çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,506
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) (2) (4)

Kanun Numarası : 3146
Kabul Tarihi : 9/1/1985
Resmi Gazete : Tarih : 18/1/1985 Sayı : 18639
İşlenen son değişiklik : 23/07/2010-tarih ve 6009 sayılı kanun.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/15 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik: 16/7/2003 - 4947/11 md.)
Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.(3)
Görev
Madde 2 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,
c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,
e) (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/16 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/12 md.) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,(3)
f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
g) (Değişik : 15/5/2008-5763/30 md.) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,
——————————
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1984 tarih ve 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 8/6/1984 tarih ve 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, sırasıyle 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz Düstur: 5. Tertip, Cilt: 23, Sayfa: 442 ve 654).
(2) Bu Kanunun adı “ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.’nin 14 üncü maddesiyle “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun“ olarak değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.
(3) 1 inci madde ve 2 nci maddenin (e) ve ( g) bentleri 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.
(4) 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupu Topluluğu“ ibareleri "Avrupa Birliği“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
h) Çalışma hayatını denetlemek,
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumakve geliştirmek,
m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
n) (Değişik:16/5/2006-5502/42 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
r) (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,
s) (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak,
Teşkilat
Madde 3 – (Değişik:16/5/2006 - 5502/42 md.)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 – Bakanlık, merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma, denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 – Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
(Değişik ikinci fıkra: 16/5/2006-5502/42 md.) Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
Madde 6 – Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşar yardımcıları
Madde 7 – Bakanlıkta anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.(1)
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
Madde 8 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:
a) Çalışma Genel Müdürlüğü,
b) (Mülga : 24/8/2000 - KHK - 618/37 md.; Mülga:16/7/2003-4947/41 md.)
c) (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/18 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/15 md.) Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,(2)
d) (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/18 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/15 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(2)
e) (Ek : 14/4/1989 - KHK - 367/8 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
Çalışma Genel Müdürlüğü
Madde 9 – Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (2)
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,
b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak,
c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını hazırlamak,
d) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak,
e) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikalar geliştirmek,
f) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,
g) Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,
h) (Ek: 27/2/2003-4817/25 md.) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işleri yapmak,
i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.(3)
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü
Madde 10 – (Mülga : 24/8/2000 - KHK - 618/37 md.; Mülga:16/7/2003-4947/41 md.)
Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (4)
Madde 11 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/19 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/16 md.)
Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaşmaların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek.
——————————
(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Müsteşar Yardımcısı kadrosu 12/6/1993 tarih ve 93/41835 sayılı Kararname ile üç'ten dörd'e 13/8/1998 tarih ve 98/49519 sayılı Kararname ile de dört'ten beş'e çıkarılmıştır.
(2) 8 inci maddenin (c) ve (d) bentleri 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.
(3) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanunla bu maddeye (h) bendi eklenmiş ve mevcut (h) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
(4) Bu madde başlığı "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 19 uncu maddesiyle "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle madde başlığı ve madde metninde yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

c) Bakanlık yurt dışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurt dışı birimleri vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu sağlamak.
d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek.
e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek.
f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kullanıma sunmak.
g) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek.
h) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek.
i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağlanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(1)(2)(3)
Madde 12 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/20 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 -4947/17 md.)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.
e) (Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek.
f) (Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.
g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.
h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.
i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
j) (Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
k) (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.
l) (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak.
m) (Ek: 23/7/2010-6009/50) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,"
n) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
(Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 12/A – (Ek : 14/4/1989 – KHK – 367/8 md.)
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.
–––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 20 nci maddesi ile”İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle madde başlığı ve madde metninde yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.
(2) 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu maddeye (k) ve (l) bentleri eklenmiş mevcut (k) bendi (m) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
(3) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle; bu maddeye (m) bendi eklenmiş mevcut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
Madde 13 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı,
c) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
d) Hukuk Müşavirliği,
e) Bakanlık Müşavirleri,
f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 14 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar.
a) (Değişik : 16/5/2006-5502/42 md.) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
b) Bakanlığın, amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.
Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 15 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/22 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/19 md.)
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak.
b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek,
c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.
d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.
e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.
f) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek.
h) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak.
İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 16 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
Hukuk Müşavirliği
Madde 17 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Madde 18 – Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.(1)
Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 – Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
Madde 20 – (Değişik:16/7/2003 - 4947/20 md.)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır:
a) Personel Dairesi Başkanlığı.
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.
d) Savunma Sekreterliği.
e) Özel Kalem Müdürlüğü.
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 21 – Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak;personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 22 – İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

——————————
(1) Bu arada yeralan "yirmi" ibaresi, 19/8/1991 tarih ve 448 sayılı KHK ile "otuz" olarak değiştirilmişmiş ve metne işlenmiştir

c) Bakanlığın Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Madde 22/A- (Ek:16/7/2003-4947/21 md.)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak.
c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak.
d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalışma ve işlemleri yapmak.
f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
g) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak.
h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak.
i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
Madde 23 – Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 24 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli kurullar
Madde 25 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sürekli kurulları şunlardır:
a) Çalışma Meclisi,
b) (Mülga : 25/3/1997 - KHK - 571/37 md.)
Çalışma Meclisi
Madde 26 – (Değişik birinci fıkra : 24/8/2000 - KHK - 618/23 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003-4947/22 md.) Çalışma Meclisi;
Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden,
Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,
İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,
Meydana gelir.(1)
Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidir.
Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece izinli sayılırlar.
Çalışma Meclisinin sekreterya işleri Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.
(Ek fıkra:16/7/2003-4947/22 md.) Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu
Madde 27 – (Mülga : 25/3/1997 - KHK - 571/37 md.)
ÜÇÜNCÜ KISIM (2)
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

Taşra teşkilatı
Madde 28 – Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.
Yurt dışı teşkilatı (3)
Madde 29 – Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(Ek fıkra : 24/8/2000 - KHK - 618/24 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
(Ek fıkra:16/7/2003-4947/23 md.) Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı ve ilgili kuruluşları kadrolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt dışı görev süresi dört yıldır. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 15/5/2008-5763/32 md.) Yukarıdaki fıkrada tanımlananlardan yurtdışı kadrolara atanabilecekler, ayrıca mesleki yeterlik sınavına tabi tutulmazlar.

______________________
(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrası 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.
(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölüm başlığı “Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı İle Bağlı Kuruluşlar” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları" ibaresi "bağlı ve ilgili kuruluşları" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bağlı ve ilgili kuruluşlar (1)
Madde 30 – (Değişik:16/5/2006-5502/42 md.)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.
b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu.
b) Türkiye İş Kurumu.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 31 – Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 32 – Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:
Madde 33 – Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 34 – Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri
Madde 35 – Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 36 – 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
(Değişik ikinci fıkra: 16/5/2006-5502/42 md.) Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
_________________
(1) Bu madde başlığı “ Bağlı kuruluşlar” iken, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar
Madde 36/A – (Ek:16/7/2003-4947/26 md.)
Bakanlık merkez teşkilâtında, çalışma uzmanı ve yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı, merkez ve taşra teşkilâtında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Madde 36/A– (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/27 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Kadrolar
Madde 37 – Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
İntikal eden görev ve yetkiler
Madde 38 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli mevzuatla, Çalışma Bakanı ve Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına intikal eder.
Döner sermaye işletmesi
Madde 39 – (Değişik birinci fıkra:16/7/2003 - 4947/27 md.) Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazırlanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye kuruluşlarının her birinin kuruluş sermayesi üçyüzmilyar Türk Lirasıdır. Döner sermaye işletmeleri kamu tüzel kişiliğini haizdir.
Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.
Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.
(Değişik dördüncü fıkra:16/7/2003-4947/27 md.) Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir. (1)
Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
(Ek fıkra:16/7/2003-4947/27 md.; Mülga altıncı fıkra: 14/7/2004-5217/31 md.)
(Ek fıkra:16/7/2003-4947/27 md.) (Mülga birinci cümle: 14/7/2004-5217/31 md.) Bütçeden Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan kadrolu personele ek ödeme yapılır. (Ek cümle:14/7/2004 – 5217/23 md.) Bu ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Ek ödemenin miktarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 150’sini geçemez. Ek ödeme, görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü gibi kriterler esas alınarak belirlenir. (2)
__________________
(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız.
(2) Bu fıkrada yer alan “Bu hesaptan” ibaresi,14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle “Bütçeden” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir
.
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Madde 40 – 28/1/1946 tarihli 4841 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(Mülga ikinci fıkra : 16/7/2003-4947/41 md.)
Ek Madde 1 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Ek Madde 1 –(Ek:16/7/2003-4947/28 md.)
A) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı ve ilgili kuruluşların personeli, özlük ve malî hakları saklı kalmak üzere Bakanlıkta görevlendirilebilir.
B) Bakanlıkça bu Kanuna göre yapılacak işlemler, internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.
Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait kadrolar, personeli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır.
Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 – Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin genel müdür, daire başkanı, kurul başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirebilir.
Yukarıdaki iki ve üçüncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
Geçici Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 – Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bu Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.
Geçici Madde 6 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 7 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılırlar.
Geçici Madde 8 – Bu Kanuna göre kaldırılan birimlerde görevli personel, durumlarına uygun kadrolara atanır. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 9 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Geçici Madde 9 –(Ek:16/7/2003-4947/29 md.)
A) Yurt dışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurt dışında görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına hak kazanırlar.
B) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır.
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukukî varlığı en geç iki yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasıyla sona erer, aynî ve nakdî mal varlığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi"ne intikal eder.
D) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü,Genel Müdür Yardımcısı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü), Daire Başkanı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü) kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybeder.
Geçici Madde 10 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Geçici Madde 11 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Geçici Madde 12 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Geçici Madde 13 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Geçici Madde 14 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
Yürürlük
Madde 41 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1 SAYILI CETVEL
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI(1)


Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
Ana Hizmet Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Yardımcı Birimler
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
1. Çalışma Genel Müdürlüğü
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı
1. Personel Dairesi Başkanlığı

Müsteşar Yardımcısı
2.(Mülga:24/8/2000-KHK- 618/37; Mülga: 16/7/2003-4947/41md.)
2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
2. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Müsteşar Yardımcısı
3.(Mülga:24/8/2000-KHK- 618/18 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 31/10/2000 tarih ve E.: 2000/62, K.: 2000/35 sayılı Kararı ile.; 16/7/2003 tarih ve 4947/15 md.) Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3. (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
3. Savunma Sekreterliği

Müsteşar Yardımcısı
4. (Ek: 24/8/2000-KHK-618/18 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 31/10/2000 tarih ve E.: 2000/62, K.: 2000/35 sayılı Kararı ile.; 16/7/2003 tarih ve 4947/15 md.) Değişik: 16/7/2003 tarih ve 4947/15 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(2)
4. Hukuk Müşavirliği
4. Özel Kalem Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı
5.(Ek: 14/4/1989-KHK-367/8 md.) Avrupa Birliği Koordinasnasyon Dairesi Başkanlığı
5. Bakanlık Müşavirleri
5.(Ek:16/7/2003-4947/15 md.) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği_______________________
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.
(2) Bu cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurt Dışi İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ve (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibareleri, 618 sayılı KHK ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarihli ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

Ek-2 Sayılı Cetvel
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI (24/8/2000-KHK-618/18 md. hükmü; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ive E.:2000/63, K.:2000/35 Sayılı Kararı ile)

(16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükmüdür.)
3146 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
_________ _________________________________________________________ ___________
KHK-367 — 4/5/1989
KHK-448 — 10/9/1991
KHK-618 — 4/10/2000
4817 — 6/3/2003
4947 — 24/7/2003
5217 39 1/1/2005
5436 13 ve 16 24/12/2005
5502 2,3,5,11,14,22/A,29,30,36 ve Ek Madde 1 20/5/2006

Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 3146 sayılı Kanunun değişen maddeler giriş tarihi
_________ _________________________________________________________ ___________
5763 2, 12, 29 26/5/2008
6009 12 1/8/2010

3146 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
______________________________
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
______________________________________________ ___________ _________ ___________
9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 25'inci maddesi-
nin (b) fıkrası ile 27 nci maddesi 25/3/1997 KHK-571 37
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.