Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (Haziran 2012)

Konu, 'Yasalar' kısmında HüseyinK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Muratc

  Muratc TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar kabul edilen metindeki yürürlük maddesi ile ilgili durum,


  Yürürlük

  Madde 39- (1) Bu kanunun,

  a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;
  1) Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
  2) 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 maddeleri yayımı tarihinde

  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 6 ay sonra,
  yürürlüğe girer.

  şeklindedir. 2 yıllık geçiş süresi sadece 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli vb kişileri istihdam etmesi yada OSGB'den hizmet alması ile ilgili geçiş süresidir. Yine aynı şekilde 1 yıllık geçiş süresi ise 50 kişiden az çalışanı olan ve tehlikeli yada çok tehlikeli işler kapsamındaki işyerleri için geçerlidir. 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerleri için ise tehlike sınıfına bakılmaksızın bu süre 6 aydır.

  Ayrıca yasada yer alan; Risk değerlendirmesi, acil durumlara hazırlık, eğitim vb tüm düzenlemelere ilişkin olarak çalışan sayısı veya tehlike durumuna bakılmaksızın 6 aylık bir geçiş süresi tanınmıştır. Dolayısı ile 50 kişiden az çalışanı olan ve kendilerine İSG uzmanı, işyeri hekimi çalıştırma yada OSGB'den hizmet alma konusunda yukarıdaki 39.maddede belirtildiği şekilde 1 yada 2 yıllık geçiş süresi hakkı tanınmış olan işyerleri de yasadaki operasyonel sorumluluklarını ya kendileri yerine getirecek yada mecburen dışarıdan hizmet almak zorunda kalacaktır.

  Murat Çalışır
  LİDER
  İş Güvenliği ve Çevre
  Yünsa Yünlü San. Tic. A.Ş.


   
  Hakan COŞKUN ve mehmet ünal bu yazıya teşekkür etti.
 2. murat aytekin

  murat aytekin TÜİSAG Üyesi

  BMM Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
  Kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), genel kolluk kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığı’nın faaliyetlerinde, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hakkında, hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde uygulanmayacak.İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyecek.
  İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek.
  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek.
  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek.
  Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacak.
  İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az © sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacak.
  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak.
  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde bu süreler fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma olarak değerlendirilecek.
  Acil durumları önceden değerlendirecek
  İşveren; meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacak, acil durum planlarını hazırlayacak.
  İşveren, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapacak.
  Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilecek. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.
  Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli yere gidecek.
  İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilecek.
  Kaza ve meslek hastalıklarının kaydı tutulacak
  İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek, işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirecek.
  Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulacak. Konsey; Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı, ilgili bakanlıklardan birer genel müdür, Yükseköğretim Kurulu’ndan bir yürütme kurulu üyesi; sendikaların üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçü ile TOBB, TESK, Türk Tabipler Birliği, TMMOB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden birer yönetim kurulu üyesinden oluşacak.
  İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde kurul oluşturacak.
  Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi, teftişi, bakanlık iş müfetişlerince yapılacak.
  İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümününde veya tamamında iş durdurulacak.
  ”Çok tehlikeli” sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.
  İşveren işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeyecek veya aynı ücretle başka bir iş verecek.
  Cezalar
  Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL ceza uygulanacak.
  İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL; risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin TL ceza verilecek.
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin TL, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL, güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine 80 bin TL idari para cezası verilecek.
  İşyerine sarhoş gelmek
  İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak.
  İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahip olacak.
  Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen, kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan, işinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan çalışanlar için yaptırım uygulanmayacak.
  İşveren, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlayacak.
  Yayın yapma zorunluluğu getiriliyor
  TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapacak.
  Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak RTÜK’e teslim edilecek. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 60 dakikalık süreye dahil edilmeyecek. Bu programlar, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları, RTÜK, bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanacak.
  Bu düzenleme kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.
  Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilen işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri haklarında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlatılanlar işlemden kaldırılacak, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemeyecek.
  16-18 yaşlar arasındaki gençlerin çalışabilecekleri işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek.
  120′si uzman, 130′u da uzman yardımcısı olmak üzere toplam 340 kadro ihdas edilecek.
  ”Gecikmeli de olsa yasalaştı”
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, milletvekillerine yönelik teşekkür konuşmasında, çalışma hayatı açısından çok önemli bir düzenleme yapıldığını belirterek, gelişmiş ülkelerin böyle bir düzenlemeyi 1970′li yıllarda yürürlüğe koyduğuna dikkati çekti. Çelik, ”Bizde gecikmeli de olsa bugün yasalaşmış oluyor” dedi.
  Çelik, daha önce emeklilerle ilgili intibak yasası, memurlara toplu sözleşme hakkı tanıyan kamu görevlileri sendika yasasının çıkarıldığını, bugün de iş sağlığı ve güvenliği tasarısını yasalaştırdıklarını söyledi.
  Bakan Çelik, düzenlemenin kapsamı konusundaki eleştirilere katılmadığını belirterek, ”İş akdi çerçevesindeki bütün çalışanları kapsayan bir düzenleme yaptık. Bütün grup başkanvekillerine, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Yasanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Çelik, Toplu İş İlişkileri Yasası’nı da bu dönem içinde çıkarmayı arzuladıklarını ifade etti.
  CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, tasarı üzerindeki görüşmelerin sabah saatlerine kadar sürmesini eleştirerek, ”Ben Meclis’te çalışan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü biz yarın gelmesek de hesap soran olmayacak ama onlar yarın yine işlerine gelecekler. Bu kanunun uygulanamayacağı buradan belli” dedi.
  AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise dünyada 1970′li yıllarda uygulanmaya başlanan bir mevzuatı getirdikleri için teşekkür edilmesi gerektiğini, ancak muhalefetin eleştirilerinin, tasarıyı engelleme niteliğinde olduğunu söyledi.
  AA
  Kaynak : haber7.com


   
  mehmet ünal bu yazıya teşekkür etti.
 3. HüseyinK

  HüseyinK TÜİSAG Üyesi

  Yasa meclisten geçti son rutuşları kaldı ve cumhurbaşkanının onayından geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte tüm maddeleri okuyabileceğiz,paylaşabileceğiz diye düşünüyorum...

     

   
 4. yetginsercan

  yetginsercan TÜİSAG Üyesi

  Bu güncel mi acaba?

   
 5. yetginsercan

  yetginsercan TÜİSAG Üyesi

  Sorumu geri alıyorum. Teşekkürler paylaşım için.

     

   
 6. volkan seven

  volkan seven TÜİSAG Üyesi

  TMM AÇABİLDİM TŞKLER

   
 7. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Arkadaşlar merhaba,
  Verilen linkteki dosya sitemize eklenmiştir.
  İyi çalışmalar.
   

  Ekli Dosyalar:

  Aytuğ ve cetintatar bu yazıya teşekkür etti.
 8. okko

  okko TÜİSAG Üyesi

  Teşekkürler Kaan Bey bunu iyi okumak anlamak lazım şimdi.   
 9. Burak HEKİM

  Burak HEKİM TÜİSAG Üyesi

  kaan bey bu kabul edilen tasarı değil mi??

     

   
 10. brktbk

  brktbk TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar danışmanlık hizmeti veren uzmanlar için sizce getirileri veya götürüleri ne oldu?saygılar.   
 11. Emre DEDE

  Emre DEDE TÜİSAG Üyesi

  Yazdırılabilir şekilde hizmette.   

  Ekli Dosyalar:

 12. bahrig

  bahrig TÜİSAG Üyesi

  34-35. maddeler birleşmiş, son haline çok daha yakın biraz daha kullanışlı bir metin ekliyorum,
  Not: alıntıdır, kaynak dökümanın başında mevcuttur, hazırlayana teşekkürler.

   

  Ekli Dosyalar:

  cetintatar bu yazıya teşekkür etti.
 13. Abdulkadir SARIALTIN

  Abdulkadir SARIALTIN TÜİSAG Üyesi

  Yürürlüğe giriş tarihlerini geç buldum... İnsanlar ölmeye devam edecek yasa çıktı ama 6 ay 1 ay 2 yıl sonra yürürlüğe girecek ilginç. Ölenlerin veballeri ne olacak burada devletin konumu nedir? Tartışılır... Saygılar....
   
 14. Musa Kıransoy

  Musa Kıransoy TÜİSAG Üyesi

  İhmal olması ile ilgili şöyle bir durum var kusuruna bakılacak. Diyecek mi peki %100 isg uzmanı veya hekim sorumlu onun için askıya alındı belgesi ! cevap : HAYIR . Kusuru olması belgesinin askıya alınması için yeterli sebep teşkil etmektedir.

   
 15. şükrü karaca

  şükrü karaca TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar kabul edilen yasada C sınıfı B nin yerine bakabilir diye bir ibare varmı?   
 16. KadirCoskun

  KadirCoskun TÜİSAG Üyesi

  Evet Var GEÇİCİ MADDE 4' te belirlenmiştir.

   
 17. Mustafa ESEN

  Mustafa ESEN TÜİSAG Üyesi

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık
  ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve
  yükümlülüklerini düzenlemektir.
  Kapsam ve istisnalar
  MADDE 2- (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin
  işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet
  konularına bakılmaksızın uygulanır.
  (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
  a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel
  kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  c) Ev hizmetleri.
  ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş
  yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde
  Tanımlar
  MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam
  edilen gerçek kişiyi,
  c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir
  alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
  ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye,
  yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve
  yeterli eğitime sahip kişiyi,
  d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek

  üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa
  göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
  e) Genç çalışan: On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış çalışanı,
  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,
  iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
  g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
  vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,
  ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve
  kuruluşları,
  h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte
  örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve
  aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku,
  yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları
  da içeren organizasyonu,
  ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,
  işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
  i) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,
  gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
  j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,
  1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,
  m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk
  Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği
  hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça
  yetkilendirilen birimi,
  n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri
  ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
  o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
  ihtimalini,
  ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu
  tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz
  edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli
  çalışmaları,
  p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar
  veya hasar verme potansiyelini,
  r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya

  ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer
  hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,
  s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş
  sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
  t) İş Yeri Hemşiresi; 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili,
  sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hemşireliği
  belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,
  ifade eder.
  (2) işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu
  Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  İşverenin genel yükümlülüğü
  MADDE 4- (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu
  çerçevede;
  a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,
  organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
  değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve
  uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d)
  Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
  girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
  (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan
  kaldırmaz.
  (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
  Risklerden korunma ilkeleri
  MADDE 5- (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde
  bulundurulur:
  a) Risklerden kaçınmak.
  b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
  c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

  ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim
  metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tek düze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve
  güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
  d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
  e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
  f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin
  etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
  g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, ğ) Çalışanlara uygun
  talimatlar vermek.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da
  kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
  Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını
  veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak
  belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate
  alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
  b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri
  amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
  c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile
  ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
  d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında;
  görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere
  kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
  (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş
  sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan
  alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
  MADDE 7- (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla
  destek sağlanabilir:
  a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta
  yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli
  sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

  b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan
  primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.
  c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
  ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin
  sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan
  ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler,
  sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
  d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve
  doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.
  (2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
  Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir:
  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması.
  b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak;
  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek
  olunacak kısmı ve ödenme şekli.
  c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar, ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti
  verecek kuruluşların özellikleri.
  (3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
  Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir.
  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  MADDE 8- (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri
  nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık
  içerisinde yürütür.
  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle
  ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz
  edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine
  bildirir.
  (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği
  hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
  (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına
  neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri
  hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
  (5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,
  tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az

  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının
  ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.
  (6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli
  görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda,
  çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
  Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
  (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği
  uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında,
  belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin
  muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu
  şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık
  katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden
  damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave
  ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan
  görevlendirmeler dikkate alınmaz.
  (8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
  işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve
  güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak
  üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.
  Tehlike sınıfının belirlenmesi
  MADDE 9- (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
  Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de
  dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan
  komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.
  (2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
  Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
  MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya
  yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
  a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
  b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
  c) İşyerinin tertip ve düzeni,
  ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın
  çalışanların durumu.
  (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile
  kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
  (3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri;

  çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari
  yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz
  kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını
  sağlar.
  Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
  MADDE 11- (1) İşveren;
  a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
  gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi
  mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
  tedbirleri alır.
  b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,
  acil durum planlarını hazırlar.
  c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği,
  çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla
  mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli
  sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her
  zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri
  dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  Tahliye
  MADDE 12- (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;
  a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için,
  önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
  b) Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak
  görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
  (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile
  karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi
  için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.
  Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden
  dolayı sorumlu tutulamaz.
  Çalışmaktan kaçınma hakkı
  MADDE 13- (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı
  işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar

  verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu
  tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
  (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler
  alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile
  kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
  (3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak
  zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider.
  Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.
  (4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda,
  tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş
  sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
  (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması halinde, bu madde hükümleri
  uygulanmaz.
  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  MADDE 14- (1) İşveren;
  a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile
  ilgili raporları düzenler.
  b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş
  ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
  potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.
  (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:
  a) İş kazalarını kazadan sonraki üç işgünü içinde.
  b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını,
  öğrendiği tarihten itibaren üç işgünü içinde.
  (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal
  Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
  (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti
  sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik
  Kurumuna bildirir.
  (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak
  Bakanlıkça belirlenir.

  Sağlık gözetimi
  MADDE 15- (1) İşveren;
  a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine
  tabi tutulmalarını sağlar.
  b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
  1) İşe girişlerinde.
  2) İş değişikliğinde.
  3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
  dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
  4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça
  belirlenen düzenli aralıklarla.
  (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
  belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
  (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya
  işyeri dışında hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
  Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar
  kesindir.
  (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet İşverence
  karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
  (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri
  gizli tutulur.
  Çalışanların bilgilendirilmesi
  MADDE 16- (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren,
  çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda
  bilgilendirir:
  a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile
  ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
  c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda
  görevlendirilen kişiler
  (2) İşveren;
  a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün
  çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal
  bilgilendirir.

  b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri
  almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.
  c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz,
  teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan
  temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.
  Çalışanların eğitimi
  MADDE 17- (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim
  özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde
  veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun
  olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
  (2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
  (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı
  işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
  (4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu
  kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili
  ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
  başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
  (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve
  güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın,
  başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
  (6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin
  verilmesini sağlar.
  (7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen
  süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması
  hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
  Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
  MADDE 18- (1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha
  fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa
  çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:
  a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve
  bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.
  b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların
  sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.
  (2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin
  alınmasını sağlar:

  a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı
  ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.
  b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması
  gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.
  c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi, ç) Çalışanların
  bilgilendirilmesi.
  d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.
  (3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin
  yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları
  kısıtlanamaz.
  Çalışanların yükümlülükleri
  MADDE 19- (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki
  talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer
  çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
  (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri
  şunlardır:
  a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını
  kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi
  olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
  b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
  c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın
  bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya
  çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
  ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların
  giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.
  d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile
  işbirliği yapmak.
  Çalışan temsilcisi
  MADDE 20- (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde
  bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya
  seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini
  görevlendirir:
  a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

  b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı
  bulunan işyerlerinde dört.
  d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
  (2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında
  yapılacak seçimle belirlenir.
  (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması
  için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
  (4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları
  kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
  (5) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak
  da görev yapar.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konsey, Kurul ve Koordinasyon
  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
  MADDE 21- (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için
  tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.
  (2) Konsey, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
  a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu
  Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
  b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve
  Hayvancılık, Kalkınma, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.
  c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir
  başkan yardımcısı.
  ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden,
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk
  Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları
  Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.
  d) İhtiyaç duyulması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile
  belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki
  temsilci.
  (3) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki
  olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

  (4) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.
  (5) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu
  kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz.
  (6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü
  olarak da toplanabilir.
  (7) Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.
  İş sağlığı ve güvenliği kurulu
  MADDE 22- (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
  işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
  (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
  a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve
  kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren,
  koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve
  koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise,
  koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul
  oluşturulur.
  (3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun
  oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında
  diğer işverenleri bilgilendirir.
  İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
  MADDE 23- (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni
  ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne
  alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde
  yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.
  (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi
  yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim,
  işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli
  tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş ve İdari Yaptırımlar
  Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

  MADDE 24- (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği
  yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak
  teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.
  (2) Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya,
  bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve
  denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak,
  işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla
  yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenir.
  (3) Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi
  konusu ve sonuçlarına ait işlemler, Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak
  yönetmeliğe göre yürütülür.
  İşin durdurulması
  MADDE 25- (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
  ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike
  giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan
  ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok
  tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı
  veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması
  durumunda iş durdurulur.
  (2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve
  güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit
  tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun
  acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya
  kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
  (3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve
  İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri
  tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi
  gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine
  getirilir.
  (4) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı işgünü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin
  durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.
  Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı işgünü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.
  (5) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi
  hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.
  (6) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde
  bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

  İdari para cezaları ve uygulanması
  MADDE 26- (1) Bu Kanunun;
  a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine
  getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,
  b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi
  görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam
  ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk
  Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen
  yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine
  aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,
  c) 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı
  binbeşyüz Türk Lirası,
  ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan
  işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü
  fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,
  d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük
  için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
  e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir
  yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine
  getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine
  getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,
  f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene,
  sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,
  g) 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir
  çalışan için bin Türk Lirası,
  ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene
  her bir çalışan için bin Türk Lirası,
  h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için
  ayrı ayrı bin Türk Lirası,
  ı) 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen
  işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene
  binbeşyüz Türk Lirası,
  i) 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı
  ikibin Türk Lirası,
  j) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen

  yönetimlere beşbin Türk Lirası,
  k) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm,
  inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve
  güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene beşbin Türk Lirası,
  1) 25 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında
  verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine
  getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası, altıncı fıkrasında
  belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası,
  aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
  m) 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene ellibin
  Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete
  geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete
  devam eden işverene seksenbin Türk Lirası,
  n) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen
  işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası,
  idari para cezası verilir.
  (2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il
  müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para
  cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir
  Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet
  MADDE 27- (1) Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm
  bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
  (2) Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır.
  (3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve
  benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge
  verebilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler
  Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı
  MADDE 28- (1) İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki
  veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.
  (2) İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi
  şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.
  (3) Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz:

  a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle
  görevlendirilenler.
  b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki
  içmek zorunda olanlar.
  c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.
  Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
  MADDE 29- (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için,
  işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren
  tarafından hazırlanır.
  (2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik
  ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
  MADDE 30- (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
  yönetmeliklerle düzenlenir:
  a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut
  durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan
  ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri,
  özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar halinde
  çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların
  çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması
  ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile bu Kanunun
  uygulanmasına yönelik diğer hususlar.
  b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak;
  1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik
  biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimlerde bulundurulacak donanım,
  2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş
  güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev,
  yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı
  tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl
  bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri,
  3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri,
  belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi
  ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım,
  4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike sınıfı ve çalışan
  sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin
  sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde işverenin kendisinin
  üstlenebileceği,
  5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri,

  unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer
  sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eğitim
  programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve
  belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler.
  c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde
  yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin
  verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi.
  ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsamında yapmakla
  yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve
  araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul
  ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli
  yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri.
  d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler,
  iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması,
  önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler.
  e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve
  güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu
  bulunan işler.
  f) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması halinde bu
  kurullar arasındaki koordinasyon ve işbirliği.
  g) İçişleri Bakanlığı ile müştereken, işyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi
  yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin
  geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, acil hallerde işin durdurulmasına
  karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması.
  ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin
  azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve
  sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve
  uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya
  Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin verilmesi.
  (2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan
  yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri,
  görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınır.
  Belgelendirme, ihtar ve iptaller
  MADDE 31- (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar
  ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara
  getirilen kuralların ihlâli halinde hafif, orta ve ağır ihtar olarak kayda alınması ile yetki belgelerinin

  geçerliliğinin doğrudan veya ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve
  esaslar Bakanlıkça belirlenir.
  Değiştirilen hükümler
  MADDE 32- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun;
  a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Geçici iş ilişkisi
  kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.”
  b) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan “veya
  84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi” ibaresi işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak
  gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” şeklinde değiştirilmiştir.
  c) 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “hafif işler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, onaltı
  yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri”
  ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 33- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
  Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünde yer alan
  “Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmüfettişi” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 34- Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölüme
  eklenmiş, ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden
  çıkarılmıştır.”
  MADDE 35-
  MADDE 36- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “4.
  Başbakanlık ve Bakanlıklarda” bölümünde yer alan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens. Müd.” ibaresi “İş
  Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 37- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
  Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “Yayın zorunluluğu
  EK MADDE 2- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel
  televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında
  kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici
  mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında
  olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo
  ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık altmış dakikalık
  süreye dahil edilmez. Bu programlar, Bakanlık ve bağlı ve ilgili kuruluşları, Radyo ve Televizyon Üst
  Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde

  meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan
  programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
  radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır.
  Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin
  denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.”
  Yürürlükten kaldırılan hükümler
  MADDE 38- 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:
  a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası,
  b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,
  c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,
  ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve Geçici 2 nci maddeler,
  (2) 4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve
  güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85
  inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden
  çıkartılmıştır.
  Atıflar
  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan
  atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
  Mevcut yönetmelikler
  GEÇİCİ MADDE 2- (l) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci
  maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu
  Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
  Sağlık raporları
  GEÇİCİ MADDE 3- (l) Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış
  bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir.
  İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
  GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan
  işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı
  görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı
  görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle
  (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.
  Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları

  GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş
  güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından
  verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya
  sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile
  değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce
  eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan
  eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin
  tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.
  (2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim
  kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle
  yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.
  İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri
  GEÇİCİ MADDE 6- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri
  hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali yargılama ve takibat
  yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.
  GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde Baş İş Müfettişi kadrolarında bulunanlar, hiçbir
  işleme gerek kalmaksızın İş Başmüfettişi kadrolarına atanmış sayılır.
  GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğünde
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdürü ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı
  unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihte sona erer ve bunlar en
  geç bir ay içinde derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Bunlar, yeni bir kadroya
  atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî
  haklarını almaya devam eder. Söz konusu personelin atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin
  olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri
  adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve
  ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları
  kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri
  adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve
  ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi
  ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları
  kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka
  kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
  (2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan boş bulunan 20 İş Sağlığı ve Güvenliği
  Uzmanı, 100 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı, 40 Memur, 40 Veri Hazırlama ve Kontrol
  İşletmeni ve 10 Mühendis kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim
  Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilir.

  Yürürlük
  MADDE 39- (1) Bu Kanunun;
  a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;
  1) Kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı
  tarihinden itibaren iki yıl sonra,
  2) 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden
  itibaren bir yıl sonra,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7, geçici 8 ve geçici 9
  uncu maddeleri yayımı tarihinde,”
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 40- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   
  şükrü karaca ve Taner KARAÇAYLI bu yazıya teşekkür etti.
 18. AYŞIN ÖCMENLER

  AYŞIN ÖCMENLER TÜİSAG Üyesi

  daha önce iş güvenliği sertifikası ve iş yeri hekimliği sertifikası alıp sertifikası geçersiz olanlar yenileme kursu ilemi sertifikalarını alabilecekler yoksa yeniden sınava girmek zorundamı kalacaklar.bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

   
 19. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  mustafa bey teşekkürler

   
 20. acarsebo

  acarsebo TÜİSAG Üyesi

  Sertifikanız geçerli olacak. Yeniden sınava veya kursa gitmenize gerek yok.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica