Soru Ağır Ve Tehlikeli Işler Ile Ilgili

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında KadirCoskun tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

 2. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Mevcut yönetmelikler
  GEÇİCİ MADDE 2 (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
  Sağlık raporları
  GEÇİCİ MADDE 3 (1) Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir.

   
 3. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Yürürlük
  MADDE 38 (1) Bu Kanunun;
  a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;
  1) Kamu kurumları ile 50den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
  2) 50den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.  37. maddenin yürürlüğe girmesi 6 ay sonra...... 6 aya kadar bu maddeler geçerli... yanlış mı anlamışım!?

     

   
 4. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  aaaaa öylemiymiş yaaww : ))) ben onu hiç görmemişim.... : ))) doğru anlamışsınız tebrik ediyorum.... orucun etkisindendir diyp sıyrılıym artık...

   
 5. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  :D öyleymiş galiba :cem:

     

   
 6. onuryas

  onuryas TÜİSAG Üyesi

  GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi: 28.08.2008
  resmi gazete Sayısı: 26981
  Sağlık raporu olmaksızın çalıştırma hâlinde rücu
  MADDE 56 –(1) İlgili kanunları gereğince çalışacağı iş için sağlık raporu alınması gerektiği hâlde, sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda çalıştığı işte tıbbî yönden çalışmasının elverişli olmadığı belirtildiği hâlde, genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenlerle Kurumca yapılan sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri tazmin ettirilir.

   
 7. murat2242

  murat2242 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar konu biraz eski ama benim olay yeni.:)ben tuzlada tersanede çalşmaktayım.bizim işçilerin özlük dosyalarıyla ilgilenen bir görevli arkadaş var.sadece bu işi yapıyor ben karışmıyorum.şimdi soru şu işçiler ağır ve tehlikeli işler raporunu özel tuzla hastanesinden alıyorlar.özel hasteneden alınanlar kabul görüyomu.?ikincisi ağır ve tehlikeli işler raporu her yıl mı alınıyor.yoksa sadece işe girişte alınıp senede bir defa iş yeri hekimi tarafından yapılan periyodik kontrol yeterli oluyomu.herkes bişey söylüyor işin içinden çıkamadık.nolur yardımcı olun..
   
 8. KadirCoskun

  KadirCoskun TÜİSAG Üyesi

  AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE SAĞLIK RAPORU

  4857 Sayılı İş Kanunun 86. Maddesinde tanımlanmıştır.

  Yılda En Az Bir Defa Muayene Şartı: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en SGK ile anlaşmalı Hastaneler, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Sağlık Raporu detaylı olarak ele alınmıştır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.
  Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu düzenlenir.
  Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.
  Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır. İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.
  İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.(Madde:5)


  Kadın İşçilerin Özel Günlerinde Rapor:Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.O halde burada Kadın çalışanlar koruma altına alınmıştır.(Madde:6)

  18 Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor: İş Kanununu Madde:87 tanımlanmıştır.
  14 yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın SGK bağlı Hastaneler, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur.
  Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
  Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

  İşverenlerin Raporları Saklama ve Diğer İşverenler İle Paylaşması: İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır.Meslek hastalıkları ile ilgili SGK Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığının vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.

  İşçinin Yükümlülüğü: İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla yükümlüdür.

  İdari Para Cezası: Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için,ayrıca sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük işçi içinde 245 TL. İPC uygulanır.
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkında yönetmeliğe uymayanlar için 1.232 TL.İPC uygulanır.


  Sonuç: Genel de 4857 sayılı İş Hukuku çerçevesinde işlem gören işyerleri açısından iki gün süren yazımızda vurgulamak istediğimiz sağlık raporları alınması bazı hallerde zorunluluk olur iken, bazı hallerde ise bir hakkın doğmasında ön koşul olarak görmekteyiz.
  Yasa koyucu caydırıcılık adına İdari Para Cezaları ile cezalandırmayı da koşul olarak öne sürmüştür.
  Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından çalışanları koruma adına,her zaman karşılaşabilecekleri İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı bu sağlık raporları önem taşımaktadır.
  Bu raporların alınması gerekliliği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
  İşçinin uğrayacağı zararlarda bu raporların alınmaması halinde işverenler sorumlu olacaklardır.
  Çalışanların açacakları maddi ve manevi tazminat davaları ile işverenler yüksek miktarlar da tazminat ödeme ile karşı karşıya kalabilirler.


  Vedat İLKİ

  http://www.alitezel.com/ sitesinden alıntıdır.

  Saygılarımla,   
  seko bu yazıya teşekkür etti.
 9. gap2004

  gap2004 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar merhaba
  agır ve tehlikeli işde çalışan bir işçi işinden bir süre ayrılır ve tekrardan
  işe başlamak isterse; eğitimini ve sağlık raporunu yenilemek gerekir mi
  yoksa firmada önceden var olan ve 1 yılı dolmamış evrakları geçerli olur mu?

     

   
 10. KadirCoskun

  KadirCoskun TÜİSAG Üyesi

  evet olur.
   
 11. ali.erdeniz

  ali.erdeniz TÜİSAG Üyesi

  kaynak işinde çalışan bir işçi ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu alırsa bu işçiyi kaç gün içinde başka işe vermeliyiz?   
 12. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  mümkünse derhal.... değilse en kısa zamanda... ama mutlaka başına bir kaza gelmeden:k_karışık: yoksa durum sizin için hiç iyi olmazzz....

   
  seko bu yazıya teşekkür etti.
 13. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Geçerlidir... hatta başka bir iş yerinde işe başlamış bir süre sonra ordan ayrılıp sizde işe başlamışsa dahi o evrakları size getirirse süresi doluncaya kadar geçerlidir....
   
 14. enroyus

  enroyus TÜİSAG Üyesi

  sağlık raporunu süresi dolmamışsa yenilemenize gerek yoktur. Eğer işten çıkıp geri dönme süresi 6 ayı geçerse yeniden eğitim vermeniz gerekmektedir.

   
 15. ali.erdeniz

  ali.erdeniz TÜİSAG Üyesi

  Ağır ve tehlikeli işler konusunda bir sorum olacak, ağır işlerde 1 yıl süreyle çalışamaz raporu alan bir işçiyi fabrikada başka bir bölümde görevlendirmemiz gerekiyor. İşçiyi az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işte görevlendirebilir miyiz? Yani tehlike, çok tehlikeli veya az tehlikeli sınıflardan hangisinde görevlendiremeyiz?   
 16. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  görevlendirebilirsiniz ali bey çünkü çok tehlikeli işlerin yapıldığı işletme içinde aşçı, idari personel vb. ağır ve tehlikeli işde çalışma raporu almaya gerek yoktur.

   
 17. muratdurmus

  muratdurmus TÜİSAG Üyesi

  Son kanun hükümlerince sağlık raporlarının geçerlilik süresi ne oldu?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica