İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİ KİTAPÇIĞI

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
1- RİSK DEĞERLENDİRMESİ

1.1 Çalışanların maruz kalma mesleki tehlikeleri ortaya çıkaran bir sistem var mı?
Etkin bir risk analiz sistemi, çalışanlara çalışma ortamında kendilerini etkileyecek potansiyel riskleri önceden bilmelerini sağlar. Risk analizlerinden elde edilen bilgilerin doğru olarak uygulamaya konması kaza ve yaralanma olasılığını azaltacaktır.

1.2 Kurulan system yasal yükümlülükleri / fabrika standartlarını karşılıyor mu?
Risk analiz sistemi yasal yükümlülükleri ve Ford standartlarını karşılamalıdır.

1.3 Risk analizleri için planlanan düzeltici faaliyetleri takip etmek üzere oluşturulan bir system var mı?
Risk analizleri sonucu tespit edilen potansiyel tehlikeleri azaltmak/ortadan kaldırmak için kimin, ne zaman, hangi işi yapacağının tanımlı olması ve takibinin yapılması gereklidir.

1.4 Risk analizlerini yapan kişiler gerekli eğitimleri almış mı?
Risk analizlerini gerçekleştiren kişilerin tehlikeleri belirleme ve derecelendirme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir.

1.5 Çalışanlara yeni bir işe atandıklarında, yeni işlerine başlamadan once maruz kalabilecekleri potansiyel riskler anlatılıyor mu?
Risk analizleri sonucu elde edilen bilgiler çalışanlara eğitim olarak verilmelidir. Bu sayede çalışanların daha güvenli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

1.6 Çalışanlar ve Ekip Liderleri risk analizi çalışmalarına katkıda bulunuyor mu?
İşi en iyi yapan bilir ilkesinden yola çıkılarak risk analizi uygulamalarında kesinlikle operatörlerin ve Ekip Liderleri’nin fikirleri alınmalıdır.

1.7 Risk analizleri sonucu öğrenilen dersler fabrika içine ve dışına duyuruluyor mu?
Risk analizleri sonucu elde edilen bilgiler tasarım/satın alma aşamasında mutlaka değerlendirilmelidir. Bu sayede mevcut riskler ve benzerlerinin fabrikaya girmesi engellenecektir.

1.8 Risk analizleri gerekli olduğunda gözden geçiriliyor mu?
Etkin bir risk analiz sisteminde işlemler değiştiğinde, iş kazaları ve yüksek potansiyelli yakın kazalar oluştuğunda, yasal gerekliliklerde yeni düzenlemeler yapıldığında, yerleşim planı değişikliklerinde yeniden gözden geçirmeler gözardı edilmemelidir.
2- KAZA SORUŞTURMASI VE ANALİZİ

SORULARAÇIKLAMA

2.1 Kazaları, yaralanmaları araştırmaya ve raporlamaya yönelik bir system var mı?
Meydana gelen tüm kazaların araştırılması ve kayıt altına alınması gereklidir.
Bunun için işleyen sistemi tanımlayan yazılı bir prosedür olmalı ve aşağıdakileri içermelidir:
•Proses akışı
•Raporlanacak olayların tanımı
•Araştırılacak olayların tanımı
•Kimlere bilgi gideceğinin tanımlı olması
•Görev ve sorumluluklar
•Araştırmanın nasıl yapılacağının tanımlı olması
•Hazırlanacak rapor ve doldurulacak formların belirlenmesi
2.2 Kurulan system yasal yükümlülükleri / fabrika standartlarını karşılıyor mu?
Kazaların soruşturulması ile ilgili gerekli tüm yasal gereklilikler karşılanmalıdır.

2.3 Düzeltici faaliyetleri takip etmek için kurulu bir sistem var mı?
Meydana gelen olaylar önemlerine gore derecelendirilmeli ve düzeltici faaliyetler buna gore planlanmalıdır.
Düzeltici faaliyetlerin takibini kolaylaştırmak için kimin, ne zaman, hangi işi yapacağının tanımlı olması gereklidir.

2.4 Kaza araştırmasına katılan kişiler gerekli eğitimleri almış mı?
Kazaların araştırma işleminden sorumlu kişilerin daha etkin bir soruşturma yapabilmeleri için aşağıdaki eğitimleri alması gereklidir:
•Kanıt toplama teknikleri
•Kök neden analizi
•Düzeltici faaliyet planlaması

2.5 Kurulu sistem mal kaybı gibi yaralanmaya neden olmayan kazaların da araştırılmasını ve raporlanmasını kapsıyor mu?
Yaralanmayla sonuçlanan büyük kazaların yok edilmesi için yaralanmaya neden olmayan küçük kazaların da analiz edilmesi ve kayıt altına alınması gereklidir. Bunlara sebep olan temel nedenlerin ortadan kaldırılması büyük kazaların oluşumunu engelleyecektir.

2.6 Kazaların ve yüksek potansiyelli yakın kazaların oluşması risk analizlerinin tekrarlanmasını gerektiriyor mu?
Meydana gelen büyük kazalar sonucu bu alanda yapılan risk analizleri tekrarlanmalıdır. Ayrıca bölge değerlendirmelerinin de çok daha etkin yapılması sağlanmalıdır.

2.7 Operatörler ve Ekip Liderleri kaza ve olay araştırmalarına ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasına katılıyor mu?
Yapılan işin detaylarına operatörler ve ekip liderleri daha fazla hakimdir.
Kazalar sonucu düzeltici faaliyetler planlanırken bu insanların görüşlerinin alınması planların çok daha etkin olmasını sağlayacaktır.

2.8 Kazalar sonucu öğrenilen dersler fabrika içi ve dışı ile paylaşılıyor mu?
Benzer kazaların oluşmasını engellemek için kazalar sonucu öğrenilen dersler fabrika içi ve dışı ile paylaşılmalıdır.

2.8 Yakın kazaların araştırılması ve raporlanması ile ilgili bir sistem var mı?
Yakın kaza farklı bir durumda gerçekleşmesi durumunda büyük kazalar yol açabilecek meydana gelmiş istenmeyen olaylardır. Bu olayların kayıt altına alınması ve araştırılması olası büyük kazaların oluşmasını engelleyecektir.3- ACİL DURUM HAZIRLIĞI

SORULARAÇIKLAMA

3.1 Acil durum hazırlığı konusunda yasal yükümlülükler / fabrika standartları karşılanıyor mu?
Acil durumda görev ve sorumluluklar tam olarak tanımlanmalı ve gerekli tüm yasal yükümlülükler karşılanmalıdır.

3.2 Eğitimli Acil Durum Koordinatörleri atanmış mı?
Acil durumları koordine edecek koordinatörler atanmalıdır. Bu koordinatörler kritik kararları verebilecek otoriteye sahip olmalıdır. Ayrıca seçilen konularında deneyimli olup aşağıdaki eğitimleri almalıdır:
•Olay Yönetimi
•Acil Durum Planlaması
•İlkyardım Planlaması
•Tahliye Koordinasyonu
•Yangın Müdahale Planlaması
•Güvenlik Planlaması
Fabrikanın yapısı itibariyle gerekli olduğu düşünülen aşağıdaki eğitimler de alınabilir:
•İtfaiye Kullanımı
•Kimyasal Dökülmelerine Müdahale
•Doğal Felaketlerde Tepki Planlaması
•Kurtarma

3.3 Acil durumlara müdahale edebilecek özelliklere sahip Acil Durum Müdahale Ekibi kurulmuş mu?
Acil durumlara müdahaleden sorumlu ekip ya da ekipler oluşturulmalı ve bu ekip/ekipler aşağıdaki eğitimleri almalıdır:
•İlkyardım
•Yangına Müdahale
•Kapalı Alanlardan Kurtarma
•Yüksek Alanlardan Kurtarma
•Dökülme ve Sızıntılara Müdahale

3.4 Yılda en az bir defa tüm vardiyaları kapsayacak şekilde acil durum tatbikatı yapılıyor mu?
Hazırlanan acil durum planlarının işleyip işlemediğini görmek için belirli aralıklarla acil durum tatbikatları yapılmalıdır.
3.5 Acil durum risk analizleri yapılıyor mu?Fabrikadaki potansiyel acil durum riskleri ortaya çıkarılmalıdır.
Bu, etkin acil durum planlarının hazırlanabilmesi için önemlidir.
Acil durum risk analizleri kapsamında aşağıdakilerin yeterlilikleri de gözden geçirilmelidir:
•İlkyardım
•Koruma ve Kurtarma Ekipmanları
•Yangın Söndürme Sistemleri
•Yangın Ayırma Üniteleri
•Alarm Sistemleri
•Dökülme planları
•Acil Durum Aydınlatma Sistemi
•Acil Durum Güç Sistemi
•Acil Çıkış Kapıları

Acil Durum risk analizlerinde ayrıca aşağıdaki metodlar kullanılabilir:
•Tehlike ve iş tanımlamaları
•Tehlike ve iş analizleri
•Çevresel etkiler
•Risk Haritaları
•“Ne-Eğer” senaryoları

3.6 Acil durum iletişim planı var mı?
Acil durumlarda iletişim çok önemlidir. İletişimin herhangi bir acil durumda kesilmesi durumunda alternatif iletişim kanalları hazır bulundurulmalıdır.
Ayrıca acil durumlarda iletişimin nasıl sağlanacağının tanımlı olması ve gerekli telefon numaralarının herkesin ulaşabileceği şekilde sergilenmesi gereklidir.

3.7 Acil duruma müdahale konusunda dış güçlerin desteği alınıyor mu?
Acil durum oluştuğunda yardım ihtiyacı başgösterdiğinde bu yardımı sağlayacak kurumlarla daha onceden ortak hareket etme konusunda anlaşmalar yapılmalıdır.

3.8 Ana güç kaynaklarını kapatma vanaları tanımlanmış mı?
Bir acil durum başgösterdiğinde ana güç kaynaklarına en kısa sürede ulaşılabilir olmalıdır. Bu amaçla tüm kapatma vanalarının açıkça tanımlı olması ve kolaylıkla ulaşılabilmesi gereklidir. (Farklı renk kodları kullanılarak ayırım yapılabilir.)

3.9 Acil durum sonrası normal akışa dönmek için oluşturulmuş bir plan var mı?
Meydana gelen bir acil durum sonrası zararın karşılanarak normal üretime geçmek için fabrika tarafından etkin bir şekilde uygulanabilecek bir sistemin tanımlı olması gerekmektedir. Bunun için bir yazılı plan oluşturulmalı ve bu plan aşağıdakileri içermelidir:
1-Acil durum sonrası hasar tespit çalışması yapacak ekibin belirlenmesi ve bunun bir liste haline getirilmesi
2-Hasarın karşılanması için sorumlu olan tüm kişilerin (sigorta şirketleri dahil) tanımlanması ve görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
3-Dışarıdan alınabilecek desteklerin belirlenmesi ve listelenmesi (doğal gaz, elektrik, vinç, çekici vb)
4-Üretim için gerekliliklerin belirlenmesi (hammadde temini, tezgahların tamiri, insane gücünün karşılanması vb)

4- İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI VE İŞ İZİNLERİ

SORULARAÇIKLAMA

4.1 İş güvenliği kuralları ve izinlerini tanımlayan bir sistem var mı?
Sistematik yaklaşım gereği tüm fabrikada yapılan tüm işler belirlenerek iş güvenliği mevzuatı da düşünülerek iş güvenliği kuralları belirlenmelidir. Bunun yanında belirli bir otoritenin (ekip lideri, iş güvenliği uzmanı, doctor vb.) izni ve kontrolü sonucunda tüm gerekliliklerin yerine getirilerek yapılması gereken işleri “İzin Gerektiren İşler” olarak tanımlıyoruz. Kaynak işleri, yüksek alanlarda yapılan her türlü çalışmalar bunların en göze çarpanlarıdır. İzin gerektiren işler de belirlenmeli, bir sistem oluşturulmalı ve bu uygulanmalıdır.

4.2 Yasal gereklilikler/Fabrika standartları karşılanıyor mu?
Bu konuyla ilgili mevzuatta geçen tüm maddeler karşılanmalıdır.

4.3 Özel iş izinlerini belirlemek için uygulanan sistematik bir yaklaşım var mı?
Genel uygulanması gereken iş güvenliği kurallarının yanında fabrika genelinde yapılan spesifik işler için uyulması gereken kurallar muhakkak vardır. Bunları belirlemek için detaylı bir inceleme yapılmalı ve bu işler tanımlanmalıdır. Sistemin sürekliliği için de belirli aralıklarla bu işler gözden geçirilmeli ve gerekirse güncellenmelidir.

4.4 Özel iş kurallarını belirlemek için uygulanan sistematik bir yaklaşım var mı?
Genel uygulanması gereken iş güvenliği kurallarının yanında fabrika genelinde yapılan spesifik işler için uyulması gereken kurallar muhakkak vardır. Bunları belirlemek için detaylı bir inceleme yapılmalı ve bu işler tanımlanmalıdır. Sistemin sürekliliği için de belirli aralıklarla bu işler gözden geçirilmeli ve gerekirse güncellenmelidir.

4.5 Tüm ilgili çalışanlar özel iş kuralları ve izinleri ile ilgili eğitim almış mı?
Yukarıda bahsedilen sistemin sağlıklı işleyebilmesi çalışanların bu konu hakkında bilgilenmesiyle mümkündür. Bu sebeple ilgili tüm çalışanlara etkin bir eğitim planlanmalı ve verilmelidir.

4.6 İş izinleri ve kuralları uyumu güvence altına alacak bir kontrol sistemi var mı?
İş izinleri ve kuralları sisteminin uygulanıp uygulanmadığı sık aralıklarla gözden geçirilmelidir. Bu kontrollerde Ekip Liderleri ve Müdürler görev almalıdır zira yönetimin desteği tüm iş güvenliği sistemi için önemli bir konudur.
Diğer konularda (çevre düzen vb) yapılan kontrollerin içeriğine bu konular eklenerek entegre olmuş bir gözden sistemi oluşturulabilir.

4.7 Ekip Liderleri yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri açık bir şekilde operatörlere anlatıyor mu?
Ekip Liderleri yazılı yaptıkları yazılı kontrollerin yanında günlük akış içinde iş güvenliği konusunda hatta belirlediği olumlu ve olumsuz durumları çalışma arkadaşlarıyla paylaşmalıdır.


5- KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER (KKM)

SORULARAÇIKLAMA

5.1 Kişisel koruyucu malzeme ihtiyacının belirlenmesinde sistematik bir yaklaşım uygulanıyor mu?
Kurulacak olan sistemde aşağıdaki konuların belirgin olması gerekmektedir:
•Görev ve sorumluluklarının belirgin bir şekilde tanımlanması
•Çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler için KKM gerekliliklerinini belirlenmesi
•Risk değerlendirmesinin yapılması
•KKM seçimi konusunda çalışanların fikirlerinin alınması
•Kaza ve önemli olayların araştırılması
•KKM Kataloğunun oluşturulması
5.2 Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımında yasal gereklilikler/fabrika standartları karşılanıyor mu?
Kişisel koruyucu malzemelerle ilgili olarak seçim ve kullanımda yasal gerekliliklerin tümü karşılanmalıdır.

5.3 Uygun kişisel koruyucu malzemeler çalışanların kullanımına sunuluyor mu?
Kullanılmasına karar verilen tüm KKM’ler tüm çalışanların ulaşabileceği şekilde olmalı ve kullanım %100 oranında sağlanmalıdır.

5.4 Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı, saklanması ve temizliği ile ilgili talimatlar hazırlanıp çalışanlara anlatılmış mı?
KKM kullanımı ile ilgili temin edilen firmalardan mutlaka kullanım talimatları istenmelidir. Tüm çalışanlar kullandıkları KKM’lerin özelliklerini, nasıl bakım yapılacağını, temizliğini ve nasıl saklanacağını bilmesi gerekmektedir.

5.5 Kişisel koruyucu malzemelerin kullanım bilgileri tüm çalışanlara etkin bir şekilde duyurulmuş mu?
Fabrika genelinde nerede hangi KKM’lerin kullanılması gerektiği tanımlı olmalıdır. Kullanım ve genel sistem ilgili tüm kişilere (çalışanlar, taşeronlar, misafirler) duyurulmalıdır. Ayrıca görsel fabrika teknikleri kullanılarak (levhalar, uyarı yazıları vb) tanımlamalar yapılabilir.

5.6 Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımının uygunluğunu periyodik olarak gözden geçiren bir sistem var mı?
KKM kullanımı ile ilgili olarak periyodik olarak kontroller yapılmalı ve bu sistematik hale getirilmelidir. Yönetimin de bu kontrollere katılması sağlanmalıdır.

5.7 Kişisel koruyucu malzemeler gerekli olduğunda gözden geçiriliyor mu?
KKM sistemi aşağıdaki durumlarda tekrar gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa güncellenmelidir:
•İş kazaları sonunda
•Önemli yakın kazalar sonunda
•Yasal gerekliliklerde meydana gelen değişiklikler
•Diğer işletmelerde görülen iyi uygulamalar sonucu
•Çalışanlardan gelen öneriler sonucunda
5.8 Kişisel koruyucu malzemelere olan bağımlılığı azaltmak için sistematik bir yaklaşımla iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu?
KKM yönetiminde nihai hedef KKM kullanım bağlılığının yapılacak iyileştirmelerle en aza indirilmesidir.
Hava kalitesinin arttırılması ile maskeye gerek kalmaması, ses yalıtım sistemi ile kulaklığa gerek kalmaması gibi.6- ENDÜSTRİYEL HİJYEN

SORULARAÇIKLAMA

6.1 Endüstriyel hijyen konusunda yasal gereklilikler/fabrika standartları karşılanıyor mu?
Endüstriyel hijyen konusundaki tüm yasal gereklilikler belirlenmeli ve karşılanmalıdır.

6.2 Asbest, kurşun, gürültü kontrolü, lazer vb konularında Ford gereklilikleri karşılanıyor mu?
ASBEST: Fabrika genelinde asbest içeren yerler ve malzemeler belirlenmeli ve bir kontrol planı hazırlanmalıdır.
Bunu sağlamak için fabrikada tüm üretim ve üretim dışı işler dahil olmak üzere ön araştırma yapılmalıdır.
Araştırmada asbestin havaya karışma potansiyeli olan yerler ve malzemeler de dikkate alınmalıdır.
(Örneğin eski bir binanın çatısında asbest olsa bu yıkım sırasında ciddi bir risk oluşturabilir.)

4 öncelik sırası belirlenmelidir:
1.Hemen önlem alınması gereken malzemeler
2.Yakın dönemde önlem alınması gereken malzemeler
3.KKM kullanılması gereken işler
4.İyi durumda olan malzemeler

Bu araştırmanın sonunda gerekli etiketlemeler yapılmalı ve riskli bölgelerde çalışan çalışanlar risk konusunda bilinçlendirilmelidir.
KURŞUN: Ford İnsan Kaynakları Bildirisi No 68 de kurşunun yıkım, inşa, modifikasyon işlerinde çalışanlar üzerindeki etkileri belirtilmiştir.

Kurşun üretim dışı işlerde aşağıdakilerde bulunabilir:
•Boyalarda (özellikle boyalara parlık vermede kurşun kullanılmaktadır. Bu boya maliyetini yüksek oranlarda düşürmektedir.)
•Kolonlarda
•Ekipmanlarda
•Malzeme rafları ve sandıklarında
•Sarı yer işaretleme boyalarında
•Kurşun içeren boyalarla boyanmış tüm yüzeylerde, yerlerde
•Lehim işlerinde

Limitlerin altındaki bir maruziyette ilave bir tedbir almaya gerek yoktur. Ancak limitlerin üstünde olduğunda risk altında bulunan çalışanların maruz kalmaması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
LAZER: Ford İnsan Kaynakları Bildirisi No 48 de lazer güvenliği ile ilgili gerekli detaylar verilmiştir.
Sınıf 3 ve Sınıf 4 lazer tezgahları için Lazer Güvenlik Sayfası (Form 2437) doldurulmalıdır. Ayrıca çalıştırma ve bakım talimatları detaylı bir şekilde hazırlanmalı ve kullanılmalı, operatörler ve bakımcılar kapsamlı bir eğitimden geçirilmelidir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ: 8 saate kadar çalışılan yerlerde gürültü limiti 85 dbA dır.
Fabrika genelinde gürültü ölçüm çalışmaları periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. Gürültü şiddetine gore gerekli kulak koruyucularının maruz kalanlar tarafından kullanılması sağlanmalıdır.
Gürültünün en yoğun olduğu yerlerden başlanarak gürültü azaltma çalışmaları başlatılmalı ve nihai olarak tüm alanlarda gürültünün limitin altına inmesi hedeflenmelidir.

İÇME SULARI VE BORU İŞARETLEME: Fabrika genelinde malzeme taşıyan tüm borular renk kodları belirlenerek işaretlenmelidir ve bu konuda standart sağlanmalıdır.
İçme sularının aşağıdaki örnekleme esaslarına gore en az yılda bir kez analizleri yaptırılmalıdır:
•Fabrikaya giriş noktasından 1 örnek
•Fabrika dağıtım merkezlerinden 4 örnek
•Son kullanım noktalarından 4 örnek

6.3 Endüstriyel hijyen problemlerini ortaya çıkaran sistematik bir yaklaşım uygulanıyor mu?
Endüstriyel hijyeni fabrika ortamında sağlamak için öncelikle mevcut ve potansiyel problemlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bunun sürekliliği için sistematik bir yaklaşım gereklidir. Bu anlamda yazılı olarak tanımlanmış bir sistem olması yaklaşımı kolaylaştıracaktır.
Çalışma alanlarından kullanılan tüm tehlikeli malzemeler etiketlenmeli ve uygun koşullarda depolanmalıdır.
Kullanımdaki malzemelerin MGBF’leri herkes tarafından ulaşılabilir olmalıdır.

6.4 Tüm çalışanların endüstriyel hijyen eğitimi almalarını sağlayacak kurulu bir sistem var mı?
Tüm çalışanlara genel endüstriyel hijyen eğitimi verilmelidir.
Ayrıca yeni işe giren ya da yer değişikliği yapanlar için çalışacağı bölgedeki kimyasallar tanıtılmalı ve riskleri anlatılmalıdır.
Buna ek olarak da yeni bir malzeme kullanıma girdiğinde maruz kalacak tüm kişiler özellikleri konusunda bilgilendirilmelidir.

6.5 Bulunan endüstriyel hijyen problemleri için kritik olanlar öncelikli olacak şekilde çözümler araştırılıp çalışanlara duyuruluyor mu?
Burada sorgulanan tespit edilen problemlere çözümler planlanırken kullanılan yaklaşımdır.
Olması gereken, her problem için bir öncelik sırası ya da risk derecesi belirleyerek en riskli işlere çözüm aşamasında öncelik tanınmasıdır.

6.6 Endüstriyel hijyen problemlerinin çözümlerinde çalışanların fikirleri alınıyor mu?
Alınan tedbirlerin takipleri yapılıyor mu?
İşi en iyi yapan bilir mantığıyla problemlerin tespiti ve çözüm yollarının aranması aşamalarında ilgili çalışanların fikirleri mutlaka alınmalıdır.

Kurulacak sistemde aşağıdaki konular gözardı edilmemelidir:
1.Tehlikeler sağlık etkileri, maruziyetin kapsamı ve maruz kalan kişi sayısı düşünülerek önceliklendirilmelidir.
2.Takım çalışması yapılmalıdır.
3.Alternatif çözümler üretilmelidir.
4.Faaliyet planları oluşturulmalıdır. (Kim, ne zaman, ne yapacak?)
5.Etkin bir takip sistemi olmalıdır.

6.7 Yeni proseslerde, yeni malzeme girişlerinde , proses değişikliklerinde endüstriyel hijyen yönüyle değerlendirme yapılıp gerekli önlemler alınıp değişiklikler yapılıyor mu?
Aşağıdaki durumlarda endüstriyel hijyen yönüyle değerlendirmeler yapılmalıdır:
•Yeni malzeme girişleri
•Proses değişiklikleri
•Yerleşim planı değişiklikleri
•Yeni tezgah ve ekipman alımları


7-MEDİKAL İŞLEMLER

SORULARAÇIKLAMA

7.1.1 Fabrika sağlık servisi personeli yasal yükümlülükleri karşılıyor mu?
Sağlık servisi ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılamalıdır.

7.1.2 İlkyardımcıların sayısı ve nitelikleri yasal yükümlülükleri karşılıyor mu?
Fabrika genelinde acil durumlarda ve iş kazalarında gerekli ilkyardımı yapabilecek ilkyardımcıların yetiştirilmesi gereklidir.
İlkyardımcı elemanlar çalışanlar arasından seçilmelidir. Çünkü:
•Sürekli ulaşılabilirlik
•İlgili alandaki riskleri ve tehlikeleri tanımaları

7.1.3 Sağlık servisi fiziksel durum ve personel yeterliliği bakımından yasal yükümlülükleri/Ford standartlarını karşılıyor mu?Aşağıdaki kriterlere uyulması gereklidir:
Doktor/Çalışan Oranı
0-1500……….1 part time doktor
1500-4000……1 full time doktor
4000-8000……2 full time doctor
Hemşire/Çalışan Oranı
0-300…………1 part time hemşire
300-600………1 full time hemşire
600-1300……..2 full time hemşire
1300-2000……3 full time hemşire
2000-3000……4 full time hemşire
3000-4000……5 full time hemşire
4000-5000……6 full time hemşire

Yukarıda verilen oranlar tavsiye niteliğindedir. İşletmenin sağlık ihtiyacı gözden geçirilerek karar verilmelidir.
7.1.4 Sağlık servisi personelinin eğitimleri yeterli mi?
Sağlık personeli yasal olarak zorunlu eğitimleri almalıdır. Ayrıca odiyometrik test, PFT ve CPR eğitimleri de fayda sağlayacaktır.

7.1.5 Çalışanlara ait medikal kayıtlar etkin bir şekilde tutuluyor mu?
Personel sağlık kayıtları:
•Yangın, sel ve diğer doğal felaketler durumunda etkilenmeyeek şekilde saklanmalıdır.
•Sadece sağlık servisi çalışanları tarafından müdahale edilebilmelidir.
•İşletmenin genel kayıt sistemi ile uyumlu olmalıdır.

7.1.6 Enfeksiyon kapmayı engelleyecek temizlik koşulları planlanmış mı ve uygulanıyor mu?
Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için yüzeyleri kandan ve diğer vücut sıvılarından dezenfekte etmek için yazılı bir plan olmalı ve eksiksiz uygulanmalıdır.

7.1.7 Sağlık servisinin prosedür manueli var mı?
Sağlık servisinde yapılan tüm işler doküman sistemine uygun olarak tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.

7.1.8 Sağlık servisi personelinin daha sonradan aldığı özel eğitimlerin kayıtları tutuluyor mu?
Eğitim kayıtları eksiksiz olarak tutulmalıdır.

7.1.9 Sağlık servisi personeli mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri için yeniden sertifikalandırma programlarına katılıyorlar mı?
Sağlık servisi çalışanları son gelişmelere paralel olarak seminer ve konferanslara katılarak geliştirmelidir.

7.1.10 Sağlık servisi prosedür manueli belli aralıklarla gözden geçirilip güncelleniyor mu?
Sağlık servisi prosedür manueli yılda en az bir kere gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa revize edilmelidir.

7.1.11 Sağlık servisinde uygun bir medikal kütüphane düzenlenmiş mi?
En azından aşağıdaki kaynaklar sağlık servisinde bulunmalıdır:
•Medikal Sözlük
•Mesleki İlaç Rehberi
•Ford Ergonomi El Kitabı

7.2.1 Sağlık servisinde kalibrasyon gerektirecek ekipman var mı? Varsa düzenli olarak kalibrasyonları yaptırılıyor mu?
Aşağıdaki ekipmanlar kalibrasyon sistemine dahil edilmeli ve düzenli olarak kalibrasyonları yaptırılmalıdır:
•Odiyometre
•Spirometre

7.2.2 Sağlık servisi fiziki olarak yeterli durumda mı?Sağlık servisi;
•Yeterli hacimde olmalıdır.
•Uygun yerleşim planına sahip olmalıdır.
•Elverişli olarak işletilebilir olmalıdır.
•Yeri işaretlerle tanımlanmalı ve bu sayede herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilinmelidir.

7.3.1 İyi uygulamalar fabrika içi ve dışı ile paylaşılıyor mu?En azından aşağıdaki konularda iyi uygulamalar paylaşılmalıdır:
•Çalışanların fikirlerinin alınması
•Sağlık servisi yönetimi
•Sağlık teşviki
•Sağlık gözetimi

7.3.2 Sağlık servisi personeli periyodik olarak çalışma alanlarında denetim yapıyor mu?
Sağlık servisi personeli en az ayda bir kezüretim alanlarında denetim yapmalıdır.
Bu sağlık servisi personelinin mevcut işlemler ve sağlık riskleri konusunda daha fazla bilgilenmesine de yardımcı olur.

7.3.3 Sağlık servisi kayıtları (iş kazası, mesleki hastalıklar oranı vb) ile performans göstergeleri arasında bağlantı kurulup analiz yapılıyor mu?
Sağlık servisi fabrikada çalışanlara sağladığı hizmetin uygunluğunu ve etkinliğini ölçmelidir. Bunun amacı sağlık servisinin işletme maliyetini ortaya koymak ve olumsuzlukların ortadan kaldırılarak fabrika işleyişinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesidir.
Ölçüm kriterleri, devamsızlık oranları ve işletme maliyetleri de olmalıdır. Ayrıca müşteri tatmini ölçümleri sağlık servisinin etkinliğinin ölçülmesinde oldukça önemlidir.

7.3.4 Fabrikaya yeni işçi alımlarında yetenek sınavı yapılıyor mu?
Tüm yeni işe giren çalışanlara ön bir sınav yapılmalıdır. Fiziksel yönden kritik özellikle isteyen operasyonlar için fiziksel sınav da yapılmalıdır.

7.3.5 Fabrikaya yeni işçi alımlarında sağlık kontrolü yapılıyor mu?
Yeni işe girişlerde çalışan işe başlamadan once sağlık kontrolünden geçmelidir. Odiyogram en önemli örnektir.

7.3.6 Fabrika yeni işçi alımlarda kritik işlerde çalışanlar için (forklift operatörü vb) göz kontrolü yapılıyor mu?
Görmenin önemli olduğu kritik işlerde (forklift operatörleri, kreyn operatörleri vb.) detaylı bir göz testi yapılması sağlanmalıdır. Bu kontrollerin sonucunda gerekli tedbirler (gözlük kullanımı, rotasyon vb) alınmalıdır.

7.3.7 Göz kontrolleri sonucu elde edilen bulgulardan sonra herhangi bir işlem yapılıyor mu?
Görmenin önemli olduğu kritik işlerde (forklift operatörleri, kreyn operatörleri vb.) detaylı bir göz testi yapılması sağlanmalıdır. Bu kontrollerin sonucunda gerekli tedbirler (gözlük kullanımı, rotasyon vb) alınmalıdır.

7.3.8 Herhangi bir çalışma alanında tehlike tespit edildiğinde bu alanda çalışan operatörlerin spesifik sağlık kontrolleri yapılıyor mu?
Çalışma alanlarında tespit edilen kimyasal, fiziksel, biyolojik ya da ergonomik tehlikeler sonucunda bu alanlarda çalışan insanların detaylı sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

7.3.9 Yukarıda bahsedilen kontrollerin düzenli olarak kayıtları tutuluyor mu?
Yukarıda bahsedilen tüm detaylı kontroller de sağlık kayıtları içinde yer almalıdır.

7.3.10 Sağlık kayıtları güvenli ve gizli bir şekilde saklanıyor mu?
Sağlık kayıtlarının gizliliği önemlidir. Bu sebeple bu kayıtlara kimlerin ulaşabileceği tanımlanmalıdır.

7.3.11 Yeni işe alımlarda ya da yer değişikliklerinde ilave güvenlik ve sağlık faktörleri gözönüne alınıyor mu?
Aşağıdaki konularda ilave güvenlik ve sağlık faktörleri düşünülmelidir:
•Kapalı alanlar
•Yüksek alanlar
•Zehirli hayvanlara maruz kalma


8- GENEL TEŞVİK

SORULARAÇIKLAMA

8.1 İş güvenliği ve sağlık konularında biri iletişim sistemi var mı?
Aşağıdaki yöntemler kullanılarak bilgilendirme yapılabilir:
•İş Güvenliği ve Sağlık Posterleri
•İş Güvenliği performans göstergeleri
•Odit ve değerlendirme sonuçları
•Genel ve özel iş güvenliği kuralları
•Spesifik olmuş olayların duyurulması
•Bildiriler
•Yönetim tarafından yazılmış yazılar
•Mektuplar

8.2 İş güvenliği ve sağlık konularında ödüllendirme sistemi var mı?
İş güvenliği ve sağlık konularına olan ilginin ve çabanın azalmaması için yönetim tarafından desteklenmesi ve genel bir ödüllendirme sisteminin olması gereklidir.

9- MÜTEAHHİT GÜVENLİĞİ
SORULARAÇIKLAMA
9.1 Müteahhit işe başlamadan once açılış toplantısı düzenleniyor mu?
Müteahhit firma fabrika alanında çalışmaya başlamadan once fabrika sorumluluları tarafından açılış toplantısına çağrılmalıdır. Bu toplantıda müteahhit firmaya fabrikanın kritik alanları özellikle anlatılmalıdır. Ayrıca aşağıdaki bilgiler de verilmelidir:
•Acil durum telefonları
•Fabrika tahliye planları
•Müteahhit sorumlularının telefon numaraları
•İlkyardım planları
Bunlarla birlikte tüm fabrika gerekliliklerinin müteahhit firma tarafından anlaşıldığının garanti altına alınması gerekmektedir.

9.2 Müteahhitin çalışma performansını izleyecek bir sistem kurulmuş ve uygulanıyor mu?
Müteahhitin fabrika içindeki çalışma performansı sürekli izlenmeli ve bu noktada aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
•Fabrika içinde müteahhit çalışmalarından sorumlu müteahhit koordinatörleri atanmalıdır.
•CPE 1000 formu ile takip yapılmalıdır.
•Fabrika genelinde bir proseste ya da prosedürde değişiklik olduğunda müteahhit firma bilgilendirilmelidir.
•Bir soru listesi ile periyodik olarak denetim yapılmalıdır.

9.3 Müteahhitler konusundaki tüm yasal yükümlülükler karşılanıyor mu?
Müteahhitler konusunda ilgili tüm yasal gereklilikler karşılanmalıdır.

9.4 Müteahhitlerin giriş ve çıkışlarını kontrol etmeye yönelik bir kayıt sistemi var mı?
Müteahhit çalışanlarının giriş ve çıkışları fabrikanın güvenliği açısından sistematik bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır.

9.5 Müteahhit tarafından firmaya belirli aralıklarla raporlama yapılıyor mu?
Müteahhit belirli aralıklarla fabrika yönetimine raporlama yapmalıdır ve bu rapor aşağıdakileri içermelidir:
•Meydana gelen iş kazaları
•Mal kayıpları
•Yüksek potansiyelli yakın kazalar
•Takip faaliyetleri
•Devlet tarafından yapılan kontrol sonuçları

9.6 Firma tarafından müteahhite belirli aralıklarla denetim yapılıyor mu?
Müteahhit firma belli aralıklarla fabrika tarafından kontrol edilmelidir. Bu kontroller sonucu bulunan uygunsuzluklar ilgili müteahhit firmaya iletilmeli ve düzeltici faaliyetler de gözden geçirilmelidir.

9.7 Firma ile müteahhit arasında belirli aralıklarla toplantılar yapılıyor mu?
Sürekli iletişimin sağlanarak yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve bilgi alışverişinin etkinliğini arttırmak için fabrika sorumluları ile müteahhit firma sorumlularının belirli aralıklarla toplantı yapmaları gereklidir.

9.8 İyi uygulamalar paylaşılıyor mu?
Müteahhit yönetimi konusunda iyileştirmelere katkıda bulunmak amacıyla iyi uygulamalar fabrika içi ve dışı ile paylaşılmalıdır. (Örneğin bizim fabrikamızda müteahhit giriş çıkışları sistemi iyi bir uygulamadır. Bunun diğer fabrikalarla paylaşılması bu sorunun karşılığıdır.)


10- ERGONOMİ

SORULARAÇIKLAMA

10.1 Fabrika genelinde bir ergonomi takımı oluşturularak gerekli eğitimler verilmiş midir?
Ford Ergonomi Proses Rehberine gore fabrika genelinde ergonomi faaliyetlerini yürütecek bir ekip kurulmalıdır. Bu ekibin içinde doctor ve iş güvenliği uzmanı bulunmalıdır.

10.2 Çözüme kavuşamayan ergonomi problemleri yönetime götüren bir sistem var mı ve uygulanıyor mu?
Çözüme ulaşmayan, yatırım gerektiren ergonomic problemlerin yönetime gideceği bir sistemin olması gerekmektedir.

10.3 Ergonomi amaç ve hedefleri belirlenmiş midir?
İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ne paralel olarak fabrika geneli için ergonomi amaç ve hedefleri belirlenmelidir. Bunlar belli zaman aralığı için geçerli olmalıdır. Genelde yıllık olması tercih edilmektedir.

10.4 Fabrikada yapılan ergonomi çalışmalarını açıklayan yazılı bir prosedür var mı?
Fabrika ergonomi yaklaşımını açıklayan sistemin yazılı bir prosedür haline gelmesi gerekmektedir. Kurulan sistemde problemin tanımlanmasından kalıcı çözüme kadar tüm görev ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

10.5 Fabrika içinde tespit edilen ergonomi problemlerinin bir listesi var mı ve problemlere öncelik sırası veriliyor mu?
Kurulan sistemde problem önceliğinin belirlenmesindeki kriterler netleştirilmelidir. Önemli olan ergonomik problemlerin çözümlerine öncelik tanınmalıdır.

10.6 Ergonomi problemlerinin çözümlerinde 8D gibi problem çözme teknikleri kullanılıyor mu?
Ergonomik problemlerin çözümünde 8D ya da benzer problem çözme tekniklerinden biri kullanılmalıdır.

10.7 Ergonomi problemlerinin tespit edilmesinde sistematik bir yol kullanılıyor mu?
Ergonomik problem 3 şekilde tespit edilebilir:
•Medikal/Formal Bilgi: Sağlık servisine gelen şikayetlerden fabrika hekiminin belirleyeceği ergonomi kök nedenli problemler
•İnformal: Günlük konuşmalar sırasında operatörlerden gelen bildirimler sonucu tespit edilen problemler
•Proaktif Risk Analizleri: İş güvenliği risk analizleri sırasında tespit edilen problemler

10.8 İyi uygulamalar fabrika içi ve dışı ile paylaşılıyor mu?
Ergonomi konusundaki iyi uygulamalar fabrika içi ve dışı ile paylaşılmalıdır.

10.9 Ergonomi iyileştirme raporları ilgili tüm kişilere gönderiliyor mu?
Ergonomi problemlerine kalıcı çözümlere ulaşıncaya kadar geçen zaman içinde ilgili tüm kişiler gelişmeler konusunda bilgilendirilmelidir.


11- YASAL GEREKLİLİKLERE UYGUNLUK

SORULARAÇIKLAMA

11.1 Fabrikada kullanılan etkin bir güç kilitleme sistemi var mı?
Etkin bir güç kilitleme sisteminin uygulanmasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gereklidir:
•İlgili tüm kişilere (özellikle bakımcılara) gerekli eğitimler verilmelidir.
•Bir prosedür oluşturulmalı ve gerekli yerler prosedür konusunda bilgilendirilmelidir.
•Belli aralıklarla uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim yapılmalıdır.

11.2 Malzeme taşıma araçlarını kontrole yönelik uygulanan etkin bir sistem var mı?
Malzeme araçlarının kontrolünde aşağıdakilerin uygulanması gereklidir:
•Tüm kullanıcıların etkin bir eğitim alması gereklidir.
•Kullanıcıların bir izin ile (ehliyet gibi) tanımlı olmaları gereklidir.
•Araçlar kullanılmaya başlamadan önce günlük olarak kontrol edilmelidir.
•Akü şarj sahalarında gerekli tüm tedbirlerin alınması gereklidir.
•Belli aralıklarla verilen eğitimlerin tekrarlanması gereklidir.

11.3 Yükleme ve boşaltma alanlarında iş güvenliğini sağlayacak kurallar belirlenmiş mi?
Yükleme ve boşaltma alanlarında risk analizleri yapılarak gerekli iş güvenliği kuralları belirlenerek ilgili kişiler bilgilendirilmelidir.

11.4 Çalışma alanlarında kullanılan kimyasal malzemelerin etkilerini çalışanlara bildiren bir sistem var mı?
•Kimyasallar ve etkileri konusunda tüm çalışanlar eğitilmelidir.
•Çalışma alanlarında kullanılan kimyalların MGBF leri ulaşılabilir ve eksiksiz olmalıdır.

11.5 Kapalı alanlarda çalışmayı tanımlayan bir sistem var mı?
•Tüm kapalı alanlar belirlenmeli ve etiketlenmelidir.
•Kapalı alanlarda çalışmaları tanımlayacak iş talimatları ve izin sistemi olmalı ve eksiksiz uygulanmalıdır.
•Tüm ilgili çalışanlar bu konuda eğitim almalıdır.

11.6 Yüksek alanlarda çalışmayı tanımlayan bir sistem var mı?
Yüksek alanlarda çalışanları yükseklerde çalışma ile ilgili eğitim almalı ve çalışmalar için uygulanan bir izin sistemi olmalıdır.

11.7 İş güvenliği ve sağlık konusunda uyulması gereken yasal yükümlülükler tanımlanmış mı?
İş Güvenliği ve sağlık konularında fabrika tarafından uyulması gereken yasal gereklilikler ve Ford gereklilikleri belirlenmelidir. Bunun için bir matris oluşturulmalıdır.

11.8 Yaya yürüme yollarının kullanılması ile ilgili eğitim verilmiş mi?
Fabrika genelinde yürüme yolları tanımlanmalı ve kullanılması konusunda gerekli uyarılar yapılmalıdır.

11.9 Yeni alınan tezgahların güç kilitleme sistemi uygulanacak şekilde olmasına dikkat ediliyor mu?
Yeni tezgahların ve ekipmanların tasarımı ve satınalınması aşamasında güç kilitleme sistemine uygunluğu gözardı edilmemelidir.

11.10 Yüksek riskli işler için hazırlanmış özel talimat/prosedürler var mı?
Kritik işler için yazılı iş talimatlarına iş güvenliği maddeleri eklenmelidir.

11.11 Kapalı alanlarda çalışmayı elimine edecek şekilde mühendislik çalışmaları yapılıyor mu?
Ford Endüstriyel Hijyen Bildirisi 54a da açıklanan gereklilikler yerine getirilmelidir.
 

Ekli dosyalar

  • is guvenligi yonetim sisteleri gerekleri - www.isgfrm.com.doc
    216 KB · Görüntüleme: 440

ealtunhan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ara 2011
Mesajlar
13
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman (B)
Paylaşım için teşekkürler..
 
Üst