Bilgi : Iş Güvenliği Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası

palancı

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
1
Tepki puanı
1
kaza geliyorum demez mesleki sorumluluk sigortanız varmı ?

zekiye palancı
merka sigorta arc.hiz.
zekiyepalanci@merkasigorta.com
533 760 18 91 549 570 12 88
212 570 13 83
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1- Sigorta Konusu

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

2- Teminat Kapsamı
a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için,
- Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve sigorta Şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.
b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçebaşlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir.
c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma
yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Manevi Tazminat tutarı için davanın kabul red oranına bakılmaksızın başlangıçta talep edilen tutar için avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti ödenecektir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davacı lehine hükmolacak yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve davalının avukatlık ücreti dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti aşmayacaktır.
d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.

3- Teminat Limiti
Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi içingerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı
tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır.
a. Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir.)
b. Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya
c. Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması.
Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.
4- Muafiyet
Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.
5- İstisnalar
Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;

a) -Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler,
-Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu şirketler,
-Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen şirket ve diğer tüzel kişilikler
-Sigortalı tarafından istihdam edilen kişiler
tarafından öne sürülen tazminat talepleri;
b) Sigortalının meslekî faaliyetini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında değerlendirilebilecek bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı
c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara ilişkin tazminat talepleri,
d) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri,
f) Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerin sonucu olan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
g) Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri,
h) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin sözleşmesinde belirtilen edimin yerine getirilmemesi, yarım bırakılması, tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından dolayı uğranılan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
i) Sözleşme ile verilen ve sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan özel taahhüt ve garantilerden doğan sorumluluklarla ilgili tazminat talepleri,
j) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak
bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar,
k) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:
- Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş
- Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı
- Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri.
Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda Şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan Şiddet eylemlerini de içermektedir. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır.
l) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri,
m) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri,
n) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar,
o) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
s) Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları ve/veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri,
t) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar,
6- Sigortalının Yükümlülükleri
a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.
b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir.
Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir Şekilde
yararlanamaz.
Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak Şekilde söz sahibidir.
c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

7- Başka Sigortalar
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.
Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Bildirim için teşekkürler,
İyi çalışmalar,
 

serkancaner

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
164
Tepki puanı
197
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
peki maddi olarak bunun bedeli nedir?bedel aylık olarak mı tek seferde mi ödenmektedir.süresi ne kadardır kapsama süresi?
 

çağatayözcan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2012
Mesajlar
165
Tepki puanı
71
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
şuan için yaygın bişey değil ama zamanla önem kazanacağını düşünüyorum...
 

Mesut KARTAL

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Ocak 2012
Mesajlar
10
Tepki puanı
39
"KAZA GELİYORUM" DER ZEKİYE HANIM.. HEM DE BAĞIRA BAĞIRA GELİR. BUNU EN İYİ BİLENLER BİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIYIZ SANIRIM. ŞİRKET SLOGANINIZI EN AZINDAN BİZLERE HİTAP EDERKEN DÜZELTMENİZ GEREKECEK SANIRIM. : )
 

aonal

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Ara 2011
Mesajlar
12
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
"KAZA GELİYORUM" DER ZEKİYE HANIM.. HEM DE BAĞIRA BAĞIRA GELİR. BUNU EN İYİ BİLENLER BİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIYIZ SANIRIM. ŞİRKET SLOGANINIZI EN AZINDAN BİZLERE HİTAP EDERKEN DÜZELTMENİZ GEREKECEK SANIRIM. : )
ayrıca istisnalar kısmında (e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri,) bu maddeye dayanarak işveren vekili sıfatımızda olduğundan ödemelerde problem çıkar diye düşünüyorum
 

aonal

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Ara 2011
Mesajlar
12
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
ayrıca istisnalar kısmında (e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri,) bu maddeye dayanarak işveren vekili sıfatımızda olduğundan ödemelerde problem çıkar diye düşünüyorum
Zekiye hanım bu konuda açıklama getirirseniz iyi olur kananatindeyim...
 

ozdemir

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ara 2011
Mesajlar
43
Tepki puanı
44
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (B)
ayrıca istisnalar bölümünde yer alanlar gerçekleşmediği sürece zaten hukuksal anlamda görevimizi tamamlamış sayılırız. Görevimi düzgün bir şekilde yapmak bizim en büyük sigortamızdır.
 

Abdulkadir SARIALTIN

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Mar 2012
Mesajlar
51
Tepki puanı
43
Bir sürü şeyi karşılamıyor... Bazı arkadaşlarımın yorumuna katılıyorum... Siğorta bizim işlerde çok önem taşıyacak ilerleyen süreçlerde de... Fakat yazılan kadarıyla birşey karşıladığı yok...
 

ATURAN

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Tem 2012
Mesajlar
789
Tepki puanı
1,237
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
kaza geliyorum demez mesleki sorumluluk sigortanız varmı ?

zekiye palancı
merka sigorta arc.hiz.
zekiyepalanci@merkasigorta.com
533 760 18 91 549 570 12 88
212 570 13 83
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1- Sigorta Konusu

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

2- Teminat Kapsamı
a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için,
- Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve sigorta Şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.
b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçebaşlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir.
c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma
yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Manevi Tazminat tutarı için davanın kabul red oranına bakılmaksızın başlangıçta talep edilen tutar için avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti ödenecektir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davacı lehine hükmolacak yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve davalının avukatlık ücreti dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti aşmayacaktır.
d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.

3- Teminat Limiti
Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi içingerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı
tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır.
a. Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir.)
b. Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya
c. Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması.
Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.
4- Muafiyet
Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.
5- İstisnalar
Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;

a) -Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler,
-Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu şirketler,
-Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen şirket ve diğer tüzel kişilikler
-Sigortalı tarafından istihdam edilen kişiler
tarafından öne sürülen tazminat talepleri;
b) Sigortalının meslekî faaliyetini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında değerlendirilebilecek bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı
c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara ilişkin tazminat talepleri,
d) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri,
f) Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerin sonucu olan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
g) Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri,
h) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin sözleşmesinde belirtilen edimin yerine getirilmemesi, yarım bırakılması, tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından dolayı uğranılan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
i) Sözleşme ile verilen ve sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan özel taahhüt ve garantilerden doğan sorumluluklarla ilgili tazminat talepleri,
j) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak
bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar,
k) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:
- Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş
- Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı
- Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri.
Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda Şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan Şiddet eylemlerini de içermektedir. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır.
l) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri,
m) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri,
n) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar,
o) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri,
s) Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları ve/veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri,
t) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar,
6- Sigortalının Yükümlülükleri
a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.
b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir.
Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir Şekilde
yararlanamaz.
Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak Şekilde söz sahibidir.
c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

7- Başka Sigortalar
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.
Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.

Zekiye hanım poliçede bir değişiklik var mı acaba...

Aradan geçen 2 sene içinde değişiklik oldu mu ?
 

Bekir AVCI

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ara 2013
Mesajlar
37
Tepki puanı
21
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
teşekkürler avukat masrafını ben karşılarım......
 

emrozgr

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Mar 2013
Mesajlar
98
Tepki puanı
47
Meslek
Uzman (B)
Zekiye hanım poliçede bir değişiklik var mı acaba...

Aradan geçen 2 sene içinde değişiklik oldu mu ?

Bana geçtiğimiz ay 100.000 için gelen teklif aşağıda ki gibi. Anadolu Sigorta.

ACENTELĠĞĠ YENĠDEN BASIM
Teklif No : 140251382 8 02
MESLEKĠ_SORUMLULUK_SĠGORTA_TEKLĠFĠ___________________________________
Acente: 320131 Telefon: 212 292 2947

MüĢteri No : 0031961454
Adı-Soyadı : EMRE
ÖZGÜR Ġl :
TEKLĠF KAPSAMI
Bu sigorta teklifi, teklif sahibinin beyanına istinaden düzenlenmiĢ
olup, sigorta talebinde bulunan tarafça kabul edilmesi halinde
kabul tarihinden baĢlamak üzere belirtilen Ģartlarda
poliçelendirilebilecektir. Bu haliyle hiç bir teminat vermemektedir.
Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi : 22/01/2014
Teklif Tarihi : 22/01/2014 Yeri/Saati : ĠSTANBUL 15:00
Teklif Geçerlilik Tarihi : 22/01/2014 - 29/01/2014
SĠGORTA_KAPSAMI______ SĠGORTA_BEDELĠ_(TL_)_ PRĠM_(TL_)____
MESLEKĠ SORUMLULUĞU 100.000,00 1.125,71
Net Prim 1.125,71
PeĢin Ödeme Ġndirimi
Gider Vergisi ___________56,29_
Ödenecek Tutar 1.182,00
Tutarı______(TL_)
PeĢin Ödenecek Ġlk Taksit 297,00
2.Taksit 177,00
3.Taksit 177,00
4.Taksit 177,00
5.Taksit 177,00
6.Taksit 177,00
 

emrozgr

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Mar 2013
Mesajlar
98
Tepki puanı
47
Meslek
Uzman (B)
Zekiye hanım poliçede bir değişiklik var mı acaba...

Aradan geçen 2 sene içinde değişiklik oldu mu ?

Poliçenin tam metnini mail atarım istersen.
 

ATURAN

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Tem 2012
Mesajlar
789
Tepki puanı
1,237
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Poliçenin tam metnini mail atarım istersen.

Sağolasın... Zekiye hanıma mail atmıştım gelmiş ama daha inceleyemedim. Yukarıda yazılı poliçeden farklı mı?

Bana gelen poliçede fiyatlar aşağıdaki gibi...

TeminatLimiti (TL)

Risk GruplarınaGöre Prim (TL)


A sınıfı

B sınıfı

C sınıfı

50.000

1.050

851

630

100.000

1.470

1.181

882

200.000

2.100

1.701

1.260

250.000

2.363

1.890

1.407

300.000

2.625

2.126

1.575

400.000

2.993

2.410

1.785

500.000

3.308

2.670

1.974
 

ATURAN

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Tem 2012
Mesajlar
789
Tepki puanı
1,237
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Arkadaşlar Anadolu Sigortanın Poliçesi için derneğin Bursadaki Avukatı Mehmet bey ile bu konuyu görüştüm. Aşağıda olduğu gibi bir yazısı var...

Sigorta Poliçesini inceledim. Önemli bir sorun olmamakla birlikte 1, maddede SİGORTANIN KONUSU bölümüne
İş güvenliği Uzmanlarının temel görevleri olan ;
a) Rehberlik;
b) Risk değerlendirmesi;
c) Çalışma ortamı gözetimi;
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
d) İlgili birimlerle işbirliği;
görevlerindeki kusurları nedeniyle doğabilecek zararların eklenmesi faydalı olabilir. Sözleşmenin en önemli bölümü
KONU bölümüdür. Burada olmayan hususlarda bir sorumluluk meydana gelirse sigorta şirketi bu zararı
Ödemeyebilir. Onun için sözleşme yapılması sırasında uzmanların temel görevlerinin eklenmesinde fayda var.
Saygılarımla,
Mehmet Mustafa Güneş
Haci İlyas Mahallesi 4.Aral Sokak
Avukatlar İş Merkezi No:30 Kat:2/12-13
Osmangazi-Bursa
Tel : 0224-271 61 01
Faks : 0224-271 73 53
Cep : 0532-33 11 773
 
Üst