeli dikey pazarlama sistemini oluşturur. İşletme daha
  önce dağıtımı yapan işletmeleri bünyesine katarak ya da dağıtım ağını kendisi kurarak
  ürünlerini tüketicilere ulaştırabilir ve bu durumda doğrudan dağıtım bahsedilir.
  Tedarik kaynaklarını bütünleştirmek için de iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak
  ürünün nitelikleri, üretim, ulaştırma zamanı üzerinde etkili olmaktadırlar.Böylece tedarik
  zinciri adı verilen yeni bir sistem doğmaktadır. Son yıllarda pazarlama literatüründe tedarik
  zinciri yönetimi önemli konulardan biri haline gelmiştir.
  Üretici firmanın dağıtım kanallarının birkaçını veya hepsinin devre dışı bırakarak bütün
  faaliyetleri kendinin üstlenmesi yada imtiyaz sözleşmeleriyle aracıları kontrol etmesine ise
  dağıtım kanalında ileriye doğru dikey bütünleşme adı verilir.
  İki veya daha fazla işletmenin çeşitli nedenlerle bir süreliğine yada sürekli olarak birleşmeleri,
  yeni bir şirket kurma yoluna tercih etmeleri durumunda yatay bütünleşme adını alır.
  Bir çok üretici kendi ürünlerini aynı veya farklı kanallarla değişik pazarlara sunmak isterler.
  Yani; bir ürünü birde fazla dağıtım kanalıyla pazarlara sunmak mümkündür. Böylece
  oluşturulan çok kanallı pazarlama sisteminin amacı tüketici memnuniyetini sağlamak ve
  pazar payını artırmaktır.
  ÜRÜN AÇISINDAN DAĞITIM KANALI ALTERNATİFLERİ
  Doğrudan (direkt) dağıtım yönteminde hiçbir aracı kullanılmaz. Ürün veya hizmet doğrudan
  üretici tarafından tüketiciye sunulmaktadır. Bu yöntemde kapıdan kapıya satış, (ev ya da iş
  yerlerinde ürün tanıtımları vb.) doğrudan pazarlama (doğrudan postalama, e-posta,
  televizyonlu alışveriş vs.), imalatçının kendi perakende mağazalarında satış şeklinde dağıtım
  yapılmaktadır. Bir takım markaların (Singer, Sagra Special gibi) kendi mağazalarının yaygın
  ağ oluşturduğu görülebilir.
  Dağıtım kanalında perakendecilerden faydalanılması durumunda bir tek aracıdan
  faydalanılır. Tüketim mallarında aracı genellikle perakendecidir. Perakendeci; bir mağaza
  olabileceği gibi, kamyonlu olarak dağıtım yapan mobil aracılar da olabilir. Endüstri malları
  söz konusu olduğunda ise acente ve brokerler kullanılır.
  Dağıtım kanalında toptancıdan faydalanılması perakendecileri bir çok üretici ile ilişki
  kurmak zahmetinden kurtarır. Toptancılar, perakencilere stok konusunda lojistik destek ve
  kredi kolaylıkları sağlar.
  Bazı durumlarda kullanılan aracıların devre dışı bırakılarak tüketiciden tüketiciye satış
  gerçekleşir.
  Tüketim Mallarında Dağıtım Kanalı Alternatifleri
  Tüketim mallarında üreticiden tüketiciye doğru mal akışının sağlanabileceği kanallar
  doğrudan ve dolaylı dağıtımla sağlanabilir. Dolaylı dağıtımda üretici işletmelerin acenteleri,
  ürünün toptancıları ve perakendecileri yer alabilmektedir. Arada bulunan aracı sayısının
  çokluğu o dağıtım kanalının uzunluğu, azlığı da o dağıtım kanalının kısalığı anlamına
  gelmektedir.
  Tüketim Mallarında Aracı Kullanımı
  ÜRETİCİ
  TOPTANCI, ANA BAYİ
  KÜÇÜK TOPTANCI, ARA BAYİ
  BÜYÜK VE KÜÇÜK PEREAKENDECİLER
  TÜKETİCİLER
  Endüstrilyel Mallarda Dağıtım Kanalı Alternatifleri
  Endüstriyel mallarda da tüketim mallarında olduğu gibi farklı dağıtım kanalları kullanılabilir.
  Doğrudan dağıtım tüketim mallarına oranla daha fazla kullanılan bir dağıtım kanalıdır. Ayrıca
  endüstriyel malların dağıtımında tüketim mallarından farklı olarak endüstriyel malın dağıtım
  yetkisini belirli bir bölge veya ülke için üreticilerden almış imtiyazlı aracılara distribütör
  denmektedir. Distribütörler bazen bu haklarını belirli bir zaman süresi içinde
  kullanabilmektedir.
  DAĞITIM KANALINDA İLİŞKİLER
  Dağıtım kanallarında, üretilen mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışı
  dolayısıyla sadece ekonomik bir yapı olduğu düşünülmektedir. Halbuki dağıtım kanalları aynı
  zamanda sosyal sistemin dinamik bir parçası durumundadırlar. Toplumdan etkilendikleri gibi
  toplumu değiştirmeye ve dönüştürmeye de katkıları olmaktadır.
  Dağıtım kanalları vasıtasıyla genel olarak üretici ile tüketici arasında bir iletişim sağlanır.
  Aracıların araya girmesi ile sağlanan iletişimin somut ya soyut unsurlardan oluştuğunu
  söylemek gerekir.
  Çatışma
  Dağıtım kanallarında çatışmaya neden olarak şunları saymak mümkündür:
   Kanal içinde bazı aracıları atlayarak bir sonraki aracıya geçme,
   Belirli bir üretim bölgesinde çok sayıda aracı bulunması,
   Kanalda çok sayıda bağlantı olması,
   Üreticinin geleneksel olmayan yeni dağıtım kanalları kurması,
   Üreticinin fiyat kırıcı olarak bilinen işletmelere acentelik vermesi,
   Üreticinin satıcılara keyfi davranması,
   Verilen promosyonel hizmetlerin farklı algılanması.
  İşbirliği
  Dağıtım kanalı üyeleri aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapabilirler:
   Reklam giderlerini bölüşme,
   Mağaza içi sergilemeler için ödemeler
   Promosyonlar dağıtma
   Ürün ya da işletmenin halkla ilişkiler etkinlikleri gerçekleştirme
   Eğitimde konularında karşılıklı yardımlaşma
   Pazardan toplanan bilgileri paylaşma
  Bağımlılık
  Dağıtım kanallarında yer alan üyeler bir malın tüketiciye doğru akışında birbirlerine bağımlı
  olabilirler. Bir malın acentesi veya endüstriyel bir malın distribütörü kendisinden sonra gelen
  aracılara mal verme bakımından tektir. Özellikle sözleşmeli dikey dağıtım kanallarında ya da
  yönetilen dikey dağıtım kanallarında aracılar her türlü işlerinde birbirlerine bağımlı olarak
  hareket etmek zorunda kalabilirler. İster gönüllü olsun ister zorunlu olsun dağıtım
  kanallarında aracılar arasında bağımlılık ilişkisi vardır.
  Rekabet
  Aynı dağıtım kanalında yer alan üretici, toptancı ve perakendeci gibi farklı konumdaki
  aracılar arasındaki rekabet ilişkisi dikey rekabet olarak tanımlanmaktadır. Dağıtım kanalının
  aynı düzeyinde bulunan örneğin iki toptancı ya da iki perakendeci arasındaki rekabet ilişkisi
  yatay rekabet adını alır. Buna karşılık bir üreticinin perakendeciler aracılığıyla ürünlerini
  pazara sunması yanında doğrudan fabrika satış mağazaları açarak mevcut perakendecileri ile
  rakip haline gelmesi ise çapraz rekabet şeklinde isimlendirilir.
  Liderlik
  Dağıtım kanallarında çatışma, rekabet ve işbirliğinin sonucu olarak bir işletme ön plana
  çıkabilir. Çatışma durumunda ve rekabette üstünlüğü alan aracı kanal liderliğini de almış
  demektir. Kanal liderleri kanal içinde en çok mal, nakit ya da haber akışını sağlayarak da
  kendini kabul ettirebilir.
  DAĞITIM KANALI SEÇİMİ
  Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler
  Dağıtım kanalı seçiminde işletmenin kararlarını etkileyen dört temel değişkenden bahsetmek
  mümkündür: Pazar, ürün, aracılar ve işletme.
