DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Nedir ?

Konu, 'İş Kazası oldu, Ya sonrası ???' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

  Prof. Dr. Kemal Tabir GÜRSOY
  I — GENEL OLARAK :
  1) Tazminatın Niteliği: Bir insanın ölümü hukukî anlamda
  bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana
  gelmiş olabilir. İşte BK. 45/11'nin öngörmüş olduğu hal,
  ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme
  bağlamaktadır. Bu hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar,
  bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan
  isteyebilirler. Buna «destekten yoksun (muinden mahrum) kalma
  tazminatı» denir. Yargıtayımızın ifadesiyle, destekten yoksun kalma
  davası ile, davacı miras bırakanların (ölenin) doğmuş bir
  dava hakkını değil, kendilerine yardım eden kimsenin gelirinden
  ve yardımından yoksun kalmaları sebebiyle muhakkak olan, fakat
  halele uğratılan menfaatleri oranında uğradıkları zararın giderilmesi
  istenir (4.HD. 14.10.1963, K. 9019, Çenberci, s. 807). Haksız bir
  eylemden yalnız ondan doğrudan doğruya zarar görenler tazminat
  isteyebilecekleri halde, kanun iki halde bu kuralın istisnasını hükme
  bağlamıştır: Bunlardan birincisi, yakınların ölümü halinde duyulan
  üzüntü-acı için manevî tazminat isteme (BK. 47), diğeri de bu
  incelemenin konusunu teşkil eden ve yardımcıdan yoksun kalanların
  isteyebilecekleri maddî tazminat (BK. 45/11) halidir. Bu nedenle,
  maddî tazminata ilişkin kurallar, bu tür tazminat hakkında da uygulanır.
  Şu kadar ki, BK 45/II hükmü, maddî tazminata ilişkin
  kurallara nazaran özel nitelikte olduğundan diğerlerine nazaran
  tercihen uygulanacaktır (von Tuhr, § 48 I. s. 383). Özellikle zamanaşımı,
  normal halden farklı olarak, destekten yoksun kalanın, desteğin
  ölümünü öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlıyacaktır.
  Binnetice, ölümün olay gününden daha sonra vukua gelmiş olması
  halinde BK. 60'm öngördüğü süreler, olay tarihinden itibaren değil,
  ölüm tarihinden itibaren işlemeğe başlayacaktır. Ölümün daha
  sonra vukua gelmiş olması halinde nedensellik bağının mevcudiyeti
  kaydiyle, bu dava on sene içerisinde açılabilir (Oftinger, §.
  IV s. 202; von Tuhr/Siegwart, §. 48, I. s. 372; Tekinay, Ölümün değil
  zararın öğrenildiği tarihi esas almaktadır, s. 120). Trafik kazala144
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  larından doğan tazminat dâvalarında ise, dâva zamanaşımı iki
  yıldır (6085 sayılı Kanun m. 50/VI).
  Kanun, adam ölmesi halinde cismanî zararlarda olduğu gibi
  (BK. 46/11) hâkime kararını bir süre sonra yeniden gözden geçirme
  hakkını mahfuz tutma imkânını vermemiştir. Halbuki burada
  da hâkime bu imkân verilmeli idi. Zira özellikle gelir şeklindeki
  tazminatlarda ilerdeki gelişmeler bunu ekseriya gerekli kılmaktadır.
  Bu nedenle açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, gelir şeklindeki
  tazminatlarda, özellikle kadın lehine hükmedilen bu tür
  tazminatlarda, hâkime iki sene sonra tekrar kararını tadil etmek
  imkânı tanınmalıdır (Oftinger, §. 6 IV s. 220; aksi görüş : Tekinay,
  s. 217).
  2) Kaynaklar ve müessesenin uygulama alanı: Evvelâ BK.
  45/II ancak bazı kimselere tazminat hakkı tanımaktadır. O halde
  BK'nun uygulama alanına giren her olay hakkında bu hüküm tatbik
  edilir. Sorumluluğun sebep veya kusur sorumluluğu olmasının
  önemi yoktur. Bununla birlikte herhangi bir sebeple sorumluluk
  kısmen veya tamamen söz konusu değilse, destekten yoksun kalma
  tazminatı da istenilemez; örneğin-hukuka aykırılığın mevcut
  olmadığı hallerde (BK. 52) durum böyledir. Özel kanunların (örneğin
  Trafik Kanunun) öngördüğü sorumluluk hallerinde de bu
  hüküm uygulanır. Bunun dışında destekten yoksun kalma tazminatını
  öngören diğer özel hükümler de vardır : 6763 sayılı Kanunla
  değiştirilen BK. 332'ye eklenen ikinci fıkra, Ticaret Kanununun taşıma
  akdine ilişkin 806. maddesi, deniz yolcusu taşımaya ilişkin
  TK. 1130 hükümlerini burada saymak mümkündür. Bununla beraber,
  iş kazasında vukua gelen ölüm dolayısiyle, ölenin eş ve çocuklarına
  verilecek tazminat hakkında özel bir hüküm, 506 sayılı Kanunun
  23. maddesi hükümleri uygulanır. Bu tür zararlarda BK.
  45/II'nir> uygulanması ancak Kurumca karşılanmayan zararlar
  hakkında ve sorumluya karşı uygulanır.
  Halli gerekli olan diğer bir sorun, akitten doğan sorumluluk
  hallerinde de destekten yoksun kalma tazminatının istenip istenemeyeceğidir.
  Tereddüdü gerektiren husus, destekten yoksun kalan
  kimsenin akdî ilişkiye tamamiyle yabancı olmasıdır. Bununla birlikte,
  ölümü sonuçlandıran olayın haksız bir fiil olması kaydiyle,
  akden sorumlu olandan da destekten yoksun kalma tazminatı istenebilir.
  Ölen ile sorumlu arasında akdî bir ilişki mevcut ise BK.
  98/111 gereğince, 45/11 hükmü bu akdî ilişkiye uygulanacaktır
  (Oftinger, § 6 IV s. 201; vdn Tuhr/Siegwart, §. 68 not 101; T eDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 145
  kinay, s. 86). Esasen kanun hizmet ve taşıma akitlerinde (TK.
  806, 1130; BK. 332/11) bu hususu açıkça öngörmektedir. Kaza sırasında
  ölen dalgıç ile aşçının yardımından yoksun kalanlar hakkında
  Yargıtay BK. 98'e dayanmak suretiyle BK. 45/II'yi uygulamıştır
  (HGK. 7.12.1966, 818/311, Karahasan, s. 483).
  Vekâletsiz iş görme de BK. 45/II'nin uygulanmasına imkân verebilir
  (Tekinay, s. 91). Şuuruna sahip olamayacak kadar sarhoş
  olan bir kimsenin yapılan ameliyat sırasında ölmesi halinde, ameliyatı
  yapan operatörü Federal Mahkeme BK. 45/11 gereğince destekten
  yoksun kalma tazminatına mahkûm eylemiştir (BGE 64 II
  200). Ancak bu takdirde BK. 411'in şartları mevcut olmalıdır (Tekinay,
  s. 92).
  3) Tazminatın niteliği: Evvelemirde bu, maddî bir tazminattır.
  Bununla, dolayısıyla de olsa bir üçüncü kişinin ölüm yüzünden
  uğradığı maddî bir zararın giderilmesi söz konusudur. Bu nedenle
  talep hakkı, hak sahibi için malî bir değer arzeder ve başkasına
  kabili temliktir. Hükme bağlanmış olup, tahsilden önce yoksun
  kalanın ölmesi halinde, ölümün erkenliği nispetinde, borçluya ödemeden
  kaçınma imkânı verilmesi yolundaki Tekinay'm (s. 79) görüşüne
  katılırız. Sorumlunun dâva esnasında ölmesi halinde, dâva,
  ölenin mirasçıları aleyhine takip olunur. Bununla beraber, zarar,
  yine de yoksun kalanın şahsında hesaplanır. BK. 45/II'nin aksini
  öngörmemiş olduğu hallerde, zararın hesaplanmasına ve hâkimin
  takdir hakkına ilişkin genel prensipler burada da uygulanır.
  Yoksun kalma tazminatını isteme hakkı, miras yoluyla ölenin
  mirasçılarına intikal edebilen bir hak değildir. Yani bu tür bir tazminatı
  isteme hakkının ölenle veya onun terekesiyle hiç ilgisi yoktur
  (4 HD. 14.10.1963, 15237/9018, Karahasan, s. 414, 4 HD. 27.6.1968,
  5516, Karahasan, s. 481, 4. HD. 12.12.1957, 7163/7371, Karahasan,
  s. 490). Bunun neticesi olarak ölen, daha sağ iken veya ölüme bağlı
  tasarruf yoluyla mirasçılarını bu tür bir haktan mahrum edemez.
  Keza bu tür bir tazminattan mirasçıların daha önceden feragat etmeleri
  de mümkün değildir. Bununla birlikte, ölenin sağ iken sorumludan
  yüksek bir tazminat almış ve ölümün tahminden çok evvel
  vuku bulmuş olması halinde, bazı ciddi sorunlar söz konusu
  olabilir. Bu gibi durumlara, ölenin mirasçıları aleyhine ve sorumlu
  lehine, bir sebepsiz zenginleşme dâvası açma hakkının tanınması,
  hakkaniyete uygun düşer (Tekinay, s. 67-72).
  Kanun yoksun kalma tazminatını istemeyi sadece fiilî bir vakıaya,
  ölenin yoksun kalana fiilen bakması veya ona ileride bak146
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  ması ihtimaline dayandırmaktadır. Tazminat alacaklısının ölenin
  mirsçısı olup olmamasının önemi yoktur. Bu nedenle ölenin mirasçısı
  olmayan veya mirası reddetmiş olan bir kimse de bu tür bir
  tazminatı isteyebilir. Ancak şahsında bir mirastan mahrumiyet sebebi
  bulunan kimsenin bu tür bir tazminat isteyememesi ve MK.
  520'nin burada kıyas yoluyla uygulanması hakkaniyete uygun olur
  (Tekinay, s. 67). Bununla birlikte iskatı gerektiren hallerde de bu
  çözüm tarzını kabul biraz aşırı gitmek olur (aksi görüş : Tekinay,
  s. 67).
  Yoksun kalma tazminatı, hükme bağlanmış olsun veya olmasın,
  kabili haciz değildir. İflâs halinde müflisin masasına dahil olmaz
  (ÎÎK. 82, 211). Bununla birlikte, Federal Mahkeme yoksun kalma
  tazminatı ile sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatı yeniden tetkik
  ederek yoksun kalanın muhtaç olduğu miktardan fazla kalanının
  kabili haciz olmasına karar vermiştir (JdT. 1962 II 89). Cenaze
  masraflarıyla, ölümden evvel çalışamamadan doğan zararlar karşılığı
  olan tazminat kabili hacizdir (Oftinger, §. 6 IV s. 223; Kuru,
  Haczi Caiz Olmayan Şeyler, AHFD. 1962, XIX s. 303, BGE 37 I 351,
  50 I 99). Yoksun kalanın muhtaç olduğu ve bu nedenle kabili haciz
  olmayan kısım icra memuru tarafından takdir olunur (tlK. 89).
  II — DESTEK (BAKAN) :
  1) Kavram: Desteklenen (yardım gören) kimsenin BK. 45
  gereğince tazminat isteme hakkının doğabilmesi için, destek sayılan
  kimsenin ya fiilen ilgiliye bir yardımda bulunması, bakması veya
  ileride böyle bir yardım veya bakma ihtimalinin ciddi olarak
  muhtemel olması lâzım ve yeterlidir. Fiilen yapılan yardım ve bakımlarda
  bunun destek sayılan kimsenin kanunî veya akdî bir mükellefiyet
  icabı yapmış olmasının veya böyle bir mükellefiyet olmadan
  yapılmış bulunmasının önemi yoktur. Ayrıca bakılan kimsenin,
  bakanın hısım veya akrabası olması da şart değildir (HGK.
  27.9.1967, 1262/410, Olgaç, s. 332 N. 22). Ortada hiçbir yükümlülük
  olmadan herhangi bir düşünceyle yapılan bir yardım veya bakım
  yeterlidir. Fiilen bakma şartının mevcut olması kaydiyle uzak bir
  akraba veya bir dost hatta bir hizmetçi bakılan kimse vasfında olabilir.
  Nitekim Yargıtay, öleni 3 yaşından beri büyüten ve onun yardımından
  fiilen yararlanan üvey anneye yoksun kalma" tazminatını
  isteme hakkı tanımıştır (9. HD. 19.3.1970, K. 2678, Çenberci, s. 811
  dn. 178). Ayrıca, bakılanın kanun veya ölüme bağlı bir tasarruf
  icabı ölenin muhtemel mirasçısı olması da şart değildir. Mühim
  olan desteğin bakılan kimsenin yaşama şartlarım devamlı ve az
  ...mil-«I». [< I i • l-M 1--I* Iİ4MMİM--*» tHJHsÜİ. - >'i|... I ».^HM I I I-İ-MMUM-:' 1.'HHIBI.;I i
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 147
  çok düzenli bir surette karşılanmasıdır. BK. 45/II'de kullanılan
  «yardım» deyiminin bu suretle anlaşılması gereklidir.
  Bir kimseye kanun hükmü veya akdî bir mükellefiyet icabı ileride
  bakması çok muhtemel olanlar da destek sayılırlar (4. HD.
  20.6.1967, 53335/3746, Karahasan, s. 486, 4. HD. 10.2.1966 2570/1593,
  Olgaç, (1969), s. 323 N. 6, 4 HD. 18.2.1967, 11870/1389, Karahasan,
  s. 488). Doktrin bu tür desteklere «farazi destek» adım vermektedir.
  Bundan maksat, ölenin ölmemiş olması halinde davacıya bakma
  hususunda kanunî bir yükümlülük altında bulunmasıdır. Ölüm
  zamanında ölenin fiilen bakmakta olduğu kimselerin tazminat isteme
  hakları her halde mevcut iken, ileride onun tarafından bakılması
  çok muhtemel olan kimselerin bu tür bir tazminat istiyebilmeleri
  için, ölenin kanun veya akit gereğince buna mecbur olması
  ve bunun ispatlanması gereklidir. (4. HD. 10.7.1957, 4173/5580,
  K. Reisoğlu, s. 171; 4. HD. 11.12.1967, 1961, Karahasan, s. 498; 4 HD.
  20.6.1967, 5335/3746, Karahasan, s. 486,9 HD. 30.12.1968, 11176/
  11984, Karahasan, s. 486). Farazi desteğin (ölenin) bu tür bir borcu
  mevcut değilse, davacının yoksun kalma tazminatı isteme hakkı
  yoktur.
  2) Yardım veya bakımın özelliği: Yardımın düzenli olması
  ve bunun da bakılan kimsenin normal yaşama imkânlarım sağlama
  maksadıyla yapılmakta bulunması gereklidir. Eğer, yardım,
  bakılanın hayatını idame ettirmesi, geçimi maksadıyla değil
  de bir başka maksatla, meselâ ona borçlarını ödeme veya meslekî
  veya ilmî araştırma maksadıyla yapılmışsa, devamlı da olsalar bu
  anlamda bir yardım sayılmazlar (Tekinay, s. 19). Yapılmış olan yardımın
  nedeni (saiki) önemli değildir. Bu, merhamet veya dinî nedenlerle
  olabileceği gibi, sosyal bir itibar kazanmak amacıyla da yapılmış
  olabilir. Saik sadece yardımın devamlılığını tayin bakımından
  önemlidir. Bununla birlikte saikin ahlâka aykırı (BK. 19, 20)
  olmaması lâzımdır.
  Bakım veya yardımın devamlı veya düzenli olması gereklidir.
  Düğün, doğum hediyeleri gibi gelişigüzel ve teamül icabı yapılan
  hediyeler bu nitelikte değildirler. Zira bunlarda devamlılık unsuru
  yoktur. BK. 45/II'nin tazminini arzu ettiği husus, davacının muhtaç
  olduğu bir dayanağı kaybetmiş olmadan doğan zararın telâ-
  Ksidir; keyfî ve ne zaman vukubulacağı belli olmayan bir yardımda
  dayanak olma unsuru yoktur. Bununla beraber, yardımın her
  gün ve her ay yapılması şart değildir. Ölen kimsenin her yıl bir
  defada da olsa, tahsil, pansiyon masraflarını ödemesi yeterlidir.
  148 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  Önemli olan diğer bir unsur da ölümün vuku bulmamış olması
  halinde yapılmakta olan yardımın ilerde de bu surette devam edeceğinin
  çok muhtemel gözükmesidir. Nihayet yapılan yardımın,
  yardım gören için zorunlu olması onun hayatının idamesi için
  gerekli bulunmasıdır. Ölenin yegâne bakıcı olması da şart değildir.
  Aynı şahsa bakan başka kimseler de mevcut olabilir (BGE 53 II 52,
  II 57). Bakım toptan veya fasılalarla para verme, kendi evinde
  barındırma, devamlı olarak elbise veya tedavi masrafları verme,
  ona bir hizmet edasında bulunma şeklinde de olabilir. Babasının
  veya kardeşinin işinde çalışan çocuğun ölümü halinde, baba veya
  kardeş, bu tür bir yardımdan yoksun kalmış olur. Evli kadın ev
  Hizmetlerinden veya kocasının atölyesinde gördüğü işlerden dolayı
  koca için bir destek sayılabilir..
  Farazi destek halinde durum fiilî destek halindekinden farklı
  faktörlere tabidir. Farazî destek ölmemiş olsaydı, hayatın normal
  seyrine ve tecrübelere göre davacıya bakması, yardım etmesi ihtimali
  olan kimsedir (BGE 58 II 37, 217).
  Bittabi burada yüzde yüz bir destek olma söz konusu olamaz.
  Bu nedenle farazî destek sıfatının kabulünde, fiilî destek olmaya
  nazaran daha titiz davranmak ve bu tür desteğin çevresini daha
  dar tutmak gereklidir; zira, bu tahminlerin ileride gerçekleşmemesi
  ihtimalini de gözönünde tutmak lâzımdır; örneğin bir kazada
  ölen beş yaşındaki bir çocuk anne ve babası için farazi bir destekdir
  (BGE 54 II 17, 58 II 38, 62 II 59, 79 II 355; TD, 13.10.1965,
  1792/2927, Karahaasn, s. 488; 4 HD. 9.3.1967, 1147/2171, Olgaç
  (1969), s. 324, N. 9).
  Bir çocuğun yaşaması, birgün ana ve babasına yardım edecek
  malî güce sahip olması ve nihayet fiilen bu işi yapıp yapmaması
  sayısız faktörlere bağlıdır. Bu nedenle farazi bir destek halinin
  kabulü için, yardım edecek olan çocuğun olduğu kadar ondan yardım
  görecek olan ana ve babanın da ilerdeki malî durumlarının ne
  olacağını gözönünde tutmak gereklidir (BGE 58 II 37, 217, 72 II
  197, 4. HD. 13.3.1967, 15522/2244, Olgaç, (1969), s. 322 N. 4) Ana
  veya babanın ileride muhtaç duruma düşecekleri umulmuyorsa
  veya sadece kısmî bir muhtaç olma durumu söz konusu ise veya
  ölen çocuğun şu veya bu sebeple, örneğin malûl olması nedeniyle
  bir kazanç sağlaması muhtemel değilse (4. HD. 20.6.1967
  5335/5746, Karahasan, s. 486) talep hale göre kısmen kabul veya
  reddolunmalıdır. Muhtemel (farazi) destek sıfatının kabulü hususunda
  içtihatlar hayli çekingen gözükmektedirler (BGE 58 II 217,
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 149
  62 II 58, HGK 16.10.1968 1143/692, Karahasan, s. 497, 4, HD.
  10.2.1966 3570/1593, Olgaç, (1969), s. 323 N. 6).
  III — MÜŞAHHAS DESTEK HALLERÎ:
  1) Anne ve Baba : MK. 152 gereğince baba evlilik birliğinin
  reisi sıfatiyle çocuklarına bakmakla yükümlüdür; ayrıca MK. 315
  gereğince de muhtaç füruuna karşı nafaka yükümlülüğü altındadır.
  O halde, henüz reşit olmayan veya muhtaç çocuklan için ana ve
  baba zorunlu bir destektirler (4. HD. 23.2.1967 5799/13, Olgaç,
  (1969) s. 326 N. 13, 4. HD. 9.3.1967 1147/2171, Olgaç, (1969), s. 324,
  N. 9, 4 HD. 7.10.1957 4173/5880, Olgaç, N. 683). Edinilmiş evlât (evlâtlık)
  hakkında da durum aynıdır. Çocuğun sahih veya gayrisahih
  nesepli olmasının veya evlilik dışı doğmuş çocuk lehine babanın
  sadece maddî yardımda bulunmağa mahkûm edilmesinin önemi
  yoktur (4. HD. 17.10.1957 4173/5580, Olgaç, N. 683). Nesebin özel
  kanunlarla ve idarî yoldan düzeltilmiş olmasının da önemi yoktur
  Baba ile hiç bir hukukî ilişkisi olmayan çocuğun —tabii çocuğun—
  babadan nafaka isteyebilmesi, ölüm anında babanın ona fiilen bakmakta
  olması şartına bağlıdır (4. HD. 7.10.1957, 4173/5580, Olgaç,
  N. 683).
  2) Çocuklar: Çocukların ana ve babalarına karşı bir nafaka
  yükümlülükleri vardır (MK. 315). O halde çocukların ölümü ile ana
  ve babanın bir desteği kaybettiği kolayca kabul olunabilir. Nesep
  işinin gayri sahih veya sadece tabiî bir bağdan ibaret olmasının
  önemi yoktur; ölüm anında fiilî bakma şartı da gerekli değildir;
  ileride bu ihtimalin mevcudiyeti yeterlidir. Ayrıca çocuğun küçük
  olması veya onun şimdilik herhangi bir kazanç veya mesleğinin
  olmaması dâvanın kabulüne engel olmaz (TD. 13.10.1965, 1792/2927,
  Karahasan, s. 488, 9 HD. 30.12.1968, 11176/11984, Karahasan, s.
  486, 9 HD. 16.10.1968, 1143/692, Karahasan s. 496). Çocukların işlerin
  normal seyrine göre ileride bir kazanç sağlamalarının ve ana
  babasına bakmasının beklenilebilir olması kâfidir. Gerek Federal
  Mahkeme gerekse Yargıtay henüz 4-5 yaşındaki bir çocuğun destek
  olabileceğini kabul etmektedir (BGE 31II 88, 35 II 285 427, 54 II
  17, 58 II 38, 62 II 355, 4 HD .10.2.1966, 3570/1593, Olgaç, (1969), s.
  323, N. 6; 4. HD. 11.12.1967, 9961, Karahasan, s. 498; TD. 21.11.1965,
  3002/1914, Karahasan, s. 489). Buna karşılık Yargıtay iki yaşındaki
  bir çocuğun destek olarak kabulü için hâkimin titiz olması gerektiğine
  işaret etmiştir (HGK 16.10.1968, 1143/692, KarahasOn, s. 497).
  Ölen evlâdın ana-baba için destek olacağı kabul olunur. Bununla
  150 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  beraber, bu, tek başına yeterli değildir. Ayrıca ana-babanın ileride
  desteğe muhtaç oldukları veya olacaklarının ispatı gerekir (9. HD.
  30.12.1968, K. 11984, Çenberci, s. 815, dn.-186). Örneğin işine devam
  eden ve kazancıyla evini geçindiren babanın, yetişmiş kızının ölümü
  sebebiyle, yoksun kalma tazminatı isteyebilmesi için, ileride bakıma
  muhtaç, ölenin de bakım gücüne sahip olacaklarının ispatı gerekir
  (4. HD. 20.6.1967, K. 5335, ABD. (1967). s. 834).
  3) Karı-Koca : Evliliğin devamı sırasında karı kocanın birbirlerine
  bakma yükümlülükleri vardır (MK. 152, 192). Özellikle
  koca karısının desteğidir; boşanma halinde de bu mümkündür
  (MK. 144, 150/5). Ancak bunlar arasında resmî evliliğin mevcut
  olması şarttır (4 HD. 26.3.1942, 1362/907, Olgaç (1969), s. 331 N.
  18, 4. HD. 2.11.1957 5819/6595, Olgaç, (1969), s. 325. N. 11, 4, HD.
  31.1.1951, 99/775 Emsal K. s. 34, 4. HD. 2.7.1962, 4762/7161,
  Karahasan, s. 495, 4. HD. 20.6.1966, 10049/6963, Karahasan, s. 494;
  4. HD. 3.10.1966, 8581/4939, Karahasan, s. 493).
  Karı da kocası için destek sayılabilir; zira o da münasip şekilde
  evin masraflarına katılmak zorundadır (MK. 190). Ayrıca ev
  hizmetleri gören veya kocasının iş yerinde çalışan bir kadın, onu
  kaybeden koca için bir destektir (BGE 53 II 125, 4. HD. 9.11.1957,
  6706/6709, Olgaç (1969) s. 332 N. 21, 4 HD. 3.11.1966, 8581/4939,
  Karahasan, s. 493). Hatta kadın ilerisi için de farazî bir destektir.
  O halde şimdi değilse bile ileride koca, karısının yardımına muhtaç
  olabilir (BGE 53 II 124). Özellikle kadının erkeğe nazaran daha
  genç olması halinde bu ihtimal daha da fazladır. Hastalık veya
  yaşlılık nedeniyle kazanma imkânını kısmen veya tamamen kaybetmiş
  olan kocanın yerini ileride kadının doldurması mümkündür
  (BGE 57 II 183). Özellikle çalışan, kazanç sağlıyan bir kadının
  koca için bir destek olduğu kolayca kabul edilir (BGE 35 II 346).
  Aralarında evlilik münasebiti mevcut olmayan fakat karı koca gibi
  yaşayan ve bu fırsatla erkeğe fiilen hizmet eden kadının da nikâhsız
  yaşadığı koca için destek olduğu kanunun takip ettiği gayeye
  aykırı olmasa gerektir (4 HD. 5.1.1967, 1032/128, Karahasan, s. 127,
  4, HD. 5.1.1966, 10932/55, Dördüncü Hukuk Dairesi Kararları,
  1966-1968, s. 127).
  4) Kardeşler: Kardeşler de birbirlerine karşı nafaka yükümlülüğü
  altındadırlar (MK. 315). Bazan fiilen böyle bir yardım hali
  mevcut olur. Fiilî yardım birlikte yaşama veya belli bir fayda
  sağlama şeklinde olabilir. Bununla beraber ölen bir kardeşin farazi
  destek sayılabilmesi için, yoksun kalacak kardeşin, onun ölümünde
  doğmuş veya hiç değilse cenin halinde olması gereklidir.
  <». ı ı .i#t*w*t:.ı;titildi •• 't i' ı »• -ı ı ı • t. ifWmm*-->-«fmt
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 151
  Bu nedenle Yargıtay haklı olarak, desteğin ölümünden iki sene
  sonra doğmuş bulunan bir kardeş için yoksun kalma tazminatı
  talebini reddetmiştir (9. HD. 18.11.1965, K. 9329, Çenberci, s. 811,
  dn. 177). Yardım gören yardım edenin ölümü halinde BK. 315
  gereğince (4. HD. 9.1.1957 4590/112 Emsal K. s. 34) ölen kimsenin
  farazi bir destek olması şartiyle bu mümkündür (HGK. 26.10.1960,
  256/257, Karahasan, s. 503). Ölenin küçük veya henüz bir kazanca
  sahip olmaması kural olarak talebin reddi için yeterli değildir.
  İleride kazanma ihtimalinin varlığı yeterlidir. Bununla birlikte
  küçük yaştaki bir çocuğun bir kardeş için destek olma vasfı kolayca
  kabul olunmamahdır (4. HD. 9.1.1957, 4590/112 Emsal K.
  s. 50)
  5) Nişanlılar: BK. 45 hükmü nişanlılar lehine de destekten
  yoksun kalma tazminatının kabulüne müsaittir; zira birbirleriyle
  evlenmeye kararlı olan kimselerden birisinin ölümü, müstakbel karı
  veya kocanın kaybedilmesi demektir (TD. 21.11.1965, 1914/3002,
  Karahasan, s. 489). Ancak, bunun için diğer şartların da varlığı
  gereklidir : Ortada teamüle uygun bir nişanlanmanın mevcudiyeti
  şart değildir. İlgililerin samimi olarak birbirleriyle evlenme kararında
  bulunmaları lâzım ve kâfidir, bittabi bu durumun ayrıca ispat
  olunması gerekir. Genç ve ciddi kimselerin uzun süren arkadaşlıkları
  aralarında bir evlenme vaadinin varlığını kabul için karine
  teşkil edebilir (BGE 57 II 56). Bittabi dâvâlının mevcut ve
  mefruz nişanlılığının evlenme ile sonuçlanamayacağmı ispata hak
  ki vardır. Federal Mahkeme ilk evlilikten doğan çocukların ikinci
  evlenmeye muvafakat etmemelerini ciddi bir engel saymakla beraber,
  kadın lehine tazminat talebini kabul etmiştir (BGE 44 II 68).
  Ölen nişanlının nişanı bozmasını gerektiren bir durumun (örneğin,
  başkasıyla münasebet) ispatı talebin reddi için yeterlidir (Tekinay,
  s. 37). Ölen nişanlı kadın ise, kural olarak erkek nişanlı da tazminat
  isteyebilir. Ancak kadının evlilik birliğine yardımının tali oluşunu
  ve mahalli icapları göz önünde tutmak suretiyle hâkim daha
  müşkülpesent davranmalıdır.
  6) Nikâhsız birlikte yaşama halleri: Resmî bir evlilik münasebeti
  mevcut olmadığı halde ölen erkekle yaşayan kadının yoksun
  kalma tazminatı isteyebilmesi her zaman kabul edilemez. Bunun
  için ilk şart ölen erkekle tazminat isteyen kadın arasında devamlı
  —karı koca gibi— bir hayat birliğinin mevcut ve bu düzenin ileride
  de devam edeceğinin duruma göre beklenebilir olması gereklidir
  (4. HD. 5.1.1967, 10932/128, Karahasan, s. 489), geçici olarak
  birlikte yaşama yeterli değildir. Bundan başka bu birlikte yaşama152
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  da o müşahhas olayda muhite göre ahlâka aykırı bir nitelik görülmemelidir.
  Resmî bir nikâh olmadan karı koca gibi yaşayanların
  bu hayat tarzlarının her zaman ahlâka aykırı düşeceği söylenemez.
  Cinsi yakınlığın bir ücret karşılığı olduğu hallerde durumun ahlâka
  aykırı olduğu kabul olunmalıdır (Tekinay, s. 42). Bu tür birleşmelerin
  bizim için büyük önemi vardır. Memleketimizde özellikle
  köylerde «imam nikâhı» adı altında görülen fiilî birleşmelerin miktarı
  hayli yüksek olduğu gibi, çevrenin bu tür birleşmelere gayrı
  ahlâkî nazarla baktığı da her zaman söylenemez; üstelik bu tür
  birleşmelerin sık sık kanun yoluyla meşrulaştırıldığı ve doğan çocukların
  neseplerinin düzeltilmesi cihetine gidildiği bir gerçektir.
  Bu nedenle özellikle köylerde kan koca gibi yaşama hallerinde kadın
  lehine BK. 45 gereğince yoksun kalma tazminatı tanımak uygun
  olur (N. Bilge, Ad. Der. 1944, s. 691, Tekinay, s. 42, Saymen-Elbir,
  s. 473, Tandoğan, § 18 V s. 303). Yargıtay müteaddit kararlarında,
  ölenin sağlığında, yardımda bulunması ve birlikte yaşamaları
  kaydiyle eşe (kadına) yoksun kalma tazminatı talep etme hakkını
  tanımıştır (9. HD. 14.10.1969, K. 9850, 9. HD. 3.3.1970, K. 1911,
  Çenberci, s. 811; TD. 21.10.1965, K. 3002, ABD, 1966, s. 119; 4. HD.
  5. 1.1967, K. 10932/55, Karabasan, s. 489).
  7) Ölünceye kadar bakma borçlusu: Bir akit gereğince ölünceye
  kadar bakma borcu altında olanın ölümü bakılana yoksun
  kalma tazminatının verilmesini gerektirmez. Zira BK. 45/II'nin
  gayesi ailevi münasebetlerin icabı olan bir durumu hükme bağlamaktadır.
  Diğer taraftan bir akit gereğince bakım alacaklısı olan,
  bakım borçlusuna mukabil bir edada bulunmaktadır. Bakım borçlusunun
  ölümü hali için —buna bir üçüncü şahıs da sebep olmuş
  bulunsa— kanun özel hüküm ihtiva eder ve bundan bakım borçlusunun
  mirasçıları sorumlu olurlar (BK. 518) (BK. 518) (Kenan
  Tunçomağ, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, İstanbul 1959, s. 171).
  IV — DÂVADA TARAFLAR :
  1) Davacı: Önceki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bir
  kimsenin ölümü sonucu yaşama düzeni bozulan, bu suretle ölenin
  yardımından fiilen yoksun kalan kimse ile ölüm olayı meydana
  gelmemiş olsaydı, hayat tecrübelerine ve işlerin normal gidişine
  göre ölenin kendisine yardım edeceği muhtemel gözüken kimseler
  davacı olabilirler. Yoksun kalanın fiilî veya muhtemel desteğin mirasçısı
  veya onun kanunî hısım veya akrabası olması zorunlu değildir
  (4. HD. 12.2.1957, 7163/7371, Emsal K. s. 49. 4. HD. 27.6.1968,
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 153
  5516, Karahasan, s. 481; 4 HD. 14.10.1963, 15237/9018, Karahasan, s.
  484, 9. HD. 19.10.1970, K. 2678, Çenberci, s. 807). Nesebi sahih olmayan
  (BGE 62 II 149) veya nesepsiz (BGE 62 II 49, 72 II 168) bir çocuk
  da böyle bir talep hakkına sahiptir. Mirasçılar birliğinin böyle bir
  sıfatı yoktur (BGE 34 II 9). Ancak birden ziyade kimseler maruz
  kaldıkları zararı belli etmeden aynı sebepten dolayı dâva ettikleri
  takdirde, hâkim her birinin zararını ayrı ayrı tesbit ederek hükmeder
  (4. HD. 27.6.1968, 5516, Karahasan, s. 481; 4. HD. 20.6.1966,
  10049/6963, Karahasan, s. 484). Ölen kardeşi tarafından bakılmakta
  iken şimdi bakma yükü altına giren bir nafaka borçlusu kardeş,
  failden yoksun kalma tazminatı istiyemez; zira bu kimsenin zararı
  dolayısiyledir (Oftinger, § 6 IV s. 210). Bununla beraber, bu tür
  kimselere bir rücu hakkı tanımak yerinde olur (Tekinay, s. 94).
  Henüz doğmamış olan çocuk (cenin) için bu tür bir tazminatı tanımaya
  lüzum yoktur; zira doğumdan sonra da onun bu talepte
  bulunması mümkündür. Doğum herhalde zamanaşımı müddetinin
  dolmasından evvel vukua geleceğinden kazanın vukuu anı ile
  yoksun kalma tazminatının nihaî surette hükme başlanması anına
  kadar geçecek süre içerisinde yoksun kalana yardımda bulunmuş
  olanların sorumludan tazminat istemeğe hakları yoktur. Bununla
  beraber, bu tür kimselerin vekâletsiz iş görme hükümlerine dayanarak
  sorumludan bir talepte bulunmaları mümkündür (Tekinay,
  s. 94).
  Yoksun kalma tazminatı nitelik itibariyle maddî bir tazminattır.
  Bu nedenle zamanaşımı süresi içerisinde dâva haklısının ölümü
  halinde, onun mirasçıları tarafından da açılabilir. Ancak zarar,
  ölen dâva haklısının şahsında hesap olunur. Yoksun kalanın hayatta
  iken açmış olduğu dâvaya mirasçıları devam edebilir, hükmedilecek
  tazminat iki ölüm arasındaki süreye münhasır olup, zarar,
  ölen davacının muhtemel yaşama süresine göre hesap edilmez (9.
  HD. 28.4.1969, K. 4941, Çenberci, s. 812 dn. 181).
  Yoksun kalanı tatmin eden sigortacı BK. 45/II'ye müsteniden
  sorumludan bir talepte bulunabilir mi? Bu sorunun cevabı sigortacının
  sigortalının haklarına halef olup olmadığı sorusuna verilecek
  cevaba bağlıdır. TK. hükümlerine tabi can sigortalarında
  doktrin (Bozer, Sigorta, s. 313, Karayalçın, İşletme Kazaları, s. 47;
  Tandoğan, § 15 III, s. 270) ve mahkeme içtihatları (TD. 25.5.1970,
  K. 2208; Akyazan, s 884, 4. HD. 9.11.1957, K. 6709, Olgaç (1969), s.
  284), halefiyet prensibinin cari olmadığı ve zarar görenin, zararım
  hem sigortacıdan, hem de sorumludan isteyebileceği merkezindedir
  ve İsviçre doktrin ve uygulamasında da durum bu merkezde154
  Prof. Dr. Kemal Tahir GURSOY
  dir (Oftinger, § 6 I, s. 160, § II, s. 354, von Tuhr/Siegwart, § 13 I,
  s. 95, n. 77; BGE 53 II 499, 63 II 150, 65 II 261).
  İş Kazaları veya meslek hastalıkları sonucu ölüm dolayısiyle
  ölenin yakınlarına Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen yoksun
  kalma tazminatlarından ötürü Kurum 506 sayılı Kanunun 26 ncı
  maddesi gereğince, kusurlu iş verene karşı —4772 sayılı Kanunun
  zamanında olduğu gibi— bir rücu hakkına sahiptir. Yargıtay İçtihatlarına
  göre tazminatı ödeyen kurum sigortalının kanuni halefidir
  (İBK. 22.3.1944, 37/9, RG. 5746; İBK. 31.5.1954, 18/11, RG.
  5746, İBK. 29.6.1960, 13/15, RG. 10625, HGK, 6.1.1968, K. 7, Önol-
  Pusat-Acarbay, s. 144).
  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 129. maddesi, ölenin
  dul ve yetimlerine ödenen tazminat dolayısıyla sorumluya karşı
  dâva açmak üzere sandığa doğrudan doğruya bir dâva hakkı tanımaktadır.
  Bu nedenle Emekli Sandığından alman dul veya yetim
  maaşı, sorumlunun ödeyeceği maddi tazminat miktarından indirilir
  (HGK. 11.11.1967, K. 338, İlmi ve Kazaî İçtihatlar, C. VIII, s.
  5854). Halefiyet halinin mevcut bulunmadığı hallerde yoksun kalanı
  tatmin edenlerin BK. 45/II'ye dayanarak talepte bulunmaları
  mümkün olamaz. Ancak bu tür kimselerin BK. 51'e müsteniden birer
  rücu hakkı söz konusu olabilir.
  2) Dâvâlı: Ön plânda kusur veya sebep sorumluluğuna göre
  mesul olan kimsedir. Birden ziyade sorumlular hakkında BK. 50,
  51 hükümleri uygulanır. Sorumluluk akde müstenid de olabilir
  (TK. 308, BK. 332/11). Aynı zarardan birden ziyade kimselerin sorumlu
  olmaları halinde zarar gören, bunlardan dilediğini takip edebilir.
  İş kazalarında davalı kusurlu olan iş veren veya kişilerdir
  (506 sayılı Kanun m. 26). Sorumluluk sigortalarında, yoksun kalanın
  sigortacıya karşı doğrudan doğruya bir talep hakkı yoktur.
  Zira bu tür sigortalarda sigorta ettiren, kendi mamelekinde vukua
  gelecek muhtemel bir azalmayı teminat altına alır. Burada riziko,
  sigorta ettirenin mamelekinde vukua gelecek eksilme ihtimalidir.
  Zarar gören, lehine şart koşulan kimse (BK. 111) durumunda olmadığından
  üçüncü şahsın sigortacıya karşı bir talep hakkı yoktur
  (Bozer, Sigorta, s. 255, Tekinay, s. 106, Karayalçın, İşletme Kazaları,
  s. 65). Üçüncü şahıs ancak istisnaî ve kanunun açıkça öngördüğü
  hallerde doğrudan doğruya sigortacıya dâva edebilir. Meselâ
  6085 sayılı Trafik Kanunu (md. 55/11) mağdura bu tür bir hak tanımaktadır.
  BK. 112'de de böyle bir hüküm mevcuttur. Bu son hükme
  göre başkasını istihdam eden tarafından yapılan mesuliyet siDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 155
  gortasında sigorta ücretinin en az yansını ödeyen bir amelenin doğrudan
  doğruya sigortalıya müracaat hakkı vardır. Bununla beraber,
  bu hüküm ancak özel bir kanun olan 506 sayılı Kanunun uygulama
  alanı dışında kalan hallerde uygulanır.
  V — DÂVANIN DÎĞER ŞARTLARI :
  1) Yoksun kalma: Desteğin ölümü yüzünden kendisine bakılan
  kimsenin bu bakımdan kısmen veya tamamen yoksun kalması
  lâzımdır. Bu yoksun kalma maddî bir zararı ifade eder. Bu tür bir
  zararın manevî zarar olduğu yolundaki Federal Mahkeme kararında
  (BGE 58 II 41) isabet yoktur (Oftinger, § 6 IV s. 206 N. 195). Zararı
  ve miktannı ispat davacıya aittir (4. HD. 20.6.1967, 5335/3746,
  Karahasan, s. 486; 4. HD. 18.2.1967, 11870/1389, Karahasan, s. 488;
  9. HD. 3.3.1967, 103/1784, Karahasan, s. 487; 4. HD. 4.2.1967, 7035/
  896, Olgaç, (1969), s. 322, N. 5). Durum desteğin akdî veya kanunî
  bir bakma yükümlülüğünün varlığında da aynıdır. Bununla beraber
  böyle bir mecburiyetin varlığı, ispat yükünü büyük ölçüde hafifletecektir
  (HGK. 16.10.1968, K. 692, RKD, 1969, s. 32). Fiilî bakma halinde
  zarar, desteğin ölümü nedeniyle bakılanın mahrum kaldığı
  menfaatten, farazi destek halinde ise ilerideki iktisadî durumlarına
  göre, destek tarafından muhtaç olana yapılması kuvvetle muhtemel
  olan para değerinden ibarettir. O halde evvelce görüldüğü üzere fiilî
  yardım veya ileride bakılması ihtimalinin varlığı, yoksun kalma
  tazminatının ilk ve önemli bir şartıdır.
  2) Desteğin bakma gücü: Bu şart fiilî bakma halinde önemli
  değildir. Zira fiilen bakma vakıası, desteğin bu kudrete sahip olduğunu
  yeteri kadar ispat eder. Fakat bu şart farazî bakıcı hakkında
  önemlidir. Talebin kabulü için desteğin ilerideki kazanç durumunun
  destek olmaya müsait olduğunun kabul edilebilir olması gereklidir.
  Bu yönden tarafların içinde bulundukları çevre, desteğin böyle bir
  yardıma temayülü, ilerdeki muhtemel malî durumu gözönünde tutulmalıdır.
  5-6 yaşındaki çocuğun yaşaması, bir meslek sahibi olması,
  kazanç elde etmesi, davacıya fiilen bir yardımda bulunup bulunmayacağı
  gibi bir sürü faktörlerin olumlu surette cevaplandırılması
  lâzımdır. Bütün bu ihtimalleri hâkim hayat tecrübelerine
  göre değerlendirir. Eğer durum ölenin davacı için bir destek olabileceğini
  kabule müsait değilse istek reddolunur. Federal Mahkeme
  5, 8, 10 yaşlarındaki çocukların ana-babaları için destek olabileceğini
  kabul etmiştir (BGE 31 II 88, 35 II 285, 427, 54 II 17, 58
  II 38, 62 II 59, 79 II 355, Keza Yargıtay: 4. HD. 16.11.1963, 8337/
  156 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  1030, Olgaç, (1969), s. 329, N. 15; 4 HD. 23.9.1967, 5799/6719, Olgaç
  (1969), s. 326, N. 13;) Ölenin davacıya karşı bir bakma (nafaka) yükümlüğü
  altında olması, sorumluluğun şartı bulunmamakla (HGK.
  27.9.1967, K. 420, ABD. 1967, s. 973) beraber, dâvanın kabulünde
  önemli roJ oynar. Kocanın karısına ve çocuklarına bakma borcu
  .(MK. 151, 152) alt ve üst soy arasındaki nafaka borcu (MK. 315)
  bu cümledendir (4. HD. 10.7.1957, 4173/580, K. Reisoğlu, s. 171; 4.
  HD. 24.10.1967, 9288, Karahasdn, s. 499). Bu hallerde fiilî bakım
  şartının aranması gerekli değildir; sadece ölenin halen ve ileride
  bakma gücüne sahip olduğu veya olacağı kabul edildiği takdirde,
  dâvanın da bu ölçüde kabulü gerektir. Ancak kanunî bir yükümlülük
  mevcut olmakla beraber, fiilî bir yardım da varsa, bu fiilî
  yardım tazminatın şümulünü tayin bakımından önemlidir. Ölenin
  sadece ana veya baba olması yoksun kalma tazminatının istenmesi
  için yeterli değildir; ayrıca bakılma ihtiyacı varlığının veya bunun
  ileride doğacağının ispat edilmesi gereklidir (9. HD. 30.12.1968
  11176/11984, Karahasan, s. 486, 4. HD. 9.3.1967 1147/2171 Olgaç
  (1969), s. 324, N. 9; TD. 15.3.1965 347/919, Olgaç (1969), s. 321 N. 2).
  Bakılma ihtiyacının daha sonra doğması ihtimali de nazara alınmalıdır
  (9. HD. 30.12.1968 î 1176/11984, Karahasan, s. 486). Yoksun
  kalanın yardım göreceğini haklı olarak ümit etmesi yeterlidir. Meselâ
  ana-baba ölen çocuklarının ileride kendilerine yardım edeceğini
  haklı olarak ümit edebilirler (TD. 13.10.1965 1972/2927 Karahasan,
  s. 488, 4. HD. 9.3.1967 1147/2171, Olgaç (1969), s. 324 N. 19).
  Fikrimizce fiilî desteğin malî kaynağının önemi olmadığı gibi (aksi
  fikir: Tekinay, s. 49), gayrı ahlâkî bir sonuç sağlama gayreti güdülmemiş
  olması kaydiyle, yapılan yardımın nedeni de önemli değildir.
  Federal Mahkeme, ölen kızının kocasından aldığı paralarla
  anneye yapılan yardımın bu yüzden kesilmiş almasını yeterli görmüş,
  yardımın damat tarafından doğrudan doğruya yapılıp yapılmadığı
  şartını aramamıştır (BGE. 74 II 210). Yargıtaya göre birden
  çok yardıma muhtaç olanlar bulunduğu halde, bunlardan sadece
  bir kısmının talepte bulunmuş olması, talepte bulunmayanların
  hisselerine isabet eden kısmın, dâva açanlar lehine hükmedilecek
  tazminata eklenmesini gerektirmez; yani davacılar lehine hükmedilecek
  tazminat, hepsinin dâva etmiş olmaları halinde, hükmedilecek
  tazminatı geçemez (4. HD. 9.12.1965, K. 7018, Çenberci, s. 821,
  dn. 221).
  3) Davacının bakılmaya muhtaç olması: Davacının yardıma
  muhtaç olması gereklidir. Bununla birlikte durum burada kanunî
  nafaka mükellefiyetinden farklıdır (MK. 315). Bu son hükme göre
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 157
  nafaka isteyebilmek için, yoksun kalma tazminatı isteyenin bu kadar
  ağır duruma düşmesi gerekli değildir. Yardım görenin fiilen
  içinde bulunduğu hayat standardı esas alınır; bundan azı tslebe
  hak verir. Maksat sorumlunun sebep olduğu bir ölümün malî sunusundan
  zarar göreni korumaktadır (BGE 53 II 183, 59 II 463, 65
  II 256, 82 II 39).
  Bunun zaruret haline kadar gitmesi, en lüzumlu ihtiyaçlarını
  da temin edemez hale gelmiş olması şart değildir (Oftinger, § 6 IV
  s. 211, Tekinay, s. 49, BGE 57 II 180, 4. HD. 29.9.1942, 1933/2339,
  Tekinay, s. 49, 4. HD. 25.6.1935, 1160/1375, Tekinay, s. 49).
  Kocasının ölümü sebebiyle kadının çalışma zorunda kalması
  yeterlidir. Ancak lüks ve masraflı bir hayat sürme ihtiyacı yeterli
  değildir (BGE 49 II 464). Mühim olan davacının ve ailesinin sosyal
  seviyesine uygun bir yaşayışı sağlamaktır. Fiilî bakımlarda bunu
  tayin kolaydır. Yapılan nakdî veya aynî yardımlarda bunun değeri
  gözönünde tutulur. Ortada kanunen bakma mükellefiyeti mevcut
  olduğu halde, fiilî bakma hali yoksa ilgili kanun hükmünün
  (MK. 152, 315) şartlarını aramak lâzımdır (4. HD. 7.10.1957, 4173/
  5880, Emsal K. s. 49). Meselâ nafaka borcunda davacı, zaruret içerisinde
  olduğunu veya ileride zarurete düşeceğini ispat edmelidir (9.
  HD. 3.3.1967 103/1785, Karahasan, s. 487, 9. HD. 30.12.1968, 11176/
  11984, Karahasan, s. 486). Ölen, nafaka alacaklısına hayatta iken
  fiilen yardım etmekte ise bu seviye veya miktar esas alınır.
  O halde davacı mevcut hayat seviyesini idame ettirecek bir imkâna
  sahip ise talebi reddolunur (BGE 32 II 512, 33 II 89, 37 II
  467, 4. HD. 5.1.1967 10932/55, Karahasan, s. 489, 4. HD. 25.6.1935
  1660/1375 Emsal K. s. 51, 4. HD. 16.11.1963 8337/10030, Olgaç (1969),
  s. 329 N. 15).
  Yüksekçe bir emekli maaşı alanın yardıma muhtaç olduğu kabul
  edilmemelidir. Ölenin yerine bakmakla mükellef diğer akrabaların
  geçmesi, meselâ annenin ölümü babanın bakmakla yükümlü
  olması dâvanın reddini gerektirmez; ölüm olayından haksız fiil
  faili faydalanmamahdır (von Tuhr/Siegwart, § 48 I s. 371, Oftinger,
  § 6 IV s. 211, Tekinay, s. 54). Bununla beraber, ölenle birlikte ve
  aynı zamanda bakıcı durumunda olan kimseler ve meselâ bakım
  gücüne sahip bir kaç evlât varsa bu cihet tazminat miktarının tespitinde
  gözönünde tutulmalıdır (BGB 32 II 514, 34 II 621). Yoksun
  kalana MK. 315 gereğince bakma mecburiyetinde olan kimselerin
  de mevcut olması hali üzerinde durulmağa değer. Gerçekten yoksun
  kalan, haksız fiil sorumlusuna gidecek yerde, nafaka sorumlusun158
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  dan talepte bulunamaz mı? Nafaka borçlularının yoksun kalana fiilen
  bakmaları veya nafaka» borcunun hüküm altına alınmış olmasının
  destekten yoksun kalma tazminatı üzerine tesiri ne olacaktır?
  Aldığı veya alabileceği nafaka ile yoksun kalma tehlikesini bertaraf
  edilmiş ise yerine de BK. 45/II'ye dayanmak mümkün müdür?
  Yoksun kalan haksız fiil failine başvuracak yerde daha önce
  nafaka sorumlularına müracaatla ondan bazı şeyler elde etmiş ise,
  muhtaç olmaktan kurtulmuş ve haksız fiil failine karşı müracaat
  hakkını da bu ölçüde kaybetmiş olacaktır. Tekinay'ın kabul ettiği
  gibi (s. 56), burada tam olmayan bir teselsül (BK. 51) hali vardır.
  Gerçekten ölüm nedeniyle muhtaç hale düşmüş ise hem MK. 315
  gereğince usul veya furuundan nafaka talebinde bulunabilir hem de
  bundan başka BK. 45 gereğince sorumlu olandan yoksun kalma tazminatını
  isteyebilir. Yani orada aynı zarardan sorumlu olan birden
  ziyade kimseler vardır (Kanundan ve haksız fulden), müteselsil
  borçlulardan birisinin yapmış olduğu eda o nispette diğer sorumluyu
  borçtan kurtarır. Ancak bunlar arasında bir rücu ilişkisi söz
  konusu olacaktır. (BK. 50, 51/11). Zarara nihaî olarak haksız fiil
  sorumlusu katlanacağından (BK. 51/11) nafaka borçlusu yapmış olduğu
  edadan dolayı BK. 45/11 gereğince sorumlu olana rücu edebilmelidir.
  Yoksun kalan, haksız ful sorumlusuna müracaatla tazminat
  almış ise, bu onu zaruret haline düşmekten kurtarmış olacağından
  bu nisbette artık MK. 315'e dayanamayacaktır (von Tuhr/
  Siegwart, § 48 I s. 371 N. 9, Tekinay, s. 57) .
  Diğer bir sorun da evlilik dışı çocuğun MK. 306 gereğince isteyebileceği
  nafakanın destekten yoksun kalma tazminatına olan
  tesiridir. Babanın ölümü halinde, çocuk bu hakkını babanın mirasçılarına
  karşı da ileri sürebilir. Çocuk MK. 309'a dayanarak babanın
  mirasçılarına müracaat edecek yerde BK. 45/II'ye müsteniden
  dâva ikame edebilir mi? Doktrin çocuğun mirasçılara karşı
  kabili dermeyan bir alacak hakkına sahip olduğundan bahis ile, artık
  BK. 45/II'ye dayanamıyacağı görüşünde ittifak etmektedir (von
  Tuhr/Siegwart, § I s. 371; Oftinger, § 6 IV, s. 212; Tandoğan, § 18
  s. 301). Biz de, Tekinay (s. 59) ile birlikte böyle bir hal tarzı için
  kanuni bir zorunluluk olmadığı görüşündeyiz; çocuk mirasçılara
  başvurmadan BK. 45/II'ye dayanabilmelidir. Evlilik içi doğan çocuğa
  tanınan bir hakkın evlilik dışı doğan çocuğa tanınmaması
  için ortada ciddi bir sebep yoktur. Memleketimizde evlilik dışı doğan
  çocukların (imam nikâhı) çokluğu nedeniyle bu hal tarzının
  önemi vardır; üstelik babanın terekesi her zaman yeterli de değildir.
  Evlilik dışı çocuğa bu hakkı tanımak için nesebin hâkim hükDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 159
  mü veya tanıma ile gayri sahih hale getirilmiş olması da şart değildir
  (aksi görüş : Tandoğan, § 18 s. 301). Bu hakkın çocuğa tanınması
  için babalığa hükmedilmiş olmanın şart olmadığı görüşündeyiz.
  Babalık dâvasının şartları mevcut olmasa bile, ölüm sonucu
  fiilî babadan çocuğun isteyebileceği tazminat imkânsız hale gelmiş
  olabilir Bu takdirde çocuğa BK. 45'e istinat etme hakkı kabul olunmalıdır.
  Evlilik dışı doğan çocuğa tazminat veren mirasçıların BK.
  51 gereğince haksız fiil sorumlusuna rücu etmek imkâmm kabul
  etmek doğru olur (Tekinay, s. 61).
  VI — ZARARIN TAYÎNÎ :
  1) Zarar ve tazminatın tayinindeki zorluk: a) Zarar: Destekten
  yoksun kalma zararının dâvanın açılması sırasında tam olarak
  tayini, hemen hemen mümkün değildir; zira yoksun kalanın
  uğradığı zarar miktarı, onun ölenden sağladığı nakdî veya aynî
  yardımların değeri, bizzat yardım görenin bugünkü veya ilerdeki
  kazanç imkânları, muhtaç olana fiilen yardımda bulunma temayülünde
  olup olmaması, dul kadının veya nişanlı kadının ileride tekrar
  evlenme veya nişanlanma şansı ve nihayet yardıma muhtaç
  olanın içinde bulunduğu sosyal çevre, ekonomik seviye (4. HD.
  16.11.1963, 3337/10030, Olgaç (1969), s. 329, N. 15) gibi şimdiden
  ne olduğu bilinmeyecek faktörlere göre tayin olunur. Hâkim BK.
  42/II'nin verdiği takdir hakkını burada büyük ölçüde kullanır
  (HGK. 8.11.1967, 943/516, Karahasan, s. 498; HGK, 16.10.1968, 1143/
  692, Karahasan, s. 497). İşin niteliğinden gelen bu belirgin olmamaya,
  memleketimizdeki tecrübesizliğin, istatistiklerin ve örnek
  olabilecek içtihatların yokluğunu da eklemek lâzımdır. Bütün bu
  sorunlar, sadece hâkime tanınmış olan takdir yetkisiyle halledilemez.
  Çoğu zaman işin içinden çıkamayan hâkimler vaki zararın tayinini
  bilirkişilerin insafına bırakmaktadırlar (4. HD. 11.12.1967,
  9961, Karahasan, s. 498). Başka memleketlerde ölüm tabloları vardır,
  bizde ise yoktur. Bu nedenle, mahkemelere ciddi örnekler verme
  bakımından Yargıtaya güç bir görev düşmektedir.
  Yargı tayın şu kararı yoksun kalma tazminatının kabul ve tekdirinde
  hâkime güzel bir direktif niteliğindedir : «Sağ doğan insanın
  yaşaması ve yaşlanması ve sonra ölmesi tabiatın normal icablanndandır.
  Kaldı ki, bugünkü sağlık şartları çocukların yaşamalarını
  ve büyümelerini daha fazla mümkün kılacak niteliktedir. O
  halde küçük iken veya genç yaşlarda vaki ölüm olayları bu kuralın
  istisnasını teşkil ederler. Bu nedenlerle kız veya erkek çocuğun bü160
  Prof. Dr. Kemal Tahir GURSOY
  yüyüp kazanç sağlıyacağının, doğrudan doğruya veya fiilen veya
  para yardımıyla ana-babasma destek olacağını kabul etmek, hayat
  tecrübelerine ve olayların tabii akışına uygun düşer. Bu durum, istisnaî
  bir nitelik taşımadığı cihetle, olayda zarara uğrama yönünden
  davacıların ispatla yükümlü tutulması, hukukun genel ilkelerine
  uygun olmaz» (HGK. 16.10.1968, K. 692, RKD. 1969, s. 192).
  2) Zararın tayininde gözönünde tutulacak faktörler : Zarar
  yardıma muhtaç olanın desteğin ölmemesindeki faydasından ibarettir
  (4. HD. 20.6.1966 10049/6963, Karahasan, s. 494). Fiilî destek
  halinde zarar miktarı, az çok kesinlikle tayin olunabilir; meselâ,
  annesine ayda 300 lira veren kimsenin ölümü halinde, zarar, her
  sene için 3.600 liradan ibarettir; aynî yardım halinde bunun para
  değeri, zarardan ibarettir. Farazi destek halinde ise, zarar, destek
  ölmemiş olsaydı, ondan elde edilmesi muhtemel olan faydalanmaların
  para değerinden ibarettir. Bu da sayısız faktörlere tabidir
  ve hiç bir zaman kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ayrıca,
  yoksun kalan kimsenin bundan böyle tek başına veya aile içerisinde
  taşıyacak olması, ihtiyaç derece ve süresi, uğranılan zarar miktarını
  etkiler. Bu zorluklara rağmen, Federal Mahkeme, evli erkeğin
  çocuksuz karı için kazancının % 40-50'sini ayırdığını kabul etmektedir
  (JdT 1958 I 450, BGE 64 II 420, 72 II 165, çeşitli örnekler
  bakımından bkz.: Tekinay, s. 131). Nihayet, ölenin bakım gücü ve
  bu gücün ileride devam etmesi şansı, onun bakma arzusu, bakmak
  için akdî veya kanunî bir zorunluluğun olup olmayışı, bakım ilişkisinin
  muhtemel süresi, uğranılan zararın tespitinde tesirlidir. Örneğin,
  ölen desteğin bekâr ve onun ilerde evlenmesinin ve bu yüzden
  şahsî masraflarının artması, buna karşılık, destekten yoksun
  kalan davacının mevcut çocuğunun büyüyerek ilerde ona bakması
  ihtimali, tazminat miktarının tayininde gözönünde tutulur (9.
  HD. 30.6.1970, K. 6356, Çenberci, s. 854, dn. 185). Ölen kocasından
  boşanma kararında olan ve hatta böyle bir dâvayı kocasının ölümünden
  önce açmış olan bir kadının, kocasının ölümünden dolayı
  uğradığı zararın miktarının tayini, büyük ölçüde hâkimin takdirine
  tabidir. Boşanma şansı nispetinde, kadının talep edeceği tazminat
  miktarı azalacaktır. Desteğin bakım gücünün ve destekten
  yoksun kalan kimsenin ihtiyacının varlığı her zaman yeterli değildir,
  Bazan destek nezdinde bakma arzusu da bir unsur olarak kendini
  gösterir. Örneğin, muhtaç ve istidatlı çocuğun okul masraflarını
  ödeyen bir hayır severin, bu işe daha ne kadar devam edeceği
  kesıerilemez. Bakma gücünün varlığı ve bakılmaya muhtaç olma,
  ve nihayet bakma arzusunun devam süreleri, tazminat miktarını
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 161
  tayin eden ve birlikte bulunması gereken esaslı unsurlardır. Zarar,
  bunlardan en kısa süreli olana göre tayin olunur; yeni yardım ne
  desteğin muhtemel yardım süresinden ne de muhtaç olanın ihtiyaç
  içerisinde olma süresinden fazla olabilir. Yardım süresi, çeşitli
  özellikler gösterir. Bu sürenin fiilî destekte ölümle başlıyacağı
  kabul edilir. Farazi destekte ise, bu süre, bir taraftan ölenin destek
  olabileceği, diğer taraftan da, davacının desteğe muhtaç olabileceği
  andan itibaren başlar. Bu iki tarihten.daha geç olanı esas
  alınır. Yardımın, ölenin muhtemel bakım gücünü yitireceği veya
  bakım işinin fiilen sona ereceği, bakılanın da muhtaç durumunun
  devamı süresince yapılacağı kabul olunur. Yardım gören, daha erken
  de muhtaç olma durumundan kurtulabileceği gibi, desteğin
  yardım gücünün belli bir süre sonra, kısmen veya tamamen, mevcut
  olmayacağı muhakkak olabilir. Bakım gücü, desteğin kazanma
  imkânının sona ermesi ile sınırlıdır; destek ölmemiş olsaydı daha
  ne kadar çalışabilir ve kazanç sağhyabilirdi? Bunun tayini gerekir.
  Destek çalışmadan da yardım edebilirse, o zaman, desteğin
  yardım süresi nazara alınır. Ölenin yardım süresi hesaplanırken,
  onun sıhhî durumu ve yaşı gözönünde tutulur. Destek ortalama yaş
  süresinden evvel ölmüş ise, onun, daha bir müddet yaşayıp kazanç
  sağlryacağı kabul olunabilir. Bununla beraber, özel bir durum, desteğin
  daha evvel öleceğini veya çalışma gücünü daha erken yitireceğini
  kabule imkân verebilir. Federal Mahkeme, kanser hastalığına
  müptelâ ve 35 yaşında olan bir kimsenin ancak, daha iki üç sene
  yaşayabileceğini kabul etti. Bu gibi özel durumların varlığı halinde,
  ölüm istatistik tablolarına göre değil, özel durumun gereklerine
  göre hareket olunur (BGE 81 II 38, 86 II 7, Tekinay, s. 135).
  Normal olarak, insanların herşeyden evvel ölen desteğin ölmemiş
  olsaydı daha ne kadar yaşayacağı sorusunun halledilmesi lâzımdır.
  Başka memleketlerde normal ve sıhhatli kimseler hakkında istatistiklere
  göre tespit edilmiş ölüm tabloları vardır (Picard und Stauffer;
  Barvvettafeln für Schadenerzafarecht, Zürich 1955; A. Kudat:
  Cismanî Kazalardan Doğan Zararlar Nasıl Giderilir, Ankara 1966).
  Bizde henüz resmen kabul edilmiş ölüm tabloları mevcut değildir.
  Sadece iş kazalarına ilişkin olan 4772 sayılı Kanuna ekli ve Fransızların
  1931 tarihli P.M.F. cetveline göre, hazırlanmış bir cetvel vardır.
  Ancak, bu cetvel iş kazalarına özgedir. Bununla birlikte mahkemelerimizin
  son zamanlarda bu cetveli diğer alanlarda da uyguladıkları
  görülmektedir (4. HD. 25.10.1968, 8279, Karahasan, s. 496; 4. HD.
  18.12.1969, K. 1045, Çenberci, s. 824, N. 221 a). Bazı Yargıtay kararlarında
  (4. HD. 28.12.1950 2302/2444 Emsal, s. 36, 4. HD. 22.2.1952
  1331/999 Emsal, s. 141, 4. HD. 28.9.1958 4107/5800, Emsal, s. 29)
  162 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  65 yaş sıhhatli bir insanın normal yaşama süresi olarak kabul
  edilmiştir. Her yaşa göre, ileride yaşama süresi, herkes hakkında
  başka başka olacağından, herkes hakkında bu haddin kabulünde
  isabet yoktur. Bu suretle, son derece keyfi olan bir ölçü kullanılacak
  yerde, 4472 sayılı Kanuna göre hazırlanan tarifenin hadlerini,
  diğer hallerde de uygulamada isabet vardır. Yargıtaym içtihatları
  da bu yönde gelişmektedir (4. HD. 25.10.1968, K. 8279, Karahasan,
  s. 496, 4. HD. 18.12.1969, K. 1045, Çenberci, s. 827, dn. 221 a) Tekrar
  hatırlatalım ki, tazminatın hesaplanmasında, desteğin muhtemel
  yaşama süresinden ziyade onun ileride çalışma süresi önemlidir.
  Federal Mahkeme, son kararlarında, desteğin muhtemel çalışma
  süresini esas almaktadır (BGE 86. II. 7, 86. II. 154).
  Muhtaç olanın bir çocuk olması da, ayrı bir özellik arzeder;
  zira ancak çalışma kudretini ve olgunluğunu elde ettiği zaman bir
  kazanç sağlıyabilir; onun kaç yaşında bu durumu iktisap edeceği
  ve gelir şeklinde hükmedilen tazminatın ne vakte kadar devam
  edeceği ayrıca incelenmelidir. Sakatlığı nedeniyle, çocuğun bu vasfı
  kısmen veya tamamen iktisap etmemesi mümkündür; ayrıca, rüşt
  yaşı da esas alınamaz. Çalışma gücü rüşt yaşından evvel veya sonra
  elde edilebilir. Köylerde çocukların daha erken yaşlarda çalıştıkları
  malûmdur. Ayrıca, yardıma muhtaç olanın özel durumu, daha
  kısa veya daha uzun bir yardım süresini haklı gösterebilir. Fakat,
  her halde aşırı uçları kabul etmemelidir. Çocuğun tahsil durumu
  müddetin biraz uzun sürmesini haklı gösterebilir. Federal Mahkeme
  evvelâ bir gelirin 18 yaşma kadar (BGE 31 II 289, 49 II 366,
  53 II 180, 58 II 238) sonra da 20 yaşına kadar (BGE 57 II 184, 58
  II 264, 59 II 462, 65 II 256, 66 II 177) devam edeceğini kabul etti.
  Yargıtay ise, çocuğa 18 yaşını ikmale kadar, yardım göreceğini
  hale göre bunun da aşılmasının mümkün olduğunu kabul etmektedir
  (TD. 12.6.1956, 2204/3430, Külliyat (1956), C. XI, s. 127). iş
  kazalarına ilişkin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (m. 23) 19
  yaşma, orta öğretim yapanlar için 20, yüksek tahsil yapanlar için
  de 25 yaşına kadar devam edeceğini hükme bağlamaktadır.
  Nişanlı ve dul kalan kadınların durumları da ayrı bir özellik
  gösterir. Bunların yeniden evlenmeleri ihtimali vardır. Bu ihtimalin
  kuvvetli olması nispetinde zararı az, binnetice lehine hükmedilecek
  gelir tazminatı kısa sürecek, toptan tazminatın miktarı ise,
  az takdir olunacaktır (4. HD. 6.11.1967, 8284, Karahasan, s. 492).
  Nişanlı kız veya kadının, dâva veya hüküm tarihinde evlenmiş olmaları
  ve bu ikinci evliliğin ilk desteğin sağladığı veya sağlıyacağı
  yaşama standardını mümkün hale getirmiş olması halinde hükDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 163
  medilecek tazminat, sadece evlenme tarihine kadar olan süreyi
  kapsayasaktır. Diğer taraftan, her yeni evlenme veya bunun muhtemel
  olması da meseleyi halletmez, zira, ikinci evlenme, malî ve iktisadî
  yönden, birincisi kadar iyi olmayabilir veya ikinci evlenmenin
  boşanma veya erken ölümle sona ermesi mümkündür. Tazminatın
  hesaplanmasında bunların da gözönünde tutulması gerekir
  (BGE 54 II 370). İkinci evlenmenin sağladığı veya sağlıyacağı hayat
  standardı veya ikinci evliliğin muhtemel süresinin nazara alınması
  ve aleyhteki farkın da tazminat suretiyle telâfisi gerekir (4.
  HD. 2.11.1957, 5819/6595, Olgaç, (1969), s. 325, N. 11, 4. HD. 20.6.1966,
  10049/6963, Karahasan, s. 494). Nişanlı kız veya dul kadının, dâva
  devam etmekte iken bir iş veya meslek ile iştigal etmesi ve böylelikle
  hayatını kısmen veya tamamen kazanması veya görünüşe göre,
  bunun ileride mümkün ve muhtemel olması da, nazarı itibare
  alınmalıdır.
  Her şahsın özel durumu, örneğin, yaşı, (4. HD. 30.5.1965, K.
  588, Çenberci, s. 806) evlenme şansının kabulünü kolayca gerektirebilir
  veya gerektirmez. Bütün bu haller de ihtimallere dayandığı
  için, takdir hakkı (BK. 42) büyük ölçüde işe müdahele edecektir,
  îlk evliliğinde çalışmayan kadın, desteğinin ölümü nedeniyle, çalış- -
  ma gücüne sahip olsa bile, çalışma mecburiyetinde bırakılmamalıdır.
  Hükme esas olarak alınacak ihtiyaç süresi tahmin hilâfına,
  çok erken sona ermiş ise, örneğin, dul kadm, hükümden hemen
  kısa bir süre sonra evlenmiş veya tazminata hükmedilen şahıs
  ölmüş ise, yüksek bir miktar üzerinden hükmedilen tazminatın
  akibeti ne olacaktır? Gelir şeklinde bir tazminata hükmedilmiş
  ise, ölüm veya evlenmenin vukuu ile gelir artık ödenmeyecektir.
  Fakat, peşinen ödenmiş bulunan tazminat hakkında, bir sebepsiz
  iktisap dâvası mümkün müdür? Tekinay, (s. 146), Hukuk Usulü
  Kanunun 445. maddesine müsteniden bir iadei muhakemeyi mümkün
  görmektedir. Bu, sayam arzu, fakat müsbet hukuka uygunluğu
  şüpheli olan bir hal tarzıdır.
  Dul kadının tekrar evlenme şansı incelenirken, yaşı, çocuklu
  olup olmadığı, sosyal mevkii, fizikî yapısı gözönünde tutulur. Federal
  Mahkeme üç çocuklu 47 yaşındaki bir kadının evlenme şansının
  az olduğunu kabul etmiş bu nedenle, onun lehine hükmolunacak
  tazminattan ancak % 10 bir indirim yapmıştır (JdT 1958
  II 449); 2 ve 5 yaşlarında iki çocuk anası ve 38 yaşındaki bir kadının
  yine evlenme şansını az görerek, lehine hükmedilecek taznimattan
  % 7,5 oranında bir indirim yapmıştır (JdT 1946 I 132); 9
  çocuklu 58 yaşında kadınla, 18, 19 ve 20 yaşlarında üç çocuk anası
  164 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  49 yaşındaki bir kadın hakkında hiç evlenme şansı görmemiştir
  (BGE 46 II 126, 64 II 198, JdT 1946 I 132).
  Görülüyor ki, Federal Mahkeme, tazminat olarak evvelâ kadın
  lehine belli bir meblâğa hükmetmekte, sonra da, kadının tekrar
  evlenme şansını gözönünde tutarak bu meblağ üzerinden % 7,5,
  °/o 10, % 20 ve % 30 gibi bir indirim yapmaktadır (BGE 44 II 297,
  72 II 216, 81 II 48). Bütün bu ihtimallere göre kadının evlenmesi
  veya evlenmemesi halinde hükmedilecek tazminat az veya fazla
  olacaktır.
  Federal Mahkeme bazan kadın lehine gelir şeklinde tazminata
  hükmetmekle beraber, onun tekrar evlenmesi halinde, gelirin kesilmesine,
  buna karşılık kadına üç yıllık peşin bir tazminat verilmesine
  hükmetmektedir (BGE 36 II 87, 54 II 297, 370). İleride işlerin
  nasıl cereyan edeceği belli olmadığı için, bunun sebep olacağı
  sakıncaları önlemek maksadıyla doktrin, şu teklifte bulunmaktadır:
  Hiç evlenmeyecekmiş gibi kadın lehine bir gelir tazminatına
  hükmedilmeli, fakat hâkim, ileride durumu yeniden tetkik
  etme hakkını mahfuz tutmalıdır. Şayet kadın evlenirse, hâkim,
  durumu tekrar tetkik ederek ona göre yeniden bir karar vermelidir.
  (Oftinger, § 6 IV s. 219; Strebel Art 41 N. 42). Bununla beraber,
  toptan bir tazminata hükmolunması halinde, yukarıdaki örneklerin
  gösterdiği gibi, belli bir oranda indirim yapmaktan başka çare
  yoktur.
  Bu mesele, dul kalan erkek hakkında da söz konusu olabilir.
  Gerçekten, karısının ölümü koca için yoksun kalma tazminatını
  haklı gösterebilir. Bu itibarla yukarıda dul kadın hakkında söylenenler,
  dul erkek hakkında da geçerlidir (Oftinger, § 6 IV s. 220;
  Tekinay, s. 162) (4. HD. 5.1.1967, 10932/55, Karahasan, s. 489).
  Babasının ölümü nedeniyle, çocuk lehine hükmedilen yoksunluk
  tazminatı, annesinin tekrar evlenmesiyle azaltılamaz; zira,
  üvey babanın böyle bir çocuğa karşı bakma yükümlülüğü yoktur
  (BGE 72 II 168).
  Yargıtay içtihatlarına göre, yirmi yaşında çocuksuz (9. HD.
  17.12.1968, K. 15615, Çenberci, s. 830) yirmi dört yaşında bir çocuklu
  (9. HD. 13.4.1970, K. 3568 Çenberci, s. 830), yirmi yedi yaşında
  bir çocuklu (9. HD. 1.4.1969, K. 3672, Çenberci, s. 831, dn. 231-233)
  olan kadınların evlenme şansı kabul olunmuştur. Otuz üç yaşında
  üç çocuklu bir kadın hakında kabul edilen % 17 oranında evlenme
  şansı yeterli görülmemiştir (9. HD. 1.7.1971, K. 16423, Çenberci,
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 165
  s. 830, dn. 230). Keza 54 yaşında üç çocuklu bir kadın hakkında
  % 10 evlenme şansı görülerek tazminattan bu oranda yapılan indirim
  kabul olunmamıştır (9. HD. 25.9.1969, K. 6216, Çenberci,
  s. 830, dn. 230), ölüm olayından sonra on yıl geçmiş olmasına rağmen
  evlenmemiş ve dâva tarihinde 40 yaşında olan kadına evlenme
  şansı tanınmamıştır (9. HD. 10.12.1970, K. 13833, Çenberci, s. 830,
  dn. 230). Yine Yargıtay'a göre, ölenin eşinin evlenme şansının olup
  olmadığı, varsa oranı tespit edilirken, kadının yaşından başka diğer
  özelliklerinin de, örneğin sağlığının, çocuk sayısının, iktisadî
  durumunun, içinde bulunduğu toplumun düşünce ve, telâkkilerinin
  birlikte incelenmesi gerekli görülmüştür (9. HD. 5.6.1970, K. 5963,
  Çenberci, s. 830, dn. 229 a), Keza evlenme şansının olduğu hususunun,
  karşı tarafça ileri sürülmesine zorunluk yoktur. Hâkim bunu
  kendiliğinden göz önünde tutar. Bu nedenle evlenme şansının
  sonradan ileri sürülmesi savunmanın genişletilmesi niteliğinde değildir
  (9. HD. 25.9.1964, K. 4463, Çenberci, s. 831. dn. 234).
  Yoksun kalanın desteğin mirasçısı olması: Üzerinden fazla
  tartışılan bir konu, desteklenirse, intikal eden değerlerin, davacının
  iddia ettiği zararın tayininde nazarı itibare alınıp alınmıyacağıdır.
  Destek A zengindir, bu itibarla, davacı B'ye isabet edecek
  tereke veya hisse, B'nin hayatını evvelki gibi, idame ettirmeye
  kısmen veya tamamen yeterlidir. Terekenin objektif değeri veya
  sadece geliri nazarı itibara alınırsa, davacının yoksun kaldığını iddiaya
  hakkı yoktur. Her nedense doktrin ve Federal Mahkeme içtihatlarında,
  bu nokta üzerinde görüş birliğine varılamamıştır.
  Anlaşıldığına göre bu, ayrılığın kaynağı Alman doktrinidir (Tekinay,
  s. 164). Filvaki, Alman hukukunda kabul edildiğine göre, ölenden
  davacıya intikal eden terekenin «geliri» davacının eski seviyeye
  uygun geçimi için yeterli ise, yoksun kalma söz konusu olmadığından,
  talep reddolunmalıdır. Eğer terekenin geliri ancak kısmen
  yeterli ise, dâva da, kısmen kabul edilmelidir; bu suretle, terekeden
  sağlanan gelir, ölümün doğurduğu zarara mahsup edilmelidir.
  Terekede kıymetli mallar mevcut da olsa, bunlar gelir getirmeyen
  şeyler nevinden (örneğin arsa) ise, bu takdirde bir ayırım
  yapılmalıdır; ölenin tabii ömrünü yaşaması halinde, davacıya düşeceği
  tabii görülen mallar, yoksulluk tazminatına mahsup edilemez;
  zira, bu kıymetler nasıl olsa bir gün davacıya ait olacak idi.
  Buna karşılık, işlerin normal görünüşüne göre, davacının mirasçı
  olması muhtemel değilse, o zaman, desteğin ölümü ve ondan sağladığı
  miras, davacı için, beklenmedik, bir menfaattir; haksız fiilin
  sağladığı faydaların zarara mahsubu gerektiği prensibi uygulana166
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  rak, terekedeki iratsız da olsalar, değerler, tazminatın hesabında
  nazara alınmalıdır; örneğin, babanın ölümü halinde, çocuğun onun
  mirasçısı olması beklenen olaydır; o halde terekede büyük değerler
  de olsa, çocuk destekten yoksunluk tazminatım isteyebilmelidir.
  Buna karşılık, babanın, çocuğuna mirasçı olması normal beklenen
  bir hal değildir. Zengin oğlunun ölmesi halinde, baba oğlunun
  mirasçısı olması yüzünden muhtaç olmaktan kurtuluyorsa,
  artık Ölüm yüzünden ayrıca bir tazminat isteyememeli ve terekedeki
  değerleri gelir getiren neviden olmasa bile, hakkına mahsup
  etmelidir; yani bu halde yoksun kalma şartı yoktur. Bu görüşü
  kabul eden Federal Mahkeme kararları ve hukukçular vardır (von
  Tuhr/Siegwart, § 48 I s. 371, Oser/Schönenberger, Art. 45 N. 13,
  Becker, Art. 45 N. 10, BGE 53 II 53, 64 II 138, 66 II 424, bu görüş
  hakkında Tekinay'm tenkitleri s. 166, ayrıca Oftinger, § 6
  IV s. 221). Bununla birlikte, Federal Mahkeme münferit kalmış
  bir kararında, kural olarak, desteğin mirasının, desteğin mirasçısı
  olunma ile sağlanan menfaatin yoksun kalma tazminatından
  müstakil olduğunu ve birbirine mahsup edileceğini içtihat eylemiştir
  (BGE 62 II 58). Bizce de, meseleyi, yoksun kalma tazminatının
  kabulü gayesinden hareket etmek suretiyle, halletmek lâzımdır.
  Kanun prensip olarak, bir adamın ölmesi halinde, tazminat istenmesini
  kabul etmemiş, bunu ancak istisnaî olarak mümkün görmüştür;
  BK. 45/11 hükmü bu istisnalardan birisidir; gayesi ölüm
  vüzünden bir kimsenin yoksun kalmamasıdır veya bu şart şu veya
  bu sebeple mevcut değilse zarar yoktur, o halde dava hakkını tanımağa
  da mahal yoktur. Nasıl zengin bir kimsenin böyle bir talep
  hakkı yoksa, ölüm yüzünden zenginleşen kimsenin de talep
  hakkı olmamalıdır (Oftinger, §, 6 IV s. 211; Tandoğan, § 18 IV s.
  304, Tunçomağ, Borçlar, § 45 I s. 325; Tekinay, s. 169; BGE 53 II
  499, 56 II 270, 54 II 464). Yargıtayın içtihatları da bu istikamette
  gelişmektedir (4. HD. 16.11.1963, 8337/1030, Oîgaç, (1969),
  ç. 329 N. 15, 4. HD. 13.4.1968 3518, Karahasan, s. 504). Bununla beraber
  terekenin gelirinden bahseden Yargıtay kararlan da vardır
  (4. HD. 12.12.1966, 4895/10612, Dördüncü Hukuk Dairesi Kararları,
  s. 123; 4. HD. 15.5.1967, 4254, Karahasan, s. 505).
  Hayatta kalanlara ölüm sebebiyle verilen sigorta tazminatı:
  Yoksun kalma tazminatı hesap edilirken, bu da nazarı itibara alınacak
  mıdır? Gerçekten, sigortadan alman bir tazminat, destekten
  yoksun kalanın ihtiyacını kısmen veya tamamen gidermiş olabilir.
  Ancak, sigorta, bizzat zarar gören veya onun faydasına, bir üçüncü
  kişi tarafından yapılmıştır; onun bu basiretinden haksız fiil sorumİnli
  mı,!! ı1 i. ı,. UM ı ı . i f - ii#«-*MSMfj ».Miıi-M I
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI le7
  lusunun faydalanması, adalete aykırı olur. Bundan başka, sigorta
  tazminatının kaynağı akittir. Bu tazminatla haksız fiil arasında uygun
  bir illiyet bağı yoktur. Bu nedenle Federal Mahkeme, ölüm
  sonucu sigorta tazminatlarının, yoksun kalma tazminatından indirilmeyeceğim
  içtihat eylemiştir (BGE 49 II 370, 53 II 499, 56 II
  270, 59 II 684, 63 II 149, 70 II 230).
  Türk hukukunda bu hususta tam bir açıklık yoktur; doktrin,
  can sigortalarına ilişkin TK. 1338'e dayanarak, sigorta tazminatı
  almanın ayrıca sorumludan yoksun kalma tazminatı istemeye mâni
  olamıyacağı sonucuna varmaktadır. Can sigortalarının «kazaya
  karşı sigorta»lara ilişkin bulunan 1338'inci maddesinde «sigorta
  ettirenin sigortacından tazminat alması, sigorta ettirenin üçüncü
  şahsa müracaat hakkını iskat etmez» denmektedir. Hâkim görüşe
  ve Yargıtaya göre, TK. 1334'e istinatla, kaza sigortalarına ilişkin
  olan TK. 1338 hükmü can sigortasının diğer bir türü olan «hayat
  sigortaları» hakkında da uygulanacaktır (Bozer, Sigorta s. 313;
  Karay alçın, işletme Mes. s. 47, Tandoğan, § 15 III s. 270). Buna
  karşılık Tekinay (s. 180, 184) TK. 1338 hükmünün sadece kaza sigortalarına
  özgü olduğu görüşündedir. Burada önemli olan cihet
  şudur: Can sigortalarında, sigortalı (zarar gören) zararını hem sigortacıdan,
  hem de haksız fiil sorumlusundan talep edebilecek
  (Bozer, s. 213; Karayalçın, İşletme mes. s. 47; Tekinay, s. 181). Bunun
  sonucu olarak da tazminatı ödeyen sigortacının haksız eylem
  sorumlusuna rücua hakkı olmayacaktır. TK. 1338 gereğince, üçüncü
  şahsın kusuru sonucunda vukua gelen zararlardan dolayı sigorta
  ettirenin (zarar görenin) sigortalardan tazminat almış olması,
  sigorta ettirenin (yani davada kaza sonucu ölen şahsın haleflerinin)
  üçüncü şahsa müracaat hakkını ortadan kaldırmaz. Üçüncü
  şahıs, sigorta ettirenin sigortası nazara alınmaksızın bütün zarar
  ve ziyanının tazmin ile mükellef tutulur (TD. 25.5.1970 K. 2208,
  Sıtkı Akyazan, Türk Ticaret Kanunu, Ankara 1971, s. 784, 4. HD.
  9.11.1957, K. 6709, Olgaç (1969), s. 284); zira, haksız eylem sorumlusu,
  aynı zamanda, hem zarar görene karşı hem de rücu hakkı
  kullanan sigortacıya karşı sorumlu olamaz. O halde, sigortacı,
  zarar göreni tatmin de etmiş olsa, zarar görenin halefi olmadığından,
  sorumludan, bir talepte bulunamıyacaktır. Sigorta hukukunun
  bu anlayışının destekten yoksun kalma tazminatına nasıl bir
  etkisi olacaktır? Bu son tür tazminatın gayesi, bazı kimselerin
  muhtaç duruma düşmelerini önlemelidir; sorumluluğun sebebi de
  sadece haksız fiil (ölüm) değildir. Geride kalanların muhtaç durumda
  olmamaları halinde, böyle bir talep hakkı doğmayacaktı.
  Şimdi, hayatta kalanlar, sigortadan alacakları tazminatla kısmen
  168 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  veya tamamen muhtaç olmaktan kurtulurlarsa, onların artık haksız
  fiil sorumlusuna müracaat hakkı kalmıyacak mıdır? Eğer sadece
  BK. 45/II'nin uygulama alanında kalınmış olsaydı, bu soruya
  olumlu cevap verilecek, yani mademki muhtaç değillerdir, o halde,
  dâva haklan da yoktur denilecekti. Ancak, bu suretle hareket
  edildiği takdirde, ihtiyatlı hareket etmiş olan sigortalı yerine, haksız
  eylem sorumlusu sigortadan istifade ettirilmiş olacaktır. Tekinay,
  (s. 180-191); -eğer yanlış anlamamış isek-, hayat sigortalarının
  TK. 1338'in kapsamı dışında kalacağı görüşünde olduğu için, bu
  tür sigortalarda, sigorta tazminatı nisbetinde haksız eylem sorumlusu
  zarar görene karşı sorumluluktan kurtulacaktır ve sigortacının,
  ödediği tazminat kadar, BK. 51 gereğince, haksız eylem sorumlusuna
  -onu korumuş olmamak için- müracaat (rücu) hakkına
  sahip olacağı görüşündedir. Bu hal tarzını kabul herşeyden önce
  kaza sigortalarına ilişkin TK. 1338 hükmünün hayat sigortalarına
  da şamil olup olmadığına bağlıdır. Yukarıda işaret edildiği gibi,
  sigorta hukukçuları ve Yargıtay bu hükmün hayat sigortalarına da
  şamil olduğu görüşündedirler.
  Bu duruma göre, sigorta hukukunun tanıdığı sarih bir hak
  dolayısıyle, can sigortalannda sigortalı, hem sigorta tazminatım
  alacak hem de BK. 45/11 gereğince sorumludan tazminat isteyebilecektir.
  Görüşümüze göre, BK. 45/11 tazminat hukukunda istisnaî
  ve şarta bağlı bir hükümdür; o şart da ölüm nedeniyle bazı kimselerin
  muhtaç duruma düşmeleridir. Bizzat ölen veya zarara uğrayanın
  yapmış olduğu bir sigorta sonucu, kısmen veya tamamen
  yoksun kalmaktan kurtulan kimsenin, artık sorumludan bir şey
  isteyememesi maddî tazminattaki (cismanî zarar, cenaze masrafı
  vs.) hal şeklinden farklı olarak daha uygun olsa gerektir. Bu
  nedenle alman sigorta tazminatı BK. 45'e müsteniden istenecek bir
  tazminata, -daha doğrusu zarara- mahsup olunmalıdır. Bu durumda,
  BK. 45/II'ye müsteniden dâva edilen, davacının, sigortadan
  aldığını zararından indirmesini talep edebilmelidir. Esasen 5434
  sayılı Emekli Sandığı Kanununun 129 uncu maddesinin hal şekli
  ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin hal
  şekli de esas itibariyle bu merkezdedir.
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ortadan kaldınlmış bulunan,
  6917 sayılı Kanunla değiştirilmiş 4772 Sayılı Kanunun 37
  nci maddesinin uygulanışına ilişkin Yargıtay içtihadına göre, sigorta
  tazminatını ödeyen Kurum, ölen veya zarar gören işçinin
  haklarına halef olur (ÎBK. 22.3.1944, 37/9, ÎBK. 31.5.1954, 18/11
  RG. 5746, İBK. 29.6.1960, 13/15, RG. 10625). Yargıtay bu içtihadım
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 169
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesi hakkında
  da muhafaza etmiştir (HGK. 6.1.1968, K. 7 Önol-Pusat-Acarbay, s.
  144). O halde, Sosyal Sigortalar Kurumundan tazminat alan ölenin
  kanunî halefleri, Kurumdan alman tazminatı sorumludan isteyeceği
  yoksun kalma tazminatından indirecektir.
  Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yoksun kalana yapılan
  ödemeler BK. 45/11 gereğince sorumlu olan işverenden istenebilecek
  tazminattan indirilir (9. HD. 4.3.1971, K. 2747, 9. HD. 2.4.1971,
  K. 1376, 9. HD. 11.2.1970, K. 14068, Tunçomağ, Türk tş Hukuku,
  İstanbul 1971, s. 354). Herhangi bir sebeple yoksun kalana Sosyal
  Sigortalar Kurumundan bir ödeme yapılmamışsa, zarar gören, zararının
  tamamını işverenden isteyebilir. Davacının bu Kurumu
  zamanında dâva etmemesi sonuca etkili olamaz (4. HD. 18.11.1967,
  K. 10904, Çenberci, s. 457, N. 121 a). Yargıtay iş kazalarında, risk
  nazariyesini kabul etmek suretiyle daha da ileri giderek, ne işçinin
  ne de işverenin kusurlu bulunduğu olaydan ileri gelen zararlardan
  da işverenin sorumluluğunu kabul etmiş ve ancak işverenin
  kusursuz olması halini BK. 43'e dayanarak bir indirim sebebi olarak
  kabul etmiştir (HGK. 25.5.1968, K. 343, Oğuzman, ÎHFM, C.
  XXXIV, Sayı: 1-4, s. 322, HGK. 1.2.1969, K. 87, Önol-Pusat-Acarbay,
  s. 155, 9. HD. 6.3.1969, K. 8, îlmî ve Kazaî İçtihatlar C. IX, s. 7753).
  Bir taraftan iş kazalarında, -isabetli olup olmadığı bir yana- kusursuz
  sorumluluğu kabul, diğer taraftan da BK. 43'e dayanarak
  tazminatta bir indirim yapmada, bir çelişme hali (Tunçomağ, Türk
  İş Hukuku, s. 356) mümkündür. Ancak kusursuz olmadan da sorumluluğun
  kabul edildiği hallerde, hâkimin, BK. 43'ün tanıdığı
  takdir hakkına dayanarak adalet ve nasafetin ve halin gerekli kıldığı
  hallerde bir indirim yapmasına mâni olmasa gerekir. Kusurlu
  sorumlulukta, sorumlunun kusuruna rağmen, halin icabına göre
  bir indirim mümkün iken, daha masum, zarara daha uzak olan
  işveren hakkında daha sert hareket edilmesi, bu tür bir sorumlunun
  BK. 43'ün himayesinden mahrum bırakılması da anlaşılır bir
  keyfiyet değildir. Yeter ki, haklı bir durum bunu gerekli kılmış
  ojsun. BK. 43'ün hâkime tanıdığı takdir hakkının sadece kusur
  sorumluluklarına- özgü olduğuna dair kanunumuzda bir açıklık
  yoktur.
  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 129 uncu maddesi gereğince,
  iştirakçilere yapılan toptan ödemeler veya özellikle emekli,
  âdî malûllük, dul ve yetim aylıkları, zarar görenin, sorumludan
  isteyebileceği tazminattan indirilecek midir? Adı geçen Kanun
  170 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  129 uncu maddesinde öngörülmüş bulunan özel hükmü bir an için
  bir yana bırakacak konuyu sadece can sigortalarına paralel olarak
  ele alacak olursak, zarar görenin, hem dul veya yetim aylığını,
  hem de sorumludan tazminat isteyebileceğini kabul etmek gerekecektir.
  Zira evvelce görüldüğü gibi, zarar görenin, can sigortalarında
  (TK. 1338), hem sigorta bedelini alması, hem de sorumludan
  tazminat istemesi kabul edilmektedir (TD. 25.5.1970, K. 2208,
  Akyazan, s. 784-785). Bunun nedeni, sigorta tazminatının, bizzat sigortalı
  veya bir üçüncü kişi tarafmdan ödenen primlerin karşılığı
  olmasıdır. Durum Emekli Sandığının iştirakçileri hakkında da aynıdır;
  üstelik Sandık normal ölüm ve çalışamazlık hallerinde de
  iştirakçiye veya mirasçılarına maaş veya toptan bir ödeme yapılması
  zorunludur. Belki, haksız bir fiil bu tür tediyeyi sadece çabuklaştırmıştır.
  Bu nedenlerle, bir Emekli Sandığı iştirakçisinin
  ölümü halinde, dul veya yetimlerin bağlanacak aylıkların veya
  verilecek tazminatın, haksız fiil sorumlusundan istenecek tazminattan
  idirilmemesi gerekeceği iddia edilebilir.
  Yukarıda can sigortlan dolayısıyla belirttiğimiz endişe burada
  da kendini gösterecektir; yani, yoksun kalma tazminatı ancak
  muhtaç olma şartının varlığına bağlıdır. Alman veya alınması munakkak
  olan emekli aylığı veya tazminatının, kısmen veya tamamen,
  muhtaç olma durumunu bertaraf etmesi halinde, BK. 45/11'-
  nin şartları mevcut olmayacağından, bu ölçüde, istenememesi gerekir.
  Bu takdirde, Emekli Sandığınca bağlanmış ve bağlanması
  muhakkak bulunan dul ve yetim aylığı veya toptan ödemelerin,
  sorumlunun ödeyeceği tazminattan indirilmesi istenebilmelidir.
  Bu sonuç, görüşümüze göre, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun
  129 uncu maddesinin öngördüğü hükme de pareleldir. Zira,
  bu hüküm, Emekli Sandığına, sorumlular aleyhine kullanılmak
  üzere -üçüncü şahıs olarak- bir dâva hakkı tanımaktadır. Bu hükümdeki
  «üçüncü şahıs» teriminden ne kasdedildiği açık olmamakla
  beraber, bunun, zarar görenlerin halefi şeklinde anlamak zorunluluğu
  vardır. Aksi takdirde, Sandığa böyle bir hakkı tanımak için
  başka bir hukukî neden yoktur. O halde zarar görenler, Sandık tarafından
  tatmin edilir ve onların muhtaç olma durumları ortadan
  kalkarsa, ayrıca onların BK. 45/11'ye dayanarak sorumludan tazminat
  istemeleri düşünülemez.
  Eğer zarar görenler, buna rağmen, BK. 45/II'ye dayanarak
  sorumludan, yoksun kalma tazminatı istemişlerse, dâvâlı, Sandık
  tarafından yapılan edaların zarardan tenzilini ileri sürebilir; hatta
  bu cihet, hâkim tarafından resen nazara (BK. 42) alınmalıdır.
  • I ' ' • • :ı M ' i i i n i i m - ı . i - ii • 11 >wı. <m**m***<**W'**" ^'M. I •*••#* H J \..^:^mmm* -ı^mmDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 171
  Yetim veya dul aylığı bağlayan veya toptan tazminat veren
  Emekli Sandığı, sorumluya, 129 uncu madde gereğince rücu edebilecektir.
  Fikrimizce bu maddenin tanıdığı dâva hakkı, BK. 51 'in
  tanıdığı talep hakkından başka bir şey değildir. Ancak, kanun koyucu,
  ölen iştirakçinin aylığından yapılan kesintileri dikkate alarak
  ve nasafet fikrinden hareketle, sorumludan alacağı tazminatın
  bir kısmını, zarar görenlere vermeyi uygun bulmuştur.
  Netice, haksız fiil sorumlusunun ödeyeceği tazminatta, Emekli
  Sandığınca bağlanan veya bağlanması muhakkak olan edalar, tenzil
  edilmelidir. Biraz aşağıda görüleceği gibi Yargıtayın her iki istikamette
  de kararlan mevcuttur.
  Şayet dâvâlı tarafından böyle bir defide bulunulmamış veya
  bu talep mahkemece redolunarak, davalı tam tazminata mahkûm
  edilmişse, fikrimizce, bu ölçüde davacı, Emekli Sandığına karşı,
  kısmen veya tamamen talep hakkını kaybetmelidir; yani zarar görenler
  iki defa tazmin edilmemelidir.
  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 129 uncu maddesinin
  ne suretle uygulandığı hakkında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
  nezdinde yaptığımız araştırmadan, bu maddenin fazla bir uygulama
  alanı görmediği anlaşılmaktadır. Ancak Yargıtayın tetkikinden
  geçmemiş ve istanbul Asliye 8 inci Hukuk Mahkemesinin
  18.1.1960 tarih ve 59/347 esas ve 9 sayılı karan bu hususla ligili
  bulunmaktadır ve mahkeme esas itibariyle yukandaki görüşümüzü
  kabul etmiştir: Olay şudur: Emekliliğe hak kespetmiş olan bir
  Emekli Sandığı iştirakçisi bir trafik kazası sonucu ölmüştür. Miras
  bırakanın mirasçılarına Sandıkça dul ve yetim maaşı bağlanmıştır.
  Diğer taraftan ölenin mirasçılan ayrıca İstanbul Asliye 4
  üncü Hukuk Mahkemesi nezdinde haksız fiil sorumlusu aleyhine
  maddî (destekten yoksun kalma) ve manevî tazminat davası açmışlardır.
  Bu mahkeme 27.9.1957 tarih ve 954/983 esas ve 957/916
  sayılı karan ile, haksız fiil sorumlusunu, her bir mirasçı lehine
  maddî ve manevî tazminat tediyesine mahkûm etmiş ve mahkeme
  açıkça davacılann lehine Emekli Sandığınca bağlanmış bulunan
  dul ve yetim maaşlarının bir indirim sebebi olarak nazara alınamayacağını
  içtihat eylemiştir. Bu durumu sonradan öğrenen
  Emekli Sandığı, kendilerine dul ve yetim maaşı bağlanmış olan
  kimseler lehine ve haksız fiil sorumlusu aleyhine hükmedilmiş tazminattan
  dul ve yetim aylığının 5 yıllık kısmının 129 uncu maddeye
  istinatla kendisine ait olacağını ve bu miktara davalılann mahkûm
  edilmesini iddia etmiştir İstanbul Asliye 8 inci Hukuk Mah172
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  kemesi yukarıda işaret ettiğimiz 18.1.1960 tarihli karariyle ve şu
  gerekçe ile talebi kabul etmiştir :
  «Aynı maddenin birinci fıkrası hükmünden iştirakçinin her
  hangi bir şekilde zarar görmesi halinde, zararı ika eden hakkında
  açılan tazminat dâvasına emekli Sandığının iştirak edebileceğini
  belirtmektedir. Sandığın daha evvel dâvâlılar tarafından böyle bir
  dâva açıldığından haberi olmadığı gibi haberi olupta iştirak etmese
  dahi iştirakçi veya mirasçılarının menfaat temin etmeleri halinde
  2 inci fıkradaki belirtilen üçüncü şahsın ödiyeceği tazminattan
  talepte bulunmaya hakkı vardır.
  Emekli Sandığı üçüncü şahıstan alınacak tazminatların ancak
  maddî olanlarında hak iddia edebilir. Fakat mahkemece tayin
  edilen manevi tazminatlardan tahsili cihetine gidilmeye ve mânevi
  tazminat müessesesinin mahiyeti ve gayesi müsait değildir. Bu
  bakımdan mezkûr 129 uncu maddedede yazılı para tazminatlarından
  kasıt zarar karşılığı ödenmesi icabeden tazminat olması icabeder.
  »
  Tandoğan, 129 uncu maddenin Emekli Sandığına tanıdığı talep
  hakkını nazara almadan, zarar görenin maaşından kesintiler
  karşılığı maaş bağlandığı gerekçesiyle -can sigortalarında olduğu
  gibi- bu yüzden, bir indirim yapılmasını reddetmektedir. Bu hal
  şekli, zarar görenin her iki taraftan da tazminat alması demektir.
  Fakat, aynı yazar devamla, 129 uncu madde hükmünü tekrar ederek,
  Sandığın ayrıca sorumludan tazminat isteyeceği fikrindedir.
  Bu ise, eğer yanlış anlamamış isek, haksız fiil sorumlusunun, aynı
  zarardan iki defa sorumlu tutulması demek olur.
  Tekinay ise, meseleyi gayet güzel vazetmekle beraber, konuyu
  sadece BK' 45/11 yönünden halletmek istemektedir; yani Emekli
  Sandığınca bağlanan maaş veya yapılan toptan ödeme oranında
  «bakım ihtiyacı» yoktur, bu oranda da zaratr görenin sorumluluğu
  azalır, netice itibariyle, sorumlu, zarar görenin veya üçüncü kişinin
  ödediği kesintilerden -haksız olarak- faydalanır. Yazar, vaki
  haksızlığı gidermek için, haksız fiil sorumlusuna karşı kullanmak
  üzere, sandığa bir rücu hakkı tanımak ister. Bu hal şekli, ancak,
  sandıkça fiilî bir tediyenin veya tahsisin yapılmış olması halinde
  mümkündür. Fakat zarar gören sandıktan hiçbir talep veya tahsilatta
  bulunmadan, haksız fiil sorumlusuna karşı dâva açarsa, dâvâlı,
  henüz bir tahsis veya tediye vuku bulmadan, sandığın mükellef
  olduğu tediyeleri ileri sürebilecek midir? Bizce bu soruya olumsuz
  cevap vermek gerekir, zira, bu durumda, aynı zarardan, soDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 173
  rumlu olan iki kimse vardır (nakıs teselsül hali). Eğer zarar gören,
  zararını kısmen veya tamamen, dâva yoluyla haksız fiil sorumlusundan
  almışsa, bu oranda, sandığa karşı da talep hakkını kaybedecek
  ve bu tediye, kısmen veya tamamen sandığı yükümlülükten
  kurtaracaktır. Bu suretle, sorumlu, iki defa tazmin etme yükünden
  kurtulmuş olacaktır. Sözü edilen, 129 uncu maddenin sorumlu
  aleyhine Sandığa tanımış olduğu talep hakkı ancak bu suretle
  değerlendirilebilir. Yargıtayın içtihadı birbirini tutmamaktadır.
  İçtihatların bir kısmında (4. HD. 11.5.1951 K. 3687, Külliyat, C. III,
  N. 421, 4. HD. 30.1.1958, K. 585, Emsal Kararlan, s. 30, 4. HD.
  4.11.1961, K. 9210, Olgaç (1969), s. 330, N. 16), Emekli Sandığınca
  bağlanan aylıklar ile söz konusu haksız fiil arasında bir nedensellik
  bağı bulunmaması sebebiyle, mahsup reddedilmektedir. Buna
  karşılık, daha yeni tarihli olan HGK'nun içtihadı (HGK. 15.11.1967,
  K. 338, İlmi ve Kazaî İçtihatlar, C. VIII, s. 5854) bunun tamamen
  aksi istikamette olup, mahsubun yapılması gerekeceği merkezindedir.
  Fikrimizce, haksız fiil sorumlusunu iki defa mesul etmemek
  için, Yargıtay içtihatlarının Hukuk Genel Kurulunun İçtihatları
  istikametinde birleştirilmesi gerekir. Bu hal şekli için diğer bir
  gerekçe de, daha önce temas etmiş olduğumuz, 506 sayılı Sosyal
  Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesi hükmü ve bu maddenin
  uygulanmasına ilişkin Yargıtay içtihatlarıdır (HGK. 6.1.1968, K.
  7, Önol-Pusut-Acarbay, s. 144). Filvaki bu hükme göre, Kurum ödediği
  tazminat oranında, zarar görenin haklarına halef olur. Aşağı
  yukarı aym şartlarla çalışan iki tür sosyal güvenlik sigortasında
  ayn ayn hal tarzlan uygun olmasa gerekir. Bu söylenenler yalnız
  destekten yoksun kalma tazminatı hakkmda değil, cismanî zararlar
  nedeniyle istenebilecek (BK. 46) maddî tazminatlar hakkında
  da geçerlidir.
  Ölüm yüzünden yapılmamış olan masrafların indirilmesi:
  Destekten yoksun kalma dâvasını açana karşı, dâvâlı ölüm nedeniyle
  artık dâvacımn bazı masraflan yapmaktan kurtulacağını, bu
  nedenle, destek ölmemiş olsaydı davacının yapmak zorunda bulunacağı
  bakım, öğrenim giderlerini artık yapmayacağını, binaenaleyh,
  zaranndan bu masraflann indirilmesini isteyebilir mi? Federal
  Mahkeme, ilk içtihatlarında diğer gerekçeler yanında, burada
  maddî bir zararın söz konusu olmadığını, ve bu nedenle, mahsuba
  ilişkin hükümlerin burada uygulanamayacağını içtihat eyledi
  (BGE 46 II 127, 58 II 40). Fakat, karısı ölen erkek tarafından açılan
  bu tür dâvada, sağ kalmış olması halinde, davacı kocanın, ka174
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  nsına yapmak zorunda kalacağı masrafların, istenen tazminattan
  tenzili gerektiğini içtihat etti ve bu içtihat doktrince uygun görüldü
  (Oftinger, § 6 II 162 N. 47; Tandoğan, § 15 III, s. 271; Tekinay,
  s. 196). Yargıtay bazı içtihatlarnıda Federal Mahkeme gibi, destek
  olmamış olsaydı ona yapılması gerekli olan masrafların zarardan
  tenzilini reddettiği halde (4. HD. 11.5.1960, 7681/4393. Tekinay,
  s. 196, 4. HD. 1.3.1960, 4043/2401 Son İçtihatlar, 1961 No: 161 s.
  4837, HGK. 18.10.1967, 342/457, Olgaç, (1969), s. 321 N. 3) diğer bazı
  kararlarında bu mahsubu kabul etmektedir (4. HD. 3.10.1966,
  4938/8581, Karahasan, s. 493; 4. HD. 27.6.1968, 5517, Karahasan,
  s. 497).
  Üçüncü kişiler tarafından yapılan yardımlar: Bir kimsenin
  uğradığı zarar münasebetiyle, üçüncü şahıslar tarafından yapılan
  yardımlar, kural olarak, zarardan indirilmez. Zira, bu tür yardımlar,
  sorumluyu borcundan kurtarmak için değil, zarar göreni korumak
  için yapılır. Fakat, karşılıksız yardım yapan, yardımını sorumluyu
  korumak maksadıyla da yapmış olabilir, bu son halde,
  sorumlunun mesuliyeti, bu oranda, azalır (Oftinger, § 6 II, s. 160).
  Ancak yardımdan yoksun kalma zararında bu genel prensipten ayrılmak,
  sadece zarar göreni korumak için de yapılmış olsa, üçüncü
  şahıslarca yapılan yardımları da yoksunluğu kısmen veya tamamen
  kaldıran bir faktör olarak kabul etmek uygun olur. Tıpkı
  sigortada ölenin mirasçısı olma halinde olduğu gibi, bu hallerde
  zarar gören artık muhtaç olmaktan kurtulmuştur.
  İndirim sebeplerinin ileri sürülmesi: Yoksun kalma tazminatının
  indirilmesini gerektiren özel durumlar varsa, bunun dâvâlı
  sorumlu tarafından defi yoluyla ileri sürülmesine lüzum yoktur;
  bu faktörler, bizatihi zararın miktarı ile ilgili -yani bir itiraz sebebiolduğundan,
  hâkim bunları resen nazarı itibare almalıdır (Oftinger,
  % 6 II 163; Tekinay s. 200), (4. HD. 13.3.1967, 15422/2244, Olgaç,
  (1969), s. 320, dn. 4).
  Yargıtay içtihadına göre, eylemin ilişkisi olmadan, zarar doğduktan
  sonra, başka bir vesileyle, zarar görenin malî durumunda
  vukua gelecek bir artış, tazmin borçlusunun yararına, zarardan
  bir indirim yapılmasını gerektirmez (4. HD. 5.12.1969, K. 10127
  Çenberci, s. 837).
  VII — TAZMİNATIN TAYİNİ :
  1) Kural: Zararın tespitine ve tazminatın hesaplanmasına
  ilişkin kurallar burada da uygulanır. Bununla beraber, ölenin
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 175
  ölüme muvafakat etmiş veya ölümü arzu etmiş olması, her zaman
  tazminat miktarının azaltılmasına esas olamaz, zira bir kimsenin
  ölüme rıza göstermiş olması, hukuka aykırılığı ortadan kaldıramaz.
  Fakat, hâkim, BK. 44/Ie dayanarak, bu durumu tazminat
  miktarının indirilmesi sebebi olarak kabul edebilir (4. HD. 1.12.
  1958 3340 Emsal, s. 909, 4. HD. 31.3.1959 5331/3812 Ad. Der. 1960
  s. 1086, 4. HD. 22.2.1952 1321/99, Külliyat, C. V. 114). Ölüm olayında
  ölenin ve varsa destekten yoksun kalan davacının kusuru nazara
  alınır. Gerekli dikkati göstermemiş olan ana-babanın kusuru,
  çocuklarının ölümü sebebiyle isteyecekleri yoksun kalma tazminatının
  tayininde nazara alınır (JdT 1928 I 290, BGE 43 II 187, 46
  II 155, 58 II 246; Oftinger, § 7 I s. 239). İçtihadı birleştirme kararına
  göre, iş kazası dolayısıyla, destekten yoksun kalma tazminatı
  ödeyen ve bu sigortalının hakkına halef olan Sosyal Sigortalar
  Kurumuna karşı, sorumlu, sigortalının müterafik kusurunu (BK.
  44/1) ileri sürerek tazminat miktarının indirilmesini isteyebilir
  (İBK. 31.3.1954 17/10 RG. 8755).
  2) Destek tarafından yapılan yardımın miktarı: Ölen destek
  tarafından davacıya yapılan yardım miktarı, rakam olarak belli
  ise, örneğin, her ay belli bir para ödemekte ise, esas itibariyle, bu
  miktarı dâvâlının tazmin etmesi gerekir. Bununla birlikte, gerek
  destek gerekse davacı nezdinde, ileride meydana gelecek değişiklikler
  yüzünden, evvelce yapılmakta olan yardım miktarının azalması
  veya artması muhtemel ise bu cihet de, göz önünde tutulmalıdır.
  Ölenin yardımı, hizmet veya şey edası şeklinde ise, vaki zarar,
  bunların değerlerinin tespiti suretiyle tayin olunur. Ekseri ahvalde
  destek tarafmdan davacıya yapılan yardımlar açık olarak belli
  değildir, örneğin, eşin, evlâdın, kardeşin veya ana-babanın yaptıkları
  veya yapacakları yardımların neden ibaret olduğu veya olacağı
  belli olmaz. Bu takdirde, desteğin geliri ve bu gelirden kendi
  şahsî ihtiyacı için ayıracağı miktar çıktıktan sonra arta kalan tespit
  olunur (9. HD. 22.9.1964, K. 6103, Çenberci, s. 822, dn. 205), sonra
  da onun gelirinden yoksun kalana ayırdığı veya ölmemiş olsaydı
  ayıracağı miktar saptanır. Bununla birlikte, bu hallerde de, özel
  durumları göz önünde tutmak gerekir. Meselâ, şimdiye kadar ölenle
  birlikte yaşayan kimse desteğinin ölümü dolayısiyle tek başına
  yaşamak zorunda kalacak ise, bu yüzden ölenle birlikte yaşamasına
  nazaran daha fazla masraf yapmak zorunda kalabilir, insan vücuduna
  yapılan zararların tayininde olduğu gibi; davacının ilerdeki
  malî durumunun daha iyi veya daha fena olabileceği düşünülmeli
  ve gerektiği takdirde onun lehine kademeli bir gelire hükmolunmalı176
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  dır. Özellikle işçiler hakkında muhtemel ücret artışları gözönünde
  tutulur; kökleşmiş uygulamalara göre ortalama ücret artışlarının
  her yıl için % 5 olacağı kabul olunur. Bununla beraber, ücret
  artışları belli bir kademede durur (9. HD. 13.6.1969. K. 6793.
  Çenberci, s. 819, dn. 197). Farazi destek halinde (örneğin ölenin küçük
  bir çocuk olması), onun ileride davacıya yapacağı muhtemel
  bir yardım bir sürü ihtimallere bağlıdır. Çocuğun yeyip-içmesi, bir
  iş güç sahibi olup olmaması, seçeceği mesleğin özelliği ve nihayet
  söz konusu davacıya yardım etme niyetinde olup olmıyacağı. Bu
  hususlar hakkında peşin bir hüküm vermek mümkün olmadığı için,
  hâkim, büyük ölçüde takdir yetkisini kullanacak bu ihtimallerin
  derecesine göre, gerekirse, dâvâlının mahkûm olacağı tazminat
  miktarından indirmeler yapacaktır (Oftinger, § 6 IV, s: 213, BGE
  66 II 257, 66 II 220).
  3) Desteğin yardımının devam süresi: Ölüm vukua gelmemiş
  olsaydı, destek daha ne kadar süre içerisinde davacıya yardım edecek
  idi? Bu da, bir çok faktörlerle birlikte, desteğin ve yardım görenin
  muhtemel yaşama süresine bağlıdır. Fakat herhalde bunlardan
  birisinin ölümü ile yardım sona erecektir (4. HD. 9.11.1957,
  6706/6709, K. Reisoğlu, s. 185). O halde, herşeyden önce, öldürülmemiş
  olsaydı destek daha ne kadar yaşıyacaktı, bunu tahmin etmek
  gereklidir (4. HD. 2.2.1965, 2025/546, Olgaç, (1969), s. 325, N. 10).
  Daha yaşlı olanın her halde daha önce öleceği kabul edilemez. Bu
  ^edenle, evvelâ ölenin hayatı boyunca yardım yapmağa devam edeceği
  kabul olunur sonra yapılacak bu yardımların yekûnu alınarak,
  dâvâlının mahkûm edileceği tazminat miktarı hesaplanır. Bu
  meblâğ, peşin ve toptan ödenmesi halinde, bu hususta mevcut teknik
  usullere göre kapitalize edilir. Yani, peşin para değerine dönüştürülür.
  Bununla beraber, yeni görüş ve uygulamalar tazmin
  borçlusunun muhtemel yaşama süresini değil, onun çalışıp kazanma
  imkânına sahip olduğu sürenin nazara alınması şeklindedir.
  Filvaki, bir kimse yaşasa bile, ihtiyarlığı nedeniyle artık bir
  kazanç sağlıyamaz hale gelebilir; onun sadece yaşaması ihtimali
  gözönünde tutularak tazminat hesap edilirse, haksız sonuçlara varılabilir.
  Üstelik, yoksun kalanın da muhtemel yaşama süresi lehine
  hükmedilecek tazminat miktarı bakımından önemlidir. Bütün bu
  karışık ve teknik sorunlar karşısında, isabetli bir karar verme
  mümkün olmadığından, Federal Mahkeme, desteğin muhtemel yaşama
  süresince onun faaliyet süresinin ortalamasını almak suretiyle,
  orta bir hal tarzını tercih etmek zorunda kalmıştır (BGE 81 II
  42, Oftinger, § 6 IV, s. 216). Kuraldan ayrılmayı gerektiren özel duDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 177
  rumlar daima gözönünde tutulmalıdır. Desteğin çok küçük yaşta
  olması, bu tür bir özel durum teşkil eder. Gerçekten, bugün küçük
  ve muhtaç olan kimsenin özel bir hali yoksa bir süre sonra kendi
  hayatını kendisinin kazanması tabiidir. Bu nedenle bu tür bir kimse
  lehine hükmedilecek gelir veya tazminatın ne vakit sona ereceği
  düşünülmelidir. Eskiden isviçre'de çocuğun 18 yaşını ikmal etmesi
  yardıma muhtaç olma devresinin son sınırı olarak kabul edilmekte
  idi (BGE 49 II 366, 53 II 180, 58 II 238). Yeni kararlarda bu sınır
  20 yaşına çıkarılmıştır (BGE 57 II 184, 58 II 263, 59 II 462, 72
  II 168). Çocuğun tahsile devam etmesi veya malûl olması hallerinde
  bu sınır daha da yükselebilir (BGE 72 II 168). (HGK. 26.10.1966,
  256256/257 «erginlik çağı», Karahasan, s. 503, TD. 12.6.1956, 2204/
  3430, Külliyat, 1956, C. XI, s. 127; 4. HD. 4.3.1865, 13335/1121, Karahasan,
  s. 501).
  Yargıtay kararlarında desteğin 65 yaşma kadar yaşayacağı kabul
  olunmaktadır (4. HD. 29.9.1958, K. 4107/5800, Emsal, s. 29). Dokuzuncu
  Hukuk Dairesi işçinin 60 yaşma kadar çalışabileceği esasından
  hareket etmekte ve bu bakımdan Sosyal Sigortalar Kanununda
  yaşlılık sigortaları yönünden öngörülmüş bulunan 55 yaşının
  bu tür sigortalara özgü olacağı, bunun dışındaki haller için, bu
  hükmün bağlayıcı olmadığı içtihadmdadır. Ayrıca Yargıtay'a göre
  60 yaşından sonra da çalışma imkânının kabulü için bu nedenlerinin
  kararda gösterilmesi gerekir (9. HD. 12.3.1971, K. 3615, 6.4.
  1971, K. 6823, 28.10.1971, K. 21914, Çenberci, s. 825, dn. 213).
  4) Yardımın başlıyacağı tarih: Farazi destekte ileride destek
  olacak kimsenin yetişmesi, kazanç sağlar hale gelmesinden itibaren
  destek olabileceği kabul edilir. Ölen 5 yaşında ise bunun ancak
  15-16 yaşlarında ana veya babası için destek olabileceği düşünülür.
  Bu nedenle ödenecek tazminatın da ancak bu andan itibaren
  hesaplanması gerekir. Ayrıca yardıma muhtaç olma durumunda
  da vaziyet böyle olabilir; bugün için muhtaç olmayan bir kimse
  bitr süre sonra yardıma muhtaç hale gelebilir. Bu son halde de
  tazminat bu andan itibaren hesap edilir. Böylelikle fiilî yardımın
  daha geç bir tarihte başlaması halinde, davacıya, şimdiden tazminat
  olarak peşin ödeme onun çok daha sonra hak edebileceği bir
  parayı şimdi vermek olur. Bu takdirde yapılan erken tediye için
  bir iskonto yapmak gerekir (4. HD. 2.2.1965, 2025/456, Olgaç, (1969),
  s. 325, N. 10). İsviçre'de bu maksatla yapılmış hazır tablolar mevcuttur.
  Birçok ihtimaller karşısında bu gibi hallerde tazminatın
  miktarı hâkim tarafından nesafete (ex aequo et bono) göre tayin
  olunmaktadır (Oftinger, § 6 IV s. 217).
  178 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  VIII) TAZMİNATIN ŞEKLİ :
  1) Genel olarak: İnsan vücuduna yapılan zararlarda olduğu
  gibi, burada da tazminat, sorumlu olanın davacı lehine (gelir) irat
  veya toptan bir meblâğ (sermaye) ödemesi şeklinde olur. Bunlardan
  birisini seçme hâkimin takdirine bırakılmıştır. Bununla birlikte,
  gelir şeklindeki tazminat, destekten yoksun kalma tazminatının
  mahiyetine en uygun olanıdır. Fakat gelirin uzun seneler ödenecek
  olması, ciddi, sakmcalar meydana getirebilir. Evvelâ, yoksun
  kalanın seneler sonra ihtiyaç durumu değişebilir. Hatta, muhtaç
  olmaktan da kurtulabilir; bunların seneler önce nazara alınması
  ve hükmedilecek gelir miktarının ona göre saptanması mümkün
  değildir. Diğer taraftan, modern iktisadiyatta normal hal almış bulunan
  paranın satın alma gücünü kaybetmesi, senelerce evvel hükmedilmiş
  bir geliri bazan pek gülünç bir hale getirmiş olabilir. Örneğin
  1950 yılında 250 liralık aylık tazminat, bir kimsenin geçimi
  için aşağı yukarı yeterli iken, bu miktar bir aylık 1970 yılı rayicine
  göre gülünç olabilir. Buna karşılık, sermaye şeklinde hüküm
  edilen tazminatı, alacaklı, bu ilerdeki ihtiyaçlarını karşılamayacak
  şekilde isabetsizce kullanabilir, bu suretle de muhtaç olduğu bir
  meblâğı elinden çıkarabilir. Diğer taraftan, gelir şeklindeki tazminatta
  borçlunun teminat vermesi, bu teminatm verilmesi sorumlu
  için her zaman kolay değildir. Bu nedenle, uygulamada gelir şeklindeki
  tazminata fazla tesadüf edilmemekte ve mahkemelerimizin
  bu istikametteki uygulaması umumiyetle tasvip görmektedir (Konunun
  Türk ve Mukayeseli Hukuk yönünden incelenmesi, Fikret
  Eren : Destenten Yoksun Kalma ve Vücut Bütünlüğünün İhlâli Hallerinde
  Ödenecek Tazminatın Şekli, Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu'na
  Armağan, Ankara 1972, s. 163-174). Tedavi masrafları veya
  çalışamamış olmadan dolayı uğranılan zararlarla cenaze ve mezar
  masrafları hakikî zarar olarak talep edilir.
  2) Gelir {irat) şeklinde tazminat: Bu, miktar ve süre itibariyle,
  ölenin gelirinden davacıya ayırdığı veya ayırabileceği miktara
  eşit olmalıdır. Bunun için de önceden sorumlunun geliri, sonra
  da davacıya ayıracağı kısım tespit ve tayin olunur. Bununla birlikte,
  gerek sorumlunun gerekse muhtaç olanın durumları zaman
  zaman değişebilir, bu cihet mümkün olduğu kadar gözönünde tutulmalıdır.
  Gelir, davacının muhtaç halinin devamı süresince ve nihayet
  onun hayatı boyunca ödenir. Davacı kadının tekrar evlenmesi,
  nişanlı kadının başkasıyla nişanlanması veya evlenmesi veya banların
  sonradan kazançlı bir iş sahibi olmaları gibi. Bu gibi ihti-
  .|niiPHi.|Mi,- .ı.ıi >t d >ı>nwitpiK»teitwi<M.. • >»•" t *•* IM; J )•• -ı»*"»•«•»»«.ı.HUM»-1 (•>;•• |
  DESTEKTEN VOKSUN KALMA TAZMİNATI İ79
  maller hükümde saklı tutulabilir. Özellikle çocuklara ödenecek
  olan gelirin hangi yaşa kadar ödeneceği hükümde belli edilmelidir.
  3) Sermaye şeklinde tazminat: Hâkim gelir şeklinde bir tazminata
  hükmedeceği yerde sorumluyu toptan bir meblâğa mahkûm
  edebilir. Bunun desteğin ölmemiş olması halinde davacıya
  gelirinden ayıracağı miktara eşit olması lâzımdır (4. HD. 2.2.1965
  2025/546, Olgaç (1969), s. 325 N. 10). Hâkim gelir ve sermaye şeklindeki
  tazminatı birlikte hükme bağhyabilir; örneğin, davacıya
  belli bir yaşa (meselâ 65 yaşına) kadar olan zarar için sermaye tazminatına
  bu yaştan fazla yaşaması hali için de gelir tazminatına
  hükmedebilir (4. HD. 30.11.1948 5653/5083).
  Sermaye tazminatı şu surette hesaplanır: Evvelâ dâvâlı gelir
  şeklindeki bir tazminata mahkûm edilmiş olsaydı alacaklıya ödeyaceği
  beher gelir taksitinin tutarı ne olacaktı (ayda veya üç ayda
  bir) bu tayin edilir. Sonra, bu gelir muhtemel devam süresine
  göre çoğaltılır. Gelirin muhtemel devam süresi, hem gelir alacaklısının
  hem de irat borçlusunun hüküm tarihindeki yaşı göz önünde
  tutulur. Bu maksatla mevcut ölüm tablolarından faydalanılır.
  Fakat iş bununla bitmiş olmaz. Zira gelir taksitlerinin yekûnu davacıya
  derhal ödendiği takdirde, davacı ancak seneler sonra elde
  edebileceği bir parayı şimdi elde etmiş olacaktır. Bu nedenle alacaklının
  parayı peşin ve erken almasından doğan faydaları tazminat
  miktarından indirilir (4. HD. 2.11.1957 5819/6595, Olgaç, (1969),
  s. 325, N. 11). Bu ameliyeye «iradın sermayeye kalbedilmesi» denir.
  Bu da herşeyden evvel piyasadaki cari faiz nispetine bağlıdır.
  Destekten yoksun kalma tazminatı bilirkişiler tarafından hesaplanır.
  Ancak bilirkişinin bu hesabı yaparken, verilecek tazminatın
  peşin sermaye değeri dikkate alınır. Sorumlu tarafından ödenecek
  tazminat, peşin sermaye değerinden ibarettir (9. HD. 22.2.
  1964, K. 6103, Çenberci, s. 822 dn. 205). Bu hesap yapılırken İstatistik
  Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığınca benimsenmiş ve
  doktrin ve içtihatlarla desteklenmiş bulunan P. M: F. tablosunun
  esas alınması gerekir (4. HD. 25.10.1968, K. 8279, Karahasan, s. 496,
  4. HD. 18.12.1969, K. 1045, Çenberci, s. 827, dn. 221 a) (Bkz. ekteki
  tablo).
  Farazi desteğin özellikle çocukların ölmesi halinde, halli gereken
  bir sorun daha vardır. Henüz 5 yaşında ölen çocuğun ölümünden
  dolayı annesine yoksul kalma tazminatı verilmesine hükmedilmesi
  ve bu tazminatın sermaye veya gelir şeklinde şimdiden kendisine
  verilmesi, keza davacıya ayrıca çok erken bir menfaat sağ18Û
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  Uyacaktır. Çünkü bugün 5 yaşında olan çocuk ancak 10 ile 12 sene
  sonra kazanç sağlar hale gelecek ve davacı ana için destek olabilecektir.
  O halde şimdi ödenecek bir tazminatta bu noktanın da
  gözönünde tutulması ve gerekli indirimin yapılması icabeder. Ancak
  destekten yoksun kalma tazminatı alacaklısının da o tarihte
  (10 ile 12 sene sonra) daha yaşlanmış ve ömrü kısalmış olacaktır.
  Kaza zamanında çocuk 5, anne de 25 yaşında ise 12 sene sonra anne
  37 yaşında olacağından onun lehine hükmedilecek gelir veya
  sermaye tazminatı bu yaş göz önünde tutularak hesaplanacaktır.
  O halde misâlde olduğu gibi şimdi 25 yaşmda olan bir anaya verilecek
  tazminat bu cihet de göz önünde tutularak hesap edilecektir.
  Federal Mahkemenin bu husustaki uygulamaları şöyledir: Evvelâ,
  ölen çocuğun şimdiki yaşı nazara alınarak alacaklıya ödenecek
  gelir (aylık veya 3 aylık) tayin olunmakta ve bu gelir, derhal
  ödenecekmiş gibi, rayiç faiz (meselâ % 4 veya 5) üzerinden sermayeye
  çevrilmekte, kapitalize edilmektedir. Sonra da, derhal başlayan
  ve fakat çocuğun çalışma gücüne sahip olacağı tarihe kadar
  devam edecek olan bu irat, sermayeye çevrilmekte ve bu son rakam,
  birinci rakamdan indirilmekte, aradaki fark, ileride başlayacak
  gelir tazminatının peşin para değerini teşkil eylemektedir (Oftinger,
  § 6 IV s. 193, BGE 63 II 63, 72 II 208, 77 II 153, 81 II 42;
  4772 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin örnekler: Tekinay, s.
  225).
  Gelir tazminatının peşin sermaye tazminatına tahvili yapılırken
  hangi tarih esas alınacaktır; ölümün vukua geldiği tarih mi,
  yoksa hükmün verileceği tarih mi? Cismanî zararlarda hüküm tarihi
  esas alınır; karar tarihine kadar vukua gelen zararlar fiilî zarar
  olarak hükümde nazara alınır (BGE 77 II 153, 82 II 35, 84 II
  300, Oftinger, § 6 IV s. 184, 192). Ölüm halinde ise bu cihet tartışmalıdır.
  Federal Mahkeme karar tarihini değil, olay tarihini esas
  almıştır (BGE 84 II 300). Buna karşılık Oftinger, hüküm tarihinin
  esas alınacağı görüşündedir. Bu son görüşe göre olay tarihinden hüküm
  tarihine kadar meydana gelen zararlar, hakikî zarar olarak hükümde
  nazarı itibare alınır. İki hal tarzı arasındaki pratik farkı
  şöyle açıklıyalım : Ölen destek 70 yaşında olsa onun ortalama yaşama
  cetvellerine göre muhtemel yaşama süresi 9 yıldır. Bu kimsenin
  ölümü üzerine hesaplanacak gelir ve sermaye tazminatı 9 sene üzerinden
  olacaktır. Ancak bu dâvanın 5 sene sürdüğü kabul edilirse,
  ölenin sağ kalsaydı 75 yaşına kadar yaşıyacağı kabul edilecek ve
  bu yaşta olan kimsenin ileride muhtemel yaşama süresi ise istatlsDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 181
  tiklere göre 7 sene olduğundan, hüküm tarihi esas alındığı takdirde
  iki yıl eksiğiyle tazminatın 7 sene üzerinden hesaplanması gerekecekti
  (Örnek Tekinay, s. 227'den alınmıştır). Bize de bu son şekil
  daha adil gözükmektedir.
  IX — FAÎZ
  Tazmin borcunun zararın meydana geldiği günden itibaren
  doğmuş olduğu ve binaenaleyh o andan itibaren faize tabi bulunduğunu
  evvelce görmüştük. Yoksun kalma tazminatında bu yönden
  bir tereddüt mümkündür. Zira burada davacının istediği ve
  dâvâlının da mahkûm olduğu zarar henüz olay veya hüküm anında
  meydana gelmiş değildir. Burada ileride meydana gelecek bir —farazi—
  zarar söz konusudur. Gerçekten ölen çocuğun yardımından
  mahrum kalma istikbale (ileriye) ait bir husustur; diğer taraftan
  yapılan veya yapılacak olan yardımlar zaman süresi içerisinde olacaktır.
  Bu nedenle bu tür zararlarda, zararın olay günü meydana
  geldiği söylenemez ve bu sebeple de olay günü muaccel hale gelmiş
  bir para borcu yoktur. Esas itibariyle bu tereddütler yerindedir. Ancak
  hâkim yoksun kalma tazminatına hükmederken zararın ileride
  vukua geleceğini göz önünde tutarak bu tür zarar için şimdi ödenecek
  tazminatın peşin para değerini, —piyasadaki faiz nispetini göz
  önünde tutmak suretiyle— takdir ve tayin edecektir. Bu suretle
  hükmolunan tazminat, hükmün verildiği veya olayın meydana gelmesi
  gününe irca olunacaktır. Bu sebeple bu tür tazminatlar da karar
  tarihinden itibaren faize tabidirler (Oftinger, § 6 IV s. 153, BGE
  81 II 559, 84 II 36). Müstakar Yargıtay içtihatlarına göre bu tür bir
  faiz hakkında BK. 72 uygulanır, yani faiz oranı % 5'tir (TD. 11.1.
  1962 2800/143 ABD. 1962 s. 378). Tekinay'a, (s. 230) göre, tazminat
  alacağı hüküm tarihinden değil, zararın vukuu tarihinden
  itibaren faize tabidir. Bununla beraber, borçlu mütemerrit ise
  hakkında BK. 101 uygulanır. Zararın vukuu tarihinden hüküm tarihine
  kadar geçecek süre için işleyen faizler, mevcut ve hakiki bir
  zarar olarak hükümde nazarı itibare alınır. Bazı Yargıtay kararlarına
  göre bu tür bir tazminat alacağı olayın vukuu tarihinden itibaren
  faize tabidir (4. HD. 31.3.1959 5331/2812 Olgaç, (1969), s. 334
  N. 27, 4. HD. 23.1.1965 8350/327, Olgaç, (1969), s. 333 N. 26, Tekim
  ay, s. 230).
  X YARGITAY KARARLARINÛAN ÖRNEKLER
  Davacının mütevaffanm yardımına muhtaç olup olmadığı hususunda
  davacı vekilinden beyyine talep olunmak ve mütevaffanm yardımına muhtaç,
  olduğunun subutu halinde maddi zarar miktarı tesbit olunmak gerekir (4. HD.
  29.9.1942, 1933/2339, Tekinay, s. 49'dan).
  Ölenin babasına baktığı tesbit edilmeksizin veyahut malî durumu itibariyle
  MK. 315 hükümlerince ölenden nafaka isteyip işleyemeyeceği tahkik
  edilmeksizin baba lehine hüküm edilmiş olması kanuna aykırıdır (4.
  HD. 7.10.1957 4143/3880 Emsal s. 49).
  Mahkemece sabit görülen tazminattan, ölenin 18 yaşında kazanç sağlayıp
  davacı babasına yardım 'edebileceğini kabul ile bu yaşa kadar çocuğa
  yapılacak masrafların indirilerek, geri kalana hükmedilmiştir. Bu şekilde
  küçüğe yapılacak masrafların sabit olarak tazminatta indirilmesi 45 inci
  maddenin 3 cüncü cümlesiyle konulan esasa aykırıdır (4. HD. 1.3.1960 4043/
  2404 Olgaç, 1969 s. 326 N. 14).
  Destekten yoksun kalma şartlarının resen nazara alınması gerekir. Ölen
  çocuğun çalışıp ana ve babasına yardım edip edemeyeceği konusu ve babanın
  yardıma ihtiyaç duyup duymayacağı incelenmelidir. - ölen çocuğun yaşadığı
  çevre, gelenekler, yaşayış tarzı çalışma durumu incelenmelidir (4.
  HD. 13.3.1967 15422/2244 Olgaç, 1969 s. 320 N. 4).
  Yoksun kalma tazminatı isteyen ana-babanm ileride bakım ihtiyacına
  düşeceklerinin tesbiti, hal ve şartların özelliğine göre davacıların bakım ihtiyacına
  düşecekleri kuvvetli bir ihtimal olarak tesbit edilmelidir. Ayrıca
  çocuğun da ileride bakım gücünü elde edeceğinin kabul edilmesi halinde
  tazminatın hesabının bilirkişiye yaptırılması gerekir (4. HD. 11.12.1967 9961
  Karahasan, s. 498), 4. HD. 20.6.1967 5335/3746 Karahasan, s. 486).
  Yoksun kalma tazminatına hükmedebilmek için ölüm nedeniyle ileride
  yoksun kalınacağının ve ölenin de bakım gücüne sahip olacağının isbatı gerekir
  (4. HD. 18.2.1967 11870/1389 Karahasan, s. 488).
  Davacıların mütevaffanm sağlığında kendilerine yardım ettiğini ispat
  etmeleri gerekir (9. HD. 3.3.1967 103/1787 Karahasan, s. 487).
  Küçük yaştaki çocuğun ölümü halinde onun gelecekte ana ve babasına
  bakacağı hal ve şartların özelliklerine göre bekleniliyorsa, öleni destek saymak
  lâzımdır. Ancak çocuğun destek haline gelinceye kadar ana ve baba
  tarafından yapılması gereken masraflar tazminatın hesaplanmasında nazara
  alınması ve bu miktarın düşürülmesi lâzımdır (4. H. 10.2.1966 3570/1593
  Olgaç, 1969 s. 323 N. 6).
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 183
  Bir ağabeyin küçüğüne erginlik çağına gelinceye kadar bakması muhtemeldir
  (HGK. 26.10.1960 256/257 Karahasan, s. 503).
  Ölen çocuk henüz iki yaşındadır. Böyle bir kimsenin büyüyünce ne şekilde
  para kazanacağım hangi 'eğitim dalında okuyacağını ve hangi mesleği
  edineceğini şimdiden kestirmek mümkün olamaz. Böyle bir durumda gerçek
  zararın tayini mümkün değildir. Bu nedenlerle olayda BK. 42'nin uygulanması
  gerekir (HGK. 16.10.1968 1143/692, Karahasan, s. 497).
  Ailenin içtimai durumu, hayat şartları, mahalli teamül ile davacı iki yaşındaki
  Emine'nin tahsil ve evlenme devresi, babasının bakımına ihtiyaç hissettiren
  sair hususlar araştırılarak 18 yaşının üstünde daha ne kadar müddet
  mütevaffanm yardım ve bakımına muhtaç olduğunun tesbiti gerekir
  (TD. 12.6.1956 2204/3430, Külliyat 1956 C. XI. s. 127).
  İleride yardım göreceğini ümit etmekte haklı bulunmak da tazminat
  istemek için yeterlidir —ölenin çocuk olduğundan, filhal yardımdan mahrum
  kaldığından ve ileriye muzaf bir tazminat ödenemeyeceğinden bahisle
  davanın maddi tazminata ilişkin kısmının reddi isabetsizdir (TD. 13.10.
  1965 1792/2927, Karahasan, s. 488).
  Davacı babanın yaşı ve içtimaî durumu ve çocuğun mektepte okutulmasının
  gerekmesi babanın ortalama ömrünün müddeti gözönünde tutulduğu
  takdirde çocuğun yardım edebilecek çağa ermesi halinde babanın kaç yaşında
  bulunacağı ve yaşaması muhtemel bulunup bulunmayacağı cihetleri
  göz önünde tutulmayarak baba lehine tazminata hüküm edilmesi kanuna
  aykırıdır (4. HD. 1.2.1957 8634/480 Emsal s. 34, Tekinay, s. 32).
  Durum destekten mahrum kalma tazminatının tesbitine imkân vermiyorsa,
  bunu hâkim resen tesbit edemez, zira bu takdirde davacıların ileride
  destekten yoksun kalacakları kesin olarak tesbit edilmiş değildir. Hayali
  ve uzak ihtimalata dayanan bir düşünce ile maddi zararın gerçekleştiğini
  kabule tazminat hukukunun kuralları elverişli değildir (4. HD. 4.2.1967 7035/
  896 Otgaç, 1969 s. 322 N. 5).
  Ana ve babanın ileride bakım ihtiyacına düşeceklerinin anlaşılması lâzımdır.
  Davacı ana ve babanın özel durumları çocuğun yaşı ve aile içersindeki
  yeri mahkemece gözönünde tutulmalıdır. Hayal ve uzak ihtimallere dayanan
  düşünceler maddi zararın gerçekleştiğini kabule tazminat kuralları elverişli
  değildir (4. HD. 9.3.1967 1147/2171 Olgaç, 1969 s. 324 N. 9).
  Ölen çocuğun yaşının küçüklüğü zararın varlığına engel sayılmaz. Genç
  veya küçük yaştaki bir kimsenin yaşayacağı kabul olunur —küçük kız veya
  erkek çocukların büyüyüp kazanç sağlayacakları ana babalarına fiilen
  destek olacaklarını kabul hayat. tecrübelerine ve olayların akışına uygun
  düşer. Bu nedenle zarara uğrama yönünden zararın vukuunu davacıların ispatla
  yükümlü tutulması hukukun temel ilkelerine uygun düşmez. Bu nedenle
  küçüğün ölmesi dolayısıyla ana-babanm destekten yoksun kaldıkları
  kabul edilmelidir (HGK. 16.10.1968 1143/692, Karahasan, s. 496).
  Ana ve babanın destekten yoksun kalma tazminatını isteyebilmeleri,
  bakım ihtiyacı şartının ispat edilmesine bağlıdır. Yoksa salt ana baba oluş
  184 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  yoksun kalma tazminatına hak kazandırmak için yeterli değildir (9. HD
  30.12.1968 11176/11984, Karahasan. s. 486).
  Desteğin sağlığında bakıma muhtaç olmayan ana ve babanın, zamanla
  çalışma güçlerini ve kazançlarım yitirme sonucu bakım ihtiyacını duymaları
  ihtimali de mevcuttur (9. HD. 30.12.1968 11176/11984, Karahasan, s. 486).
  Yardımdan mahrumiyet tazminatında ölen ile yardıma muhtaç olanın
  muhtemel yaşama sürelerinin göz önünde tutulması lâzımdır (4. HD. 9.11.
  1957 6706/6709 K. Reisoğlu, s. 185).
  Yargıtaym yerleşmiş uygulaması arasında kişilerin 65 yadından sonra
  yaşayamayacağı ve kazanamayacağı yolunda bir düşünce yoktur. Mahkemenin
  ölenin yaş durumunu göz önünde bulundurarak zarar verici olay meydana
  gelmemiş olsaydı ne kadar zaman yaşayabilecek idiyse o süre içinde
  ne kazanabilecek idiyse elde edeceği gelirden davacılara ayırabileceği miktarı
  peşin sermaye faizinden indirilmesi gerekir (4. HD. 2.2.1965 2025/546.
  Olgaç, 1969 s. 325 N. 10).
  Ölüm ve cismanî zarar hallerinde maddî tazminat tutarının hesaplanması
  sırasında Çalışma Bakanlığınca Fransa'dan alınarak 506 sayılı sosyal
  sigortalar yasasına bağlanan tarifenin 1 inci maddesi uyarınca P. M. F. yaşama
  tablosundan yararlanılması ve ortalama ömrün belli edilmesinde bu
  tablodaki rakamların esas tutulması gerekirken ortalama ömrün 65 yaş olarak
  kabulü bozmayı gerektirmiştir (4. HD. 25.10.1968, 8297 Karahasan s. 496,
  Aynı mealde, 4. HD. 18.12.1969, K. 1045, Çenberci, s. 827, dn. 221 a).
  Ölenin yaşaması muhtemel vasati yaşının 70 olarak tesbit edilmesinin
  sebebinin gösterilmemesi yolsuzdur (4. HD. 5.5.1951 3233/3564 Emsal s. 34).
  Tazminat davalarında vasati ömrü beşer 65 yıl olarak kabul edildiğine
  nazaran... (4. HD. 29.9.1958 4107/5800 Emsal s. 29).
  Ölünün vasati yaşı 65 olarak kabul edilmeyip, 60 olarak kabul edildiği
  takdirde esbabı mubice zikri gerekir (4. HD. 22.2.1952 1331/999 Külliyat
  C. V s. 144).
  Ölenin 62 yaşına kadar yaşamış bulunması sebebiyle hiç değilse 70 yaşına
  kadar yaşayacağının kabulü gerekir (Emsal s. 875).
  Destekten mahrum kalanlar hisselerini açıklamadan hepsi için toptan
  bir tazminat hesap edilmiş ise BK. 69 hükmünce alacaklıların eşit olarak
  hak ileri sürdüklerinin kabulü gerekir. (4. HD. 20.6.1966 10049/6963 Karahasan,
  s. 484).
  Yoksun kalan birden ziyade kişilerin birlikte dava açmaları mümkün
  ise de bu takdirde de her davacının bağımsız istekte bulunması ve herbirinin
  özel durumları incelenerek her bir davacı için gerçekleşen zararın tesbiti
  gerekir. Davacıların her biri için ayrı ayrı hüküm kurulmalıdır. Bu cihetler
  gözetilmeksizin karar verilmesi kanuna aykırıdır (4. HD. 27.6.1968
  5516 Karahasan, s. 481).
  BK. 45 ve 47 gereğince maddî tazminat için ölenin desteğinden yoksun
  kalma yeterli bir sebep olup ayrıca ölenin yetişmesi için önceden masraf
  yapılmış olması gerekli değildir. Maddi tazminatın hes-abmda ölen küçüğün
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 185
  çalışma ve gelir sağlama yaşına kadar ana^babanm yapacağı ve yapması gerekli
  masrafların tazminattan indirilmesi gerekir (4. HD. 11.5.1960, 7681/
  4393 Tekinay, s. 196).
  Ölenin babasına baktığı tesbit edilmeksizin yahut babanın malî durum
  itibariyle MK. 315 gereğince ölenden nafaka isteyebilip isteyemeyeceği tetkik
  edilmeden karar verilmesi yolsuzdur (4. HD. 10.7.1957, 4173/580, K. Reisoğlu,
  s. 171).
  Ana-baba ölen çocuğa bakılması ve onun yetiştirilmesi için yapmış olduğu
  giderleri tazminat konusu yapamaz. Zira bu giderler ölüm sonucu değildir
  (4. HD. 24.10.1967, 9288, Karahasan, 499).
  Oğlu ölen babanın çocuğunu yetiştirmek için yapacağı masrafları, bilirkişinin
  hesapladığı zarar miktarından indirilmesi gerekmez (4. HD. 1.3.
  1960 4043/2404, Son İçtihatlar, 1961 Cilt 15 s. 4838)).
  Ölen evlâdın ileride evlenmesi, çocuk sahibi olması ve kendi karı ve çocuklarına
  bakması halinde yardıma ihtiyaç duyacak olan ana ve babasına
  ayırabileceği paranın ne olabileceği ihtimalleri gözönünde tutulmalıdır (4.
  HD. 23.9.1967, 5799/6719 Olgaç, 1969 s. 326 N. 13).
  Çocukların yüksek tahsil yapmakta olup olmadıkları gözönünde tutularak
  onların yardımdan mahrum kalmış sayılmaları için gerekli yılların sayısı
  tayin edilmek gerekir (TD. 19.4.1955, 512/2927, Küliyat C. V s. 151).
  Destekten yoksun kalma yüzünden verilen peşin tazminatta peşin sermaye
  faizi düşülmelidir (4. HD. 2.11.1967, 5819/6595, Olgaç, 1969 s. 325 N.
  11).
  Yardımdan mahrum kalan kimseler içtimaî ve iktisadî seviyelerini olaydan
  sonraki devrede de kalan miras gelirleriyle sağlamış ise artık BK. 45'e
  dayanma hakları kalmaz (4. HD. 16.11.1963, 8337/10030, Olgaç, 1969 s. 329
  N. 15). ""
  Ölüm sonucu bakkal dükkânı miras yoluyla davacıya intikal ettiğine
  göre miras gelirinin hesaplanacak tazminat tutarından indirilmesi gerekir
  (4. HD. 15.4.1968 3518 Karahasan, s. 504).
  Destekten mahrum kalma tazminatı hesaplanırken tereke mallarının
  davacıya sağladığı gelir hükmedilecek tazminat miktarından tenzil olunur
  (4. HD. 12.12.1966 8495/10612, 4. Hukuk D. Kararlan 1966-67-68, s. 123).
  Mirasçılık nedeniyle davacının malî varlığı artmış olursa bu artış destekten
  yoksun kalma tazminatından indirilir (4. HD. 6.11.1965, Karahasan,
  s. 506; 4. HD. 22.10.1963 9363, Karahasan, s. 510).
  Sağlanan faydaların zarar miktarının hesaplanmasında mahsubu için
  bu faydalanmanın haksız fiilin doğrudan doğruya sonucu olması lâzımdır.
  O halde mirasbırakanm ölümüyle davacıların terekeden miras payı almış
  bulunmaları haksız fiilin doğrudan doğruya sonucu olarak meydana gelmiş
  bir artma sayılamaz (4. HD. 4.11.1961 2296/9210, Olgaç, 1969 s. 330 N. 16).
  Emekli Sandığından sağlanan aylıkların haksız fiil ile değil, ölümle edinilmiş
  bir fayda sağlayıp zarardan mahsup edilmemesi doğrudur (4. HD.
  4.11.1961 2296/9210, Olgaç, 1969 s. 330 N. 16).
  186 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  Tazminatın hesabında miras gelirinin gözönünde tutulması gerekir.
  Çünkü miras geliri ölüm nedeniyle destekten yoksun kalana geçmiştir (4.
  HD. 15.5.1967 4254, Karahasan, s. 505).
  Davacıların îşçi Sigortaları Kurumundan bir tazminat almış ve almakta
  bulunup bulunmadıkları incelenmek ve şayet tazminat almış ve almakta
  bulunmuş oldukları anlaşıldığı takdirde hükmedilecek tazminattan bunun
  indirilmesi gerekir. (4. HD. 7.10.1957 4173/5580 Tekinay, s. 184).
  Davacı kadının henüz genç olduğu da düşünülerek yeniden evlenmesinin
  mümkün bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekir (İlmî ve Kazaî
  İçtihatlar, 1963 s. 2010).
  Memur olarak çalışan kadın aile masraflarına münasip bir miktarda
  katılmaya mecburdur (MK. 190) ve maaşı yükseldikçe bu miktarın artması
  da zaruridir. Hal böyle iken ölenin bütün hayat boyunca muayyen fasılalarla
  terfi etmesine rağmen masraflara iştirakinin sabit olacağının kabulü
  kanuna aykırıdır (4. HD. 9.11.1957, 6706/6709, Olgaç, 1969 s. 332 N. 21).
  26 yaşındaki bir erkeğin hayatını düzene sokmak üzere tekrar evlenmek
  isteyeceği kabul edilmek gerekir. Şu halde davacının nikâhlı veya nikâhsız
  ne kadar bir süre içinde bir başka kadınla hayatını birleştireceği
  sosyal şartlar gözetilerek bilirkişiye tesbit ettirilmeli ve tazminat ancak
  bu süreyi kapsayacak şekilde hesaplanmalıdır (4. HD. 5.1.1967, 10932/55,
  Karahasan, s. 489).
  Davacının genç ve iki çocuklu bulunduğu gözetilerek tekrar evlenme
  şansı olup olmadığı tazminat miktarının hesabında göz önünde tutulmalıdır
  (4. HD. 6.11.1967, 8284, Karahasan, s. 493).
  Yoksun kalan sonradan evlenmiş ise bu durumun da gözönünde tutulması
  lâzımdır (4. HD. 20.6.1966, 10049/6963, Karahasan, s. 494).
  Ölenin karısının yeniden evlenme imkânına malik oluşunun kocasını
  kaybetmiş olması sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararın tenkisine sebep
  teşkil etmez (4. HD. 31.1.1951, 99/775, Emsal s. 34).
  Davacı eş evlenmiş olduğuna göre tazminat miktarının hesabında evlenmiş
  olmasının tesiri olup olmayacağı bilirkişi raporunda münakaşa olunmalıdır
  (4. HD. 2.11.1957, 5819/6595, Olgaç, 1969 s. 325 N. 11).
  Karının ikinci kocasının içtimaî vaziyet ve malî kudreti gözönünde tutulmalıdır
  (4. HD. 26.3.1942, 1369/907, Olgaç 1969 s. 331 N. 18).
  Dul ve yetim maaşının ölenin mirasçılarına şahsen ve devletçe tahsis
  olunan bir para olması nedeniyle tazminattan tenzili gerekmez (4. HD. 11.5.
  1951 4525/3687, Olgaç, 1969 s. 331 N. 20).
  Çocuğa bağlanan yetim maaşı destekten yoksun kalma tazminatına mahsup
  edilemez (4. HD. 26.10.1966, 5666/8402, Karahasan, s. 491).
  Çocuğa yapılacak masrafların sabit olan tazminattan indirilmesi kanuna
  uygun değildir. Çünkü BK. 45'de ölüm neticesi olarak diğer kimseler
  mütevaffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararlarını
  da tazmin etmek lazım denilmekte ölenin yardımının tam karşılıDESTEKTEN
  YOKSUN KALMA TAZMİNATI 187
  ğının istenebileceği esası kensinlikle kabul olunmaktadır - tazminattan davacının
  çocuğunun ölümü sebebiyle tasarruf ettiği bakım ve yetişitiritaıe
  masraflarının indirilmesi halinde bu tazminat babanın mahrum kaldığı yardımım
  tam karşılığı olamaz (Son içtihatlar 1961 No: 161 s. 4837).
  Tazminatın hesabında evlâdın yetiştirilmesi için gerekli olan masrafın
  mahsubu yoluna gidilemez (HGK. 18.10.1967 342/457, Olgaç, 1969 s. 321 N. 3);
  aksi içtihat 4. HD. 27.6.1968 5517, Karahasan, s. 497).
  Çocuğun yetiştirilme masrafıyla baba yükümlü olduğuna göre ana lehine
  hesaplanacak tazminattan yetiştirilme masraflarının düşülmüş olması
  doğru değildir (4. HD. 25.10.1968 8279 Karahasan, s. 496).
  Davacı kocanın, ölen karısına yaşamış olsaydı yapacağı giderlerin tazminattan
  indirilmesi gerekir (4. HD. 3.10.1966, 4938/8581, Karahasan, s. 493).
  Erginlik çağma kadar ana baba ile birlikte yaşayan çocuğun kazncı kurl
  olarak onlara aittir. Bu yönün tazminatın hesabında göz önünde tutulması
  gereklidir (4. HD. 4.3.1965, 13335/1221, Karahasan, s. 501).
  Ev işleri görme yardım deyimine girer (4. HD. 3.10.1966, 4938/8581, Karahasan,
  s. 493).
  Çocuğun ileriki yaşlarda kazanacağı tahmin edilen gelirin, miktar itibariyle,
  onu refah halinde bulunduracağı kesin olarak anlaşılamamasınâ göre,
  kardeşler lehine maddi tazminata hükmedilmesi kanuna aykırıdır (4. HD.
  9.1.1957 4590/112 Emsal s. 50).
  Yoksun kalma tazminatı isteme hakkı ölenin mirasçılarına geçer (Son
  içtihatlar C. 18 (1964) s. 5903-5906).
  Destekten yoksun kalma tazminatının mirasçılık sıfatıyla bir ilgisi bulunmadığından
  toptan tayin olunan tazminatın veraset senedi gereğince davacılara
  dağıtılmasına karar verilmesi kanuna aykırıdır. Zira mirasçı olsun
  veya olmasın, ölenin akrabası oluşun veya olmasın yardımdan mahrum kalan
  herkes ölüme sebebiyet verenden BK. 45 gereğince tazminat isteyebilir
  (4. HD. 12.12.1957, 7063/7371, Olgaç, 1969 s. 334 N. 28).
  Yoksun kalma tazminatına ilişkin dâva hakkı mirasçılık hakkından değil,
  desteğini yitirdiğinden doğar (4. HD. 14.10.1963 15237/9018 Karahasan,
  s. 484;. 4. HD. 27.6.1968 5516, Karahasan s. 481).
  BK. 98/11 uyarınca haksız fiillerden mütevellit mesuliyete müteallik hükümler
  kıyasen akde muhalif hareketlere de tatbik olunur. Bu itibarla gemide
  aşçı ve dalgıç olarak çalışan kimsenin ölümünden donatan BK 55 gereğince
  sorumludur. Bu meyanda donatan destekten yoksun kalma tazminatıyla
  da sorumludur (HGK. 7.12.1966 818/311, Karahasan, s. 483).
  îş kazası neticesinde ölen işçinin çocuklarına gelir bağlanabilmesi için
  kaza tarihinden evvel neseplerin tashih edilmiş veya tanınmış olmaiarı lâzımdır
  (Külliyat C. XIII s. 410).
  Ölenin nüfus kütüğüne kanunî şekilde çocuk olarak kaydedilmemiş bulunması
  itibariyle ölenin sağlığında bir baba gibi bir çocuğa bakmakta olup
  olmadığı araştırılmalıdır. Buna lüzum görülmezse açılmış olan nesebin tas188
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  hihi davasının sonucu beklenilmelidir (4. HD. 10.7.1957, 4173/5880, K. Reisoğlu,
  s. 171).
  Ölen ile evlenme vadi ile hayatını birleştirmiş ve bu münasebetle dünyaya
  bir çocuk gelmişse ölenin çocuğun babası olmasının hükmen tesbit edilmiş
  olması destekten yoksun kalma tazminatı için yeterlidir (TD. 21.11.1965, Karakasan,
  s. 489).
  Destekten yoksun kalma tazminatının amacı ölüm gerçekleşmemiş olsaydı
  yoksun kalan malca ne durumda olacak idiyse o durum sağlanmalıdır
  (4. HD. 20.6.1966, 10049/6964, Karahasan, s. 494).
  Davacının ölen ile nikâhsız bir arada yaşamış ve ondan bir çocuğu olmuş
  bulunması yoksunluk tazminatım istemeğe yeterlidir (4. HD. 5.Î.1967,
  10932/128, Karahasan, s. 489).
  işçi Sigortaları Kurumuna tanınmış olan dâva hakkı, netice itibariyle
  sigortacı durumunda bulunan kurumun sigortalının veya onun ölümü sebebiyle
  yardımdan mahrum kalan kimselerin işverene karşı borçlar kanunu
  veya 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu gereğince açabilecekleri tazminat davalarına halef olma esasına
  dayanmaktadır. Yani Kurum zarar gören işçiye veya onun ölümü halinde
  diğer hak sahiplerine, zararlarına karşılık ödediği veya ödeyeceği paraların
  tazmin ettirilmesi için onlann yerine geçer (ÎBK. 29.6.1960 13/15 RG
  10625).
  tş kazası neticesi ölen sigortalının karısına gelir sağlanabilmesi için kazadan
  evvel sigortalı ile evlenmiş olması icabeder. Nesep tashihinin hadisedece
  tesiri yoktur (Tekinay s. 25'den alınmıştır).
  Ananın destekten yoksun kalma yüzünden tazminat dâvası açıp açmamış
  olmasının diğer davacıların uğradıkları zarar miktarının hesabına tesiri
  yoktur. Zararın miktarının tesbitine etkili olan unsur ananın vefattan
  önce yardım görüp görmediğidir (4. HD. 11.11.1961, 9849/9450 Karahasan,
  s. 485).
  Ölüm tarihinden başlamak suretiyle tazminat faizinin yürütülmesine ve
  ödeneceği tarihe kadar devamına karar verilmesi gerektir (4. HD. 31.3.1959.
  5331/2812, Olgaç, 1969 s. 334 N. 27).
  Tazminata olay gününden başlayarak faiz yürütülmesi istendiği takdirde
  mahkemece hem davacıya düşecek yoksun kalma tazminat tutarının tesbit
  edilmesi ve peşin sermaye hesaplandırılarak gerekli indirimin yapılması
  ve sonuç olarak bulunan miktar üzerinden ve olay tarihinden başlamak
  üzere tazminat faizinin yürütülmesine karar verilmesi gerekir. (4. HD,
  23.1.1965 8350, Olgaç, 1969 s. 333 N. 26).
  Ölenin yaşının küçüklüğü zararın varlığının kabulüne engel değildir. Sağ
  doğan insanın yaşaması veya yaşlanması sonra da ölmesi tabiatın normal
  icaplanndandır. Kaldı ki, bugünkü sağlık şartları çocukların yaşamalarım ve
  büyümelerini daha fazla oranda mümkün kılacak niteliktedir. O halde, küçük
  iken veya genç yaşta vaki ölüm olaylan bu kuralın istisnasını teşkil
  eder. Bu nedenlerle veya erkek çocuğun büyüyüp kazanç sağlayacağı, fiilen
  veya para yardımiyle ana-babasına destek olacağını kabul, hayat tecrübelerine
  ve olayların tabii akışına uygun düşer. Bu durum istisnai bir nitelik
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 189
  taşımadığı cihetle, olayda zarara uğrama yönünden, davacıların ispatla yükümlü
  tutulması hukukun temel ilkelerine uygun olmaz (HGK 16.İ0.1968
  K. 692 RKD 1969 s. 32).
  Olayda destek bekâr, yoksun kalan çocukları ise, henüz destek olamayacak
  yaşta ve durumdadır. İleride desteğin evlenmesi ve çocuk sahibi oîmasiyle,
  bakım gücünün azalması, diğer taraftan, desteğin çocuğunun dahi
  destek olmasiyle, desteklenenlerin bakım ihtiyaçlarının azalması mümkündür
  (9. HD. 30.6.1970, K. 7356, Çenberci, s. 814 N. 165).
  Davacıların miras bırakanı Z, bir iş kazasında ölen evlâdı için işletme
  ^ den maddî ve manevi tazminat istemiş, fakat yargılama sırasında ölmüş
  olduğu için, bu kez davayı mirasçıları sıfatiyle davacıların takip etmelerinde
  ve dava konusu tazminatı istemelerinde kanuna ve usule aykırı bir yön
  yoktur. Ancak, maddi tazminatın iş kazası ile Z'nin ölüm tarihi arasındaki
  süreye göre hesap edilmesi gerekirdi. Mahkeme ise, Z'nin vasati yaş haddine
  göre hesapladığı maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar vermiştir.
  Bu, bozmayı gerektirir (9. HD. 28.4.1969 K. 4941 Çenberci s. 812 N. 181).
  iş kazasında ölen işçiyi, üç yaşmdan beri büyüten ve onun yardımından
  yararlanan ve onun ölümüyle bu yardımdan yoksun kalan davacı (üvey
  anne)mn gerçekleşen maddi tazminat ile takdir edilecek manevi tazmina
  tm verilmesine karar verilmesi gerekir (9. HD. 19.3.1970, K. 2678, Çenberci,
  s. 811 N. 178).
  Destekten yoksun kalma ile MK. 315'e dayanan nafaka alacaklısı olma
  birbirinden ayrı hukuki durumlardır. Destekten yoksun kalmış olduğu,iddiasının
  kabulü için, ölen şahsın, nafaka ile yükümlü bulunması şart değildir.
  Bir kimse, diğer bir kimseyi, infak ve iaşe ile mükellef olmadığı halde,
  sağlığında ona muntazam maddi yardımda bulunmuş ise, onun ölümü
  halinde, vaktiyle yardım gören kimse, destekten yoksun kaldığım iddia edebilir.
  Bu hususta BK. nunun maddi tazminata ilişkin hükümlerinin belirttiği
  unsurların araştırılması gereklidir (HGK 27.9.1967, K. 420 ABD 1967 s.
  973).
  Ölümün vukuu tarihinden iki sene sonra doğan kardeş, yoksun kalma
  tazminatı isteyemez (9. HD. 18.11.1965, K. 9329, Çenberci, s. 811 N. 177).
  ölüm nedeniyle BK. 45'e dayanan destekten yoksun kalma tazminatı,
  yoksun kalanlara, ölenin yaşayabileceği muhtemel süre içerisinde çalışıp
  kazanabileceği süredeki kazancı tutarından davacılara ayırıp ileride yapabileceği
  yardımın tutarının peşin ve toptan ödenmesinden ibarettir (4. HD.
  305.1965, K. 488, Çenberci, s. 806).
  Evlenme ihtimali bakım ihtiyacı yönünden gerekli bir etken olduğu için,
  bu hususun karşı tarafça Meri sürülmüş bulunmasında da zorunluluk yoktur.
  Hâkim bu yönü görevinden ötürü gözönünde tutmakla yükümlüdür. Bu
  nedenle, evlenme şansmm sonradan ileri sürülmesi savunmanın genişletilmesi
  niteliğinde sayılamaz (9. HD. 25.9.1964 K. 4463 Çenberci, s. 831 N. 234).
  Miras bırakan işçinin eşinin evlenme şansı olup olmadığı, varsa, oranı
  tesbit edilirken, davacı kadının yaşından başka, diğer hususların da *esbit
  edilmesi gerekir. Örneğin, davacı kadının sağlığı, çocuk adedi, iktisadî du190
  Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  rumu, ayrıca, içinde yaşadığı toplumun da bu konudaki düşünce ve telâkkiîeriyle
  birlikte incelenmelidir (9. HD. 5.6.1970 K. 5963 Çenberci, s. 830
  N. 229 a).
  40 yaşında olup, ölüm olayından itibaren aradan on sene geçmiş olmasına
  rağmen, evlenmemiş bir kadın, hakkında evlenme şansı kabul olunamaz
  (9. HD. 10.12.1970 K. 13833 Çenberci, s. 830 N. 230).
  Üç çocuklu ve 33 yaşında dul kalan eşin, ikamet ettiği yerin bu konudaki
  inanç ve akideleri bakımından evlenme şansının bulunup bulunmadığı,
  özellikle kendisine % 17 oranında evlenme şansının kabulü yersiz görülmüştür
  (9. HD. 1.7.1971 K. 16423, Çenberci, s. 830 N. 230).
  20 yaşında çocuksuz (9. HD. 17.12.1968 K. 15615), 24 yaşında bir çocuklu
  (9. HD. 13.4.1970 K. 3568) 27 yaşında bir çocuklu (9. HD. 1.4.1969 K. 3672)
  kadının evlenme şanslarının mevcudiyetinin asıl olduğu içtihat edilmiştir
  (Çenberci, s. 830-831 N. 231-233).
  Bir işçinin kaç yaşma kadar çalışabileceği belli faktörlere göre değişir.
  Özellikle işin ve iş yerinin niteliği ve çalışanın kaza tarihindeki yaşı, tıbbi
  ve fiziki yapısı, sonuca varmadan göz önünde tutulacak esaslardandır (9.
  HD. 21.1.1971, K. 470, Çenberci, s. 824 N. 260).
  Muhtemel ömür uzunluğunun tayini bakımından, Fransa'da ilmî esaslara
  göre düzenlenmiş olup, Türkiye'de de istatistik Genel Müdürlüğü ve
  Çalışma Bakanlığınca da benimsenmiş ilmi ve kazai içtihatlarla da desteklenmiş
  bulunan PMF cetveli diye adlandırılan yaşama tablosunun incelemelere
  esas almması icap eder (4. HD. 18.12.1969 K. 1045 Çenberci, s. 827
  N. 221 a).
  Emekli Sandığından alman dul maaşı, failin sorumlu olduğu tazminat
  miktarından indirilir (HGK. 15.11.1967 K. 338 ilmî ve Kazaî Içt. C. VIII s.
  5854).
  Destekten mahrum kalma zararını hesap eden bilirkişinin, tazminatın
  peşin sermaye değerini nazara alarak, ödetilmesi gerekli tazminatı tesbit
  etmesi lâzımgelir (9. HD. 22.9.1964 K. 6103, Çenberci, s. 822 N. 205).
  Sosyal Sigortalar Kanununda yaşlılık sigortası yönünden öngörülmüş
  olan 55 yaş esası, bu kanuna ve özellikle anılan sigorta müessesesine ilişkindir.
  Bu bakımdan, bu esasın yaşlılık sigortası konusu dışında bağlayıcı
  niteliği kabul edilemez. Öbür yandan, iş hukuku uygulamasında normal
  işgörebilirliğin yaş sınırı, içtihaden, 60 olarak kabul edilmiştir, işçinin bu
  sınırın altında veya üstünde çalışması şüphesiz söz konusu edilebilir. Şu
  var ki, bu gibi durumlar, asıl kuralın istisnası niteliğindedir. Bu nedenle,
  böyle durumlarda esas kuraldan ayrılmayı gerekli kılan hususlar, inceleme
  konusu yapılmalı ve bunun nedenleri karar yerinde gösterilmelidir (9.
  HD. 12.3.1971 K. 3613, 6.4.1971 K. 6823, 28.10.1971, K. 21914, Çenberci, s. 825
  N. 213;.
  Destekten yoksun kalan bir çok kişilerden bir kısmının haksız eylemi
  işleyen veya adam çalıştırandan yoksun kalma tazminatı isteyip bir kısmının
  dava açmamış olması halinde, aile reisi durumunda olan ölenin kazancının
  kendisine ayrılacak bölümünden başkası, dava eden kimseye tahi
  i - u i t . î t u*W<piMa ii»H'- •••>» ı • t .nmK\ı.4--hhmhimmM lf«H" •>-'*!"' -|
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 191
  sis edilip, bu tutar üzerinden, zarar hesaplanamaz. Çünkü, tazminat, bu
  olayda mal varlığındaki çoğalmaya engel olunması yoluyla gerçekleşmiş
  zarar ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle, dava eden, desteğinden yoksun
  kalman ölmemiş olup davacıya ne tahsis edilecek idiyse, zarar yalnız bundan
  ibaret olduğundan, bu kalemin ödetilmesi istenebilir. Diğer dava etmeyenlere
  tahsisi mümkün kazanç ayrılmadan, tamamını davacıya tahsis eden
  rapor esas alınarak, verilen hüküm bozulmalıdır (4. HD. 9.12.1965, K. 7018,
  Çenberci, s. 821 N. 201).
  Miras bırakanlarının gelirinden bir kısmim kendi ihtiyaçları için harcayacağı
  göz önünde tutularak, bulunacak miktarın düşülmesinden sonra
  arta kalan kısmının, davacılara verilmesi gereklidir (9. HD. 22.9.1964, K.
  6103, Çenberci, s. 822 N. 205).
  Ölen işçinin günlük kazancı, kaza anında almakta olduğu gündelikle,
  buna katılması gereken para, aynî olarak yapılan sosyal yardımlar ve kazalıya
  ödenen ek ödemeler üzerinden hesaplanmak gerekir (9. HD. 25.6.1965,
  K. 5669, Çenberci, s. 818 N. 194).
  Ücrette muhtemel artış % 5 tir. Hükmedilecek tazminatlarda bu cihet
  göz önünde tutulmalıdır (9. HD. 13.6.1969, K. 6793, Çenberci, s. 819 N. 197).
  Bununla beraber, ücret artışmaları belli bir kademede durur Çenberci, s.
  819 N. 197'de gösterilen kararlara bkz.).
  Nikâhsız eşin yoksun kalma tazminatı isteyebilmesi için ölenin ona sağlığında
  maddi yardımda bulunması ve birlikte yaşamaları gereklidir. (9.
  HD. 14.10.1969, K. 9850, 3.3.1970, K. 1911; Çenberci, s. 811; TD. 21.10.1965,
  K. 3002, ABD. 1966 s. 119).
  Davacı lehine destekten yoksun kalma tazminatına hükmedebilmek için,
  babasının ölümüyle davacının mamelek durumunda bir eksilme olması veya
  böyle bir eksilmenin muhakkak bulunması şartına bağlıdır Bu itibarla,
  davacının ölen babasıyla birlikte oturup oturmadığının ve müşterek masraflarının
  ne suretle görüldüğünün araştırılması ve davacının babasının
  ölümü dolayısiyle masraflarında bir tezayüd olup olmadığını ve davacının
  şahsi gelirinin daha fazla olduğu iddia edilmiş olmasına göre bunun tahkiki
  gerekir (TD. 2.1.1966 K. 299 İlmî ve Kazaî İçt. C. VI. s. 4720).
  Gerek doktrin ve gerek yargıtaym kökleşmiş içtihatlarında, destekten
  yoksun kalma sebebiyle açılacak tazminat davalarmda mirasçılık bağı şart
  değildir (9. HD. 19.3.1970, K. 2678, K. 2678, Çenberci, s. 807).
  Destekten yoksun kalma davası ile, davacı miras bırakanların doğmuş
  bir dava hakkını değil, kendilerine yardım eden kimsenin gelirinden
  ve yardımdan yoksun kalmaları sebebiyle, muhakkak olan ve fakat halele
  uğralMam menfaatleri orantımda luğrada|klaraı zararın giderilmesünâ istemiş
  ölür (4. HD. 14.10.1963 K. K. 9013, Çenberci, s. 807).
  Eski işine devam eden ve kazancı ile ailesini geçindiren baba, yetişmiş
  kızının ölümü sebebiyle, yoksun kalma tazminatı talep edemez. Bunun için,
  "Jenin, ileride davacılara bakım gücüne sahip olacağının davacıların da ileride
  bakım ihtiyacına düşebileceklerinin ispatı gerekir (4. HD. 20.6.1967,
  K. 5335, ABD. 1967 s. 834).
  Dâvâlıların müteveffanın sağlığımda kendilerine yardım ettiğini ispat
  etmeleri gerekir (9. HD. .3.3.1967 K. 103/1784, Karahasan, s. 347).
  192 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEREĞİNCE BAĞLANAN
  GELİRLERİN PEŞİN DEĞERLERİNİN HESAPLANMASINA AİT TARİFE (*)
  1 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 22 nci maddesi
  gereğince sermayeye çevrilerek ödenecek gelirler ile ayni Kanun'un
  ilgili maddeleri gereğince işveren veya üçüncü kişilere rücuan ödettirilecek
  olan gelirlerin peşin değerleri tutarları, % 5 iskonto esasına
  ve PMF 1931 işaretli vefiyat cetvellerine göre hazırlanmış olan
  bu tarifeye göre hesaplanır.
  2 — a) Daimî işgörmez durumundaki sigortalılara,
  b) Ölen sigortalıların dul karısı veya hak sahibi kocalarına,
  c) Ölen sigortalının hak sahibi ana ve babalarına,
  d) Ölen sigortalıların malûl çocuklarına,
  bağlanan gelirlerin peşin değerleri ekli (1) numaralı cetvele göre
  hesaplanır.
  3 — Ölen sigortalıların çocuklarına :
  a) 18 yaşını dolduruncaya kadar ödenecek gelirlerin peşin değerleri,
  (2) numaralı cetvele göre;
  b) 20 yaşını dolduruncaya kadar ödenecek gelirlerin peşin değerleri,
  ekli (3) numaralı cetvele göre;
  c) 25 yaşını dolduruncaya kadar ödenecek gelirlerin peşin değerleri,
  ekli (4) numaralı cetvele göre,
  hesaplanır.
  4 — Gelirin peşin değerinin hesabında:
  a) Sigortalıların veya haksahibi kimselerinin gelire giriş tarihindeki
  yaşları,
  b) Gelir tutarında herhangi bir sebeple değişiklik vukua gelmesi
  halinde bu değişikliğin olduğu tarihteki yaşları,
  esas alınır.
  5 — Yaşın hesabında 6 aydan küçük yıl kesirleri nazara alınmaz,
  6 ay veya daha fazla olan yıl kesirleri tam yıl sayılır. Ancak,
  (*) Bu tarife Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanarak,
  Sağlık Bakanlığının tasvibi alınmış ve 18.3.1965 tarih ve 915/İ-
  26/2065 sayılı yazı ile Çalışma Bakanlığının onayına sunulmuş ve aynı
  tarihte de onaylanmıştır.
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 193
  gelire giriş tarihinde 17 yaşını doldurmuş, fakat 18 yaşım doldurmamış
  olan çocuklara bağlanan gelirin peşin değeri, (2) numaralı
  cetvelden 17 yaşını doldurmuş, fakat 18 yaşını doldurmamış olan
  çocuklara bağlanan gelirin peşin değeri, (2) numaralı cetvelden 17
  yaşa göre hesaplanacak miktarın, çocuğun 18 yaşını doldurması için
  geri kalan yıl kesiri ile orantılı kısımdır.
  Gelire giriş tarihinde 19 veya 24 yaşını tamamlamış, fakat 20 veya
  25 yaşını doldurmamış olan çocuklara ait gelirlerin peşin değerleri
  de (3) veya (4) numaralı cetvellerden, ayni şekilde hesaplanır.
  6 — İşbu tarife 1.3.1965 tarihinden itibaren uygulanır.
  194 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY
  Cetvel No. (1)
  P.M.F. % 5
  Hayatı süresince üç ayda bir peşin ödenen ve senelik tutarı
  100 TL. sı olan gelirin peşin değeri
  Yaş
  U
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  Peşin değer
  1.705,37
  1.839,76
  1.859,03
  1.861,25
  1.859,04
  1.855,06
  1.850,00
  1.843,82
  1.836,73
  1.828,95
  1.820,47
  1.811,36
  1.801,73
  1.791,75
  1.781,57
  1.771,61
  1.762,13
  1.752,97
  1.744,14
  1.735,66
  1.727,50
  1.719,58
  1.711,62
  1.703,05
  1.693,95
  1.684,32
  1.674,14
  1.663,41
  1.652,12
  1.640,28
  1.627,87
  1.614,92
  1.601,40
  1.587,35
  1.572,77
  Yaş
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  Peşin değer
  1.557,66
  1.541,96
  1.525,66
  1.508,81
  1.491,41
  1.473,44
  1.454,94
  1.435,90
  1.416,35
  1.396,16
  1.375,44
  1.354,14
  1.332,24
  1.309,74
  1.286,64
  1.262,95
  1.238,71
  1.213,92
  1.188,35
  1.162,29
  1.135,75
  1.108,77
  1.081,19
  1.053,02
  1.024,28
  995,08
  965,46
  935,41
  905,12
  874,60
  844,23
  813,71
  783,02
  752,43
  721,67
  Yaş
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  Peşin değ<
  691,21
  661,08
  631,05
  601,38
  572,44
  544,59
  517.716
  491.466
  465.906
  441.396
  417.904
  395.160
  373.130
  362.750
  334.223
  317.388
  301.907
  287,899
  272.437
  264.377
  254.804
  246.729
  241.300
  237.251
  233.387
  229.888
  226.136
  223.295
  218.034
  209.132
  198.312
  197.711
  161.310
  155.179
  132.797
  110.121
  ;) . . .ı.l ! . ı ı,H - ,<'tl:llı.Hı|U4. M . i l : H-ılll ıt**#r siHI»m»MK İİHIH^I hif !• . Htt*ttt|l İ - l ' i M " * * W » - '
  Cetvel No. (2)
  P.M.F. % 5
  18 yaşını dolduruncaya kadar
  3 ayda bir peşin ödenen ve
  yıllık tutarı 100 lira olan
  gelirlerin peşin değeri
  Yaş
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  Peşin değer
  1.078,08
  1.122,98
  1.094,14
  1.052,84
  1.006,68
  957,14
  904,53
  848,72
  789,75
  727,53
  661,98
  592.98
  520,39
  444,09
  363,91
  279,70
  191,20
  98,08
  0
  Cetvel No. (3)
  P.M.F. % 5
  20 yaşını dolduruncaya kadar
  bir peşin ödenen ve yıllık
  tutarı 100 lira olan gelirlerin
  peşin değeri
  Yaş
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  Peşin değer
  1.146,80
  1.201,49
  1.141,39
  1.177,92
  1.100,04
  1.055,50
  1.008,09
  957,73
  904,44
  848,18
  788,88
  726,44
  660,75
  591,71
  519,20
  443,12
  363,28
  279,36
  191,05
  98,05
  0
  Cetvel No. (4)
  P.M.F. % 5
  25 yaşını dolduruncaya kadar
  bir peşin ödenen ve yıllık
  tutarı 100 lira olan gelirlerin
  peşin değeri
  Yaş
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  Peşin değer
  1.289,49
  1.364,55
  1.351,92
  1.325,29
  1.293,94
  1.259,76
  1.223,17
  1.184,10
  1.142,62
  1.098,73
  1.052,42
  1.003,60
  952,23
  898,28
  841,70
  782,51
  720,64
  655,82
  587,81
  516,40
  441,32
  362,27
  278,92
  190,92
  98,03
  0
  196
  BİBLİYOGRAFYA
  AKYAZAN, Sıtkı: Son İçtihatlarla
  -gerekçeli - notlu- Türk Ticaret
  Kanunu ve îgili Mevzuat, Ankara
  1971.
  BECKER, H.: Bd.VI Obligationenrecht
  (in Berner Komm.)
  (Komm. zum ZGB) I. Abt. Allgemeine
  Bestimungen (Art. 1-
  183), Bern 1941.
  BOZER, Ali: Sigorta Hukuku, Ankara
  1965.
  BİLGE, Necip: Yardımcıdan Mahrumiyet
  Sebebiyle Doğan Zararların
  Tazmini, Ad. Der., 1944, s.
  679-693.
  ÇENBERCİ, Mustafa: 1475 sayılı
  İş Kanunu Şerhi, Ankara 1972.
  EREN, Fikret: Destekten Yoksun
  Kalma ve Vücut Bütünlüğünün
  İhlâli Hallerinde Ödenecek Tazminatın
  Şekli, Prof. Dr. Hüseyin
  Cahit Oğuzoğlu'na Armağan,
  Ankara 1972, s. 163-174.
  KARAHASAN, Mustafa Reşit: Tazminat
  Davaları, İstanbul 1970.
  KARA YALÇIN, Yaşar: Mes'uliyet ve
  Sigorta Hukuku Bakımından
  Basıca İşletme Kazaları, Ankara
  196.
  KUDAT, A.: Cismanî Kazalardan
  Doğan Zararlar Nasıl Giderilir,
  Ankara 1966.
  KURU, Baki: Haczi Caiz Olmayan
  Şeyler, AHFD. 1962, C. XIX, s.
  OFTİ-NGER, Kari: Schweizerisches
  Haftpflichtrecht, Bd. H/2, Zürich
  1962.
  OGUZMAN, Kemal: İş Kazası veya
  Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan
  İşverenin Sorumluluğu,
  IHFM. C. XXXIV, (1969),
  Sayı: 14, s. 322-342.
  OLGAÇ, Senaî: Kazaî ve İlmî İçtihatlarla
  Türk Borçlar Kanunu
  ve İlgili Hususî Kanunlar, İstanbul
  1959.
  OLGAÇ, Senaî: Kazaî ve İlmî İçtihatlarla
  Türk Borçlar Kanunu
  Genel Hükümler, 2. bası, İstanbul
  1969.
  OSER, Hugo— SCHÖNENBERGER,
  W.: Bd. V. Das Obligationenrecht,
  (in Zürcher Komm.)
  (Komm. zum schw. ZGB) 1.
  Halbband: Art 1-183, 2. Aufl.
  Zürich 1929.
  ÖNOL, Metin — PUSAT, Ziyagökalp
  — ACARBAY, Yılmaz: Sosyal
  Sigortalar Kararları, Ankara,
  REİSOĞLU, Kemal: İstihdam Edenlerin
  Mesuliyeti, Ankara 1958.
  SAYMEN, Ferit H. —ELBİR, Halid
  K.: Türk Borçlar Hukuku, İstanbul
  1958,
  STREBEL, J. — HUBER; H.: Kom.
  mentar zum Bundesgesetz über
  den Motorfahrzeug-und Fahrradverkehr,
  Bd. II, Zürich 1938.
  TANDOĞAN, Halûk: Türk Mes'uliyet
  Hukuku, Ankara 1961.
  TEKİNAY, Selâhattin S.: Ölüm Sebebiyle
  Destekten Yoksun Kalma
  Tazminatı, İstanbul 1963.
  TUNÇOMAĞ, Kenan: ölünceye Kadar
  Bakma Akdi, İstanbul 1959.
  TUNÇOMAĞ, Kenan : Borçlar Hukuku,
  C. I. Genel Hükümler, B. 5,
  İstanbul 1972.
  TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk İş Hukuku,
  İstanbul 1971.
  VON THUR/SİEGWART: Allgemeiner
  Teil des Schweizerischen
  Obligationenrechts, Bd. I-II, 2.
  Auflage, Zürich 1942.
  K I S A L T M A L AR
  Ad. Der.
  ABD.
  AHFD.
  Art.
  Batider
  BGE.
  BK.
  Bkz.
  FJS
  HD
  HGK
  ÎBK
  ÎHFM
  JdT
  Külliyat
  MK
  RG
  RKD
  TD
  Adalet Dergisi
  Ankara Barosu Dergisi
  Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi
  Artikel, article (madde)
  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
  Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes
  Borçlar Kanunu
  Bakınız
  Fiches Juridiques Suisses
  Yargıtay Hukuk Dairesi
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
  İçtihadı Birleştirme Karan
  İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası
  Journal de Tribunıaux
  Saymen, Ferit H. - Erman, Sahir - Elbir, Halid K.: Türk
  İçtihatlar Külliyatı, 13 cilt, 1950-1958, İstanbul.
  Medenî Kanun
  Resmî Gazete
  Resmî Kararlar Dergisi
  Yargıtay Ticaret Dairesi

  Kaynak : http://dergiler.ankara.edu.tr


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica