Hafta Tatili Hakkında Kanun

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,508
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN (1)

(1) 27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda "Cuma" günü olarak gösterilen hafta tatili "Pazar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kanun No : 394 Kabul Tarihi : 02.01.1924

Resmi Gazete Tarihi : 21.01.1924/54

İşlenen Son Değişiklik : 27.04.1972

Madde 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınaî ve ticarî bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir.

(Son fıkra mülga: 27/5/1935 - 2739/4 md.)

Madde 2 - Resmî devairle umumî, hususî, ticarî ve sınaî herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.

Madde 3 - (Değişik: 2/4/1956 - 6710/1 md.) Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkâmından müstesnadır.

Madde 4 - Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır :

A - (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar ve tephirhaneler.

B - Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, berrî ve bahrî vesaiti umumiyei nakliye ve hidematı umumiyei belediye, vâkî veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alât ve edevatı ihzar edecek müesseseler;

C - (Değişik 1/12/1926 - 936/2 md.) Matbaalar, münhasıran yevmî gazete bayileri, müzeler, umumî kütüphaneler, umumî bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler munhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri.

D - (Değişik 1/12/1926-936/3 md.) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kahvehaneler;

E - Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulâtının bozulmasını veya tenzili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri;

Şu kadar ki, bu gibi müessesatta müstahdem memurin ve amelenin münavebe suretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.

F - (Ek:2/4/1956-6710/2 md.) Yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle tütün, incir, üzüm, meyankökü, zeytin, ağaç palamutu, susam, fındık, pancar ilh...gibi, ziraî ve sınaî mahsulâtın işlenmesi ve maniplasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler.

I) (Ek:27/4/1972 - 1584/1 md.) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler.

Madde 5 - (Değişik: 23/3/1950 - 5620/1 md.) Fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alât ve edevatı ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.

Ramazan ve Kurban bayramları arifesine raslıyan Pazar günleri tatilden istisna edilebilir.

Madde 6 - Pazar günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan hidematını devam ettirmek gibi ifası zarurî hizmetlerde Pazar günleri çalıştırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere birer gün mezuniyet verilir.

Madde 7 - Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam ve hesabına işleyip de Müdafaai Milliye ile alâkadar olan müesseseler, senede onbeş defa Pazar tatilini tavik edebilirler.

Madde 8 - İşbu Kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahallî belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.

Madde 9 - İşbu Kanunun ahkamına muhalif olarak Pazar günleri açılan dükkan ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt varakası tanzim ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine tevdi olunur. Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mamulünbih ve muteberdir.

Madde 10 - İşbu Kanunun ahkâmına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdirlerinden beş liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır ve müessese sahipleri malen mesuldürler. Sulh mahkemeleri işbu eşhasın muhakemelerini müstacelen icraya ve esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta zarfında intaca mecburdurlar. Verilen kararlar ancak kabili temyizdir.

Madde 11 - Alınan nakdî cezalar belediye sandıklarına teslim olunur ve belediyece munhasıran halkın yevmi tatilini müfit ve sıhhî bir tarzda geçirmesine hadim olacak hususlara ve müesseselere sarfedilir.

Madde 12 - İşbu Kanun ahkâmının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbiki, mahallî belediye meclislerinin karar ve ilânına vabestedir.

Madde 13 - İşbu Kanunun ahkâmı tarihi neşrinden on gün sonra muteberdir.

Madde 14 - İşbu Kanunun tatbiki ahkamına Heyeti Vekile memurdur.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.