  Pazar özellikleri dağıtım kanalının ilk belirleyicisidir. İşletme dağıtım kanalı seçimi kararı
  verirken önce pazarının endüstriyel tüketicilerden mi yoksa nihai tüketicilerden mi oluştuğunu
  belirlemelidir. Pazarda yer alan potansiyel ve mevcut tüketicilerin sayıları, gelir durumları,
  tüketicilerin bölgesel dağılımları dağıtım kanalı seçiminde belirleyici rol oynar. Pazara
  sunulan ürün bir endüstriyel mal ise alınacak siparişlerin büyüklüğü daha kısa bir dağıtım
  kanalının seçilmesini gerektirebilir.
  İşletmenin kaynakları ve kısıtları dağıtım kanalı seçiminde etkili olur. Bir dağıtım kanalı
  kuracak kadar güçlü olmayan bir işletme mevcutlarından birini kullanacak demektir. Bu da
  mevcut şartları kabullenmesi anlamına gelmektedir. Bir gazete dağıtımını elden yapmayı
  düşünecek ulusal bir gazete ise mevcut bir kanaldan faydalanma yoluna gidecektir. Bu
  durumda katlanması gereken dağıtım maliyetini de doğrudan doğruya kanal üyeleri
  belirleyecektir..
  Aracıların Seçilmesi
  Ürünün dağıtılmasında aracı direkt olarak üretici işletmeyi temsil etmektedir. Bu yüzden
  aracının satış çabaları, ürünü sunuş yöntemi, güvenirliliği, servis hizmetleri gibi etmenler
  direkt olarak ürünün markasının zedelenmesine veya itibarının artmasına neden olacaktır.
  Dolayısıyla üretici eğer dolaylı dağıtım yöntemini tercih etmişse dağıtımın her aşamasında
  ilişkiye gireceği aracıları iyi seçmek zorundadır.
  DAĞITIM POLİTİKALARI
  Dağıtım kanalında bulunacak aracıların sayısı aynı zamanda dağıtım politikasının ne olacağı
  hakkında bilgi verir. Üretici işletmenin Pazar ve tüketici özellikleri ile ürünün özelliklerine
  göre uygulanacak dağıtım politikasına karar verilir. Başlıca üç değişik dağıtım politikası
  uygulanabilir.
  Yoğun Dağıtım
  Yoğun dağıtım politikası, potansiyel müşteri bulunan her yerde ürünün satışa sunulması
  şeklinde olur.
  Sınırlı Dağıtım
  Bir takım üreticiler ürünlerinin dağıtımını daha iyi denetleyebilmek ve saygınlığını
  oluşturmak, arttırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bir yörede birkaç aracı işletme ile
  anlaşma yapabilirler. Bu anlaşma çerçevesinde aracı işletmede yoğun bir satış çabası
  oluşacak, tüketici de tercih ettiği ürünü en iyi şekilde ve belirli yerlerden temin edebilecektir.
  Perakendecilikte beğenmeli ve özellikli mallarda bu yöntem uygulanmaktadır. Talep düzeyine
  göre dağıtım politikaları da değişecektir.
  Seçimli Dağıtım
  Saygınlığı oluşmuş özellikli bir ürünün dağıtımında üretici daha seçici davranabilir. Az sayıda
  aracıyla dağıtım yapmak hem maliyeti düşürür hemde denetim oranı yükseltir. Bu
  nedenlerden dolayı üretici her istekli aracıyla çalışmak zorunda değildir. Az sayıda tercih
  edeceği aracılarla hedef pazara ulaşabilecek hem de ürünlerinin saygınlığını koruyacaktır.
  Genellikle özellikli dayanıklı nitekim malları, prestij sağlamak isteyen giyim ve kozmetik
  ürünlerinde bu tür dağıtım politikası izlenmektedir.
  DAĞITIM KANALI ÜYELERİ
  Dağıtım kanalında yer alan kişi ve kurumlar malların sahipliğini ve risklerini üstlerine alarak
  dağıtım yapıyorlarsa bu gibi kişiler tüccar aracılar adı verilir. Tüccar aracılar kendi nam ve
  hesaplarına dağıtım yaparlarken kar elde etmeyi amaçlarlar. Dağıtım kanalında yer alan
  aracılardan bazıları malın sahipliğini üstlerine almadan ücret ya da komisyon karşılığında
  malların alım ve satımında aracılık yaparlar. Bu tür aracılara da yardımcı aracılar denir.
  Bayilik (Acenteli)
  Dağıtım kanalında yer alan aracılar artık işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri kendi
  bölgelerindeki üretici işletmlerin dağıtım işini devrettikleri bu acentelerden alacaklardır.
  Sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren
  akitlerde aracılık etmeyi ve bunları o işletme adına yapmayı meslek haline getiren gerçek
  veya tüzel kişiye bayi ve acente denir.
  FRANCHİSİNG
  Ülkemizde 1986 yılından sonra tanınmaya başlamıs bir ürün sunuş yöntemidir. Franchise
  işleminin tarafları franchisor ve franchisee dir. Franchisingi veren taraftır. bir bakıma mal ve
  hizmetlerin üreticisi markanın sahibi üretim hak ve sorumluluklarını elde tutan taraftır.
  Franchise ise bu hak ve sorumlulukların belli bir sözleşme ile üzerine alan ve kullanan taraftır.
  En genel anlamıyla franchising bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan satış etkinliklerinde
  denenmiş kendisini ispat etmiş bir markanın desteği ile iş yapan birbirinin kopyası olan
  firmaların mal ve hizmet dağıtımında yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu
  marka sistemin sahibi olan franchisor ile girmiş oldukları bağımsız bir ticari ilişki türüdür.
  Onbirinci bölüm
  TOPTANCILIK VE PERAKENDECİLİK
  TOPTANCILIK
  Toptancılık,mal ve hizmetlerin diğer işletmeler ve diğer örgütlere tekrar satmak, üretimde
  kullanmak veya örgütsel çalışmalarını sürdürmek üzere satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.
  Toptancılar tekrar satmak için büyük miktarlarda mal satın alarak bunları depolarlar ve daha
  küçük partiler halinde perakendecilere satarlar.
  Toptancının fonksiyonları
  Toptancılar ilk olarak üreticilere önemli katkılarda bulunurlar. Toptancılar en başta üreticinin
  ürettiği malları onların ellerinden alarak perakendecilere ulaştırırken onları daha fazla
  üretmeleri için teşvik etmiş olurlar. Bu aynı zamanda üretici işletmenin finansal açıdan
  desteklenmesi anlamına da gelir. Böylece üretici işletme riskinin bir kısmını toptancıya
  devretmiş olur. Satış yapma konusundaki tecrübelerini kullanarak satış yaparken aynı
  zamanda üretici işletmenin esas işinden uzaklaşmasının önüne geçilmiş olur.
  Toptancı türleri
  Toptacılar dağıtım kanalları üzerinde akışına yardımcı olduklarıı malları niteliklerinii
  gördükleri işlevlerini ve sağladıklari faydalar açısından değişik adlarla anılırlar. Sayılabilecek
  pek çok toptancılık yapan aracı kurumu üç temel grupta toplanır. Birinci gruptan kendi nam
  ve hesabına dağıtım yapan tüccar aracılar ikinci grupta bir sözleşme ile dağıtım kanalında
  kendilerinden önce gelenlerin sağladığı Malları dağıtan acenteler ve komisyoncular yer alır.
  Üçüncü grupta dağıtım kanallarında üreticilerin kendi kurdukları toptancı aracılar yani satış
  şube ya da mağazalar yer alır.
  Tüccar toptancılar
  Tüccar toptancılar dağıtım kanallarına sundukları ürün sayısı ve hizmet sunum düzeylerine
  göre, tam hizmet ve sınırlı hizmet toptancıları olmak üzere 2 ye ayrılır.
  Genel toptancılar
  Oldukça geniş bir ürün karmasını tam hizmetle sunan toptancılardır. ilaç, giyim sanayi gibi
  sektörlerdeki toptancılar örnektir.
  Toptancı bayiler, bir işletmenin ürettiği mamül hattını bir bölgedeki bayilere dağıtmak üzere
  bayilerden birkaçı bölge bayi ana bayi gibi isimlerle toptan mal satma hakkına sahip
  olabilirler.
  Sınırlı mallarda uzmanlaşmış toptancılar
  Ürün karması genişliği dar fakat ürün karması derinliği oldukça geniş olan aracı kurumlardır.
  oto yedek parça deniz mahsülleri satışı yapan toptancılar buna örnektir.
  Komisyoncu acenteler
  Komisyoncular satılan mallrda mülkiyet faydası sağlamaksızın sadece alıcılarla satıcıları bir
  araya getirerek yaptıkları bu hizmetin karşılığında alıcılardan ve satıcıdan ya da her ikisinden
  komisyon alırlar.
  Kabzımallar, özellikle tarımsal ürünlerin toptan satışında üreticilerin adına malları endüstriyel
  kullanıcılara satıp masraflarını ve komisyonlarını düstükten sonra üreticilerin mallarının
  karşılığını verirler.
  Acenteler,dağıtım kanalında yer alan ve sıkca rastlanan toptancılardandır. Acenteler değişik
  fonksiyonları nedeniyle çok çeşitlidir.Üstlendikleri fonksiyona göre mal bulundurabilir,
  finansal risk üstlenebilirler.
  Simsarlar, tellal olarakta bilinirler. Bu tür toptancılar uzman oldukları alanlarda namına
  hareket ettiği kişi veya kuruluşu temsil ederler.
  Spot satıcılar, nakit paraya ihtiyacı olan bazı toptancı işletmelerin tercih ettikleri satış şekli
  olarak bilinir.
  Üreticiye ait satış yerleri
  Şubeler, üretici işletmeye bağlı olarak onların nam ve hesabına malları depolama satışını
  yapma, teslim etme gibi hizmetler verirler.
  Satış büroları ise malların depolanmadığı sadece örneklerin sergilendiği, teşhir mağzaları ada
  irtibat büroları rolünü görürler.
  PERAKENDECİLİK
  Perakendecilikte, çok sayıda değişik mal küçük miktarlarda son kullanıcısının emrine
  sunulmaktadır. Perakendeciler, mamullerin üretim noktalarından son tüketicilere kadar
  akışıyla ilgili etkinliklerin son çıkış kapısıdır. Mal ve hizmetler kişisel olarak satılabildiği gibi
  postayla yada telefonlada satılabilir. Ancak perakendecilikte asıl olan, sunulan mal yada
  hizmetlerin nihai tüketicilere sunulmak amacıyla satın alınmasıdır.
  Nihai tüketiciler mal yada hizmeti kişisel kullanımları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak
  veya evlerinin bir ihtiyacını karşılamak için satın alabiliyor olabilirler. Mal yada hizmetlerin
  bir satış noktasında müşteriye sunulması veya satış noktası olmadan nihai tüketiciye
  sunulması, eylemin perakende satış işlemi olmasını değiştirmez.
  Perakendeciliğin gelişimi ve geleceği
  Uzun yıllar perakendeciler imalatçıların gölgesinde ikinci planda kalmışlar ve onların isteğine
  boyun eğmişlerdir. Geçen zaman içinde tüketicilerin eğilimlerinde meydana gelen köklü
  değişikliklere bağlı olarak daha yavaş da olsa perakendecilik sektöründe de önemli
  değişiklikler yaşanmıştır. Üreticiler, kendi mamullerini satacak perakendecilerin pazarda
  güçlü bir yapıda olmasını arzu eder hale gelmişlerdir.
  Modern Anlamda Perakendecilik
  Modern anlamda perakendecilik, mal yanında hizmeti de sunmayı gerektirmektedir.
  Perakendeciliğin geleneksel anlamında farklılaşan diğer nitelikleri olarak, ölçek ve işlev
  farklılıkları sayılabilir. Bugün perakendeciler denilince ilk akla gelenler, bölümlü mağazalar,
  süper marketler, hipermarketler, zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri olmaktadır. Bunlarla
  klasik anlamda perakendecilik yapan bakkal, manav ve kasap türü perakendeciler
  karşılaştırıldığında fark daha iyi anlaşılacaktır. Modern perakendecilerin başlıca özellikleri;
  yetişmiş personel, büyük ölçekli olma, alışverişlerde mağaza yönetim anlayışı, belirlenmiş bir
  organizasyon yapısı, dikey bütünleşmeler, çeşitlerin bolluğu, kalite ve güncel malları takip
  etme şeklinde sayılabilir.
  Perakendeciliğin Fonksiyonları
  Perakendeciliğin insan oğluna en büyük faydaları yer ve mülkiyet açısından sağladıklarıdır.
  Bunun için üretilen herhangi bir mamulün tüketicisine satın alabileceği veya tüketebileceği
  mekanda sunulması gerekir. Son tüketicilerin tüketi maddelerini onlara sunmak için çeşitli
  büyüklükte perakende işletmeleri hep kurulagelmiştir.
  Perakende mağazalarının esas amacı, nihai tüketim mallarını satarak kazanç sağlamaktır. Bu
  amacı gerçekleştirirken perakendeciler müşterilerine önemli faydalar sağlarlar. Değişik
  kaynaklardan aldıkları bir çok kalem malı, riskini de üstlenerek ve depolayarak müşterilerine
  satış hizmeti sunarlar. Bu sırada müşterilerine zaman, mekan, biçim ve mülkiyet sağlayan
  eylemlerde bulunarak insan ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışırlar.
  Perakendeci İşletmelerin Yönetimi
  Bir perakendeci işletmenin yönetiminde üç temel değişken grubunun mutlaka göz önünde
  tutulması ve bunların her birisinin alt karmalarının yönetimi konusunda hassas davranılması
  gerekir. Bu üç temel değişken grubu;
   Fiziksel dağıtım karması
   Mal ve hizmetlerin yönetimi
   İletişim karması
  Fiziksel Dağıtım Karması İletişim karması
  Mağaza düzenleme Kişisel satış
  Dağıtım merkezleri Halkla ilişkiler Katologlar
  Sarma ve paketleme Vitrin sergileme
  Taşıma Mağaza Düzenleme
  İç taşıma İç sergileme
  Depolama Reklam
  Telefon ve internetle
  Satışlar
  Mal ve Hizmet Karması
  Farklılık ve çeşit Garanti ve geri değişmeler
  Satış hizmetleri Düzeltme ve Düzenlemeler
  Müşteri hizmetleri Mağaza imajı ve atmosferi
  Fiyatlandırma Otopark hizmetleri
  Kredilendirme Müşteri ve ürün dağıtım servisleri
  Pazar Bilgisi
  Müşteriler
  Fiziksel Dağıtım Karması
  Perakendeci mağazalar müşterilerle malların buluştuğu ortamlardır. Perakendecilerin amacı
  müşterilerin mallardan satın aldıktan sonra memnun kalmaları ve yeniden dönmeye istekli
  olmalarıdır. İnsanlar, eğlenceli buldukları faaliyetleri tekrar ederler. İşte mağaza
  planlamacıları bu amaçla hem müşterilerin alışverişlerini yapacakları orta sağlamak, hem de
  ürünlerini teşhir etmek zorundadırlar. Mağaza ortamındaki hemen her şey; ortamın ısısı,
  kokusu, renklerin oluşturduğu atmosfer vb. müşteri ile mağaza iletişimini etkileyecektir.
  Mağaza içi konumun planlanması karar verilmesi gereken önemli bir konudur. Mağazanın
  içinde daimi olarak bulundurulacak demirbaşların yerleşimleri mağazanı içinde kapladıkları
  alan dizaynı ile ilgili sorunlardır. Duvar kenarlarındaki raflar dikey olarak diğer alanlardaki
  raflar ise yatay olarak tanzim edilir. Rafların yüksekliği, yapılış malzemesi ve renkleri,
  görenlerin aynı familyadan bir grup mobilya imiş gibi düşünmesine yol açacak tarzda
  seçilmesi mağazanın imajının oluşmasına da katkı sağlayacaktır.
  Yükleme Boşaltma Tesisleri
  Mağazalar müşterilerinin taleplerini karşılamak üzere depolarında tükenen malların yenilerini,
  yani stok bulundurmak zorundadırlar. Stok bulundurmanın ve bulundurmamanın maliyetleri
  vardır. Raflardaki hangi mamullerin tükendiklerini ve stokta hangi ürünün ne kadar kaldığını
  tespit etmek mağaza yönetiminin etkin çalışması için gereklidir. Bunun için de yönetimin stok
  kontrol sistemine ihtiyaçları vardır.
  Mal ve Hizmet Karması
  Bir mağaza müşterilerine onların ihtiyaç duydukları ürünleri sunarak kazanç sağlamayı
  hedefler. Üründen bahsederken onun etiketi, ambalajı, markası, standartlara uygunluğu,
  kullanım kılavuzları, tanıtıcı broşürleri, garanti sözleşmesi gibi bir çok faktörü içine alan
  geniş bir perspektiften bakmak gerekir.
  Mağaza sunduğu ürün, ürün karmasının hedef pazarın tatmini açısından birbirleriyle uyumlu
  bir iletişim oluşturmaları da gereklidir. Buna ürün karmasının uzlaşabilirliği (tutarlılığı)
  denmektedir. Mağazalarda satılan bazı malların birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden dolayı
  bir arada satılması bir zorunluluk olur.
  İletişim Karması
  Tutundurma iletişiminin güçlü ve zayıf olmasını aşağıdaki faktörler belirler:
   Kontrol
   Esneklik
   Güvenirlilik
   Maliyet
   İletişim yollarının koordinasyonu
  Bu karmanın esnekliği, maliyeti, ve tutundurma bileşenlerini koordine etmek mağaza
  yönetiminin karar vereceği konulardır.
  Satış promosyonları alış veriş yapan müşterinin ani kararlarla satın alışlarını ve dolayısıyla
  mağazanın satış etkinliğini artıran satış çabalarıdır. Mağazalarda bunların bir çok değişik
  uygulamasını görmek mümkündür. İndirimli satışlar, vitrin düzenleme, iç dekorasyon, indirim
  kuponları, müsterilerin üye oldukları özel kulüpler, çekilişler, hediyeler, hediye çekleri
  bunlardan birkaçıdır.
  Perakendeci Türleri
  Perakendeci olarak faaliyette olan mağazaları; satılan mallara, görülen işlevlere, mülkiyete,
  yerleşme yerine, örgütsel yapılarına, uyguladıkları yönteme, ölçek büyüklüğüne, ulusal ya da
  uluslar arası olmalarına, hizmet düzeylerine ve müşterilerin mağazaları nasıl gördüklerine
  göre sınıflandırmak mümkündür.
  Perakendecilik Sınıflandırması
  Sınıflandırma kriteri Perakendeci ismi
  Satılan mallara göre Her türlü tüketim malı satanlar Departmanlı mağazalar
  Kolaylık mağazaları Çeşitli mağazaları
  Verilen hizmetlere göre
  Hizmet mağazaları Mağazasız perakendecilik
  Self servis mağazaları Doğrudan pazarlama
  Öde götür mağazaları Doğrudan satış
  Süpermarketler Otomatik makineli satışlar
  Mülkiyete göre
  Bağımsız perakendeciler Kamu mağazaları
  Perakendeci gruplaşmaları Kooperatif mağazaları
  Franchising mağazaları Kiralanmış reyonlar
  Yerlerişime göre
  Mahallelerdeki perakendeciler Benzin istasyonundaki satıcı
  Semt pazarındaki satıcılar lar
  İşportacılar
  Departmanlı Mağaza
  Mağaza içinde satıln birbirleriyle ilişkili olmayan değişik ürünler içi reyonlar oluşturulmuş
  tek veya çok katlı mağazalardır. Büyüklüğünden faydalanarak düşük kar oranı fakat hızlı stok
  devri ile kazançlı çıkmaya çalışırlar. Bölümlerin kazançları ayrı ayrı hesap edilir. Mağazanın
  tamamı bir işletmeye ait olabileceği gibi bazen reyonlar başka işletmelere de kiraya
  verilebilir. Müşterilerine malları yanında hizmet de sunarlar.
  Zincir Mağaza
  Bir işletmenin aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla mağaza işletmesi durumunda zincir
  mağazalar söz konusudur. Her türlü mal ya da hizmet sunan zincir mağazalardan zincirler
  oluşturulabilir. Mağaza başına tutundurma giderlerinin düşüklüğü ve büyük ölçekli alımlar
  sayesinde maliyetler düşürülebilir.
  Süpermarket
  Özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin ayrı reyonlarda ve self servis sistemi ile
  satıldığı mağazalar süpermarketlerdir. Tüketicilere yakınlığı ve düşük fiyatları sayesinde stok
  devir hızını yüksek tutarak kar elde etmeye çalışırlar. Ülkemizde kendisini süpermarket olarak
  adlandıran bir çok işletme aslında büyük bakkallardır.
  Hipermarket
  Gıda, giyim, mobilya, kırtasiye, beyaz eşya, oto aksesuarları ve yedek parça gibi konularda
  çok geniş alana sahip, 45.000-60.000 kalem mal satışı gerçekleştirebilen mağazalardır.
  Ortalama 8.000-20.000 m² satış alanları vardır. Otopark, çocuk oyun parkları, kuaförler,
  masaj salonları gibi hizmetlerin de sağlandığı bu yerler süpermarketlerden çok daha büyük
  mağazalardır.
  Alış Veriş Merkezi
  Genellikle şehir merkezleri dışında veya şehir trafik akışının nispeten rahat olduğu yerlerde
  kurulurlar. İçinde bir çok perakendecinin verdiği hizmetin toplu olarak müstakil mağaza veya
  reyonlarda sunulduğu merkezlerdir.
  İndirim mağazaları
  Self servis sistemiyle çalışan ve tüketicilerine sürekli olarak düşük fiyatta mal satmayı
  hedefleyen perakendecilerdir. Sergileme ve kişisel satıştan tasarruf edilerek yükek raf devir
  hızı ile kazanç elde edilmek istenir. Bu tür perakendecilerin ülkemizdeki örnekleri olarak,
  BİM ve Şok mağazaları sayılabilir.
  Perakendecilikte Kuruluş Yeri Seçimi
  Perakendecilik sektöründeki yüksek rekabet ve kentleşmede yaşanan gelişmelerin yönü
  nedeniyle, kurulacak perakendeci mağazanın yeri, daha sonra yapacağı çalışmaları
  sınırlayacağı için çok önemlidir.
  On İkinci Bölüm
  Pazarlama Yönetimi Ve Stratejik Pazarlama Planlaması
  PAZARLAMA YÖNETİMİ
  Genel olarak yönetim kavramı işletme amaçlarının tespiti ve bu amaçlarına ulaşmak için
  gerekli planların ve programların yapılması, stratejilerin geliştirilmesi, planların hazırlanması,
  uygulanmaya konması ve sonuçların değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Temelde
  işletme yöneticisinin üç görevi vardır. Bunlar planlama, uygulama ve kontrol
  (değerlendirme)dir.
  Yönetim Süreci
  planlama geleceği öngörme sürecidir. Bu süreçte işletme amaçları ve hedefleri belirlenerek
  gelecekte uygulanacak olan işletme ve pazarlama stratejileri ve taktikleri tasarlanır.
  Stratejik planlama, işletmenin başlıca amaçları ve hedefleri ile ilgilenen uzun süreli, 5 yıl ve
  daha uzun süreli planlardır. Birinci derecede üst yönetimin sorumluluğunda olup bir
  işletmenin tüm ürünleri ve hizmet ettiği tüm pazarlar dikkate alınarak hazırlanan planlardır.
  Stratejik pazarlama planlaması bir işletmenin pazardaki stratejisinin tüm yönlerini dikkate
  alırken pazarlama planı öncelikle işletmenin hedef pazarları ile bu pazarlara ait pazarlama
  karmasını ilişkin pazarlama stratejisini uygulanmasıyla ilgilidir.
  Analiz
  planlama uygulama kontrol
  Hedeferi belirlemeü
  Strateji ve taktik
  seçimi
  Organizasyon
  Personel tedarik
  üretim
  Hedef ve
  performans
  karşılama
  Geri besleme
  Taktik planlama, stratejik plalamaya kıyasla daha kısa süreli ve kapsam olarak da daha dar
  olan ve işletmenin portföyünde yer alan belirli ürünlerin 2-5 yıl gibi nispeten kısa süre
  zarfındaki performanslarına ilişkin planlamadır.
  Operasyonel planlama, çoğunlukla bir yılı aşmayan ve dar bir çerçevede gerçekleşen
  faaliyetler üzerine yoğunlaşan planlardır.
  Pazarlama Yönetim Süreci
  STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİ
  Günümüz pazarlarında yaşanmakta olan hızlı değişim ve artan pazar dinamizmi stratejik
  pazarlama planlamasını işletmeler açısından kaçınılmaz bir araç haline getirmiştir. Özellikle
  artan rekabet, yavaşlayan pazar büyüme hızları ve daha da bilinçli hale gelen tüketici profili
  karşısında işletmeler, rekabet üstünlüğü kazanmak için uzun vadeli stratejik bir düşünüşe
  sahip olmak zorundadırlar. Faaliyet alanı ve büyüklüğü ne olursa olsun günümüz pazar
  şartlarında tüm işletmeler stratejik düşünmek ve stratejik pazarlama planları hazırlamak
  durumundadır.
  Durum analizi, stratejik pazarlama planlamasının birinci aşaması işletmenin bir durum
  analizi yapmasını içermektedir. Bu analizde işletme ürün pörtföyünü pazarın çekiciliğini,
  mevcut pazar şartlarında işletmenin güçlü ve zayıf olduğu yönlerin tespiti, mevcut pazar
  şartlarında işletmenin karşılaşabileceği çevresel tehditler ile yeni fırsatların değerlendirilmesi
  yapılmaktadır.
  İş pörtföy analizi
  Bir işletmenin yatırım, gelistirme veya piyasadan çekme kararlarını verebilmek amacıyla
  faaliyette bulunduğu ürünleri ve stratejik iş birimlerini gruplandırmaya yarayan tekniklerden
  biridir.
  Bu bağlamda yaygın olarak bilinen dört farklı analiz tekniği vardır. Bunlar: BCG ( Boston
  Consulting Group- Boston Çalışma G rubu) büyüme/Pazar matrisi Pazar çekiciliği /işletme
  konumu modeli
  Pazarlama
  amaçları
  Pazarlama uygulama
  stratejileri
  kontrol
  BCG Büyüme/Pazar Payı Modeli
  Yıldızlar, büyüme potansiyeli ve Pazar payı yüksek olan ürünler olup genellikle pazar lideri
  konumundadırlar.
  Soru işaretleri veya problemli çocuklar olarak da bilinen bu gurp ürünler genellikle mamül
  yaşam eğrisinin giriş veya gelişme safhasında olup düşük pazar payına sahiptirler, fakat
  büyüme potansiyelleri yüksektir.
  Sağmal inekler, Pazar payı yüksek fakat büyüme oranı düşük ürünlerdir.
  Köpekler, genellikle mamül yaşam eğrisinin düşüş aşamasında bulunan ve pazar da doyuma
  ulaşmış ürünlerdir.
  Pazar çekiciliği/işletme konumu modeli
  BCG matrisine getirilen kritikler nedeniyle bir çok araştırmacı yeni arayışlar içine girmiştir.
  Bu bağlamda General Electric ve McKinsey danışmanlık firmasınca ortaklaşa geliştirilen
  modele göre SİB leri iki değişkenin fonksiyonlarını dokuz kategoriye ayırmaktadır.
  GE Pazar çekiciliği/işletme konumu modeli
  Nispi Pazar payı
  yüksek düşük
  Pazar
  büyü
  me
  oranı
  yüksek
  düşük
  yıldızlar
  Sağmal inekler
  Soru işaretleri
  köpekler
  SWOT analizi
  Durum analizinde kullanılan ikinci yaklaşım ise ilişletmenin pazardaki mevcut konumunun
  tespitine ilişkin incelemelerdir. Yaygın adıyla SWOT analizi olarak bilinen bu yaklaşımda iki
  tür analiz yapılmaktadır. Bunlar işsel ve dışsal analizlerdir. İşsel analizde işletme mevcut
  Pazar şartları altında güçlü ve zayıf olduğu yönleri ortaya koymaktadır. Dışsal analizde ise
  değişen pazar şartlarının işletme açısından yarattığı tehditler ve fırsatlar ortaya konmaya
  çalışılmalıdır.
  Pazarlama amaçlarının tespiti
  Stratejik pazarlama planlamasının ikinci safhası pazarlama amaçlarının ortaya konmasıdır.
  Pazarlama planlaması esasen genel işletme stratejik planı ile başlayan planlama hiyerarşisinin
  bir parçasıdır. Stratejik işletme planı ise örgüt misyonundan çıkarılmakta veya örgüt misyonu
  doğrultusunda düzenlenmektedir.
  Örgütsel misyon bir işletmenin uzun vadede içinde bulunduğu iş ortamında amaçladığı veya
  hedeflerdiği rollerin ifadesidir. Bu misyon doğrultusunda işletme amaçları ve hedefleri
  belirlendikten sonra bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak diğer fonksiyonel amaçlar ve hedefler
  belirlenir. Bu fonksiyonel amaçlar her işletme fonksiyonu için ayrı ayrı yapılmak
  durumundadır.
  Pazarlama stratejisi geliştirme
  Bir pazarlama yöneticisi için pazarlama stratejisi geliştirme safhası esasen pazarda mevcut
  olduğuna inanilan risklerin ve fırsatların işletmenin gücü ve zayıf yanları da dikkate
  alındığında yapılacak olan bir gerçekci değerlendirmeden başka bir şey değildir. Pazarlama
  stratejisi belirlenirken göz önüne alınması gereken en önemli nokta beklenen sonuçları elde
  etmeye ve en fazla faydayı sağlamaya çalışırken mümkün olan en düşük riski üstlenmeye
  gayret gösterilmesidir.
  Konumlandırma
  Konumlandırma, mevcut ve potansiyel müşterilerin zihninde arzu edilen bir noktanın elde
  edilmesi sürecidir.
  STRATEJİK ALTERNATİFLER
  İşletmenin konumu
  güçlü orta zayıf
  Pazar çekiciliği
  yüksek
  orta
  düşük
  Çok çekici
  çekici
  Kabul edilebilir
  çekici Kabul edilebilir
  Kabul edilebilir Kaçınılması
  gerekli
  Kaçınılası gerekli Kaçınılması
  gerekli
  Rekabet bağlamındaki konumu açısından ele alındığında işletmeleri dört grup altında
  incelemek mümkündür. Bunları Pazar lideri, saldıran, pazarı takip eden ve niş oyuncular
  olarak isimlendirmek mümkündür. Bu konumların her birindeki işletmeler farklı özelliklere
  sahip olduklarından pazarda başarı için farklı stratejik alternatifleri benimsemek
  zorundadırlar.
  Pazardaki rekabetçi konumu ne olursa olsun işletmelerin benimsedikleri pazarlama
  stratejilerini iki grup altında savunmaya yönelik stratejiler ve saldırıya yönelik stratejiler
  olarak incelemek mümkündür.
  Savunmaya yönelik stratejiler daha çok Pazar liderinin veya pazarda konumunu korumaya
  çalışan firmalar tarafından tercih edilen bir yaklaşım olup daha çok mevcut konumu ve ya
  statükoyu korumaya yönelik stratejilerdir.
  Saldırıya yönelik pazarlama strtejileri
  Saldırıya yönelik pazarlama stratejilerini beş genel başlık altında incelemek mümkündür.
  Bunlar cepheden saldırı, kanattan saldırı, kuşatma saldırısı, bypass saldırısı, gerilla
  saldırısıdır.
  Cepheden saldırı
  Bu tür saldırılar nadir olmaktadır. Cepheden saldırıda saldırgan rakibine doğrudan kafa kafaya
  saldırıya geçmektedir. Pazarlama bağlamında saldıran firma pazar liderine doğrudan saldırma
  yolunu seçmektedir.
  Cepheden saldırıda işletme bütün güçlerini birleştirerek rakibe saldırma yoluna gidecektir. Bu
  saldırılar çeşitli şekillerde olabilir: çoğunlukla a) rakibin ürününden daha üstün ürünler
  sunmak b) daha düşük fiyatlar sunmak c) yeni müşteri hizmetleri sunmak d) ciddi bir yeni
  üretim kapasitesi sunmak e) yoğun reklam kampanyaları f) rakibin zayıf olduğu alanlarda
  yerine ürünler geliştirerek saldırmak yaygın yöntemlerdir.
  Kanattan saldırı
  Rakip saldırı karşısında şaşkınlık içinde iken saldıran bazı avantajlar elde etmenin yollarını
  bulmak zorundadır. Ancak bu stratejinin en önemli zaafı ise saldıran işletmenin
  kaynaklarınnın kanat savunmalarına aktarılması sebebiyle işletmenin cepheden gelecek
  saldırılara karşı zayıflamasına sebep olacaktır.
  Kuşatma-çevirme saldırısı
  Kuşatma veya çevirme veya ablukaya alma isimleri ile anılan bu strateji kanattan saldırıya
  kıyasla daha geniş kapsamlı ve aynı sinsilikle uygulanan bir stratejik tercihtir. Özde rakibin
  güçlü olduğu alanın dışındaki diğer görece zayıf olduğu birden fazla alanda saldırıya geçerek
  rakibin demoralize olması, şaşkınlığa girmesi ve zayıflatılmasını amaçlamaktadır.
  Bypass saldırısı
  Bu saldırıda esas amaç güçlü konumdaki rakip firmalarla yüzyüze gelmeksizin pazarda yer
  almaya çalışmaktır. Bu stratejiyi benimseyen işletme rakiplerle özellikle güçlü rakiplerle
  karşılaşmaktan kaçınıp rekabet etmenin başka yollarını bularak pazara girme yolunu
  seçmektedir.
  Gerilla saldırısı
  Bahsedilen saldırıların hepsinde de işletme yapmış olduğu stratejik seçimi destekleyecek
  kaynaklara sahip olmak durumundadır. Ancak küçük işletmeler çoğu zaman yeterli
  kaynaklara sahip olamadıklarından vur-kaç yanıltma taktiğine dayalı saldırılar seçecektir. Bu
  tür saldırılar küçük çapta değişik zamanlarda olabilmektedir. Hatta bazı durumlarda rekabeti
  zayıflatmak amacıyla da bu tür taktikler uygulanmaktadır.
  Savunmaya yönelik pazarlama stratejileri
  Savunmaya yönelik pazarlama stratejilerini ; konum savunması, kontr savunma, kanat
  savunması, engelleyici savunma, oynak savunma ve stratejik geri çekilme olarak
  isimlendirmek mümkündür.
  Konum savunması
  Savunma rakibin veya saldırganın nüfuz edemeyeceği veya size ulaşamayacağı duvar, surlar
  veya engeller inşa etmektedir. Konum savunmasında bir işletme rakiplerinin saldırılarından
  korunmak amacıyla firmanın faaliyette bulunduğu alanda ve firma ürünlerini olumsuz
  etkileyecek saldırıları önlemek amacıyla engeller oluşturmalıdır.
  Kanat savunması
  Pazar lideri sadece kendi bölgesini savunmakla kendini sınırlamayıp zayıf olduğu alanlarda da
  güçlü noktalar oluşturmak ve daha sonra yapılabilecek olası bir karşı saldırıda
  kullanılabilecek alt yapının oluşturulmasını sağlamak durumundadır. Kanat savunması konum
  savunmasını güçlendirmek için de yapılabilir. Pazarlama bağlamında ise kendisine saldırılan
  Pazar lideri yeni güçlü kaleler oluşturmak durumundadır.
  Kontr savunma
  Normal olarak saldırıya uğrayan bir firma saldırgana cevap verecektir. Sonuçların etkinliği
  açısından saldıran firmanın zayıf olduğu bir alanda saldırgana misilleme yapılmaı son derece
  etkili olacaktır. Saldıran firmaya karşı uygulanacak bir karşı savunma karşı tarafın zayıf
  olduğu noktalardan misilleme yapılması esasına dayanmaktadır.
  Caydırıcı savunma
  Caydırıcı savunma engelleyici veya proaktif savunma olarak da bilinmektedir. Bu tür
  savunmada rakip saldırısı ihtimalinin yüksek olduğu bir durumda bir işletmenin olası saldırıya
  karşı rakibe fırsat vermeksizin karşı saldırı başlatmasıdır. Amacı rakibe karşı sürpriz şeklinde
  saldırıya geçerek rakibin bir kaos ortamına sürüklenmesine ve planladığı saldırıdan
  vazgeçmesine yol açmaktır.
  Oynak/esnek savunma
  Gerilla saldırısının karşıtı stratejisi olarak düşünülebilir. Bu yaklaşımda işletme, kaynaklarını
  sürekli olarak değiştirmekte ve yeni stratejiler ve taktikler geliştirmektedir. İşletme sürekli
  olarak ürünlerinde ve pazara sunduğu hizmetlerde değişiklik ve iyileştirme yapmaktadır.
  Esnek savunmanın amacı saldırılması kolay olmayan bir hareketli hedef yaratmak ve saldırı
  olması durumunda ise işletmeye esnek tepki verme becerisi kazandırmaktadır.
  Daraltma veya stratejik geri çekilme
  Bazı durumlarda büyük işletmeler pazardaki kendi bölgelerinin tamamını etkin bir şekilde
  koruyamayacağını anladığında pazara yayılmış olan güçlerinin bir kısmını planlı bir şekilde
  belirli bölgelerden geri çekerek pazardaki diğer bölgelerdeki varlıklarını güçlendirmek
  amacıyla başka bölgelere kaydırabilir.
  Büyüme stratejileri
  Pazarda arzu edilen belirli bir konum tespit edildikten sonra pazara nasıl yaklaşılacağı
  konusuna karar verilmesi gerekmektedir. Bazı firmalar pazardaki dengelerden memnun
  kalabilir ve mevcut yapının korunması ve beklediği amaçlara ulaşmayı sağlayacak bir
  pazarlama stratejisi seçme yoluna gidebilir. Ancak bir çok firma için büyüme hedefi
  kaçınılmazdır. Büyüme konusunda üç temel yaklaşım mevcuttur. Bunlar, yoğun büyüme,
  çeşitlendirerek büyüme, entegrasyonla büyümedir.
  Yoğun büyüme, eğer bir pazarın tamamına hizmet verilmiyorsa yada pazarda büyüme
  potansiyeli varsa aynı ürünü aynı pazara sunmaya devam ederek satışlar arttırılabilir. Pazara
  nüfus etme stratejisi mevcut bir ürünle aynı pazarda daha fazla ürün satmaya çalışmaktır.
  Pazar geliştirme, ise bir firmanın mevcut bir ürünle yeni pazarlara girmesidir. Ürün
  geliştirme, mevcut bir ürünü geliştirerek veya mevcut pazara yeni bir ürünle girerek
  büyümektir.
  Çeşitlendirme stratejisi, yeni pazarlara yeni ürünlerle girme stratejisidir. Üç tür
  çeşitlendirme stratejisi vardır. Yatay çeşitlendirme, bir işletmenin mevcut pazara teknolojik
  olarak mevcut ürünüyle ilgisi olmayan yeni bir ürünü sürmesidir. Konsentirik çeşitlendirme,
  yeni pazarlarar sunmaktır. Konglomeratif çeşitlendirme, teknolojik açıdan mevcut ürünlere
  benzer ürünle mevcut ürünlerden tamamen farklı ürünlerle girme stratejisidir.
  Entegrasyonla büyüme stratejisi, belirli bir sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin
  yeterince büyüyerek güüçlenmesi neticesinde sektörde bulunan tedarikçiler ve dağıtıcılar
  üzerinde kontrol kurarak ortaklığa gitmesi veya kökten satın alması ile oluşturulan
  büyümedir.
  Pazarlama yaklaşımları
  Büyüme stratejisi kararlaştırıldıktan sonra işletme pazarlama yaklaşımını belirlemek
  zorundadır. Esasen bu kademede işletme hedef pazar seçimi yapmaktadır. Pazarlama
  yaklaşımı açısından işletmenin önünde üç alternatif vardır. Bunlar, farklılaştırılmamış
  pazarlama, farklılaştırılmış pazarlama ve yoğunlaştırılmış pazarlama yaklaşımıdır.
  Farklılaştırılmamış pazarlama yaklaşımı en basit yaklaşım olup aynı ürünü veya ürün
  hattını tüm pazara tek bir pazarlama karması ile satmaktır.
  Farklılaştırılmış pazarlama, tüketici istek ve arzularındaki farklılıklara cevap vermeyi
  amaçlayan ve dolayısıyla da farklı tüketici kitlelerine farklı pazarlama karması ile ürünlerini
  sunan bir işletmenin takip ettiği stratejidir.
  Yoğunlaşmış pazarlama, çoğunlukla sınırlı kaynaklara sahip firmaların küçük bir pazar
  bölümüne tek bir ürün veya sınırlı sayıda ürünle hizmet vermesidir.
  Pazarlama programlarının geliştirilmesi
  Bu aşamada yapılacak iki temel işlem vardır. Bunlardan birincisi hedef pazar seçimi ikincisi
  ise seçilen pazara uygun pazarlama karması geliştirmedir.
  Hedef Pazar seçimi
  Hedef Pazar seçimi üzerinde durulması gereken bazı önemli faktörler vardır. Birincisi, pazarın
  yeterince büyük olup olmadığına karar vermek gerekir. İkincisi, söz konusu pazarda sizin
  ürününüze talep olması gerekir. Üçüncüsü pazarın büyüme potansiyelinin olması gerekir. Son
  olarak ise pazardaki talep yapısının makul bir kara imkan tanıması gerekir.
  Pazarlama karması geliştirme
  İşletmenin fiili olarak yürütmeyi planladığı pazarlama strateji ve politikalarının nasıl hayata
  geçirileceğinin kararlaştırılması ve uygulamaya konması zorunludur.
  Pazarlama programlarının uygulanması
  Stratejik pazarlama planlaması sürecinin sadece planlama kısmı tamamlanmış olur. Daha önce
  de ifade edildiği gibi uygulanmaya konmayan hiçbir program başarı şansına sahip değildir.
  Çok mükemmel hazırlanmış olan pazarlama plan ve programları dahi uygulamada yaşanan
  aksaklıklar sebebiyle ciddi sorunlarla karşılaşmakta veya başarısızlığa uğramaktadır. Özellikle
  pazarlama programlarının uygulanmasında zamanlama son derece kritik bir öneme sahiptir.
  Programların uygulamaya konmasında sorumlu programda belirtilen her faaliyetin yerine
  getirilip getirilmediğinden emin olmak gerekmektedir.
  Performans değerlendirme ve geri besleme
  Son safha olan bu safhada uygulanan pazarlama programı ile arzu edilen hedeflere ve
  amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer beklenen hedeflere
  ulaşılmış ise planlama doğru ve isabetli yapılmıştır. Ancak uygulama neticesinde beklenenden
  daha düşük bir performans sergilenmesi durumunda ise performans düşüklüğünün
  sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Elde edilen bilgiler stratejik planlama sürecinin
  başlangıç kademelerine aktarılarak gelecekte benzer hataların yapılması önlenmeli yada
  performans artırmak amacıyla yapılabilecek alternatif çözümler üzerinde durulmalıdır.
  Kısacası takip eden planlama sürecinde düzeltici faaliyetlerde bulunmak amacıyla kontrol
  sonuçlarını geri bildirim yoluyla planlama sürecine bilgi beslemesi olarak aktarmak
  gerekecektir.
  Onüçüncü bölüm
  Pazarlamada kontrol ve sosyal sorumluluk
  PAZARLAMA KONTROLU
  Çok sayıda kontrol edilemeyen çevresel faktörün etkisi ve rakip stratejilerin baskısı altında
  gerçekleştirilen pazarlama faaliyet sonuçlarının pazarlama hedeflerine uygun olup
  olmadığının denetlenmesi zorunludur. Rekabet avantajı sağlayabilmek ve pazarlama
  stratejilerini daha etkili kılabilmek pazarlama kontrolüne bağlıdır. Pazarlama kontrolü
  sonucunda gerekli düzeltme ve düzenlemeler, sağlıklı veriler ışığında mümkün olabilir.
  Pazarlama kontrolü, stratejik pazarlama planlamasının bir adımı ve gereği olarak pazarlama
  hedeflerinden hareketle beklenen veya planlanan performanslara ulaşılıp ulaşılmadığının
  denetlenmesi ve farklılıkların nedenleri üzerinde çalışarak doğru hedefler belirlemeye katkı
  süreci şeklinde tanımlanabilir.
  Pazarlama kontrolünü gerçekleştirmenin belli başlı amaçları:
   Gerçekleşen sonuçların ortaya konması
   Başlıca sorunların tespiti
   Sorunlar kritik noktaya ulaşmadan zamanında düzeltici önlemlerin alınması
   Pazarlama planları ile stratejilerinde değişiklik ihtiyaçlarının belirlenmesi
   Pazarlama performansının artırılması
  Pazarlama kontrol türleri
  Yıllık plan kontrolü
  Yıllık plan kontrolü, işletmenin pazarlama performanslarını ortaya koyabilecek belirli
  değerler itibariyle ve bir plan dönemi için belirlenen performans standartları ile fiili
  sonuçların karşılaştırılması değerleme yapılması yorumlanması ve düzeltici tedbirlerin
  alınması şeklinde tanımlanır.
  Yıllık plan kontrolleri işletmenin tümünü kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu kontrol
  türünün özü hedeflerle yönetim anlayışına dayanır. Bir yıllık dışında 3 ya da 6 şar aylık
  dönemler itibariyle de uygulanabilen plan kontrollerinde genellikle beş farklı kontrol
  yöntemi uygulanır:
  1. satış analizleri
  2. Pazar payı analizleri
  3. pazarlama harcamalarının satışlara oran analizleri
  4. finansal analizler
  5. Pazar temelli kalitatif analizler
  Karlılık kontrolü
  Pazarlama yöneticilerini satış yöneticilerinden farklılaştıran temel hususta pazarlama
  kontrolüne olan yaklaşımlarıdır. Satış yöneticileri kardan ziyade satış rakamlarına bakarken
  pazarlama yöneticileri kar planlamasına odaklanırlar. Onların amacı sadece satışlar üzerinde
  yoğunlaşmak değil daha karlı olabilecek satış değerlerini yakalayabilmektir.
  Karlıklık kontrolu, genel olarak işletmenin ya da satış bölgeleri, satışçılar, müşteriler, ürün
  grupları, dağıtım kanallarıi siparişler vb. gibi kriterler itibariyle alt bölümlerin karlılıklarının
  ortaya konabilmesi amacıyla uygulanır. Bu şekilde plan kontrolünden öteye bir adım daha
  atılmış ve pazarlama kontrolü için değişik analizler yapma fırsatı oluşmuş olur. Daha açık
  olarak ifade etmek gerekirse örneğin plan kontrolü itibariyle performansı iyi olan bir satış
  bölgesi karlılık açısından başka bir satış bölgesine oranla daha kötü olabilir. İşte karlılık ile bu
  tür durumların ortaya çıkarılması mümkündür.
  Etkinlik kontrolü
  Sayısal ve nitelikse değerleri birlikte kullanarak belirli bir fonksiyonun ne kadar etkili bir
  şekilde hedeflenen sonuçlara ulaştığının belirlenmesi sürecidir.
  Satış gücü etkinliği
  Satış gücünün etkinlik kontrollerinde dikkate alınması gereken niteliksel değerlerden bir
  kısmı şu şekilde sıralanabilir:
   Her bir satış elemanının ortalama günlük sipariş miktarı
   Ziyaret başına ortalama satış miktarı
   Satışların ortalama getirisi
   Satışlara karşılık ortalama harcaa miktarı
   Satışlara karşılık ağırlama harcama miktarı
   Yeni kazandığı müşteri sayısı
   Kaybettiği müşteri sayısı
   İade satışlar oranı
   Hakkındaki şikayet sayısı
   Hakkındaki övgü sayısı
   Kurallara uymadığı satış sayısı
   Siparişlere gösterdiği özen
   Kullandığı araçlara bakım
   Toplam satışlar içinde satış gücü maliyetlerinin oranı
  Reklam etkinliği
  Reklamın etkilerinin kontrol edilmesinde kullanılabilecek bazı kriterler şu şekilde
  sıralanabilir:
   Bin kişilik izleyici başına reklam ortam ve araçlarının maliyeti
   Reklamın izlenme ve hatırlanma oranları
   İzleyicilerin reklamla ilgili göxlem ve değerlendirmeleri
   Reklam öncesi ve sonrasında ürüne tepkiler
   Reklam sonrası gerçekleşen satışlar
   Farklı araçlarda yayınlanan reklamların hatırlanma düzeyleri
  Satış promosyonlarının etkinliği
  Satış promosyonları etkinlikleri kabul edilirken:
   Promosyonlar sonrası satış artışları
   Artan satışlar içinde promosyon harcamalarının oranı
   Geri getirilen kupon oranları
   Aracı kurumlara verilen hediyelerin artan satışlar içindeki oranı
   Farklı aracı kurumların promosyon sonrası satış artışlarının oranı
   Ürün tanıtımları sonrası gerçekleşen satış sayısı ve benzeri kriterler dikkate
  alınmalıdır.
  Dağıtım etkinliği
  Dağıtım etkinliğinin izlenmesinde şu tür sorulara cevap aranmalıdır:
   Sahip olunan ve kiralanan taşıma araçlarıyla gerçekleştirilen taşıma maliyetlerinin
  satışlar içindeki oranı
   Taşıma araçlarıyla ortalama taşıma miktarıü
   Taşıma esnasındaki ürün zararlarının satışlara oranı
   Depolardaki ürün zararlarının satışlara oranı
   Stok maliyetlerinin satışlara oranı
   Ürün ya da ürün grupları itibariyle stokta ortalama bekleme süresi
   Depolar itibariyle ortalama stok süresi
   Sipariş karşılama oranı
   Teslim süresi geciken sipariş sayısı
  Stratejik kontrol (pazarlama denetimi)
  Bir organizasyonun pazarlama etkinliği pazarlama uyumu için gerekli şu beş temel niteliğe
  sahip olma derecesine bağlıdır: müşteriye bakış felsefesi, pazarlama organizasyonunun
  bütünleştirilmesi, uygun pazarlama bilgisi, stratejik uyum ve işlevsel etkinlik.
  Pazarlama denetimi, işletmenin pazarlama performansını değerlendirmek ve işletmenin
  güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla, işletme ya da stratejik bir işletme biriminin
  pazarlama çevresi, hedefleri, strateji ve eylemlerinin, geniş kapsamlı, sistematik, bağımsız ve
  periyodik olarak gözden geçirilmesi sürecidir. Bu sürecin dört temel özelliği; geniş ve
  bütüncül bir bakış açısına sahip olması, sistematik bir sırayla gerçekleştirilmesi diğer
  kontrollerden bağımsız olması ve iyi ya da kötü sonuçlara bağlı olmaksızın belirli zaman
  dilimlerinde gerçekleştiriliyor olmasıdır.
  PAZARLAMADA SOSYAL SORUMLULUK
  Pazarlama yöneticilerinin sosyal sorumluluğu, tüketicilerin fayda elde edebilecekleri ürünleri
  kullanmalarını, ürün hakkında doğrum bilgilenmelerini ve doğru seçimde bulunmalarını
  sağlamaktır. Bu şekilde tüketicilerin uygun fiyatla mal ve hizmetlere sahip olmaları, ihtiyaç
  ve isteklerinin tatmin edilmesi ve tüketicilerin satın alma güçlerine göre en yüksek faydayı
  sağlayarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır. Öte yandan
  pazarlamacının sosyal sorumluluğunun bir diğer boyutu ise toplumsal kaynakları israf
  etmemek ve çevreye zarar verebilecek uygulamalar içinde olmamaktadır.
  Pazarlamaya getirilen eleştiriler
  Pazarlamanın tüketiciler üzerindeki etkileriyle ilgili eleştiriler;
   Dağıtım, komisyon giderleri, reklam ve promosyon maliyetleri sonucu yükselen
  fiyatlar,
   Fiyat, promosyon ve ambalaj gibi unsurların aldatıcı uygulamalara dönüşmesi
   Tüketicileri yanlış karara zorlayan yüksek baskılı satış uygulamaları
   Tüketicilere zarar verecek adi, kalitesiz ve güvensiz ürünler
   Tüketicileri yeni ürünleri elde etmeye zorlayan planlı ürün eskitme uygulamaları
  Pazarlamanın toplum üzerindeki etkileriyle ilgili eleştiriler:
   İhtiyaç dışı ürünlere talebin yönlendirilmesi ve insanları sahip olduklarıyla
  değerlemeye yol açan aşırı maddeciliğe yol açması
   Artan özel mal ve hizmetler karşısında sosyal ürünlerin azalması, buna karşılık sosyal
  ürünlerin fiyatlarının artması
   Tüketim ve yaşam tarzlarının çok hızlı değişmesiyle oluşan kültürel kirlenme
   Büyüyen işletmelerin daha fazla politik güce sahip olması
  Pazarlamanın diğer işletmeler üzerindeki etkileriyle ilgili eleştiriler:
   Rekabet etme yerine diğer firmaları ele geçirme ya da birleşme yoluyla rekabetin
  ortadan kaldırılması
   Pazara girişi zorlaştırıcı engellerin özellikle küçük işletmeleri zor durumda bırakması
   Fiyatların aşırı düüşürülmesi, fiyat anlaşmaları, rakiplerin kötülenmesi vb. yollarla
  kırıcı rekabetin artması
  Pazarlama çabaları üzerindeki baskılar
  Pazarlamada sosyal sorumluluğa olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Pazarlamada sosyal
  sorumluluğa olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Pazarlamada sosyal sorumluluk
  kavramının gelişmesinde bir diğer etken ise pazarlamanın olumsuz bazı sonuçlarını gidermek
  amacıyla ortaya çıkan pazarlama üzerindeki bireysel, kurumsal ve toplumsl baskılardır.
  Bunlar içinde özellikle tüketicinin ve çevrenin korunmasına yönelik hareketler 1970 li
  yıllardan itibaren pazarlamada sosyal sorumluluğun gelişmesini hızlandıran gelişmeler
  olmuştur.
  Tüketicinin korunması hareketleri
  Pazarlamada sosyal sorumluluk ve ahlak bilincinin gelişmesinde en önemli baskı unsurunun
  tüketicinin korunmasına yönelik hareketlerin olduğu söylenebilir. Hatalı anlayışlar sonucu
  tüketiciyi aldatmaya ve ona zarar verici ürünlerin pazarda artmasına tepki olarak gelişen
  hareketler, bugün pek çok ülkede yasal destekler bulmuştur. Ülkemizde de daha önce
  belirtildiği üzere, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüktedir. Hatta bu kanunun
  eksik ve aksayan yönleri dikkate alınarak geliştirilen yeni tasarı üzerindeki tartışmalarda
  sürmektedir.
  Çevrecilik hareketleri
  İşletme faaliyetlerinin doğal çevreye olan olumsuz etkilerinin önlenmesi ve ekolojik dengenin
  korunmasına yönelik olarak gelişen çevrecilik hareketleri de pazarlama da sosyal sorumluluk
  anlayışının gelişmesine etki eden diğer önemli bir unsurdur. Çevrecilik hareketleri tüketicinin
  korunmasına yönelik hareketlerden daha sonra gelişmiştir. Bu hareketler sonucu özellikle
  çevreyi kirleten ve dolaylı olarak insan sağlığına zarar veren ürünler, üretim teknolojileri ile
  aşırı ambalaj atıkları, pazarlamada sosyal sorumluluk konuları içinde yer almıştır.
  Pazarlama ahlaki
  Çok sayıdaki ahlaki ikilem ve soruna neden olması bakımından pazarlama üzerinde artan
  baskılar, pazarlama ahlakına olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Pazarlama ahlaki,
  faaliyette bulunulan zaman ve toplumsal şartları dikkate almak suretiyle, pazarlama karar,
  eylem ve faaliyet sonuçlarını genel kabul görmüş ahlaki yargı, standart ve kurallar
  çerçevesinde değerlendirmek şeklinde tanımlanabilir. İşletmelerin pazarlama ahlakına uygun
  hareket etmeleri tüketici tatminine katkıda bulunabileceği gibi uzun dönemdeki karlarını da
  olumlu etkileyebilecektir. Bu nedenle işletmelerin son yıllarda ahlak kodları geliştirdikleri ve
  pazarlama çabaları ile faaliyet sonuçlarını bu tür kodlar çerçevesinde değerlendirmeye
  başladıkları gözlenmektedir.
  YARARLANILAN KAYNAKLAR
  Modern İşletmecilik İsmet Mucuk Türkmen Kitabevi
  Pazarlama İlkeleri İsmet Mucuk Türkmen Kitabevi
  Uluslararası İşletmecilik Esin Can Mutlu Beta Kitabevi
  Kişisel Satış Teknikleri Aypar Topkara Uslu Beta Kitabevi
  Hizmet Pazarlaması Ülkü Yüksel Beta Kitabevi
  Pazarlama Araştırmasının Temelleri Tony Proctor Bilim Teknik Yayınevi
  Pazarlama Araştırmaları Ahmet Ercan Gegez Beta Kitabevi
  Pazarlama Araştırmaları Kemal Kurtuluş Literatür Yayınevi
  Temel Pazarlama Kavramları Mehmet Oluç Beta Kitabevi
  Pazarlama Yönetimi Ahmet Hamdi İslamoğlu Beta Kitabevi
  Modern Pazarlama Remzi Altunışık Değişim Yayınları
  Uluslararası Pazarlara Giriş
  Stratejileri
  Emrah Cengiz Beta Kitabevi
  Uluslararası Pazarlama İlkeler ve
  Uygulamalar
  Cem Kozlu Türkiye İş Bankası Kültür
  Yayınları
  Uluslararası Pazarlama Stratejisi Frank Bradley Bilim Teknik Yayınevi
  Uluslararası Pazarlama Çevresi Ahmet Ercan Gegez Beta Kitabevi
  Pazarlama Mevzuatı Erdal Ünsalan Detay Yayınları
  Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı MediaCat Kitapları
  Halkla İlişkiler Nedir? Filiz Balta Peltekoğlu Beta Kitabevi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Özkan Tikveş Beta Kitabevi
  Reklamcılık Gıyasettin Tayfur Nobel Yayın Dağıtım
  Reklamcılık Temel Kavramlar Muazzez Babacan Detay Yayınevi
  Tüketici Davranışı Ahmet Hamdi İslamoğlu Beta Kitabevi
  Tüketici Davranışı Yavuz Odabaşı MediaCat Kİtapları
  Marka ve Marka Stratejileri Aybeniz Akdeniz Ar Nobel Yayın Dağıtım
  Markanın DNA’sı Alycia Perry MediaCat Kİtapları

  Kaynak : www.bafrakidem.org


   

  Ekli Dosyalar:

  Damla.Duru bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica