Son Hükümler

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler
- DİĞER MEMURLARIN MAKAM İZNİ:
Bu Tüzükte yazılı işçi sağlığını koruma ve işyerlerinin sağlık ve güvenlik şartlarını tamamlamak için, İş Kanununun uygulamasını sağlamakla görevli mahalli makamca istenildiğinde; illerdeki sağlık ve bayındırlık teşkilatıyla belediye, sağlık ve fen memurları veya Devlet, il veya belediyelerle ilgili müesseselerde görevli teknik yetkisi bulunanlar, bağlı bulundukları makamların izni ile bu Tüzük hükümlerine uygunluk bakımından kendilerine verilecek konuları inceleyerek sonucunu, anılan makama yazı ile bildirirler ve gerektiğinde Tüzük uygulamasının sağlanmasına ilişkin çalışmalara katılırlar.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:535)
- UYGULAMA KABİLİYETİ OLAN HÜKÜMLER:
İşçilerin sağlığı ve iş güvenliği bakımından özel şart ve tedbirleri gerektiren nitelikteki işyerleri için ayrıca özel hükümler getiren tüzükler çıkarılıncaya kadar bu çeşit işyerlerinde bu Tüzüğün uygulama kabiliyeti olan hükümleri uygulanır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Geçici Madde:1)
- KURMA İZNİ:
22 Aralık 1969 günlü ve 6/12782 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 515-520 inci maddelerini kapsayan işyerlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin hükümleri, 1475 sayılı İş Kanununun ikinci fıkrasına göre, “İşyerlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Tüzük” çıkarılıncaya kadar yürürlüktedir.(1)
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Geçici Madde:2)
(1) Bu maddede 1475 sayılı İş Kanununa göre çıkarılacak “İşyerlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Tüzük” çıkarılıncaya kadar, 22.12.1969 tarih ve 6/12782 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün” 515-520 inci maddeleri ekte yayınlanmıştır.
- TÜZÜK ÇIKMADAN KURULAN İŞYERLERİ:
Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan işyerleri için Tüzüğün 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. (Not: Yürürlülük Tarihi - Resmi Gazete 11.01.1974/14765)
Ancak, makina, motor, aparat ve tezgahların yerinin değiştirilmesini gerektiren esaslı onarım ve değişikliklerde bu fıkra hükmüne uyulması zorunludur.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Geçici Madde:3)
- YÜRÜRLÜK:
25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak düzenlenen ve Danıştay’ca incelenen bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:536)
- YÜRÜTÜM:
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:537)
 
Üst