Insan Kaynaklari Yönetimi Ders Notlari | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Insan Kaynaklari Yönetimi Ders Notlari

Konu, 'Kişisel Gelişim Eğitim Sunumları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI
  Doç.Dr.GürhanUYSAL
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun
  2
  Giriş
  Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,
  eğitim ve geliştirme programları, performans değerleme ve ödüllendirme incelenecektir.
  Birçok insan kaynakları işlevleri arasından bu dört tanesinin alınma nedeni, diğer
  uygulamalarla karşılaştırmalı olarak örgütsel bağlılığı daha çok etkilemelerinden dolayıdır.
  Bu uygulamaların çalışanlar üzerindeki etkileri, örgütsel sonuçları ve neden örgütsel bağlılığa
  neden olduğu ve ayrıca örgütsel bağlılığın önemi tezin literatür ve sonuç kısmında
  açıklanmaktadır. Örneğin, işgören bulma ve seçme sonunda birey iş için en uygun kişi
  olduğuna inanmakta ve örgüt nezdinde değerli olduğunu düşünmektedir. Eğitim ve gelişim
  çalışana bilgi ve beceri yükleyerek bireysel gelişimini sağlamakta, diğerlerinden
  farklılaşmasına neden olmakta ve onu örgütte aranılır kılmaktadır. Çalışan eğitim ile
  alanındaki yeni gelişmeleri de takip etmekte, durumsal koşullara uyum sağlamakta; tüm
  bunlar onun işte gösterdiği performansı artırmaktadır. İşini başarı ile yürüten çalışanın iş
  tatmini artmakta ve kişi böylelikle, örgütten ayrılmayı düşünmemektedir. Performans
  değerleme ile çalışanın işteki başarısı ve gelişme potansiyeli değerlendirilmektedir. Üst
  yöneticilerin adil olması ve etkili bir performans değerleme süreci yürütmesi, çalışanda
  performansının doğru değerlendirildiği hissini uyandırmakta ve örgüte karşı güveni
  artmaktadır. Ödüllendirmede ise çalışan ödül/katkı oranına denk bir sonuç elde etmekte, bu
  onun örgütsel moralini artırmaktadır. Algılanan denkserlik onun motivasyonunu
  çoğaltmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarının çalışanlar ve örgütsel bağlılık üzerindeki bu
  temel etkileri ve diğer etkileri aşağıdaki literatür ve sonuç bölümlerinde ayrıntılı olarak ifade
  edilecektir. Bu etkiler neden bu uygulamaların diğer insan kaynakları uygulamaları içinden
  seçildiğini ve neden örgütsel bağlılık oluşturduğunu anlamada açıklayıcı olacaktır.
  İnsan kaynakları uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisine bu kapsamda
  bakıldığında, insan kaynakları yönetimini, çalışanların ihtiyaçlarını belirleyip gideren, insan
  kaynakları ile ilgili sorunları çözen ve onlara en uygun iş ortamı hazırlayan, örgütün rekabet
  gücünü artırmak amacıyla insan kaynaklarının nasıl sağlanacağı, nasıl istihdam edileceği ve
  nasıl yönetileceği ile ilgilenen bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. İnsan kaynakları
  departmanı, işgören bulmadan performans değerlemesine, ücretten kariyer planlamasına kadar
  çalışanlarla ilgili birçok alanda çalışmaktadır.
  Bu tanımıyla insan kaynakları yönetimi çeşitli yönlerde personel yönetiminden ayrılır.
  Literatürde çoğu zaman personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi aynı anlamda
  kullanılmakla birlikte, bu iki kavram arasında bazı farklılıklar mevcuttur. İnsan kaynakları
  3
  yönetimi insanı kaynak olarak görür ve insan kaynaklarının verimliliğini artırma amacı taşır.
  Personel yönetimi ise sadece geleneksel insangücü faaliyetlerine odaklanır. İnsan kaynakları
  yönetimi seçme, eğitim, ücretleme gibi geleneksel uygulamalara ek olarak iş dizaynı,
  ödüllendirme, çalışanların gelişimi, kariyer planlamasına yardımcı olma ve çalışanların
  ihtiyaçlarını saptayıp giderme gibi işlevler üstlenir.
  Personel yönetiminin etkililiği geleneksel işlevleri yürütmedeki performansı ile
  ölçülürken, insan kaynakları yönetiminin etkililiği, çalışanları amaçlara ulaşmaya teşvik etme
  ile ölçülür. Bu yüzden, insan kaynakları fonksiyonunun etkililiği değerlendirilirken üzerinde
  durulması gereken temel sorulardan biri, insan kaynakları stratejisinin işletme stratejisini ne
  ölçüde desteklediğidir. İnsan kaynakları, çalışanlara yönelik uygulamalar geliştirken yönetim
  ve çalışan arasında köprü olur ve örgütsel çevredeki gelişmelerin çalışanlar üzerindeki etkisini
  inceler. Personel yönetimi çalışanları “maliyet” olarak görürken, insan kaynakları “varlık ve
  sermaye” olarak algılar ve onların bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmaya çalışır. Böylece
  işten ayrılmalarını önlemek için çalışanları farklı farklı yetenekleri olan ve bu yetenekleri
  doğrultusunda örgüte katkıda bulunan kimseler olarak görür. Çalışanlara bu gözle bakılmazsa
  örgütten ayrılabilirler ya da örgüte zarar verebilirler.
  İnsan kaynakları yönetimine modern yaklaşım, çalışan ve örgütleri aynı hedefler için
  çalışan öğeler olarak algılamış ve ikisi arasında bir uyum oluşturmayı hedeflemiştir. Örgütleri
  esnekleştirip, çalışanlara ilişkin sorunları çözme ve onların ihtiyaçlarını karşılama, modern
  yaklaşımda kullanılabilecek diğer stratejilerdir. Amaç, çalışanın örgütten ayrılmasını önleme
  ve onu bağlı çalışan haline getirmektir. Modern yaklaşımda, işletme stratejisi ve insan
  kaynakları uygulamaları arasındaki ilişki, örgütsel stratejilerin geliştirilmesinde insan
  kaynakları etkin rolü ve örgütsel amaçlara ulaşmada insan kaynakları olumlu katkısı ile
  açıklanmaktadır. Örgüt yönetiminde geçmiş etkilerle personel yönetimi olarak ortaya çıkan
  insan kaynakları uygulamaları, daha sonra çağdaş etkilerle insan kaynakları yönetimine doğru
  değişim yaşamıştır.
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Geçmiş Etkiler ve Çağdaş Nedenler
  İnsan kaynakları yönetiminde modern yaklaşıma temel hazırlayan geçmiş etkiler
  Sanayi Devrimi’ne kadar uzanmaktadır. Sanayi Devrimi, insan kaynakları disiplininin
  gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Çünkü üretim, atölyelerle sınırlı olmaktan çıkıp
  fabrikalarda kitlesel olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır. Kitle üretimi ile çok sayıda insan
  4
  büyük örgütlerde çalışmaya başlamıştır. Karmaşık iş ilişkileri insan kaynakları yönetiminin
  geliştirilmesini gerektirmiştir.
  Önceleri usta ve yanındakilerden oluşan küçük el sanatları atölyeleri, çok sayıda
  bireyin çalıştığı fabrikalara dönüşmüştür. Örgütlerin sosyo-teknik özellikler kazanmaları,
  karmaşık ve çok sayıda işyeri ilişkilerini ve sorunları beraberinde getirmiştir. Örneğin,
  önceleri sanatkar işini kendi yürütmüş ve bir ürün ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşamıştır.
  Fakat kitle üretimi işbölümünü zorunlu kılmış, aynı işi sürekli yapmak ve işin sıradanlığı
  çalışanlarda bıkkınlık ve yorgunluğa neden olmuştur. El sanatları döneminde usta-çırak
  arasında gerçekleşen yönetsel faaliyetlerin yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları,
  büyüyen örgütlerin bünyesinde bir sisteme kavuşmak zorunda kalmıştır. Usta çırağı işe almış,
  eğitmiş, gelişimini gözlemiş, performansını değerlemiş ve onu ödüllendirmiştir. Büyüyen ve
  çok sayıda yönetici, teknik eleman, ustabaşı ve işçiye sahip örgütlerde bu insan kaynakları
  işlevlerini yürütecek ve organize edecek sisteme ve örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur.
  Personel yönetimi bölümleri kurulmuş ve bu bölümün faaliyetlerini yürütücek ve insan
  kaynakları bölümünde çalışacak elemanlar alınmış ve insan kaynakları uzmanı insanlar
  yetiştirilmiştir.
  Kitle üretimine geçiş, büyüyen örgütlerde bürokratik yapılaşmaya neden olmuştur.
  Bürokrasi kendine özgü sorunları ortaya çıkarmıştır. Bürokrasiye ilişkin sorunları aşırı
  işbölümü, yetki hiyerarşisi, resmi kurallar ve uygulamalar, kişisellikten uzaklık vb. şeklinde
  ifade etmek mümkündür. Bu sorunların çözümüne ilişkin politika ve stratejiler geliştirme
  insan kaynakları bölümlerinin görevi olmuştur.
  Ayrıca, Frederick W. Taylor’ın çalışmaları ve Hawthorne Deneyleri de insan
  kaynakları uygulamalarının gelişiminde etkili olmuştur. Bilimsel Yönetim Akımı’nda, zaman
  ve hareket etüdleri gibi verimliliğin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, insan kaynakları
  disiplinine çeşitli prensipler kazandırmıştır. Bu dönemde geliştirilmiş insan kaynakları
  yönetimi yöntemleri ile çalışanların değerlendirilmesi ve güdülenmesi yoluna gidilmiştir. Bu
  akım, örgütsel problemlere teknik ve mekanik çözümler üretmiştir. İnsanları birer makine
  olarak algılamış ve örgütlerde davranışsal boyutu ihmal etmiştir. Bu açığı Hawthorne
  Deneyleri kapatmıştır. İnsan İlişkileri Okulu ise çalışanların davranışlarını ve verimliliğini
  etkileyen çeşitli teorileri insan kaynakları disiplinine kazandırmıştır.
  İnsan kaynakları yönetiminin gelişiminde, yukarıda kısaca açıklanan “geçmiş
  etkilerin” yanısıra bazı çağdaş nedenlerden de sözetmek mümkündür. İnsan kaynakları
  yönetimini önemli kılan çağdaş nedenler, insan kaynaklarının maliyeti, üretkenlik krizi,
  değişimin hızlılığı ve karmaşıklığı, küreselleşme, işgücü çeşitliliği, beceri gereklerinde
  5
  değişme, küçülme ve kademe azaltma, yetkilendirme, toplam kalite yönetimi şeklinde ifade
  etmektedir.
  Çalışanların bir kaynak olarak görülmeleri, onlarla ilgili maliyetleri de gündeme
  getirmiştir. Çalışanların iyi yönetilmemesi onların iş tatminini ve motivasyonlarını olumsuz
  etkiler. Onları işe odaklanmaktan uzaklaştırır. Bu iş kazaları ve hatalı üretime neden olur ve
  mamul kalitesi düşer. Ayrıca çalışanlarda işte boş durma, işe geç gelme ve devamsızlık da
  görülebilir. Böylece işgücü kayıpları artacağından insan kaynakları yönetiminde maliyetler
  yükselir.
  Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları Japon firmalarında üretkenliği hızla artırmış,
  1970’lerde ise ABD’de durma noktasına gelmiştir. Toplam Kalite Yönetimi kendine özgü
  insan kaynakları uygulamalarının doğmasına neden olmuştur. Bu uygulamalardan birisi,
  çalışanları Toplam Kalite Yönetimi formatına uyumu için eğitilmesi gereğidir. Ayrıca
  üretkenlik krizini aşma için, çalışanların eğitim ve gelişimi, güncel bilgileri öğrenmeleri ve
  yeni teknolojilere uyum sağlamaları önem kazanmıştır. Yeni teknoloji ve bilgi yönetimine
  uygun işgören bulma da zorunlu hale gelmiştir. İşletme yönetiminde çağdaş gelişmeler,
  performans değerlemeyi sadece üstün görevi olmaktan çıkarmış, çoklu değerleme geniş kabul
  görmüştür. Krizi aşma için benimsenen bu uygulamalar insan kaynakları yönetimine zemin
  hazırlamıştır. Yine bu dönemlerde gelişen küreselleşme akımı, bilgi ve beceri düzeyi yüksek
  çalışanları gerekli kılmıştır. Çalışanlar değişik kültür ve pazar değişkenlerinden oluşan global
  piyasalarda çalışmaktadır. Farklı özelliklere sahip piyasalara uyum sağlamaları için
  eğitilmeleri gereklidir. Bu çeşit insan kaynakları yetiştirme görevi insan kaynakları bölümüne
  düşmüştür.
  Üretimin önemli olduğu 1960’larda, şirketler verimsiz büyümüşler ve hantal bir
  yapıya bürünmüşlerdir. Bu yıllarda, dünya pazarlarında rekabet çok yoğun olmadığından,
  şirketler, ürettikleri herşeyi satabilmişlerdir. 1970’lerden itibaren ise rekabet yükselmesi
  satışları düşürmüş ve karları azaltmıştır. Bu gelişmelerden dolayı, işletmeler fazlalıklardan
  kurtulmaya ve maliyet azaltmaya yönelmişlerdir. Böylece yönetsel kademeleri azaltma,
  değişim yönetimi gibi uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu türden yeni uygulamalar ve çalışanörgüt
  iletişimini, ilişkisini ve işbirliğini sağlama zorunluluğu insan kaynakları yönetimini
  gerekli kılmıştır. Bu yaklaşımlar, çalışanlara işlerinde daha fazla kontrol imkanı sağlamıştır.
  Kontrol de yetki devri ile mümkün olmaktadır. Kontrolde etkililik, yetki-sorumluluk denkliği,
  çalışanın örgütüne ve işine bağlılığı insan kaynakları bölümlerinin faaliyet alanlarına
  girmekte ve çeşitli insan kaynakları işlevlerini oluşturmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, iş
  analizi ve insangücü planlamasından performans değerlemeye, kariyer planlamasından ücret
  6
  yönetimi ve işçi-işveren ilişkilerine kadar birçok işlevi içermektedir. Aşağıda bu işlevler
  kısaca tanıtılmaktadır.
  İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
  İnsan kaynakları yönetiminin yukarıdaki bu ortaya çıkış nedenleri onun işlevlerini de
  şekillendirmiştir. İnsan kaynakları işlevleri özetle şöyle açıklanabilir:
   İş analizlerinin yapılması
  İş analizi, bir işyerinde yapılan işler ve bu işleri yapacak kişilerde bulunacak
  nitelikler konusunda ayrıntılı bilgi toplama yöntemidir. Bilgi toplanırken görev,
  davranış, işlev ve sorumluluklar gözetilmelidir. İşi gereği gibi yürütmek için gerekli
  yetenek ve tecrübe de dikkatle incelenmelidir. Çünkü bunların karşılığında çalışan
  maaş ve ilerleme gibi ödüller alacaktır.
  İş analizi, iş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Hangi
  işlerin yürütüldüğünün ve o iş için gerekli niteliklerin saptanması, işletmenin nasıl bir
  elemana ihtiyacı olduğunu örgüte gösterir. Böylece iş analizi, seçme sürecinde altyapı
  işlevi görür. İş analizi, eğitim programlarının içeriğine de etki eder. İş gerekleri,
  çalışanlardaki nitelik eksikliğini ortaya çıkarır ve eğitim bu niteliklerin geliştirilmesine
  yönelik olarak düzenlenir. İş analizi personel yönetiminin diğer işlevlerinin etkili bir
  biçimde yerine getirilmesi için dayanak oluşturmakta ve bu süreçlere veri
  sağlamaktadır. Yukarıda bahsedilen işgören bulma ve eğitim işlevlerine ek olarak,
  ücretleme, performans değerleme, personel planlaması ve çalışma ilişkilerini
  geliştirme, iş analizlerinin yardımcı olduğu diğer insan kaynakları süreçleridir.
   İnsan Kaynakları Planlaması
  İşletmenin örgüt planlaması dahil genel planlama amaçlarına katkı verebilecek
  en uygun nitelikteki personelin en uygun zamanda işletmeye alımı , en uygun işletme
  bölümüne yerleştirilmeleri, yeni görevlere hizmet içi eğitim yolu ile hazırlanmaları,
  başarılarının değerlemesi ve en etkin bir şekilde çalıştırılmalarıdır. İnsangücü
  planlamasının başlıca amacı, çalışanların etkinlik ve verimliliğini artırma ve üretim
  içerisinde işgücü maliyetlerini kontrol altına almadır.
  İnsangücü planlaması ile çalışan ve işi arasındaki uyum derecesini artırma
  hedeflenmektedir. Çünkü çalışanlardaki bilgi, beceri, tecrübe, işe odaklanma ve işe
  karşı tutum belirlenir. Bu faktörler açısından çalışanlar arasındaki farklılıklar saptanır.
  Eksik yönler ve farklılıklar giderilerek, uyum sağlanır. İnsangücü planlamasının bir
  diğer amacı, örgütteki insan kaynakları ihtiyacının bugün ve gelecek analizini
  7
  yapmaktır. İnsangücü fazlalıkları ve açığı belirlenir ve bu açık istenen miktar ve
  nitelikte kapatılır.
   İş başvurularının alınması
  Mümkün olan çok sayıda kişinin örgüte başvurmasının hedeflendiği bu süreçte,
  örgüt içi ve dışı kaynaklar kullanılarak, iş ilanı ve internet aracılığıyla ve kariyer
  günlerine katılım ile bu sağlanmaya çalışılmakta, başvuru sayısını artırma ve yüksek
  nitelikli elemanları örgüte çekme hedeflenmektedir.
  Örgütsel ihtiyaçlara uygun ve yüksek potansiyele sahip adayların başvurması
  için, aranan nitelikler iş duyurularında belirtilmeli ve örgütsel değer ve amaçlar
  tanımlanmalıdır. Böylece duyuruların örgütsel ihtiyaçlara uygun tasarlanması, yaş,
  cinsiyet ve ırk ayrımcılığını önleyebilir ve yaratıcılık ve yenilikçilik artabilir.
   Personel seçiminin yapılması
  Personel seçme, başvuruda bulunan adaylar arasından, iş analizi sürecinde
  saptanan niteliklere en uygun kişinin örgüte alınması sürecidir. Süreçte adayın örgütsel
  değerlere ve kültüre uyum sağlama potansiyeli analiz edilmelidir. Böylece örgütün
  beklediği davranış ve tutumları sergileyebilecek adayın seçimi mümkün olabilir. Bu
  uyum çalışan bağlılığını artıracağı gibi, örgütün çalışanları için yapacaklarını
  fazlalaştırır. Personel seçmede kullanılan ölçüm araçları adayın örgütsel kültüre
  uyumunu ölçmelidir. Ölçüm araçlarının adayın örgütsel ihtiyaçlara uygunluğunu
  başarıyla test etmesi, yeni çalışanın örgüte uyumu, işini sevmesi ve yüksek performans
  göstermesinde belirleyici olabilir.
  Seçmede adalete dikkat edilmesi, adayın örgüt hakkında olumlu yargılar
  geliştirmesini sağlar. Eşit iş başarısına sahip adayların eşit seçilme şansının olması
  olumlu düşüncelerin kaynağı olur. İşe alınan yeni çalışan örgütsel adaletten dolayı
  örgütsel bağlılık davranışı geliştirir ve örgütün çalışmaya uygun bir işyeri olduğunu
  düşünür. Üstler tarafından tüm adaylara eşit davranılması, beklenen davranışları
  gösterme yönünde yeni çalışanı teşvik edebilir.
   Eğitim ve gelişim
  Eğitim, değişime uyum sağlama, çalışanların bilgi ve becerilerini artırma,
  tutum ve davranışlarını değiştirme ve çalışanları yeni görevlerine hazırlama amacıyla
  yürütülen faaliyetlerdir. Eğitim ve geliştirmede temel amaç, çalışanı değişen çevre
  koşullarına uyarlamaktır. Bu nedenle global ölçekte eğitime büyük yatırımlar
  yapılmakta ve çeşitli eğitim teknikleri kullanılmaktadır. En yoğun kullanılan teknikler,
  şirket içi, şirket dışı ve işbaşı eğitimdir.
  8
  Eğitimin kişiliği ve davranışları etkilemesi, rol davranışlarında etkililiği artırır
  ve durumsal koşullara çalışanların uyumunu sağlar. Pazar gerekleri ve örgütsel
  ihtiyaçların dikkate alınması, eğitim programının amaçlarına ulaşmasını sağlayabilir.
  Eğitimin içeriği ayrıca, çalışanların kişiliğine, değerlerine ve bireysel amaçlara uygun
  düzenlenmelidir. Çalışana, eğitim süresince örgütsel amaçlar benimsetilmeli ve bu
  amaçlar yönünde çaba göstermesi sağlanmalıdır.
   Performans değerleme
  Performans değerlemesi, çalışanların kişilik, işteki başarısı ve gelişme
  potansiyeli açısından bilimsel ve sistematik olarak izlenmesi, yani çalışanın işteki
  başarı derecesi hakkında bir yargıya varma sürecidir (Timur, 2002). Bu kapsamda
  değerleme, temel iş sorumluluklarına, rol davranışlarına (Findley vd., 2000) ve ayrıca
  örgütsel davranışlara odaklanmalıdır. Örgütsel davranışların kendini işe adama ve
  diğer iş arkadaşlarına yardımcı olma gibi davranışları içermesi, örgütsel süreçleri ve
  çalışanlararası ilişkileri güçlendirebilir.
  Performans değerleme, bir geri bildirim aracı özelliği taşıması nedeniyle
  personel araştırması için kaynak olabilir. Örneğin, terfi, ücret yönetimi ve örgütte
  kalma gibi yönetsel uygulamaların yürütülmesini sağlar.
  Organik örgütler gibi yeni gelişmeler performans değerlemede çoklu yaklaşımı
  zorunlu kılmıştır. Değerlemede sadece üstün değil, ast, aynı seviyedeki iş arkadaşları
  ve müşterilerin de görüşleri dikkate alınmalıdır. Çoklu kaynak değerlemesi hem
  bireysel hem de örgütsel performansı yükseltici etki yapabilir.
   Kariyer planlaması
  Decenzo’ya göre kariyer planlaması, iş yaşamındaki basamakları belirleme ve
  kariyerini yönetmede çalışana yardım etme sürecidir. Böylece bireyin kariyer amaçları
  ile örgütsel olanaklar uyumlaştırılmaya çalışılır. Kariyer planlaması örgüt ve çalışan
  arasında bir nevi psikolojik sözleşmedir: Psikolojik sözleşme, küçülme ve yönetsel
  kademeleri azaltma gibi çağdaş yönetsel uygulamalar ile kısıtlanan kariyer olanakları
  hakkında örgüt ve çalışan arasındaki ilişkiyi düzenler.
  Kariyer basamaklarının belirlenmesi ile çalışan için kariyer hedeflerine uygun
  eğitim ve geliştirme programları düzenlenir. Böylece çalışana kariyerine uygun bilgi,
  beceri, teknik bilgi yüklemesi yapılır ve yeterliliği artırılır. Bu tür programların
  öncelikli amacı, çalışanların becerilerini ve ilgi alanlarını analiz etme ve bu sayede
  çalışanların büyüme ve gelişme ihtiyaçları ile örgütün amaçlarını uyumlaştırmadır.
  9
   Ücret yönetimi
  Çalışanlar, örgütsel katkıları karşılığında bir ödül beklerler. Bu ödüllerden biri
  ve belki de en önemlisi ücrettir. Bireyler kendi katkı ve ödülleri ile örgütteki diğer
  bireylerin katkı ve ödüllerini karşılaştırırlar ve bir denksizlik olduğunda bundan
  gerginlik duyarlar. Yüksek ücret alan çalışanlar, tanındığını, katkılarının örgütçe
  algılandığını, performansının olumlu değerlendirildiğini ve başarılı olduğunu düşünür.
  Bu onun özgüvenini artırır ve yeteneklerini daha etkili olarak işine aktarabilir.
  Çalışanın iş başarısı ve katkılarının değerlendirilerek yüksek ücret alması, onun
  hakkında olumlu geri bildirim olduğu yönünde bir işarettir ve bu yönüyle ücret
  yönetimi bir geri bildirim aracı olabilir. Ücret uygun çalışanı örgüte çeker, nitelikli
  çalışanı örgütte tutar ve çalışanı örgüte maksimum katkıda bulunma yönünde güdüler.
  Bu nedenle eşit işe eşit ücret ödenmeli ve çalışanlar arasında denklik gözetilmelidir.
   Çalışma ilişkileri
  İş yaşam kalitesi, iş tatmini ve motivasyondan oluşan çalışma ilişkileri ağı,
  çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Böylesi iş ortamını sağlamak için
  örgütler demokratik olmalı, çalışana yetki ve sorumluluk vermelidir. Örgütte
  açık iletişim olması da çalışanlarla iyi ilişkiler kurmada önemlidir. Çünkü
  çalışanların faaliyetlerini yürütmek, sorumluluklarını yerine getirmek ve karar
  alabilmek için bilgiye ihtiyaçları vardır.
  İş yaşamından tat alan, iş yaşam kalitesi yüksek çalışanların iş tatmini
  düzeyleri yükselebilir. İşlerine daha fazla motive olmaları onların iş başarısını
  artırabilir. Çünkü, işten beklentileri karşılanmış ve motive olmuş çalışanlar daha
  verimli olabilir ve çaba ve davranışları örgütsel hedef ve değerlerle aynı doğrultuda
  bulunabilir. İşe gelmeme, işte boş durma ve örgütten ayrılmalar azalabilir. Örgütle
  çalışan arasında olumlu ilişkiler kurulur ve çatışmalar önlenir.
   İşçi sağlığı ve işçi güvenliği
  Bir işyerinde, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları, onların bilgi,
  beceri ve yeteneklerini kullanmalarına etki eder. Sağlık ve güvenlik duygusu
  içinde olma çalışanların çalışma azmini güçlendirir. Örgütler iş yaşamının sağlık
  risklerinden korunması için, tüm işçilerin gereksinmesini karşılayacak uygun
  mesleki sağlık hizmeti sunmalı; işçilerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere
  karşı korunması için sağlık kıstasları geliştirmeli; işle ilgili risk faktörlerini
  azaltmak için teknik ve eğitimle ilgili önlemler uygulamalı ve özellikle tehlikeye
  açık işçi gruplarının emniyetini sağlamaya dikkat etmelidir.
  10
  Örgütler çalışanların sağlığına gereken önemi vermeli ve çeşitli sağlık
  politika ve programları geliştirmelidir. Böylece çalışanlar, örgütsel
  faaliyetlerinden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarına karşı korunabilir. İş
  güvenliğinin artması iş kazalarını azaltır ve bu da çalışanları daha mutlu kılar.
  Böylece, alınan, işe yerleştirilen, yetiştirilen ve kendisine ücret ödenen çalışanların
  fizik gücü, yeterlik ve beceri düzeyi ilk günkü gibi korunabilir ve devam ettirilebilir.
   İşçi-işveren ilişkileri
  İşçi-işveren ilişkileri, sendikalar, toplu pazarlık ve toplu sözleşme çevresinde meydana
  gelmektedir. Sendikalar, üyeler arası dayanışmayı sağlama, üyelerin çıkarlarını
  koruma ve çalışma yaşamını geliştirmeyi amaçlar. Çalışanları yönetime karşı temsil
  eder ve üyeler için toplu pazarlık görüşmelerini yürütürler.İşgöreni sendikalaşmaya
  iten neden işin kendisi değil çalışma şartlarıdır. İşçiler toplu hareket ederek, iş
  koşullarını kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. İşverenler de kendi çıkarlarını
  korumak için işveren sendikalarını kurmuşlar ve toplu pazarlık görüşmelerinde işçi
  sendikalarının karşısına birlik olarak çıkmışlardır.
  İşçi-işveren ilişkilerinin en önemli boyutu toplu pazarlıktır. Toplu
  pazarlıkta, gelecek dönemlerdeki işçi-işveren ilişkilerinin kapsamı ve yönü
  belirlenir, ve iş yaşamına ait çevresel şartlar bu görüşmelerde ortaya çıkar. Toplu
  görüşmelerle ortaya çıkan iş ilişkileri, çalışanların temel çıkarları, çalışma
  koşulları, ücret, hak ve uyuşmazlıkların gereği gibi ele alınmasını amaçlamaktadır.
   Sosyalizasyon ve İş Değerlemesi
  Bu işlevlere sosyalizasyon, iş değerlemesi, ve iletişim de eklenebilir.
  Sosyalizasyon, örgüte yeni katılan veya aynı örgütte farklı bir işe geçen
  personelin, kendisinden beklenen tutum, değer ve davranışları öğrenme sürecidir. İş
  değerlemesi ise, bir işyerinde yapılan işlerin; sorumluluk, çaba ve çalışma
  koşulları altında gereğince yapılabilmesi için işgörende bulunması gerekli öğrenim,
  deneyim ve yetenek gibi niteliklerin birbirlerine oranla taşıdıkları değerlerin ücret
  tesbitine esas olmak üzere rakamlar halinde ortaya konmasıdır.
  İstanbul’da kurulu, çeşitli şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışan bireylerden
  oluşan İnsan Kaynakları Dönüşüm Grubu, insan kaynakları fonksiyonlarını, işgücü planlama,
  işe alma, oryantasyon, performans değerleme, eğitim, kariyer planlama, organizasyonel
  değişim, şirket içi iletişim, ücret yönetimi, endüstriyel ilişkiler, bordrolama ve özlük işleri
  olarak 11 bölüme ayırmıştır. Grup, çalışanların insan kaynakları bölümlerinden ne kadar
  tatmin olduklarını araştırmıştır ve araştırma sonuçları şöyle özetlenebilir: Çalışanlar tüm
  11
  fonksiyonları önemli bulmaktadır. Fonksiyonların ortalama önem dereceleri beş üzerinden
  4.1’dir. Fonksiyonlardan memnuniyette durum değişmektedir. Çalışanlar, işlevleri önemli
  bulmaktadır. Fakat insan kaynakları departmanları uygulamalarından memnun değillerdir.
  Özellikle, performans değerleme, oryantasyon, kariyer planlama, organizasyonel değişim
  konularında memnuniyet ortalamaları beş üzerinden 3.1’dir. Endüstriyel ilişkiler, bordrolama
  ve özlük işleri hariç diğer tüm fonksiyonlarda önem ve memnuniyet arasında istatistiki olarak
  anlamlı bir fark vardır. Örneğin, araştırmaya katılanların %85’i ücret yönetimini önemli
  bulurken, yalnızca %30’u bu uygulamadan memnundur.
  İK işlevlerine bir farklı bakış PricewaterhouseCoopers’ın (2000) hazırladığı İnsan
  Kaynakları Türkiye Raporu’nda görülebilir:
  Tablo 1: İK Konuları 2000 / Türkiye-Avrupa
  Türkiye (%) Avrupa (%)
  Organizasyonel ve kültürel değişim 55 54
  Çalışma verimini artırma 53 44
  Şirket içi iletişim 53 49
  Liderlik gelişimi 45 53
  Bilgi yönetimi 42 27
  İşgücü maliyet yönetimi 40 41
  Çalışanları şirkette tutmak 39 41
  Yetkinlik yönetimi (veya uygulamaya konması) 39 33
  İşe alım 36 40
  Yeni bir performans değerleme sistemi uygulaması 34 28
  İK teknoloji değişimi (E-Ticaret dahil) 34 32
  Çalışma ortamı 31 18
  Ücret & yan ödemeler paketinin kapsamı 26 36
  İK Hizmetlerinin yeniden yapılanması 24 26
  İşgücü esnekliğini geliştirme 16 35
  Kaynak: PricewaterhouseCoopers, İK Kıyaslaması, 2000 Türkiye Raporu, 12.
  Tabloda ilk göze çarpan, ilk dört konunun Türkiye ve Avrupa şirketleri için önde
  gelen insan kaynakları uygulamaları olmasıdır. Ayrıca 1999 verileri ile karşılaştırıldığında,
  insan kaynakları uygulamalarının Türkiye işletmelerinde uygulama yüzdeleri artmıştır. İnsan
  kaynakları uygulamaları Türkiye’de yaygınlaşmaya ve daha profesyonelce yürütülmeye
  başlamıştır.
  12
  İnsan kaynakları uygulamalarının temel hedefi, çalışanları yeteneklerini geliştirmek,
  yeterliliklerini artırmak ve bunları örgütsel amaçlarla bütünleştirmektir. Özdeki bu amaçları
  yakalamak için, sistemin hedeflere ve örgüt kültürüne uygun dizayn edilmesi gerekmektedir.
  İnsan kaynakları sistemi süreçleri, işletmenin ‘insan’ boyutuna değer katmak için
  farklı ama birbirine bağlı aşamalardan oluşmaktadır ve bu aşamaların her biri insan kaynakları
  sisteminin bir süreci ile ilgilidir:
  Planlama ve Politika
  Kaynak Yaratmak Geliştirmek ve Ödüllendirmek ve İşten Çıkarmak ve
  Ve Yerleştirmek Eğitmek Şirkette Tutmak Emekliye Ayırmak
  Bilgi Yönetimi
  Şekil 1. İnsan Kaynakları Aşamaları
  Kaynak: PriceWaterhouseCoopers, İnsan Kaynakları Kıyaslaması, 2000 Türkiye Raporu: 21
  Aşağıda, bu süreçlerden, işgören bulma ve seçme, eğitim, performans değerleme,
  örgütsel bağlılık ve daha sonraki bölümde İK-örgütsel bağlılık ilişkisi incelenecektir.
  İnsan Kaynakları Dönüşüm Grubu, uygulamalar açısından insan kaynakları
  departmanlarını değerlendirmiş ve departmanların iş süreçleri bilgisi, etkinlik, değişime
  açıklık ve iletişim becerisi gibi alanlarda yetersiz olduğu sonucuna varmıştır: Çalışanlar insan
  kaynakları departmanının tüm fonksiyonlarını önemli buluyor fakat, performans değerleme,
  oryantasyon, kariyer planlama, örgütsel değişim konularındaki performanstan memnun
  değillerdir. % 71’i insan kaynakları departmanının gerekli olduğuna inanıyor. Yalnızca % 41’i
  insan kaynakları departmanının iletişim becerisinden memnun, % 42’si bu departmanın
  değişime açık ve yenilikçi olduğunu düşünüyor. İnsan kaynakları departmanının yeterli
  saygınlığa sahip ve şirketi başarıyla temsil edebilecek özellikte olduğunu düşünenlerin oranı
  ise %55,’tir. Katılımcıların yalnızca %36’sı insan kaynakları çalışanlarının kendi
  sorunlarından haberdar olduğunu düşünüyor. Çalışanlar insan kaynakları departmanını knowhow
  açısından yetersiz buluyor. Çalışanların insan kaynakları departmanını en olumsuz
  değerlendirdiği nokta insan kaynakları departmanının iş süreçleri bilgisidir. Yalnızca %37 bu
  alandaki uygulamalardan memnun. Bu tespitler, insan kaynakları uygulamalarının çalışanlara
  yeterince yansımadığını ve çalışanlar ile insan kaynakları bölümü arasında yeterli iletişim
  olmadığını göstermektedir.
  İnsan kaynakları yönetimi hakkındaki bu çok genel değerlendirmeler, bu tezin konusu
  olan şu dört önemli konunun incelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır: İşgören bulma ve
  seçme, eğitim ve gelişim, performans değerleme ve ödüllendirme. Watson Wyatt firmasının
  araştırmasına göre, insan gücü planlaması, eğitim ve gelişim, performans değerleme ve
  13
  ödüllendirme gibi insan kaynakları uygulamalarını yürüten ve örgüt stratejileri ile
  uyumlaştıran örgütler yüksek performansa sahip olmakta ve üç yıllık hisse getirileri % 29.6
  olmaktadır, bu getiri oranı insan kaynakları uygulamalarını yürütmeyen firmalarda %
  10.3’tür: Başka bir deyişle, örgüt stratejisi ile uyumlu insan kaynakları uygulamaları hissedar
  değerini önemli oranda yükseltmektedir.
  Aşağıda, örgütsel performansın yükselmesinde son derece önemli olan ve bu
  çalışmada örgütsel bağlılık kavramı ile ilişkilendirilecek olan insan kaynakları uygulamaları
  açıklanmaktadır:
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI
  1. BÖLÜM
  İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
  İnsan kaynakları planlaması ne kadar sayıda ve hangi nitelikte personele gerek
  duyulacağını, bu talebin hangi dereceye kadar karşılanmasının olası olduğunu tahmin
  etmektir. İnsan kaynakları planlaması işletmede çalışacak işgücünü nitelik ve nicelik
  yönünden belirli bir düzen içinde sağlamaktır.
  İnsan kaynakları planlaması bir firmanın uygu yer ve zamanda, ekonomik olarak en
  yararlı şeyleri yapacak uygun sayı ve nitelikte elemanlara sahip olmayı sağlayan bir süreçtir.
  İnsan kaynakları planlaması tahmin edilebilir gelecekteki bütün dönemlerdeki işgücünün
  katkısını zenginleştirmek için tasarlanmış stratejilerin geliştirilmesi suretiyle işletmenin
  amaçlarını gerçekleştirme yeteneğini korumayı ve iyileştirmeyi hedefler.
  Kadrolaştırma işinin ilk aşamasını oluşturan insan kaynakları planlaması bir bütün
  olarak işletme amaçlarına ulaşmak ve stratejik planlarını ve bunlar doğrultusunda
  oluşturulmuş plan ve programlarını gerçekleştirmek için gelecekte ne kadar sayıda ve hangi
  nitelikte çalışana ihtiyaç duyulacağını tahmin etmeye ve bu talebin muhtemelen hangi
  dereceye kadar karşılanabileceğine yönelik bir girişim olarak tanımlanabilir.
  Bu kapsamda insan kaynakları planlaması organizasyonda beceri düzeylerinin
  belirlenmesini ve emeklilik, işten uzaklaştırma, nakil, terfi, hastalık gibi ayrılmalarla,
  devamsızlık ya da diğer nedenlere ilişkin şimdiki ve beklenen ayrılmalar, şimdi ve gelecekte
  beklenen işletmenin genişlemesi ya da daralması ile ilgili bir öngörüyü içermektedir.
  İnsan kaynakları planlamasının iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar:
  14
  1. Optimum düzeyde eleman istihdam etmek. Bir işletme için son dakikaya kalmış personel
  alımlarının doğurduğu sakıncalardan kurtulmak ve önemli bir maliyet unsuru olmasından
  dolayı işletmede gereğinden az ve gereğinden çok eleman bulundurmamak önem arz
  etmektedir. Bu yapılmadığı takdirde üretim aksayabilir ve müşteri siparişleri zamanında
  yerine getirilmeyebilir. Gereğinden fazla işgücü istihdam edilirse işçilik giderleri yükselir. Bu
  bakımdan yapılacak tahmin ve planlama belirli zaman ve yerde en uygun sayıda ve nitelikte
  personelin işletme amaçlarını gerçekleştirecek bir ortamda çalışmasını sağlayacaktır.
  2. Çalışanlardan azami derecede istifade etmek. İnsan kaynakları planlamasının ikinci amacı
  işletmede fiilen çalışmakta olan personelin bilgi, beceri ve yeteneklerinin en uygun ölçüde
  kullanılmasının sağlanmasına yöneliktir.
  Bunlar dışında insan kaynakları planlamasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
  1.Mevcut personelin eğitim ve geliştirilmeleri
  2. Boş kadroların zamanında doldurulması
  3. Yeni personelin tedariki ve işe alınması
  4. İşgücü maliyetlerini tahmin etme
  5. Yasal düzenlemelere, hukuk kurallarına ve yargı kararlarına uygun hareket etmek.
  İşletmenin insan kaynakları planlamasındaki ilk adım ürünleri, yöntemleri, pazarları
  kapsayan işletme amaçlarının bir ifadesini ortaya çıkarmaktır. Buradan işgücü talebine ulaşılır
  ve bundan sonra bu talep insan kaynakları planlamasını karşılamak için işgücü arzına
  yönlendirilir.
  İşletmenin vizyonuna bağlı olarak işletme amaçları belirlenir ve bu amaçları
  gerçekleştirmek için performans standartları oluşturulur. Bu performans standartlarına
  ulaşmak için ihtiyaç duyulan beceri ve yetenekler ve sayısı belirlenir ve insan kaynakları planı
  ortaya çıkmış olur.
  İnsan kaynakları planlamasının temel hareket noktası işletme stratejisidir. Stratejik
  amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde insan kaynakları planlamasının
  yapılması gerekir. Clough Ltd.Şti Başkanı Harold Clough, “Biz herhangi bir şirketin
  gelecekteki değerinin ve başarısının insanların niteliğine ve sahip olduğu yeteneğe bağlı
  olduğuna inanmaktayız” diyerek yeteneğin işletme için önemini vurgulamıştır. Bu nedenle
  insan kaynakları planlamacılarının plan yaparken işletme için kritik öneme sahip yetenekler
  üzerinde durması gerekmektedir. İşletme için gerekli yeteneğe sahip işgücünün nereden, nasıl
  ve hangi koşullarda temin edileceği konusunda ayrıntılı çalışma yapılmalıdır.
  15
  Öngörümleme
  Çevresel faktörlerin analizi ve bunların değerlendirilmesi sırasında elde edilen veri ve
  bilgiler, işletme amaçları ve stratejiler ışığı altında insan kaynakları arz ve talep öngörülerini
  geliştirmek için kullanılıp değerlendirilmelidir. Bu analiz ve değerlendirme aşamasında
  öngörülmeme yapmak gerekmektedir. Bu öngörüde (tahminde) gelecekteki koşulları tahmin
  etmek amacıyla geçmişten ve mevcut durumdan elde edilen bilgiler kullanılır.
  İnsan kaynaklarının arz ve talebinin öngörülmemesini açıklamadan önce öngörülmeme
  yöntemlerinden bahsetme gerekmektedir:
  Öngörümleme Yöntemleri
  Uygulamada birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Hangi yöntemin kullanılması
  gerektiği işletmenin yapısına, üretilen ürünlere, mevcut becerilere, kullanılan bilgi sistemine
  ve yönetimin felsefesine bağlıdır. Yöntemler basit olandan karmaşık bilgisayar
  simulasyonuna kadar sıralanabilir:
  Yargısal ve Öznel yöntemler. Kullanılan en yaygın öngörülmeme yöntemleri yargısal ve
  öznel olanlardır. Bu grupta iki yöntem bulunmaktadır.
  Yönetsel yargıya dayanan öngörülmemede, yönetsel yargı, yöneticiler be insan kaynakları
  yönetimi uzmanları gibi bilgili bireyler tahminde bulunmaktadır. Bu yöntemde işletme
  yöneticisi ve uzmanları işletme planları, geçmiş deneyimler ve sezgilere dayanarak işgücü arz
  ve talebi konusunda tahminde bulunmaktadır. Örneğin, insan kaynakları yöneticisi, işletmenin
  geçmişteki işgücü talebini dikkate alıp gelecekteki işgücü ihtiyacının ne olacağı konusunda
  tahmin yapar. Yönetsel değerlendirme, en alt kademe yöneticiden en üst kademe yöneticiye
  kadar tüm yöneticilerin yaptığı tahmin ve tartışmalardan elde edilebilir.
  Tabandan tavana öngörümleme. Bu yöntem, birim yöneticisinin istihdam gerekleri (ihtiyaç
  duyulan insan kaynağı) konusunda daha fazla bilgili olduğu varsayımına dayanır. Bu
  yöntemde, organizasyonda en alt kademeden başlayıp her bir kademenin personel ihtiyacı
  tahmin edilir ve sonuçta ihtiyaç duyulan personelin tam bir öngörümlemesi yapılmış olur.
  Delphi Yöntemi. Delphi yöntemi yönetsel görüşlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.
  Uzun dönemli planlamada etkili olarak kullanılan bu yönteme göre bir grup yönetici veya
  uzmanların insan kaynağı ihtiyacı konusunda görüşüne başvurulur. Örneğin, insan kaynağı
  ihtiyacı konusunda işletme yönetici ve uzmanlara ayrı ayrı sorular sorulur. Bu yönetici ve
  uzmanlar birbirinden ayrı ve bağımsız bir biçimde yazılı olarak soruları yanıtlar. Daha sonra
  cevaplar toplanır ve insan kaynağı ihtiyacı özetlenir. Eğer görüşler arasında çok önemli
  16
  farklılıklar varsa, bu özet görüşler yönetici ve uzmanlara geri gönderilir. Ortak bir görüş
  oluşuncaya kadar bu süreç devam eder.
  İstatistiksel Yöntemler. Öngörümlemede kullanılan tüm istatistiksel yöntemler geçmişe ait
  bilgilerin geleceğe yansıtılmasıdır. İki değişken arasındaki geçmiş ilişkideki eğilim saptanır
  ve bu eğilimin gelecektede de devam edeceği varsayılır.
  Yöntemlerden bir tanesi regresyon analizidir. Bu teknikte geçmişteki insan kaynakları
  ihtiyaç düzeyi ile bir veya birkaç değişken (örneğin, üretim miktarı, satış miktarı) arasındaki
  geçmiş ilişkilerin istatistiksel bir karşılaştırması yapılır ve personel ihtiyacı tespit edilir.
  Örneğin, geçmiş dönemde bir satış ekibindeki çalışan sayısı ile toplam satışlar arasındaki
  ilişki istatistiksel olarak tespit edilir ve gelecekte satışların %30 artması durumunda insan
  kaynağı ihtiyacının ne olacağı konusunda tahmin yapılır.
  İnsan kaynakları öngörülmemesi üç planlama dönemine göre yapılmaktadır. Bunlar
  kısa dönem, orta dönem ve uzun dönemdir. Altı aydan bir yıla kadar olan bir dönemi
  kapsayan kısa dönemli öngörülmeme en yaygın olarak kullanılan planlama dönemidir. Bu
  planlama dönemi birçok işletmede benimsenmektedir. Orta vadeli dönem 1-5 yıllık süreyi
  kapsarken, uzun vadeli dönem 5 yıldan daha fazla bir dönemi kapsar.
  İnsan Kaynakları Planlama Süreci
  İnsan kaynakları (İK) planlama süreci 7 aşamadan oluşmaktadır:
   İşletme stratejisi
   İnsan kaynakları planlaması
   Bilgi toplama ve analiz
   Arz ve talebi karşılaştırma ve dengeleme
  Personel talebini tahmin ve
  Personel arzını tahmin
   Bütçeye uyarlama
   Üst yönetimin onayı
   Nihai plan ve uygulama
   Kontrol ve değerlendirme
  Özetle, İK planlaması süreci işletme stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere
  işletmeyi ulaştıracak insan kaynağı ihtiyacının (talep) ve bu ihtiyacın nereden
  karşılanacağının (arz) belirlenmesi, bu insan kaynakları planının uygulanması ve kontrolden
  oluşmaktadır.
  17
  Aşama 1: Bilgi Toplama ve Analiz
  İK planlama sürecine başlarken işletmenin iç ve dış çevre faktörleri ile ilgili bilgilerin
  toplanması gerekmektedir. Bu bilgiler geçmiş verilerden ve mevcut durumun
  gözlemlenmesinden elde edilir ve geleceğin öngörümlenmesinde (tahmininde) kullanılır.
  İK’nın bu aşamasında, işletmedeki mevcut personelin sayı ve nitelikleri ile mevcut işler
  hakkında bilgi toplanır ve envanter çalışması yapılır. Örneğin, böyle bir envanterin
  yapılmasıyla organizasyonun hangi kademesinde hangi ücret düzeyinde ne sayıda elaman
  çalıştığı, bunların yaş, cinsiyet, kıdem, beceri, öğrenim, mesleki yetişkimnlik durumlarıyla
  ilgili bilgi toplanır. Gelecekte boşalacak kadrolar için iç insan kaynaklarından yararlanılması
  durumunda bu bilgi stokuna eğitim başvurulur. Envanterin yapılması için gerekli veriler,
  örneğin, personel dosyalarındaki iş güncelerinden ve ücret bordrolarından elde edilebilir.
  Eğitim, öğrenim, iş koşulları, ücret, dil düzeyi, beceri gibi nitelikler hakkındaki bilgiler insan
  kaynakları bilgi sisteminden alınabilir. Pozisyonun gerekleri bilgisayara girilmeli ve çıktı,
  işletmede bu gerekleri karşılayacak insan kaynağının bir listesi olacaktır.
  Bu amaçla İK planlamasına başlamadan önce iş analizi çalışmaları yapılmalıdır. Mevcut
  işler incelenmeli ve bu işlerin gerektirdiği sayı ve özellikte eleman ihtiyacı tespit edilmelidir.
  Böylece işletmenin insan kaynakları açısından güçlü ve zayıf yönleri belirlenir.
  Aşama 2: İşgücü Talebini Öngörümleme
  İşgücü talebini öngörülmeme, işletme stratejisi ve iş ve ekonomik çevre şartları
  dikkate alınarak gelecekte (bir veya daha fazla yıl için) işletmenin ne sayıda ve nitelikte
  elemana ihtiyaç duyduğunu belirlemektir.
  Personel talebini (insan kaynakları talebini) belirlemek için iki yol belirlenmektedir: 1.
  İşletmenin bir bütün olarak personel talebini hesaplamak, 2. Bütünden ziyade işletmedeki her
  bir birimin personel ihtiyacını ayrı ayrı belirlemek. Örneğin, üretim miktarı, üretilen ürün
  çeşidi, satış hacmi, organizasyonda oluşturulan yeni iş ve fonksiyonlar, üretilecek yeni
  ürünler, kullanılacak yeni teknoloji işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı insangücü sayı ve
  niteliğini etkilemektedir. Örneğin, elektronik aletler üreten bir firmada insan kaynağı ihtiyacı
  (talebi) öngörülmeme çalışmaları üretilecek birim, gerçekleştirilecek satış, işleme konulacak
  belge miktarı hakkında bilgi toplamayı gerektirir. Buna göre geçmiş tecrübelere bağlı olarak
  1000 adet datashow imal etmek için, bir işletmede, 40 saatlik bir iş haftasında montaj
  işçilerinin 9.000 saatlik çalışmasını gerektiğini varsayalım. 9.000 toplam saati haftalık 40
  saate bölersek, 1000 datashow’u bir haftada üretmek için 225 montaj işçisine ihtiyaç
  duyulacağı söylenebilir. 40 saat burada işçilerin haftalık çalışması gereken işgücü saati olarak
  kabul edilmektedir. Eğer bu işi (1000 datashow üretimi) bir ayda bitirmek gerekiyorsa, 9000
  18
  toplam işgücü saati 160 aylık saate (40 haftalık saat x 4) bölünerek 57 montaj işçisine ihtiyaç
  duyulmaktadır.
  Öte yandan emeklilik, terfi, nakil, işten ayrılma (personel devri) ve devamsızlık gibi
  işgücü faktörleri personel açığına neden olmakta ve işletmenin ihtiyaç duyacağı personel
  sayısını ve işgücü talebini etkilemektedir.
  Aşama 3: İşgücü Arzını Öngörümleme
  İnsan kaynakları planlaması yapılırken sadece işgücü talebini öngörmek yani ihtiyaç
  duyulan personel sayı ve niteliklerini belirlemek yeterli değildir, işgücü arz tahmini de
  yapılmalıdır. Örneğin, West Coast’da faaliyet gösteren büyük bir imalat firması yeni bir
  fabrika kurmak için hazırlık yapıyordu. Analistler bu yeni üretim için gerekli uzun dönemli
  talebi belirlemişlerdir. Yeterli finansman mevcuttu ve makine ve teçhizat yerine
  yerleştirilmişti. Fakat üretime iki yıl başlanamadı. Yönetim önemli bir hata yapmıştı: İnsan
  kaynakları talebi öngörülmenmiş fakat insan kaynakları arzı analiz edilmemişti. Yeni
  fabrikayı işletmek için yerel işgücü piyasasında yeterli nitelikte eleman (işgören)
  bulunmamaktaydı. Yeni kurulmuş işlere başlamadan önce yeni işçilerin yoğun bir eğitim
  sürecine girmeleri gerekiyordu, bu da iki yıl almıştı.
  İnsan kaynakları arzı öngörülmeme ve yönetiminde iki teknik söz konusudur:
  Yukarıya doğru yeniden yerleştirme planlaması (replacement planning) ve
  Örgütsel yedekleme (terfi planı-succession planning).
  Organizasyonda bir pozisyon boşaldığında hemen pozisyonu doldurma ihtiyacı ortaya çıkar.
  Bir işletmede yedekleme planı yoksa boş pozisyonlar ya işletme dışından ya da pozisyon için
  hazır olmayanlarla doldurulabilir. Bu da performans yetersizliği, yüksek personel devir hızı,
  yüksek dış tedarik maliyetleri veya pozisyonu doldurmak için kaybedilen zaman olarak
  sonuçlanabilir.
  Yeniden yerleştirme şemaları, reaktif bir planlamadır ve belirli bir ihtiyacı karşılamaya
  yöneliktir. Yeniden yerleştirme planlamasında organizasyondaki pozisyonlarda hali hazırda
  yer alan ve gelecekte yer alması düşünülen çalışan organizasyon şemasında belirtilir. Olası
  terfiler personelin performansına göre saptanır. Mevcut yöneticiler ve yönetici adayları
  yeniden yerleştirme şemasında kadro ile iş ünvanı için sıralanırlar. Potansiyel yönetici
  adayları performansları ve ilerleme potansiyeline göre değerlendirilirler. Bir pozisyon
  boşaldığında listede bulunanlardan en uygun olan personel terfi ettirilerek pozisyon
  doldurulur.
  Örgütsel Yedekleme (Terfi planlaması): Örgütsel yedekleme üst yönetim pozisyonları için
  adayları belirleme ve bu pozisyonlara adayları bugünden hazırlama çalışmasıdır. Başka bir
  19
  deyişle, örgütsel yedekleme önemli profesyonel ve yönetsel pozisyonları doldurmak için
  yüksek gelişim potansiyeline sahip personeli bulma ve onu gelecek göreve hazırlama amacı
  taşıyan bir kariyer geliştirme faaliyetidir.
  Yeniden yerleştirme ile örgütsel yedekleme arasındaki fark, potansiyel yönetici
  adayını hazırlama ile ilgilidir. Yeniden yerleştirme planında yönetici adayı gelecek görevler
  için yetiştirilmez ve hazırlanmaz. Örgütsel yedekleme ise bir kariyer geliştirme faaliyetidir ve
  yönetici adayları gelecekteki görev için bugünden yetiştirilir ve geliştirilir. Bu yönü ile
  örgütsel yedekleme işletmenin gelecekteki yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla ihtiyaç
  duyulan liderlik pozisyonları için bir aday havuzu oluşturmaya yöneliktir. Herhangi bir
  pozisyon boşalmadan önce o pozisyona terfi ettirilmesi olası yönetici adayları eğitilip
  geliştirilerek hazırlanmaktadır. Pozisyon boşaldığı zaman aday havuzundan seçim yapılır.
  Aşama 4: Öngörümlenen Arz ve Talebi Dengeleme
  İnsan kaynakları arz ve talebi öngörü tahmini yapıldıktan sonra ikisi arasında
  karşılaştırma ve dengeleme yapmak gerekmektedir. Bu karşılaştırmada işgücü arzının insan
  kaynakları planı yapılan döneme ait işgücü ihtiyacını karşılayabilecek durumda olup olmadığı
  belirlenir.
  İşgücü arzının talebi karşılamayacağı ve işgücünün arzının talepten fazla olduğu
  durumda bazı önlemler alarak denge kurulur.
  İşgücü arz eksikliği. İç ve dış işgücü arzı talebi karşılamada yetersiz kalırsa çeşitli önlemler
  alınabilir:
   İşletme yeni işgücü piyasalarından yeni personel tedarik edebilir.
   İnternet yolu ile tedarik kullanılabilir.
   İşletme özendirici ücretler ve ödül programları ile işgücünü kendisine çekebilir.
   İşletmenin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olmayan işgücü için özel eğitim
  programları düzenlenebilir.
  İçsel işgücü arz fazlalığı. Bazı alanlarda ve birimlerde içsel personel arzı işgücü talebinden
  fazla olabilir. Böyle bir durumda:
   Fazla işgücünün maliyeti hesaplanmalıdır.
   Personeli elden çıkarmanın maliyeti ve yöntemleri değerlendirilmelidir.
   İşgücü kullanımında değişiklikler düşünülür. Yeniden eğitme ve geliştirme, yeniden
  yerleştirmenin maliyetleri ve uygulanabilirliği incelenir.
   Haftalık çalışma saatleri azaltılabilir. 40 saat haftalık çalışma yerine, örneğin her
  işgörenin çalışma saati günde 1 saat azaltılabilir.
  20
   Bazı çalışanlar erken emekliliğe sevkedilebilir.
  Aşama 5: Bütçeye Uyarlama
  İşletmenin işgücü arz ve talebini dengeleyip insan kaynakları planlama çalışmasını
  sona erdirmeden önce bütçe olanakları değerlendirilmelidir. Çünkü insan kaynakları
  planlaması bütçe olanakları ile sınırlıdır. Başka bir deyişle, insangücü ihtiyacını karşılama ve
  bunun maliyeti, işletmenin işgücü harcamaları için bütçede öngördüğü pay ile sınırlıdır.
  Aşama 6: Üst Yönetimin Onayı, Nihai İK Planı ve Uygulama
  Bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra iş, meslek, fonksiyon, ücret skalası vb.
  ölçeklere göre ayrıntılı ve ne kadar sayıda personel istihdam edilmesinin uygun olacağını
  belirten bir insan kaynakları planı yapılabilir. Böyle bir plan sayesinde:
   Gelecekte ortaya çıkacak, ortadan kalkacak veya değişecek işler,
   Yeniden yerleştirme veya yeniden eğitim programları,
   Yönetim kademelerinde zorunlu değişiklikler,
   Eğitim ihtiyaçları,
   Tedarik ve emeklilik programları,
  uygulamaya konulabilir.
  Plan tamamlanıp üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra tüm birim yöneticilerine
  iletilir.
  Aşama 7: Kontrol ve Değerlendirme
  İK planlaması kontrol ve değerlendirmenin ölçüm kriterleri şunlar olabilir:
   Kadro ihtiyacı ve fiili durum,
   İşletme amaçları ile işletme verimlilik düzeyi (amaçlara ulaşma düzeyi)
   Personel akış ve personel devir oranı
   Beklenen çıktılar ile elde edilen program sonuçlarının karşılaştırılması (çıktı: artan
  başvuru sayısı, azalan personel devir hızı, iyileştirilmiş tedarik ve yerleştirme
  rasyoları)
   Bütçe ile işgücü ve program maliyetlerini karşılaştırma.
  Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda programdan sapmalar söz konusu ise
  sapmaların nedeni araştırılır. Örneğin, yoğun tedarik ve iş ilanları karşısında, pozisyon için
  yetersiz başvuru olursa bunun nedenleri araştırılır.
  21
  Örnek Olay: İŞGÜCÜ 20081
  Çağ Telekominikasyon Şirketi büyük bir insan kaynakları planlaması problemi ile
  karşı karşıya bulunmaktadır. Şirket şu anda 2008 yılı için planlama çalışmaları yapmaktadır.
  “İşgücü 2008”de tahmin edilen işgücünün şirket trendlerine bakıldığında açık bir şekilde
  bugünkünden çok farklı olacağı anlaşılmaktadır. İnsan kaynakları planlamasından sorumlu
  müdür olan Serhat Koç bu konuda veriler toplamakta ve üst düzey yöneticiler nitelikli
  personelin temin edilebilirliği ile yakından ilgilenmektedir. Nitelikli personel şirketin iletişim
  sektöründe dünya çapında bir numara olmak konusundaki stratejik hedefini
  gerçekleştirmesinde yaşamsal bir öneme sahiptir.
  Serhat Bey işgücündeki değişikliklerin şirket için neden çok önemli olduğunu İnsan
  Kaynakları’ndan sorumlu yönetici olan Burcu Can’a gönderdiği bir notta açıklamıştır. İlk
  olarak stratejik işletme tahminleri temel iletişim hizmetlerinde rekabetin yoğunlaşacağını ve
  video-konferans gibi ileri teknoloji ürünlerine olan talebin artacağını göstermektedir. İkinci
  olarak, nüfus yapısındaki değişimler (demografik değişim) işgücünün bileşimini önemli
  ölçüde etkileyecek. Üçüncü olarak, hizmet sektörü çalışanları için olan talep nitelikli personel
  sayısını aşacak ve böylece nitelikli personel için rekabet şiddetlenecektir.
  Çevresel tarama yapan İşgücü 2008 takımı Serhat Bey’in yönetiminde çeşitli veriler
  toplamıştır. Çevresel taramada öngörümleme teknikleri ve istatistiksel yaklaşımlar
  kullanılmıştır. Uzmanlardan gelecek için öngörümlemeler yapmaları ya da senaryolar
  geliştirmeleri istenmiştir. Geçmiş yıllar verilerinden trendleri anlayabilmek için istatistiksel
  analizler kullanılmıştır. İşgücü 2008 tarafından yapılan tarama şu trendleri ortaya koymuştur:
   İşgücünün büyüme oranı nüfus yaşlandıkça düşmektedir. İşverenlerin bakış açısından
  bu durum emek piyasalarının daralmasıdır.
   Çalışanların ortalama yaşı 1987’de 32’den 2008 yılında 36’ya yükselecek. Buna göre
  işgücü orta yaşlı olmaktadır. Çağ Telekominikasyon’da işgücü ortalama yaşı 41’dir.
   Çağ Telekominikasyon çalışanları giderek artan sayıda emekli olmaktadır. 2008 yılına
  gelindiğinde bütün birimlerde çalışanların %40’ı emekli olmaya hak kazanacaktır.
  “Yeni teknolojiler” biriminde bu oran %63’ü bulacaktır.
   2008 yılına gelindiğinde işgücünün %29’unu kadınlar oluşturacak.
   2008 yılında işgücünün öğrenim düzeyi %10 artmış olacak.
   Çağ Telekominikasyon bilgi çağına girdikçe yeni beceriler gerektiren yeni görevler
  ortaya çıkacak.
  1Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6. Baskı, s.145.
  22
   En hızlı gelişen meslekler bilgisayar servis teknisyenliği (%96), hukuk danışmanlığı
  (85), bilgisayar sistem analistliği (%77)’dir.
   Çifte gelirli ve tek kişilik ailelerin sayısı artmaktadır. Çocuk bakımı ve çifte gelirli
  aileler için destek hizmetleri talebi yükselecektir.
   Şirketler yurtdışı pazarları aradıkça küreselleşme yönünde güçlü bir trend oluşacaktır.
  1994’te dünya üretim hasılasının %20’sini Amerika gerçekleştirmekte iken bu oran
  1960’da %40 idi. Çağ Telekominikasyon kültürel çeşitliliğe duyarlı, birden fazla dil
  bilen, dünya pazarları hakkında bilgili olan ve dışarıda çalışmaya istekli olan
  elemanlara ihtiyaç duyacaktır.
  Serhat Bey çevresel tarama sonucu ulaşılan verileri ve trendleri yedi kişiden oluşan
  “İşgücü 2008” takımına iletti. Takımın her üyesi bu verilere aşina olmasına karşın ilk kez
  böyle bir derleme ile karşılaşmıştır. Şimdi grup bu trendler üzerinde çalışarak Çağ
  Telekominikasyon için insan kaynakları planlama programları geliştirmelidir.
  Tartışma Soruları
  1. Serhat2ın toplamış olduğu veriler Çağ Telekominikasyon için gerçekten yararlı mıdır?
  Nasıl?
  2. Çağ Telekominikasyon değişen demografik faktörlerle başa çıkabilmek için ne gibi
  programları uygulamaya koymalıdır?
  3. Başlatılacak olan programlar uzun vadeli midir? İlk olarak hangi program
  başlatılmalıdır?
  4. Diğer verileri toplamak için başka bir çevre taraması yapılmalı mıdır?
  2.BÖLÜM
  İŞE ALMA ve SEÇME
  İşgören bulma ve seçme bireysel yetenekleri olan, örgütsel amaç ve kültürle uyumlu
  ve işini etkili yürütme kapasitesine sahip uygun kişileri örgüte katmayı hedeflemekte ve
  uygun kişiyi seçmek için bireysel farklılıkları dikkate almaktadır. Bu farklılıklar ile adayın
  olası örgütsel davranışları bütünleştirilmelidir. Bireyin yeteneği ve işi yürütme kapasitesi onu
  farklı kılan özellikleridir. Bu nedenle, ilk aşamada adayın yetenekleri ölçülmeli ve ondan
  sonra eğitime alınmalıdır. Eğitimde davranışları gözlenmeli ve performansı göz önüne
  23
  alınarak, örgütsel ihtiyaçlar ışığında işe alma kararı verilmelidir. Bir personel seçme sürecinin
  temel amacı, örgütteki işlerle adayları başarı ile eşleştirme olmalıdır.
  İşgören bulma ve seçme adayın örgüte karşı tutumunu etkiler. Çünkü örgütle ilk
  tanışma ve iletişim bu süreçte gerçekleşmektedir. İlk izlenimler olumluysa bunun örgütsel
  bağlılığa dönüşme olasılığı yüksektir. Olumsuz izlenimler ise adayın daha başlangıçta örgütü
  terk etmesi ve çalışmak için tercih etmemesi ile sonuçlanır. Personeli işe alacak yöneticinin
  davranışları yönetsel uygulamalar ve adayın yeterliliğini değerlendirme süreci adayın tutum
  ve davranışlarını etkilemektedir. Personeli işe alacak yöneticinin iş ve adaylar hakkındaki
  bilgisi, örgüte daha sonraki iş başvurularını etkiler ve adayın iş teklifini kabul etmesini sağlar.
  Örgüt tercihinde, seçme kararı kalitesi ve seçme süreci sonucu alınan işe alma kararına olan
  güven etkili rol oynar. Bu nedenle işgören bulma uygulaması insan kaynakları alanında
  yaygın araştırma konusu olmuş, araştırmalar daha çok, adayın örgütte ve işte hangi özellikleri
  aradığı üzerine odaklanmıştır. Bu özellikler potansiyel iş tekliflerinden birini seçmede
  belirleyici olmaktadır.
  Adayları değerlemede kullanılan faktörler ve seçme stratejileri adayın nitelik, yetenek
  ve davranışlarına odaklanmalıdır (Hanisch, Hulin, 1994: 768). Çünkü bu kriterler gelecek
  örgütsel davranışları anlamada yardımcı olmaktadır.
  Örgütler işgören bulma ve seçmeyi, hem örgütü çekici kılmak hem de potansiyel bir
  çalışan olarak adayların tatminlerini artırmak için kullanmalıdır. Çünkü örgütsel işleyiş ve
  değerler hakkında ilk düşünceler bu süreçte doğar. Örneğin adalet ve hakedenin işe alınması
  sonucu doğan olumlu düşünceler, örgütle kurulacak bir duygusal bağın temellerini oluşturur.
  Örgüt içi ve dışı referanslar, iş ilanları, testler, mülakat ve başvuru formlarındaki
  bilgilerin analizi işgören bulma ve seçmede yoğun olarak kullanılan yöntemlerdir.
  En genel teknik tanıdık referansı ve iş duyurularıdır. Örgüt içi ve dışı referans etkili
  bir yöntemdir çünkü referans kaynağı hem örgütü hem de adayı tanımakta ve her ikisinin
  özelliklerini ve isteklerini eşleştirmektedir. Duyurular ise istenen nitelikleri açıkca belirtmeli
  ve örgütsel ihtiyaçlara uygun tasarımlanmalıdır. Ayrıca, örgütsel değer ve hedefleri
  içermelidir. Böylece yeni elemanla örgüt arasında doğabilecek olası çatışmalar önlenir.
  Benzer değer ve hedeflere sahip bireyler ve örgütler birbirini çekmesi, aday-örgüt uyumunu
  kolaylaştırır. Aday-örgüt uyumu ile işe alma kararı arasında ilişki vardır ve yüksek uyuma
  sahip adayların işe alınmaktadır. Örgütün çekiciliğini artırmak için adaylarda ve işe
  alınanlarda yaş, cinsiyet ve ırk açısından çeşitlilik sağlanmalıdır.
  Testte dikkat edilmesi gerekli nokta geçerlilik ve güvenilirliliktir. Geçerlilik, bir testin
  neyi ölçmeyi hedeflemişse onu ölçmedeki başarısıdır. Buna göre geçerlilik, test skorları ve
  24
  ölçek kriterler arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, test sonucu ile işe
  alınan adayın iş başarısı arasında paralellik varsa test geçerlidir. Güvenilirlik ise, ölçümün,
  adaylarda aranılan nitelikleri ölçmesi ve her defasında aynı sonucu vermesidir. Bu amaçla,
  test içeriği genel ve basit olmamalıdır. Aday örgütte istihdam edildiğinde testi başarmış
  kişinin performansı yüksek olmalıdır. Test ayrıca, adayın örgütsel davranışlarını tahmin etme
  olanağını yönetime tanımalı ve adayın örgütsel davranışlarını yönetmeye yardım edecek
  bilgileri sağlamalıdır. Bu amaçla davranışların temelini oluşturan birey özellikleri ortaya
  çıkarılmalıdır. Adaydaki bilgi, beceri ve yeterlilikler de seçme testlerinde ölçülmelidir.
  Yalnızca tek aşamalı test uygulanmamalı, adayın önce yetenekleri ölçülmeli sonra da
  davranışlarını belirlemek amacıyla eğitim programına alınmalıdır. Örgütsel ihtiyaçlar
  ışığında, eğitim performansı ve eğitim davranışları gözetilerek işe alma kararı verilmelidir.
  Bütün bu ölçümler sonucu testin geçerlilik ve güvenilirliği artar ve adayın istenen performansı
  gösterip gösteremeyeceği anlaşılır.
  Sadece geleneksel testler değil, bilgisayar testleri, özgeçmiş bilgilerini kullanma,
  fiziksel güç kullanımı isteyen işler için fiziksel performans testlerinin kullanımı ve işle ilişkili
  tıbbi standartları içeren çağdaş testler de seçme sürecinde kullanılmalıdır. Çünkü çağdaş
  testler, adayların işle ilgili kriterleri karşılayıp karşılamadığını ve yeterli niteliklere sahip olup
  olmadıklarını ortaya çıkarır. İşle ilgili kriterleri karşılayan adayların yeterli olduğuna ve
  yüksek performans göstereceğine olan güven artar. Çağdaş testlerde işle ilgili bilgi ve
  nitelikler içerilmesi olası performans hakkında yorum yapmaya imkan tanımaktadır.
  Kriterlerin işle ilişkili olması ve performans hakkında fikir vermesi testin etkililiğini artırır.
  Bu yararlarından dolayı çağdaş testler işgören bulma ve seçmede yoğun olarak kullanılmalı ve
  yaş, cinsiyet, ırk ayırımı yapılmamalıdır. Bu kapsamda, adayın davranışlarını hesaba katma
  ayrımcılık problemini azaltabilir.
  Çağdaş testlerin performans hakkında fikir vermesi, bu testlerin ölçme gücünü
  artırmaktadır. Çağdaş testlerin otomatik puanlama yapma, kümülatif değerler elde etme, veri
  tabanı yönetimi sağlama gibi özelliklere sahip olması ölçme gücünü artırır ve geleneksel
  testlerin değerlemesine yardımcı olur. Çağdaş testler ayrıca, adayların yetenekleri hakkında
  bilgi toplamaya yönelik testler uygular. Örneğin adayın testteki hızını ve hafıza kapasitesini
  ölçerek yetenekleri tespit eder. Her adaya özgü değişik sorular yöneltilir ve aday doğru
  cevaplarsa daha zor, yanlış cevaplarsa daha kolay soru sorulur. Çağdaş testlerde, geleneksel
  testlerle ölçülemeyen zaman yönetimi, dikkat, konsantrasyon, zaman kısıtı altında gösterilen
  performans gibi yetenek ve yeterlilikler ölçülür.
  25
  Geleneksel testler seçme etkililiğini azaltması, adayın işgören bulma ve seçme
  sürecinden duyduğu tatmini düşürmektedir. Aalternatif olarak test puanları gruplanabilir.
  Geleneksel testlerde adaylar puana göre sıralanır, içlerinden en yüksek puanlara sahip olanlar
  seçilir. Bu adaylarda seçmeye karşı olumsuz tutuma neden olabilir. Bunu önlemek için
  puanlar gruplanmalı, örneğin, 91 ile 100 arasında puan alan adaylar benzer değerlemeye tabi
  olmalı ve testi başardığı kabul edilmelidir. Gruplamada test puanları arasındaki farklar ihmal
  edilir ve aralarında anlamlı fark olmayan puanlar eşit kabul edilir. Ayrıca, testlerde örgütsel
  değerleri benimseme derecesinin de ölçülmesi seçme etkililiğini artırır. Çünkü başarı güdüsü,
  dürüstlük, ilgi ve eşitlik gibi örgütsel değerler ve birey-örgüt uyumu ve işe alınma arasında
  ilişki vardır. Aday ve örgütün çalışma değerleri arasındaki yakınlaşma olarak tanımlanan
  birey-örgüt uyumu işe alma kararını etkiler.
  Test sonuçları ile bağlantılı olarak mülakat yöntemi de işgören bulma ve seçmede
  yoğun olarak kullanılmaktadır. Mülakat materyalleri kapsamlı mülakat rehberini ve standart
  değerleme formlarını içermelidir. Mülakatta aday hakkındaki tüm bilgiler ve değerleme
  kriterleri yürütülecek işle ilgili olmalıdır. Geçmiş iş tecrübesi, eğitim, iş ve okul dışındaki
  faaliyetler, işle ve sektörle ilgili geçmiş tecrübeler ve adayın vizyon ve hedefleri mülakatta
  değerlemeye alınmalıdır.
  Önyargı mülakatta rastlanan sık hatalardan biridir. Personeli işe alacak yöneticinin
  eğitim alarak aday hakkında bilgi toplama ve yorumlamayı öğrenmesi mülakat hatalarını
  azaltır. Personeli işe alacak yönetici mülakatı yönetmede başarısız olursa adaylar bütün
  örgütün iyi olmadığını düşünebilir. Kötü sunum, mülakat materyallerini iyi organize etmeme,
  mülakata iyi hazırlanmama, tecrübesizlik ve akıcı konuşmama olumsuz izlenimlerin
  kaynağıdır. Mülakatta ayrıca adalete önem verilmelidir. İş başarısı olasılığı aynı olan
  adayların işe alınma olasılığı aynı değilse bir adaletsizlik var demektir.
  Mülakat sürecinde adaylara davranış, işe alındıktan sonra kurulan iletişim, örgütsel
  bilgilerin gerçekliği ve adayın yeterliliğini değerleme gibi yönetsel süreçlerden mülakatı
  yönetirken yararlanılmalıdır. Bu süreçler adayın tutum ve örgüt tercihinde belirleyici olur. Bu
  nedenle etkili mülakat hedefine ulaşmak için tüm bilgiler personeli işe alacak yöneticiye
  sağlanmalıdır. Çünkü bu bilgiler kulanılarak aday hakkında yorum yapılır. Bilgilerin ve adayı
  değerleme kriterlerinin işle ilgili olması doğru kişinin seçilmesine zemin hazırlar. Örneğin,
  geçmiş iş tecrübesi, eğitim, iş ve okul dışındaki faaliyetler, o işle ve sektörle ilgili geçmiş
  tecrübeler, vizyon ve hedefler mülakatta değerlendirilmelidir. Adayın kişiliği de değerlemeye
  alınabilir. Kişilik ölçümü, birey-örgüt uyumunu anlamada ve adaylar arasındaki bireysel
  farklılıkları ortaya çıkarmada yardımcı olur: Mülakatta yalnızca yeteneklere odaklanılmaması,
  26
  kişiliğin test edilmesi ve durumsal koşullara uyumun ölçülmesi etkili seçim için gereklidir.
  Çünkü durumsal koşullar potansiyel çalışanın yetenek, kişilik ve davranışlarını etkiler.
  Bu genel incelemelere ek olarak, adayın iş disiplini, örgütsel motivasyonu ve sosyal
  ilişki kurma yeteneği de incelenmelidir. Testler, adayın geçmişi, mülakat ve diğer kaynaklar
  seçme kararını almaya yardımcı bilgiler sağlar. Diğer kaynaklara örnek olarak, biyografik
  bilgi sağlayan veri formu ve simulasyon yöntemi gösterilebilir. Simülasyon yöntemi iş
  öğelerine tepkiyi ölçer, görevin içeriğini öğrenmeye yardımcı olur ve adayın davranışları ve
  olası performansı hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler sayesinde adayın güçlü ve zayıf yönlerinin
  belirlenmesi mülakat geçerliliğini artırır.
  Birden çok personeli işe alacak yönetici adayın yeterliliği konusunda bağımsız olarak
  aynı sonuca ulaşıyorsa, mülakat geçerlidir. Bu nedenle seçme sürecinde içerilen tüm
  faaliyetlerde standart yöntemler kullanılmalıdır. Her personeli işe alacak yönetici kendi
  yöntemini uygulamamalı ve bir birliktelik sağlanmalıdır. Bu amaca yönelik oluşturulacak bir
  mülakat rehberinde yöneticiye, faaliyet ve tutumların ve bunların işe uygunluğunun ölçülmesi
  gerektiği açıklanmalıdır. Çünkü yöneticiler, mülakat rehberinin kendilerine yol gösterdiğini,
  mülakatın gereksiz uzamasından kendilerini koruduğunu ve kendilerine uygun ve etkili bilgi
  toplama imkanı tanıdığını belirtmişlerdir.
  Personeli işe alacak yöneticinin mülakat üzerine eğitim alması, önyargı tutumunu
  önleyerek değerleme hatalarını azaltır. Çünkü personeli işe alacak yönetici, eğitimle, aday
  hakkında bilgi toplama ve bilgi yorumlamayı öğrenmektedir. Eğitim mülakatın önemini,
  uygun mülakat tekniklerini, mülakat rehberini incelemeyi, mülakatta iyi dinleyici olma ve
  adayları değerleme yöntemlerini, değerlemeleri tartışma ve halo, höşgörü, önyargı gibi
  değerleme hatalarını kontrol etmeyi, mülakat rehberinden yararlanmayı ve rol oynama
  faaliyetine katılım gibi konuları içermelidir. Rol oynama ile birey-iş uyum derecesi ve işin
  gerektirdiği niteliklerin varlığı ölçülebilir.
  Personeli işe alacak yöneticinin yaşı, ünvanı ve sunum yeterliliği örgüt hakkındaki ilk
  izlenimler üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. Personeli işe alacak yöneticinin aday nezdinde
  örgütün bir temsilcisi olması nedeniyle ve mülakatı iyi yönetememesi sonucu, aday, bütün
  örgütün iyi olmadığını düşünebilir. Bu izlenimler örgütü çalışılacak yer olarak tercih etmede
  belirleyici olur. Kötü sunum, mülakat materyallerinin iyi organize edilmemesi, mülakata iyi
  hazırlanmama, tecrübesiz olma, akıcı konuşmama ve görüşmeyi kötü yönetme olumsuz
  izlenimlerin kaynağıdır. Mülakatta hem adaylar hem de iş hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma
  adayları etkilemektedir. Öğrencilerin %55’i çoğu personeli işe alacak yöneticinin kendi
  CV’sini hiç okumadığını düşünmektedir. Eleştirileri ise örgüt ve iş hakkında ayrıntılı bilgi
  27
  sağlanmadığına ve genel cümleler kurulduğuna yoğunlaşmaktadır. Yukarıda belirtilen
  özelliklerin personeli işe alacak yöneticide varlığı işgören bulma ve seçmenin başarısını
  artırır. Seçmede etkililik sağlamak ve hataları azaltmak için, mülakatta daha çok durumsal
  koşullar karşısında adayın davranışlarının ölçülmelidir: Çünkü mülakatlardaki ortak hata, iş
  ile ilişkili özelliklerin ölçülmemesidir
  Personeli işe alacak yöneticinin halo etkisi, ilk izlenim etkisi gibi değerleme
  yanlışlarına düşmesi de olasıdır. Durumsal mülakat, davranışları dikkate almakta ve bu
  hataları azaltmaktadır. Adaya bir durumsal koşul belirtilip nasıl tepki göstereceğinin
  sorulması ve o durumda nasıl davranacağının kaydedilmesi ölçme güvenilirliğini yükseltir.
  Durumsal mülakatlar geleneksel mülakatlara göre adayları değerlemede daha etkilidir.
  Durumsal koşulları dikkate alan mülakatlar sayesinde farklı personeli işe alacak yöneticiler
  değerlemede benzer sonuçlara ulaşmışlardır.
  İşte başarı olasılığı aynı olan adayların, işe alınma olasılığının aynı olmaması
  adaletsizliği göstermektedir. Oysa, yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığına düşülebilmektedir.
  Personeli işe alacak yöneticilerin yaş faktörüne göre adayları elemeleri seçmede bir sorun
  olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir grup deneğe adayların yaşı hakkında bilgi vermiş,
  diğerine vermemiştir. Yaş hakkında bilgi verilen yönetici ve öğrenci grubu yaş ayrımcılığı
  yapmışlardır. Yöneticiler, yaş hakkında bilgi verilmeyen grupta düşük statülü işler için genç
  adayları, öğrenciler ise yaşlı adayları tercih etmişlerdir. Yaşla ilgili bilgi verilen grupta
  yöneticiler düşük statülü işler için yaşlı adayları, öğrenciler ise hem düşük hem yüksek statülü
  işler için genç adayları seçmişlerdir.
  Yaş, cinsiyet, ırk gibi demografik faktörler adayları değerlemede bir önyargı unsuru
  olmaktadır. Yaş ayrımcılığı düşük statülü işlerde belirginleşmekte ve genç adaylar yaşlı
  adaylara göre işe almada daha çok tercih edilmektedir. Yaşlı adaylar işin gerektirdiği tecrübe,
  beceri ve yeterlilik gibi niteliklere sahip olmalarına rağmen, gençler tercih unsuru olmaktadır.
  Öte yandan, işe almada yaşlı adaylara prim tanındığını gösteren bulgular da vardır. Sonuç
  olarak, yaş anlamlı bir önyargı kaynağı olmaktadır. Personeli işe alacak yöneticilere, adayın
  yaşı hakkında bilgi verilmesi önyargının kaynağını oluşturmaktadır.
  İşgören bulma ve seçmede alternatif bir yöntem, özgeçmiş bilgileridir. Bu adayları
  gruplamada ve demografik araştırmalar yürütmede yardımcı olur. İş gerekleri ve demografik
  bilgiler uyumlaştırılarak adayın o iş için uygunluğu tespit edilir. Geçmiş veriler adaylar
  arasındaki farklılıkları ortaya çıkararak gruplamayı sağlar. Farklı gruptaki aday için farklı
  seçme kriterleri uygulanır. Böylece örgüte ve işe uyumu test edilerek istihdam edilen adayın,
  yüksek performans gösterme olasılığı artar.
  28
  Uygulamada çoğu seçme süreci yetenek testinden ve mülakattan oluşur. Yeni
  çalışandan istenen verimi sağlamak için, yetenek testine ek olarak bir eğitim programı da
  uygulanmalıdır. Seçme sürecine eğitim dahil edilerek gelecek örgütsel davranışların tahmin
  edilmesi ayrımcılığı azaltır. Aday, ilk aşamada yeteneğine göre seçilip eğitime alınmalı ve
  sonra eğitimde kendisine davranış örnekleri sunulmalı ve model alması istenmelidir. Bu iki
  aşamalı süreçte gösterilen çaba, gelecek iş performansı hakkında bilgi sağlar. Yetenek testi,
  eğitim programı ve eğitim performansının bütünleştirilmesi, iş başarısını tahmin etmeye
  yardımcı olur.
  Bu türden modern seçme uygulamalarında aranan nitelikte aday seçme olasılığı
  yüksektir. Bu nedenle, 1920’lerden itibaren yeni seçme yöntemleri bulma çalışmaları
  yoğunlaşmış ve aranan nitelikteki adayı seçme çabaları psikolojik ve ekonomik olmak üzere
  iki boyuta odaklanmıştır. Psikolojik boyut adayın uygunluğunu saptamakta, ekonomik boyut
  ise maliyet-kar analizi yapmaktadır. Seçmenin işyeri tutumlarını etkilemesi bu çalışmaların
  önemini ortaya çıkarmaktadır. Modern yaklaşımlar ile üst düzey adayların örgüte çekilmesi
  sonucu, gelir elde etmek için ihtiyaç duyulan yüksek becerili insanlar işe alınır. İstenen
  performansı gösteren ve örgütsel hedeflere katkıda bulunan becerili adayların işe alınması ile
  örgütsel performans artar.
  Böylesi işgören bulma ve seçme yöntemlerinin Türkiye ve Avrupa’da kullanımı şöyle
  gerçekleşmektedir:
  Tablo 2. Türkiye ve Avrupa’da İşgören Bulma ve Seçmede Kullanılan Yöntemler
  Türkiye Avrupa
  Kişisel bağlantılar ve tanıdıklar %92 %85
  Şirket dışı duyuru, ilan ve tanıtım %86 %96
  Şirket içi duyuru %76 %85
  İnternet %64 %64
  İşe alım danışmanlık şirketleri %63 %81
  Kariyer günleri, okullarla bağlantı %47 %66
  Yedekleme planı %45 %46
  İş ve işçi bulma kurumu %40 %56
  Kaynak: PriceWaterhouseCoopers, 2000 Türkiye Raporu: 23
  PriceWaterhouseCoopers (2000) bu tabloyu şöyle yorumlamaktadır: İlk iki teknik
  Türkiye ve Avrupa’da en sık rastlanan metoddur. Danışmanlık şirketi kullanımı Avrupa’da
  29
  çok daha yüksektir. Türkiye’de işgören bulma sürecinde henüz yeterince profesyonel
  olunmadığı burada düşünülebilir. Başka deyişle işgören bulma, uzman profesyonel
  danışmanlık şirketlerine bırakılmamaktadır.Avrupa’da kariyer günlerine katılım ve
  üniversitelerle bağlantı yüzdesi daha yüksektir. Avrupa şirketleri nitelikli işgücünü,
  kaynağında aramakta ve örgüte katmaktadır. İnternetten istihdamda aynı oranda
  yararlanılmaktadır. İş ve işçi kurumları Avrupa’da daha etkindir. İstihdam olanaklarının
  Avrupa’da daha fazla olması, kurumların aktifliğinde rol oynayabilir.
  İşe alma yöntem ve kaynağı olarak çalışan referansları, akraba ve arkadaş referansları,
  adayların gönderdikleri özgeçmişler ve işletmeye doğrudan yapılan başvurular şeklinde
  biçimsel olmayan referans grupları ile iş bulma merkezleri, sendikalar, okullardaki kariyer
  merkezleri, radyo, televizyon, gazete ve dergilerdeki iş ilanları şeklinde örneklenebilecek
  biçimsel referans gruplarından yararlanılabilir. İşe alma kaynağı aday kalitesinde belirleyici
  olmakta ve işe alma sürecinin etkililiğini artırmaktadır. İşe alma kaynağı ile aday kalitesi
  arasında anlamlı ilişki, işe alma kaynağının adayı yakından tanımasında ve adayın nitelikleri
  hakkında bilgi sahibi olmasında gizlidir. İş bulma merkezi, bölge müdürü, satış müdürü
  aracılığı ile ya da kendiliğinden iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş verilerindeki
  kalite, diğer referans kaynaklarını aracılığı ile başvuran adaylardan daha yüksektir. En çok
  kullanılan işe alma kaynağı gazete ilanlarıdır, en az kullanılan ise ofis görevlileri referansıdır.
  Örgütlerde personel seçme sürecinde daha çok biçimsel olmayan kaynaklardan
  yararlanılmaktadır. Biçimsel olmayan kaynaklarca önerilen adayların işe alınma oranı
  biçimsel kaynaklara göre daha yüksektir. Fakat, işe alma kaynakları ile örgütte kalma arasında
  anlamlı ilişki yoktur.
  İşgören bulma ve seçme sürecinde personeli işe alacak yöneticinin davranışları,
  yönetsel uygulamalar ve bireysel yeterliliği değerlendirme süreci adayın tutum ve
  davranışlarını etkilemektedir. Personeli işe alacak yöneticinin iş ve adaylar hakkındaki bilgisi
  hem örgüte daha sonraki iş başvurularını hem de adayın iş teklifini kabul etme kararını etkiler.
  İşgören bulma ve seçme süreci sonucunda alınan karara olan güven, adayın örgütü tercih
  etmesinde etkili rol oynar. Bu nedenle işgören bulma ve seçme uygulaması insan kaynakları
  alanında yaygın araştırma konusu olmuş, araştırmalar adayın örgütte ve işte hangi özellikleri
  aradığı üzerine odaklanmıştır. Örneğin testlerde puanların gruplanması işgören bulma ve
  seçme sürecinden duyulan tatmini artırmaktadır. Çünkü gruplama ile örgüte başvuranlar
  arasından çok farklı özelliklere sahip olan bireyler seçilebilir.
  Örgütlerin en önemli sorunu, kendilerini yetenekli bireylere cazip kılmak için herhangi
  bir girişimde bulunmamalarıdır. Örgütler kendilerini çekici kılmazlarsa yaşamları sona
  30
  erebilir. Bu amaçla coğrafi konum veya ücret yönetimi gibi konularda örgüt kendini
  iyileştirebilir. Ya da, yaratıcı ve yenilikçi işe alma programı kaliteli çalışanları örgüte
  çekebilir. Adayın beklentileri karşılanarak ve motivasyonu yükseltilerek örgüt çalışılacak
  işyeri haline gelebilir. Örneğin, iş hakkında pozitif veya negatif bilgi sağlanarak beklentileri
  karşılanır. Çalışan referansının bu noktada iş hakkında gerçekci bilgiler sağladığı
  varsayılmaktadır.
  İşe alma ve seçmede yapılan yönetsel uygulamaların adaylar üzerindeki etki ve
  sonuçlarını inceleyen çalışmalar şöyle özetlenebilir: Adayların bir işletmeyi tercih etmesinde
  temel neden personeli işe alacak yöneticinin tutum ve davranışlarıdır. Personeli işe alacak
  yöneticinin, adaylar hakkında ve örgütteki boş pozisyon konusunda bilgiye sahip olması iş
  başvurularını etkilemektedir. En az beş kez görüşmeye girmiş öğrencilerin %55’i, personeli
  işe alacak yöneticinin kendi CV’lerini hiç okumadığına inanmaktadır. Personeli işe alacak
  yöneticinin kişiliği, hitabeti ve yeterli olması adayları etkilemekte, iş teklifini kabul etmelerini
  sağlamakta ve örgüt hakkındaki düşüncelerini değiştirmektedir. Personeli işe alacak
  yöneticinin yaşı ve ünvanı da önemlidir. Personeli işe alacak yönetici eğer gençse, hitabetinin
  yetersiz olması adaylar için o kadar önem taşımamaktadır. Ünvan ise bireysel yeterliliği
  konusunda bilgi sağlamaktadır. Örneğin, personeli işe alacak yöneticiyi “işe alma direktörü”
  olarak tanıtmak, ünvanın hiç söylenilmediği duruma göre, adaylarda olumlu izlenim
  bırakmaktadır. Mülakatta adaylar daha fazla konuşmalı, kendisini tanıtma ve ispat etme fırsatı
  bireye tanınmalıdır. Strese neden olan, düşmanca ve tehditkar soruları adaylar sevmemektedir.
  Bunun yerine, adayların CV’leri, bireysel yeterliliği hakkında tartışılmalı ve alınan akademik
  dersler, önceki iş tecrübeleri ve işin özellikleri üzerine konuşulmalıdır. İşgören bulma
  testlerinin işle ilgili konuları içermesi adaylar tarafından olumlu karşılanmaktadır. Metal işçisi
  alım testinde, yazılı sınav yerine, bir iş örneği istenmesi ve performans testi uygulanması
  daha adil, şeffaf ve geçerli olmaktadır. Test sonuçlarını gruplama da adayları etkilemekte ve
  testlerin olumsuz etkisini azaltmaktadır. Başvuruda istenen belgelerin çokluğu adaylarda
  negatif etkiye neden olmaktadır. Fakat, transkript, sertifika, beş adet referans mektubu gibi
  çok sayıda belge istenmesi az sayıda ama kaliteli adayların müracaat etmesini sağlamaktadır.
  Tüm bu yönetsel çabalar sonucu uygun bireyler örgüte katılır ve işgören bulma ve
  seçme uygulaması hedefine ulaşır. Uygun kişiyi seçmek için bireysel farklılıklar dikkate
  alınmalı ve bireysel farklılıklar ile adayın olası örgütsel davranış tahmini bütünleştirilmelidir.
  Yetenek ve işi yürütme kapasitesi bireysel farklılıkları ortaya çıkarmada kriter olabilir.
  Personel seçmede temel amaç bireysel farklılıkların güvenilir bir şekilde belirlenmesidir.
  Seçme çalışmaları olası performansı tahmin etmek amacıyla farklılıkları ortaya çıkarmaya
  31
  odaklanmalıdır. Bu nedenle, seçmenin ilk aşamasında, adayın yetenek ve potansiyeli
  ölçülmeli, sonrasında eğitime alınmalıdır. Eğitimde adayın davranışları gözlenmeli ve işe
  alma kararı eğitim performansı ışığında örgütsel ihtiyaçlara bakılarak verilmelidir. Görevin
  gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi, işte başarılı olacağından örgütsel amaçlara ulaşmak
  kolaylaşır. Bu amaçla bir işgören bulma ve seçme uygulaması, örgütsel işlerle adayları başarı
  ile eşleştirmelidir. Biçimsel olmayan referans kaynakları, biçimsel referans kaynaklarına göre
  bu eşleştirmeyi etkili olarak yapmakta ve üstün ve başarılı yeni çalışanların işe alınmasını
  sağlamaktadır.
  İşgören bulma ve seçme süreci sonunda doğru kişiyi seçmek için, birey-iş, birey- çevre
  ve birey-örgüt uyumuna dikkat edilmelidir. Birey-iş uyumunun varlığı görevi etkili yürütmek
  için gereklidir ve işgören bulma ve seçme sürecinde adayları elemede kullanılmalıdır. Bireyiş
  uyumu, bireyin işi yürütebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip olması ya da
  kişilik, inanç ve değerlerinin, örgütsel kültür, ihtiyaç, norm ve değerlerle yakınlaşmasıdır.
  Uyum yokluğu, seçmenin ilk aşamalarında elenme ile sonuçlanabilir. Bireyin örgütsel çalışma
  değerlerini paylaşması, personeli işe alacak yöneticinin aday hakkındaki düşüncelerini etkiler.
  Çalışma değerlerindeki yakınlaşma olarak tanımlanan birey-iş uyumu, örgütsel bağlılık, iş
  tatmini, performans ve örgütte kalma isteği ile ilişkilidir. Uyumun varlığı yeni çalışanın
  sosyalizasyonunu da kolaylaştırır. Çünkü birey ve örgütsel çalışma değerlerindeki
  yakınlaşma, bireyin örgüte uyumunu çabuklaştırmakta, daha fazla iş tatminine neden olmakta
  ve düşük değer yakınlaşmasına sahip bireylere göre çalışanı örgütte daha uzun süre çalışmaya
  teşvik etmektedir.
  Buna ek olarak, birey-çevre uyumu da seçme sürecinde ölçülmelidir. Birey-çevre
  uyumu işin gerekleri konusunda astın algılamaları ile işin gerekleri konusundaki üstün
  düşünceleri arasındaki yakınlaşmadır. Bu amaçla, bireysel değer profili ile örgütsel değer
  profilinin karşılaştırılması ve adayın norm, davranış ve değerlerini tahmin edilmelidir. Üst ve
  astın işte gösterilmesi gerekli davranışlar hakkındaki görüşleri astın örgütsel çalışmalarını
  etkiler. Uygun aday seçimi, örgütsel değer, norm, ihtiyaç ve kültürün çalışan değer, inanç ve
  özelliklerinin yakınlaşması ile başarılır. Uyum, ast ve üstün örgütsel davranışları önemlerine
  göre sıralamasındaki benzerliktir. Bu amaçla her iki tarafın örgütsel değer ve davranışlar
  açısından öncelikleri tespit edilmelidir. Uyum puanı performans değerlemede
  kullanılabileceği gibi seçmenin geçerliliğini artırıcı bir araç olarak da işlev görür. Birey-çevre
  uyumunu kolaylaştıracak bir faktör de ast ve üstün demografik özellikleridir. Demografik
  özelliklerde fark olduğu zaman, üst astın performansını olumsuz değerler, astı daha az çekici
  bulur ve ast yüksek rol belirsizliği ile karşılaşır.
  32
  Çalışma değerleri aday-örgüt uyumunun öncülü olarak ortaya çıkmaktadır. Adaydaki
  özelliklerin çalışma değerleri ile yakınlığı dikkate alınarak aday-örgüt uyumu hakkında bir
  karara varılabilir. Bu nedenle seçme sürecinde aday, örgüt ve personeli işe alacak yöneticinin
  çalışma değerleri hakkında bilgi toplanmalı ve işe alma kararı bu bilgiler ışığında verilmelidir.
  Aday ve personeli işe alacak yöneticinin çalışma değerleri arasındaki yakınlaşma birey-iş
  uyumunu sağlamada etkili olmakta fakat işe alma kararını etkilememektedir. Öte yandan, iş
  değerlerinde yakınlaşma olarak tanımlanan birey-örgüt uyumu iş tatmini, örgütsel bağlılık ve
  örgütte kalma niyeti ile ilişkilidir. Çalışan-örgüt uyumu esnek ve bağlı işgücü oluşturmada
  etkilidir.
  İşe alma ve seçme sürecinde bireyin örgüt kültürüne ve değerlerine uyum sağlama
  potansiyeli de önemlidir. Yeni çalışanın örgütsel değerler ile bütünleşmesi ve beklenen tutum
  ve davranışları sergilemesi sosyalizasyon ile mümkün olur. Sosyal ilişkiler, yeni çalışanın iş
  ile ilgili görevlerini öğrenmesini sağlar ve bu yönü ile sosyalizasyon sürecinin kritik bir
  değişkeni olur. Sosyal ilişki kurma ile çalışan ayrıca örgütsel çevreyi yorumlar, örgütsel
  değer, amaç ve tutumları öğrenir. İş hakkında ayrıntılı ve doğru bilgilendirme yeni çalışanın iş
  tatminini artırır ve örgütten ayrılma düşüncesini azaltır. Adaylar örgütte çalışma ve bağlı olma
  hakkındaki fikirlerini seçme sürecinde geliştirirler. Bu fikri etkileyen birinci faktör seçme
  sürecinde alınan puan ve performans arasındaki ilişkidir.
  Diğer adayların performansı ile karşılaştırıldığında, birey seçmede aldığı puana göre
  işte yüksek ya da düşük performans gösterirse, bu adaletsizliği göstermektedir. Bu durumda,
  örgüt, işe alınan adayın seçme sürecindeki puanları ve iş performansı arasındaki dengeyi
  sağlamak için seçme araçlarını yeniden organize etmelidir. Öte yandan, seçme sürecinde
  adayın fikirlerini etkileyen ikinci faktör, personeli işe alacak yöneticinin adayların tutum ve
  davranışları üzerinde yüksek etkiye sahip olmasıdır. İşletme ve mühendislik öğrencileri
  üzerinde uygulanan bir araştırma, personeli işe alacak yöneticinin adayın belirli bir örgütü
  seçmesinde başlıca etken olduğunu ortaya çıkarmıştır. Seçim sürecinde algılanan adalet, hem
  iş teklifini kabul etme hem de işe alındıktan sonraki davranışları etkilemektedir. ABD’de
  adaylar takım çalışmasından ziyade bireysel performansı dikkate alan işletmeleri tercih
  etmektedirler.
  Çalışanların seçme sürecindeki ilk algıları sosyalizasyona ve uyuma temel
  hazırlamakta ve ölçüm araçları ise çalışan-örgüt uyumunu sağlamada etken olmaktadır. İşin
  gerektirdiği niteliklerin varlığının ölçülmesi, yeni elemanın örgüte uyumunda, işini
  sevmesinde ve yüksek performans göstermesinde belirleyici olur. Sosyalizasyon da, gerekli
  tutum, davranış ve bilgiyi öğreterek örgüt üyesi olmaya doğru adayı hazırlar. Böylece çalışan
  33
  örgütsel amaçların farkında olur ve önlerine erişilecek amaçlar konulduğu durumda da iş
  tatminleri ve bağlılıkları üst düzeye çıkar. Birey-örgüt uyumu gerçekleştiğinde temel değer ve
  normlar süreklilik kazanır, örgütsel olaylara adayın tepkisi şekillenir ve yeni çalışanın diğer
  çalışanlarla koordinasyonu sağlanır. Nitelikli aday havuzundan yapılan eleme, yeni
  çalışanların sahip olacağı becerilerin türü ve kalitesi üzerinde önemli etkisi olur ve örgüt
  istediği özelliklere sahip adayı seçer. Böylece kişisel değerlerle örgütsel değerler yakınlaşır ve
  işten ayrılma oranları azalır. Bu sayede işgören bulma, seçme ve eğitim faaliyetlerinden
  maksimum verim alınması sonucu oluşan birey-örgüt uyumu, iş tatminini artırır.
  Durumsal şartlar iş performansı, iş tatmini ve örgütsel bağlılıktaki farklılaşmayı,
  kişisel değişkenler ise terfi, motivasyon ve örgütten ayrılma niyetindeki farklılaşmayı
  açıklamaktadır. Örgütsel bağlılık, özellikle duygusal bağlılık, çalışanın işe alındığı ilk
  dönemlerde örgütsel şartlar ve değişkenlerden çok kolay etkilenir. Yalçın’ a göre, çalışanların
  şirkete bağlılığını sağlama işe alım sürecinde başlamaktadır. Buna göre, seçme sürecinde
  bireyin yetkinlikleri ile pozisyonun yetkinliklerinin çakışmasına dikkat edilmelidir. Çünkü
  pozisyon için fazla özelliklere sahip çalışan için iş sıradanlaşmakta, morali bozulmakta ve
  işten sıkılmaktadır. Adayın tahmin edilen ve gerçek iş performansı arasında farklılık varsa bir
  eşitsizlik söz konusu olmakta bu da iş tatmini ve örgütsel bağlılığa olumsuz etki etmektedir.
  Bu nedenle örgütler eşit fırsatlar ve örgütsel gereksinimler arasında bir denge kurmalıdır. Öte
  yandan, birey ve örgüt özellikleri arasındaki uyumlaşma ile seçme, performans ve örgütten
  ayrılma niyeti arasındaki ilişki literatürde araştırma konusu olmuştur. İşe alınan ve alınmayan
  bireyler arasında birey-örgüt uyumu açısından anlamlı bir farklılık yoktur, fakat örgütte kalan
  bireylerin birey-örgüt uyumu derecesi örgütten ayrılan çalışanlara göre daha yüksektir. Bireyörgüt
  uyumu ile ast performansının değerlemesi arasında anlamlı ilişki vardır. Bu yüzden,
  birey-örgüt uyumu seçme ile ilişkili değildir fakat performans ve bireyin örgütte kalma niyeti
  ile ilişkilidir
  İşgören bulma ve seçme teknikleri ile bireysel farklılığı olan ve örgütsel değerlerle
  uyumlu uygun aday örgüte katılır. Fakat yeni çalışan, işini nasıl yürütmesi gerektiğini ve
  kendisinden beklenen tutum ve davranışları bilmemektedir. Başka bir deyişle, bazı yönleri
  hala zayıftır ve bunları güçlendirmek gerekmektedir. Bunu sağlayacak olan da örgütte
  uygulanacak eğitim ve gelişim programıdır. Aşağıda incelenecek eğitim ve gelişim, bu
  çalışmada, insan kaynakları uygulamalarının ikinci konusu olarak araştırılmaktadır.
  34
  Örnek Olay: Nitelikliyim, Niçin Ben Değilim?2
  Beş yıl önce Mert Doğan kıdemsiz bir muhasebeci olarak Kristal İmalat’a katıldığı
  zaman mesleğinde yükselmekte olduğunu hissetti. Ondan arkadaşları ve öğretmenleri menun
  kalmış ve birkaç öğrenci örgütünde rol aldığı kolejden iyi dereceyle mezun olmuştu. Mert iş
  yapmada olduğu insanlarla birlikte çalışma konusunda da doğal bir yetenek sergilemişti. Mert
  Kristal’de işe alındığında kontrolör olan Salim Sarar’ın kendisine söylediği şeyi hatırladı:
  “Burada çok iyi şeyler yapacaksın Mert. Sen iyi tavsiyelerle geldin Sen merdivenin üst
  basamaklarına doğru hareket edebilecek bir genç insansın.”
  Mert, Kristal’de iyi bir iş yapmış bulunduğunu ve herkesin kendisinden hoşlanır
  göründüğünü hissetti. İlave olarak, onun performans değerlendirme sonuçları mükemmele
  ulaşmıştı. Bununla birlikte, beş yıl sonra hala ilk işe başladığı günkü pozisyonda muhasebeci
  olarak kalmıştı. O, açık bulunan 2 üst muhasebe pozisyonu için başvuruda bulundu fakat bu
  pozisyonların her ikisi de işletme dışından tedarik edilen insan kaynağı ile dolduruldu. İki yıl
  önce muhasebe şefinin pozisyonu boşaldığında Mert başvurmadı. O, üniversite mezunu olan
  yeni amirinin büyük bir danışmanlık firmasından sadece üç yıllık deneyime sahip birisi
  olduğunu öğrenince şaşırdı. Mert özellikle saygı duyduğu kıdemli bir muhasebeci olan Nevzat
  Alp’in işi alacağını umut etmişti.
  Kristal’deki istihdamının 5. Yılında Mert bir şeyler yapma zamanının geldiğine karar
  verdi. O, önce kontrolörden bir randevu aldı. Kontrolörle yaptığı toplantıda Mert, Salim Bey’e
  bir terfi almak için çok sıkı çalışmış bulunduğunu açıkladı ve çok uzun süredir aynı işte
  kalmış olması hakkındaki hayal kırıklığını onunla paylaştı. Salim Bey “Şey” dedi, “İşe
  aldığımız insanlardan çok daha iyi nitelikli olduğunuzu düşünmüyorsunuz değil mi?” “Hayır”
  dedi Mert, “Fakat üst muhasebecilik işini alabileceğimi düşünüyorum. Kuşkusuz işe aldığınız
  insanlar da mükemmel bir iş yapıyorlardır.” Kontrolör cevap verdi: “Biz, her bir iş için sadece
  tüm adayların niteliklerine bakıyoruz ve her şeyi düşünerek makul bir karar almaya
  çalışıyoruz.”
  Tartışma Soruları
  1. Mert’in şikayetinin makul ve meşru olduğuna inanıyor musunuz?
  2. İçerden tedarik (terfi) yönteminin dış tedarik üzerindeki etkisini açıklayınız.
  2 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6.Baskı, s.177.
  35
  Örnek Olay: Bir Öncelikler Meselesi3
  Karteks İmalat Şirketi’nin üretim müdürü olarak Gürbüz Sayar, kendisi için çalışacak
  yeni amirlerin işe kabulünü onaylamak konusunda nihai yetkiye sahiptir. İnsan kaynakları
  yöneticisi tüm müstakbel amirlerin başlangıç seçimini yapar, sonra görüşme için en uygun
  adayları Gürbüz Bey’e gönderir.
  Bir gün Gündüz Bey insan kaynakları yöneticisi Ali Kan’dan bir çağrı aldı: “Gürbüz,
  söz konusu şeflik pozisyonu için aradığınız kişi olabilecek genç bir adamla konuştum. O, iyi
  bir iş deneyimine sahip ve yüzü ileriye dönükmüş gibi görünüyor. Onu görmen mümkünse, o
  şimdi burada, görüşmeye hazır.”
  Gürbüz Bey cevap vermeden önce bir an tereddüt etti. “Uygun, Ali” dedi. “Bugün
  kesinlikle meşgulüm, ama onu sıkıştırmaya çalışırım. Aşağı gönder.”
  Bir dakika sonra aday Kemal Ayık, Gürbüz Bey’in ofisine vardı ve kendisini takdim
  etti. Gürbüz Bey, “İçeri gel, Kemal” dedi. “Bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra seninle
  ilgileneceğim.” 15 dakika sonra telefon görüşmelerini bitirdi ve onunla konuşmaya başladı.
  Gürbüz Bey oldukça baskı altındaydı. Birkaç dakika sonra Gürbüz Bey’in kapısını çaldı ve bir
  amir bağırdı, “Hat 1’de küçük bir problemimiz var ve sizin yardımınıza ihtiyaç duyuyoruz.”
  Gürbüz Bey ayağa kalktı ve dedi ki: “Bana bir dakika izin ver, Kemal.” 10 dakika sonra
  Gürbüz Bey geri döndü ve yine bir seri telefon konuşması öncesinde on dakikadan fazla
  Kemal’le konuştu.
  Görüşmeyi aksatan aynı türden nedenler daha sonraki saatte de devam etti. Nihayet
  Kemal saatine baktı ve “Özür dilerim, Gürbüz Bey, fakat eşimi almam lazım.” Gürbüz Bey
  telefon zili çalarken, “Tabii Kemal” dedi. “Bugün daha sonra beni arayın.”
  Tartışma Soruları
  1. Bir şirketin bunun gibi görüşmelerden kaçınmak için hangi özel politikaları izlemesi
  gerekir?
  2. Ali’nin değil de Gürbüz’ün seçim kararı vermesi gerektiğini nedenleri ile açıklayınız.
  3 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6. Baskı, s. 223.
  36
  3.BÖLÜM
  EĞİTİM ve GELİŞTİRME
  Eğitim, yeni gelişmeleri takip etmek, bilgi ve beceri artırmak, çalışanları yeni
  görevlere hazırlamak ve bireysel performansı artırmak amacıyla düzenlenen bir gelişim
  programıdır. Eğitim bu yönüyle, örgütsel gelişime katkıda bulunup değişimi sağlayan ve
  çalışanların becerisini artıran bir insan kaynakları uygulamasıdır. Temel beceri eğitimi, işbaşı
  eğitim, iş tecrübesi, antrenör türü liderlik, rehberlik ve yönetsel gelişim gibi biçimsel ve
  biçimsel olmayan eğitim, çalışanların gelişimine daha da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle,
  eğitime yatırım örgütsel bağlılığı artırmaktadır. Bağlılığı yükselen çalışan işine önem verir,
  görevi ile özdeşleşir ve görevini gereğince yürütür. Örneğin, rekabet ve örgütsel yönetim
  arasında anlamlı ilişki olması nedeniyle, yöneticilere uygulanan bir eğitim örgüte rekabet
  avantajı kazandırır. Eğitimin önemi hızlı teknolojik gelişmeler, örgütlerin giderek daha
  karmaşıklaşması, çalışanların uzun süre örgütten ayrılmaması ve iş zenginleştirme
  stratejisinin yaygın kabul görmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitimle gözlenen amaçlar beceri
  artırmak, personelin örgütte kalma sürelerini uzatmak veya işten çıkarıldıklarında yeni iş
  bulma süresini kısaltmak, çalışanlara esneklik kazandırmak ve gelir düzeylerini yükseltmektir.
  Eğitimin kişiliği ve davranışları etkilemesi ile çalışan, iş tanımı ile zorunlu olmayan
  rol davranışlarını gösterme konusunda güdülenir. Böylece rol davranışlarına etkili hazırlanan
  bireyin bağlılığı yükselir. Durumsal koşullara uyum ve bireysel yeteneklerin yeterliliğini
  araştırma eğitimde gözetlenen amaçlardır. Çalışanın tutum ve davranışları değiştirilerek,
  beceri ve yetenekleri geliştirilerek iş süreçlerinde verimlilik artırılmaktadır. Çünkü eğitime
  katılan çalışanlarda beceri erozyonu daha yavaş olmaktadır. Düzenli eğitim almakla çalışanın
  yetkinliği artırılmaktadır. Yetişkin ve örgütü yakından tanıyanın rakip firmalara gitmemesi
  için tepe yönetim önlemler almalıdır. Bu amaçla, çalışanda duygusal ve normatif bağlılık
  geliştirme programları uygulanabilir. Böylece örgütün yetiştirdiği kazanılmış beceri ve
  nitelikler kaybolmaz, bir rekabet avantajı olan çalışan dış firmalara transfer olmaz. Örneğin
  örgütler, çalışanlarla örgütte kalma yönünde sözleşme imzalayabilir ve sözleşmenin ihlali
  durumunda tazminat alabilir.
  Çalışanların bireysel verimliliğini artırmak amacıyla, eğitim, işe yönelik tutumları
  değiştirmeye odaklanmalıdır, çünkü, tutumla eğitim sonrası iş performansı arasında ilişki
  vardır. Eğitimle uygun tutuma sahip olan çalışan, işle ilgili sorumluluklarını başarı ile yerine
  37
  getirir ve performansı yükselir. Örneğin, bir örgütte yönetici eğitiminin nedeni kalite ve
  maliyet stratejileri konusunda örgütsel yaklaşımları algılama, işle ilgili bilgi ve beceri
  kazanma, diğer yöneticilerle tanışma ve ilişki kurmadır. Diğer yöneticilerle kurulan etkili
  iletişim örgütsel departmanlar arasında, kalite ve maliyet uygulamalarında, yüksek işbirliğini
  beraberinde getirir, departmanlar arasında kopukluk olmaz ve bir takım ruhu doğar. Önceleri
  Amerikan işletmelerinde departmanlar arası duvarlar ve kesin sınırlar vardı ve tasarım
  aşamasından nihai ürünü elde edene kadar bir iş bir aşamada biter ve diğerine geçerdi. Ancak
  bu tür bir yaklaşım ürünün maliyetini artırmakta, kalitesini düşürmekte ve pazara sunma
  hızını düşürmektedir. Amerikan işletmeleri Japon işletmelerini örnek alarak ve onların iş
  yapma biçimini benimseyerek, takım çalışmasını uyguladılar ve departmanlar arası kopukluk
  ve sınırları kaldırdılar. Örneğin ürün tasarımı aşamasında artık hem tedarikçi hem pazarlama
  elemanı hem de bir üretim bölümü sorumlusu görev yapmaktadır. Bu değişimde hedefe
  ulaşma, örgütsel bağlılığın yüksek olmasını gerektirmektedir. Amerikan işletmeleri Japon
  işletmelerinde ve çalışanlarda var olan örgütsel bağlılığı kendi örgütlerinde de geliştirme
  yönünde çaba sarfettiler. Bu çabaların bir yönünü, çalışan yeterliliği ve iş yürütme
  kapasitesini artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenleme oluşturmaktadır.
  Davranış değiştirme ve davranış modelleme eğitimdeki diğer bir amaçtır. Örneğin bir
  davranış geliştirme eğitiminde, sosyal ilişki kurma üzerine eğitim alan çalışanlar, almayanlara
  göre görevlerini daha etkili yürütmekte ve daha iyi kişilerarası ilişki kurmaktadır. Ayrıca
  eğitim alan yöneticilerde, “coaching” davranışı ve dinleme becerisinin geliştiği görülmüştür.
  Bir başka araştırmada, ilk kademe amirler için davranış geliştirme eğitimi uygulanmıştır;
  eğitim alan ilk kademe amirleri daha etkili rol davranışı göstermiştir. Hem tutum hem de
  davranış değişikliğini sağlama çalışanın eğitim içeriğini özümsemesi ve örgütte bir kişiyi rol
  modeli olarak alması ile mümkündür. Eğitimde edinilen bilgi ve beceri, rol modeli olan
  kişinin davranışları ile bütünleştirildiğinde çalışanda beklenen değişim gerçekleşir.
  Eğitim konularını öğrenme, hatırlama ve içselleştirme, bir eğitim programının
  hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Öğrenmeyi artırmak için temel öğrenme ve eğitim
  teorilerinden yararlanılabilir. Eğitim ve öğrenme ile ilgili teoriler çocuklar ve hayvanlar
  üzerinde uygulanan çalışmalarla geliştirilmiş ve böylece pedagoji (çocuklara bilimi ve sanatı
  öğretme) bilimi doğmuştur. Ders anlatma gibi geleneksel eğitim yöntemleri, pedagoji
  biliminin öğrenicilerle ilişkili şu varsayımlarına bağlı olarak geliştirilmiştir: Öğrenciler dersi
  geçmeye yetecek kadar öğrenmeyi isterler, öğretmene bağımlıdırlar, kendi tecrübelerinden
  çok öğretmenin yaşam tecrübelerine önem verirler, konuya odaklıdırlar ve not, aile takdiri vb.
  dışsal faktörlerle motive olurlar.
  38
  Amaçlara erişme, eğitimle kazanılan bilgi ve becerilerin işyeri ortamına transferi ile
  mümkündür. Örneğin, üst astlarla ilişki konusunda eğitim almış olabilir. Fakat bunu işte
  uygulamazsa istenen tutum ve davranış değişikliği gözlenmez ve eğitim çabaları boşa gitmiş
  olur. Örneğin, sosyal iletişim üzerine bir eğitim tüketici ve çalışanlarla kurulan iletişimi
  etkilemekte ve performansı artırmaktadır. Model eğitimi alan yöneticilerin iletişim
  becerisinde önemli artışlar görülmüş, satış performansları da gelişmiştir. Çünkü, iletişim
  becerisi yükselen yönetici tüketici tatminini artırmaktadır. Model eğitimi ile tüketici tatmini
  arasındaki ilişki bunu sağlamaktadır. Geleneksel eğitim alan yöneticilerde bu durum
  görülmemektedir. Yönetim modeli eğitimi yönetsel rol davranışını da etkilemektedir.
  Yönetim modeli eğitimi ile çalışan morali ve tüketici tatmini arasındaki ilişkiyi konu alan bir
  araştırma IBM’de uygulanmış, eğitim programının çalışan moralini artırdığını gözlenmiştir.
  Eğitim alan yönetici ve çalışanların iş tatmini, eğitim almayan kontrol grubuna göre daha
  yüksek çıkmıştır. Eğitim alan grubun örgütsel bağlılığı eğitimden sonra yükselmekte,
  çalışanların eğitim alan yöneticilere yönelik algılarında önemli derecede değişmeler
  olmaktadır.
  Bu yararlarından dolayı işletmeler eğitime her yıl milyonlarca dolar yatırım yapmakta
  ve çeşitli eğitim teknikleri uygulamaktadırlar. Avrupa ülkeleri milli gelirlerinin önemli bir
  bölümünü çalışan eğitimine harcamaktadır: Örneğin, Danimarka milli gelirinin %8.4, İsveç
  %3, Almanya %3.4, ve Hollanda %3 tutarında eğitim programlarına yatırım yapmaktadır.
  Avrupa ülkeleri milli gelirlerinin israf edilmemesi için, firmaların eğitim faaliyetlerini
  yakından gözlemeli ve bir çıktıya ve bir finansal sonuca dönüşmesini sağlamalıdırlar. Aşağıda
  uygulanan eğitim teknikleri Türkiye ve Avrupa karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır:
  Tablo 3. Türkiye ve Avrupa’da Eğitim Sürecinde Kullanılan Yöntemler
  Türkiye Avrupa
  Şirket içi %92 %93
  Şirket dışı %88 %92
  İşbaşı eğitim & yetiştirme %88 %85
  Gelişime yönelik projeler %75 %57
  Bilgisayara dayalı eğitim %47 %52
  Web’e dayalı eğitim %27 %21
  Yazışma yoluyla alınan eğitimler %15 %21
  Kaynak: PriceWaterhouseCoopers, 2000 Türkiye Raporu: 24
  39
  PriceWaterhouseCoopers şirketi (2000) bu tabloyu şöyle yorumlamaktadır:
   Geleneksel yöntemler arasında sayılabilecek olan şirket içi-dışı toplu ve işbaşı eğitim
  ve gelişime yönelik projeler gibi işbaşı eğitim yöntemleri daha çok tercih
  edilmektedir.
   ‘Kendi kendine eğitim metodları’ teknolojik altyapıya bağlı olduğundan az
  kullanılmaktadır.
   Eğitim en fazla üzerinde durulan insan kaynakları uygulamasıdır. Bu nedenle, insan
  kaynaklarının teknolojiye dayalı teknikleri uygulaması, örgütlere büyük kazançlar
  getirebilir.
  Bu yöntemler uygulanırken çalışanın eğitim programına ve içeriğine tepkisinin ölçülmesi ve
  davranış gelişiminin saptanması, eğitimin etkililiğini artırma çabalarına katkıda bulunur.
  Eğitimin etkililiğini artırmak için çalışanda oluşan tepki, öğrenme, davranış ve sonuçların
  ölçülmesi gerekmektedir. Tepki, eğitim alanın, eğitim programını sevmesi ve programa karşı
  hisler duyması ve öğrenme ise eğitim içeriğini ve anlatılan kural, gerçek ve teknikleri
  içselleştirme ve anlamadır. Davranış, öğrenilen teknik ve kuralları işte kullanmadır. Sonuçlar
  ise hedeflenen sonuç ve amaçlara ulaşmadır. Sonuç olarak örneğin, maliyetleri azaltma,
  örgütten ayrılmayı ve işe devamsızlığı azaltma, şikayetleri azaltma, üretimde kalite ve miktarı
  artırma, morali yükseltme görülebilir. Öğrenme, davranış ve sonuçlar arasında yüksek ilişki
  bulunmaktadır, fakat, tepki bu değişkenlerle düşük ilişki içindedir. Motivasyon, bilgi transferi,
  eğitim alanın tutumları gibi faktörler bu değişkenler arası ilişkiyi etkilemektedir.
  Bu değişkenlere ilaveten, örgütsel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitim
  yöntemleri, eğitime kimlerin katılacağı, eğitim programının değerlemesi ve eğitimin içeriği
  gibi faktörler eğitim etkililiğine katkıda bulunmaktadır. Böylesi tasarlanan bir eğitimde
  çalışanların bilgi, beceri ve yetenekleri gelişir ve dolayısıyla örgütün rekabet gücü yükselir.
  Çünkü eğitim insan sermayesinin gelişimine katkıda bulunmakta ve böylece bir varlık olan
  çalışanlar örgüte rekabet avantajı kazandırmaktadır. Eğitim bireysel olarak çalışanların
  kazanımlarını da artırmaktadır. Örneğin, eğitim ile becerileri gelişen çalışanlar daha yüksek
  ücret elde etmektedir. İşletmelerden %27’si çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmekte ve
  eğitim ihtiyaçlarını belirleme ile örgüt büyüklüğü arasında pozitif ilişki bulunmaktadır.
  Çalışmada ayrıca örgütlerin eğitim ve gelişim yöntemleri olarak iş başı eğitimini (örgütlerden
  %93’ü), eğitim programlarını (%89), spesifik projeler veya görev güçlerini (%80), rehberliği
  (%57), iş rotasyonunu (%40) ve kariyer planlamayı (%32) kullandığı ifade edilmektedir.
  Çalışanlar ayrıca, yeni gelişmeleri takip etme ve işle ile ilgili bilgi ve becerileri artırma
  amacıyla da eğitime alınmaktadır.
  40
  Eğitim etkililiğini artırma, davranışları gözleme ve gözlem doğruluğunu artırmak için
  sadece ders anlatma ve bilişsel öğrenmenin ötesine gidilmeli; örneğin, davranışları değerleyen
  çalışmalar organize edilmeli, eğitim programı hazırlanırken pazar gerekleri ve örgütsel
  ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır. Eğitim yöntemleri ise örgüt stratejileri ve iş süreçleri ile
  uyumlu olmalıdır. Bu ilkelere göre hazırlanan eğitim programına çalışan yüksek bağlılık
  gösterir ve örgütsel değişimi sağlamak için gerekli çaba, girişim ve kollektif davranışlara
  sahip olur.
  Bunu sağlamak için eğitim programı çalışan kişiliğine, değerlerine, kimliğine ve
  amaçlarına uygun olmalıdır. Eğitim amaçlarının belirtilmesi, çalışanların bu amaçlar
  doğrultusunda davranmasını sağlar. Böylece işinin gereklerini öğrenen, teknik bilgi ve beceri
  ile donanan çalışan işini sever. Bağlılığın, iş tatmini ve örgütten ayrılma niyeti arasındaki
  ilişkiyi düzenlemesi eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. İşten ayrılma düşüncesi içinde
  olan çalışanın duygusal olarak örgütten kopması nedeniyle, iş tatmini gibi tutumlar
  devamsızlığı ve örgütten ayrılmayı önlemesi açısından önemlidir. Duygusal kopukluk,
  yetenekleri işe aktarmama ile sonuçlanarak verimliliği düşürebilir.
  Kişiliğine, değerlerine ve amaçlarına uygun düzenlenen yoğun eğitim sonucu
  çalışanlar, eğitim almayanlara göre yüksek maaşa sahip olmakta, işte ve istihdamda istikrarı
  yakalamakta ve işten çıkarılma durumunda daha çabuk yeni iş bulmaktadırlar. Çünkü bilgi ve
  beceri yüklü, algı ve davranışları örgütsel değerlerle aynı olan çalışan, işinin zorluklarını
  aşacak düzeye gelmektedir. Sermaye ve fiziksel kaynakların yerini bireysel yetenek ve
  entelektüel sermayenin almasından dolayı, örgütlerde entellektüel sermayeye yapılacak her
  yatırım, işletmenin verimlilik, kar ve performansı etkilemektedir.
  Bir araştırmada, eğitim tasarımı ve yönteminin bireysel yeterlilik ve fikir üretme
  üzerindeki etkisi incelenmiş ve yöneticilerin bireysel yeterliliklerini ve yaratıcılıklarını
  artırmak için bilişsel model ve ders anlatma yöntemi analiz edilmiştir. Eğitim yöntemi seçimi
  bireysel yeterliliği etkilemektedir. Örneğin, bilişsel model uygulamaya ve pekiştirmeye
  yöneliktir ve ders anlatmaya göre bireysel yeterliliği daha fazla artırmaktadır. Ayrıca yeni
  fikir üretme, yenilik, rol oynama, tartışma ve uygulama odaklı olması yüzünden bilişsel model
  yaratıcılığı geliştirmede daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle, bilişsel model ders anlatma
  yöntemi ile birlikte kullanılmalıdır. Modelin davranış odaklı olması bunu sağlamaktadır.
  Çalışanın istenen davranışları göstermesi ve yürütmesi gerekli davranış modellerini öğrenmesi
  ile mümkündür.
  Bu etkileri nedeniyle eğitim programını başarılı kılacak şartları ortaya çıkarma önem
  kazanmaktadır. Örneğin, işyerinde gösterilmesi gerekli tutumları öğrenen çalışanların
  41
  performansları yükselebilir. Askeri eğitimlerde, askerlere yaralanma ve savaşmaya karşı
  tutumların öğretilmesi ile yüksek performans arasında ilişki vardır. Askeri tutumları öğrenen
  personelin performansını komutanlar yüksek olarak değerlemiştir. Halbuki bu şartlara çoğu
  örgütlerde önem verilmez ve işe yeni giren bireyin eğitimini tecrübeli personel üstlenir. Oysa,
  yeni çalışanın performansını artırmak için planlı eğitim programları yürütülmelidir.
  Programda eğitici-çalışan arasındaki iletişimi geliştirecek koşullar sağlanmalıdır. Eğitim
  yöntemi, eğitici tarzı ve eğitim içeriği etkili iletişimi sağlayan koşullar olarak ön plana
  çıkmaktadır. Böylesi şartlarda hazırlanan bir eğitim programı performansı artırmak için
  gerekli beceri gelişimini ve işle ilgili kural ve yönetmelikleri öğrenmeyi sağlar.
  Bilgilerin hatırlanması ve uygulamaya dökülmesinde yöntem kadar eğiticinin hitabeti,
  sunum içeriği ve sunumun akıcılığı gibi özellikler de dikkat çekmektedir. Sunumu çekici ve
  metni iyi düzenlenmiş eğitimde içerik algılanmakta ve iş süreçlerine aktarılmaktadır. Bu
  nedenle sunumda vurgulamalar olmalı, metin anlaşılır ve akıcı olmalıdır. Bütünlüğün
  olmadığı, kopuk ve çelişkili sunumlarda iletişim zayıflar ve eğitim etkililiği kaybolur.
  Araştırmalar eğitici yeterliliğinin öğrenme davranışını belirlemede önemli olduğunu
  göstermektedir. Çünkü eğitici yeterli olmadığı durumda, eğitim alanlardan kabul
  görmemektedir. Öğrenme davranışını etkileyen bir diğer faktör ödüllendirmedir.
  Ödüllendirme öğrenmeyi artırmaktadır. Bir eğitim tasarımı, etkili öğrenmeyi sağlamak üzere
  dört ana faaliyeti içermelidir:
  (a) Model alma: Eğitim alan bir kişiyi model alır ve onu gözler,
  (b) Uygulama: Rol oynama ile eğitim alan çalışan modelin davranışlarını tekrarlar,
  (c) Sosyal Pekiştirme: Eğitim alan ve eğitici arasındaki geri bildirim ile pekiştirme sağlanır,
  (d) Eğitimin transferi: Eğitimin transferi, gerçek ortamlarda model alma, uygulama ve sosyal
  pekiştirme faaliyetlerinin uygulanması ifade etmektedir. Eğiticinin yeterli olduğuna inanan
  çalışan onu model almakta, davranışlarını ona benzetmekte ve mesajlarını içselleştirmektedir.
  Eğitici ile bir lider benzer görevleri olması açısından birbirine benzemektedir. Her
  ikisi de istenen davranışları sergilemeleri için diğerlerini teşvik eder ve etkiler. Bu nedenle,
  lider başarısını belirleyen faktörler eğitici başarısını da belirler. Fiedler modelinde lider
  etkililiğini belirleyen üç değişkenden bahsetmektedir: Liderin pozisyon gücü, görevin yapısı
  ve lider-izleyici ilişkisi. Fiedler’in modeli eğitici etkililiğine şöyle uygulanabilir: Eğiticinin
  pozisyon gücü, çalışana yön çizer ve bu yönü kabul ettirir. Eğiticinin ödül ve cezalandırma
  gücü bunu sağlar. Çalışan, eğiticiyi görevinde yeterli, uzman ve yetenekli buluyorsa, eğitim
  programına motive olacak, öğrenme isteği artacak ve eğiticinin kendisini daha çok
  etkilemesine izin verecektir. Eğiticinin yeteneği, zekası, uzmanlığı, işbirliği ve
  42
  yardımseverliği de etkilemede önemlidir. Eğitici-eğitim alan çalışan arasındaki ilişki, eğitim
  etkililiğini belirleyebilir. Çünkü bu ilişki ikisinin arasında bir duygu ve düşünce iletişimi
  oluşturur.
  Yukarıda lider ve eğitici etkililiğinin benzer faktörlerden etkilendiği söylenmiştir. O
  halde lider etkililiği konusunda eğitimin rolü nedir? Etkili lider ve lider eğitimi modelini 12
  çalışmada uygulamışlardır. Bu eğitim programında eğiticilere, etkililiklerini artırmaları
  yönünde iki ders verilmiştir. Eğitici başarısı liderin motivasyon yapısı ve durumsal
  koşullardan etkilenmektedir. Lider, görevin yerine getirilmesi ile mi yoksa kişiler arası iyi
  ilişkiler kurma ile mi motive olmaktadır? Durumsal koşullar ise acaba işlerin yürütülmesinde
  lidere kontrol ve etkileme gücü vermekte midir? Eğitim alanların eğiticiyi desteklemesi,
  eğitim amaç, yöntem ve performans ölçütlerinin belirgin olması ve eğiticinin ödül ve ceza
  gücü eğitim grubu üzerinde kontrol imkanı sağlar.
  Fiedler’in modelinden hareketle eğitici yüksek kontrol ve etki imkanına sahip olduğu
  durumda görev-odaklı liderlik tarzı benimsemelidir. Görev odaklılık, eğiticinin durum
  üzerindeki hakimiyetinin düşük düzeyde olduğu zamanda da geçerlidir. Eğitici, orta düzeyde
  kontrol ve etki olanağına sahipse, ilişki odaklı olmalı yani bireyler arası ilişkileri iyi tutmaya
  özen göstermelidir. Bu nedenle eğiticiler, zihniyet ve kişiliklerini, yapı ve davranışlarını
  duruma uyacak şekilde değiştirmeyi öğrenmelidirler.
  Leader Match eğitim programı, eğiticilere durumsal şartlara uymayı ve kendi yapı ve
  motivasyonlarını değiştirmeyi öğretmektedir. Program beşi sivil, yedisi askeri olmak üzere
  12 çalışmada, polis, orta kademe yöneticiler, ilk kademe amirleri, harp okulu öğrencileri gibi
  gruplara uygulanmıştır. Eğitim alan denekler almayanlara göre daha yüksek performans
  göstermişlerdir. 12 çalışmanın her birinde, eğitim yöntemi etkililiğini destekleyen anlamlı
  sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmalarda amaç, performansı optimize etmek için çalışan
  davranışlarını düzenlemedir. İş eğitimi programı sonucu oluşan iş tatmini tutumu işten
  ayrılmayı azaltmaktadır.
  Bu çeşit örgütsel sonuçları elde etme, eğitimin örgütsel ortama aktarılması ile
  mümkündür. Bu eğitim transferi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Eğitim transferi, çalışanların
  eğitimde öğrendikleri bilgi, beceri ve tutumların işyerinde uygulanması olarak
  tanımlanmaktadır. Transfer yalnızca eğitimle verilen materyallerin öğrenilmesi değil
  öğrenilen davranışın iş ortamına aktarılması ve belirli bir süre işte sürdürülmesidir.
  Amerika’da eğitime her yıl yaklaşık 100 milyar dolar harcanmakta ve bunun ancak %10’u
  örgütsel ortama transfer edilmektedir. Bu kayıp transferin önemini göstermektedir. Transfer
  43
  başarısızlığında bir neden, eğiticinin bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürmedeki
  başarısızlığından kaynaklanmaktadır.
  Eğitim-girdi faktörleri, eğitim sonuçları ve transferin koşulları, eğitim transferini
  etkilemektedir. Transfer koşulları bilginin işte uygulanması ve uygulamanın belli süre
  boyunca işte sürdürülmesidir. Eğitim sonuçları, eğitim programında bilginin öğrenilmesi ve
  miktarı ve program tamamlandıktan sonra bu bilginin hatırlanmasıdır. Eğitim-girdi faktörleri
  ise eğitimin tasarımı, eğitim alan çalışanın özellikleri ve iş çevresinin özellikleridir. Eğitim
  tasarımında, eğitimin içeriğinin işe uygun olmasına ve eğitim içeriği sıralamasına dikkat
  edilmelidir. Çalışandaki yetenek, beceri, motivasyon ve kişilik faktörleri ise çalışan
  özelliklerini oluşturmakta, üst ve iş arkadaşları desteği, örgütsel kültür, öğrenilen davranışları
  uygulamadaki kısıtlamalar ve fırsatlar da iş çevresinin özelliklerini belirlemektedir.
  Yukarıdaki tüm bu faktörler, eğitim transferinde başarının belirleyicisi olur. Çünkü
  eğitim sonuçları ve eğitim-girdi faktörleri transfer koşulları üzerinde hem doğrudan hem de
  dolaylı etkiye sahiptir. Öğrenme ve hatırlama, eğitim sonucu elde edilen bilginin iş ortamına
  transferi için gereklidir. Çalışandaki motivasyon yokluğu veya üstün onu desteklememesi
  nedeniyle de öğrenilen bilgi iş ortamına transfer edilemeyebilir. Ayrıca, eğitimden sonra
  çalışanların izlenmesi veya gözlenmesi öğrenilenlerin örgütsel ortama transferinde etkili bir
  yöntem olabilir. Bu amaçla bazı örgütler eğitim sonrası çalışanlardan rapor istemekte,
  mülakata almakta ve eğitim konusunda tartışmalar düzenlemektedir. Fakat örgütlerin pek
  çoğu eğitim sonrası çalışanları izlememektedir.
  Eğitimin işyerine transfer sorununun çözümü eğitim değerlenmesine yani, sınıfta
  öğrenme düzeyi ve bu öğrenmenin davranış değişikliği ile sonuçlanma düzeyini ölçmeye
  bağlıdır. Eğitim öncesi uygulanacak test eğitim içeriği geliştirme, içerik sıralamasını saptama
  ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmada önemlidir. Eğitim sonrası yapılan test
  sonuçlarının eğitim öncesi test sonuçları ile karşılaştırılması bireydeki gelişimi ve eğitim
  performansını ortaya çıkarır. Eğitim çalışanları geliştirmektedir çünkü eğitim almış grubun
  eğitim sonrası test puanları, hiç eğitim almamış kontrol grubunun test puanlarından anlamlı
  olarak daha yüksektir. Ayrıca, eğitim alan grubun eğitim sonrası test puanları, eğitim öncesi
  test puanlarından anlamlı olarak daha yüksektir. Eğitim almış grupların, eğitim öncesi ve
  sonrası yürütülen testlerle gösterdikleri değişimin ölçülmesi, eğitim değerlemesinde kullanılan
  en yaygın yöntemdir. Bu testler ek olarak, eğitim başarısını değerlemede örnek iş testleri,
  yetenek testleri, tutum ölçekleri ve önceki eğitimlerdeki performans kullanılabilir. Yetenek
  testi ile eğitim davranışları arasındaki ilişki düşüktür. Örnek iş testi ve eğitim davranışları
  44
  arasındaki ilişki ise yüksektir. Bu yüzden eğitim başarısını ölçmede daha etkin olarak
  kullanılabilir
  Amerikan firmalarının %93’ü insan kaynakları uygulamalarını dış firmalara
  yaptırmaktadır. İnsan kaynakları faaliyetlerinin dışarıya yaptırılması uzun yılların birikimi
  olan örgüte özgü bilgi, beceri, uzmanlık ve temel yeteneklerin dış firmalara gitmesine neden
  olabilir. Çünkü eğitim ve gelişim faaliyetleri örgütte entelektüel sermaye gelişimine katkıda
  bulunmakta, entelektüel sermaye de temel yetenek oluşumuna sağlamaktadır. Değer zinciri
  faaliyetlerinde bir örgütün sahip olduğu ve kendisine rekabet avantajı sağlayan bilgi, beceri,
  yetenek, teknik uzmanlık olarak tanımlanan temel yetenek bir işletmede örgüt içi ilişkilerle
  gelişen sosyal süreçler içinde büyür; bu nedenle, bu etkilere sahip eğitim ve gelişim
  faaliyetlerinin dışarıya yaptırılması, bu sosyal süreçlerin gelişimini sekteye uğratır ve
  dolayısıyla temel yetenek ve entelektüel sermaye oluşumu engellenir. Çünkü entelektüel
  sermaye değere dönüşen bilgi olarak ve zenginlik yaratmak amacıyla kullanılan entelektüel
  malzeme, yani bilgi, entellektüel mülkiyet ve deneyim olarak tanımlanmaktadır.
  Sorumluluk duygusu, tecrübeli oluşları, görev odaklı olmaları, bir şeyi niçin
  öğrendiklerini sorgulamaları gibi farklı özellikleri olması nedeniyle 40 yaş ve üzeri yaştaki
  çalışanlara farklı eğitim yöntemleri uygulanmalıdır. Halen 40 ve üzeri yaşta 40 milyon
  Amerikalı iş yaşamını sürdürmekte, bu rakamın 2015’te 70 milyonu bulması, 2030 yılında ise
  65 ve üstü çalışanların sayısının 70 milyona ulaşması beklenmektedir. Buna bağlı olarak, ders
  anlatma, model alma, aktif katılım, öğrenim materyalleri, kendi ile yarışma, geri bildirim ve
  görev odaklı yöntemlerin, bu çalışanların eğitim performansı üzerindeki etkisini incelemiş ve
  eğitim performansı ile eğitim yöntemi arasındaki ortalama korelasyonu .30 bulmuştur.
  Araştırmadaki diğer sonuçlara göre, ders anlatma yöntemi, aktif katılım, kendi ile yarışma,
  grup büyüklüğü, eğitim alan grubun ortalama yaşı ile eğitim performansı arasında anlamlı ve
  pozitif ilişki varken, öğrenim materyalleri ve geri bildirim ile eğitim performansı arasında bir
  ilişki gözlenmemiştir.
  Yüksek eğitim alan çalışanlar yüksek maaş artırımları ile karşılaşmaktadır. Kadın
  çalışanlarda, az eğitimlilerde ve hizmet, pazarlama ve üretim ile ilgili çalışanlarda bu artış
  daha düşük olmaktadır. Fakat eğitim ile maaş artırımı arasındaki ilişkinin negatif olduğunu
  gösteren çalışmalar da vardır. Bir eğitim programına katılan çalışanlar, katılmayanlara göre,
  işten çıkarıldıktan sonra daha çabuk iş bulmaktadırlar. Eğitim alanlar %28.8 oranla dört
  haftada iş bulurken, almayanlar aynı sürede %12.6 oranı ile iş bulmuşlardır. Öte yandan
  işsizlik süresi 12 haftayı aştığında eğitim almayanlar, alanlara göre iş bulmada daha
  şanslıdırlar. Çalışmadaki son bulgu ise, özel işletme sahiplerinin %68’inin, bir eğitim
  45
  programına gerek olmadığını düşünmeleridir. Öte yandan, CLA 2001 araştırmasına bağlı
  olarak katılım yüzdesine göre eğitim konularını sıralamışlardır: %38 katılımla en popüler
  eğitim programı pazarlama ve ofis görevleri, %32 ile üretim odaklı teknik eğitim, %25 ile
  yasalarla ilgili eğitim, %21 ile AR-GE eğitimi, %22 ile yönetici eğitimi, % 15 ile bilgisayar
  eğitimi ve %3 ile dil kursu eğitimidir.
  Yukarıdan belirtilen tüm bu değişkenler ışığında dizayn edilen bir eğitim programı,
  çalışanları görev sorumluluklarına hazırlar ve beklenen rol davranışlarını göstermelerini
  sağlar. Görevinde etkili, istenen tutum ve davranış değişimini sağlamış ve böylece bireysel
  performansı yükselen çalışanın kişilik, işteki başarısı ve gelişme potansiyeli üstü tarafından
  olumlu değerlenir. Performans değerleme böylece, insan kaynakları uygulamalarının üçüncü
  önemli konusu olarak ortaya çıkmaktadır.
  Örnek Olay: Yanlış Bir Eğitim İhtiyacı Tespiti4
  Hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük bir işletmenin bölgesel ofisinde eğitim
  görevlisi olan Suzan Yurt, yeni bir eğitim programı konusunda oldukça heyacanlı. Merkez
  ofisindeki İnsan Kaynakları Departmanı ona 6 ay önce çok ünlü bir firmadan hızlı-okuma
  eğitim programının satın alındığını bildirmiş ve bu programı uygulayan diğer şirketlerin çok
  etkili sonuçlar elde ettiğini gösteren istatistiklerden bahsetmişti.
  Suzan Hanım bölgesel ofisteki çalışanların çoğunun her gün yüzlerce mektup, not,
  yeni veya yenilenmiş politika ve işlemlerin duyurulması ve müşterilerden gelen mektuplar
  nedeni ile büyük bir okuma yüklerinin olduğunu biliyordu. Ona göre, böyle bir durumda hızlıokuma
  eğitim programı birçok çalışana önemli ölçüde yardımcı olabilirdi.
  Merkezi ofis, bölgesel eğitim sorumlularını eğitim programının nasıl uygulanacağını
  tartışmak amacıyla bir oturum yapmaları için toplamıştı ve Suzan Hanım bu yüzden bölgesel
  ofiste eğitim programını büyük bir güven ile başlatmıştı. Suzan Hanım, 5 gruba (her grupta 30
  çalışan bulunmaktaydı) 9 adet iki saatlik eğitim kursu vermeyi planlamakta idi. Toplam olarak
  1200 çalışan eğitim programına katılmış ve bu programın firmaya yaklaşık maliyeti katılımcı
  başına 250 milyon lira olmuştu (eğitim materyallerini ve kaybolan işgücü zamanı maliyetini
  de içine almakta). Program, katılımcılar tarafından iyi bir şekilde anlaşılmış ve eğitim
  programının uygulanmasından önce ve sonra yapılan testler ortalama olarak okuma hızının
  %250 oranında arttığını göstermiştir.
  Son dersin tamamlanmasından birkaç ay sonra Suzan Hanım hızlı-okuma eğitim
  programına katılan bazı çalışanlara hızlı okumanın iş yüklerini hafifletip hafifletmediğini
  4 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6.Baskı, s.276.
  46
  sordu. Çalışanlar hızlı okumayı işte kullanmadıklarını, iş dışındaki zamanlarında
  kullandıklarını söylediler. Suzan Hanım birkaç katılımcıya daha aynı soruyu sordu ve aynı
  cevabı aldı. Çalışanlar hızlı okuma tekniklerini evde ve okul programlarında kullanıyorlardı,
  fakat işte kullanmıyorlardı. Suzan Hanım, çalışanlara “peki önünüze her gün gelen okuma
  materyallerini (duyurular, memolar, raporlar, müşteri mektuplari vb.) ne yapıyorsunuz*” diye
  sorduğunda aldığı tipik cevap, “Ben asla bu memoları ve diğer duyuruları okumam” oldu.
  Aldığı bu bilgi Suzan Hanım’ın ilgisini çekti.
  Tartışma Soruları
  1. Suzan Yurt bu derece değerli eğitim fonlarını israf mı etti?
  2. Suzan Yurt çalışanların önlerine gelen okuma materyallerini okumalarını sağlamak
  için yeni bir eğitim programı başlatmalı mıdır?
  3. Suzan Yurt şu an karşı karşıya kaldığı durumu yaşamamak için başlangıçta ne yapmalı
  idi?
  4. Sizce işletmeler, işte kullanılmayan becerileri geliştirmek için eğitim programları
  uygulamalı mıdır?
  4.BÖLÜM
  PERFORMANS DEĞERLEME
  Performans değerlemesi, çalışanların kişilik, işteki başarısı ve gelişme potansiyeli
  açısından bilimsel ve sistematik olarak izlenmesi, yani çalışanın işteki başarı derecesi
  hakkında bir yargıya varma sürecidir ve ayrıca, temel iş sorumluluklarına, rol davranışlarına
  ve örgütsel ortamdaki tutum ve davranışlara odaklanan ve çalışanlarla ilgili karar almaya
  yardımcı olan sosyal bir süreç olarak da tanımlanmaktadır. Bir iletişim, motivasyon ve sosyal
  bir süreç olarak da nitelenen performans değerleme, bu yönüyle örgütsel performans ile
  ilişkilendirilmektedir.
  Maaş artırma, terfi ve örgütte kalma gibi yönetsel kararlar performans değerlemenin
  sonucu alınır. Ayrıca işten çıkarma, transfer ve ödül dağıtımı kararlarını etkiler ve eğitim
  ihtiyaçlarının belirlenmesine yardım eder. Ücretlemenin performans değerlemeye bağlı olması
  çalışanlar arasında eşit ve adil ücretlendirme fikrinin doğmasına ve ücret konusunda
  algıladıkları tatminin artmasına neden olmaktadır. Çalışanları örgütte tutmada ücret, yönetici
  davranışları ve terfi olanaklarından sonra gelmektedir, fakat önemli pozisyondaki çalışanların
  47
  ücreti piyasa değerlerinin altında kalmamalıdır. Performans değerleme, öte yandan, örgüt ve
  çalışan amaçlarını bütünleştirmede de kullanılabilir.
  İlk kademe amirinin çalışan performansını ve terfi şansını değerlemesi, duygusal
  bağlılık ile pozitif, zorunlu bağlılık ile negatif ilişkilidir. Çalışanların örgütsel bağlılığı
  performansı değerleyen ilk kademe amirinin tutum ve davranışlarından önemli derecede
  etkilenmektedir. 29 yönetici üzerinde yapılmış bir araştırmaya göre, örgütsel bağlılık ile
  performans değerleme arasında pozitif ilişki vardır. Çalışanların performans ve başarılarının
  ödüllendirilmesi örgütsel bağlılığı artırır; bu nedenle, çok iyi geliştirilmiş ve uygulanan
  performans ve prim sistemi, şirkete bağlılığı artırıcı unsurlar arasında sayılabilir. Ayrıca,
  performans değerleme, duygusal bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında güçlü ve
  anlamlı bir ilişki olduğunu ileri sürmek mümkündür.
  Örgütsel kararların alınmasındaki bu katkı ve önemi, örgütsel bağlılığa etkisi ve
  yaygın uygulama alanı bulmasından dolayı performans değerleme, örgütsel psikoloji
  disiplininde en sık araştırma konusu olan alanlardan birisidir. Ayrıca, geri bildirim, gelişim ve
  personel araştırması gibi amaçlara da hizmet etmesi bu önemi artırmaktadır. İşin gerektirdiği
  görev, faaliyet, davranış ve becerileri belirlemeye yarayan iş analizi uygulamasında da
  kullanılmaktadır. Performans değerlemenin yapısındaki bu sosyal ve motivasyon dinamikler
  yüksek örgütsel performansın temelini oluşturmaktadır.
  İnsan kaynakları kararları alınırken ve insan kaynakları planlaması yürütülürken
  performans değerlemenin farklı türleri kullanılabilir. Bir performans değerleme sistemini
  tasarlarken karşılaşılacak temel sorun, değerlemede hangi bilgi kaynağının kullanılacağını
  belirlemedir. Üst değerlemesi, aynı seviyedeki iş arkadaşları değerlemesi ve kendi kendini
  değerleme en çok kullanılan bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynaklarına müşteriler de eklenebilir.
  Örgütlerin organik yapı alması performans değerlemeyi sadece ilk kademe amirinin görevi
  olmaktan çıkarmış çoklu kaynaklar önem kazanmıştır.
  Üst performans değerleme yürütürken, çalışanı kişilik, görev sorumluluklarını yerine
  getirmedeki başarısı ve olası gelecek performansı açısından değerlemelidir. Bu amaçla
  çalışanın sadece rol davranışlarını değil örgütsel davranışlarını da dikkate almak
  gerekmektedir. Çalışanlararası sosyal ilişkileri etkileyen örgütsel davranışlara örnek olarak
  performanslarını artırmaya katkıda bulunacak şekilde iş arkadaşlarıyla yardımlaşma, sosyal
  ilişkilere duyarlılık gösterme ve işe kendini adama gösterilebilir.
  Üst, astı iyi gözlemeli ve çeşitli değerleme hatalarına düşmemelidir. Etkili performans
  değerleme, performans ölçmede değerleme sisteminin ne kadar iyi işlediği ile ilgilidir. Çoğu
  değerleme sistemindeki başlıca hata çalışanların performansını ölçmede değerlendiricinin
  48
  başarısız olması ile ilişkilidir. Değerlendirici hataları, değerleme doğruluğu ve değerlemenin
  kalitesi arasındaki ilişki değerleme etkililiğini belirlemektedir. Değerlendiricinin inanç ve
  tutumları örgüt hakkındaki genel düşünceleri performans değerlemedeki performansını,
  değerlemedeki motivasyon ve davranışlarını etkilemektedir. Üstün gösterebileceği hatalar
  halo etkisi, hoşgörü, merkezi eğilim yanılgılarıdır. Değerlendiricinin güvenilir olmaması da
  değerlemeyi kuşatabilmektedir. Halo etkisi, bir alanda iyi olması nedeniyle çalışanın diğer
  alanlarda da iyi olduğunun düşünülmesidir. Merkezi eğilim ise üstün çalışanı bütün
  performans kriterlerinde aynı puanla değerlendirmesidir. Yani bütün kriterlerde çalışanın 5
  üzerinden 3 alması gibi.
  Buna karşılık, aynı seviyedeki iş arkadaşları değerlemesi performansı ölçmede ve
  davranışları değerlemede doğru sonuç verir. Çünkü iş arkadaşları çalışan ile yakın temas
  halindedir ve çalışanın örgütsel davranışları hakkında bilgisi vardır. Aynı seviyedeki iş
  arkadaşları değerlemesi, performansın farklı boyutlarını dikkate almakta, süreklilik ve istikrar
  özelliği taşımakta ve yetenek ve potansiyele odaklanmaktadır. Aynı seviyedeki iş arkadaşları
  değerlemesi, öte yandan çeşitli sorunlar da içermektedir. Örneğin çalışanın performansı
  olduğundan yüksek değerlenebilir. Ya da aynı seviyedeki iş arkadaşları arkadaşlarını
  değerlendirirken önyargılara sahip olabilir, grup veya bölüm arkadaşlarını yüksek puanla
  değerleyebilir, değerlemede basmakalıp kriterlere güvenebilir ve kendisini önceki
  değerlemede düşük değerleyen arkadaşına misillemede bulunabilir. Bu nedenlerden dolayı
  aynı seviyedeki iş arkadaşları değerlemesi örgütte kabul görmeyebilir.
  İş arkadaşları değerlemesinden terfi kararları alınırken ve görev dağılımı yapılırken
  yararlanılabilir. Fakat 145 polis memuru arasında yapılan bir çalışmaya göre, iş arkadaşları
  değerlemesi sonucu yürütülen atama ve değerleme gibi uygulamalara olumsuz tepki
  yüksektir: Arkadaş değerlemesi önyargılı olabileceği gibi doğru ve adaletli de olmayabilir.
  Bu nedenle iş arkadaşları değerlemesine karşı tepki olumsuz olmaktadır.
  Gelişim amaçlı iş arkadaşları değerlemesine tepki daha olumludur çünkü gelişim
  amaçlı değerlemeyi çalışanlar, ücreti belirleyen değerlemeye göre daha fazla tercih
  etmektedir. Çalışan tepkisi daha önceki performans değerleme sürecinde oluşan tatmin ile de
  ilişkilidir. Çalışan daha önceki değerlemelerden yüksek tatmin duymuşsa şimdiki iş
  arkadaşları değerlemesine olumlu tepki gösterir. Önyargılı değerlemeyi bir problem olarak
  gören çalışanlar iş arkadaşları değerlemesine olumsuz yaklaşmaktadır. Aynı seviyedeki iş
  arkadaşları değerlemesindeki esneklik ve hoşgörü çalışan kabülünü artırmaktadır.
  Bunlara ek olarak bireysel farklılıklar, ilk kademe amiri-görev uyumu, grup üyeliği ve
  örgütsel departmanların performans değerlemeye etkisi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
  49
  Görevle ilişkili performans değerleme sonuçları bireysel farklılıklara göre değişim
  göstermektedir. Üst değerlemesi sonuçları ise grup üyeliğinden veya ilk kademe amirleri
  arasındaki farklılıklardan etkilenmektedir. Görev ve üst performans değerlemesi birlikte
  yürütüldüğünde, performans değerleme sonuçları bireysel farklılıklardan etkilenmektedir.
  Değerlemede dikkate alınabilecek diğer bir kaynak olan ast değerlemesi, üstlerin
  bireysel gelişimlerini sağlama amacına yöneliktir. Bu tür değerlemede lider davranışları odak
  noktasıdır. Örneğin, ast değerlemesi, ilk kademe amiri davranışlarını değiştirmede etkilidir.
  Rol gerekleri, performans beklentileri gibi yukarıdan aşağıya değerlemede ele alınamayan
  kriterler ast değerlemesinde dikkate alınmaktadır. Bazı araştırmalar ast ve üst değerlemesi
  arasında pozitif ilişki bulmuştur. Ast ve üstün değerleme sonuçları arasında benzerlik
  yüksektir. Örneğin, lider performansının dokuz boyutuna göre bir çalışma, üst ve ast
  değerlemesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu ilişkiler üst ve ast değerleme kriterlerinin
  uyumunu göstermektedir.
  Ast değerlemesinden üstlerin gelişimini sağlamada ve işgören bulma ve seçme
  sürecinde yararlanılabilir. Çünkü, ast rol gereklerini ve buna uygun davranışları iyi
  bilmektedir. Ast, üstlerinin zayıf yönlerini fark etmekte ve bunları gidermek için gerekli
  eğitim içeriğini belirleyebilmektedir. Rol gereklerinin farkında olması ona işgören bulma ve
  seçme kriterlerini de saptamakta yardımcı olmakta; bu da genel olarak işgören bulma ve
  seçmenin başarısını artırmaktadır.
  Kendi kendini değerlemede ise çalışan, nesnel kriterlerle değerleme geçerliliğinin test
  edileceğini ve bağımsız kriterlerle karşılaştırma yapılacağını bildiğinde performansını daha
  doğru değerler. Bu nedenle kendi kendini değerleme sonuçları, etkililiği artırmak amacıyla,
  çeşitli performans değerleme kriterleri ile karşılaştırılmalıdır. Çalışanın geçmiş performansı
  ve aynı seviyedeki iş arkadaşlarını değerlemesi bu kriterlere örnek olarak gösterilebilir.
  İşletme bölümü öğretim üyeleri arasında uygulanan bir çalışmada, öğretim üyelerinin
  kendi kendini değerleme sonuçları ile üst değerlemesi sonuçları arasında anlamlı bir farklılık
  bulunamamıştır. İşletme bölümü öğretim üyeleri, üst değerlemesine göre kendini
  değerlemeyi, daha adil, daha doğru, daha etkili ve daha üstün görmektedir. Kendini
  değerleme, onlara göre, performansı ölçmede, üst değerlemesine göre daha üstün özelliklere
  sahiptir ve performans değerleme sürecinden duyulan şikayetleri azaltmaktadır. Çünkü
  performans değerleme standartları daha doğru belirlenmekte ve değerlendirilmektedir.
  Anabilimdalı başkanlarına göre kendini değerleme, üst değerlemesine göre daha az dirence ve
  daha güvenilir değerleme yapılmasına ortam hazırlar ve bu yönüyle yönetsel kararların
  alınmasında kolaylık sağlar.
  50
  Olumsuzlukları giderildiğinde, kendini değerleme, çalışan hakkında yönetime önemli
  bilgiler sağlayabilir. Bu nedenle, örgütteki performans değerleme süreci ile bütünleştirilmeli
  ve performans değerleme görüşmeleri kendi kendini değerleme sonuçları dikkate alarak
  geliştirilmelidir. Böylesi bir çalışma General Electric şirketinde yürütülmüş ve kendini
  değerleme metodu ile geleneksel üst değerlemesi arasında karşılaştırma yapılmıştır. Üst
  yöneticiler, kendini değerlemeyi üst tarafından yürütülen performans değerlemeye göre daha
  tatmin edici ve yapıcı görmektedirler. Kendini değerlemede astların değerleme sürecine karşı
  direnci daha azdır. Kendini değerlemeyi esas alan performans değerleme görüşmeleri,
  geleneksel üst değerlemesine göre, daha yüksek iş performansı ile sonuçlanmakta ve
  çalışanların gelecek iş performansları yükselmektedir. Performansı düşük değerlendirilen
  astların, görüşmelerden sonra, performanslarında gelişme görülmektedir.
  Araştırmacılar, kendini değerlemeyi geleneksel performans değerleme ile
  bütünleştirmenin çeşitli avantajlarından söz etmektedir: Kendi kendini değerleme
  değerlendirici ve değerlendirilen arasında iletişimi artırır. Bu iletişim özellikle, görevin yapısı,
  içeriği, performans kriterleri ve karşılıklı beklentiler hakkında olur. Böylece değerleme süreci
  ile ilişkili belirsizlik azalır ve değerlendirici ve değerlendirilen arasındaki olası anlaşmazlık
  çözülür. Kendini değerleme, hem çalışanın değerleme sürecine katılımını sağlar hem de
  değerleme üzerinde kontrol imkanı sağlar. Bu katılım ve kontrol hissi, yüksek tatmin ve
  değerleme sonuçlarının kabulü ile sonuçlanır. Kendini değerleme üst değerlemesine göre daha
  az halo hatası içerir. Özellikle yalnız başına çalışan veya nadir rastlanan becerilerin
  değerlemesinde etkilidir. Çünkü çalışan diğerlerine göre kendi performansı hakkında daha çok
  bilgiye sahiptir. Değerlendirici ve değerlendirilen örgütte farklı rollere sahip olduğu için,
  çoklu değerleme, performans değerleme kararlarının alınmasında daha geniş bilgi sağlar ve
  önyargılı değerlemeler daha kolay elenir.
  Yukarıda da bahsedildiği gibi değerlemede temel bilgi kaynakları üst, aynı seviyedeki
  iş arkadaşları, ast ve çalışanın kendisidir. Fakat üst, aynı seviyedeki iş arkadaşları ve kendi
  kendini değerleme arasında tatmin edici korelasyon yoktur. Düşük korelasyonun nedeni bu üç
  kaynağın performansı farklı kriterlerle değerlemesinden kaynaklanmaktadır. Her performans
  değerleme kaynağının kendine göre zayıf ve üstün yönleri vardır. Zayıf yönleri giderme,
  üstünlükleri ortaya çıkarma için, farklı kaynaklardan gelen bu bilgiler bütünleştirilmeli ve
  bütünleşik bir değerleme yapısı kurulmalıdır. Böylece çalışanın performansını doğru şekilde
  değerleme mümkün olur.
  Öte yandan çalışanların performans değerleme sürecine olan tepkileri de ölçülmelidir.
  Çünkü performans değerleme çalışan ve örgüt arasında oluşan özel bir etkileşim platformudur
  51
  ve adalet ve kişiler arası saygılı tutum performansa etki eden davranış türlerini anlamada
  önemlidir. Olumlu tepki performans değerlemenin kabulüne kabul ise değerleme
  geçerliliğinin artmasına neden olur. Olumsuz tepki en dikkatli bir biçimde tasarlanmış bir
  performans değerleme sisteminin dahi çökmesine neden olabilir. Değerlendiricinin güven
  duyması, değerleme sonuçlarını algılama ve ölçümde politik yargıların varlığı kabulü etkiler
  ve değerlendiricinin performans değerlemedeki tutumlarını belirler. Performans değerlemenin
  kalitesi değerlendiricinin değerleme sürecine olan güvenine, değerleme etkililiğine, geri
  bildirime ve sonuç beklentilerine bağlıdır. Bununla birlikte, yalnız güven ve sonuç beklentisi
  anlamlı olarak performans değerleme ile ilişkilidir. Değerleme sürecine güven ve performans
  değerleme arasında zıt ilişki vardır ve değerleme sürecinden hoşnut olmayan değerlendirici,
  hoşnut olana göre daha esnek ve daha hoşgörülü değerleme yapmaktadır.
  Olumsuz tepki, performans değerleme sürecinden tatminsizlik duymaya neden
  olmaktadır. Örneğin, çalışanlar, performans değerleme uygulamasını analiz ettiklerinde
  olumsuz görüş belirtmektedirler. Ayrıca değerleme boyunca çalışanların örgüt hakkındaki
  inanç ve tutumları örgütsel bağlılığa etki edeceği gibi performans değerlemenin geçerliliği
  konusunda da fikir uyandırır.
  Ayrıca değerlendirici tutumu da performans değerlemenin geçerliliğini etkiler.
  Değerlemedeki adalet çalışanı daha fazla çalışmaya doğru güdüler. Çalışanların, adalet ve
  yönetici desteği gibi örgüt ve üstlerden gördükleri tutuma karşı algıları bireysel performansın
  belirleyicisidir. Değerleme ile ilişkili tatminsizlik ve adalet olmadığı duygusu herhangi bir
  değerleme sisteminin başarısızlığı ile sonuçlanır.
  Örgüt hakkında olumlu düşüncesi olan değerlendirici, değerleme için daha çok çaba
  harcar ve motivasyonu yüksek olur. Yüksek motivasyon ve çaba daha verimli değerleme ile
  sonuçlanır.
  Türkiye ve Avrupa’da benzer performans değerlendirme kriterleri kullanılmakta fakat
  farklı ödüllendirme teknikleri uygulanmaktadır. Türkiye’de katılımcıların %84’ü,
  Avrupa’daki katılımcıların ise %91’i düzenli olarak performans değerlemesinde
  bulunduklarını belirtmiştir. Değerlemede en çok kullanılan kriterler şunlardır:
  52
  Tablo 4. Performans Değerleme Kriterleri
  Türkiye Avrupa
  İşin ana sorumlulukları %98 %81
  Mesleki / teknik yetkinlikler %97 %84
  Bireysel öğrenme ve gelişim %91 %74
  Elde edilen sonuçlar (başarılan hedefler) %91 %87
  Kaynak: PriceWaterhouseCoopers, 2000 Türkiye Raporu: 25
  Performans değerleme kriterlerinin kullanımı Türkiye ve Avrupa’da aynı yüzdeleri
  paylaşsa da, performans değerlemeleri sonucu alınan yönetsel kararlar açısından Avrupa ve
  Türkiye arasında anlamlı farklılıklar vardır:
  Tablo 5. Performans Değerlemeden Etkilenen Faktörler / Türkiye-Avrupa
  Türkiye Avrupa
  Temel Maaş %76 %61
  Eğitim %64 %73
  Kariyer %51 %78
  Değişken maaş (İkramiyeler dahil) %49 %68
  Yan ödemeler %31 %15
  Kaynak: Price WaterhouseCoopers, 2000 Türkiye Raporu: 25
  Türkiye ve Avrupa yukarıdaki bu faktörler açısından şöyle sıralanmaktadır:
  Tablo 6. Performans Değerlemeden Etkilenen Faktörlerin Sıralaması /
  Türkiye-Avrupa
  Türkiye Avrupa
  1 Temel maaş (%76) Kariyer (%78)
  2 Eğitim (%64) Eğitim (%74)
  3 Kariyer (%51) Değişken maaş (%78)
  Kaynak: Price WaterhouseCoopers, 2000 Türkiye Raporu: 26
  Performans değerleme ile ücret kararları arasında ilişki vardır. Performans değerleme
  ücret artışını etkilemektedir. Değerleme sonucu başarılı görülen çalışan terfi almakta ve
  yönetsel kademesi değişen çalışanın dolaylı olarak ücretinin yükselmektedir.
  53
  Öte yandan kıdemli çalışan olma, eğitim düzeyi gibi bazı faktörler de değerlemede
  etkili olmakta ve ücret artışını etkilemektedir. Çünkü örgüt tarafından, bu niteliklere sahip
  çalışanların daha yüksek performans göstereceği düşünülmektedir. Performansa göre
  hazırlanan temel maaş, yan ödemeler, terfi temelli ücret artışını içeren bir ücret paketi olduğu
  gibi sadece çalışanı teşvik etmeyi ve örgütte tutmayı hedefleyen yan ödemeler ve teşvik
  ödemeleri de vardır. Buna göre, performans değerleme ve ücret paketi arasındaki ilişki,
  performans değerleme ve yan ödemeler arasındaki ilişkiden daha kuvvetlidir. Çalışanlar belki
  de daha garanti olduğu için ücret paketine önem vermekte ve ücret paketi miktarının
  performans değerlemeye bağlı olmasını istemektedir.
  Tutum ve performans değerleme davranışları arasındaki ilişkiyi ve davranış uyumunun
  bu ilişkiye etkisini inceleyen bir araştırma, davranış uyumunu çalışanların davranışlarını
  durumun gereklerine uyumlu hale getirmesi olarak tanımlamaktadır. Davranış uyumu
  performans değerlemenin doğruluğunu ve ücret artışı, terfi, örgütte kalma şeklindeki
  kararların doğruluğunu etkilemektedir. Ayrıca, performans değerleme hakkındaki tutumlar ile
  performans değerlemenin doğruluğu arasındaki ilişkide belirleyici olmaktadır. Doğru
  performans değerleme sonucu alınan personel kararlarına çalışan tepkisi olumlu olmaktadır.
  Öte yandan, yüksek davranış uyumu durumunda, değerlendirici, değerleme sürecine yönelik
  olumlu tutumlar sergilemektedir. Bu ilişkiyi bozucu etken, değerlendiricinin, değerlemede
  hoşgörü davranışı göstermesidir. Değerlendiricinin tutumları ve kendi kendini değerleme bu
  hoşgörü davranışına neden olmaktadır. Değerleme doğruluğunu olumsuz etkileyen hoşgörüyü
  azaltmada iki faktör göze çarpmaktadır. Birincisi, performans değerlemede nitelikli amir
  kullanılmasıdır. Yetenekli değerlendirici çalışanın performansını doğru gözlemekte ve
  hoşgörüye pay bırakmamaktadır. İkincisi ise, değerlendiricinin performans değerlemeye
  motive olarak değerleme doğruluğunu artırmasıdır. Çünkü motivasyon, diğerlerinin
  performansını doğru değerleme konusunda değerlendiricinin isteğini artırır.
  Değerlendiricinin motivasyonunu ise değerlendiricinin performans değerleme ve örgüt
  hakkındaki tutum ve inançları belirlemektedir. Tutum ve inançlar değerlendiriciyi motive
  edeceği gibi, onun değerleme davranışlarını yönlendirir. Tutum ve inançları ortaya çıkaran ise
  değerlendiricinin değerleme sürecine olan güvenidir. Güven, tutum ve inançlar ayrıca
  değerlendiricinin örgütsel bağlılığını etkilemekte ve bağlılık da örgüt yararına üst düzey çaba
  göstermeye değerlendiriciyi teşvik etmektedir.
  Astların performans değerleme sürecine katılımı onların değerlemeye yönelik
  tepkilerini etkilemektedir. Katılım derecesi, amaçları kimin (ast mı, üst mü) belirlediğine,
  değerleme görüşmesinde kimin daha aktif davrandığına ve astların sorunlarını dile
  54
  getirmesine göre değişmektedir. Ast performans hedeflerini belirler, görüşmede ilk kademe
  amirinden daha fazla konuşursa ve sorunlarını belirtirse, değerleme sürecine katılım yüzdesi
  artar. Katılımı yüksek olan çalışan, performans değerlemeyi kabul eder ve destekler. Üstün
  bu sayede güçlü geri bildirim alması ile performans değerlemenin doğruluğu ve etkililiği
  artar. Bu nedenle üstler, bir dereceye kadar çalışanın kendini değerlemesine izin vermelidir.
  Bu katılımı artırır ve çalışanın performans hedeflerine olan bağlılığı ve eleştirileri kabul
  etmesi yükselir.
  Değerleme politikaları, süreçler ve örgütsel destek gibi değerleme süreci unsurları
  performans değerleme doğruluğunu etkilemektedir. Çalışana performans standartlarının
  açıklanması, ondan bilgi alınması ve düzenli olarak kendisine geri bildirimde bulunulması,
  kendi kendini değerleme olanağının sunulması ve performans standartlarının uygulanmasında
  tutarlılık ve eşitlik değerleme sürecinin diğer unsurlarıdır ve değerlemenin etkililiğini ve
  sistem performansını artırır. Sistem performansı ise örgütteki motivasyon, iletişim ve sosyal
  süreçlerden etkilenir. Örgütün çalışanına nasıl davrandığı yani algılanan eşitlik ve ilk kademe
  amiri desteği sistem performansının oluşumunu belirler.
  Davranış uyumu yüksek çalışanlar, kendi performanslarını değerlemesi durumunda
  sonuçlar olumlu çıkmaktadır. Ayrıca bu çalışanların performanslarının ilk kademe amirleri
  tarafından da değerlenmesinde puanlar yine yüksek çıkmaktadır. Düşük davranış uyumu
  gösteren çalışanların değerleme puanları daha az çıkmaktadır. Çünkü, düşük uyumlu
  çalışanlar davranış tutarlılığı göstermekte ve davranışlarını değiştirmemektedirler. Bu
  nedenle, kendi, iş arkadaşları ve ilk kademe amiri değerlemesi sonuçları bu çalışanlarda
  birbirine yakın çıkmaktadır. Davranışlarını değiştiren ve durumun gereklerine uyduran
  çalışanlarda kendi, iş arkadaşları ve ilk kademe amiri değerlemesi sonuçları birbirinden uzak
  çıkmaktadır. Uyum sonucu iş başarısı artan ve yüksek değerlemeye sahip çalışanın örgütsel
  bağlılığı artar. Böylece davranış uyumu bağlılığın bir öncülü olarak görülebilir. Sonucu ise
  çalışanın örgütü ile duygusal bağ kurarak işyerinde kalmak istemesidir.
  Motivasyonu artırma, beceri geliştirme, yüksek performansı vurgulayan örgütsel
  kültür geliştirme, kimin terfi edeceğini ve kimin işten çıkarılacağını kararlaştırma ve örgüt
  stratejilerini yürütme gibi amaçları olan performans değerleme örgütsel etkiliği artırır: Geri
  bildirim kullanma, davranışları ölçen performans değerleme, önceden belirlenmiş amaçlar ve
  ilk kademe amirinin performans değerleme konusunda eğitim alması vb. çeşitli örgütsel
  uygulamalar performans değerlemenin bu etkililiğini yükseltmektedir. Performans değerleme
  sonuçlarına göre alınan ödüllendirme kararları hem çalışanları pozitif etkiler, hem performans
  değerlemeye karşı duyulan güveni artırır hem de örgütte performans değerlemenin anlam ve
  55
  önemi artar. Ödüllendirmeyi sistemli olarak performans değerlemeye bağlama etkili
  performans değerleme ile sonuçlanmaktadır. Liderin çalışanı pozitif ödüllendirmesi,
  çalışanların davranışlarını geliştirme ve kontrol etmede etkilidir. Bu yönüyle ödüllendirme
  uygulaması, dördüncü insan kaynakları uygulaması olarak ortaya çıkmakta ve aşağıda
  incelenmektedir.
  Örnek Olay: Performans Değerlendirme mi?5
  Best Elektronik’te üretim bölümünde ustabaşı olarak çalışan Tarık Tunç’a astları
  tarafından her koşul altında saygı gösteriliyordu Tarık Usta mümkün olduğunca astlarına
  yardımcı olmaya çalışan uysal bir insandı. Bir işçi aybaşına kadar küçük bir borca ihtiyaç
  duyarsa, Tarık Usta herhangi bir soru sormaksızın cebinde ne varsa çıkarıp verirdi. Bir işçi,
  kişisel bir problemi ile meşgul olmak için iş saati içerisinde biraz zamana ihtiyaç duyduğunda,
  Tarık Usta, onun ücretinden kesinti yapmazdı; daha çok, O, işçi geri dönünceye kadar
  sabrederdi.
  En azından son değerlendirme dönemine kadar her şey pürüzsüz gidiyordu. Tarık
  Usta’nın işçilerinden birisi olan Bülent Orak, geçen yıl çok sayıda kişisel problemle
  karşılaşmıştı. Bülent’in karısı, uzun süre hasta olmuş ve tedavi masrafları oldukça artmıştı.
  Bülent’in oğlu konuşma engelliydi ve doktorlar özel bir klinik tavsiye etmişlerdi. Banka’dan
  kredi limitini aşan Bülent’in düzeni bozulmuş ve genel olarak umutsuzluğa düşmüştü.
  Bülent’in yıllık performans değerlendirme zamanı geldiğinde, Tarık Usta, ona yardım
  etmek için mümkün olduğunca çok şey yapmaya karar verdi. Bülent, vasat bir işçiden daha
  fazla bir nitelikte görülmemesine karşın, Tarık Usta, hemen hemen her kategoride onu önemli
  olarak değerledi. Firmanın ücretlendirme sisteminin kesin olarak performans değerlendirmeye
  bağlı olmasından dolayı, Bülent için düzenli bir yaşam maliyeti oranına ilave olarak %10’luk
  bir liyakat artışı uygun olacaktı.
  Tartışma Soruları
  1. Best Elektronik açısından Tarık Tunç’un performans değerlendirme uygulamaları
  hangi güçlüklere neden olabilir?
  2. Tarık Usta, şimdi, Bülent’in değerlendirilmesi konusundaki olumsuz etkiyi azaltmak
  için ne yapabilir?
  5 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6. Baskı, s.359.
  56
  5.BÖLÜM
  ÖDÜLLENDİRME
  Ödüllendirme uygulaması, çalışanları yüksek performans göstermeye güdülemede,
  başarılı çalışanların örgütte kalmasını sağlamada ve işte başarı olasılığı yüksek, yetenekli
  çalışanları örgüte çekmede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, insan kaynakları politikalarının
  bütünü içinde yerini almalıdır. Çünkü, zenginleştirilmiş ücret ve ek ödeme programları ihtiyaç
  duyulan becerilere sahip çalışanları örgüte çeker ve örgütte tutar.
  Ödüllendirme, geçmiş çabaları için çalışana bir teşekkür ve gelecek performansı teşvik
  etmede etkili bir araçtır. Performansa bağlı ödüllendirme, çalışanların davranış ve
  performansını etkiler. Ücret, terfi ve örgütte kalma gibi ödüllendirme kararları performansa
  bağlı olursa, bu çalışanların performans ve iş tatminini artırır. Ödüllendirmeyi de içeren
  bütünleştirilmiş insan kaynakları uygulamaları yetenekli insanları örgütte tutar, örgütsel
  bağlılığı artırır, beceri geliştirmeye teşvik eder ve yüksek performans ile sonuçlanacak
  davranışlar göstermeye çalışanları motive eder. Bu nedenle çalışanların tutumlarını etkilemek
  ve örgütsel amaçlara ulaşmalarını sağlamak için, ödüllendirme uygulaması yalnızca ücret ve
  yan ödemeleri değil, başarılı çalışanın tanınması, kariyer ve çalışan yaşamına ait ödül
  programlarını da içermelidir. Çok değişkenli ödüllendirme paketi bu sayede, çalışanı başarılı
  olma yönünde güdülemek ve çalışanlara değer kazandırması amacıyla örgüt stratejilerine
  sıkıca bağlanmalıdır. Yönetim bu noktada ödüllendirme yöntemlerinin çalışan tutum ve
  davranışlarını etkileyip etkilemediğini gözlemelidir.
  Maaş artışı, ikramiyeler, hisse senedi dağıtımları ve işten çıkarma gibi ödüllendirme
  kararlarının performans değerleme sonuçlarına göre alınması performans değerleme sürecinin
  etkililiğini ve ödüllendirmenin çalışanlar üzerindeki etkisini artırır. Bu durum, ödüllendirme
  ve performans değerleme arasındaki ilişkinin gücünü çoğaltır ve çalışan örgüt arasındaki bağı
  kuvvetlendirir. Ödüllendirme ile çalışan örgütte hangi değerlere önem verildiğini algılar.
  Çünkü ödüller, örgütsel değerler konusunda çalışana iletilen güçlü bir mesajdır. Çabalarının
  karşılığını alacağını bilmesi çalışanın örgütle kurduğu değişim ilişkisini belirler. Çalışan
  böylece performans değerleme sonuçlarını ciddiye alır ve ödül dağıtımında adalet
  motivasyonu artırır. Örneğin, maaş artışını performansa bağlama motivasyonu olumlu etkiler.
  Bu olumlu etkileri gören örgütler ödüllendirmeyi performans değerlemeye bağlamakta ve
  çalışanların performansını yükseltmek için eğitim ve gelişim programı uygulamaktadır.
  57
  Böylece hem örgüt hem de çalışan için kazan/ kazan durumu belirmekte ve örgütsel amaçlara
  ulaşmak için gösterilmesi gerekli davranışlar pekiştirilmektedir.
  Örgütsel başarıyı sağlamak için çeşitli ödüllendirme yöntemleri geliştirilmeli ve
  yürütülmelidir. Yönetim etkili iletişimi sağlamalı, ödüllendirme programını çalışanlara
  duyurmalı ve ödüllendirme uygulamasını desteklemelidir. Örneğin, temel maaş, ikramiye,
  teşvikler ve emeklilik, sağlık, ev ve otomobil sigortası ödemeleri vb. ek ödemeler ve iş
  rotasyonu, iş zenginleştirme ve iş genişletme bir yöntem olarak uygulanabilir. Esnek çalışma
  saatleri, kişisel sorunları çözmek için çalışana yardım edilmesi, çocuk bakım programı ve
  bireysel gelişimi sağlamak için olanak sağlama gibi esnek ödüller çalışanlar tarafından olumlu
  karşılanmaktadır. Literatürde ödüllerin performansa bağlı olması gerektiği vurgulanmaktadır,
  fakat, ABD’de yürütülen bir çalışmada, çalışanların ancak %30’u yüksek performans
  gösterenlerin ödül aldığını belirtmekte, %30’u kararsız olduğunu, % 40’ı ise performans ile
  ödül arasında bir ilişki kurulmadığını, yani, ödüllendirmenin performansa bağlı olmadığını
  ifade etmektedir.
  Etkili ödüllendirme için iyi iletişim kurulmalı ve yönetim ödüllendirme uygulamasını
  desteklemelidir. Böylelikle çalışanlar güdülenir ve amaç başarımı ile iş tatmin düzeyi artar.
  Maaş artışı, tanınma veya terfi gibi pozitif ödüllerin lider tarafından kullanımı astların iş
  tatmini ile anlamlı olarak ilişkilidir. Lider tarafından bu tür ödüllerin kullanımı ayrıca,
  performans ile de pozitif ilişkilidir. İş tatmini ve performansın artması çalışanların ihtiyaç ve
  beklentilerinin karşılanması ile mümkündür. Fakat çalışanlara, ücret, ek ödeme, kariyer ve
  çalışma yaşamı ile ilgili ödüllerin yüksek potansiyele sahip çalışanların ihtiyaçlarını ne ölçüde
  desteklediği sorulmuş, % 69 ılımlı oranda, % 17 yüksek oranda ve % 14 ise düşük oranda
  desteklediğini söylemiştir. Örgütsel destek yüksek potansiyelli çalışanları örgütte tutmada
  önemlidir. Düzenlenecek ödül programları bu desteği hissettirmede etkili olmaktadır. Aynı
  çalışmaya göre çalışanlar, yetenekli insanların örgütte kalmasında ödül programlarının
  önemini kabul etmekte fakat, bir ödül programından maksimum faydayı sağlamak için
  uygulamada zaafiyet olduğuna inanmaktadırlar.
  Ödüllendirmenin kar ve yatırımların geri dönüşü gibi finansal sonuçları ile yüksek
  üretkenlik, işe alma ve seçmede artan hız ve kalite, azalan işten ayrılma, örgütsel kurallara
  uyma, yüksek iş tatmini şeklinde örgütsel sonuçları bulunmaktadır. Ödül dağıtımında adalet
  bu sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
  Bu etkileri ile çalışanların performansını kontrol etme gücünü yönetime sağlayan
  ödüllendirmenin temelini oluşturan çeşitli psikolojik faktörler vardır. İçsel ve dışsal
  ödüllerden oluşan psikolojik faktörlere çalışan tepkisi farklı olmaktadır. Çalışanların içsel ya
  58
  da dışsal ödüllerden hangisine daha duyarlı olduğu bilinirse buna uygun ödüllendirme
  programı geliştirilebilir. Başarı, yeteneklerini kullanma ve kişisel gelişime verilen önem içsel
  ödüllere duyarlılığı, finansal teşvik, terfi ve iş güvenliğine verilen önem ise dışsal ödüllere
  duyarlılığı göstermektedir. Ödüllerin çekiciliği ve çalışanın hangi ödüle duyarlı olduğu
  oluşturulacak ödüllendirme planını şekillendirir. İçsel ödülle motive olan çalışan, işin kendisi
  ile ilgili ödüllere önem verir, dışsal ödülle motive olan çalışan ise işi aracılığı ile diğer
  amaçlarına ulaşmayı hedefler, başka bir deyişle, işle ilgili olmayan ödülleri elde etmek için
  çalışan işini aracı olarak kullanır. Amaçlara ulaşma için hangi yolun izlenmesi gerektiğini üst
  ve ast birlikte kararlaştırmalıdır. Bir çalışmada, liderin kınama, işten çıkarma şeklinde
  örneklendirilebilecek olan cezalandırıcı ödül davranışının yol-amaç ilişkisindeki belirsizliği
  ortadan kaldırdığı bulunmuştur: Çalışanlar cezalandırıcı ödüllendirmeyi yol-amaç ilişkisini
  belirginleştiren bir davranış olarak görmektedir. Görev yeteneği kullanma, beceri geliştirme,
  yaratıcılığı teşvik etme veya öğrenme fırsatı sağlıyorsa çalışanın motivasyonu artar. Çünkü
  görevini başarıyla yerine getirme çalışana kariyeri ile ilgili gelişim fırsatı sağlar ve başarı
  duygusu gibi içsel ödüllere ulaşma imkanı tanır. Görevi yerine getirme dışsal ödül imkanı
  sağlıyorsa işte gösterilen çaba artar. Bu nedenle geliştirilen bir ücret planı dışsal ödüllere
  erişme imkanı tanımalıdır. Performans-ödüllendirme ilişkisi güçlü olduğu zaman, ücrete bağlı
  teşvikler üst düzey motive edici özellik taşımaktadır. İçsel ödülle motive olan bir çalışan sabit
  ücret aldığı zaman zor görevlerde daha çok çalışmaktadır. Çalışan, komisyona bağlı ücret
  aldığı durumda ise kolay görevlere yönelmekte ve zor görevleri ihmal etmektedir. Aynı
  çalışma, dışsal ödülle güdülenen çalışanın komisyon ücret planı tasarlandığında zor görevler
  için daha çok çaba sarfettiğini, sabit ücret aldığında ise kolay görevleri başarmaya yöneldiğini
  ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma göstermektedir ki, görevlerin zorlu ya da kolay olması içsel
  veya dışsal ödüllerle etkileşim içine girdiğinde işte gösterilen çaba ve performansı
  etkilemektedir.
  Ödüllendirme uygulaması motivasyon-çaba-performans arasındaki ilişkiyi
  kuvvetlendirir. Çünkü beklentiler, ödüllerin çekiciliği ve açık, spesifik, zor olma gibi amacın
  yapısı çalışanın tutum, çaba ve performansında belirleyici olur. Yüksek performans ve iş
  tatmini performansa bağlı finansal ödüllerle ilişkilidir. İyi dizayn edilmiş amaç/ ödül programı
  pozitif tutum, daha çok çaba ve yüksek performans ile sonuçlanır. Çaba motivasyonun bir
  sonucudur ve örneğin, ödüller kısa dönemli amaçlara ulaşma için dağıtılırsa çalışan yüksek
  çaba gösterir. Çabalarının karşılığını alan çalışan duygusal bağlı olur. Duygusal bağlı çalışan
  ise işyerinde sorumluluktan kaçınma, işbirliğini azaltma gibi problemli davranışlardan
  uzaklaşır.
  59
  Ödül beklentilere uygun olmalı, belirli bir çaba sonucu elde edilecek sonuçlar çekici
  olmalıdır. Amaçlar ve buna ulaşma yolları belirgin olmalıdır. Teşviğe bağlı ücretlemenin
  uygulandığı bir üretim işletmesinde yürütülen bir çalışma, ücretlemenin performansa göre
  belirlendiği durumda çalışanlar, amaçlara erişmek için üretken olmayı bir yol olarak görmekte
  ve yüksek üretkenliğe sahip olmaktadırlar. Bu kriterler ek olarak bir ödül programının başarılı
  olmasında şu ilkelere dikkat çekmektedir: Ödüller dikkatli performans ölçümlerine bağlı
  olmalıdır. Bir örgüt performans değerleme sistemini güncellemiyorsa etkili ölçüm yürütemez.
  Bunun sonucu olarak, yüksek performans gösteren çalışanın düşük maaş artışı alması ve
  düşük performans gösteren çalışanın benzer maaş artışa sahip olması, ödüllerin anlamını
  yitirmesine neden olur. Örgütte ölçüm açısından bir problem varsa, neyin ölçüleceği, ödüller,
  amaçlar ve istenen sonuçlar açıkca tanımlanmalıdır. Ölçüm yapılacak performans kriterleri iyi
  tanımlanırsa ödül programının başarıya ulaşma şansı artar. Örgüt vaat ettiği finansal ödüller
  için kaynak ayırmalıdır. Kaynak yoksa hak eden çalışan ödülünü alamaz. Bu da hayal
  kırıklığına neden olur ve örgütün imajı bozulur. Yalnız ödülü alan çalışanın bilmesi yeterli
  değildir, bir çalışanın ödül aldığı tüm örgüte iletilmelidir. Örneğin, finansal ödül verildiğinde
  bu örgüt çapında duyurulmalıdır. Ödüller performansa bağlı olarak verilmelidir. Böylece
  çalışanın geçmiş çabalarına teşekkür edilir ve gelecekte yüksek performans göstermeye teşvik
  edilir. Örgüt bu sayede, yüksek performansa sahip çalışanını güdülemekte onu
  gücendirmemektedir. Ödülün zaman aralığı iyi ayarlanmalı, veriliş tarihi ile alınma tarihi
  arasında bir boşluk olmamalıdır. Ödüller verildikten hemen sonra çalışan tarafından
  alınmalıdır. Performans ve ödül arasında zaman aralığı bırakılırsa çalışan ödülü
  alamayacağını düşünebilir. Örgüt finansal olmayan ödüllere de gereken önemi vermelidir. Bu,
  yukarıdaki ödüllendirme ilkelerinin uygulama ve kullanımını güçlendirir. Bu tür ödüller
  çalışanın içsel ödül beklentilerine hitap edebilir. Örneğin, çalışanın övgü alması, tanınması ve
  performansı konusunda geri bildirim vb. Örgüt son olarak, ödüllendirme kararlarına ve ölçüm
  uygulamasına aynı seviyedeki iş arkadaşları, astlar ve müşterileri dahil etmelidir. Marriot Otel
  zinciri, örneğin, ödüllendirme kararı alırken, müşteri tatmini sonuçlarını dikkate almaktadır.
  Ödüllendirmede bu ilkelerin takibi önemlidir çünkü bu sayede ödül programı amaçlarına
  ulaşır. Pozitif ve negatif pekiştireçler, örneğin, çalışanların çevreyi algılamalarını etkileyerek
  örgütsel davranışları şekillendirir ve üst ve aynı seviyedeki iş arkadaşlarının çalışanı
  değerlemesine de etki eder.
  Örgütler yüksek performans gösteren ve belirli bir potansiyele sahip çalışanları
  belirlemek için yetenek yönetimi programı uygulamalıdır. Yetenekli çalışanları bularak,
  ihtiyaçlarını karşılamak, becerilerini geliştirmek ve hem kariyer hem de yaşama ait amaçlarını
  60
  dengelemek için ödüllendirmektedirler. Bu, yetenek yönetimi programının başarısını artırır.
  Çünkü ödüllendirme ile çalışan diğer çalışanlardan ayrılmakta, bireysel farklılığı
  ödüllendirilmektedir. Yüksek potansiyele sahip çalışanları farklılaştırma bir ödüllendirme
  programının başarıya ulaşması için gereklidir. Ödüllendirme uygulamasında başarı ayrıca,
  etkili performans değerleme sistemine de bağlıdır. Çünkü etkili performans değerleme
  başarılı ve farklılığı olan çalışanları ortaya çıkarmaktadır.
  Ödüllendirme, performans değerleme, eğitim ve gelişim, işgören bulma ve seçme gibi
  uygulamalarda kullanılan kontrol ve bağlılık yaklaşımları, geliştirilecek insan kaynakları
  politikalarını etkiler. Kontrol yaklaşımı işgücü maliyetini azaltmayı ve verimliliği artırmayı
  hedefler. Bunu başarmak için çalışanları belirli kural ve süreçlere uymaya zorlar. Bağlılık
  yaklaşımı ise çalışan ve örgüt arasında psikolojik bir bağ kurmaya çalışır. Çalışanların istenen
  davranış ve tutumları göstermelerini sağlar. Böylece rol faaliyetleri ile örgütsel amaçları
  uyumlaştırır. Bağlılık yaklaşımın olumlu tepkilere neden olması, örgütsel bağlılığın
  çerçevesini çizmenin, öncül ve sonuçlarını anlamanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü
  çalışanlar ödüllendirme, performans değerleme, eğitim ve gelişim ve işgören bulma ve seçme
  aşamalarındaki uygulamalarla örgüt hakkında olumlu ya da olumsuz fikir geliştirirler. Bu
  fikirler de onların işyerleri ile kurdukları örgütsel bağlılığın biçim ve derecesini etkiler. Bu
  amaçla örgütsel bağlılığın tanım, öncül ve sonuçları aşağıda literatür bölümünün ikinci kısmı
  olarak aşağıda incelenecektir.
  6.BÖLÜM
  KARİYER YÖNETİMİ ve
  PLANLAMASI
  Kariyer kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve bir meslekte aşılması gereken
  aşamalar anlamında kullanılmaktadır. Benzer şekilde Meydan Larousse ansiklopedisinde
  kelime, meslek, meslek yaşamı, meslekte başarı kazanma, profesyonel sözcükleri ile
  tanımlanmaktadır.
  Buna göre kariyer, bir bireyin seçtiği meslek alanında yukarı yönetim basamaklarına
  ilerlemesi ve bu yönde elde ettiği daha yüksek ücret ve daha yüksek sorumluluk ve başarıdır.
  Kariyer yönetimi ise hem bireyin mesleğine ilişkin istek ve potansiyelini (yeteneklerini) hem
  de işletmenin insan kaynağı ihtiyacını bir araya getirmek için yapılan planlama, tasarım ve
  61
  uygulamadır. Başka deyişle, bireyin mesleki alanında ilerlemesi hem kendi potansiyel, başarı
  ve yeteneklerine ve hem de örgütün kendisine sunduğu ilerleme olanaklarına bağlıdır. Kariyer
  yönetimi bu iki uç arasında, ilerleme ve olanaklar arasında denge kurmaktadır.
  Kariyer planlama bireysel ve örgütsel olmak üzere ikiye bölünmektedir. Bireysel
  kariyer planlaması bireyin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmesi, çevresindeki
  kariyer fırsatlarını incelemesini, kariyer amaçlarını oluşturmasını, amaçlara ulaştıracak
  araçları belirlemesini ve uygun geliştirici yolları öngören bir süreçtir. Örgütsel kariyer
  planlaması ise işletmenin çalışanlara kendilerini geliştirmede veya kariyer hedeflerini
  gerçekleştirmede yardımcı olmak, çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı sağlamak ve
  çalışanlar için kariyer yolu ve faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir.
  Kariyer yolu, kişinin kariyerini oluşturan işler olarak tanımlanabilir. Başka bir
  ifadeyle, kariyer yolu çalışanı kariyer amaçlarına taşıyan iş pozisyonları (kariyer basamakları)
  dizisi olarak tanımlanabilir.
  Kariyer yönetimi ve planlamasının ana hedefi kariyer geliştirmedir. Kariyer geliştirme
  çalışanların şimdiki ve gelecekteki işleri daha başarılı yapması için ihtiyaç duyduğu beceri ve
  deneyimleri kazanmasıdır. Buna göre kariyer yönetimi ve planlamasının genel ve özel
  amaçları şunlardır:
  Genel Amaçlar:
   duyduğu eleman ihtiyacını karşılamak,
   İlerleme potansiyeline sahip personelin eğitim ve tecrübe kazanma gibi taleplerini
  karşılamak,
   Personele meslek alanlarında ve ilerleme konusunda rehberlik yapma.
  Özel Amaçlar
   Personelin meslekte ilerlemek için gerekli beceri ve nitelikleri tanımalarını sağlamak,
   Personelin kişisel amaçlarını örgütsel amaçlarla bütünleşirmek,
   Sadece yukarı doğru değil tüm yönlerde personel için yeni kariyer yolları ve planları
  geliştirmek,
   Kariyerinde durgunluk dönemine giren personeli yeniden canlandırmak,
   Personele kendilerini ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlamak.
  Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler
  Başarılı kariyer geliştirme ve ilerleme için önemli olan bazı faktörler şunlardır:
  Performans. Çalışanlar yönetimin performans ile ilgili beklentilerini ve performans
  standartlarını bilmeleri ve bu beklentilere cevap vermeleri gerekmektedir. Çalışanlar
  62
  beklentilere cevap veremiyor ve düşük performans sergiliyorsa terfi etme ve meslek alanında
  ilerleme şanslarını kaybederler.
  Başarıyı Ortaya Koyma. İlerlemek için iyi bir performans sergilemek yeterli değildir. Elde
  edilen başarı üst yönetimce bilinmelidir. Bunun için çalışan projelerde ve takım
  çalışmalarında görev almalı, rapor yazma ve işletme faaliyetleri hakkında yorum yapmalı,
  eğitim programlarına ve sosyal faaliyetlere katılmalıdır.
  Nitelikler. Çalışan, kariyerinde ilerlemek için gerekli entelektüel sermayeye (bilgi) sahip
  olmalı ve bu yeteneklerini işletme için insan sermayesine (human capital: bilgi, beceri,
  deneyim) ve yetkinliğe dönüştürebilmelidir. İşletme bu nitelikleri kazanması için çalışana
  yardım etmelidir.
  Profesyonel İşletme. İşletme, kariyer yapma hedefi olan ve yüksek potansiyele sahip
  çalışanlara kariyer geliştirme fırsatı sunmalı ve modern yönetim tekniklerini benimsemeli ve
  uygulamalıdır.
  Akraba Kayırma (Nepotism). Akraba kayırma bir işletmede akrabaların işe alınması ve
  kariyer yolunda ilerlemeleri için aile etkisinin kullanılmasıdır. Aile şirketlerinde aile üyeleri
  üst yönetime gelmede diğerlerine göre daha fazla şansa sahiptir.
  Rehberler (Mentor). Kıdemli ve deneyimli bir yönetici olan rehberler çalışanları eğitme ve
  geliştirmede önemli bir rol üstlenirler. Başarılı yönetici adayları eğitim vererek, tavsiyelerde
  bulunarak kariyer geliştirmelerinde yardımcı olan bir rehbere (destekleyici) ihtiyaç duyarlar.
  Dolayısıyla iyi bir rehbere sahip olan çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri
  daha fazla olasıdır.
  Gelişme. Çalışanların kariyerlerini geliştirmeleri ve kariyer planlarını uygulamaları mevcut
  bilgi ve becerilerini geliştirmelerine bağlıdır. Çünkü bugün mevcut pozisyon için geçerli olan
  bilgi ve beceriler eskiyebilir ve geliştirilmediği ve yeni bilgi ve beceri kazanılmadığında
  geçerliliğini kaybedebilir.
  Uluslararası Deneyim. Çokuluslu işletmeler uluslararası yatırımları için yönetici
  görevlendirmektedir. Bu kapsamda yabancı ülkedeki bağlı şirkette görevlendirilen çalışanlar
  önemli bir uluslar arası deneyim ve tecrübe kazanmakta ve mevcut insan sermayelerini
  zenginleştirmektedirler.
  Dil Becerileri. Globalleşme ile küresel rekabetin hızlanması sonucu dış ticaretin önem
  kazanması dil bilen personelin kariyer yolunda ilerlemelerini güçlendirmektedir. Artık sadece
  İngilizce bilmek yeterli olmamakta, ticaret yapılan pazarla ilgili olarak Çince, Japonca,
  İspanyolca bilgisi önem kazanmaktadır.
  63
  Amaç Belirleme. Kariyer geliştirme düşüncesi içinde olan çalışanlar öncelikle kariyer
  hedefleri belirlemeli ve bu yönde kendi potansiyel ve sahip oldukları yetenekleri
  geliştirmelidirler.
  Dış Görünüş. Çalışanların dış görünüşleri ve presentable olmaları işe girmede ve işe girdikten
  sonra ilerlemelerinde etkili olmaktadır. İşletmeler yaşlı ve bakımsız görünen çalışanları
  değişime daha kapalı ve statükocu olaral algılamaktadır. Örneğin, satış, konaklama, eğlence
  ve danışmanlık gibi sektörlerde iyi görünme karşı tarafta olumlu imaj oluşturmaktadır. Bir
  araştırma daha yüksek beğeniye sahip çalışanların az beğeniye sahip çalışanlara göre daha
  nitelikli olarak değerlendirildiklerini ifade etmektedir. Bu nedenle bakımlı görünüş işe alma
  ve seçme ve terfide işletme kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle yönetici ve yönetici
  adayları dış görünümlerine önem vermelidirler.
  Bireysel ve Örgütsel Kariyer Planlaması
  Kariyer planlama ve geliştirme çalışan bakımından bilinçli bir çabayı
  gerektirmektedir. Etkili kariyer planlaması çalışan, üst ve insan kaynakları departmanının
  ortak çabası sonucu ortaya çıkar.
  Buna göre, çalışanların bizzat kendileri için yaptığı bireysel kariyer planlaması ile
  işletmenin çalışanların kariyerlerini geliştirme amacıyla oluşturdukları örgütsel kariyer
  planlaması olmak üzere iki tür planlama söz konusudur.
  Bireysel Kariyer Planlama Aşamaları
  Bireysel kariyer planlaması çalışanın kendi meslek yaşamı süresince kariyer
  amaçlarına ulaşmak ve kendini geliştirmek için yaptığı program, eylem ve faaliyetlerdir. Bu
  amaçla bireysel kariyer planlaması çalışanın kendi kişisel ve mesleki ilgilerini, kariyer
  hedeflerini ve mevcut beceri ve yetenek düzeyini analiz etmesidir.
  Bu nedenle çalışan bireysel kariyer planlamasına kendini anlama ve kendini
  değerlendirmeyle başlamalıdır. Daha sonra çalışan açık amaçlar oluşturmalı ve bu amaçlara
  ulaşmak için ne yapması gerektiğini belirlemelidir.
  Bireysel kariyer planlaması 6 aşamadan oluşmaktadır:
  1. Kendini tanıma ve değerlendirme
  2. Meslek, işletme ve sektörleri inceleme
  3. Çalışanın kişisel özellikleri ile meslek ve sektörleri karşılaştırması
  4. İş başvuruları yapma
  5. Bir kariyeri seçme
  6. İşlerin yolunda gitmesi
  64
  1. Aşama: Kendini Tanıma ve Değerleme: Bu aşamada kişi kendi değerlerinin,
  hedeflerinin, becerilerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin ve amaçlarının ne olduğunu
  belirler. Öncelikle bireyin kendine şu soruları sorması gerekir:
   Yeteneklerim nelerdir?
   Hangi mesleğe ve işe ilgi duymaktayım?
   Hangi mesleki konuları sevmekte ve sevmemekteyim?
   Mesleğimde nasıl ilerleyebilirim? Zayıf yönlerim nelerdir?
  Birey bu ve benzeri soruları cevaplayarak kendini tanımalı ve değerlendirmelidir.
  2. Aşama: Alternatif Meslekler, İşletmeler ve Sektörleri Tanıma: Kişi 2. Aşamada
  çalışmak isteyebileceği sektör ve meslekleri tanımalı ve incelemelidir. Staj, part-time
  çalışma ile veya internet, meslek odaları, mesleki yayınlar, kariyer merkezleri, kıdemli
  çalışanlar gibi bilgi kaynakları aracılığı ile meslek ve sektörler hakkında bilgi
  sağlanabilir.
  3. Aşama: Kişisel özellikler ile Meslek ve sektörleri karşılaştırma ve Alternatifleri
  değerlendirme: Birey meslek, işletme ve sektörler hakkında elde ettiği bilgileri bu
  aşamada değerlendirir ve kendi kişisel özellikleri ile karşılaştırır. Kişinin ilgi ve
  yeteneklerinin çalışmak istediği meslek, işletme ve sektör ile uyumlu olması
  önemlidir.
  4. Aşama: İş başvuruları yapma: Kişisel özellikler ve alternatif meslek ve sektör
  karşılaştırmasını yaptıktan sonra tercih edilen meslek (iş) ve işletmeye başvuru
  yapmak ve bu işletmelerin kişiye kariyer önerisinde bulunmasını sağlamak
  gerekmektedir.
  5. Aşama: Bir öneriyi seçme: Kişi iş önerisi aldığında bunu değerlendirmelidir. İş önerisi
  kişisel ilgi ve yetenekler ile uyumlu olması istenilen bir durumdur ve kişinin meslek
  yaşamı sürecinde iş tatminini, işten memnun olmasını etkileyebilir.
  6. Aşama: İşlerin iyi gitmesi: İşlerin iyi gitmesi, işin beklentileri ve kişinin hedeflerini
  karşılamasıdır. Bu beklentilerin başında ilerleme olanağı gelmektedir. Kişi kendi güçlü
  yönlerini, zayıflıklarını, tercihlerini, değerlerini, ilgilerini ve arzularını değerlendirir
  ve işletmenin kariyer yönetimi programında yer alan fırsatları araştırır ve faydalanma
  yoluna gider.
  65
  Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Planlaması
  Örgütsel kariyer planlaması bir işletme içinde çalışanlar için kariyer yollarını
  belirleme sürecidir. İşletmeler, şimdiki ve gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve
  çalışanların kariyer geliştirme isteklerine cevap vermek için kariyer planlaması
  yapmaktadırlar. Bu nedenle yüksek performansa sahip çalışanı işletmede tutmak için örgütsel
  kariyer planlaması kişiye gerekli kariyer yollarını çizmelidir.
  Örgütsel kariyer planlaması çalışanların terfi etme, yükselme isteklerini
  gerçekleştirmek, onlara bu konuda yardımcı olmak ve yol göstermek amacını taşır. Kariyer
  planlaması ile amaç iş başarı potansiyeli yüksek, motive olmuş ve nitelikli işgücü havuzu
  oluşturmaktır. Böylece işletme kariyer planlaması ile bir taraftan çalışanların kariyer
  hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur diğer taraftan işletmenin gelecekteki insan kaynağı
  ihtiyacını karşılamış olur.
  Örgütsel kariyer planlamada yıldız çalışanlar ve onların kariyer planlaması önemlidir.
  Yüksek yetenek ve beceriye sahip ve yapılan işte yetkin olan (mevcut işini iyi yapan yüksek
  performanslı) çalışanlar yıldız olarak tanımlanmaktadır. Bu tip yıldız çalışanlar işletmenin
  rekabette üstünlük sağlamasına yardımcı olur. İkincisi, bu nitelikli çalışanları işletmede
  tutmak için gelişim ve kariyerlerini iyi planlamak gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler yıldız
  çalışan ve yıldız olma potansiyeline sahip çalışanlar için özel kariyer programları
  düzenlemelidirler. Yıldız çalışanların belirlenmesinde performans değerlendirme ve
  gelişimlerinde ise kariyer geliştirme merkezi gibi uygulamalardan yararlanılabilir. Örneğin
  Alarko Holding, terfilerde ve yönetici ihtiyacını karşılamada, 5 yıl kıdeme kadar yeni mezun
  gençlerden oluşan Alarko İstikbal Kulübü kariyer geliştirme program ve faaliyetlerinden
  faydalanmaktadır. Bu noktada, İK departmanı ve yöneticileri kariyer eğitim bilgileri, eğitim
  ve geliştirme destek programları, mesleki rehberlik, iş fırsatları ve kariyer alternatifleri
  konusunda çalışanlara kariyer danışmanlığı yapmalıdır.
  Örgütsel kariyer planlaması bir çalışanın işletmede işe başlaması ve oryantasyonu ile
  başlar. İşe alınan çalışanın, işin gerektirdiği özelliklere ve ilerleme (terfi) potansiyeline sahip
  olması beklenir. Bundan sonra, insan kaynakları departmanı ve üst yönetici, çalışanın iş
  performansını izlemeli ve iş hedefleri ile karşılaştırmalıdır. Bu bağlamda çalışanın güçlü ve
  zayıf yönleri not edilmelidir. Olumlu sonuçlar elde edildiği takdirde kariyer ile ilgili olarak
  karar alınır. Bu kariyer kararı çalışanın ihtiyaçları, yetenekleri, istekleri ve işletmenin insan
  kaynağı ihtiyacı ile uyumlu olmalıdır. Daha sonra insan kaynakları departmanı çalışanın
  kariyer ihtiyaçları ile ilgili olarak geliştirme programları uygulamalıdır.
  66
  İşletmelerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri
  Kariyer yönetimi ve planlamasında kullanılan yöntemler şunlardır:
  Kariyer Rehberliği. Rehber akıllı, deneyimli ve güvenilir bir danışman veya öğretmendir.
  Rehberlik (mentoring) ise kariyer geliştirmede çalışanlara tavsiyede bulunma ve bu konuda
  eğitimli ve deneyimli kişilerin seçilmesidir. Rehber, yönetim yeteneğine sahip deneyimli bir
  yönetici olabilir. Rehber (mentor) kariyer hedeflerine ulaşması için ve kariyer gelişimini
  sağlaması için çalışana kariyeri (mesleği) ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması ve nasıl
  kazanması gerektiği yönünde yardımcı olur. Kariyer rehberi aynı zamanda işletme kültürünü
  çalışana tanıtır ve liderlik, iletişim ve zaman yönetimi gibi yönetim becerileri konusunda
  koçluk (öğretici) yapar.
  Kariyer Danışmanlığı. Kariyer danışmanlığı organizasyonda çalışana ilgi ve yetenekleri ile
  uyumlu bir iş seçmede, daha iyi bir işe geçmesini sağlamada, kariyer ilerlemesinde yardımcı
  olacak yetenekleri kazanmasında ve iş ve yaşamına ilişkin sorunlar hakkında çözümler
  sunmaktır. Çalışana kariyer danışmanlığı yapabilecek iki kaynak vardır. Birincisi, çalışanı
  yakından tanıyan, onun yetenek, beceri, tutum ve davranışları konusunda bilgi sahibi ilk amir
  veya üst yöneticidir. Diğer kaynak ise insan kaynakları departmanı yöneticisidir. Kariyer
  danışmanı, işletmenin yönetim ve insan kaynağı ihtiyacı ile bireysel istek ve hedefleri
  uyumlaştırma görevini üstlenmektedir.
  Kariyer Çalıştayları. Kısa dönemli seminer özelliği taşıyan kariyer çalıştayları yöneticilere
  kariyerleri ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimleri kazandırma amacı taşımaktadır. Kariyer
  çalıştaylarında yöneticiler bir araya gelmekte, kariyer planlarını değerlendirmekte ve bilgi
  alışverişinde bulunarak kendi gelişimlerini sağlamaktadırlar. Kariyer çalıştaylarına orta
  kariyer ve son kariyer döneminde yer alan çalışanlar katılmalıdır.
  Değerlendirme ve Geliştirme Merkezleri. Yöneticilik yeteneğine sahip çalışanları bulmada
  bir araç olan ve yöneticilik potansiyeline sahip adayları keşfetmede bir araç olan kariyer
  değerlendirme merkezleri, özellikle ABD’de güvenilir ve geçerli bir kariyer geliştirme aracı
  olarak görülmektedir. Kariyer değerlendirme ve geliştirme merkezleri çalışanların kendi
  kendisini değerlendirmesine yardımcı olan, eğitim ve kariyer danışmanlığı için hizmet veren
  bir işletme içi kuruluştur. Bu merkezler, kariyer geliştirme faaliyetlerinde çalışanlara
  performansları ve gelişimleri konusunda geri bildirimde bulunur.
  Örgütsel Yedekleme. Örgütsel yedekleme işletmede her yöneticinin yükselme basamaklarını
  belirleme ve her bir yönetici ve yönetici adayları için terfi olasılığını değerlendirme amacı
  taşımaktadır. Bu planlamada temel amaç, üst yöneticilerin yerine kimlerin geçebileceğini
  67
  tespit etmek ve onları bu görevlere hazırlamaktır. Böylece yönetim pozisyonunda bir boşalma
  söz konusu olduğunda, hazırlanmış adaylardan birisi bu pozisyona atanır. Bu nedenle örgütsel
  yedekleme planı, işletme kariyer yönetimi uygulamaları ve bireysel kariyer planlaması ile
  birlikte düşünülmelidir.
  360 Derece Performans Değerlemesi. 360 derece performans değerlemesi ilk amir
  tarafından yapılan performans değerlendirmeye ek olarak çalışanın performansının iş
  arkadaşları, üstler, kendisi, astlar ve müşteriler gibi bilgi kaynakları tarafından
  değerlendirilmesidir. Bu performans değerlendirme yöntemi, performansı ve güçlü ve zayıf
  yönleri hakkında çalışana önemli geri bildirimler sağlar.
  Örnek Olay: Kimin İçin Kariyer Yönetimi6
  Ankara’da büyük bir mali müşavirlik firması olan Yıldırım Müşavirlik 5 yıldır
  istikrarlı bir büyüme eğilimi içindedir.
  Büyüme eğilimi içerisinde olmasına karşın, Yıldırım Müşavirlik, gerçekten başarılı
  olan genç asistanlarını elde tutma konusunda gün geçtikçe daha fazla zorlukla
  karşılaşmaktadır. Büyük boyutlardaki personel devri nedeni ile insan kaynakları planlaması
  ortağı olan Naci Yıldırım’ın yapmış olduğu analizler, Yıldırım Müşavirlik’in sorununun genç
  asistanları “kritik” 2 yıldan fazla elde tutamamak olduğunu göstermektedir. Naci’nin elde
  ettiği sonuca göre Yıldırım Müşavirlik, büyük ölçüde bir sektör koleji gibi görev yapmaktadır.
  Ayrılan asistanların büyük kısmı yerlerini başkalarına terk etmekte, kendi işlerine geçmekte,
  yatırım bankalarına girmekte veya KOBİ’lere katılmaktadırlar. Bu personel devrinin maliyeti
  yüksektir ve Yıldırım Müşavirlik’in istediği kaldıraç oranlarına ulaşmasını engellemektedir.
  Şirketin kadrolaşma stratejisi her zaman ülkedeki işletme fakültelerinin en başarılı muhasebe
  öğrencilerini işe almak olmuştur.
  Naci, genç asistanların firmaya katıldıkları zamandaki karışıklıkta genellikle
  kaybolduklarını düşünmektedir. Örneğin, işe yeni başlayanların hepsi değilse de büyük bir
  kısmı çok çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır ve özel bir asistan grubuyla hiçbir zaman
  gerçek bir dostluk kuramamaktadırlar. Bununla birlikte işlerinde ne kadar başarılı olduklarını
  kendilerine bildiren geri bildirimin çok az olduğu bir çevrede çalışmaktadırlar. Sonuç olarak,
  yeni asistanlar genellikle örgütsel kültürü öğrenme konusunda sıkıntı çekmektedirler –
  örneğin bir problem olduğunda kime sorulacak, genel olarak yapılması ve yapılmaması
  gerekenler nelerdir? İşletme neden işlerini belli bir şekilde yürütmektedir?
  6 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6.Baskı, s.312.
  68
  Bu konuyu ortaya çıkarmak için Naci, bir özel görev gücüne başkanlık ettikten sonra,
  yönetim ortağına genç asistanlar arasındaki personel devrini ve işe alımları azaltmak için
  tasarlanmış bir öneri sunacaktır. Planın amacı bir danışmanlık planı oluşturmaktı, fakat planda
  danışmanlar Yıldırım Müşavirlik’in deneyimli ve yaşlı elemanları değil, bunların yerine en
  yüksek personel devrinin gerçekleştiği kritik 2-3 yıllık hizmet süresinde bulunan
  muhasebeciler olacaktır. Yıldırım Müşavirlik’te önce bu muhasebeciler, iş başı
  yapmalarından önce işe yeni girenlerle eşleştirileceklerdir.
  Özel görev gücüne göre program çift yönlüdür: 1) Yeni gelenlerin firmaya katılımının
  kolaylaşması sağlanmaktadır. 2) 2-5 yıllık kıdemli muhasebecilerin firma için önemli bir
  görevi üstlenmeleri sağlanarak onların yetkileri arttırılmaktadır.
  Muhasebeciler danışman rolünü oynarken şirkete olan bağlılıkları artacak ve şirketten
  ayrılma ihtimalleri azalacaktır. Naci, yönetim ortağı için 15 dakikalık sunumunu hazırlarken,
  programı iyi bir şekilde savunmak için programa yapılabilecek itirazları yeterince iyi tahmin
  edip edemediğini merak ediyordu.
  Tartışma Soruları
  1. Firma, gerçekten iyi asistanları işletmede tutmayı neden zor bir iş olarak görmektedir?
  2. Yıldırım Müşavirlik işe alma stratejisini değiştirmeli midir?
  3. Yıldırım Müşavirlik kariyerle ilişkili İnsan Kaynakları uygulamalarını nasıl
  değiştirelebilir?
  4. Naci, yönetim ortağının hangi itirazlarıyla karşılaşabilir?
  7.BÖLÜM
  ÜCRETLENDİRME YÖNETİMİ
  İnsan kaynakları yönetiminin her bir faaliyeti gibi ücret ve diğer parasal ödeme
  uygulamaları genel işletme stratejik amaçları ile tutarlı olmalıdır. Parasal ödemelerle ilgili
  politika ve uygulamalar performansı ve davranışları motive edebilecek, üstün nitelikli
  işgücünü işletmeye çekebilecek ve işletmede kalmalarını sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi
  gerekir. Ancak bu şekilde stratejik amaçlar gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan bu politika ve
  uygulamaların belirli ilkelere göre düzenlenmesi gerekir. Bu çerçevede bir parasal ödeme
  politikası:
   Stratejik işletme amaçlarını yansıtması,
  69
   Bir işletmenin ücret programlarıyla gerçekleştirmeyi istediği amaçları ifade etmesi,
   Tüm çalışanlara iletilmesi,
   Doğru ve eşit olarak algılanabilmesi,
   Ücret ve yan ödeme programlarını tasarlama ve uygulamada temel oluşturması
  gerekir.
  Bu nedenle, ücret ve diğer parasal ödemeler ile ilgili programlar hem çalışan hem de
  işletme açısından amaçları gerçekleştirmek için hazırlanmaktadır. Bu amaçlar:
  Çalışanlar açısından amaçlar
   Ücret aralıklarının belirlenmesinde öznel davranma olasılığını azaltmak,
   Performansı doğru ölçmek, çalışanın işletme amaçlarına katkısını doğru
  değerlendirmek ve uygun bir şekilde ödüllendirmek,
   Performans, terfi, nakil veya değişen koşullara göre uygun ücret değişikliklerini
  gerçekleştirmek,
   Çalışanlara iş gereklerine göre ödemede bulunmak. Örneğin, yüksek beceri gerektiren
  işler düşük beceri gerektiren işlerden daha fazla ödemeye hak kazanır.
   Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak.
  İşletme açısından amaçları
   Bütün işler için arzu edilen nitelikte çalışanı işletmeye çekmek ve muhafaza etmek,
   Çalışanların performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerini sağlamak ve işletmenin
  amaçlarına ulaşması için çalışmalarını sağlamak,
   İşgücü maliyetlerini planlayabilmek ve denetim altına alabilmek,
   Sendika ile ilişkilerde ücret sisteminin esaslarını bilmek
   Ücret eşitsizlikleri üzerindeki tartışmaları azaltmak
  Bireysel Ücretin Belirleyicileri
  Bir çalışanın ücreti belirlenirken birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörler ücret
  skalası (aralıkları) ve ücret artışlarını belirlemede etkili olmaktadırlar.
  Piyasa ücret düzeyi. Piyasa ücret düzeyi işletmenin çalışanlarına ödediği ücret düzeyini rakip
  işletmelerin ücret düzeyi ile karşılaştırmaya olanak tanır. İşletmeler bu konuda üç tercih ile
  karşı karşıyadır. Bunlar piyasada ücret lideri olmak, piyasa ücret hadlerine uymak veya
  rakiplerin ödediklerinin altında bir ücret vermektir. İşletmeler iki temel politika arasında karar
  vermek durumundadırlar: Ya üstün nitelikli çalışanları çekebilmek için cari ücret düzeyinin
  70
  üstünde bir ücret vermek ya da cari piyasa ücret düzeyinin altında bir ücret politikası
  benimseme.
  Ücret ödeme erki. Ücret ödeme erki işletmenin mali gücü ile ilgilidir ve piyasa ücret
  düzeyine göre bir işletmedeki genel ücret düzeyini belirlemede daha etkili bir faktördür.
  Yaşam standardı. Çalışanlar kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını rahatlıkla
  sürdürebilecekleri ekonomik koşullarda bir gelir elde etmek isterler. Bu nedenle toplu iş
  sözleşmelerinde veya ücret politikalarının belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinde meydana
  gelen değişin dikkate alınmalıdır. Bu sayede çalışanların satın alma gücü sabit tutulur. Ancak
  işletmeler ücret belirlemede yaşam standardı düzeyini pek tercih etmezler ve çalışanın işletme
  amaçlarına katkısı ve verimlilik düzeyini dikkate alırlar.
  Pazarlık gücü. Çalışanlar örgütlü olarak işveren ile toplu pazarlık görüşmeleri yapmak ve
  verimlilikleri üzerinde bir gelir elde etmek isterler. Güçlü örgütler olan işçi sendikaları bu
  pazarlıklarda yeterli ekonomik çıkar elde etmişlerdir. Bu nedenle pazarlık gücü ücret haddini
  belirleyen önemli bir faktör olmaktadır.
  Yasal sınırlamalar. Devlet çeşitli yollarla ücretlere müdahale edebilmektedir. Bunların
  başında asgari ücret gelmektedir. Bu nedenle işletmeler ülke yönetimlerinin yasalar
  çerçevesinde ücretlere yaptığı müdahalelere göre davranmak zorundadır.
  İş gerekleri. Bir işin gerektirdiği beceri, çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları çalışanın
  aldığı ücreti etkilemektedir. Burada, iş değerlemesinde, işlerin işletme amaçlarına katkısı
  değerlendirilmektedir. Bu değerleme çalışanın performans değerleme sonuçları ile de
  birleştirilerek işletmede içsel eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Çünkü içsel eşitlik aynı
  işletmede işler nispi önemlerine göre ücretlendirildiğinde ortaya çıkmaktadır.
  Ücret Sisteminin Geliştirilmesi
  Ücret sisteminin geliştirilmesinde öncelikle doğru iş tanımları yapılmalıdır. İş tanımlar
  ücret sisteminde iki amaçla kullanılmaktadır: İş değerlemesi ve ücret-maaş araştırmaları. İş
  değerlemesi ve ücret araştırmaları sonucu ücret yapısı tasarlanır. Bundan sonra işletmede
  ücret skalası oluşturulur ve çalışanların alacağı ücretler bu skalada konumlandırılır.
  Çalışanların ücretleri hizmet süresi ve performans düzeyine göre saptanır.
  İş Değerlemesi
  Ücretlendirmede adaleti ve içsel eşitliği sağlamak için emeğin karşılığı olan ücretin
  adil ölçülere göre belirlenmesi gerekir. Bu konuda iki ölçü, bir, ücretlerin yapılan işlerin
  içeriğine ve nispi önemine göre belirlenmesi ve ikincisi, işletmedeki ücret düzeyinin diğer
  71
  işletmelerdeki benzer işlere ödenen ücretlerle karşılaştırılabilir olmasıdır. Buna göre ücret
  belirlenirken “bu işin değeri nedir?” sorusuna cevap aranmalıdır.
  İş değerlemesi, çalışanların performans değerlemesinden ayrı olarak işlerin nispi
  öneminin belirlenmesidir. İş değerlemesi bir işletmenin bir işin başka bir işe göre göreli
  değerini belirlediği bir parasal ödeme sisteminin parçasıdır. İş değerlemenin amacı adil
  olmayan ücret sistemlerinden dolayı ortaya çıkan içsel ücret eşitsizliklerini gidermektir. İş
  değerlemesinin amacı “biz ne kadar ücret ödeyeceğiz?” sorusuna cevap aramaktır. İşletmenin
  ücret ve maaş ödeyeceği katkı ve maliyetler (beceriler, sorumluluklar, güçlükler, sıkıntılar,
  uygunsuzluklar ve hoşnutsuzluklar) nelerdir? O halde, bir iş diğer işlere göre nasıl
  karşılaştırılabilir?
  İşletmenin her faaliyetinde olduğu gibi iş değerlemesi çalışmasında da bir plan
  dahilinde hareket edilmeli ve bazı aşamalar izlenmelidir. Buna göre bir iş değerlemesi
  çalışmasında genellikle şu ana aşamaları içeren bir plan önerilmektedir:
  1. İş değerlemesi amacının belirlenmesi
  Bu aşamada iş değerlemesinin hangi amaca yönelik olduğu ve hangi faydaların elde
  edileceği belirlenmelidir. Bir iş değerlemesinde şu faydaların sağlanması
  hedeflenebilir:
   İşletmede ücret esas temel ilkeleri belirlemek
   Eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlamak
   İş piyasasına ve işe göre ücret saptandığı için iç ve dış ücret adaletini sağlamak
   Adil ücret ödemesi ile çalışan memnuniyeti ve motivasyonunu sağlamak
   İşgücü maliyeti ve buna ilişkin yükümlülüklerin denetimini sağlamak
   Ücret yönetimine ilişkin şikayetleri azaltmak
   Sendika ile yapılan toplu pazarlıklar için bilimsel veri elde etmek
   Kıdem ve başarıya göre yükselme olanağı sağlamak
  2. İş değerlemesini yapacak kişileri seçmek
  İş değerlemesine başlamadan önce bu çalışmaları kimlerin yapacağının belirlenmesi
  ve bunların seçimi önem arz etmektedir.
  3. İş değerlemesinin kapsamı
  İşletmede hangi işlerin iş değerlemesi kapsamına alınacağı önceden saptanmalıdır.
  Değerlemenin kapsadığı işleri gruplandırma bu aşamada yapılır. İşler yönetsel işler ve
  üretim olarak gruplandırılabilir.
  4. İş değerlemesi yönteminin seçimi
  72
  Bir işin göreli önemi ve değeri bir işi işletme içerisindeki diğer işlerle veya belirli bir
  ölçekle karşılaştırmak suretiyle belirlenebilir. Dahası her bir karşılaştırma yöntemi bir
  bütün olarak işler veya işleri oluşturan faktörler esasına göre değerleme yapılmasını
  öngörmektedir. Buna göre iş değerlemesinde kullanılabilecek dört yöntem vardır:
   Sıralama yöntemi
   Dereceleme yöntemi
   Puanlama yöntemi
   Faktör karşılaştırma yöntemi
  Bu aşamalar dışında iş değerleme sürecine başlarken iş analizinin yapılmış ve işin
  çalışma koşulları ve iş tanımlarını belirlenmiş olmalıdır.
  Uygulamada bir işi diğerleri ile karşılaştırırken ve iş değerlemesi yaparken dört faktör
  kullanılmaktadır: Ustalık (beceri), Sorumluluk, Çaba ve İş koşulları. Bu dört faktör kendi
  içinde alt faktörlere ayrılmaktadır:
  Grup 1 - Ustalık
  Alt faktörler
  1. Öğrenim
  2. Deneyim
  3. Beceri
  4. İnisiyatif ve çare buluculuk
  Grup 2 – Sorumluluk
  Alt faktörler
  1. Makine, takım ve donanım sorumluluğu
  2. Malzeme ve ürün sorumluluğu
  3. Üretim sorumluluğu
  4. Başkalarından sorumluluk
  Grup 3 – Çaba
  Alt faktörler
  1. Bedensel çaba
  2. Düşünsel çaba,
  Grup 4 – İş Koşulları
  Alt faktörler
  1. İşin doğurabileceği tehlikeler
  2. Çalışma koşulları
  73
  Piyasa Ücret Araştırması
  İşlerin göreli değerlerinin iş değerlemesi ile belirlenmesinden sonra çalışana ödenecek
  fiili ücret miktarının saptanması yoluna gidilmelidir. Ancak ücret belirlenmeden önce, ücret
  ve maaşlarla ilgili olarak bir piyasa araştırması yapılmalıdır. Çünkü diğer işletmelerin ücret ve
  maaş uygulamaları, çalışanların morali, istihdamı ve personel seçimini etkilemektedir. Piyasa
  araştırmasında iş tanımları ve iş şartnameleri diğer işletmelerinki ile karşılaştırılarak tutarlılık
  sağlanmalıdır. Ayrıca bu incelemede kök ücretlerin soruşturulması yeterli olmayıp bunun
  yanında primler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar gibi ücret eklentileri ve çalışma saatleri,
  fazla çalışma, ücret artışları gibi hususlar soruşturulmalıdır. Böylece ücret araştırması ile bir
  işe iş piyasasında ne kadar ücret ödendiği ortaya konur ve ücretle ilgili verilerin ortalaması
  alınır.
  Kısaca, iş değerlemesi ile işletme içi eşitlik, ücret araştırması ile işletme dışı eşitlik
  sağlanır.
  Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
  Performansa dayalı ücret sistemleri ücret ile performans arasında ilişki kurulmasını
  öngören ücret sistemleridir.
  Performansa dayalı ücret sistemleri iki bakımdan incelenmektedir. Bunlardan birincisi
  özendirici ücret sistemleri diğeri ise liyakate dayalı ücret sistemleridir. Özendirici ücret
  planları bireylerin, grupların veya organizasyonların performans sonuçlarını ölçer ve bireyin
  aldığı toplam ücretin büyük bir kısmını oluşturur. Örneğin, satış personeline küçük bir baz
  ücret verilir, fakat aldığı parasal ödülün büyük bir kısmı komisyonlar vasıtasıyla kazanılır.
  Buna karşılık liyakate dayalı ücret planları performansın dolaylı ölçümüne dayanır. Liyakate
  bağlı yapılan ödeme çalışanın aldığı toplam ödemelerin küçük bir kısmını oluşturur.
  Performansa dayalı ücretin işletmeler açısından dört önemi vardır: Çalışan
  performansı ve rekabet, Çalışanın işletme performansına katkısını değerlendirmek, İşyerinde
  belirli davranışları özendirmek ve Örgütsel kültürde değişim sağlamak.
  Çalışan performansı ve Örgütsel rekabet. Performansa dayalı ücret ile ilgili araştırmalar
  bireysel özendirme planlarının çalışan performansını artırabileceğini göstermiştir. Örneğin,
  takım çalışmasına dayalı özendirme planları çalışan performansını %15-20 artırmaktadır.
  Çalışanların performansa göre ücret almaları sonucu bireysel performanslarını artırmaları
  işletmenin toplam performansını artırmaktadır. Bu nedenle bu ücret sisteminin iyi çalışması
  için performans değerlendirme kriterleri doğru kararlaştırılmalıdır.
  74
  Çalışanların İşletme Performansına Katkısını Tanımak. Çalışanlar arasında performans
  bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Performansa dayalı ücret bu farklılıkları ortaya
  çıkarmakta ve böylece bireysel performansı teşvik etmektedir. Bu nedenle performansa dayalı
  ücretleme, motivasyon teorisindeki çaba-performans ilişkisini sağlamakta ve çalışanların
  işyerinde beklenen çaba ve gayreti göstermesini sağlamaktadır. Performans ve parasal ödül
  arasında doğrudan bir bağlantı olursa çalışanlar çaba ve performanslarını artırmaktadır. Çünkü
  yüksek performansa sahip bir çalışan bu çalışmasının karşılığını, bireysel farklılığını ve
  işletmeye katkısını görmek ister.
  Belirli Davranışları Özendirmek. Performansa dayalı ücret sisteminin bir diğer amacı da
  çalışanların işletme için özellik arz eden bazı davranışları göstermelerini sağlamaktır. Bunun
  için, örneğin, çalışanların müşterilere dostça ve kaliteli hizmet vermelerini, yenilikçi
  yeteneklerini geliştirip kullanmalarını ve bilgi ve becerilerini geliştirmelerini özendirmek için
  ödüllendirilmeleri gerekmektedir. Bu noktada ödül bireysel performans ile
  ilişkilendirilmelidir.
  Örgütsel Kültürde Değişim Sağlamak. Performansa dayalı ücret esnekliğe, dinamizme,
  girişimcilik ruhuna ve kaynakların dikkatli dağılımına önem vermek koşuluyla işletmede
  bireysel performansı artırmaya yönelik kültür oluşturabilir.
  Liyakate dayalı ücret sistemi daha çok çalışanlar hakkında yapılan performans
  değerleme sonuçlarına göre ücret artışı sağlamaktadır. Buna göre herhangi bir liyakat ücret
  sisteminde iki ana unsur bulunmaktadır: Bir, performans değerleme ve ikincisi, performans
  değerlemeyi ücret artışlarına dönüştürme.
  Liyakat ücreti performans değerleme sonucu ortaya çıkan performansa düzeyine göre
  çalışanlara verilen ücret artışıdır. Buna göre liyakate dayalı ücret artışı çalışanın bir dönemde
  yaptığı ödev ve görevleri ile bu ödev ve görevleri yerine getirme durumuna göre belirlenir.
  Liyakate dayalı ücret ile yüksek performans gösteren çalışanlara farklılaştırılmış ücret ödenir.
  Özendirici Ücret Planları
  Tüm özendirici ücret planlarının ana amacı çalışan verimliliğini artırmak ve
  dolayısıyla rekabet avantajı elde etmektir. Bu amaçla işletmeler hem çalışanların ihtiyaçlarını
  hem de işletme amaçlarını dikkate alarak çeşitli özendirici ödeme planları kullanmaktadırlar.
  Özendirici ücret planlarının başlıca özelliği elde edilen kazançların doğrudan çıktıyla
  veya üretim miktarıyla ve zamanla ilgili olmasıdır. Bireysel özendirmede her bir iş için ve
  grup özendiricilerinde birbiriyle ilişkili işler için başarı ölçütü belirlenir. Buna göre
  çalışanların kazançları ya bireysel ya da grup başarısına göre değişir.
  75
  Özendirici sistemler ödülü başarıya bağlayan tüm ödeme ve prim ödeme planlarını
  içermektedir. Bununla birlikte özendirici sistem ücretleri çalışanların verimliliklerine, takım
  ölçütlerine veya tüm işletmenin verimliliğine ve karlılığına bağlayan ücretlendirmedir.
  Özendirici ücrette dört plan türü bulunmaktadır:
  1. Bireysel özendirici ücret planları
  2. Takım esaslı ödüllendirme planları
  3. İşletme veya fabrika çapında verimlilik planları
  4. Kar paylaşım planları
  Bireysel Özendirme Planları. Bireysel özendirmenin amacı belir bir miktarın üzerinde
  üretim yapan işçiye parasal teşvik sağlamaktır. Örneğin, üretim miktarı ile ücreti
  ilişkilendirmek ve karton üretimi yapan bir işletmede 1000 birimin üzerindeki her bir karton
  üretimi için 25 kuruş ek ödemek yapmak.
  Bu kapsamda endüstri mühendisliği görevleri daha etkin olarak organize ederken,
  bireysel özendirme planları çalışanları görevlerini yapma konusunda motive etmektedir.
  Üretim işçileri için iki tür özendirici ücret planı vardır: 1. Parça başı ücret planları, 2. Üretim
  prim planları.
  Parça başı ücret planları, yapılan üretim miktarına göre ücret ödemeyi esas almaktadır.
  Karton başına 25 kuruş ödemek gibi. Üretim prim planları ise belirli bir düzeyi aşan üretim
  miktarı için veya belirli bir standart süreden daha kısa zamanda işin tamamlanması üzerine
  yapılan ücret ödemelerini kapsamaktadır.
  Takım Esaslı Ödüllendirme Planları. Takım esaslı ücretlendirmede çalışanın ücreti üyesi
  olduğu takımın performansına göre belirlenmektedir. Bu plan bireysel performansı
  belirlemenin güç olduğu ve performansın takım çalışmasına bağlı olduğu durumlarda söz
  konusudur.
  Özendirici bir teknik olarak bu yöntemin kullanılabilmesi için a) takım üyelerinin
  sorumlulukları birbiri ile bağlantılı, b) takım üyeliğinin sürekli olması ve c) takım üyeleri
  arasında bağlılık olmalıdır.
  Takım performansı şu yöntemlerle ödüllendirilebilir:
   Takım performansına yaptıkları katkıdan dolayı çalışanları bireysel ödüllendirme
   Yüksek performanstan dolayı bir grup çalışanı takım halinde ödüllendirme
   İşletmenin genel performansına bağlı olarak tüm çalışanları eşit olarak ödüllendirme
  Kar Paylaşım Planları. Kar paylaşımı net dönem karının belirli bir yüzdesini çalışanlara
  dağıtarak yapılan ödemedir. İlk defa Walt Disney firması tarafından kullanılan kar paylaşım
  planları işletme dönem karını çalışanlarla paylaşmak için tasarlanmıştır. Bu plan çalışanları
  76
  işletme ortak amaçlarına yöneltir ve kendini takımın bir parçası hissetme duygusuna neden
  olur. Bu kar paylaşımı çalışanın sabit ücretine veya maaş ve ücretlerine yapılan ekstra bir
  özendiricidir.
  Kar paylaşım planlarının çeşitli amaç ve faydaları vardır: 1. İşçi ve işveren arasında
  ortaklık duygusu oluşturmak ve çalışanları işletme amaçlarına yönlendirmek, 2. Çalışanları
  işletme ile özdeşleştirmek, 3. Çalışanları işletme amaçlarını başarmaya motive etmek, 4.
  Çalışanların parasal güvencelerini artırmak, 5. Üretimi, işletme karlılığını ve verimliliği
  artırmak.
  Üç genel tipte kar paylaşma planı bulunmaktadır: 1. Karın dağıtılacak kısmının nakit
  olarak hemen dağıtılması, 2. Karın dağıtımının ileri bir tarihe bırakılması, 3. Bu iki yöntemin
  bir arada kullanılması. Birincisine göre karın belirli bir yüzdesi bir yıllık veya daha az
  aralıklarla nakit olarak dağıtılır. İkincisinde, karın belirli bir yüzdesi emeklilik, ölüm ve işten
  ayrılma gibi durumlarda çalışanlara ödenmek üzere alıkonulur veya Wal-Mart firmasında
  olduğu gibi çalışanların hesabına kaydedilir.
  Personele dağıtılan karın miktarı işletmenin toplam karının %5’i ile %50’si arasında
  değişebilir. Genellikle net karın %20-25’i dağıtılır. Karın personele dağıtımı eşit olabileceği
  gibi, dağıtım çalışanların liyakat veya kıdemlerine göre ücrete yansıtılabilir.
  Örnek Olay: İhtilaflı İş7
  Bir çamaşır şirketinin ücret yöneticisi olan Sarp Yalçın, genellikle rahat ve iyi
  tabiatlıydı. Sarp Bey, şirketteki en popüler yöneticilerden birisiydi. Bununla birlikte bu Cuma
  sabahı, Sarp Bey, her zamanki gibi görünmüyordu. Şirketin iş değerleme komitesinin başkanı
  olarak Sarp Bey, birkaç işin yeniden değerlendirilmesi için komiteyi sabah toplantısına
  çağırdı. İşler yeni değerlendirilmiş ve 3. derecede ücret tahsis edilmişti. Fakat ofis yöneticisi
  olan Tuna Yılmaz, bir işin olduğundan daha düşük değerlendirilmiş olmasından dolayı
  sinirliydi. Tuna Bey, konuyu aynı zamanda iş değerlendirme komitesinin üyeleri olan iki
  yöneticiye götürmüştü. İki yönetici (üretim yöneticisi Hamdi Serin ve genel pazarlama
  yöneticisi Sevtap Güler), bu durumda değerlerinin yeniden gözden geçirilmesini istediler.
  Hamdi Bey ve Sevtap Hanım uyuşmazlık konusunda Tuna Bey’i desteklediler ve Sarp Bey,
  gerçekleşmesi kesin yüzleşmenin hemen yapılacağını beklemiyordu.
  İhtilaflı iş resepsiyon memurunun işiydi. Şirkette sadece bir resepsiyon memurluğu
  pozisyonu vardı ve bu iş Burcu Hanımındı. Burcu Hanım komite üyelerinin herhangi birinden
  daha fazla, 12 yıldan beri şirkette çalışıyordu. Burcu Hanım oldukça etkin biriydi ve başkan
  7 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6.Baskı, s.407.
  77
  dahil hemen hemen şirketteki tüm yöneticiler, onun göze çarpan işine dikkat çekmiş ve
  yorumda bulunmuşlardı. Hamdi Bey ve Sevtap Hanım özellikle Burcu Hanım’dan
  hoşnutlardı. Çünkü o, şirketin müşterilerini ve işyerini sıkça ziyaret eden satıcıları samimi bir
  şekilde karşılamış ve işlerini halletmeye çalışmıştır. Hamdi Bey ve Sevtap Hanım, Burcu
  Hanım’ın şirketin olumlu bir imaj elde etmesinde önemli bir katkıda bulunduğunu kabul
  etmişlerdi.
  Toplantı başladığında Sarp Bey “Günaydın. Biliyorum meşgulsünüz, bu yüzden
  izleyeceğimiz yolu göstermeme izin verin. Bu sabah değerlendirmemiz gereken birkaç iş var
  ve hemen başlamayı öneriyorum…” dedi. Bu cümleyi bitiremeden Hamdi Bey sözünü kesti,
  “Burcu Hanım ile ilgili olanla başlamayı öneriyorum.” Sevtap Hanım da aynı fikirde
  olduğunu ifade etti. Söz kendine geçtiğinde Sarp Bey sessiz fakat kuvvetli bir şekilde
  açıklamada bulundu: “Hamdi, biz Burcu Hanımı değerlendirmek için burada değiliz. Onun
  amiri performans değerleme döneminde onu yapar. Biz iş içeriğine dayalı olarak işleri
  değerlendirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bunu adaletli bir şekilde yapmak, kişilikleri
  değerlendirme dışında bırakmak durumundayız.” Sarp Bey, o zaman resepsiyon işinin iş
  tanımlarının kopyalarını Hamdi Bey ve Sevtap Hanıma verdi. Onlar buna çok sinirlendiler.
  Tartışma Soruları
  1. Sarp Beyin kişiyi değil işi değerlendirme konusundaki ısrarında haklı olduğunu
  hissediyor musunuz?
  2. İşin nasıl ifa ediliyor olduğuna bakmaksızın bir işletmedeki her iş için maksimum bir
  ücret haddi olduğuna inanıyor musunuz?
  3. Burcu Hanımın kendi ücret derecesi sıralamasının maksimumunu kazandığını
  varsayalım. Burcu Hanım hangi yollarla bir maaş artışı elde edebilir?
  Örnek Olay: Performansa Dayalı Ücret8
  Kimsan Şirketi kimyasal maddelerin üretimi ve dağıtımı işinde faaliyet gösteren bir
  firmadır. Kimsan’ın üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinin önemli bir kısmının bilgisayar
  teknolojisi kullanılarak denetlenmesinden dolayı firmada bilgisayar işlemleri maliyeti oldukça
  yüksektir. Firmanın bilgi işlem departmanından sorumlu yöneticisi T.Kuşhan departmanın bu
  yılki bütçesinin 450 milyar TL olacağını tahmin etmektedir. Ancak Kimsan’ın kontrolörü bu
  maliyetin oldukça yüksek olduğunu belirtmiş ve Bay Kuşhan’dan mümkün olan her yerde
  maliyetleri azaltıcı önlemler almasını istemiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için Bay Kuşhan
  8 Prof.Dr.Dursun Bingöl (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6.Baskı, s.447.
  78
  bilgisayar hizmetlerinin mevcut düzeyi ve tipini incelemek için sistem analistlerini
  görevlendirmiştir. Analistlerden işlemleri modernize etmeleri ve gereksiz yönetim
  raporlamaları ile seyrek kullanılan bilgisayar teçhizatını elimine etmeleri istenmiştir.
  Yıldıray Tan, Bay Kuşhan için çalışan en iyi ve en parlak sistem analistlerinden
  biridir. Birkaç haftalık yoğun inceleme ve araştırmadan sonra Yıldıray Bey bilgi işlem
  bütçesinde yıllık 80 milyar TL tasarrufa yol açacak bir öneri sunmuştur. Bütçedeki bu azalma
  şöyle sağlanacaktır: 1. Gereksiz raporlama ve veri toplama işlemlerinin elimine edilmesi, 2.
  Gereksiz veya seyrek olarak kullanılan bilgisayar ekipmanının kaldırılması, 3. Mevcut bilgi
  kaynaklarının koordinasyonu ve daha verimli kullanılması, 4. Mümkünse daha az maliyetli
  olan yığın bilgisayar işlemlerinin yapılması, 5. Üretim ve yönetim kontrol sistemlerinin
  birleştirilmesi. Bu öneriler ile yönetime sunulan hizmetlerin kalite ve niceliğinde değişme
  olmadan bilgi işlem maliyetleri düşürülmüş olacaktı.
  Bay Kuşhan, Yıldıray Bey’in çalışmasından bir hayli etkilenmişti ve onun iyi bir
  ödülü hak ettiğine inandı. Bay Kuşhan Yıldıray Bey’e Özel Liyakat Ödülü verilmesi için
  yönetime tavsiyede bulunacağını söyledi. Bu ödüllerin idaresi kontrolörün bürosu tarafından
  yapılmakta idi ve bu ödüller firmanın motivasyon programının önemli bir parçası idi. Bu
  program altında çalışanın amiri astının ne kadar para ödülü alması gerektiği konusunda
  tavsiyede bulunmaya yetkili kılınmıştı. Genel olarak çalışana verilecek ödül onun sorumlu
  olduğu alanda yaptığı tasarrufların dolar değerinin belirli bir yüzdesi idi. Bay Kuşhan,
  Yıldıray Bey’e önerileri ile firmaya sağladığı tasarrufun (80 milyar liranın) %3’ü olan 2milyar
  400 milyon lira verilmesini önerdi.
  Yıldıray Bey’e ödül verilmesini tavsiye etmesinden 2 ay sonra Bay Kuşhan
  kontrolörden bir mektup aldı. Kontrolör mektubunda bu ödülün verilemeyeceğini çünkü
  Yıldıray Bey’in bu ödülü hak etmediğini bildiriyordu. Kontrolör’e göre bilgi işlem
  maliyetlerini düşürmek konusunda Yıldıray Bey’in plan geliştirmesi zaten onun işinin bir
  parçası idi ve bu da ek bir parasal ikramiye almasını gerektirmiyordu. Bay Kuşhan bu kararın
  haksız ve tipik bir muhasebeci zihniyetinin ürünü olduğuna inanıyordu. Bundan sonraki
  birkaç ay Bay Kuşhan ile kontrolör arasındaki mektuplaşmalar ve telefon görüşmeleri ile
  geçti. Her biri kendi gerekçelerini tartışmaktaydı. Yıldıray Bey, Bay Kuşhan’a ödül
  durumunun ne aşamada olduğunu sorduğunda; Bay Kuşhan, ona bu konuda kontrolör ile
  arasındaki anlaşmazlıktan bahsetti. Ancak Bay Kuşhan, Yıldıray Bey’e gerekirse konuyu
  firma başkanına götüreceğini söyledi ve sonunda ödülün mutlaka verileceği konusunda ona
  güvence verdi.
  79
  Bay Kuşhan’ın ödül için tavsiyede bulunmasından yaklaşık 16 ay sonra kontrolör ile
  Bay Kuşhan uzlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Yıldıray Bey’e 500 milyon lira nakit para ile
  bir başarı sertifikası verilecekti. Ödül töreninde Yıldıray Bey para ödülünü ve başarı
  sertifikasını aldı. Ödül töreninin ertesi günü Yıldıray Bey, Bay Kuşhan’a kendisine teklif
  edilen başka bir işi kabul ettiğini söyledi ve istifasını sundu.
  Tartışma Soruları:
  1. Sizce %3’lük ikramiye adil miydi?
  2. Kimsan’ın öneri sistemindeki problemler nelerdir?
  Kaynaklar
  Bingöl, Prof.Dr.Dursun (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 6.Baskı.
  PriceWaterhouseCoopers, 2000 İK Türkiye Raporu.
  Uysal, Gürhan (2005) İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine
  Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora
  Tezi.


  Kaynak : www.bafrakidem.org


   

  Ekli Dosyalar:

  Bekir38, adipik, Hüseyin KORKMAZ ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica