Yürürlükte İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genco

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
22 May 2012
Mesajlar
390
Tepki puanı
568
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)

1 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31615

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

c) Toplanma yeri: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yeri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar.”

“ğ) Acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir:

a) Yangın ve patlama ihtimali.

b) Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali.

c) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

ç) Sabotaj ihtimali.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İşyerlerindeki; yaşlı, engelli, gebe çalışanlar ile kreşteki çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.”

“(7) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz etkiler de dikkate alınarak belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Acil durum ekipleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur:

a) Söndürme ekibi.

b) Kurtarma ekibi.

c) Koruma ekibi.

ç) İlk yardım ekibi.

(2) Birinci fıkrada yer alan ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Söndürme ekibi: İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek.

b) Kurtarma ekibi: İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmek.

c) Koruma ekibi: Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek.

ç) İlk yardım ekibi: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek.

(3) İşveren, birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin tehlike sınıfına göre;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. Görevlendirme yapılırken (a) bendinde 30 ve katları, (b) bendinde 40 ve katları ve (c) bendinde 50 ve katları dâhil edilir. Ekiplerin görevlendirilmesine ilişkin örnek tablo Ek-3’te yer almaktadır.

(4) 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.

(5) İşveren, ilk yardım konusunda 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(6) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(7) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular görevlendirilir.

(8) Birinci fıkrada yer alan ekiplerde görevlendirilecek destek elemanları ve varsa yedekleri belirlenirken işyerindeki vardiya düzeni dikkate alınır.

(9) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgilerini içeren liste, işyerinde çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.

(10) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının işyerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kroki” ibaresi “tahliye planı” olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan “tahliye planı” ibaresi “kroki” olarak, (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5) Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.”

“6) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.

7) Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları.”

“(2) İşveren tarafından onaylanan acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan acil durum planları da geçerlidir. Acil durum planı, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye planı, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.”

“(4) Acil durum planı hazırlanırken kullanılabilecek örnek form Ek-1’de yer almaktadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde, ikinci fıkrada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır. Tatbikat formu hazırlanırken kullanılabilecek örnek form Ek-2’de yer almaktadır.”

“(2) Tatbikat 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç yılda bir yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İşyerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yakın çevresinde” ibaresi eklenmiş, “etkinin büyüklüğüne göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görevlendirilen destek elemanları hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana ve herhangi bir işverenden geçici bir süre için çalışmak üzere devralınan çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerine verilecek özel eğitimler Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverence yürütülmesi halinde işveren tarafından verilebilir. Bu eğitimler, işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir. Ayrıca bu eğitimler; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, belediyeler veya itfaiyeler tarafından da verilebilir.

(4) İlk yardım ekibindeki destek elemanlarının alacağı ilk yardımcı eğitimlerinin İlkyardım Yönetmeliği esaslarınca alınması sağlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığında yer alan “Bir aydan kısa süreli geçici” ibaresi “Süreksiz” olarak, aynı maddede yer alan “Bir aydan kısa süreli” ibaresi “Otuz iş günü veya daha kısa süren” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut acil durum ekipleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İşyerlerinde mevcut bulunan acil durum ekipleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay boyunca görevlerini sürdürür ve mevcut dokümanlar geçerliliğini korur. Bu süre zarfında, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ekiplere uygun olarak destek elemanlarının yeniden görevlendirilmesi ve dokümanların güncellenmesi sağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-20.htm
 

Uzmanasor

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2019
Mesajlar
142
Tepki puanı
189
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Yeni Yönetmeliğe göre hazırlanacak Acil Durum planı taslağı ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • YENİ ACİL DURUM PLANI TASLAĞI.docx
    14.8 KB · Görüntüleme: 247

MEHMET ERTUĞ

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Şub 2015
Mesajlar
67
Tepki puanı
14
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kroki” ibaresi “tahliye planı” olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan “tahliye planı” ibaresi “kroki” olarak, (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5) Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.”

“6) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.

7) Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları.”
yeni değişikliklere göre acil durum tahliye planının adı değişti mi
 

misg

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Ara 2011
Mesajlar
225
Tepki puanı
160
Ekip listesinde iletişim bilgilerinin yazılıp bunun işyerinde asılması KVKK kapsamında uygun mudur?
 

Uzmanasor

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2019
Mesajlar
142
Tepki puanı
189
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Ekip listesinde iletişim bilgilerinin yazılıp bunun işyerinde asılması KVKK kapsamında uygun mudur?
Personelden bununla ilgili yazılı rıza alınmalıdır.
 

muratigu

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Şub 2014
Mesajlar
20
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
her şeyi iş güvenliği uzmanı yapsın zihniyeti
 

Eylül Demir

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Mar 2021
Mesajlar
5
Tepki puanı
1
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Bu yönetmelik ile beraber 10-15-20 olan destek eleman sayıları artık 30-40-50 olarak değiştirilecek değil mi?
 

gökhan koşar

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Şub 2014
Mesajlar
19
Tepki puanı
28
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
Bu yönetmelik ile beraber 10-15-20 olan destek eleman sayıları artık 30-40-50 olarak değiştirilecek değil mi?

sayılarda değişiklik yok. eskiden 30-40-50 idi. değişen binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte olan koruma ekibi acil durum yönetmeliğine eklendi. eskiden arama kurtarma tahliye ekibi ve söndürme ekibi varken artık söndürme kurtarma koruma ilkyardım ekibi olmak üzere asgari 4 ekip oluşturulacak. bunlardan koruma söndürme kurtarma ekibi 30-40-50 sayılarına göre atanırken ilkyardım ekibi 10-15-20 olarak belirlenecek.
 

aciz

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2013
Mesajlar
163
Tepki puanı
621
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Yönetmeliğin eski hali-yeni hali maddeler halinde derlemesi.
 

Ekli dosyalar

  • sgk-78-ek1.pdf
    111.2 KB · Görüntüleme: 57

Ali Aydın88

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Eki 2020
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
sayılarda değişiklik yok. eskiden 30-40-50 idi. değişen binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte olan koruma ekibi acil durum yönetmeliğine eklendi. eskiden arama kurtarma tahliye ekibi ve söndürme ekibi varken artık söndürme kurtarma koruma ilkyardım ekibi olmak üzere asgari 4 ekip oluşturulacak. bunlardan koruma söndürme kurtarma ekibi 30-40-50 sayılarına göre atanırken ilkyardım ekibi 10-15-20 olarak belirlenecek.
Teşekkürler hocam. Acil durum planını revize ederken, bu yazdıklarınızdan farklı bir değişiklik yok değil mi ?
 

Hüseyin Çitçi

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
230
Tepki puanı
439
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İş Veren
Sanırım bazı hatırlatmalar yapmam gerekiyor, kopyala yapıştırla işini çözenlerin okumasına gerek yok, işini doğru yapanlara inşallah faydalı olur.
01 Ekim yönetmelik güncellemesinde dikkat etmeniz gereken çok husus mevcut.
mevzuat hukuk diliyle yazıldığı için birçok konu anlaşılmadan uygulanıyor
herşey risk analizine bağlı ve bu omurga üzerine kurulu
https://isgfrm.com/threads/yoenetme...nde-acil-durum-yoenetmeligi-2021-10-01.30383/
https://tahliyeplanlari.com/2021/08/24/adp-dosyasi-tp-entegre-2021-08/ (örnek dosya indirilebilr)

sadece ekip 3ten 4e çıkmadı, ASGARİ ekip sayısı 4 olarak belirlendi. işyeri risk analizine göre 5-6-7 hatta gerekliyse risk analizi doğrultusunda 15 farklı görev/tanım ekip kurabilirsiniz
bitişik işyeri riski artık sizinde riskiniz, afet gibi dışarıdan etki eden risklere karşı tedbir ve müdahale

şu sorulara cevap vermeye çalışın:
ADP dosyanız var, ADP başlıkları belirlediniz: - deprem -yangın - zehirlenme vs...
işyerinizde nasıl bir risk var ve ber taraf edemediğiniz için bu ADP başlıklarını belirlediniz?
işyerinizde hangi bölüm/eklentilerde bu riskler mevcut? mutfak, soyunma odası, toplantı odası, atölye, soğuk depo... her biri için ayrı ayrı çözümlemeniz gerekiyor
her bir bölüm eklenti için ayrı ayrı, bu acil duruma cevap vermek için ilave KKD ve müdahale envanteri ne var? nerede?
BYKHY hükümleri dikkate alınır ifadesiyle ne isteniyor? hazırladığınız ADP dosyası buna cevap veriyor mu?
Sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliği bu çalışmaların gerekleri için yetersiz, ne yapmanız lazım?
Sivil savunma, afet ve acil durum ve diğer ilgili yönetmelik gereklerini ADP dosyasında yer verdiniz mi?

iyi çalışmalar...
 

Hüseyin Çitçi

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
230
Tepki puanı
439
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İş Veren
Gaz Kaçağı Başlığı Acil Durum Planı Dosyası

adp-chp06-gaz-kacagi-meb-2021-08-23.jpg
 

Gamze poyraz

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Şub 2018
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
Şu an mevcut acil durum planlarının 6 ay geçerli değil mi sonrasında da güncelleme yapabiliriz?
 

Hüseyin Çitçi

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
230
Tepki puanı
439
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İş Veren
Şu an mevcut acil durum planlarının 6 ay geçerli değil mi sonrasında da güncelleme yapabiliriz?
ekip sayıları, dosya güncelleme dönemleri gibi bazı yazılı değerler sizleri hep yanıltıyor.
yönetmelikte, fiili durum ve risk analizinizde bir değişiklik, işyerinde yeni ilaveler vb... çalışmalarınızı hemen güncellemeniz gerekir.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.