İsg Mevzuat Sözlüğü | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

İsg Mevzuat Sözlüğü

Konu, 'İSG Prosedürleri' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  İSG'de hangi maddeyi hangi yönetmelikte bulunabileceğine rehberlik edecek bir sözlük.  İSG Mevzuat Sözlüğü
  KELİME
  TANIMI
  YÖNETMELİK ADI
  A Okuyucu

  ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış hekimi
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri
  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Acil durum
  Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı halleri
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü)
  Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Acil durum aydınlatması
  Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Acil durum ekibi
  Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Acil durum planları
  Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Açık arazi işletmesi
  Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, kimyevi madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki arazi işletmesini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Açık ve Uzaktan Mesleki Eğitim
  Geleneksel veya çağdaş biçimde, bilişim teknolojileri ve hizmetleri kullanılarak, bireyselleştirilmiş danışma ve tavsiyeler şeklinde destek verilerek yapılan eğitimi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Aday Çırak
  Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine iş yeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen ve öğrencilik haklarından yararlanan kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Ağır ve tehlikeli iş
  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen işleri
  Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik

  Akademik Yeterlilik
  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa istinaden, uzmanlık gerektiren mesleki hizmetler kapsamında hizmet sunmayı isteyen yurt dışında lisans eğitimi almış olan yabancının, mesleki unvanını ispat edebilmesi amacıyla alınması gereken, mesleki yeterliliklerin tanınmasının ön koşulu olan belgeyi
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Alan/bölüm
  Meslek alanı içinde istihdama yönelik ana birimlerin öğretimi amacıyla düzenlenen, bir veya birbirini tamamlayan ya da birden çok bağımsız atölye/laboratuvar/birimden oluşan eğitim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Alana Yöneltme Tavsiye Formu
  Öğrencinin ilgi, istek ve yetenekleri, gelişim düzeyi, genel sağlık durumu, ilköğretimdeki yönlendirme, tercih ettiği alanı destekleyen ortak derslerdeki başarısı, tanıtım ve yönlendirme dersine aktif katılımı, sınıf rehber öğretmeni ve/veya okul rehber öğretmeni tarafından uygulanan mesleki rehberlikle ilgili test sonuçları göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni ile tanıtım ve yönlendirme dersi öğretmeninin öğrenciyi ilgi ve yetenekleri açısından değerlendirdikleri formu
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Alarm izleme merkezi
  konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri,
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Alerjik madde
  Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Alevlenir madde
  Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Alevlenme noktası
  Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Alt işveren
  Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Alt İşveren
  İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Alt işverenlik sözleşmesi
  Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan ve 10 uncu maddede belirtilen hususları ihtiva eden sözleşmeyi
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Apartman
  İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Arıza/Hastalık Listesi
  Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kayıp ettiklerinin tespitine esas listeyi
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Asansör
  Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanların, insanların ve yüklerin, bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibatı
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Asansör monte eden
  Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Asbest
  - Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
  - Grünerit Asbest (amosit) CAS No 12172-73-5,
  - Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
  - Krizotil, CAS No 12001-29-5,
  - Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
  - Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6.
  Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
  Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Asbest
  Serpantin veya amfibol gruplarına giren lif yapılı minerallerden krizotil (beyaz asbest), aktinolit, amozit (kahverengi ,antofillit,krokidolit asbest)(mavi asbest), tremolit minerallerinden birini veya birkaçını içeren karışımı
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Asgari ücret
  İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  Asıl iş
  Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işi
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Asıl işveren
  İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Askeri İşyerleri
  Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) ve İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerlerini
  Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

  Aşındırıcı madde
  Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  AT Tip İnceleme Belgesi
  Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen KKD'nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir belgeyi
  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

  AT uygunluk beyanı
  Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  AT Uygunluk Beyanı
  İmalatçının piyasaya arz ettiği KKD'nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi
  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

  Atölye
  Kurumlarda örgün, çıraklık ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni
  Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, mezun oldukları yükseköğretim programları esas alınarak teorik ve uygulamalı meslek derslerini, aylık ve ücret karşılığı okutmak, mesleki rehberlik, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş birliği ve araştırma-geliştirme yapmakla görevli öğretmeni
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Atriumlu yapı
  İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  B Okuyucu
  ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırması konusunda eğitim almış göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanı hekimi
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Bağımlılık
  Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi; bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumunu
  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

  Bakanlık Makamı
  İş Teftiş Kurulunu
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Bakım
  Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik bütün işlemleri
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Balıkçı Gemisi
  Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamak veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan herhangi bir gemiyi
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Balthazard Formülü
  Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklin
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Banka
  Mevduat bankaları ile katılım bankalarını
  Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Basınçlandırma
  Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekanlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Başkan
  Bakan tarafından tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  Başkanlık
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Belirli süreli iş sözleşmesi
  Kamu kurum ve kuruluşu ile işçi arasında 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde belirli bir süreye bağlı olarak yapılan iş sözleşmesini
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi
  Kamu kurum ve kuruluşu ile işçi arasında 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde belirli bir süreye bağlı olarak yapılmayan iş sözleşmesini
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Bilgilendirme işareti
  Yukarıda (b) den (e) ye kadar belirtilenler dışında bilgi veren diğer işaretleri
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Bilimsel Kurul
  Çalışanların maruz kalacakları uçucu madde miktarları ve maruz kalma sürelerini belirlemek, eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere üretilmek veya ithal edilmek istenen, hoş olmayan koku ihtiva eden ürünlerin üretim veya ithal izni müracaatlarında görüş vermek ve uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunması, sağlık etkileri ve riskleri hususunda Bakanlıkça yürütülen çalışmalarda bilimsel danışmanlık yapmak üzere Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel danışma kurulunu
  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

  Bina sorumlusu
  Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Bina yüksekliği
  Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Birlik
  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni
  Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

  Birlikte İkamet
  Medeni Kanun hükümlerine göre aile birliği içinde aynı çatı altında oturmayı
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Biyolojik etkenler
  Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini
  Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır;
  Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
  Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.
  Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler.
  Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenle
  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

  Biyolojik sınır değeri
  Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Bodrum katı
  Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 1.2 m'den daha aşağıda olan katı
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Bölge Müdürlüğü
  İşyerinin kayıtlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğünü
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Bölge Müdürlüğü
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

  Bölge Müdürlüğü
  İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü
  Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma
  Koşulları Hakkında Yönetmelik

  Bölgesel kriz
  Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumları,
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

  Büro
  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince Kurum tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen özel istihdam bürosunu
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme
  Hizmetine Dair Yönetmelik

  Bütün vücut titreşimi
  Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi
  Titreşim Yönetmeliği

  Cetveller
  Hastalık ya da arızanın vücudun hangi uzvunu veya kısmını kapsadığı, çalışılan işin niteliği, sigortalının yaşı dikkate alınarak iş kazası veya meslek hastalığının tespitinde kullanılan listeleri
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Ceza Parası
  İşverenin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintileri
  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

  Çalışma dönemi
  İşin yapılmasının gerektirdiği en az iki, en çok altı aylık bir denkleştirme süresini
  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma
  Süreleri Yönetmeliği

  Çalışma merkezi
  Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yerini
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çalışma Onayı
  İşyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimin belli bir işyerinde çalışabilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen onayı
  Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

  Çalışma süresi
  Bir çalışma dönemindeki toplam iş süresini
  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma
  Süreleri Yönetmeliği

  Çerçeve öğretim programı
  Bir meslek alan/dalında modüler yapıda hazırlanan öğretim programının; tanıtım ve uygulamayla ilgili genel açıklamalarını, modülün meslek alanı içindeki yerini, modülde kazandırılacak mesleki yeterlilikleri, modülün ünitelerini ve modül ünitelerinin alt açınımlarını gösteren program yapısını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Çevre için tehlikeli madde
  Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çıkmaz koridor mesafesi
  Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak noktasından koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Çırak
  Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren ve öğrencilik haklarından yararlanan kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Çıraklık Eğitimi
  Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Çocuk işçi
  14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi
  Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik

  Çok kolay alevlenir madde
  0 °C'den düşük parlama noktası ve 35 °C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Çok toksik madde
  Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Dağıtıcı
  Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Değiştirilebilir teçhizat
  Bir makina veya traktörün hizmete girişini müteakip, operatörün kendisi tarafından işlevini veya özelliğini değiştirmek veya yeni bir işlev katmak amacıyla bu makina veya traktöre takılan bir alet olmayan teçhizatı
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Denetçi
  Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen işin niteliğine uygun uzman personeli
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Denetim Ekibi
  En az biri hekim olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi
  İlkyardım Yönetmeliği

  Ders Yılı
  Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Devre Sonuç Çalışma Raporları
  (1)Bir yıllık teftişi müteakip malî yılı sonunda her müfettiş tarafından verilen ve teftiş programı ile iş mevzuatının uygulanmasından doğan aksaklıkları ve teklifleri kapsayan rapordur
  (2)Ayrıca, müfettişler şubesince hazırlanan ve yıllık teftiş programlarının uygulanmasında teftişi yapılan veya yapılmayan işyerleri ve nedenleri ile ayrı, ayrı konularda tespit edilen aksaklıklar, çıkarılan zimmet ve matlupları belirten rapordur
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  Dış temsilcilik
  Türkiye’nin yurt dışında bulunan büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları, daimi maslahatgüzarlıkları ile başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklar, müşavirlik ve ateşelikleri
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  Diğer Askeri İşyerleri
  İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye'de kurulan askeri işyerlerini
  Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

  Diğer sağlık personeli
  Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyenini
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  Diğer sağlık personeli
  Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyenini
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Dönem
  Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Duman haznesi
  İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Duman kontrolü
  Yangın halinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Duman perdesi
  Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Duman tahliyesi
  Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Duman yönlendirme bacası
  Yangın halinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Durdurma düzeni
  konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyuculara kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan durumlarda sistemi durdurmayı sağlayan düzenekleri
  Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  Duyusal İnceleme
  Ürünün herhangi bir test ve/veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetçinin duyularını kullanarak yapacağı incelemeyi
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Eğitici Personel
  Mesleki yeterliğe sahip öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Eğiticilerin eğitimi belgesi
  En az kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Eğiticilerin eğitimi belgesi
  En az 45 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen belgeyi
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Eğitim Birimi
  On ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmelerin bünyelerinde Kanuna göre kurulması gereken birimi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Eğitim Bölgesi
  Bir koordinatör müdürün yönetiminde, eğitim hizmetlerinin daha etkin olarak verileceği bölgeyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Eğitim Kurulu
  İşletmenin sahibi veya üst düzey yetkililerinin katılımı ile eğitim yöneticisi ve eğitim biriminde görev yapanlardan oluşan kurulu
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Eğitim kurumu
  İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Eğitim kurumu
  İşyeri hekimliği eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Eğitim Yöneticisi
  Eğitim alanında veya işletmenin faaliyet alanında yükseköğrenim görmüş, işletmenin eğitim birimini yönetmek üzere görevlendirilen kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş
  Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları
  İlkyardım Yönetmeliği

  Eğitimci Eğitmeni
  Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi
  İlkyardım Yönetmeliği

  Ek bilgi levhası
  Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Ekranlı araç
  Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  El – kol titreşimi
  İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi
  Titreşim Yönetmeliği

  El işareti
  Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarını
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Elektronik ortam
  Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini
  Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  Elle taşıma işi
  Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını
  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

  Emniyet aksamları
  Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz edilen, arızalanması ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan, makinaların işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinanın işlevini yerine getiren normal aksamın yedeği olarak kullanılabilecek aksamını; Ek V’te düzenlenen emniyet aksamlarının listesinin 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre güncellenebildiğini
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Emredici işaret
  Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Emziren işçi
  0-1 yaş arası çocuğunu emzirmekte olan ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi
  Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  Emzirme odaları
  Bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakılması ve işçilerin çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları
  Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  EN
  Avrupa standartlarını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  En yakın yetkili genel kolluk örgütü deyimi
  tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

  En yüksek ses basıncı (Ppeak)
  "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değerini
  Gürültü Yönetmeliği

  Eski hükümlü
  Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri; özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları; ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlardan, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan salıverilen hükümlülere ait durum bildirme formu ile durumlarını belgelendirenleri
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Eski hükümlü
  Bir yıldan uzun süreli bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları
  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
  Hakkında Yönetmelik

  Eşik Sınır Değer (ESD;TWA)
  Uzun süre ve olağan çalışma saatlerinde sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayan günlük aşılmaması gereken değeri
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Fazla çalışma
  İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları
  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla
  Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  Fazla sürelerle çalışma
  Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları
  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla
  Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  Fibrojen Toz
  Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozları
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Firma
  Yurt dışındaki işleri için Türkiye’den işçi götürecek olan Türk veya yabancı uyruklu firmayı
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  Fon
  Ücret Garanti Fonunu, 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuş olan Fonu
  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

  Gebe işçi
  İşverenini, durumu hakkında herhangi bir sağlık kurumundan alacağı belge ile bilgilendiren gebe işçiyi
  Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  Gece postası
  4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedibuçuk saati geçmeyen çalışma zamanını
  Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma
  Koşulları Hakkında Yönetmelik

  Geçici işçi
  Kamu kurum ve kuruluşlarının mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda altı aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak eski hükümlü kişiyi
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Geçici işçi
  Kamu kurum ve kuruluşlarının mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda altı aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçiyi
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Gemi
  Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Gemi İaşe İzleme Defteri
  Gemi kaptanı ve varsa işçi temsilcisi tarafından birlikte kayıt yapılan iaşe defterini
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

  Gemi Sahibi/Donatan
  Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Genç işçi
  15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi
  Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik

  Genel ekonomik kriz
  Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları,
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

  Genel Müdürlük
  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü
  İlkyardım Yönetmeliği

  Grup Başkanı
  Grup kurulan yerlerdeki İş Teftiş Grup Başkanını
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa)
  TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını
  Gürültü Yönetmeliği

  Güvenli elektronik imza
  Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı
  Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  Güvenli Ürün
  Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Güvenlik bölgesi
  Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Güvenlik rengi
  Özel bir güvenlik anlamı verilen rengi
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Güvenlik ve sağlık işaretleri
  Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretleri
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Hafif iş
  Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;
  a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
  b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri
  Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik

  Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8h)
  TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını
  Gürültü Yönetmeliği

  Haftalık iş günleri
  Bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin toplamını
  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma
  Süreleri Yönetmeliği

  Hak sahibi
  Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Hak sahibi
  25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanan kimseyi
  Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  Hareketli parçalar
  Makina ve tezgahlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin planyaların kalem tesbit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları v.b. gibi) elemanları
  Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  Hazırlık Koordinatörü
  Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Hesap
  Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı
  Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Hizmet akdi
  Örneği Kurumca hazırlanan Türk veya yabancı uyruklu firma ile işçi arasında veya vekilleri arasında imzalanan bireysel hizmet akdini
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  Hizmet Belgesi
  Kişinin mesleğini ve çalışma süresini gösteren belgeyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Hizmete sunma
  Bu Yönetmelik kapsamındaki makinanın amaçları doğrultusunda ilk kez kullanıma alınmasını
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Hücre kültürü
  Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini
  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

  ILO
  Uluslararası Çalışma Örgütünü
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Islak borulu yağmurlama sistemi
  Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Işıklı işaret
  Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  İaşe Kurulu
  Her gemide işveren veya vekili olan kaptanın görevlendireceği, gemi zabiti başkanlığında gemi personelinden teşekkül eden kurulu
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

  İkamet Yerleri
  Gemi adamlarına işe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak yalnız kendileriyle eşyalarına ait olmak üzere gemi içerisindeki alanı
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

  İlgili Merciler
  İlgili görülen Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  İlgili standart
  Türk standartlarını, bu standartların olmaması halinde Avrupa standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartları
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  İlkyardım
  Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları
  İlkyardım Yönetmeliği

  İlkyardım Eğitim
  İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimidir
  İlkyardım Yönetmeliği

  İlkyardım Eğitimcisi
  Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini
  İlkyardım Yönetmeliği

  İlkyardımcı
  İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi
  İlkyardım Yönetmeliği

  İmalatçı
  Bu Yönetmelik kapsamındaki makinayı veya kısmen tamamlanmış makinayı tasarımlayan ve/veya imal eden ve kendi isim veya ticari unvanı altında veya kendi kullanımı için piyasaya arz edilmesi amacıyla makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın bu Yönetmeliğe uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu şekilde tanımlanan bir imalatçının bulunmadığı durumda, bu Yönetmelik kapsamındaki makinayı veya kısmen tamamlanmış makinayı piyasaya arz eden veya hizmete sunan gerçek veya tüzel kişiyi
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  İnert Toz
  Solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  İSGÜM
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünü
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  İSGÜM
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi ve bu merkezin bölge laboratuar şefliklerini
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  İş Alındı Belgesi
  İşin üstlenildiği ülkedeki dış temsilciliklerimiz tarafından taahhüt işi üstlenen firmalar için düzenlenen belgeyi
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  İş Arayan
  Kuruma iş aramak amacıyla başvuran kayıtlı kişileri
  Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  İş ekipmanı
  İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  İş ekipmanının kullanımı
  İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  İş güvenliği uzmanı
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İş güvenliği uzmanı
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  İş Kanunu
  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu
  Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  İş kazası
  Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen özüre uğratan olayları,
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  İş Teftiş Defteri
  İş Teftişi Tüzüğünde belirtilen esaslara göre tutulan defteri
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

  İş uyuşmazlığı (uzlaştırma)
  İşçiler, işçi sendika temsilcileri veya işçi teşekküleri ile işveren veya işveren vekilleri arasında; mevzuat, Toplu İş Sözleşmesi veya emirlerin uygulanmasından veya yanlış uygulanmasından yahut farklı anlamlardan çıkan uyuşmazlıkların, kanunî prosödürün uygulanmasından önce uzlaştırma veya arabuluculuk suretiyle çözümü için yapılan faaliyetlerin bütünüdür
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  İş uyuşmazlığı (uzlaştırma) sonuç raporu
  İş uyuşmazlığının halli konusunda görevli müfettiş tarafından hazırlanan ve iş uyuşmazlığının konusunu, tarafların iddialarının
  müsbet delilleri ve konu ile ilgili sair faaliyet ve işlemlerle müfettişin bu husustaki kanaatını kapsayan rapordur
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  İş ve İşçi Mevzuatı ile İlgili Görev
  İşçi ve işveren haklarını korumak maksadı ile Bakanlıkça verilen görev üzerine uygulamanın; kanunî ve idarî mevzuatın tamamına uygun bir tarzda yürütülmesini sağlamak amacı ile gösterilen faaliyetlerin bütünüdür
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  İş ve Sosyal Sigorta Müfettiş Yardımcıları
  Bu yönetmelikte belirtilen nitelik ve koşullara göre seçimi ve atanması yapılmış, yetki ve sorumlulukları saptanmış olan ve Millî Savunma Bakanlığı kadrosunda İş ve Sosyal Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak gösterilen yerlere atanmış sivil memurlardır
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  İşaret levhası
  Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhayı
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  İşaretçi
  İşareti veren kişiyi
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  İşçi
  Yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dahil, limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, gemide çalışan kişiyi
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  İşçi
  Kamu kurum ve kuruluşlarında bir iş sözleşmesine dayanarak, sürekli ya da geçici çalışan eski hükümlü kişiyi
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  İşçi
  Kamu kurum ve kuruluşlarında bir iş sözleşmesine dayanarak, sürekli ya da geçici çalışan kişiyi
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  İşçi
  Bir hizmet akdine dayanarak işverenin yurtdışındaki işlerinde çalışan gerçek kişiyi
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  İşçi alacak belgesi
  İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren belgeyi
  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

  İşkolu
  2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 ıncı maddesi gereğince çıkarılan İşkolları Tüzüğünde belirtilen işkollarını
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  İşletme
  Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  İşletme belgesi
  Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerine, işveren veya işveren vekilinin başvuru ve beyanı üzerine verilen izin belgesini
  İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

  İşletme Yöneticisi
  İşletmeyi yöneten kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  İşletmelerde Mesleki Eğitim
  Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  İşveren
  Konutun maliki veya ortaklarını
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  İşveren
  İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri
  Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  İşveren
  Projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  İşveren
  İşçi çalıştıran ve Kurumdan kendisine hizmet götürülmesini talep eden yerli ve yabancı, kamu veya Özel, gerçek veya tüzel kişi, kurum veya kuruluşları
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti Ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

  İşyeri
  İşçilerin istihdam süreleri içinde çalıştıkları alanlar ile girip çıkabilecekleri bina, eklenti ve diğer tüm alanları
  İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  İşyeri
  Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  İşyeri
  Sondajla maden çıkarma işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar ile işçilere ait yatıp kalkma yerleri dahil çalışma yerlerinin tümünü
  Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  İşyeri
  Yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar ile işçilere ait yatıp kalkma yerleri, hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları dahil çalışma yerlerinin tümünü
  Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  İşyeri hekimi
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  İşyeri hekimi
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İşyeri Hekimi
  Yürürlükteki mevzuata göre işyeri hekimi olarak çalışma hak ve yetkisine sahip olan hekimi
  Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB)
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB)
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İyi Uygulama Kodu
  İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Kaçış (Yangın) merdiveni
  Yangın halinde ve diğer acil hallerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kaçış uzaklığı
  Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kaçış yolu
  Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dahil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kademeli yatay tahliye
  Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kadın işçi
  Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri
  Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma
  Koşulları Hakkında Yönetmelik

  Kaldırma aksesuarı
  Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarını
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Kalfa
  Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen, kalfalık belgesi sahibi olan kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kamuya açık bina
  Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kamuya açık kullanım
  Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kanaat Raporu
  Tetkik, tahkik ve kontrol edilen konu hakkında müfettişin şahsi kanaatını ve kanaatının dayandığı kanunî delilleri ifade eden rapordur
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  Kanserojen madde
  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kanserojen madde
  1. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeleri
  2. Ek-I’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan maddeleri
  Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kanun
  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Kanun
  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kanun
  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Kanun
  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Kanuni Çalışma
  Kanunlara uygun şekilde verilmiş çalışma izni, ikamet ve diğer ilgili kanunlar ile mevzuat hükümlerince düzenlenen yükümlülüklerin yanı sıra, sosyal güvenlik primleri ödenmiş veya muaf olarak çalışmayı
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Kapsama Alma
  Kanuna göre bir meslek alan/dalında mesleki eğitim uygulamasının başlanmasına karar verilmesini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kaptan
  Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan işçiyi
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kaynaştırma yoluyla eğitim
  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kendi Adına Çalışan Kişi
  Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Kısa çalışma
  Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını,
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

  Kısa çalışma ödeneği
  6 ncı maddede belirtilen koşulların sağlanması halinde işçiye yapılan ödemeyi,
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

  Kısmen tamamlanmış makine
  Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğunu
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Kilit Personel
  Türkiye'de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli "Kilit Personel" sayılır;
  1) Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
  2) Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
  3) Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
  4) Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,
  alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişiyi,
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Kimyasal madde
  Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kimyasal maddenin işlem görmesi
  Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işleridir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kişisel koruyucu donanım
  Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
  ifade eder.
  A) Bu tanım kapsamında;
  a) Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım,
  b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,
  c) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da,
  kişisel koruyucu donanım sayılır.
  Ayrıca;
  Tehlikeye maruz kalma süresince, sürekli olarak kullanılması veya giyilmesi amaçlanmasa da, farklı ve ilave bir dış cihazla birleştirilmesi için kişisel koruyucu donanım ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistem, kişisel koruyucu donanımın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilir.
  B) Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz:
  a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,
  b) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman,
  c) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular,
  d) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,
  e) Spor ekipmanı,
  f) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,
  g) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar
  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
  Kullanılması Hakkında Yönetmelik

  Kişisel koruyucu donanım(KKD)
  1) Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi,
  2) Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı,
  3) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi
  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

  Kolay alevlenir madde
  a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen,
  b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,
  c) Parlama noktası 21 °C 'nin altında olan sıvı haldeki,
  d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Komisyon
  Asgari Ücret Tespit Komisyonunu
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  Komisyon
  Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Kontenjan
  Bir okula, programa, alana, dala veya şubeye alınması planlanan öğrenci/kursiyer sayısını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kontrol muayenesi
  Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hâllerde istenilen muayeneyi
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Konut
  Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yeri
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Konut Kapıcısı
  Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  Korunumlu koridor veya hol
  Bitişik olduğu mekanlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Korunumlu merdiven
  Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Koruyucu
  Makinaların transmisyon düzenlerinde, hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümünü
  Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  Kristal yapıda Si02
  Kuvars, tridimit, kristobaliti
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Kullanıcı yük katsayısı
  Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kullanıcı yükü
  Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kursiyer
  Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına devam eden kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kurtarma çalışması
  Asansör içerisinde insanın/insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın/insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Kuru boru sistemi
  Normalde içinde su bulunmayan, yangın halinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruyu
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kuru borulu yağmurlama sistemi
  Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Kurul
  Talim ve Terbiye Kurulunu
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kurul
  Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca teşekkül eden kurulu
  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

  Kurum
  Türkiye İş Kurumunu
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

  Kurum
  Merkezler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının her birini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Kurum birimi
  Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini
  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

  Kurum portalı
  Kurum hizmetlerine ilişkin içerikleri bir arada bulunduran Kurum internet sitesini
  Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  Kurum Sağlık Kurulu
  Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma hâlini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Kurum Ünite
  Kurum İl/Şube Müdürlüklerini
  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
  Hakkında Yönetmelik

  Laboratuvar
  Kurumlarda örgün, çıraklık ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Lisans İstemleri
  Yeterlilik istemlerinden farklı olarak, bir hizmet sunucusunun bir hizmeti sunmak için alması gereken resmi iznin gereği olan bağımsız istemleri
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Lisans Prosedürleri
  Bir lisans başvurusu yapılabilmesine ilişkin başvuru ve işlem süreci ile ilgili idari prosedürleri, (Bunlar, lisans başvurusu için işlem süresi, belge sayısı veya bilgi miktarını kapsar)
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Makine
  Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makinalar dışında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri ifade etmek üzere, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya (f) bendinde belirtilen kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğunu
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Makine
  Bir tür enerjiyi başka bir tür enerjiye çevirerek veya insan gücü ile belirli işler yapan çeşitli kısımlardan meydana gelmiş araçları
  Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  Maruz kişi
  Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Masraf
  İşverenler, tarım aracıları ve özel istihdam büroları tarafından talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için doğrudan ve dolaylı olarak Kurumca yapılan harcamaları
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti Ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

  Merkez
  İlkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitimi veya bunlardansadece birisini vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu
  İlkyardım Yönetmeliği

  Merkez
  Mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programların uygulandığı mesleki ve teknik eğitim merkezlerini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Merkezi sınav Komisyonu
  Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonu
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Meslek Alanı
  Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Meslek Dalı
  Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Meslek hastalığı
  Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hâllerin
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Meslek Seviyesi
  Bir mesleğin uygulanabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışların o meslekte çalışmak için ulaşılması gereken mesleki aşamaları
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Meslek Yüksekokulu
  Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumunu
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Mesleki Hizmetler
  Akademik ve mesleki yeterlilik gerekleri yerine getirilerek sunulabilen uzmanlık gerektiren hizmetleri, (Bu hizmetler, ulusal ve uluslar arası yeterlilik istemleri ve lisans istem ve prosedürlerine tabidir)
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Mesleki maruziyet sınır değeri
  Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi
  Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları
  Mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Başarı Puanı
  Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunlarının meslek yüksekokullarına sınavsız geçişleri için hesaplanacak orta öğretim başarı puanını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Mesleki Yeterlilik
  Hizmet sunucusunun, akademik ve mesleki yeterlilik istem ve prosedürlerini tamamlamasını
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Mesul Müdür
  Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak merkez açılacaksa, mesul müdür koşullarını taşıyan müdür veya müdür yardımcısını
  İlkyardım Yönetmeliği

  Mevcut Balıkçı Gemisi
  Yeni olmayan ve tam boyu 18 metre veya daha fazla olan balıkçı gemisini
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Mevcut yapı
  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Mikroorganizma
  Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı
  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

  Milli Eğitim Müdürlüğü
  İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünü
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Modül
  Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer modüllerle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifika ile belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Modüler Program
  Bir meslek alanında modüller halinde düzenlenmiş program yapısını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Mutajen madde
  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri
  Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Muvazaa
  1) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,
  2) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,
  3) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini,
  4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Müdürlük
  İl Sağlık Müdürlüklerini
  İlkyardım Yönetmeliği

  Müfettiş
  Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını
  Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik

  Müfettiş
  İşyerlerini, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

  Müfettiş
  Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, Grup Başkanları, Grup Başkan Yardımcıları, Baş İş Müfettişleri, İş Müfettişleri ve Yetkili İş, Müfettiş Yardımcılarını
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Müfettiş Yardımcısı
  Teftiş yetkisi bulunmayan İş Müfettiş Yardımcılarını
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Normal çalışma şartları
  Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve değerlerde çalıştırılmasını
  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

  Oda
  Tabip Odası’nı
  Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

  Oksitleyici madde
  Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Operasyon noktaları
  Makina ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgeleri
  Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  Operatör
  Ekranlı aracı kullanan kişiyi
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Operatör
  İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Operatör
  İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçileri
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Ortak merdiven
  Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB)
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB)
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Oturma Yerleri
  Gemi adamlarına tahsis edilen dinlenme ve yemek yerleriyle revir, eczane ve bunların eklentilerini
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

  Ödeme
  Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini
  Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi
  İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği tarihi veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihini Temel Ücret: İşçinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigorta primine esas tutulan kazancı üzerinden hesaplanan net ücreti
  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

  Öğrenci
  İşletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu
  Alana Yöneltme Tavsiye Formunda yapılan değerlendirme sonucunda alanlara göre elde edilen yöneltme tavsiye puanının % 50, dokuzuncu sınıf yıl sonu başarı puanının % 30 ve ilköğretim başarı puanının % 20 etkilendirilerek öğrencinin alana yerleştirme puanının belirlendiği formu
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Öğretim Yılı
  Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Öncelik hakkına sahip olanlar
  29/6/2009 tarih ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenleri
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Öncelik hakkına sahip olanlar
  Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına gönderilmede veya alınmada öncelik hakkına sahip olduğu belirlenenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması nedeniyle işten çıkarılanlar dışında, tekrar kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına yerleşmek isteyenleri
  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
  Hakkında Yönetmelik

  Önleme
  Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

  Örgün Mesleki ve Teknik Eğitim
  Orta öğretim düzeyinde diplomaya götüren mesleki ve teknik eğitim ile belgeye götüren çıraklık eğitimini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Örnekçi
  Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde çalışma ortamından örnek alma konusunda eğitim görmüş işçi
  veya teknisyeni
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  ÖSYM
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Özel eğitim kurumu
  Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Özel güvenlik birimi
  Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Özel güvenlik görevlisi
  Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Özel güvenlik şirketi
  Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Özel istihdam bürosu
  İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri
  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

  Özel teftiş
  Millî Savunma Bakanlığına yapılan veya intikâl ettirilen müracaat, şikâyet veya ihbar üzerine bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde bununla ilgili konularda yapılan tahkik teftiş ve incelemedir
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  Özel teftiş raporu
  Millî Savunma Bakanlığınca verilen görev üzerine, ihbar, şikâyet görev konusu hakkında, mahallinde yapılan inceleme sonucunda verilen rapor ve rapora bağlı olan müsbit evrakın tamamıdır
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar
  4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder.
  a) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası olması,
  b) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,
  c) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
  d) Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olması,
  e) Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması
  Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

  Özürlü
  Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Özürlü
  Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden çalışma gücünün en az % 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri
  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
  Hakkında Yönetmelik

  Patlayıcı madde
  Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Patlayıcı ortam
  Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı
  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

  Periyodik teftiş (Genel Teftiş)
  Yıllık teftiş programlarına göre işyerlerinin ilişikteki formlara göre yapılan normal teftişleridir
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  Periyodik teftiş raporu
  Yapılan periyodik teftiş sonunda müfettişlerce örneğine uygun olarak verilen rapordur
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

  Personel
  Kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerinde maaş ya da ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Piyasaya arz
  Makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, kullanım veya dağıtım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmasının sağlanması amacıyla yapılan ilk faaliyeti
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı)
  Akciğerlerde toz birikmesi ve buna karşı dokusal tepkime sonucu oluşan akciğer hastalığını
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Proje
  Önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa veya uzun vadeye bağlanarak gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışmayı
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Proje
  Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Proje Sorumlusu
  İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Raportör
  Bakanlık tarafından altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinden görevlendirilen personeli
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  Risk
  Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Risk değerlendirmesi
  İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

  Sabotaj
  Harp Sanayiinin, sınai, ticari, zirai üretim araçlarının ve ürünlerinin, enerji üretim ve ulaşımına ait tesislerin, her türlü ulaşım ve muhabere sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre ve sağlık hizmetlerine katkısı bulunan sair tesislerin, harp silah ve vasıtalarının, personelin ve idari yapının tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla tahribine yönelik bir yıkıcı faaliyet şeklini
  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

  Sabotaja Karşı Koyma
  Kuruluş ve tesisleri sabotajlara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, sabotaj faaliyetlerinde bulunan veya bulunabilecek olan kişileri ve grupları ortaya çıkarmak, etkisiz hale getirmek suretiyle sabotaj faaliyetlerini ortadan kaldırma amacı güden önlemleri
  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

  Sabotör
  Barışta, olağanüstü hallerde ve savaşta teşkilatlı ve teşkilatsız iç ve dış tehdit unsurlarınca muhtelif yollardan temin edilen ve tahripkar faaliyetlere yöneltilen yerli ve yabancı elemanlar
  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

  Sağlık gözetimi
  Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Sağlık kurulu raporu
  Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını,
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi
  İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

  Sektörel kriz
  Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumları,
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

  Sembol veya piktogram
  Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekli
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Sertifika
  Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Sesli sinyal
  İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesi
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Sınır değer
  Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-III'de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu
  Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
  Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Sigortalı
  Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Sigortalı İşsiz
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren işyerlerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken 4447 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimseyi
  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
  Hakkında Yönetmelik

  Site
  Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğunu
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Solunabilir Toz
  Aerodinamik eşdeğer çapı 0-5 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu çapın en az 3 katı olan ipliksi tozları
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Solunum bölgesi
  Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Son çıkış
  Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Sondajla maden çıkarma işleri
  - Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması,
  - Arama amacıyla sondaj yapılması,
  - Çıkarılan madenlerin, işlenmesi hariç, satışa hazırlanması,
  işlerini
  Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Sorumlu işletici deyimi
  Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan tesislerle, her türlü ticaret ve sanat amacı güden işyerlerini ve öğrenci yurtlarını sürekli veya geçici, sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere, özel kuruluşlar için sahibi, kanunî temsilcisi veya kiracısı, resmî kuruluşlar için en büyük amir tarafından iş verilen veya atanan kişiyi veya bu kişi tayin edilmediği takdirde o yerin sahip, kanunî temsilci veya kiracısını
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

  Sorumlu müdür
  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan ve tam süreli istihdam edilen, eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Sorumlu müdür
  İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  Sorumlu müdür
  TSM ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan, TSM için tam süreli görevlendirilen işyeri hekimini veya Sağlık Bakanlığı tarafından atanan yöneticiyi; eğitim kurumu için ise tam süreli istihdam edilen ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip kişiyi
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Sökülebilir mekanik aktarma organı
  Kendinden tahrikli makina veya bir traktör ile başka bir makina arasında birleştirildiği ilk sabit yataktan güç aktarımını sağlayan mahfazası ile birlikte piyasaya arz edildiği takdirde tek bir ürün olarak kabul edilen teçhizatı
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Sözleşme
  İşletme, ilgili oda ve kurum iş birliği içinde örgün, çıraklık ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın ücret ve sosyal haklarını belirleyen, kendisi veya velisi ile sözleşmede yer alan taraflarca imzalanan akdi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Sözlü iletişim
  İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajı
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Staj
  Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrencilerin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla yükümlü oldukları çalışmayı
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Standart Göğüs Filmi
  35X35 cm veya daha büyük boyutta ILO sınıflandırılmasına göre 1 ve 2 nci kalitede göğüs radyografisini
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Sulu boru sistemi
  Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Sürekli işçi
  Kamu kurum ve kuruluşlarında belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan eski hükümlü kişiyi
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Sürekli işçi
  Kamu kurum ve kuruluşlarında belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiyi
  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Şahit Numune
  Test ve muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetçi tarafından asıl numune ile aynı anda alınan ilave numuneyi
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Şef
  Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında açılan meslek alan/dalları ile kurulan atölye ve laboratuvarların işleyişi ve yönetimi, mesleki rehberlik, program geliştirme, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş birliği, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenini
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Şube Müdürlüğü
  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüklerini
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Şube Müdürlüğü Personeli
  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüklerinde görevli Müdür, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilo kadrolarındaki memurları
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Tahriş edici madde
  Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Tam Kapalı Sistem
  Tozun kaynağından emilerek, çöktürme ve lüzum halinde filtre işleminden sonra, eşik sınır değerlerin altında toz bulunduran havayı çalışma ortamına bırakan sistemi
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Tam teşekküllü hastane
  10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde tanımlanan tam teşekküllü hastaneleri
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Taşra teşkilatı birimi
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili il/şube müdürlüğünü
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  Teftiş Kurulu
  İş Teftiş Kurulu Başkanını
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Tehlike
  Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Tehlike sınıfı
  İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfını
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  Tehlikeli bölge
  Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölgeyi
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Tehlikeli kimyasal madde
  a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler,
  b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler,
  c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Tek yönlü kaçış mesafesi
  Bir mekan içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkanına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Teknik Düzenleme
  Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Teknik eleman
  Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Teknisyen
  Mesleki ve teknik orta öğretim programlarından mezun olup mevzuatına göre atanmış, kurumların atölye ve laboratuvarlarında eğitim-öğretim, üretim ve hizmet ortamında fiilen çalışan kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Ticaret ve sanat amacı güden iş yeri deyimi
  her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya şantiye, fabrika ve imalâthane ve atelye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkân, banka ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limited, komandit ve kollektif şirket gibi çalışma
  konusu mal veya para ticareti olan, dolayısı ile belirli yerinde para veya mal bulunduran veya hizmet arzeden ve amacı doğrultusunda maddi iş yapan özel veya kamu kuruluşlarını
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

  Toksik madde
  Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Toplum sağlığı merkezi (TSM)
  İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezlerini
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Toz
  Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde işyeri havasına yayılan mineral ve kayaç parçacıklarını
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Toz Kontrol Mühendisi
  Toz kontrolü konularında eğitim veya kurs görmüş ve daimi olarak işyerinde görevli olan maden veya jeoloji mühendisini, birden fazla işletmesi olan işverenlerin işletmelerinden birinde veya Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu yerde ikamet eden maden veya jeoloji mühendisini
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Toz Laboratuar Sorumlusu
  Laboratuarda toz değerlendirmeleri konusunda eğitim görmüş jeoloji, maden ve kimya mühendisi veya kimyageri
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Toz Ölçümü
  Ortam havasında gravimetrik esasa veya ipliksi tozlarda lif sayısına göre toz miktarını belirlemeyi
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Toz Örnekleme Cihazı
  Ortam havasındaki solunabilir tozları örneklemeye yarayan cihazı ve kişisel toz toplama cihazını
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Tozla Mücadele Birimi (TMB)
  Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tozla mücadele işlevini üstlenecek birimi
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Tozla Mücadele Komisyonu (TMK)
  Yönetmelikle ilgili konularda alınacak kararlara esas olmak üzere teknik ve tıbbi açıdan görüşler hazırlamak amacıyla oluşturulan komisyonu
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Tozsuz İşler
  Ortam havası eşik sınır değeri (ESD) 0 mg/m³ olan işleri
  Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

  Transmisyon düzeni
  Güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayışları, kaplinleri, muyluları, biyelleri, krankları, kavramaları, dişli düzenleri, zincir ve dişlisi gibi elemanları
  Makina Koruyucuları Yönetmeliği

  TS
  Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Tutanak
  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde yer alan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Uçucu Madde
  Kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan maddelerin bileşiminde bulunan ve buharlaşabilen, toluen, xylol, aseton, benzen, trikloretan, perkloretilen, trikloretilen,1,2 diklorpropan, halojenli hidrokarbonlar ve benzeri bileşikler ile bunların türevlerini
  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

  Usta
  Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen, ustalık belgesi sahibi olan kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Usta Öğretici
  Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenci/kursiyerlerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Uyarı işareti
  Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işareti
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Uygulama Koordinatörü
  Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Uygulamalı sınav Komisyonu
  Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Uygun Görüş Belgesi
  Taahhüt işleri dışındaki işler ve yatırımlar için dış temsilciliklerimizce düzenlenen belgeyi
  Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

  Uyumlaştırılmış standard
  Komisyon tarafından belirlenen işlemlere uygun olarak, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) gibi standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen teknik şartnameyi
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Uzman
  Alanı ile ilgili yüksek öğrenim görmüş ve bu alanda en az beş yıl başarı ile çalıştığını ya da alanında yüksek lisans eğitimi aldığını belgelendiren kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Uzman
  Kuruluşun hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan, herkes tarafından bilinmeyen bilgiye sahip olan kişiyi, (Böyle bir bilginin olduğunun irdelenmesi için, sadece kuruluşa özgü olan veriler göz önünde tutulmayacak, aynı zamanda bu kişinin özel teknik bilgi gerektiren bir işle ilgili yüksek nitelik düzeyine sahip olup olmadığı da ilgili merciler tarafından incelenecektir.)
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Ücret
  Asgari ücreti
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  Ücret Alacağı
  İşçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları
  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

  Ücret Defteri
  854 sayılı Deniz İş Kanununun 31 inci maddesine göre tutulmakta olan defteri
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

  Üreme için toksik madde
  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Ürün
  Bir teknik düzenleme kapsamında bulunan ve piyasaya arz edilmiş veya arz edilmesi hedeflenen tüm kişisel koruyucu donanımları
  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Üye
  Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri
  Asgari Ücret Yönetmeliği

  Vazife ve harp malullüğü
  Kanunun 47 nci maddesinde tanımlanan vazife ve/veya harp malullüğü hâllerini
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Veli
  Öğrencinin anne/babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Yağmurlama (sprinkler) sistemi
  Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın bölgesi (zonu)
  Yangın halinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümü
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın duvarı
  İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hallerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın güvenlik holü
  Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın kapısı
  Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler içindolaşım imkanı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alevgeçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın kesici
  Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemanı
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın kompartımanı
  Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dahil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın perdesi
  Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın tahliye projesi
  Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın türü
  Yanmakta olan maddeye göre;
  1) A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
  2) B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
  3) C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
  4) D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangın yükü
  Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangına karşı dayanım (direnç)
  Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yangına tepki
  Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepkiyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yapı Alanı
  Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Yapı İşleri
  İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek–I'de yer alan işler ile benzeri diğer işleri
  Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği

  Yapı sahibi
  Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yapı sorumluları
  Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yapı yüksekliği
  Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dahil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yardımcı iş
  İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi
  Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Yasak işareti
  Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti
  Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

  Yaşam boyu eğitim
  Toplumun ve bireylerin bilgi, beceri, tutum, davranış ve yetenekleri ile mesleki yeterliliklerini sürekli olarak geliştirme, güncelleştirme ve hayata uyumları için yaşamları boyunca örgün ve/veya yaygın eğitim kurumlarında ve işletmelerde yaptıkları eğitim ile bireysel öğrenme faaliyetleri ve rehberlik çalışmalarını
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim
  Örgün mesleki ve teknik eğitimin yanında veya dışında uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlayan, bir meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklere uyumlarına olanak sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgi, istek ve gereksinimlerine uygun eğitimlerle sertifikaya ve belgeye götüren eğitimi
  Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

  Yeni Balıkçı Gemisi
  Tam boyu 15 metre veya daha fazla olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya sonraki bir tarihte:
  a) İnşa veya büyük dönüşüm sözleşmesi yapılmış ya da
  b) Yapım veya büyük dönüşüm sözleşmesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ancak, bu tarihten 3 yıl ve daha fazla süre sonunda teslim edilecek olan ya da
  c) Yapım sözleşmesi olmaması durumunda;
  1) Omurgası kızağa konmuş,
  2) İnşasına başlanmış veya
  3) En az 50 tonluk kısmının ya da tahmini toplam kütlesinin en az %1 inin montajı (hangisi daha az ise), bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra yapılmış olan gemiyi
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Yeni doğum yapmış işçi
  Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi
  Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  Yeraltı ve yerüstü maden işleri
  - Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması,
  - Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması,
  - Çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması,
  işlerini ifade eder.
  Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  Yeterlilik İstemleri
  Mesleki hizmet sunucusunun bir sertifika veya lisans almak üzere yerine getirmesi gereken eğitim, sınav, uygulamalı staj, deneyim, dil veya benzer istemleri
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Yeterlilik Prosedürleri
  Yeterlilik istemlerinin tamamlanmasına ilişkin idari gereklilikler veya şekli süreçleri
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

  Yetiştirme Yurtları
  13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi olmaları ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmet Kuruluşlarını
  Korunmaya Muhtaç Çocukların İş Ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

  Yetkili amir deyimi
  kanunî yöntemine göre örgütü tarafından atanan ve resmî bina ve eklentilerinin korunması ile görevli ve sorumlu kişiyi
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

  Yetkili mühendis
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Yetkili servis
  Asansör monte edenin, asansörlerin bakım hizmetlerini yürütmek için; sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Yetkili temsilci
  Türkiye’de yerleşik olan, imalatçıdan onun adına bu Yönetmelikle ilgili yükümlülüklerinin ve formalitelerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirmek için yazılı yetki almış herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Yıllık kontrol
  Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrolü
  Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

  Yönetici
  İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  Yönetici
  Özel güvenlik şirketlerinde ve alarm izleme merkezlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri,
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  Yönetim kurulu
  Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu
  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

  Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerleri
  29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında maddeleri üreten ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayında yayımlanan listeye dahil olan işyerlerinden (a) bendi kapsamı dışında kalan ve isim, adres, unvanları ile işyeri bilgileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilen işyerlerini
  Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

  Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş
  0-6 yaş (6 yaşını tamamlamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri
  Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  Yüksek bina
  Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yüksek tehlike
  Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerleri
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  Yükümlülük süresi
  Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi,
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü
  Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

  Zararlı madde
  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Zincirler, halatlar ve kayışlar
  Kaldırma amacıyla, kaldırma makinası veya kaldırma aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen, zincirler, halatlar ve kayışları
  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)

  Zorlayıcı sebep
  İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri,
  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

  Zorlayıcı Travmalar
  Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının tümünü
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   

  Ekli Dosyalar:

  Last edited by a moderator: 19 Ocak 2015
  hasan gökalp, Zeynep Ergen, prcn-sn ve 16 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. yetginsercan

  yetginsercan TÜİSAG Üyesi

  Çok faydalı bir paylaşım. Teşekkürler.

   
 3. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  çok faydalı paylaşım

     

   
 4. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Genco, ygtr hoca ve coeckevanaelst bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica