4179 devlet memurları kanunu

Konu, 'Yasalar' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2)
  Kanun Numarası : 657
  Kabul Tarihi : 14/7/1965
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044
  *
  * *
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
  Cilt:2 Sayfa: 805
  *
  * *
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
  yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
  *
  * *
  KISIM - I
  Genel Hükümler
  BÖLÜM: 1
  Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
  Kapsam:
  Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin
  kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya
  Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.
  Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
  ——————————
  (1) a - 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile Kanunlarda geçen "Devlet
  Personel Dairesi" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.
  b - 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre; 657 sayılı Kanun ile ek ve
  değişikliklerinde, 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı
  Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
  (2) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302
  sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
  4180
  (Değişik: 19/2/1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık
  mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve Sayıştay
  savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık
  Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve
  yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile
  Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar
  memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay,
  astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.
  Amaç:
  Madde 2 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK - 2/1 md.)
  Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve
  yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.
  Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda
  öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
  Temel ilkeler:
  Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:
  Sınıflandırma:
  A) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet
  memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.
  Kariyer:
  B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde
  en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.
  Liyakat:
  C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini
  liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.
  İstihdam şekilleri:
  Madde 4 – (Değişik:30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.
  A) Memur:
  Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre
  yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
  Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve
  denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
  4181
  B) Sözleşmeli personel: (1)
  Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi,
  işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına
  ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet
  Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile
  çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
  (Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.)
  Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin;
  tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen
  istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli
  olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp
  Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı
  sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak
  personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (3)(4)
  (Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara
  ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve
  nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel
  Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009-5917/47
  md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
  sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
  pozisyonlarında istihdam edilemezler. (5)
  ——————————
  (1) Bu paragrafta yer alan “kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar
  Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II -
  Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)” ibaresi,
  25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle “Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun
  teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme
  ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) Bu arada yer alan "...... bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tesbit edilen mahrumiyet yerlerinde" şeklindeki ibare 12/2/1982 tarih ve
  2595 sayılı Kanunun 19-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  (3) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; "tercümanların;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Eğitim
  Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde
  öğretmenlerin;" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (4) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu paragrafda yer alan “, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve
  şartlarla” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı” ibaresi “bu Kanuna tâbi
  kamu idarelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
  (5) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu paragrafta yer alan “ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar
  Kurulunca kararlaştırılır.” ibaresi “, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair
  hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
  belirlenir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4182
  (Ek fıkra: 5/7/1991 - KHK - 433/1 md.; Mülga: 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)
  C) Geçici personel:
  Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine
  dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve
  işçi sayılmayan kimselerdir.
  D) İşçiler:
  (Değişik birinci cümle: 4/4/2007-5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı
  gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik
  veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı
  aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri
  uygulanmaz.
  Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı:
  Madde 5 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK - 2/1 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.
  BÖLÜM: 2
  Ödevler ve Sorumluluklar
  Sadakat:
  Madde 6 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/1 md.)
  Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin
  hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar.Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet
  Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda
  yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine
  sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı
  kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları
  geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk
  devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime
  namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
  Tarafsızlık ve devlete bağlılık:
  Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.)
  Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını
  hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
  mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere
  katılamazlar.
  4182-1
  Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti
  Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin
  güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete,
  gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,
  Davranış ve işbirliği:
  Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve
  dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.
  Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.
  Yurt dışında davranış:
  Madde 9 – Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı
  memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
  Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:
  Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/3 md.)
  Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri
  zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini
  takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
  Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve
  yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
  Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin
  edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
  Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:
  Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.)
  Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri
  yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  4183
  Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine
  getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri
  yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
  Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
  Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.
  Kişisel sorumluluk ve zarar:
  Madde 12 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/5 md.)
  Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak
  ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
  Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur
  tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
  Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt
  derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin
  amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.
  Kişilerin uğradıkları zararlar:
  Madde 13 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/6 md.)
  (Değişik birinci fıkra 6/6/1990-3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları
  zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet
  dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel
  tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak
  sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
  (Ek: 26/3/2002-4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele
  rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve
  yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
  Mal bildirimi:
  Madde 14 – Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz
  malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.
  Basına bilgi veya demeç verme:
  Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/7 md.)
  Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi
  veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı
  görevli tarafından verilebilir.
  Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.
  4184
  Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi:
  Madde 16 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/8 md.)
  Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi
  işlerinde kullanamazlar.
  Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman
  iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.
  BÖLÜM: 3
  Genel Haklar
  Uygulamayı isteme hakkı:
  Madde 17 – Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve
  tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
  Güvenlik:
  Madde 18 – Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları
  elinden alınamaz.
  Emeklilik:
  Madde 19 – Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.
  Çekilme:
  Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.
  Müracaat, şikayet ve dava açma:
  Madde 21 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/9 md.)
  Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından
  kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.
  Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak
  yapılır.
  Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller
  Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  Sendika kurma:
  Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK - 2/5 md.; Yeniden düzenleme: 12/6/1997 4275/1 md.)
  Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir
  ve bunlara üye olabilirler.
  İzin
  Madde 23 – Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.
  Kovuşturma ve yargılama:
  Madde 24 – Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma
  ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.
  4185
  İsnat ve iftiralara karşı koruma:
  Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç
  isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı
  takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını
  Cumhuriyet Savcılığından isterler.
  BÖLÜM: 4
  Yasaklar
  Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı:
  Madde 26 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/10 md.)
  Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak
  söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.
  Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya
  görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu
  doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.
  Grev yasağı:
  Madde 27 – Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda
  yapmaları yasaktır.
  Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.
  Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:
  Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,
  ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya
  komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları
  görevler hariç).
  Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının
  yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün
  içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,
  Hediye alma, menfaat sağlama yasağı:
  Madde 29 – Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa
  dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
  (Ek fıkra: 25/5/2004-5176/9 md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve
  en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim
  yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.
  Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı:
  Madde 30 – Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi
  olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.
  Gizli bilgileri açıklama yasağı:
  Madde 31 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/11 md.)
  Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı
  izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
  4186
  KISIM - II
  Sınıflandırma
  Sınıf:
  Madde 32 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK - 12/7 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)
  Kadroların tespiti:
  Madde 33 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
  Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet
  sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği
  görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması
  gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
  İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri
  Bakanlığının onayı ile tamamlanır.
  Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule
  tabidir.
  Kadroların hazırlanması:
  Madde 34 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/7 md.)
  Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili
  kurumca birlikte hazırlanır.
  1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının
  görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel
  kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)
  Kadro cetvelleri:
  Madde 35 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/8 md.)
  33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:
  Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.
  Tesis edilen sınıflar:
  Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.
  I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:
  Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen
  diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.
  II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:
  Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre
  yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi,
  istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen
  okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği
  4187
  dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek
  şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile
  müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta
  derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.(1)
  III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:
  Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı,
  veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe,
  hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık
  idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve
  yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık
  personelini kapsar.
  (Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler,
  lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre
  hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.
  IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:
  Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri (…) (3)
  kapsar.(2)(3)
  V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:
  Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı
  mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.
  VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI:
  Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları
  kapsar.
  VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(4)
  Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet
  müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu
  memurları kapsar. (5)
  VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:
  Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak
  ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak;
  ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili
  hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her
  kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli
  bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (5)
  (Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden
  hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü
  şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
  (Ek fıkra:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md. )
  ——————————
  (1) Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan ünvanlar ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarih ve 83/7198 sayılı kararına
  bakınız.
  (2) Bu bende, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını" ibaresi eklenmiş ve
  metne işlenmiştir.
  (3) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümde yer alan “ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını” ibaresi
  madde metninden çıkarılmıştır.
  (4) 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı K.H.K.'nin 35 inci maddesine bakınız.
  (5) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (VII) numaralı bende "özel kanunlarına göre" ibaresinden sonra gelmek
  üzere "çarşı ve mahalle bekçisi" ibaresi eklenmiş ve (VIII) numaralı bentte yer alan "kurumlarda, çarşı ve mahallelerde" ibaresi
  "kurumlarda" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4188
  IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:
  Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda
  çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.
  X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:
  Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında
  gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.
  ORTAK HÜKÜMLER
  A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.
  Giriş Yükselinebilecek
  Öğrenim durumu Derece Kademe Derece Kademe
  İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son
  Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son
  Ortaokul dengi mesleki veya teknik
  öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son
  Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik
  öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son
  Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik
  öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son
  Liseyi bitirenler 13 3 3 Son
  Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi
  bitirenler 12 2 3 Son
  Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki
  veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son
  Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul
  üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik
  öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son
  Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya
  mesleki öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son
  2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son
  3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son
  4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son
  5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son
  6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son
  1 – Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış
  olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen
  Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı
  Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar
  Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları (2), öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece
  ve kademelerine bir derece,
  3 – Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar,
  mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim
  ——————————
  (1) Bakınız: 19/8/1977 tarih ve 7/13635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R. G. 19/8/1987 - 16032)
  (2) Bakınız: 30/10/1986 tarih ve 86/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R. G. 17/11/1986 - 19284)
  4189
  ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,
  4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager,
  fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik
  Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve
  makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve
  Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi
  Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat
  Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya,
  protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş
  derece ve kademelerine bir derece,(1)(2)
  5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri
  sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine
  bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.(3)
  6 – a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği
  ehliyetini alanlar ve eğitim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs
  öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul
  öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar. (4)
  b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim
  yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde
  çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
  7 – a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa
  girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek
  şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları
  Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü
  eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)
  —————
  (1) Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan meslek mensupları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarih ve 83/7198;
  8/4/1987 tarih ve 87/11686; 13/8/1987 tarih ve 87/12018, 6/10/1994 tarih ve 94/6176 sayılı Kararlarına bakınız.
  (2) 1/9/2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Karararının Eki Kararın 1 inci maddesiyle; Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat
  Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve
  Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar bu bent kapsamına alınmış aynı Kararın 2 nci maddesiyle 87/12018
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
  (3) Biyolog ünvanına sahip Akademik personel de Bakanlar Kurulunun 12/11/1984 gün ve 85/10045 sayılı Kararı ile bu madde kapsamına
  alınmışlardır:(R. G.: 22/11/1985 - 18936.)
  (4) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan “İlköğretim Müfettişliği” ibaresi “eğitim müfettişliği”
  şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4190
  8 – a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:
  İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,
  Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,
  Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece.
  b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza
  memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir
  derece,
  c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve
  Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,
  İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.
  9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla
  yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi,
  tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
  Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora
  yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.
  10 – Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer
  memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.
  11 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan;
  Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve
  Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları, (…) (21) , Başbakanlık
  Uzman Yardımcıları, Vakıf Uzman Yardımcıları, (22) Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları; Devlet Personel
  Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları; (25) Başbakanlık
  Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer
  Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları konsolosluk ve ihtisas memurları (30) ; Maliye
  Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez
  kuruluşu stajyer kontrolörleri, (Değişik:27/6/1989 - KHK - 375/4 md.) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları,
  Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları,
  Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları, Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları, (...) (1) Özürlüler Uzman
  Yardımcıları, Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmen Yardımcıları, Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal
  Araştırma Uzman Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları, (…) (20), Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları,
  Çalışma Uzman Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman
  Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma ve
  4190-1
  Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman
  Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları, (…) (20),Teknik Yardım Uzman Yardımcıları,
  Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir
  Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir uzman Yardımcıları,
  Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,
  Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,
  Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları, (29)Avrupa Birliği İşleri Uzman
  Yardımcıları, (26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları, (27) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman
  Yardımcıları, Eğitim Müfettiş Yardımcıları (28) ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, İstihdam ve Meslek
  Uzman Yardımcıları, Belediye Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
  İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı
  göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, (…) (21), Başbakanlık Uzmanlığına, Vakıf Uzmanlığına, (22) Devlet Planlama
  Uzmanlığına, Devlet Personel Uzmanlığına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına, (25) Bankalar Yeminli
  Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı
  Dernekler Denetçiliğine, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Mali Suçları
  Araştırma Uzmanlığına, Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına, Çevre ve
  Orman Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına, Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmenliğine, Sosyal Yardım
  Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına, Kadının Statüsü Uzmanlığına, (…) (20) , Sosyal Güvenlik
  Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına,
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına, Kültür ve Turizm Uzmanlığına, Ulaştırma ve Haberleşme
  Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına, (…) (20), Teknik Yardım Uzmanlığına, Devlet
  Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Gelir
  Uzmanlığına, Mali Hizmetler Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Dış
  Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret
  Uzmanlığına, Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına, (29)Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,(26)
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına, (27) Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına, Eğitim Müfettişliğine (28),
  İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, İstihdam ve Meslek Uzmanlığına, (...)(1) Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile
  konsolosluk ve ihtisas memurluğunda (30) ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları
  sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
  (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) (25)(26)(27)(28)(29)(30)
  Dikkat! Dipnotlar için 4190-2 numaralı sayfa ve devamına bakınız.
  4190-2
  (1) Bu arada yer alan 2/6/1994 tarih 535 ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarih ve
  E.1994/58,K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmış, 27/6/2000 tarih ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci
  maddesi uyarınca; "A.T." ibareleri "A.B." olarak değiştirilmiştir.
  2) Bu fıkraya; 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK ile, "...Merkez Kuruluş Stajyer Kontolörleri..." iken, değiştirilerek eklenen "Bakanlıklar
  Merkez Kuruluşu Stajyer Kontrolörleri" ibaresi, 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'ler 17/6/1992 tarih ve 3814 sayılı Kanun, 13/7/1993
  tarih ve 486 sayılı, 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı, 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı
  25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı
  Kanun ile eklenen ibareler (unvanlar) metne işlenmiştir. 544 sayılı KHK ile eklenen "Marka Uzman Yardımcıları", "Patent Uzman
  Yardımcıları", "Marka Uzmanlığına" ve "Patent Uzmanlığına" ibareleri 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.
  (3) Bu fıkraya; 516, 613, 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler'le eklenen Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal
  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve
  Meslek Uzman Yardımcıları, İstihdam ve Meslek Uzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, yurt
  Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma
  Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Sosyal Sigorta Uzmanlığına, Bağ-Kur
  Denetmen Yardımcıları, Bağ-Kur Denetmenliğine ibareleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal
  edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır. Ayrıca 4636 sayılı Kanun ile "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL
  Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları" ibaresi metne işlenmiştir.
  (4) Bu fıkraya, “Teknik Yardım Uzman Yardımcıları” ve “Teknik Yardım Uzmanlığı” ibareleri, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla
  getirilmiştir.
  (5) Bu fıkraya, “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla, “Müsteşarlık” ibaresi eklenmiştir.
  (6) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu bende, “Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları” ve “Kültür ve Turizm
  Uzmanlığına” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (7) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, "Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzman
  Yardımcıları"; "Çevre Uzmanlığına" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzmanlığına" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (8) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları", "İstihdam ve Meslek
  Uzmanlığına" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (9) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 maddesiyle, "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman
  Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları" ve " Sosyal
  Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (10) 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları” ve “Bağkur Denetmenliğine” ibareleri
  eklenmiş ve metne işlenmiştir.24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları” ve
  “Bağkur Denetmenliğine” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4190-3
  (11) 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle,“Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları ibaresi, “İçişleri
  Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları”; “Dernek Denetçiliğine” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine” olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (12) Bu fıkraya, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle “Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları”, “Sosyal Sigorta
  Uzmanlığına” ve “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları” ibareleri eklenmiştir.
  (13) Bu fıkraya, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları” ve “Kadının Statüsü
  Uzmanlığına” ibareleri eklenmiştir.
  (14) Bu fıkraya, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları” ve “Aile ve
  Sosyal Araştırma Uzmalığına” ibareleri eklenmiştir.
  (15) Bu fıkraya, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle “Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları” ve “Sosyal Yardım
  Uzmanlığına ” ibareleri eklenmiştir.
  (16) Bu fıkraya, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Belediye Müfettiş Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.
  (17) Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Özürlüler Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek
  üzere "Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmen Yardımcıları," ibaresi, "Özürlüler Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmenliğine," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (18) Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Dış Ticaret Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek
  üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları," ibaresi; "Dış Ticaret Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye
  İstatistik Kurumu Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (19) Bu fıkraya, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, "Gelir Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek
  üzere "Malî Hizmetler Uzman Yardımcıları," ibaresi, "Gelir Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler
  Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (20) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu fıkrada bulunan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş
  Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, aynı
  bentteki "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları","Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal Sigorta
  Uzmanlığına" ibareleri metinden çıkarılmıştır.
  (21) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 38 nci maddesiyle, "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra
  gelmek üzere "Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcıları" ibaresi ve "Kaymakamlığa" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu
  Denetçiliği Kurumu Uzmanlığına" ibaresi eklenmiş, daha sonra 5548 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.:
  2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden bu ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.
  (22) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle, "Başbakanlık Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Vakıf Uzman Yardımcıları " ibaresi ve " Başbakanlık Uzmanlığına " ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanlığına" ibaresi
  eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (23) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu bende “Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra
  gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları,”, “Kültür ve Turizm Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4190-4
  (24) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan "Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresi
  "Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları", "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına" olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (25) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, “Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları;”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;”, “Devlet Personel Uzmanlığına,” ibaresinden
  sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (26) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, “Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,”, “Dış Ticaret Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri
  Uzmanlığına,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (27) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle bu bende, “Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra
  gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (28) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan “İlköğretim Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “Eğitim
  Müfettiş Yardımcıları”, “İlköğretim Müfettişliğine” ibaresi “Eğitim Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (29) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra
  gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bentteki “Dış Ticaret
  Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş
  ve metne işlenmiştir.
  (30) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bentte yer alan "Dışişleri Bakanlığı meslek memurları" ibaresi
  "Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları" olarak, "Dışişleri meslek memurluğunda" ibaresi "Dışişleri
  Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas memurluğunda" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4191
  12 – a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine
  hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki
  kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.
  b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve
  kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve
  kademelere bir kademe ilave edilir.
  c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için
  öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  d) (İptal: Ana. Mah.'nin 16/4/2003 tarih ve E.: 2003/22, K.: 2003/34 sayılı kararı ile.;Yeniden düzenleme:
  17/9/2004 – 5234/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil)
  üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete
  giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine
  memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek
  suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.
  B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar
  aşağıda gösterilmiştir.
  1 – Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, ögrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden
  geçerek, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme
  sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
  2 – (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
  3 – (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarından:
  a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri
  dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,
  b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,
  c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine, kadar
  yükselebilirler.
  C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini
  serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden
  memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen
  kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir
  kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
  4192
  2 – Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya
  yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu
  işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87
  nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet
  bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı
  memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi
  verilmek suretiyle değerlendirilir.
  3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest
  avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç
  yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
  4 – Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin;
  meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen
  memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek
  suretiyle değerlendirilir.
  5 – Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul
  edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece
  yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
  Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.
  Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları
  saklıdır.
  Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin
  son kademe aylığını geçemez.
  6 – Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete
  geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir
  derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
  7 – 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan
  sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe
  ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
  D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi
  için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde
  yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin
  (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.
  E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca
  kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede
  derece yükselmesi için gerekli
  4193
  olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme
  süresinde geçmiş sayılır.
  F) (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 - 4049/8 md.) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarında asli ve sürekli
  görevlerde bulunanların kadro, ünvan, derece, ek gösterge, makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diğer özlük
  haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Başkanlık Divanına aittir.
  Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının
  atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi
  Başbakana aittir.
  Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) fıkralarındaki derece ve
  kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.
  G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler;
  ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve
  Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
  Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:
  Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 - KHK - 243/2 md.)
  Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami
  yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması
  doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst
  dereceye yükseltilir.
  Kademe:
  Madde 38 – Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil
  almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.
  Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği:
  Madde 39 – Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.
  Memuriyete girişte yaş:
  Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/11 md.)
  Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.
  Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci
  maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.
  Sınıflandırmada öğrenim unsuru:
  Madde 41 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu
  bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için,
  kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha
  yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim
  programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.
  4194
  Yetişme ve deneme süresi:
  Madde 42 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/13 md.)
  Göstergeler:
  Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde
  tespit edilir:
  A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek
  Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.
  I Numaralı Cetvel
  AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)
  K a d e m e l e r
  Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 1320 1380 1440 1500 – – – – –
  2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
  3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
  4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
  5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
  6 760 785 810 835 865 895 915 950 985
  7 705 720 740 760 785 810 835 865 895
  8 660 675 690 705 720 740 760 785 810
  9 620 630 645 660 675 690 705 720 740
  10 590 600 610 620 630 645 660 675 690
  11 560 570 580 590 600 610 620 630 645
  12 545 550 555 560 570 580 590 600 610
  13 530 535 540 545 550 555 560 570 580
  14 515 520 525 530 535 540 545 550 555
  15 500 505 510 515 520 525 530 535 540
  B) (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/2 md.; iptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6
  sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların
  kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna
  ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan
  unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından
  kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin
  daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g)
  bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.
  (Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/7 md.)
  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
  Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden
  uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge
  üzerinden ödeme yapılır.
  Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere
  Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.
  ——————————
  (1) Bu tablodaki gösterge rakamları 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne
  işlenmiştir.
  4195-4197
  Çalışma yaş hadleri:
  Madde 44 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/15 md.)
  Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı:
  Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.
  (Değişik: 12/2/1982 - 2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli
  nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan
  yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst
  derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması
  mümkündür.
  Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış
  aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için
  kazanılmış hak teşkil etmez.
  KISIM - III
  Devlet Memurluğuna Alınma
  BÖLÜM:1
  Usul
  Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi:
  Madde 46 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/12 md.)
  Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına
  lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
  Duyurma:
  Madde 47 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/13 md.)
  Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve
  yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini,
  başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15
  gün önce resmi gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer
  araçlar ile duyurur.
  Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün ve yeri
  yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.
  4198
  BÖLÜM : 2
  Şartlar
  Genel ve özel şartlar:
  Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)
  Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
  A) Genel şartlar:
  1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  (Dikkat! devamı 4199 uncu sayfadadır.)
  ———————————
  (1) Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarih ve 375
  sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
  4199
  5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
  karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
  suçlarından mahkûm olmamak.
  6. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
  olmak,
  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(1) akıl hastalığı
  (…)(1) bulunmamak.
  B) Özel şartlar:
  1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma
  almış olmak,
  2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.
  Sınavlara katılma:
  Madde 49 – (Yeniden düzenleme: 12/5/1982 - 2670/15 md.)
  (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak
  girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar.
  Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara
  katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.
  sınav şartı:
  Madde 50 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/6 md.)
  Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılalacak Devlet memurluğu sınavlarına
  girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
  Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi
  olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.
  (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/14 md.) Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca
  ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü
  kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri gözönüne alınarak yapılır.
  (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/14 md.) Özürlüler için sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu
  hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.
  ——————————
  (1) Bu bentte yer alan "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü" ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29
  uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  4200
  sınav sonuçları:
  Madde 51 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/7 md.)
  sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların
  isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.
  İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.
  Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli:
  Madde 52 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/18 md.)
  Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama
  yapılmak suretiyle karşılanır.
  Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması
  nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir.
  Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
  Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları:(1)
  Madde 53 – (Yeniden düzenleme: 12/2/1982 - 2595/3 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 1/7/2005-5378/20 md.) Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun
  münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır.
  Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi
  yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim
  şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler
  İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
  (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/15 md.) Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %
  3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam
  dolu kadro sayısı dikkate alınır.
  (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/15 md.) Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç
  ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci
  fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet
  Personel Başkanlığı sorumludur.
  BÖLÜM: 3
  Adaylık
  Adaylığa kabul edilme:
  Madde 54 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/19 md.)
  Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye
  göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
  Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday
  memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
  Adayların yetiştirilmesi:
  Madde 55 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/20 md.)
  Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile
  ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
  _____________________
  (1) Bu madde başlığı "Sakatların devlet memurluğuna alınmaları:" iken, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 20 nci
  maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  4200-1
  Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
  Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer
  hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  Adaylık devresi içinde göreve son verme:
  Madde 56 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/21 md.)
  Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi
  içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin
  teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.
  İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
  Adaylık süresi sonunda başarısızlık:
  Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.)
  Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi
  ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına
  bildirilir.
  (Dikkat ! devamı 4201 inci sayfadadır.)
  4201
  Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri
  hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.
  KISIM - IV
  Hizmet Şartları ve Şekilleri
  BÖLÜM: 1
  Atanma
  Asli memurluğa atanma:
  Madde 58 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/23 md.)
  Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili
  amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
  Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.
  İstisnai memurluklar:
  Madde 59–(Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
  (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin
  memurluklarına, Başbakan Başmüşaviri(1), (..)(2) Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Toplu Konut (...) (3) İdaresi Başkanlığına
  ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube
  Müdürleri (Uzman)(3), Başbakan Müşavirliklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık
  Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine(4) Başbakanlık ve Bakanlık
  Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Türkiye İstatistik Kurumu
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
  Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),(8) Yurtdışı Türkler
  ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, (9) Gelir
  İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile
  Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel
  Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik
  Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, (11) dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika
  uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri
  Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, (10)Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel
  Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe
  ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur
  atanabilir.Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış
  üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler
  kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin(5) atama ve
  ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.(6)(7)(8)(9)(10)(11)
  Dikkat: Dipnotlar için 4202 numaralı sayfaya bakınız.
  4202
  (1) Başbakan Başmüşaviri unvanı, 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (2) Bu fıkrada yer alan “Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç)” ibaresi 12/5/1989 tarih ve 368 sayılı
  KHK’nin 7 nci maddesi ile “ve yardımcıları” ibaresi ise 25/1/1990 tarih ve 402 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş, ancak bu
  ibare 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  (3) Bu fıkradaki Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait unvanlar
  14/1/1988 tarih ve 310 Sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir,daha sonra; 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı
  Kanunun 36 ncı maddesi ile “… ve Kamu Ortaklığı…” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK gereğince
  “Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi, “Savunma Sanayi Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayi Geliştirme
  ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi, “Savunma Sanayi Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiştir.
  20/3/1991 tarihli ve 3704 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 390 sayılı KHK aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (4) Bu fıkradaki “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı
  ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine” ibaresi, 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (5) Bu fıkradaki “Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu
  kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin” ibaresi, 2/8/2000 tarih ve 608 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle eklenmiş ve metne
  işlenmiştir. Daha sonra bu ibare, 12/4/2001 tarihli ve 4644 sayılı Kanunla kanunlaştırılmıştır.
  (6) Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle “Başbakanlık Basın Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (7) Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle “Başbakanlık Basın Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (8) Bu fıkraya, 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle “ Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler
  Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
  Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresi eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (9) Bu fıkraya, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle “Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel
  Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresinden
  sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve
  Hukuk Müşaviri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (10) Bu fıkraya, 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine,” ibaresinden sonra
  gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,”
  ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (11) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan "Daimi Temsilciliklere," ibaresinden sonra gelmek
  üzere "Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4202-1
  Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara
  naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri
  yürümekte devam eder.
  (Son fıkra mülga: 11/9/1987 - KHK 276/13 md.; Aynen kabul: 24/2/1988 - 3409/13 md.)
  İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar:
  Madde 60 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.
  Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.
  Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine
  atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.
  İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri:
  Madde 61 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
  60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi
  ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.
  Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış
  hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri
  uygulanır.
  Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi
  temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartiyle, kademe
  ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.
  Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:
  Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
  a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
  b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere
  hareket ederek belli yol süresini,
  İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile
  kısaltılabilir.
  Yukarıdaki süreler;
  1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için
  iznin veya geçici görevin bitimi,
  2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
  3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi
  veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
  tarihinde başlar.
  4203
  (Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince
  yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel
  olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
  Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
  İşe başlamama halinde yapılacak işlem:
  Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  (Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı
  sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet
  memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali
  iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
  Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni
  görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı
  ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni
  görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
  BÖLÜM : 2
  Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
  Kademelerde ilerleme şartları:
  Madde 64 – Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:
  A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
  B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,
  C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması,
  (Ek: 29/1/1984 - KHK 243/9 md.) Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların
  aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  (Ek : 9/4/1990 - KHK - 418/4 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile;
  yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/4 md.) Ancak,72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere
  mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara
  (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık
  derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler
  fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
  Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması:
  Madde 65 – (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/2 md.)
  64 üncü maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak
  üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
  memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye
  müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal
  edilir.
  4204
  Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci:
  Madde 66 – (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/3 md.)
  Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
  ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.
  Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece
  yükselmeleri ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur.
  Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda
  bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik
  keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen
  onaya gerek yoktur.
  Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları:
  Madde 67 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/10 md.)
  Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (...)(1) kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların
  kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları
  kadroların üst derecelerine yükseltilir. (1)
  Derece yükselmesinin usul ve şartları:
  Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.)
  A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
  a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
  b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
  c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,
  d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış,
  olması şarttır.
  B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü
  derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki
  derecelerden atama yapılabilir.
  Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
  a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,(2)
  b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,(2)
  c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl,
  (Ek fıkra: 26/8/1993 - KHK - 501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarihli ve E. 1993/32, K.
  1993/32 sayılı kararı ile)
  (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/7 Md.) 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci
  maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek
  ––––––––
  (1)4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile; bu fıkrada yer alan “boş” ibaresi,
  metinden çıkarılmış ve “bir üst derecesine yükseltilebilir” ibaresi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (2)Bu maddenin (B) bendinin (a) ve (b) alt bentlerindeki 650 rakamı 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı K.H.K.'nin 4 üncü
  maddesi ile getirilmiş metne işlenmiş olup, bu ek göstergeler 527 sayılı KHK ile yeniden tespit edilmiştir. (Bkz. bu Kanunun
  sonundaki I sayılı Ek Gösterge cetveline).
  4205
  öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer
  yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek
  subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya
  serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.
  Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar.
  Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi
  sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak
  atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.
  İdari görevlere atanma:
  Madde 69 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/11 md.)
  Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan,
  kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin
  iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.
  Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri
  ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve
  tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.
  İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri:
  Madde 70 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/29 md.)
  Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme:
  Madde 71 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf
  değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş
  kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde
  ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
  Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri
  sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
  Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da
  sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden
  süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe
  ilerlemesi verilmez.
  4206
  BÖLÜM: 3
  Yer Değiştirmeler
  Yer değiştirme suretiyle atanma:
  Madde 72 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/25 md.)
  Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal,
  kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil
  ve dengeli bir sistem içinde yapılır.
  (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı
  Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK/527/5 md.) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda;
  aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği
  halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
  Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı
  olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev
  süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.
  (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı
  ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK/527/5 md.) Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak,
  aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının,
  eşleri;
  a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
  b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,
  c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,
  kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
  Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.
  (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı
  ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK/527/5 md.) Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle
  sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe
  ilerlemesi;emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin
  emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına
  yatırılması gerekir.
  (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/13 md.) Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile
  kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer
  değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya
  tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel
  ve atama planı hazırlar.
  Karşılıklı olarak yer değiştirme:
  Madde 73 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle
  atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.
  4207
  Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri:
  Madde 74 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya
  68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle
  girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri
  için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların
  isteği de şarttır.
  Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları
  caizdir.
  Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit
  edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay
  T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
  13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar
  arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda
  çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin
  üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere
  tekabül eden süre kadar ilave edilir.(1)
  Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri:
  Madde 75 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi:
  Madde 76 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro
  derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer
  kadrolara naklen atayabilirler.
  Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki
  kadrolara atanabilirler.
  Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları
  mümkündür.
  Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit
  edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay
  T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
  ——————————
  (1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü
  maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan
  bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.
  4208
  Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma:
  Madde 77 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  (Değişik: 23/12/1988 - KHK 351/4 md.) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının
  muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni
  alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar
  maaşsız izin verilebilir.
  Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya
  uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine
  uyulmak kaydı ile saklı kalır.
  Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate
  alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe
  ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.
  Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme:
  Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış
  olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek,eğitilmek,bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:
  a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
  b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,
  İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.
  Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
  Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri:
  Madde 79 – (Değişik: 28/7/1971 - 1449/1 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 18/5/1994 - KHK - 527/6 md.) 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar.
  Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan
  istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri
  ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe
  ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde
  görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri
  keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla
  emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
  (Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/2 md.) (Değişik birinci cümle: 23/7/2010-6009/60 md.) Kurumlarınca
  gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet
  Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle
  bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı,
  diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir. (Değişik son cümle:17/9/2004-5234/1 md.)Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan
  istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan
  dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark
  kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.
  (Değişik: 12/2/1982 - 2595/6 md.) Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.
  Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol
  giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye
  mecburdurlar.
  4208-1
  Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile
  memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek
  zorundadırlar.
  Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları (1)
  Madde 80 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  (Ek birinci fıkra:17/9/2004-5234/1 md.)Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine
  maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye
  Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile
  belirlenir.
  78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izleyip
  denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu
  Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir yönetmelikle düzenlenir. (2)
  MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla belirtilir.
  Silah altına alınma:
  Madde 81 – Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında
  bulundukları sürece izinli sayılırlar.
  Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri:
  Madde 82 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların
  terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine
  tabidir.
  (Dikkat! Devamı 4209 uncu sayfadadır.)
  ——————————
  (1) Bu madde başlığı "78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik:“ iken,17/9/2004 tarihli ve 5234
  sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (2) Bu maddede geçen "tüzük" kelimesi, 8/10/1973 tarih ve 8 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "yönetmelik" olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4209
  Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin
  kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi:
  Madde 83 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.)
  Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini
  tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da
  başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
  Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede
  kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda
  kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen
  süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak
  suretiyle değerlendirilir.
  Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları:
  Madde 84 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/37 md.)
  Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve
  muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi
  tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.
  Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece
  intibakları:
  Madde 85 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/38 md.)
  Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya seferde silah altına alınanların
  kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve
  sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde
  dikkate alınır.
  Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:
  Madde 86 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden
  geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
  Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
  Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve
  hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni
  (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1)(2)
  Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla
  devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler
  ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
  ___________________
  (1) Bu fıkraya, “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere 21/6/2005 tarihli ve 5371 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, “köy
  ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,” ibaresi eklenmiştir.
  (2) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "kadrolara" ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4210
  Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan
  sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu
  hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
  Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak
  vekaleten gördürülebilir.
  Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu
  kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
  İkinci görev yasağı:
  Madde 87 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Memurlara;
  a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
  b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından
  fazlası Devlete ait bankalarda,
  c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,
  ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak
  suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,
  İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.
  Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve
  bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin
  devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta -
  Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan
  inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen
  ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.
  İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:
  Madde 88 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
  A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli
  hizmetler,
  B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun
  görülmek şartiyle;
  1) (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri,
  eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
  2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis,
  yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
  4211
  İkinci görev olarak verilebilir.
  (Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;
  a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip
  yardımcılığı,(1)
  b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
  c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
  d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
  ikinci görev olarak yaptırılabilir.
  Ders görevi:
  Madde 89 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya
  yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere,
  öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
  Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi
  ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.
  Birleşemiyecek görevler:
  Madde 90 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari
  görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.
  Kadroları kaldırılan devlet memurları:
  Madde 91 – Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği
  hakları ile yükümlülükleri devam eder.
  Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit
  bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.
  Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara
  başkaları atanamaz.
  (Ek: 31/7/1970 - 1327/42 md.) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına
  uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler.
  Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:
  Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)
  İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre
  çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini
  taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde
  hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
  (Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
  657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve
  gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
  Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine
  esas olacak şekilde değerlendirilir.
  ____________________
  (1) 28/6/2006 tarihli ve 5528 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "sağlık müdür yardımcılığı" ibaresinden
  sonra gelmek üzere "sağlık grup başkanlığı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4212
  Emeklilerin yeniden hizmete alınması:
  Madde 93 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre
  emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci
  maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.
  (Mülga ikinci fıkra: 12/5/1982 - 2670/41 md.)
  BÖLÜM: 4
  Memurluğun Sona Ermesi
  Çekilme:
  Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme
  isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970-1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti
  olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın,
  çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
  Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam
  eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini
  bırakabilir.
  Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.
  Çekilmede devir ve teslim süresi:
  Madde 95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar
  görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.
  Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:
  Madde 96 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/16 md.)
  Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki
  Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.
  Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:
  Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.)
  Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
  A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
  B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl
  geçmeden,
  C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
  D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
  Devlet memurluğuna alınamazlar.
  4213
  Memurluğun sona ermesi:
  Madde 98 – Devlet memurlarının
  a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
  b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında
  bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
  c) Memurluktan çekilmesi;
  ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
  d) Ölümü;
  hallerinde memurluğu sona erer.
  BÖLÜM: 5
  Çalışma Saatleri, İzinler
  Çalışma saatleri:
  Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
  Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
  Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle,
  kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
  Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka
  günler olarak tespit edebilir.
  Günlük çalışma saatlerinin tesbiti:
  Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin
  özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler
  tarafından tesbit olunur.
  Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:
  Madde 101 – Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve
  şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.
  Yıllık izin:
  Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/46 md.)
  Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on
  yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
  Yıllık izinlerin kullanılışı:
  Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
  Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl
  hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
  Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında,
  ayrıca yıllık izin verilmez.
  Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
  4214
  Mazeret izni:
  Madde 104 – A) (Değişik: 14/7/2004 - 5223/1 md.) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı
  tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8
  haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan
  önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.
  Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara,
  bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında
  annenin saat seçimi hakkı vardır.
  B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
  C) (Değişik: 12/2/1982 - 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin,
  babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
  Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve
  yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça
  olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.
  Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden
  düşülür.
  Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.
  Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.
  Hastalık izni:
  Madde 105 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/18 md.)
  Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına
  dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
  A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
  B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
  C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz
  aya kadar,
  İzin verilir.
  Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine
  ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
  İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir
  katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan
  gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde,
  eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
  Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan
  veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
  Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi
  ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.
  İyileşme halinde göreve dönüş:
  Madde 106 – 105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlıyabilmek için,
  iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dı4215
  şındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.
  Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik:
  Madde 107 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
  Aylıksız izin:
  Madde 108 – (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/3 md.)
  Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana,
  baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde,
  bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin
  verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
  Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir
  defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere
  veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle
  atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
  (Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 – 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A)
  bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.
  Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine
  ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere
  en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev
  yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.(1)
  Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine
  dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler,
  memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
  Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar
  hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri
  saklıdır.
  BÖLÜM: 6
  Siciller
  Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası:
  Madde 109 – Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her memura bir numara
  verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.
  Sicil dosyası:
  Madde 110 – Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur, Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları
  ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve memurların mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur.
  Özlük ve sicil dosyasının önemi:
  Madde 111 – Devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde,
  emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.
  _____________________
  (1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "dört" ibaresi "sekiz" olarak değiştirilmiş
  ve metne işlenmiştir.
  4216
  Sicil amirleri:
  Madde 112 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/19 md.)
  Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak
  suretiyle 121 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.
  Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali ve Kaymakamlardır. (1)
  (Ek: 7/1/1988 - KHK 309/1 md.) Ancak, birden fazla il'de faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak
  teşkilatlanmış olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.
  Sicil raporlarında belirtilecek hususlar:
  Madde 113 – Sicil amirleri, belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not
  esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler.
  Madde 114 – (Mülga: 12/5/1989 - KHK 368/2 Md.)
  Sicil raporlarının doldurulması:
  Madde 115 – Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve
  davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını bildirirler.
  Değerlendirme kurulları:
  Madde 116 – (Mülga: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
  Memurların uyarılmaları:
  Madde 117 – Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri,
  uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.
  İtiraz hakkı:
  Madde 118 – 117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren
  en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.
  (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/20 md.) Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı
  ile bildirirler.
  Olumlu ve olumsuz sicil:
  Madde 119 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/21 md.)
  Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar.
  ——————————
  (1) 2/2/1988 tarih ve 88/12631 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri
  Genel Müdürlüğü için bu hüküm uygulanmamaktadır. (Bkz:R.G.: 4/3/1988 - 19744).
  4217
  Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60 ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.
  Sicil amirleri hakkında,daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışan memurların sicil
  notu takdirindeki başarı dereceleri gözönünde bulundurulur.
  Olumsuz sicil:
  Madde 120 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/22 md.)
  İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil
  almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri
  uygulanır.
  Sicil yönetmeliği:
  Madde 121 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/23 md.)
  Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tesbiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller,
  sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların derecelendirilmesi,
  muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamların hangi
  memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduğu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu verecekleri ve diğer
  hususlar genel yönetmelikle düzenlenir.
  Takdirname:
  Madde 122 – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili
  amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.
  Takdirname sicile geçer.
  Ödül:
  Madde 123 – (Değişik: 29/11/1984 KHK - 243/24 md.)
  Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları
  görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet
  Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları
  tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir
  aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.
  Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun
  binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve
  Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.
  BÖLÜM: 7
  Disiplin
  Disiplin amiri ve disiplin cezaları:
  Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/25 md.) Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev
  özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit
  edilecek amirlerdir.
  (Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,
  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru ola4218
  rak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara,
  yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından
  birisi verilir.
  Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
  Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)
  Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve
  esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık
  göstermek veya düzensiz davranmak,
  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
  c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
  B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
  Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve
  esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu
  davranmak,
  b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede
  kurumuna bildirmemek,
  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
  d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
  e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
  f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
  g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
  h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
  ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri
  şekiller çizmek ve yapmak,
  4219
  j) Verilen emirlere itiraz etmek,
  k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
  l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
  m)(Ek:17/9/2004-5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına
  bilgi veya demeç vermek.
  C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
  Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen
  usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor
  kullanmak,
  b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
  c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
  e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına
  yardımcı olmak,
  g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,
  h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
  ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
  j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
  D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin
  1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
  b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya
  kullandırmak,
  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
  g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)
  h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
  ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak,
  kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
  l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
  4220
  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin
  üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe
  dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
  n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
  o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
  E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
  Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi
  yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek
  veya yardımda bulunmak,
  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak,
  çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
  c) Siyasi partiye girmek,
  d) Özürsüz olarak (...) (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
  e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
  f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
  g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
  h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
  ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
  j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
  k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde
  tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen
  disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek
  cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
  Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer
  eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
  Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe
  ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe
  görevlerine son verilir.
  ——————————
  (1) Bu aradaki "kesintisiz 10 gün veya" ibaresi 29/11/1984 tarih ve K.H.K.-243/26. Md. ile metinden çıkarılmıştır.
  4221
  Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
  Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık
  hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.
  Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:
  Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları
  disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun
  kararı alındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
  (Değişik fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md):
  Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun
  yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
  Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret
  halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
  Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.
  Zamanaşımı:
  Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/33 md.)
  Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği
  tarihten itibaren;
  a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin
  soruşturmasına,
  b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
  Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
  Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği
  takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
  Karar süresi:
  Madde 128 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/34 md.)
  Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün
  içinde vermek zorundadırlar.
  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili
  disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma
  evrakına göre kararını bildirir.
  Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı
  bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
  Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı:
  Madde 129 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/35 md.)
  Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin
  sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye,
  4222
  ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya
  veya yaptırmaya yetkilidirler.
  Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık
  dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
  Savunma hakkı:
  Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
  Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen
  bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
  Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi:
  Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin
  kovuşturmasını geciktiremez.
  Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel
  olamaz.
  (Ek: 6/10/1983 - 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde
  sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları
  sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun
  uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya
  lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu
  bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.(1)
  Uygulama:
  Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/36 md.)
  Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
  Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
  Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel
  Başkanlığına bildirilir.
  Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik,
  büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine
  atanamazlar.
  Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  ——————————
  (1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 nci maddesi uyarınca 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı kanunun 4 üncü
  maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine apılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan
  bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.
  4223
  Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi:
  Madde 133 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/37 md.)
  Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına
  çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene
  sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.
  Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin
  yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına işlenir.
  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra
  yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:
  Madde 134 – (Değişik: 2/2/1981 - 2381/2 md.)
  Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin
  Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim
  müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.(1)
  (Değişik: 12/2/1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi
  memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve
  sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  İtiraz:
  Madde 135 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/39 md.)
  Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa
  disiplin kurullarına yapılabilir.
  Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı
  yoluna başvurulabilir.
  İtiraz süresi ve yapılacak işlem:
  Madde 136 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/40 md.)
  Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın
  ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.
  Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
  İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı
  hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
  İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna
  başvurulamaz.
  İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını
  vermek zorundadırlar.
  Kaldırılan cezalar sicilden silinir.
  ——————————
  (1) Bu fıkra için bu kanun sonunda yer alan işlenemiyen hükümler kısmındaki 2/2/1981 tarih ve 2381 sayılı Kanunun geçici
  maddesine bakınız.
  4224
  BÖLÜM: 8
  Görevden Uzaklaştırma
  Görevden uzaklaştırma:
  Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında
  sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
  Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
  Yetkililer:
  Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.
  a) Atamaya yetkili amirler;
  b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
  c) İllerde valiler;
  ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)
  Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.
  Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:
  Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde
  soruşturmaya başlanması şarttır.
  Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz
  veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa
  tabidirler.
  Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:
  Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki
  yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
  Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü:
  Madde 141 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan
  memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan
  faydalanmaya devam ederler.
  143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine
  ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe
  ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,üst dereceye yükselmeleri
  halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
  4225
  Tedbirin kaldırılması:
  Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına
  lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce
  (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.
  Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.
  Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:
  Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
  a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
  b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;
  c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
  ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup
  cezası ertelenenler;
  Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
  Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:
  Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki
  görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı
  hallerde her zaman kaldırılabilir.
  Süre:
  Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam
  edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
  Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden
  uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp
  dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
  KISIM - V
  Mali Hükümler
  Kapsam:
  Madde 146 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK 12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her
  çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren
  memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.
  Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar
  dışında ücret ödenemez. hiçbir yarar sağlanamaz. Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler
  hariç.)
  4226
  (Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/1 md.) Ancak, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926
  tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları,
  19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü
  maddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara
  bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır.
  (Değişik cümle: 20/3/1997-KHK-570/8 md.) Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avukatlar için
  10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt
  tutarının oniki katını geçemez.(1) Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak
  Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak
  üzere eşit olarak dağıtılır. (1)(2)
  (Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve
  tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari
  ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin
  tazminat olarak ödenir. (3)
  Deyimler:
  Madde 147 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Bu Kanunda geçen;
  A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay
  itibariyle ödenen parayı,
  B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,
  C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,
  Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,
  D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri
  icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel
  yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,
  E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya
  yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve
  diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,
  F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma
  saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,
  G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
  b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tahlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
  ——————————
  (1) Bu cümle "Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece son kademe aylığının (ek gösterge hariç) yıllık
  tutarını geçemez." şeklinde iken, 20/3/1997 tarih ve 570 sayılı KHK'nın 8 inci maddesi ile metne işlendiği şeklinde
  değiştirilmiştir.
  (2) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "6000 gösterge rakamının" ibaresinden önce
  gelmek üzere "hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (3) Bu fıkrada bulunan "ödenekler" ibaresi 21/32006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "diğer ödemeler"
  şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4227
  c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde
  güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
  d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu
  veznedarlara ödenen parayı,
  İfade eder
  Gösterge tabloları:
  Madde 148 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/51 md.)
  Kademe aylığı:
  Madde 149 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/52 md.)
  Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her
  biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
  Derece aylığı:
  Madde 150 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/53 md.)
  Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi
  bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.
  Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:
  Madde 151 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/54 md.)
  Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin
  ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını
  gösterir.
  Zam ve Tazminatlar: (1)
  Madde 152 –
  I - Zamlar
  a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
  b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
  c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer
  görevlilere mali sorumluluk zammı,
  d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için
  temininde güçlük zammı,
  ödenir
  II- Tazminatlar: (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/9 md.)
  Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim
  seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt
  tutarının,
  A - ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:
  a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;
  1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345 ine,
  2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100 üne,
  ________________________
  (1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile 213 üncü madde sonuna numarasız “Ek Madde” olarak eklenen bu madde;
  4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 152 nci madde olarak teselsül
  ettirilmiştir.
  4228
  3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80 ine,
  4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70 ine,
  5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda
  olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için % 60 ına,
  b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
  1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215 ine,
  2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları İçin % 145 ine,
  3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
  4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
  5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına
  Ancak,Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi
  bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
  Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden;kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle
  atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden
  Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme
  yapılabilir.
  c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
  1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 168'ine, (18)
  Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve
  daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım
  projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30'una,
  Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam
  personel sayısının % 10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)
  2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
  3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
  Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi
  bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
  Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle
  atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.
  (Ek paragraf: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık
  çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek
  oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel
  hizmet tazminatı verilebilir.
  d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 135 ine,
  4228-1
  e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 230 una,
  f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları, Başbakanlık,
  Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri ile Maliye Bakanlığı,
  Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için % 210 una,(17)
  g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı
  genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile, Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük,
  Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji
  Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve
  Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı
  Denekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş
  Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları
  için % 195 ine,(1)(2)(3)(10) (11)(17)(19)
  h) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Diyanet İşleri
  Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,(27)Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve
  Akraba Topluluklar Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Afet ve Acil Durum
  Yönetimi Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri
  Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir
  Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Eğitim Müfettişleri ile Dış
  Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları, (f) ve (g) bendinde sayılmayan
  İç Denetçiler için % 130 una, (3)(8)(15)(16)(17)(23)(24)(25)(26)(27)
  i) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları
  Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Milli Emlak
  Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme
  İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, (..) (19) , Teknik Yardım Uzmanları, Bakanlık ve
  Bağlı Kuruluşların A.B.Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma
  Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, (…) (19) , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek
  Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,Vakıf Uzmanları, Tapu ve Kadastro
  Denetmenleri ile bunların yardımcıları için % 120 sine,(4) (5) (6) (7) (8)(9)(11)(12) (13)(14)(17)(19)(20)(21)(22)
  j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Yüksekokul
  mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların
  yardımcıları için % 100 üne,
  k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların Yardımcıları için % 75 ine,
  (Bu sayfadaki dipnotlar için 4228-2 ve 4228-3 No’lu sayfalara bakınız)
  4228-2
  (1) “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı
  KHK ile eklenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşmıştır.
  (2) Bu fıkraya, “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla, “Müsteşarlık” ibaresi eklenmiştir.
  (3) Bu bentlere 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile eklenen Başkanlık Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş
  Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi
  Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri ibareleri sözkonusu KHK'lerin Anayasa
  Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
  (4) "Özürlüler Uzmanı" ibaresi, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK ile, “Tapu ve Kadastro Denetmenleri” ibaresi ise 7/6/2000 tarih ve 4576
  sayılı Kanun ile eklenmiştir. “Teknik Yardım Uzmanları” ibaresi, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla eklenmiştir.
  (5) "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle; eklenmiş, 27/6/2000 tarihli ve 4587
  sayılı Kanuun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibaresi, "A.B." olarak değiştirilmiştir.
  (6) "Çevre Uzmanları" ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 inci maddesiyle, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (7) "İstihdam ve Meslek Uzmanları" ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir
  (8) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, (h) bendine, "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi
  Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları"; (i) bendine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları" ibareleri
  eklenmiştir.
  (9) "Bağ-Kur Denetmenleri” ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (10) "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci
  maddesiyle “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (11) “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonraki “Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları” ve “Sosyal Sigorta
  Uzmanları” ibareleri 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (12) 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen “Marka Uzmanları”, “Patent Uzmanları” ibareleri daha sonra, 6/11/2003 tarihli
  ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.
  (13) Bu alt bende, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Kadının Statüsü uzmanları”ibaresi eklenmiştir.
  (14) Bu alt bende, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Aile ve Sosyal Araştırma uzmanları”ibaresi eklenmiştir.
  (15) Bu alt bende, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle “Sosyal Yardım Uzmanları”ibaresi eklenmiştir.
  (16) Bu alt bende, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Dış Ticaret Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4228-3
  (17) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (f) bendine "Denetçi Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere
  ",Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri," ibaresi; (g) bendine
  "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere ",Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi,
  Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri," ibaresi; (h)
  bendine "Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ",(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç
  Denetçiler" ibaresi; (i) bendine "Gelir Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve
  metne işlenmiştir.
  (18) Bu alt bentde yer alan "% 145’ine" ibaresi; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "% 168’ine" şeklinde
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (19) Bu bendin (g) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları, Sigorta
  Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" şeklinde
  değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
  (20) Bu alt bende, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek
  üzere "Vakıf Uzmanları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (21) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; (i) alt bendine “Kültür ve Turizm Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (22) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle,“Tüketici ve Rekabet Uzmanları” ibaresi, “Sanayi ve Ticaret Uzmanları”
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (23) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; (h) alt bendine “Devlet Personel Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (24) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle; (h) alt bendine "Dış Ticaret Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (25) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle; (h) alt bendine “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra
  gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (26) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “İlköğretim Müfettişleri” ibaresi “Eğitim Müfettişleri”
  şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (27) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, (h) alt bendine “Dış Ticaret Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4228-4
  l) (Değişik: 7/7/2010-6004/23 md.) Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için (aday meslek memurları dahil) %
  140'ına, konsolosluk ve ihtisas memurları için (aday konsolosluk ve ihtisas memurları dahil) % 130'una,
  m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için % 345 ine,
  B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI (1)
  Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen
  unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak
  görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (…) (1) olmak üzere)
  a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,
  b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,
  c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,(2)
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek
  dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar
  Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;
  a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,
  b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,
  (Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
  a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,
  b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,
  C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI (3)
  a) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek
  öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,
  b) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.)Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
  1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,
  2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,
  3. Diğerleri için % 89’una,
  c) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.)Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve
  (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 50’sine,
  d) (Ek: 1/7/2010-6002/21 md.) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz, başimam-hatip, Kur’an kursu
  başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve
  başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,
  ––––––––––––––––––
  (1) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümün birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim Müfettişleri hariç”
  ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  (2) Bu bölümün (a) fıkrasında % 82, (b) fıkrasında % 78, (c) fıkrasında % 70 olarak yer alan oranlar, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı
  Kanunun 2 nci maddesi ile metne işlendikleri şekliyle değiştirilmiştir. Oranların uygulanması için, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı
  Kanunun geçici 5 inci maddesine bakınız.
  4228-5
  D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI (1)
  a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
  1. Emniyet Genel Müdürü için % 335 ine,
  2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
  - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu başkanı, Polis Akademisi Başkanı,
  Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 285 ine,
  - Daire başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri,
  Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 265 ine,
  - Diğerleri için % 215 ine,
  3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 195 ine,
  4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 185 ine,
  5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 175 ine,
  6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 151 ine,
  7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 138 ine,
  8. Komiser kadrolarına atananlar için % 131 ine,
  9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 126 sına,
  10. Diğerlerinden;
  - 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118 ine,
  - 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111 ine,
  - 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102 sine,
  11. (Ek: 24/4/2008-5757/3 md.) Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72’sine, (2)
  12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerine ait kadrolara atanmış
  olanlara ayrıca % 5 ine, (2)
  b) (Mülga: 24/4/2008-5757/3 md.)
  E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
  Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
  a) Müsteşar için % 345 ine,
  b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) için % 335 ine,(3)
  c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu
  görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler için % 330’una,(3)(4)
  –––––––––––––––––––––––––
  (1) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümün (a) bendinin (2), (3),(4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı
  alt bentlerinde yer alan tazminat oranları 25'er puan artırılmak suretiyle, (b) bendinde yer alan "% 52’sine" ibaresi ise "% 72’sine"
  şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu (11) numaralı alt bent eklenmiş, takip eden alt bent buna göre teselsül
  ettirilmiştir.
  (3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (b) bendinde yer alan "Olağanüstü Hal Bölge Valisi," ibaresinden sonra
  gelmek üzere "İl Valileri ve" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "ve İl Valileri" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı bentte
  yer alan "% 325’ine" ibaresi "% 330’una" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (4) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu bende “Genel Müdürler“ ibaresinden sonra gelmek üzere “Strateji
  Geliştirme Başkanı“ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4228-6
  d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290 ına,
  e) (Değişik: 1/7/2006-5540/5 md.) Diğerlerinden;
  - 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290’ına,
  - 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280’ine,
  - 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260’ına,
  - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240’ına,
  - Kaymakam adayları için % 175’ine,
  - Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez
  teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca % 30’una,
  F) DENETİM TAZMİNATI
  Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;
  a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan:
  - Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10 una,
  - Diğerleri için %30 una
  b) (h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar için % 20 sine,
  G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI
  Yüksek Mahkemeler,Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza
  infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personelden;
  a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180 ine,
  b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet
  tazminatından yararlanamayanlar için % 56 sına,
  c) (a) ve (b) sıralarında sayılanlar dışında kalan hizmet sınıflarında bulunanlar için kendi hizmet sınıfları için
  öngörülen tazminatlara ek olarak ayrıca % 22 sine,
  d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca % 10 una,
  H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan
  personelden;
  a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için % 45 ine,
  b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için % 50 sine,
  kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki
  tazminatlar ödenir.
  Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla
  olanı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve
  Adalet Hizmetleri Tazminatı (C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı
  ödenmez. (1)
  ––––––––––––––––––
  (1) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "(G bendi (c) sırasında sayılanlar hariç)" ibaresi "(C
  ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç)" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4228-7
  III- Ortak Hükümler:
  Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve
  esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları
  kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa
  olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
  Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve
  mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun
  görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.
  (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara
  ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
  a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
  b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı
  hastalık izinleri,
  c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,
  hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan
  sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.
  Yurt dışına sürekli görevle görevlendirelenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici
  olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve
  tazminatları ödenir.
  Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve
  mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve
  miktar üzerinden ödeyebilirler.
  Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.
  Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı:
  Madde 153 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Katsayı: (1)
  Madde 154 – (Değişik: 13/7/1993 - KHK - 486/24 md.)
  Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına
  çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer
  veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur.Ancak mali yılın ikinci
  yarısında,memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak
  suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere
  değiştirmeye yetkilidir.
  ––––––––––––––––––
  (1) Bu maddenin; 2010 yılında uygulanması ile ilgili olarak 31/12/2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı resmi gazete’de yayımlanan
  25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesine ve 1/7/2010 tarihinden sonra
  uygulanması ile ilgili olarak ise 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız.
  4228-8
  Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
  Memurlara ödenecek aylık tutarları:
  Madde 155 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/56 md.)
  Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl
  için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık
  tutarlarını gösterir.
  Yurt dışında aylıklar:
  Madde 156 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/57 md.)
  Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 inci maddeye
  göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet
  Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak
  Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme
  miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.
  Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.
  Dış memleketler aylık katsayısı:
  Madde 157 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun
  temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.
  Adayların aylıkları:
  Madde 158 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri
  derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.
  Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
  Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri:
  Madde 159 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler,
  kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.
  Kademe ilerlemesinde verilecek aylık:
  Madde 160 – Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.
  Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.
  4228-9
  Derece değişikliğinde verilecek aylık:
  Madde 161 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/10 md.)
  Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,
  A) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;
  a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,
  b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye
  eşit olan kademenin göstergesine,
  Tekabül eden aylığı alır.
  Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.
  B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı
  kalmak kaydıyla,
  4229
  a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,
  b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,
  Tekabül eden aylığı alır.
  Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık:
  Madde 162 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/61 md.)
  İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu:
  Madde 163 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/62 md.)
  İstisnai memuriyetlere:
  a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri takdirde, istisnai
  memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin
  tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.
  Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.
  Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka bir sınıfa da
  girebilirler.
  b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri
  takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini
  başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.
  Aylığın ödeme zamanı ve Esasları : (1)
  Madde 164 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık,
  geri alınmaz.
  Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay
  sonlarında ödenir.
  (Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/2 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı
  ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/7 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk
  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914
  sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri
  (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında
  yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro
  düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun
  sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük
  Bakanlığı yetkilidir.
  (Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/2 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı
  ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK- 527/7 md.) Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının
  ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi
  için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  ——————————
  (1) Madde başlığı "Aylığın ödeme zamanı" iken 433 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde
  değiştirilmiştir.
  4230
  Açıktan atanmada aylığa hak kazanma :
  Madde 165 – (Değişik : 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.
  Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.
  Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma :
  Madde 166 – (Değişik : 12/2/1982 - 2595/11 md.)
  Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı
  derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.
  Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma:
  Madde 167 – (Değişik: 30/5/1973 - KHK 5/7 md.)
  Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine
  başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.
  (Ek: 12/2/1982 - 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece
  yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı
  kademe aylığını alır.
  Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma:
  Madde 168 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:
  Madde 169 – (Değişik - 28/3/1988 - KHK. 318/3 md.)
  Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde
  işe başlayan memurlarla,yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip
  eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir
  hesaplaşma yapılmaz.
  İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:
  Madde 170 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları,
  izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
  Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları:
  Madde 171 – (Değişik : 17/9/2004 – 5234/1 md.)
  Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim
  süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.
  Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.
  Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları:
  Madde 172 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları
  eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
  4231
  Vekalet aylığına hak kazanma:
  Madde 173 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı:
  Madde 174 – Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.
  Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:
  Madde 175 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri,
  açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından
  aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara,
  Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
  (Ek : 4/7/2001 - KHK- 631/5 md.) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı
  ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
  (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri
  karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde
  görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup
  başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu
  hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.(1)
  (Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal
  haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.
  Ders ve konferans ücretleri:
  Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi
  verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde,
  cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre
  belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
  (Değişik iknci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim
  gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve
  cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.
  Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına
  2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
  Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(2)
  ___________________
  (1) 28/6/2006 tarihli ve 5528 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “sağlık grup başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) Bu maddede yeralan 80 ve 90 gösterge rakamları, 4/3/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi
  gereğince sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100'e, 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110'a yükseltilerek uygulanacağı
  hüküm altına alınmıştır.
  4232
  Yolluk giderleri ve gündelikleri:
  Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak
  görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.
  Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.
  Fazla çalışma ücreti:
  Madde 178 – (Değişik: 5/7/1991 - KHK - 433/3 md.; İptal : Ana. Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K.
  1992/32 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/8 md.)
  A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
  a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
  b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği
  olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
  hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
  Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı
  ile belirlenir
  B) (İptal: Ana.Mah'nin 14/2/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:
  3/4/1998 - 4359/4)
  Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin
  çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak,
  bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
  Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken
  belirlenir.
  Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından
  onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.
  Temsil giderleri ve yönetmeliği:
  Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette
  masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri
  alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
  Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları:
  Madde 180 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt
  dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine
  başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini
  izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.
  4232-1
  Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin
  tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir.
  (Ek :4/7/2001 -KHK- 631/6 md.) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede
  belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört
  ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre
  belirlenen emsal katsayının 1/3’ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.
  Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:
  Madde 181 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze
  çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.
  Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları:
  Madde 182 – Yukardaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulunan ödeme
  katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atanmalarında 180 inci madde hükmü
  uygulanır.
  Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıklarının ödenmesi:
  Madde 183 – Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silah altına alınan Devlet
  memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.
  Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından
  fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında
  bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.
  Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi:
  Madde 184 – Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun olmasın silah
  altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.
  4233
  A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma
  Bakanlığınca ödenir.
  Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir
  B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.
  Sefer haline geçişte silah altında bulunan memurların aylıkları:
  Madde 185 – Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silah altında bulunan Devlet memurlarının
  aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 üncü maddeye göre ödenir.
  Silah altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları:
  Madde 186 – Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet
  memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında
  bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:
  A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından
  fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde hükümleri uygulanır.
  B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.
  KISIM - VI
  Sosyal Haklar ve Yardımlar
  Emeklilik hakları:
  Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve
  yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.
  Hastalık ve analık sigortası:
  Madde 188 – A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,
  B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık,
  C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları
  ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,
  Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve analık,
  D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alanlar
  hariç) hastalık ve analık.
  Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.
  Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.
  Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve
  yardımlardan az olamaz.
  4234
  Yeniden işe alıştırma:
  Madde 189 – Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar eski
  sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.
  İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir.
  Ek sosyal sigorta ve Yardımlaşma:
  Madde 190 – (Mülga: 12/2/1982 - 2595/19 - a)
  Memurların sosyal tesis ihtiyaçları:
  Madde 191 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 - KHK 243/29 md.)
  Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.
  Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte
  hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.
  Devlet memurları için konut kredisi:
  Madde 192 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 - KHK 243/30 md.)
  Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu
  Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
  Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi
  diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
  Devlet memurları için konut:
  Madde 193 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/69 md.)
  Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit
  edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis
  edilecek fondan karşılanır.
  Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.
  Bazı devlet memurları için konut tahsisi:
  Madde 194 – (Mülga: 9/11/1983 - 2946/12 md.)
  Mahrumiyet yeri ödeneği:
  Madde 195 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)
  Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:
  Madde 196 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)
  Miktarı:
  Madde 197 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)
  Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü:
  Madde 198 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)
  4235
  Öğrenim bursları ve yurtları:
  Madde 199 – Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta
  dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda
  okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.
  Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 50 si
  oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir.
  Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli Eğitim Bakanlığının denetimi
  altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.
  Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:
  Madde 200 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için
  ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.
  Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının devamı:
  Madde 201 – Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen
  veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle
  atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.
  Aile yardımı ödeneği: (1)
  Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
  (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı
  çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250
  gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile
  çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez.
  Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki
  fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı
  ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya
  Bakanlar Kurulu yetkilidir.(2)(3)
  Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
  Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
  Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
  Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:
  Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.
  Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
  Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
  ——————————
  (1) 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesiyle; bu madde uyarınca çocuk için
  verilmekte olan aile yardım ödeneğinde, 15/1/2010 tarihinden itibaren bu maddede öngörülen sayı sınırlamasının dikkate alınmayacağı
  hükme bağlanmıştır.
  (2) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "250" rakamı "1500", "50" rakamı "250", "5 katına"
  ibaresi ise "3 katına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (3) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya "50 gösterge rakamının" ibaresinden sonra gelmek üzere, "(72
  nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) " ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4236
  Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:
  Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun
  doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.
  Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:
  Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için
  ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren
  kaybeder.
  Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:
  Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
  1. Evlenen çocuklar,
  2. (Değişik: 21/4/2005-5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları
  ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin
  verilmesine devam olunur.
  3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat
  karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
  4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.
  Doğum yardımı ödeneği:
  Madde 207 – (Değişik birinci ve ikinci fıkralar: 20/6/l984 - KHK 241/11 md.)
  Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde
  edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.(1)
  Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu
  sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez,
  daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
  Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.
  –––––––––––––––––––––––
  (1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “75” gösterge rakamı, “2500” olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4237
  Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca
  derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.
  Ölüm yardımı ödeneği:
  Madde 208 – (Değişik birinci fıkra: 6/7/1995 - KHK - 562/4 md.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile
  ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil)
  tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına,
  bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı
  tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. (1)
  Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal
  ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez.
  Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı
  uygulanmaz.
  Tedavi yardımı:
  Madde 209 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
  Cenaze giderleri:
  Madde 210 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli
  veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında
  sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...) (2) çocuklarının cenazelerini yurda
  getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.
  209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak
  suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.
  Giyecek yardımı:
  Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı
  ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.
  __________________
  (1) Bu fıkrada yer alan “memur olmayan eşi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi 4/7/2001
  tarihli ve 631 sayılı K.H K.’nin 7 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (2) Bu aradaki “aile yardımı ödeneğine müstehak” ibaresi, 29/11/1984 tarihli ve 243 Sayılı K.H.K ‘nin 31 inci maddesi ile
  kaldırılmıştır.
  4238
  Yiyecek yardımı:
  Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın
  uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir
  yönetmelik ile tesbit olunur.
  Yakacak yardımı:
  Madde 213 – (Mülga: 27/6/1989 - KHK 375/32 md.) (1)
  (31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız ’’Ek Madde“ 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı
  KHK ile bu Kanuna 152 nci madde olarak işlenmiş ve yerine konulmuştur.)
  ––––––––––––––––
  (1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız “Ek Madde”, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile
  bu Kanuna 152 nci madde numaralandırılmış ve yerine işlenmiştir.
  4239/4240-3
  KISIM - VII
  Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
  Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları:
  Madde 214 – (Değişik : 31/7/1970 - 1327/72 md.)
  Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle
  uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler
  dahilinde yürütülür.
  Eğitim birimleri:
  Madde 215 – Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim
  birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır.
  Eğitim merkezleri:
  Madde 216 – Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlararası
  eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle,
  kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.
  Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak
  suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.
  Devlet memurları eğitimi genel planı:
  Madde 217 – Devlet memurları eğitimi genel planı, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta - Doğu
  Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet
  Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur.
  4241
  Yurt dışında yetiştirme:
  Madde 218 – Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme - eğitim
  merkezlerinde de yetiştirilebilirler.
  Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas
  yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtısas
  yapma müsaadesi verilebilir.
  Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uygulanır.
  Rapor verme:
  Madde 219 – Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı
  aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.
  Koordinasyon ve denetleme:
  Madde 220 – Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının
  hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.
  Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi:
  Madde 221 – Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle:
  A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.
  B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.
  C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtısas yaptırabilirler.
  Seçme usulü:
  Madde 222 – Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.
  Öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler:
  Madde 223 – Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve kurslar açabileceği, yurt
  içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri,
  çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının
  görüşleri alınmak suretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte
  hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.
  Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için kurumlarınca
  yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.
  Mecburi hizmet:
  Madde 224 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca
  belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından
  okutulanlardan,
  4242
  a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,
  b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim
  sürelerinin iki katı kadar,
  Mecburi hizmetle yükümlüdürler.
  (Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/2.md.) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay
  ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları
  sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir.
  Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları
  kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi
  tutulmaksızın atanırlar. (1)
  Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler:
  Madde 225 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde
  kurumlarına başvurmak zorundadırlar.
  Bunlardan;
  a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar.
  Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten
  başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.
  b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere,
  kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.
  c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan
  çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.
  d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak
  Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.
  e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin
  mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların
  mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyaci olup olmadığı bir aylık süre
  verilmek ve resmi gazete'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.
  Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.
  Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir.
  ——————————
  (1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü
  maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan
  bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.
  4243
  KISIM - VIII
  Çeşitli Hükümler
  Danışma kurulları:
  Madde 226 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Kamu personelinin yönetimi
  ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur.
  Bu kurullar:
  A) Yüksek Danışma Kurulu,
  B) Kurum Danışma Kurulu,
  Olmak üzere iki tiptir.
  Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalaa vermek üzere merkezi
  bir teşekkül olarak kurulur.
  Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişari mütalaa vermek üzere her kurumda
  kurulur.
  Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir.
  Yüksek danışma kurulu:
  Madde 227 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişari mütalaa vermek üzere kurulacak Yüksek Danışma Kurulunun
  idare temsilcileri şunlardır.
  a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, iki Katma
  Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki Kamu İktisadi Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
  Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T.
  C. Emekli Sandığı Genel Müdürü,
  b) Devlet Personel Başkanı ve Heyet Üyeleri,
  c) Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Doçent),
  d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden
  görevlendirilecek birer temsilci.
  Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluşların yetkili
  organlarınca ve 231 inci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde seçilir.
  Bu kurul, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Başkanının
  başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır.
  Kamu personeli yüksek kurulu karar verme usulü:
  Madde 228 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)
  Devlet memurlurı yüksek kurulu:
  Madde 229 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)
  Diğer personel için kurulacak kurullar:
  Madde 230 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)
  4244
  Danışma kurulları ile ilgili yönetmelik:
  Madde 231 – (Değişik: 30/5/1975 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
  Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma usul ve esasları Devlet
  Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.
  Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl
  seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları igili kurumun en üst amirince düzenlenir.
  Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler:
  Madde 232 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü
  Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı
  Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun;
  Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,
  Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,
  Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma
  ücreti hakkındaki 178 inci,
  Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,
  maddeleri hükümleri uygulanmaz.
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler:
  Madde 233 – Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan "Disiplin" e ait 124, 136 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk
  Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygalanmasından, Türk Silahlı
  Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili
  diğer hükümleri saklıdır.
  İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarına uygulanmıyacak maddeler:
  Madde 234 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar:
  Madde 235 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/73 md.)
  22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı kanunun değiştirilmesi:
  Madde 236 – (22/1/1962 - 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren hüküm olup, sözkonusu kanun 9/10/1984 -
  3053 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)
  EK MADDELER
  Ek Madde 1 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir;
  Mülga: 25/6/1974 - 1765/7 Geçici md.)
  4245
  Ek Madde 2 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) 1
  inci madde gereğince avans olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe Kanununun avansa mütaallik hükümlerine tabi
  değildir. (1)
  Ek Madde 3 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline
  getirilmiştir.) Bu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır ve her aya ait ödemenin
  vergisi ayrı olarak hesaplanır.
  Ek Madde 4 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline
  getirilmiştir.) Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince emekli keseneği kesilmez ve 223
  sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Kanununun
  tatbikatında müktesep hak sayılmaz.
  Ek Madde 5 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir;
  Mülga: 25/6/1977 - 1765/7 Geçici md.)
  Ek Madde 6 – (5/12/1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) İl Özel İdareleri memur ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri bütçelerinden, belediyeler memur
  ve hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerinden ödenir.
  İl özel idareleri ile belediyelere bağlı kuruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hizmetlilerine verilecek
  avanslar, bu kurumlar bütçelerinden ödenir.
  Ek Madde 7 – (5/12/1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar ilgili
  saymanlıklarca bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle ödeneğine mahsup edilir. Avansın ödeme ve mahsup şekilleri,
  il özel idare memur ve hizmetlileri için il daimi komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri için belediye encümenince
  tayin ve tespit edilir.
  1/3/1968 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı; il özel
  idareleri memur ve hizmetlileri için, il daimi komisyonlarınca, belediye memur ve hizmetlileri için, belediye encümenlerince
  tayin ve tespit olunur. (2)
  Geçici süreli görevlendirme:
  Ek Madde 8 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu kanuna tabi memurlara, 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren
  kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.
  Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve
  derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
  ——————————
  (1) Bu hükümde sözü edilen "1 inci madde" kodifikasyon çalışmaları sırasında ek maddeye çevrilmiş olduğundan, ek 1 inci
  maddeye bakınız.
  (2) Bu maddedeki "bu kanun" deyimi ile 5/12/1968 tarih ve 1069 sayılı kanun kastedilmektedir.
  4246
  Geçici süreli görevlendirme şartları :
  Ek Madde 9 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir; Değişik: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Geçici süreli görevlendirme yoluyle başka bir görevde çalışan memurlar
  hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.
  a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak
  görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.(1)
  b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer
  haklarından yararlanırlar.
  c) (Değişik: 27/9/1983 - 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak,
  yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
  d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır.
  Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.
  e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek
  karariyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle
  belirtilir.
  Ek Madde 10 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.
  Ek Madde 11 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir; Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Ek Madde 12 – (31/7/1970 - 1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun (2) ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve
  Devlet Personel Başkanlığı bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda
  organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek
  taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.
  Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uzmanı ve Devlet Personel
  Başkanlığına Devlet Personel Uzmanı kadroları verilir.
  Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri ile ilişkili her türlü
  incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.
  Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzenlenir.
  ——————————
  (1) Bu hükümde geçen "Ek madde 1", kodifikasyon çalışmaları sırasında madde numarası teselsül ettirilerek "Ek Madde 8"
  olmuştur.
  (2) "Bu Kanun" deyimi ile 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanun kastedilmektedir.
  4247
  Ek Madde 13 – (31/7/1970 - 1327 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi:
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmayan hükümleri Genel Kadro Kanununun yürürlüğe
  girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.)
  B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1/3/1970 tarihinden geçerli olmak
  üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren uygulanır. Ancak; 1/3/1970 ile Genel
  Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır.
  1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu kanun hükümlerine göre
  yapılan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 1/3/1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre
  yapılacak intibaka esas olan asli görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sayılı
  Kararname hükümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark tespit edilir ve
  bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tespit edilecek usule göre kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekalet
  ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.)
  2. 1/3/1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki süre zarfında
  durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak yapılacak gerekli intibak sonunda tespit edilecek fark
  1 inci fıkra esasları dairesinde ödenir.
  3. 1/3/1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki, süre içinde her ne
  şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ayrıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre
  yapılacak intibak sonucunda 1 inci fıkra hükümlerine göre tespit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir.
  Bu kanun (1) kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri tedvin edilen kurumlar
  personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin başlangıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukardaki
  (B) bendi hükümleri uygulanır.
  (Ek: 8/10/1973 - KHK 8/23 md.) Şu kadar ki, 3659 ve 2847 sayılı Kanunlara tabi personelin 9 aylık maaş farklarının
  hesabında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi esasları dairesinde 2 aylık ücret tutarında ödenmiş bulunan temettü, ikramiye
  ve primler dikkate alınmaz.
  Bu Kanun (1) kapsamına giren kurumlarla, Ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri bu Kanuna tabi tutulan kurumlar
  personelinden 1/3/1970 - 1/12/1970 tarihlerine ait lehlerine net maaş farkı bulunmayanların, bu süre için hesaplanacak emekli
  artış ve kesenekleri farkları ile Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri kurumlarınca ödenir.
  ———————————
  (1) "Bu Kanun" deyimi ile 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanun kastedilmektedir.
  4248
  C) İptal: Anayasa Mahkemesinin 28/1/1971 tarih ve E. 1970/49, K. 1971/11 sayılı kararı ile
  D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 üncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların
  yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddeleri ile ek geçici 23 üncü maddesi bu kanunun yayımı
  tarihinde yürürlüğe girer.
  E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 mali yılında uygulanmaz. 2005
  sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum
  yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.
  F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar 1108 sayılı Maaş Kanununun değişik
  13 üncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün
  olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı iki aylık sıhhı izin süresi içinde resmi tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine
  yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze giderleri kurumlarınca
  karşılanır.
  Ek Madde 14 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık
  eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla
  ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
  Ek Madde 15 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunda geçen "Devlet Memuru" deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların
  kurdukları birlikler memurlarını da kapsar.
  Ek Madde 16 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) Hangi kurumların Devlete verilmiş asli ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına
  göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay
  içinde Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinden oluşan komisyonun önerisi üzerine
  Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır.
  Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 üncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi olduğuna,
  Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel
  Başkanlığının sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak karar
  verilir.
  Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır.
  Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştay'a başvurabilirler.
  Ek Madde 17 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) Halen Türkiye Kızılay'ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta
  olanlardan sonradan Devlet memuri4249
  yetine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3'nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için
  bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde değerlendirilecek
  süre 12 yılı geçemez.)
  Ek Madde 18 – (20/2/1979 - 2183 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde
  numarası teselsül ettirilmiştir.) 29/6/1978 gün ve 2162 sayılı Yasa uygulamaları, bu kanunla getirilen değişiklikler kapsamı
  dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında yazılı en yüksek
  gösterge rakamı esas alınarak yürütülür.
  Kıyafet mecburiyeti:
  Ek Madde 19 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak
  mecburiyetindedirler.
  İkamet mecburiyeti:
  Ek Madde 20 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde
  (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
  Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet
  etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.
  Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler.
  Bazı görevlere atamalar:
  Ek Madde 21 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile
  atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimini görenlere
  diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir.
  Ek Madde 22 – (30/12/1982 - 2771 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek
  madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
  Ek Madde 23 – (26/6/1984 - KHK - 241/35 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir. Mülga: 12/4/1990 - KHK - 420/15 md.)
  Ek Madde 24 – (26/6/1984 - KHK - 241/36 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.)
  Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben Devlet Bakanlığı ve
  Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu
  şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri
  alınmaz.
  4250
  Ek Madde 25 – (26/6/1984 - KHK - 241/38 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.)
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim
  Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca 1984 yılı sonu itibariyle
  uygulanmakta olan, aylıkların hesabında esas alınan ek gösterge rakamları 1985 ve 1986 yılları ile 1987 ve müteakip yıllara
  aşağıda karşılarında gösterilen miktarlara yükseltilerek uygulanır.
  1984 yılı
  sonu itibariyle 1985 yılında 1986 yılında 1987 ve
  uygulanmakta uygulanacak uygulanacak müteakip yıllarda
  olan ek gösterge ek gösterge ek gösterge uygulanacak ek gösterge(1)
  1200 1800 2400 3600
  1100 1650 2200 3300
  1000 1500 2000 3000
  900 1350 1800 2700
  800 1200 1600 2400
  700 1050 1400 2100
  650 975 1300 1950
  600 900 1200 1800
  550 825 1100 1650
  500 750 1000 1500
  400 600 800 1200
  300 450 600 900
  200 300 400 600
  150 225 300 450
  100 150 200 300
  50 75 100 150
  Ek Madde 26 – (26/6/1984 - KHK - 241/39 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir; Değişik: 23/1/1987 - KHK - 269/1 md.)
  a) (Değişik: 4/9/1990 - KHK - 418/9 md.; iptal Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı
  Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/10 md.) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı
  görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
  bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve
  ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.
  ———————————
  (1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 53 üncü maddesi ile değişik şeklidir.
  4250-1
  b) (Değişik: 18/5/1987 - KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (...) (1) makam tazminatını almaya müstehak oldukları
  tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın
  tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C.
  Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.(2)
  926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın,
  rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.
  (Son fıkra mülga: 23/2/1995 - KHK - 547/13 md.)
  Ek Madde 27 – (29/11/1984 - KHK - 243/55 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.)
  657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan
  atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
  Ek Madde 28 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)
  Ek Madde 29 – (18/5/1987 - KHK - 281/7 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.)
  Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel
  çalıştırlmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda,
  Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
  68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güvenlik kurumlarından almakta
  oldukları aylıkları kesilmez.
  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usül ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri ile diğer hakları Başbakan
  tarafından tesbit edilir.
  Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir;
  bunlar hakkında 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  Ek Madde 30 – (30/12/1987 - KHK - 306/4 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.)
  Bakanlık Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Başbakan
  Başmüşaviri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu
  Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Valiler ve Emniyet Genel Müdürü, Toplu Konut ve
  Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanının ek göstergeleri 2400'den
  2700'e yükseltilmiştir.
  Ek Madde 31 – (Ek:17/5/1990 - 3649/1 md.)
  Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;
  a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,
  b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,
  Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  ———————————
  (1) Bu fıkrada yer alan "Valiler için İl Valiliğinde" ibaresi 1/7/1992 tarih ve 3828 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile
  kaldırılmıştır.
  (2) Bu konuda 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK.'nin geçici maddesine bakınız.
  4250-2
  Ek Madde 32 – (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/12 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/12/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı
  Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/11 md.) (1)(2)
  Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapanlara
  (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim
  uzman yardımcıları dahil (…)(2) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde
  Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği
  ödenir.
  Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.
  Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.)
  Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma
  süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen
  memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az
  olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet
  ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
  kesintiye tabi tutulmaz.
  Gösterge
  a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip 100
  b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat
  hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda
  doktora belgesi alanlar
  90
  c) Diş tabibi ve eczacılar 80
  ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60
  d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 50
  e) Diğer personel 35
  Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
  Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.
  İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile
  sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az
  olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde
  ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.
  Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden
  karşılanır.
  Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili
  Ek Madde 34 – (Ek: 1/8/1996 - 4160/2 md.)
  İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir
  nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli
  yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek
  personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet
  Senedi" alınır.
  Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması,
  müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış
  olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin
  tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate
  alınarak azami beş yıla kadar
  ———————————
  (1) Ek 31 inci madde numarası, 18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK'nin 11 inci maddesi ile Ek Madde 32 olarak düzeltilmiştir.
  (2) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim Müfettişleri hariç”
  ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  4250-3
  taksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C.
  Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan
  döviz borcundan mahsup edilir.
  (Değişik üçüncü fıkra: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma hallerinde
  de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik
  Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır.
  30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu
  maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra
  hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri
  uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
  Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.
  Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
  Ek Madde 35 – (Ek: 1/8/1996 - 4160/2 md.)
  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu
  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya
  memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu
  takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce
  mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.
  Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu
  madde hükmü uygulanmaz.
  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme
  Ek Madde 36 – (Ek : 4/7/2001 -KHK- 631/8 md.)
  Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile soydaşların
  kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu
  Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu
  tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görevlendirildikleri
  ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan
  yurt dışı aylığının %60’ını geçmemek üzere hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek
  miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer ödemeler bu
  ödemeden mahsup edilir. (1)
  Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle
  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından bu maddeye göre görevlendirilebilir.
  Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev
  yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer esas ve
  usuller, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi
  üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
  ––––––––––––––––––
  (1) Bu fıkraya 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle,“geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4250-4
  Ek Madde 37 – (Ek : 4/7/2001 -KHK- 631/8 md.)
  36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan hükümlerin,
  yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci madde hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.
  Yurt dışı eğitim
  Ek Madde 38 – (Ek : 17/9/2004 - 5234/1 md.)
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına
  gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek
  öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat
  öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına
  gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak
  zorundadır.
  Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacak
  şekilde tespit edilir.
  Ek Madde 39- (Ek: 1/7/2005-5378/21 md.)
  Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu
  sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve
  öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi
  hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan
  durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.
  KISIM - IX
  Geçici Hükümler
  Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi:
  Geçici Madde 1 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)
  Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bildirilmesi:
  Geçici Madde 2 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)
  İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi:
  Geçici Madde 3 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.)
  Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci:
  Geçici Madde 4 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Memurların intibakında mali esaslar:
  Geçici Madde 5 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)
  Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların
  derece ve kademelerinde alacakları aylık ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan
  ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen
  avansın ve 1/3/1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazminat ve ödeneklerin eklenmesi suretiyle bulunacak
  tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar,
  kendilerine ödenmekte devam olunur.
  Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar:
  Geçici Madde 6 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)
  Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetliler ile bütçelere
  ekli (S) cetveline dahil kadrolarda çalışanların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve
  kademelerinden alacakları aylıklar ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan
  ödeme4251
  ler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara, 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın
  eklenmesinden sonra elde edilecek tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi
  suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.
  Milli İstihbarat Teşkilatında 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi
  hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve
  kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince
  yapılan ödemelerin toplamı;
  eski kanunlarına göre fiilen almakta oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli
  toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine
  ödenmekte devam olunur.
  Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar:
  Geçici Madde 7 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar:
  Geçici Madde 8 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Muayyen ve Muvakkat Müddetli
  Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği"ne göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu
  kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları,
  4/10195 Sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde,aradaki fark,
  kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur
  Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanuna göre intibakları yapılan işçiler hakkında da uygulanır.
  Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı:
  Geçici Madde 9 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)
  Belirli sınıflara dönecekler:
  Geçici Madde 10 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)
  Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı:
  Geçici Madde 11 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)
  Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi:
  Geçici Madde 12 – (Değişik: 30/5/1973 - KHK 5/9 md.)
  Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Devlet memuriyeti dışında geçen bu nitelikteki
  hizmetleri, Sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci teknik hizmetler sınıfı ve III üncü sağlık hizmetleri ve yardımcı
  sağlık hizmetleri bölümündeki esaslara göre değerlendirilir.
  Bu değerlendirme, aynı şekilde parlamentoda bulunan sağlık ve teknik hizmetler sınıfları mensupları için de
  uygulanır.
  Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin
  son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek geçici 3 üncü madde hükümleri saklıdır.
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mali hükümler:
  Geçici Madde 13 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)
  5/1/1961 tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme
  ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde kaldıkları sürece, bu kanunda belirtilen nitelik veya diğer şartlara göre
  derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 Sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince
  yapılan ödemelerin toplamı; eski kadrolarından fiilen almakta oldukları, bu ödemeler yerine geçecek yeni ödemeler tesbit
  olununcaya kadar mahrumiyet şartları ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretleri toplamından aşağı ise,
  aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.
  İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler:
  Geçici Madde 14 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)
  Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı:
  Geçici Madde 15 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)
  4252
  Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi:
  Geçici Madde 16 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Kademelerde ve kademe içinde intibak:
  Geçici Madde 17 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)
  334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi:
  Geçici Madde 18 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)
  İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi:
  Geçici Madde 19 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)
  Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin hükümlerinin uygulanmasına
  devam olunacağı:
  Geçici Madde 20 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)
  Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski kanun, tüzük
  ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılacak ödemelerden hangilerinin bu Kanun uyarınca yapılabilecek
  ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.
  134 üncü maddede öngörülen tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu madde sözü edilen yüksek disiplin kurulu ilgili
  bakanın onayı; disiplin kurulları ise kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda söz konusu hükümlere göre, kuruluş kanunu
  olmayan kurumlarla kuruluş kanunu olup da kanunlarında hüküm bulunmayan kurumlarda ilgili bakanın onayı ile kurulur.
  Ödemelerin başlangıç tarihi:
  Geçici Madde 21 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/87 md.)
  İntibak ve uygulama komisyonu:
  Geçici Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Geçici Madde 23 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/89 md.)
  İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S)
  cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır.
  Geçici Madde 24 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
  Geçici Madde 25 – (Ek: 19/3/1969 - 1136/196; Mülga: 26/2/1975 - 1238/6 md.)
  Geçici Madde 26 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "asli Devlet memuru" olanlar 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı
  maddesinde öngörülen yemini yapmış sayılırlar ve imzalı "yemin belgesi" kurumlarınca bunların özlük dosyalarına konulur.
  Geçici Madde 27 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) 92 nci maddenin uygulamasında; 29/6/1981 tarih
  4253
  ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona
  ermesinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
  Geçici Madde 28 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Aday Memur" olarak görevde bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun bu Kanunla değişik adaylıkla ilgili 56, 57 ve 58 inci madde hükümleri hariç eski mevzuatın
  uygulanmasına devam olunur.
  Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup da asli memurluğa atanması yapılmamış olanlar hakkında, bu
  Kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapılır.
  Geçici Madde 29 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu Kanunun disipline ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan disiplin fiil ve
  hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır.
  Bu uygulamayla ilgili işlemlerden;
  a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl
  içerisinde,
  b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil ve hareketlere
  ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılır.
  Geçici Madde 30 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.) Bu Kanun uyarınca düzenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer
  yönetmelikler ile sınav ve hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe
  konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
  Geçici Madde 31 – (16/6/1988 - KHK - 331/8 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül
  ettirilmiştir.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici
  maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkür Kanunun derece yükselmesine dair
  hükümlerinde yeralan şartları taşımakla beraber, 1/3/1975 tarihinden sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi
  yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak
  kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20/2/1979
  tarihli ve 2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır)
  Bu madde hükmü, 1/3/1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli
  olanlar hakkında da uygulanır.
  İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık
  ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu madde hükümlerinin
  uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 1/3/1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
  yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri
  uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Geçici Madde 32 (1) – (Ek:12/5/1989 - KHK 368/3 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü
  edilen "Sicil Not Defteri"ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir.
  Geçici Madde 33 – (Ek : 4/7/2001 - KHK- 631/9 md.)
  67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi
  yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla birden
  fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe
  ilerlemelerine müstehak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir.
  ____________________
  (1) Madde numarası, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile tesellsül ettirilmiştir.
  4254
  Geçici Madde 34- (Ek: 29/6/2006-5535/3 md.)
  78 inci maddeye göre yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eğitimin herhangi
  bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini
  tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi
  hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan
  çıkarılmış olanlar ile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin devredilmesine imkân
  bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarında borç takibi işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe
  girmesinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için,
  imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere
  ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için;
  a) Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 5/8/1996 tarihinden
  sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, anılan maddenin ikinci fıkrası
  hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.
  b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili
  adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk
  Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için
  1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere
  göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
  Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar
  taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden
  tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür.
  Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
  önce, borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan
  kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır
  ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.
  Avukatlık vekâlet ücreti
  Geçici Madde 35 – (Ek: 1/7/2006-5538/6 md.) (1)
  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri
  Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev
  yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen
  hukuk müşaviri kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet
  ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008
  yıllarında da avukatlık vekâlet ücreti ödenir. İlgili genel müdürlüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe
  birimlerinin hesaplarında bulunan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın
  sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı
  ise anılan tarihte gelir kaydedilir.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
  Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara,
  mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak
  üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekâlet ücretinden yararlanmamış olmaları
  kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat
  ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekâlet ücreti
  ödenir.
  _____________________
  (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 Mükerer sayılı resmi gazete’de yayımlanan 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı
  Merkezi Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca bu maddede yer alan “2006, 2007 ve 2008” ibaresi “2006, 2007, 2008
  ve 2009” şeklinde, “31.12.2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir
  kaydedilir.” ibaresi ise “31.12.2008 tarihi itibarıyla kalan vekâlet ücretlerinin tamamı anılan tarihte gelir kaydedilir. 2009
  yılına ilişkin ödenecek vekalet ücretleri ise kurumların bütçelerinin ilgili tertiplerinden tazminat olarak ödenir.” şeklinde
  uygulanır.
  4254-1
  EK GEÇİCİ MADDELER
  Sınıflara intibak:
  Ek Geçici Madde 1 (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun 4 üncü maddesinin (A)
  fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe
  girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev
  gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.
  Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibak:
  Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile
  30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan,
  hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1/3/1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tesbit olunan
  hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.
  B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.
  C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde,
  b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu
  uzman çavuş olarak orduda,
  c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay
  öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır.)
  d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburi
  hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşını bitirilmesinden önce bu görevlerde,
  e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek
  nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere,
  meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),
  f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların,
  özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü),
  g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),
  h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin;
  meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3'ü,
  i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin
  tamamı,
  k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet
  memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),
  D) 1/3/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen
  kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.
  a) Devlet lisan imtihanını vermek,
  b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle, tespit edilen normal süreden
  erken terfi etmek,
  c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri
  taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,
  d) 1/3/1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede
  gösterilmeyen süreler,
  4255
  E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durumları bu
  fıkralardaki esaslar dairesinde 1/3/1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına
  göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.
  F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.
  a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma
  saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,
  b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,
  Hizmet süreleri,
  G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora
  öğrenim sürelerinin 3 yılı,
  H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.
  İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle
  değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle
  bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.
  1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun
  hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış
  haktır.
  1. - 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;
  a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,
  b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar
  dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),
  Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden
  daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.
  Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin
  her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri
  derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  2. - Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1
  inci fıkra hükümlerine göre yapılır.
  Öğrenim durumları değişenlerin intibakı:
  Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 Md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla,
  30/11/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan
  hizmetlerden ilkinde (Askerlik da4256
  hil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete
  alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca
  ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre
  yeniden tespit olunur.
  İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar:
  Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  (Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre daha yüksek derece ve kademeden hizmete
  alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kademesi olarak:
  a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 inci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik Okulunun mülga
  Fen Memurluğu kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tatbikat Okulu mezunları için 10 uncu
  derecenin 2 nci kademesi,
  b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını almış
  bulunanlar için 9 uncu derecenin birinci kademesi,
  c) (Değişik: 12/6/1978 - 2156/1 md.) 30/11/1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki
  hizmete giriş dereceleri, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet
  hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler; 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecesinin 1 inci
  kademesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre 36 ncı madde gereğince verilen kademe ve dereceler intibakın yapılmasında
  ayrıca değerlendirilir.
  d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmekle
  beraber Milli Emniyet Teşkilatında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul mezunları için 12 nci
  derecenin ikinci kademesi,
  e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askeri memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş derecesinin birinci
  kademesi,
  f) (Değişik: 23/12/1988 - KHK 351/6 md.) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı tutulan ve bu Kanunun
  yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar dahil müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 1
  inci kademesi, imam-hatip ve müezzinler için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi; Kur'an öğreticileri ve mülhak vakıf
  camilerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi,
  g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğrenime intibak
  hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,
  Alınır.
  h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde aynı
  maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasındaki şartlar, 1/3/1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, yerine getirilmiş sayılır.
  30/11/1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilkokul mezunu
  olanlar gibi işlem yapılır.
  i) (a) ve (g) fıkrası şumulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 üncü derecenin
  son kademesine kadar yükselebilirler.
  4257
  İstisnai memuriyet kadrolarında olanların durumu:
  Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu:
  Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 -
  1897/2 md.)
  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde belirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami
  görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31/5/1974 tarihinde işgal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe
  aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fiilen yürüten vekile ödenir.
  Hakimler, hakim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları:
  Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  (Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu
  meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında
  kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hakimler, 44 sayılı
  Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve
  ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devlet memurlarına
  sağlanan diğer haklardan faydalanırlar.
  (Ek: 12/2/1982 - 2595/14 md.; Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/13 md.) Birinci fıkrada sayılanlara, ilgili
  Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunlarda yer alan hükümlere göre verilmekte olan hakim ödeneği
  veya yargı ödeneği oranları % 108 olarak uygulanır. (Ek İbare : 18/5/1987 - KHK - 281/2 md.) Ancak, bu şekilde ödenecek
  miktar birinci fıkrada sayılanlara verilecek en yüksek aylık tutarının % 50'sinden az olamaz.(1)(2)(3)
  (Ek: 30/12/1987 - KHK - 306/7 md.) Bu maddeye göre yapılacak hakim ve Yargı ödeneği ödemeleri damga vergisi
  hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
  Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK 12; Aynen kabul: 15/5/1975 -
  1897/2 md.)
  Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hakimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların
  ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları
  aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı
  Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. (2)
  ——————————
  (1) Ek geçici 7 nci maddeyle tesbit edilen % 90 oranı 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.' nin 33 üncü maddesi ile % 95'e
  yükseltilmiş daha sonra 27/6/1989 Tarih ve 375 sayılı K.H.K.'nin 29 uncu maddesi ile % 100'e, 15/8/1991 tarih ve 450 sayılı
  KHK'nin 2 nci maddesi ile de metne işlendiği şekilde % 108 olarak değiştirilmiş olup, 15/1/1992 tarihinden itibaren de bu
  artırımlı orana 7 puan ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.
  (2) 24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 122 nci maddesi; ek geçici 7. ve 8 inci maddelerin Hakim ve Savcılar Kanunu
  kapsamına girenlere uygulanmayacağı hükmünü getirmiştir.
  (3) Bu fıkrada yer alan % 35 oranı, 3/11/1991 tarih ve 461 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle % 50'ye yükseltilmiş olup, metne
  işlenmiştir.
  4258
  Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir
  yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır.
  (Üçüncü ve dördüncü fıkra mülga: 9/4/1990 - KHK - 418/13 md.)
  (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/13 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı
  ile.)
  3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar:
  Ek Geçici Madde 9 - (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 -
  1897/2 md.)
  3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve
  Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu
  kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.
  A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657
  sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.
  B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır.
  Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim
  derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
  Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma
  bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her
  yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.
  Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere
  diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır.
  4259
  Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun
  istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 11/11/1983 - 2954/64 md.)
  Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Ek geçici 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu
  kanunun intıbak hükümleri uygulanır.
  Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli:
  Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)
  Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar,
  sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe
  girinceye kadar, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1309 Sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1310
  Sayılı Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:
  A) 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14/7/1970 tarih ve 1310 Sayılı Kanunun 10 uncu
  maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir.
  Stajyerler 1650
  Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 - 3700
  Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 - 5000
  Sanatkar memurlar 2000 - 7000
  Bu tutarlara 1309 Sayılı Kanunun 17 nci, 1310 Sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre herhangi bir zam
  yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya
  eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.
  B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde
  bulundurulmak suretiyle;
  1 - Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 Sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki 10 uncu
  derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;
  2 - Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci
  derecenin;
  3 - Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret dereceleri 10 uncu derecenin
  ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;
  4 - Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13 üncü derecenin ilk
  kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;
  son kademesine kadar yükselir.
  C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve (B) bentlerinde yazılı
  hükümlere göre işlem yapılır.
  4260
  D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet
  Memurları Kanununun (1327 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün
  hükümleri uygulanır.
  Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak
  yapılır.
  (Ek: 29/11/1984 - KHK - 243/35 md.; Değişik: 4/3/1987 - KHK 272/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla
  ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı
  öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde
  bulunanların durumları da buna göre yeniden düzenlenir.
  Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası:
  Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)
  Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan
  stajyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar
  29/7/1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;
  A) Teknik bünyeye dahil stajyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik keseneğine esas aylıkları
  bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin
  (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır.
  Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajyerler için ek geçici 12 nci maddenin (A) bendi ile
  yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.
  B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında çalışan ve (A) bendinin
  dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.
  (Değişik: 25/6/2009 - 5917/16 md.) Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının sözleşmeli
  personel olarak istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı ve sayısı ile tip sözleşmeleri ve ücretleri için Maliye
  Bakanlığından vize alınması yönünde yılı bütçe kanunları dâhil ilgili mevzuatında düzenlenmiş olan hükümler, bu madde
  kapsamına girenler hakkında uygulanmaz.
  (Ek: 30/5/1973 - KHK 5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29/7/1960 tarihli ve 37 sayılı kanun
  kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek
  geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.
  Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri:
  Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)
  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında
  bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 Sayılı Kanun hükümleri
  ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ancak;
  A - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının hesabında bu kanuna ek
  gösterge tablosu esas alınır.
  B - Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde
  bulundurulmak suretiyle;
  4261
  1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,
  2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son kademesine,
  kadar yükselebilirler.
  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında kalan personeli hakkında
  Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.
  (Ek: 30/5/1973 - KHK 5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası personeli hakkında da uygulanır.
  Tiyatro, opera, bale sanatkarları ile orkestra teknik personelinin intibakı:
  Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek
  geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak
  suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü
  maddelerde yazılan sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile
  okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve
  ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle
  değerlendirilir.
  Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim
  görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların
  emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır
  1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından
  tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az
  olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların,
  ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlal
  etmez.
  Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü
  öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat
  uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi
  veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin
  tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.
  Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre
  yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.
  4262
  Devlet sanatçıları ve sanatkarlar: (1)
  Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik:12/2/1982 - 2595/16 md.)
  Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç,
  bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili
  merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile
  Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. (2)
  Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli
  olarak çalıştırılabilirler.
  (Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme
  esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili bakanlığın
  önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
  (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/14 md.; İptal: Ana. Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı
  Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/12 md.) Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri
  kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı,
  Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde
  kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar
  karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden
  düşük olamaz.
  Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları:
  Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; 30/5/1974 - KHK/l2; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1987/2 md.)
  Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar
  aşağıdaki hükümler uygulanır.
  A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır.
  B) Bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;
  1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,
  2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine,
  kadar yükselebilirler.
  Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.
  ——————————
  (1) 2/9/1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.'nin 6 ncı maddesi ile getirilen istisna: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
  değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro
  şartı aranmaz."
  (2) Birinci fıkrada yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan
  orkestra, koro ve topluluk sanatçıları" ibaresi 4/3/1987 tarih ve 272 sayılı K.H.K. ile getirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4263
  Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler:
  Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısıyle memur tanımına
  girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30/11/1970 tarihinde özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından
  ücret alarak, bu kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler
  30/11/1970 tarihinden sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa
  geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır.
  657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı:
  Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)
  Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel
  Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygulanır.
  Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği:
  Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 12/2/1982 - 2595/19-a md.)
  Ek geçici 7, 9, 12,13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, ödenenler dışında
  ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler:
  Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  (Değişik: 22/10/1981 - 2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele bu
  Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi
  hükümleri ile 30. ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.
  178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT'nin
  haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.
  Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans ücreti, iş
  güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet
  muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma
  ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdan şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da
  uygulanır.
  Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı
  kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve
  Devlet Konserva4264
  tuvarlarında görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli
  sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin
  hükümler uygulanmaz.
  Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu kanunun ek geçici 1 - 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca yapılacak intıbaklarda, personelin
  Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki hukuki durumları esas alınır.
  Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiyle kesin bir şekilde halledilmesine imkan bulunmıyan
  durumları, kanunun benzer hükümleri ile genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)
  Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekli Kanun
  tasarısı sevk edilir.
  Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu kanunun 43 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle
  hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ila 70 arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk
  uygulama yılında Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve tespit tarihini takip eden ay başından itibaren ödeme yapılmaya
  başlanır. Tespit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
  Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organından veya
  memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge
  tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intıbakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.
  Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Halen teşkilat kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu
  bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa
  ettikleri görevlere tayin ve intıbakları bu kanun hükümlerine göre yapılır.
  Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine
  dayanılarak almış bulunanların durumları:
  Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil
  müfettiş unvanlarını söz konusu fıkrada belirtilen
  ——————————
  (1) Bu madde hükmü; Anayasa Mahkemesi'nin 15/2/1977 tarih ve E. 1976/50, K. 1977/13 sayılı Kararı ile 28/11/1970 tarih
  ve 7/1636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin kapsamına girenler açısından iptal edilmiştir: (R.G.:
  31/7/1977-15952).
  4265
  şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları
  yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek
  suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır.
  Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre:
  Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga; 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/2, Aynen kabul: 15/5/1975 -
  1897/2 md.)
  Bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60'ından
  fazlası Hazineye ait olanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş
  yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek özel yeterlik sınavı
  yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11
  inci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar.
  Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 inci maddede belirtilen şartlarla almış olanlar hakkında
  ek geçici 28 inci madde hükümleri uygulanır.
  Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddenin uygulanacağı:
  Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)
  Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve
  bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü
  derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.
  Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  "Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bazı
  maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilavesine dair" 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı "N"
  cetveli ile alınan kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun
  hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük dul ve
  yetim aylıkları, yapılacak intıbakların sona erdirilmesine intizaren bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre
  hesap edilir.
  Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihi arasında T.C. Emekli Sandığına tabi
  iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar
  üzerin4266
  den tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C.
  Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü
  uygulanır.
  Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Evvelce, 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da
  sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere atananların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisap etmiş oldukları yukarı
  derecelerdeki aylıkları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir.
  Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak veya
  incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları
  kurumları ve ilgili yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında kararlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri süresince
  aylık ve ücretleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerle tespit edilmiş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir.
  Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 1/9/1972 - KHK 1/1. md.; İptal: 23/10/1972 tarih ve 7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararı.)
  Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenim görenlere kademe ilerlemesi uygulanacağı:
  Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı:
  Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Değişik: 8/10/1973 - KHK 8/20 md.)
  Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında (D) cetvelinden alınan torba kadrolarda istihdam edilmeleri sebebiyle
  emeklilikle ilgilendirilmeleri gerekirken ücretlerinden emeklilik keseneği kesilmeyen hizmetlilerin, 4644 ve 5434 sayılı
  Kanunlar hükümlerine göre 1/12/1944 tarihinden sonra geçen hizmet süreleri dikkate alınmak ve aldıkları ücretler uygun
  olmak şartıyla ek geçici 3 üncü madde esasları dairesinde emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri tespit edilir ve bunlardan
  30/11/1970 tarihinde görevde bulunanlar bu dereceler üzerinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.
  Bu suretle, intibakları yapılanların her derecede geçirdikleri süre içinde almaları lazım gelen emeklilik keseneğine
  esas aylıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesilmesi gereken kesenekler adlarına borç kaydedilir ve
  aylıklarından ayrıca % 10 kesilmek süretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. Karşılıkları aynı süre içinde
  kurumlarınca Sandığa ödenir.
  Ancak yukarıdaki esaslara göre intibakları yapılanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca
  Bakanlar Kurulu Kararı ile işçiler eliyle gördürülmesi kararlaştırılacak olan hizmetlerde çalışmakta bulunanlar, 1/6/1973
  tarihinden itibaren işçi statüsüne geçirilirler ve haklarında Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.
  Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında bütçe kanunlarındaki hükümler uyarınca 1/12/1970 tarihi ile 31/5/1973
  tarihleri arasında torba kadrolarda istihdam edil4267
  mek üzere yeniden işe alınan personelden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartiyle belirli bir
  barem veya emeklilik derecesi olanlar bu derecelerden, açıktan atananlar ise 36 ncı maddedeki giriş derecesinden Devlet
  memurluğuna intibak ettirilirler.
  Bunların göreve başladıkları tarih ile 31/5/1973 tarihi arasında geçen hizmet süreleri kademe ilerlemesi olarak verilir.
  Öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydiyle 68 inci maddedeki kanuni bekleme süresini
  dolduranlarda bu süre derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bunlara durumlarına uygun unvan, sınıf ve
  derecelerden Bakanlar Kurulunca ihdas edilecek kadrolar tahsis edilir.
  (Ek: 15/1/1974 - KHK - 9/5 md.) Yukarıki fıkralara göre intibakı yapılanların, intibakları neticesi girecekleri
  sınıfların derece ve kademelerinden alacakları emsalli aylığa tekabül eden döviz miktarı, 31/5/1973 tarihinde aldıkları döviz
  miktarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar,
  kendilerine ödenmekte devam olunur.
  İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem:
  Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 23/12/1972 - KHK- 2/4 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Personelinin intibakı bu Kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 1/3/1970 veya 1/3/1975 tarihlerinde yahut bu
  iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz.
  Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır.
  A) 1/3/1975 tarihinde;
  a) Askerlik görevini yapmakta olanlar,
  b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev
  kabul etmiş olmaları şartıyle),
  c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar,
  d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslararası bir
  kuruluşta görevli bulunanlar,
  e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde bulunanlar,
  Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve
  kademe ile göreve alınabilirler.
  B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel
  kanunlarına veya T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları barem veya emeklilik
  dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 36 ncı madde ile tespit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36
  ncı maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek
  kademe ile göreve alınabilirler.
  Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması:
  Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmetle yükümlü olup da, hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili
  kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin bu
  yükümlülükleri ortadan kalkar.
  4268
  1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bu görevlerde evvelce geçen sürelerinin
  değerlendirilmesi:
  Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)
  Kurumların, Bakanlar Kurulunca tespit edilen 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlerine 1/12/1971 tarihinden sonra
  atananların, bu tesbitle belirlenen aynı derecedeki görevlerde evvelce bulundukları süreler (emeklilik bakımından kazanılmış
  hak sayılmamak şartıyla) atandıkları yeni görevlerde kademe ilerlemesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
  Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı:
  Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)
  Geçici 5, 6, 8 ve 13 üncü maddelerde geçen aylık ve yevmiye tutarları arasındaki fark bu maddelerde sözü edilen
  ödemelerin net tutarları arasındaki farktan Memur Yardımlaşma Kurumu keseneği ile tasarruf bonosu kesintisi düşüldükten
  sonra artan kısmı ifade eder.
  Yeni vergi kanunları çıkarılması vergi oranlarında veya emekli keseneklerinde artış veya katsayıdaki düşme gibi
  sebepler bu farkı arttırıcı yönde etkilemez.
  İntibak işlemlerini yapacak mercii:
  Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler:
  Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)
  Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 68 inci maddenin (yasama organı üyeliğinde ve muvazzaf askerlikteyedek
  subaylıkta okul devresi dahil-geçen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır) hükmü, 1327 sayılı Kanunla
  değişik 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 1/12/1970 tarihinden sonra yapılan atamalar hakkında da uygulanır.
  Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatında çalıştırılacakların
  istihdam esasları:
  Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)
  Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Projeleri ile ilgili hizmetlerde bu
  hizmetlerin devamı süresince ve karşılıkları bu amaçla kurulan fonlardan ödenmek üzere, çalıştırılacaklar hakkında aşağıdaki
  hükümler uygulanır.
  A) Devlet memurları ile bu Kanunun ek geçici 6 ve 9 uncu maddeleri kapsamına giren kuruluşların personeline,
  Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatının kadrolu veya kadrosuz
  hizmetleri (175 inci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle) Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında ikinci
  görev olarak verilebilir.
  B) Sözü edilen kuruluşlarda, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında, Devlet Memurları ile ek geçici 6
  ve 9 uncu maddeler kapsamına giren kuruluşların personelinin de sözleşme ile çalıştırılmaları mümkündür.
  4269
  Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılacak personel, görevlerinden aylıksız izinli ayrılmış sayılırlar. Ve memuriyetleri ile
  buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu gibilerin izinli oldukları süre genel hükümler çerçevesinde kademe
  ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir.
  Ancak, 68 inci maddeye göre kazanılmış hak aylıklarının üzerindeki kadroları işgal edenlerin bu süreleri kadro
  aylığını kazanılmış hak olarak alıncaya kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde doğrudan doğruya dikkate alınır.
  Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenmek
  şartiyle bu süreler fiili hizmet olarak emeklilik mükteseplerinde hesaba katılır.
  Bu memurlara, yukarıda anılan teşkilatta aylıksız izinli olarak çalıştıkları süreler karşılığında, asıl bağlı oldukları
  Kuruluşa karşı herhangi bir mecburi hizmet yüklenemez.
  Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)
  Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;
  a – MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hakkında 4 üncü maddedeki
  sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların hizmete alınmalarında, Başbakan yetkilidir.
  b - MİT Mensuplarından Teşkilat'ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık
  Teşkilatında başka bir göreve, MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.
  Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin intibakı:
  Ek Geçici Madde 49 – (Ek: 30/5/1973 - KHK - 5/18 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerden 30/11/1970 tarihinden önce yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve
  hizmete başlamış olanların 10 ve 11 inci derecelerdeki kanuni yükselme süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri
  ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumları esas alınarak, kademe
  ilerlemesi ve derece yükselmesi, kanuni yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak ettirildikleri kademede
  sayılmak suretiyle değerlendirilir.
  Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hizmet sırasında
  dört yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıldan az sureli yüksek öğrenimi
  tamamlayanlarda üç yılı geçemez.
  Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 12
  nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı değerlendirmede, ayrıca nazara alınır.
  Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamını memuriyet dışında yapanlara iki yılın,
  memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü kadar kıdem verilir.
  30/11/1970 tarihi ile 1/3/1975 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle
  intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.
  Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.
  4270
  Mesleğe 30/11/1970 tarih ile 1/3/1975 tarihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarılı hizmet süreleri 36
  ncı maddenin (A) bendi ile öğrenim durumlarına göre tespit olunacak derece ve kademeleri dikkate alınarak intibaklar yapılır.
  Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır.
  Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı:
  Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK -12; Aynen kabul:
  15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı, sözü edilen
  maddenin değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esasları da gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 üncü
  maddeler esasları dairesinde yapılır.
  Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçları yeni intibaklarına göre hesap edilerek, tespit edilmiş bulunan borç
  buna göre düzeltilir ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir.
  Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.)
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa istinaden öğrenim durumlarına göre
  yükselebilecekleri derecelerin üstündeki kadro aylığını alan personel, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere aldıkları
  aylıkla naklen atanabilirler.
  Yukarıdaki fıkraya göre atama yapılması, genel hükümler dairesinde ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine eşit
  kadrolara atanmalarına engel teşkil etmez.
  Yukarıdaki fıkralara girenler ile yüksek öğrenim görmüş olup da kadro derecelerinin üstünde aylık alanlara, aynı
  dereceden diğer unvanlı memuriyetlere naklen atanmaları halinde, kazanılmış hak olarak aldıkları üst derece aylığının
  verilmesine devam olunur. Bu fıkra hükmü dış kuruluşlara atamada uygulanmaz. Bunların fiilen almakta oldukları aylıkların
  altındaki dereceden bir kadroya atanmaları halinde, haklarında 161 inci madde hükmü uygulanır.
  Bu madde hükümleri ek geçici 6, 9 ve 10 uncu maddeler kapsamına giren personel hakkında da uygulanır.
  Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.)
  Bu Kanuna göre intibakı yapılanlardan yüksek öğrenim görmemiş olanlar; bu Kanunun genel hükümleri gözönüne
  alınmak ve hiç bir şekilde 4 üncü derecenin son kademe aylığını geçmemek şartiyle, değişik 36 ncı maddede, tespit olunan
  sınıflarında öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin bir üst derecesinin son kademesine kadar
  yükseltilebilirler.
  Şu kadar ki, bunlar hakkında derece yükselmesi yapılabilmesi için; ilgililerin intibak ettirildikleri derecelerde,
  öğrenim durumları itibariyle değişik 68 inci maddede tespit olunan asgari bekleme süreleri kadar fiilen çalışmış olmaları
  şarttır.
  Bu madde hükmü, bu Kanuna göre yapılacak intibaklarda dikkate alınmaz.
  4270-1
  Bu madde ile 4 üncü dereceden kadrolara atanma hakkı tanınanlar, yüksek öğrenim şartı aranmaksızın değişik 68 inci
  maddenin 4 ve 5 inci fıkralarına göre 4 üncü derecedeki görevlere 31/12/1973 tarihine kadar atanabilirler.
  Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)
  Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 19/2/1980 - 2261/5 md.)
  Emniyet Örgütü mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; ek ve değişiklikleri,
  ilgili kanun hükmünde kararnameler ve bu yasalara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına
  giren konular, Emniyet Örgütünün hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak özel bir kanunla düzenlenir.
  Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgütü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan söz konusu
  hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 55 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası
  teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri
  kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın
  bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede
  geçmiş sayılır.
  Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli
  keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.
  Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına
  göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.
  Ek Geçici Madde 56 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası
  teselsül ettirilmiştir.) Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır.
  Ek Geçici Madde 57 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası
  teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan
  emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.
  Ek Geçici Madde 58 – (26/6/1984 - KHK - 241/15 md. ile gelen ek geçici madde hükmü olup madde numarası
  teselsül ettirilmiştir.)
  Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar
  memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar,öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, bu
  Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci
  maddesinde sayılan kuruluşlarda 1/3/1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20/12/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun
  hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına
  intibak ettirilebilirler.
  87 nci maddede belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1/3/1975-1/3/1982 tarihleri arasında
  memuriyete geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın
  kazanılmış hak aylıklarının tespitinde birinci fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.
  4270-2
  Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 28/12/1994 - 4065/2 md.)
  Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve
  Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden
  itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre
  yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı
  Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı
  aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
  Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan
  soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için
  yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde – (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/15 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K.
  1992/6 sayılı Kararı ile.)
  Ek Geçici Madde – (Ek : 22/9/1991 - KHK - 458/1 md.)
  Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
  ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260
  sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim
  durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan
  kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
  Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979
  tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine
  eklenir.
  Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre
  verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.
  Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
  yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları
  alanlar hakkında da uygulanır.
  Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun
  Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri
  uygulanır.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler :
  Madde 237 – Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkında:
  a) 31/3/1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında söz konusu
  edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen mali yıl başına kadar
  saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
  b) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/91 md.) 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı, 28/2/1959 tarih
  ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat
  kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini,atanma ve
  yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödenek
  lerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren
  yürürlükten kalkar.
  c) (Ek: 31/7/1970 - 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun
  hükumleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine Maliye
  Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
  4271
  d) (Ek : 31/7/1970 – 1327 /91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır.
  e) (Ek : 31/7/1970 – 1327/91 md.) 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri, 12/10/1960
  tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri saklıdır.
  Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
  f) (Ek : 25/6/1973 – 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200
  üncü maddeleri hükümleri saklıdır.(1)
  Kanunun yürürlüğe girmesi :
  Madde 238 – (Mülga : 23/12/1972 - KHK - 2/5)
  Madde 239 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  ———————————
  (1) 25/6/1973 tarih ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 tarih ve E.
  1973/42, K.1976/48 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
  4272
  4272-1
  I SAYILI CETVEL (Ek:9/4/1990-KHK-418/3 md.; iptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı
  Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)
  HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN
  DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
  a) Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri
  Başkanı(25)
  b) Müsteşarlar, Avrupa Birliği Genel
  Sekreteri (1)
  c) (…) (25) Başbakanlık Teftiş Kurulu
  Başkanı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
  Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil
  Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı,
  Talim veTerbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği
  ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik
  Kurumu Başkanı, (…)(17), Türkiye İstatistik
  Kurumu Başkanı,Yurtdışı Türkler ve Akraba
  Topluluklar Başkanı (5)(8)(9)(13)(14)(20)(24)(25)
  d) GAP İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür,Dil ve
  Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,Toplu Konut
  İdaresi Başkanı ve (...)11 Kamu Ortaklığı İdaresi
  Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık
  Müsteşar Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkan
  Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,
  Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,
  (25)Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri,(10)
  Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını
  kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları ve
  Genel Müdürler, Dışişleri Bakanlığı Stratejik
  Araştırmalar Merkezi Başkanı,(26)Strateji
  Geliştirme Başkanları,(16) Avrupa Birliği Genel
  Sekreter Yardımcıları(2), Yurtdışı Türkler ve
  Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan
  Yardımcısı,(24) Gelir İdaresi Başkan
  Yardımcısı,(18) Sosyal Güvenlik Kurumu
  Başkan Yardımcısı,(8) Bakanlıklar merkez
  teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Özel Çevre
  Koruma Kurumu Başkanı, Özürlüler İdaresi
  Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli
  Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine
  Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Gümrük
  Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Denizcilik
  Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı (6) ile Sigorta
  Denetleme Kurulu Başkanı,
  1
  1
  1
  1
  7000
  6600
  6100
  5500
  8000
  7600
  7000
  6400
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-3, 4272-4 numaralı sayfalara bakınız.
  4272-2
  ÜNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  Türk Patent Enstitüsü Başkanı,(3) Dış Ticaret
  Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu
  Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
  İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
  Başkanı(4) , Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik
  ve Teftiş Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı
  Rehberlik ve Teftiş Başkanı (17)(25)
  e) (...)(10) Başbakan Müşavirleri, Adalet
  Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri (…)(18)
  Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları,
  Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları
  (13)(15)(22)(23)
  f) (…)(25)Bakanlar Kurulu Sekreteri,
  Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği Genel
  Sekreterliği Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve
  Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile
  Atatürk Araştırma Merkezi,Türk Dil Kurumu,
  Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi
  Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü,
  Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane
  Başkanı,(7) (Başbakanlık Yüksek Denetleme
  Kurulu Üyesi,Yüksek Öğretim Kurulu Genel
  Sekreteri,Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri
  (12),Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri
  Yüksek Kurulu Üyesi, (25)GAP İdaresi Başkan
  Yardımcısı,(19) Türk İşbirliği ve Kalkınma
  İdaresi Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi
  Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir) (5)(13)(21)(25)
  1
  1
  4500
  4100
  5300
  4800
  4272-3
  (1) "Avrupa Birliği Genel Sekreteri " ibaresi, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.
  (2) "Avrupa Birliği Gen.Sek.Yardımcıs" ibaresi, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.
  (3) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK’ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 Sayılı Kanun ile değiştirilen
  ya da eklenen unvanlar metne işlenmiştir.544 sayılı KHK ile eklenen "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresi, 6/11/2003 tarihli ve 5000
  sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.
  (4) "Milli.S.Bak.Akaryakıt ik.ve NATO POL Tes.iş.Bşk." ibaresi , 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile metne eklenmiş olup, sözkonusu
  KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaştırılmıştır.
  (5) Türk İş Bir. Kal.İd.Baş., Başk. Yar. ibareleri; 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla eklenmiştir.
  (6) "Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresi, 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla eklenmiştir.
  (7) "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.
  (8) (1/c) bendinde yer alan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" ve (1/d) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı"
  ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (9) “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı” ibaresi 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (10) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (I/e) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi
  bu bentten çıkarılarak "Müsteşar Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere (1/d) bendine eklenmiştir.
  (11) Bu arada yer alan “Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı”na yapılan atıfların 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 7 nci
  maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanına yapılmış sayılacağı, ayrıca aynı Kanunun 6 ncı maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkan ve
  başkan yardımcılarının aylık, ek gösterge,zam ve tazminatları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve
  müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabi olacakları hükme bağlanmıştır.
  (12) Büyükşehir belediye genel sekreteri ile ilgili olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bakınız.
  (13) Bu bölümünün (c) bendine,5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, “Devlet Personel Başkanı,” ibaresinden sonra
  gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkanı,", (e) bendine "Başbakan Müşavirleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkan
  Yardımcıları", (f) bendine "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Vergi Dairesi
  Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (14) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu bölümünün (d) bendinde geçen "DİE Başkanı" ibaresi aynı bölümün
  (c) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (15) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; II sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
  Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi bu bende
  "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" olarak eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-4
  (16) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bende “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Strateji
  Geliştirme Başkanları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (17) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölümün (c) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı"
  ibaresi çıkarılmış, (d) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (18) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (d) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı" ibaresinden önce
  gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yer alan "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları," ibaresi
  cetvelden çıkartılmıştır.
  (19) Bu bentte yer alan “GAP İdaresi Başkan Yardımcısı” ibaresi, Ana.Mah.nin 27/6/2006 tarihli ve E:2006/97 K: 2006/74 sayılı Kararı ile
  iptal edilmiş olup, iptal Kararının resmi gazete’de yayım tarihi olan 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl sonra yürürlüğe
  girmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonra 25/5/2007 tarihli ve 5670 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 1/11/2007 tarihinden geçerli olmak
  üzere yeniden eklenmiştir.
  (20) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle (c) bendine “Devlet Personel Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (21) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (f) bendine “Başbakanlık Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (22) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle (e) bendine “Başbakan Müşavirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
  Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (23) 25/2/2010 tarihli ve 5953 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle (e) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları” ibaresinden
  sonra gelmek üzere “, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (24) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bölümün (c) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı” ibaresi, (d) bendine “Avrupa Birliği Genel Sekreter
  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,” ibaresi
  eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (25) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümün (c) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanı,” ibaresi bu
  bentten çıkarılmış ve aynı bölümün (a) bendine “Başbakanlık Müsteşarı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanı”
  ibaresi, aynı bölümün (f) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,” ibaresi bu
  bentten çıkarılmış ve aynı bölümün (d) bendine “Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri
  Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,” ibaresi, aynı bölümün (f)
  bendine “Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,” ibaresi, aynı bölümün (d)
  bendine “Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik
  ve Teftiş Başkanı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (26) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bölümün (d) bendine"Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-5
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren
  fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel
  yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek
  içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı
  sonunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel
  kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en
  az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine
  bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek)
  atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık,
  Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel
  Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük
  Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri
  Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Devlet
  Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek
  Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek
  Memurları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları
  ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli
  Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine
  Uzmanları (1) Sigorta Denetleme Uzmanları ile
  Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret
  Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri,
  Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Gelirler
  Kontrolörleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve
  Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel
  Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri
  Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal
  Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik
  Uzmanları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
  İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
  Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik
  Kurumu Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali
  Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre
  atanan İç Denetçiler, Eğitim Müfettişleri
  (1)(9)(10)(14)(15) (16)(17) (22)(24)
  1
  2
  3
  4
  4
  5
  6
  7
  8
  3200
  2600
  1900
  1450
  1450
  1100
  950
  850
  750
  3600
  3000
  2200
  1600
  1600
  1300
  1150
  950
  850
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-7, 4272-8 numaralı sayfalara bakınız.
  4272-6
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  h) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren
  fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel
  yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek
  içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı
  sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları, Afet
  ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, (21) Maliye
  Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, Konsolosluk
  ve İhtisas Memurları,(26)(…)(17), Çalışma
  Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları,
  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,(7) Mali
  Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe
  Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet
  Malları Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali
  Hizmetler Uzmanları,(16) Milli Emlak
  Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye
  Uzmanı, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B
  Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama
  Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları,(5)
  Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları,
  (13) Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları,(12)
  Kadının Statüsü uzmanları,(11) (…) (17),(8) Kültür ve
  Turizm Uzmanları,(4) Ulaştırma ve Haberleşme
  Uzmanları, (19) Vakıf Uzmanları,(18)Diyanet İşleri
  Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu
  Uzmanları,(25) Sanayi ve Ticaret Uzmanları (...)(2)
  Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları,
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
  Uzmanları, (23) (…) (17) , Teknik Yardım
  Uzmanları(3),(Ek İbare: 19/6/1994-KHK-543)
  En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren
  Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak
  sınav sonucunda denetmen yardımcısı
  kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu
  kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki
  çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla
  Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli
  Emlak Denetmeni, Dış Ticarette
  Standardizasyon Denetmenleri, Tapu ve
  Kadastro Denetmenleri, İstihdam ve Meslek
  Uzmanları, (6) Marka Uzmanı, Patent Uzmanı,
  kadrosuna atanmış olanlar. (1)(10)(20)(25)(26)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1900
  1350
  1000
  900
  800
  700
  450
  400
  2200
  1600
  1200
  1100
  900
  800
  500
  450
  4272-7
  (1) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 543, 544 sayılı ve 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK’ler ve 9/12/1994
  tarih ve 4059 sayılı, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı, 7/6/2000 tarih ve 4576 sayılı Kanunlar ve 616, 617, 618 ve 619 sayılı KHK'ler ile
  eklenen Sosyal Sigorta Uzmanları, Başkanlık Müfettişleri, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma
  Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri unvanları, sözkonusu
  KHK'lerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenen ve
  5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı, 544 sayılı KHK ile eklenen "Marka Uzmanı","Patent Uzmanı" ibareleri 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı
  Kanun ile Kanunlaşmış, değiştirilerek kanunlaşan "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Bakanlığı
  Müfettişleri" ibaresi metne işlenmiştir.
  (2) Bu arada yeralan 2/6/1994 tarih ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvanlar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarih ve E.1994/58,
  K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmıştır.
  (3) "Teknik Yardım Uzmanları" ibaresi,, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla getirilmiştir.
  (4) "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.
  (5) "Çevre Uzmanları" ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 inci maddesiyle, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (6) "İstihdam ve Meslek Uzmanları" ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir
  (7) "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (8) "Bağ-Kur Denetmenleriı" ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiş, 27/6/2000
  tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibaresi, "A.B." olarak değiştirilmiştir.
  (9) "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle “İçişleri Bakanlığı
  Dernekler Denetçileri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (10) “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonra gelen “Başkanlık Müfettişleri” ile “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibareleri 29/7/2003
  tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (11) "Kadının Statüsü uzmanları" ibaresi, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (12) "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları" ibaresi, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (13) "Sosyal Yardım Uzmanları" ibaresi, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (14) Bu bende, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret
  Kontrolörleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelirler Kontrolörleri," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (15) Bu bende, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları" ibaresi eklenmiş ve
  metne işlenmiştir.
  4272-8
  (16) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (g) bendinin sonuna "ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
  Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," ibaresi; (h) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî
  Hizmetler Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (17) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (g) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri,
  Sigorta Müfettişleri," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları," şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde
  yer alan "Bağ-Kur Denetmenleri,", "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri metinden çıkarılmıştır.
  (18) Bu bende, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Vakıf Uzmanları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (19) Bu bende, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle “Kültür ve Turizm Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (20) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle,“Tüketici ve Rekabet Uzmanları” ibaresi, “Sanayi ve Ticaret Uzmanları”
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (21) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle (h) bendine “Devlet Personel Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (22) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (g) bendine “Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri,”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (23) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu madesiyle, bu bende “Gümrük Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı
  Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (24) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bende “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali
  Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “Eğitim Müfettişleri” ibaresi
  eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (25) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümün (h) bendine “Vakıf Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (26) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bölümün (h) bendine "Devlet Bütçe Uzmanları," ibaresinden sonra
  gelmek üzere "Konsolosluk ve İhtisas Memurları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-9
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
  dışında kalanlardan,
  1. Yükseköğretim görenler,
  2.Diğerleri,
  II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
  a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl
  süreli yükseköğretim veren fakülte veya
  yüksekokullardan mezun olarak
  yürürlükteki hükümlere göre Yüksek
  Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve
  Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı
  unvanını almış olanlar (1)
  b) (Değişik: 1/5/2003-4856/42/d md.)
  Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl
  süreli yükseköğretim veren fakülte ve
  yüksekokullardan mezun olarak
  yürürlükteki hükümlere göre Jeolog,
  Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog,
  Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi,
  Yöneylemci (hareket araştırmacısı),
  Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve
  Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik
  Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,
  c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda
  sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim
  mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker
  unvanını almış olanlar,
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  1900
  1350
  900
  700
  1350
  1000
  750
  600
  3200
  2600
  1900
  1450
  1100
  950
  850
  750
  2600
  1900
  1350
  1300
  1000
  9800
  800
  700
  1900
  1350
  1300
  900
  2200
  1600
  1100
  800
  1500
  1100
  800
  650
  3600
  3000
  2200
  1600
  1300
  1150
  950
  850
  3000
  2200
  1600
  1500
  1200
  1100
  900
  800
  2200
  1600
  1500
  1100
  ––––––––––––
  (1) Anayasa Mahkemesinin 30/1/1997 tarih ve E.1997/17, K.1997/6 sayılı Kararı ile “Şehir Plancısı, Bölge Plancısı” sözcükleri iptal edilmiş
  olup, daha sonra 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle (a) sırasına “ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı” ibaresi
  eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-10
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda
  sayılanlar dışında kalanlar,
  III– SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden
  düzenleme: 31/7/2003-4969/4 md.) (1)
  a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman
  Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı,
  Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen
  dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu
  dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile
  kazanmış bulunanlar
  b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri
  c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda
  sayılanlar dışında kalanlardan;
  1. Yüksek öğrenim görenler
  2. Diğerleri
  IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ
  SINIFI (Değişik: 3/4/1998 - 4359/3 md.)
  Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
  a) (Mülga: 4/6/2010-5984/4 md.)
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  1350
  1000
  570
  600
  3200
  2600
  1900
  1450
  1100
  950
  850
  750
  1900
  1350
  1000
  900
  800
  700
  450
  400
  1500
  1100
  800
  650
  3600
  3000
  2200
  1600
  1300
  1150
  950
  850
  3000
  2200
  1600
  1500
  1200
  1100
  900
  800
  2200
  1600
  1100
  800
  1500
  1100
  800
  650
  ––––––––––––––
  (1) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “yeniden düzenleme” ibaresi yer aldığı için metne bu şekilde işlenmiştir.
  4272-11
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  b) Öğretmen ve diğer personel
  V. AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden
  düzenleme:17/9/2004-5234/1 md.) (1)
  Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
  VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI (Değişik:
  1/7/2010-6002/21 md.)
  Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan,
  a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim
  mezunları
  b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek
  öğrenim mezunları
  c) Diğerleri
  VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
  a) Emniyet Genel Müdürü,
  b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve
  Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara,
  İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  1
  1
  2600
  1900
  1350
  1300
  1000
  900
  800
  700
  6100
  3800
  3000
  2200
  1600
  1100
  900
  800
  500
  450
  3000
  2200
  1600
  1500
  1200
  1100
  900
  800
  3000
  2200
  1600
  1100
  900
  800
  500
  450
  2200
  1600
  1100
  800
  1500
  1100
  800
  650
  7000
  4300
  (1) 1 inci ve 3 üncü derecelerin ek göstergeleri, Ana.Mah.nin 11/9/2003 tarihli ve E.:2003/77, K.:2003/81 sayılı ve 27/1/2004 tarihli ve E.:2004/6, K.:2004/5
  sayılı Kararı ile iptal edilmiş, daha sonra 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Avukatlık Hizmetleri Sınıfının ek göstergeleri
  yeniden düzenlenmiştir.
  4272-12
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf
  Emniyet Müdürleri, (1)
  d) Kadroları bu sınıfa dahil olupda Emniyet
  Müdürü sıfatını kazanmış olanlar
  e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda
  sayılanlar dışında kalanlardan
  aa) Yüksek Öğrenimliler
  bb) Diğerleri
  1
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  3200
  2600
  1900
  1350
  900
  1900
  1350
  900
  700
  1350
  1000
  750
  600
  3600
  3000
  2200
  1600
  1100
  2200
  1600
  1100
  800
  1500
  1100
  800
  650
  (1) 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, “İl Emniyet Müdürleri” ibaresi, “Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri”
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-13
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  VIII. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ
  HİZMETLERİ SINIFI
  a) Müsteşar, Kamu Düzeni ve Güvenliği
  Müsteşarı, (1)
  b) Vali,
  c) (Ek: 1/7/2006-5540/6 md.) Birinci Sınıf
  Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare
  Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için
  belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük
  olmamak üzere)
  d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda
  sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin
  kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare
  Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için
  belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük
  olmamak üzere)(2)
  1
  1
  1 inci
  dere
  cenin 4
  üncü
  kademesi
  1 inci
  dere
  cenin 4
  üncü
  kademesi
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  6600
  6100
  4100
  3500
  3200
  2600
  1900
  1800
  1450
  1350
  1100
  950
  7600
  7000
  5800
  4800
  4000
  3600
  3000
  2300
  2200
  1600
  1500
  1300
  1150
  ________________
  (1) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "Müsteşar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu
  Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) 1/7/2006 tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “(c)” bendi eklenmiş ve mevcut “(c)” bendi, “(d)” bendi olarak teselsül
  ettirilmiştir.
  4272-14
  II SAYILI CETVEL (Ek cetvel: 9/4/1990 – KHK-418/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 5/2/1992 tarih
  ve E.1990/22, K.1992/6 sayı kararı ile; Yeniden düzenleme:18/5/1994 – KHK – 527/3 md.)
  KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE
  BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
  Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan
  Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık
  Basın Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Elçi,
  Müsteşar, I.Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik
  I.Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı
  Hizmet Birimi), Milli Kütüphane Başkan
  Yardımcısı(1), Mali Suçları Araştırma Kurulu
  Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı,
  Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika
  Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı
  Eğitim Merkezi Sekreteri, İl İdare Kurulu üyesi
  Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve
  İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri
  (…) (11), Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen
  Kurulu Üyesi,(...) (2), Maliye Başkanı, (…) (11)
  ,Milli Emlak Dairesi Başkanı olanlar (3) (13)
  1
  3200
  3600
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-17, 4272-18 numaralı sayfalara bakınız.
  4272-15
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek
  Göstergeler
  2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE
  İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK
  ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
  Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi,
  A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı
  Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü
  Başkan Yardımcısı.(3) Atom Enerjisi Kurumu
  Başkan Yard., Özel Çevre Koruma Kurumu
  Başkan Yardımcısı, Özürlüler İdaresi Başkan
  Yardımcısı, (…) (19), Adli Tıp Kurumu Başkan
  Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
  Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk
  Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk
  Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan
  Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı
  Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
  İşletme Başkan Yardımcısı, Devlet Planlama
  Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa
  Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri, Devlet
  Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet
  Birimi), Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret
  Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı
  Hizmet Birimi), Türkiye İstatistik Kurumu Daire
  Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
  Başkanlığı Daire Başkanı, (20) Gelir İdaresi Daire
  Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi
  Başkanlığı Daire Başkanı, Vergi Dairesi
  Başkanı,Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal
  Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi
  Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan
  Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik
  Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı,
  Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire
  Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara,
  İstanbul, İzmir)(14), Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş
  ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik
  Kurulu Başkanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü
  1
  3200
  3600
  4272-16
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek Göstergeler
  Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Yükseköğretim
  Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı,
  Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite
  Genel Sekreteri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, (…) (21)
  Müşavir (Müsteşarlıklarda), I. Hukuk Müşaviri,
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Gümrük
  ve Muhafaza Başmüdürü
  (Ankara,İstanbul,İzmir), Serbest Bölge
  Müdürü,(3) Türkiye İstatistik Kurumu Bölge
  Müdürü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire
  Başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık
  Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire
  Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı
  Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü,
  Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi, (21)
  Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana
  ve Yardımcı Hizmet Birimi) (4)(6)(7) (8)(10)(12)
  (15)(16)(17)(18)(21)
  3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE
  İLGİLİ KURULUŞLARDA
  Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü,
  Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı
  (9) ,Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür
  Yardımcıları,(5)
  1
  3200
  3600
  4272-17
  (1) Burada yeralan, "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle çıkarılmış ve söz
  konusu Kanun ile aynı yere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) Bu arada yer alan”Gümrükler Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir),Gümrükler Muhafaza Başmüdürü
  (Ankara,İstanbul,İzmir)”ibareleri19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere
  metinden çıkarılmıştır.
  (3) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK’ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve
  4208 sayılı Kanunlar 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı ve KHK’ler ile değiştirilen ya da eklenen unvanlar metne işlenmiştir. 613 sayılı
  KHK, 5/4/2001 tarihli ve 4636, 544 sayılı KHK ile eklenen "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi, 6/11/2003 tarihli ve 5000
  sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır. 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK ile eklenen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanı"
  ibaresi sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptali nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
  (4) “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları” ibaresi 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup metne
  işlenmiştir.
  (5) 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK ile eklenen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal
  Sigortalar Kurumu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı unvanları sözkonusu KHK'nin Anayasa
  Mahkemesince iptal olması nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
  (6) "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
  Merkezi Başkanı" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.
  (7) “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları” ibaresi 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle
  eklenmiştir.
  (8) “Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü” ibaresinden sonra yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü
  (Ankara,İstanbul,İzmir)”îbaresi 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere
  eklenmiştir.
  (9) Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ile ilgili olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bakınız.
  (10) Bu bölüme 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, "Genel Müdür Yardımcısı" ibaresinden önce gelmek üzere
  "Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (11) Bu aralarda yer alan "Defterdar" ibaresinden sonra gelen "(Ankara, İstanbul, İzmir)" ve "Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi
  Başkanı" ibareleri, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  (12) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu bölümde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı"
  ibaresi I sayılı Cetvelin (e) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" olarak, ayrıca Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret
  Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Daire
  Başkanı" ibaresi, "Serbest Bölge Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü" ibaresi eklenmiş
  ve metne işlenmiştir.
  4272-18
  (13) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümde yer alan "Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir),
  Defterdar, Bayındırlık ve İskân Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibaresi "İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara,
  İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire
  Başkanları" ibaresi çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu
  İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara,
  İstanbul, İzmir)" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (15) Bu bölüme, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı” ibaresinden sonra
  gelmek üzere "Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (16) 31/7/2008 tarihli ve 5797 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bölümde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire
  Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (17) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu bölüme “Gelir İdaresi Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (18) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bölümde yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter
  Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (19) 25/2/2010 tarihli ve 5953 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu bölümde yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı
  İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  (20) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bölüme “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı,” ibaresinden
  sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (21) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümde yer alan “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme
  Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir),” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır, “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire
  Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire
  Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi,”
  ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-19
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak
  Ek
  Göstergeler
  4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
  Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü,
  (...)(1), Genel Müdürlük ve Başbakanlık Daire
  Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,
  Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı(2),
  Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma
  Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık
  Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, (…) (6), Askeri
  Defterdar, (…) (6) Muhasebe Müdürü, (…) (6)
  Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, (…) (6)
  Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve
  Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje
  Müdürü, (7) (...) (3), Bayındırlık ve İskan Müdürü,
  İstanbul Atatürk Kül.Mer.Müdürü, Müze
  Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü
  (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü,
  Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi
  Sağlığı ve İş Güvenliği Ens. Müd., Gemi Sürvey
  Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve
  Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü,
  Defterdar Yardımcısı,(...)(3) , Mal Müdürü,(...)(4)
  (…) (6) Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze
  Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı),(5)
  1
  2600
  3000
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-20 numaralı sayfaya bakınız.
  4272-20
  (1) Bu arada yeralan, "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle
  çıkartılmıştır.
  (2) 19/2/1998 tarih ve 98/10668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri” ünvanından sonra gelmek üzere,
  19/1/1998 tarihinden geçerli olarak, “Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı” ünvanı eklenmiştir.
  (3) Bu aralarda yer alan “Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü”, “Gümrükler Başmüdür Yrd.,Gümrük Muhafaza
  Başmüdür Yrd.”ibareleri 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 29/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere metinden
  çıkarılmıştır.
  (4) Bu arada yeralan unvanlar 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı KHK’nin 18 inci maddesi ile metinden çıkarılmıştır.
  (5) 14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı)” ibaresi eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (6) Bu aralarda yer alan sırasıyla "Defterdar,", "Vergi Dairesi Müdürü,", "Gelir Müdürü,", "Takdir Komisyonu Başkanı,", "Bilgi İşlem
  Merkezi Müdürü (Maliye Bakanlığı Bölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi Müdürü (Maliye Bakanlığı),"
  ibareleri, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  (7) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu bölümde yer alan ''Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü," ibaresinden sonra
  gelmek üzere "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-21
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  5-YARGI KURULUŞLARI BAĞLI VE İLGİLİ
  KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM
  KURULUŞLARINDA
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
  Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı
  Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık
  Müşavirleri ile Basın Müşaviri, (10) Hukuk
  Müşaviri,İstatistik Müşaviri, (7) Daire Başkanı, Gelir
  İdaresi Grup Başkanı, (6) Hazine Saymanı, Genel
  Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
  Araştırma Merkezi Başkan
  Yardımcısı(1)R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı,Gümrük
  ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş
  Müdür Yardımcısı, (2) Bölge Müdürü, Bölge Müdür
  Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı,(3) İl
  Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü,
  (9) (...) (4), Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, (7)
  Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
  Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem
  Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi
  Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,(11) Sosyal
  Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal
  Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar
  Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar
  Kurumu Hastane Müdürü,(8) (…) (11) Savunma
  Sekreteri(5), Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü, Tapu
  ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü,Tapu ve Kadastro
  Kurs Müdürü,Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik
  Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı,
  Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve
  İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi
  Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç.
  Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim
  Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi
  Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Kadastro
  Müdürü, Kambiyo Müdürü, (...)(3) Borsa Komiseri,
  Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma
  Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, (6) Gelir
  İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge
  İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli
  Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu
  Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme
  Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü,
  Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte
  Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis
  Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-22 numaralı sayfaya bakınız.
  4272-22
  (1) 24/8/2000 tarih ve 618 sayılı KHK ile değiştirilen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı" unvanı, sözkonusu
  KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunda yer alan ile
  yapılan "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
  Başkan Yardımcısı olarak değiştirilmiştir." hükmüne binaen bu değişiklik metne işlenmiştir.
  (2) “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür Yardımcısı”ibaresi 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı
  Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.
  (3) 9/12/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle;“Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı”
  ibareleri bölüme eklenmiş,“İhracat Müdürü” ibaresi bölümden çıkartılmıştır.
  (4) 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK ile eklenen Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü, SSK Sağlık İşletmesi
  Müdürü unvanları sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
  (5) 7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “İl Müftüsü” unvanından sonra gelmek üzere, 12/10/1999 tarihinden
  geçerli olarak, “Savunma Sekreteri” unvanı eklenmiştir.
  (6) Bu bölüme 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir
  İdaresi Grup Başkanı,” ve “Bölge Başmüdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi
  Müdürü,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (7) Bu bölüme;10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye
  İstatistik Kurumunda Müdür" ibaresi, "Hukuk Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstatistik Müşaviri," ibaresi eklenmiş ve
  metne işlenmiştir.
  (8) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle;”İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere ,” Sosyal Sigortalar Kurumu
  Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar
  Kurumu Hastane Müdürü,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (9) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu bölüme “İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil
  Durum Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (10) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bölüme “Başhukuk Müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (11) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümde yer alan 5- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
  Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “İl Müftüsü,” ibaresi metinden çıkarılmış, “Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür,”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem
  Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-23
  UNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  Çiftlik Müdürü,
  Kuruluş Müdürü,
  Banka Şubesi Müdürü,
  T.C. Ziraat Bankası,
  T.Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel
  Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden;
  -Ticari Krediler Müdürü,
  -Sanayi Kredileri Müdürü,
  -Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü,
  -Zirai Krediler Müdürü,
  -Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü,
  -Su Ürünleri Kredileri Müdürü,
  -Kooperatif Kredileri Müdürü,
  -Kooperatifler Müdürü,
  -İpotekli Krediler Müdürü,
  -Fon Kredileri Müdürü,
  -Para ve Tahvil Müdürü,
  -Tahvilat Müdürü,
  -Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü,
  -Para ve Menkul Kıymetler Müdürü,
  -Banka Hizmetleri Müdürü,
  -Dış Muameleler Müdürü,
  -Dış İlişkiler Müdürü,
  -İstihbarat Müdürü,
  -Proje Müdürü,
  -Genel Muhasebe Müdürü,
  -Muhasebe Müdürü,
  -Personel Müdürü,
  -Malzeme ve Satınalma Müdürü,
  -İnşaat Müdürü,
  -Emlak Müdürü,
  -İnşaat ve Proje Müdürü,
  -Emlak İşleri Müdürü,
  -Otomasyon Müdürü,
  -Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,Özel tarımsal Krediler
  Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü,Sistem Servisleri
  Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi
  Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü,
  Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler
  Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü,
  Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü,
  Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü,
  Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık
  Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon
  Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve
  Geliştirme Müdürü,
  4272-24
  ÜNVANI
  Derece
  1/1/1994’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  1/1/1995’den
  İtibaren
  Uygulanacak Ek
  Göstergeler
  Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi
  Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez
  Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme
  Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü,
  Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat ve
  Emlak Müdürü, Araştırma, Geliştirme ve Planlama
  Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler
  Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü,
  Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin
  Kurulu Başkanı olanlar( 1) , Sosyal Güvenlik İl Müdürü
  (2)
  6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ
  KURULUŞLARDA
  Daire Başkanı,
  Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I.
  Hukuk Müşaviri, (3)
  Belediye Başkan Yardımcısı,
  Boğaziçi İmar Müdürü,
  İl Afet ve Acil Durum Müdürü, (4)
  Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü, (4)
  Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı
  1
  1
  2600
  2600
  3000
  3000
  ______________
  (1)“Bilgi İşlem Merkezi Müdürü” ibaresinden sonra yer alan unvanlar; 7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,
  12/10/1999 tarihinden geçerli olarak eklenmiş olup, metne işlenmiştir.
  (2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle;bu bölüme “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresi eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (3)7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile “Büyükşehir Belediyesi I.Hukuk Müşaviri” ibaresi, 12/10/1999 tarihinden
  geçerli olarak “Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri” şeklinde değiştirilmiştir.
  (4) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu bölüme “Boğaziçi İmar Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl
  Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-25
  III SAYILI CETVEL
  SAYIŞTAY BAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SAYIŞTAY MESLEK
  MENSUPLARI VE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ
  EK GÖSTERGELERİ
  (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/3 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı
  ile;)
  IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.;
  Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.)
  IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
  Sıra Tazminat
  No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri
  1 Başbakanlık Müsteşarı 15.000
  2 (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) a) Diyanet İşleri Başkanı 13.000
  b) Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri 10.000
  3 Büyükelçiler (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu
  düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
  İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu
  Başkanı, (2)(4) 7.000
  4 a) Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen kadrolara atanmış olanlar(5)
  b) 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B'
  bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar 4.500
  c) (Ek: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri
  5 a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında
  sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış
  olanlar
  b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer
  Kurum Başkan Yardımcıları
  c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve
  Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), (…) (3), Sosyal Güvenlik Kurumu Daire
  Başkanları, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali
  Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
  İşletme Başkan Yardımcısı(2)(4)
  d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
  Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk
  Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)(4)
  e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş
  Başkanı(6)
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-26 numaralı sayfaya bakınız.
  4272-26
  (1) Bu ibare 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.
  (2) Bu ibareler, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636
  sayılı Kanun ile değiştirilerek kanunlaşmıştır.
  (3) Bu sıraya, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunla “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları,” ibaresi eklenmiş ve daha
  sonra 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle aynı ibare yürürlükten kaldırılmıştır.
  (4) 3 üncü sırada yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve
  Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendinde yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ibareleri, 16/7/2003
  tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra 16/5/2006 tarihli ve 5502 saylı Kanunun 42 nci maddesiyle;
  (5/c)bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkartılarak, "Sosyal
  Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (5) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri” ibaresi
  metinden çıkarılarak yerine “Başbakan Müşavirleri” ibaresi eklenmiştir.
  (6) Bu bendin sonuna, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş
  Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4272-27
  Sıra Tazminat
  No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri
  f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri,
  İl Müftüleri ve Vali Yardımcıları (12) 3.000
  6 a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;
  1. (Değişik: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık
  unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
  2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı
  olmak şartıyla) 3.000
  b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla,
  1. Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında
  görev yapanlar,
  2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı
  olmak şartıyla) 2.000
  7 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil
  Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir
  İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,(1) Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
  Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel
  Sekreterleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü (5)(7)(12)2.000
  8 a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış
  ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık
  Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Hesap
  Uzmanları, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli
  Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri
  Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel
  Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı
  Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler
  Denetçileri(2)(3)(4)(6)(10) 2.000
  Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-29 numaralı sayfaya bakınız.
  4272-28
  b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci
  derecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Avrupa Birliği
  İşleri Uzmanları ile Dış Ticaret Uzmanları(11) 2.000
  c) (Ek: 22/12/2005-5436/13 md.) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler2.000
  d) (Ek: 21/3/2006 – 5473/3 md.) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş,
  mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında
  başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim
  ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir
  belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri 1.000
  9 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;
  a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl
  Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik
  İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir) (8)(12) 1.500
  b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik
  İl Müdürleri (8)(12) 1.000
  10 a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan
  sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9)
  2.000
  b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43
  üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9) 1.000
  4272-29
  (1) Burada yer alan “Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı” ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle
  eklenmiştir.
  (2)“Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı
  KHK ile eklenen ve 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşan ibareler metne işlenmiş, 616 sayılı KHK
  ile eklenen “Sosyal Siortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibareleri ise sözkonusu KHK’nin Anayasa
  Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.
  (3)“İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  (4) “ Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibaresi, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci
  maddesiyle eklenmiş, daha sonra bu ibare 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle “Sosyal Güvenlik Kurumu
  Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (5) Bu sıraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve
  Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç)," ibaresinden sonra
  gelmek üzere "Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (6) Bu bentteki "Müsteşarlık kontrolörleri," ibaresi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Müsteşarlık ve Başkanlık
  kontrolörleri," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (7) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, "(Bütçe Dairesi Başkanı hariç)" ibaresi, "(Bütçe Dairesi Başkanı dahil)"
  şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (8) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere
  ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere
  ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (9) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (a) bendinde yer alan "5, 6, 7 ve 8 inci sıralarda" ibaresi "5, 6 ve 7 nci sıralar
  ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde" şeklinde, (b) bendinde yer alan "9 uncu sırada" ibaresi ise "8 inci sıranın (d) bendi ile 9
  uncu sırada" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (10) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle "Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere
  "Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (11) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (b) bendinde yer alan “Hazine Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (12) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu cetvelin 5 inci sırasının (f) bendine “İl Emniyet Müdürleri” ibaresinden
  sonra gelmek üzere “, İl Müftüleri” ibaresi eklenmiş, 7 nci sırasında yer alan “ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları”
  ibaresi “, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü” olarak değiştirilmiş, 9 uncu sırasının (a) bendine “İl Emniyet
  Müdürleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Müftüleri,”, (b) bendine “İl Emniyet Müdürleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl
  Müftüleri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  4273
  14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
  HÜKÜMLER
  15/5/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 – Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni
  derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
  geçici 1 inci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine
  göre devam olunur. 1/3/1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemlemleri söz konusu
  Kararname hükümlerine göre yapılır.
  Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.
  Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hükümlere göre
  işlem yapılır.
  Bu Kanuna göre yapılacak intibak esasları:
  Geçici Madde 2 – Evvelce 1/3/1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların
  intibakı 1/3/1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir.
  Bu Kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 1/3/1975
  tarihinden itibaren başlanacağı:
  Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının ödenmesine devam
  olunur.
  Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun görevlerinden
  ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle, 1/3/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar geçen süre için bir
  fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı
  ödenmez.
  Ancak, 1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak
  ödenir.
  Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/3/1975 tarihi arasında yaş haddi,
  maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacak
  intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır
  ve farkları 1/3/1975 tarihinde ödenir.
  1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin askerlikte
  geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ek geçici
  2 nci maddesinin (C) bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle
  aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler
  1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir.
  Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci
  maddesiyle getirilen ve 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Ka4274
  nun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Ek madde 1/3/1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi
  yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili
  kurum, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1/7/1974 ten önce çıkarılacak
  kararname ile kararlaştırılır.
  Geçici Madde 5 – 1/3/1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Muavini, sivil
  başmemur (dedektif), sivil memur (Dedektif), mali polis mütehassısı, mali polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okulları
  dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır.
  Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.
  Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki
  başlangıç dereceleri nazara alınır.
  Geçici Madde 6 – Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı
  Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis
  edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan degişiklikler geçerlidir.
  Geçici Madde 7 – 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya kadar ilgili
  bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademe
  aylığına kadar yükselebilirler.
  Geçici Madde 8 – İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
  Hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir.
  Geçici Madde 9 – 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek maddenin son fıkrasında yer
  alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve zamların 1975 Mali yılına münhasır
  olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydi ile Bakanlar Kurulunca tespit
  olunabilir.
  2/2/1981 tarihli ve 2381 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde – Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.(1)
  20/8/1981 tarihli ve 2509 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde – Adalet Bakanlığında mevcut Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık Müşavirliği, Bakanlık özel
  Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği unvanları ve kadroları kaldırılmıştır.
  Yukarıdaki fıkra hükümleri gereğince unvanları ve kadroları kaldırılanların şahıslarına bağlı ve görevleri süresince
  geçerli olmak kaydıyla Adalet Bakanlığına aşağıdaki kadrolar ek olarak tahsis edilmiştir.
  Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda halen görevli bulunanlar bu Kanunla verilen emekli mükteseplerine uygun
  kadrolara en geç bir ay içinde atanırlar ve bunlar atandıkları görevin unvanını taşırlar.
  ——————————
  (1) Bu madde 134 üncü maddenin ilk fıkrası ile ilgilidir.
  4275
  Ek Kadrolar
  Derece Sınıf Adet
  1 Genel İdare Hizmetleri 1
  2 ” ” ” 4
  5 ” ” ” 2
  7 ” ” ” 1
  9 ” ” ” 2
  12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 – Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana
  gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
  Geçici Madde 2 – Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan
  fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında Kadro Kanunu;
  bunlar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memurları hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme
  yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarında
  bulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar
  Kurulunca tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanmasına devam olunur.
  Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 2,
  3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin bu Kanunla yeniden düzenlenen (B)
  bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre
  başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde çalıştırılabilirler ve bu
  sürece aynı haklardan yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara
  atanırlar.
  Geçici Madde 4 – (Değişik: 30/12/1982 - 2771/8 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla
  kaldırılan 190 ve Ek Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye
  devredilmiştir.
  Özel hesapta toplanmış olup 1/1/1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaşma Kurumu
  kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade edilir.
  Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanında kullanılmış
  miktarı 8/7/1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcut ve
  alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu
  amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden
  açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup
  işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı
  yetkilidir.
  Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne suretle olursa olsun (T.C. Emekli
  Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için
  4276
  ayrılanlar hariç) görevlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1/3/1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat
  munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birikmiş
  kesenekleri iade edilir.
  1/3/1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her türlü vergi, resim
  ve harçtan muaftır.
  Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı
  maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylık
  göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31/12/1982 tarihine kadar ayrıca
  ödenmeye devam olunur.
  Aylık Ödenecek
  Göstergeler Miktar (TL.)
  380 1 650
  385 1 550
  390 1 450
  395 1 350
  400 1 250
  405 1 150
  410 1 050
  415 950
  420 850
  425 750
  430 650
  435 550
  440 450
  450 300
  460 150
  Yukarıda belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasını gerektiren bir değişikliğin meydana
  gelmesi halinde bu miktarların ödenmesi durdurulur.
  Geçici Madde 6 – Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek
  Maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen özel Hizmet Tazminatı, 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 1
  inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.
  Geçici Madde 7 – 1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Devlet Denetleme Kurulu
  Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen
  (c) bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.
  Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek Devlet memuru aylığının (ek
  gösterge dahil) % 20'sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince tespit olunur.(1)
  ———————————
  (1) Bu fıkradaki % 20'lik tazminat oranı, 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı K.H.K.'nin 27 nci maddesi ile % 40'a
  yükseltilmiştir.
  4277
  2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitinde bu
  tazminat ayrıca dikkate alınmaz.
  Geçici Madde 8 – 23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında
  Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 1 inci maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir.
  Geçici Madde 9 – Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden bu Kanunun
  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına
  göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü
  maddeleri hükümleri, 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1/3/1979 tarihinde
  görevli olanlar için ayrıca 20/2/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit
  edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
  Geçici Madde 10 – (Ek: 30/12/1982 - 2771/9 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü
  maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1/3/1982 tarihine kadar
  kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j)
  fıkrası hükümleri uygulanır.
  24/2/1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesi:
  Geçici Madde 5 – 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı
  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu
  Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun
  Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli
  ve 657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
  14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN KANUN
  HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ
  1) 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri:
  Bu kararnameye göre yapılacak intibakların esasları:
  Geçici Madde 1 – 30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 1327 Sayılı Kanuna göre
  yapılan intibaklar, 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde
  1/6/1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden
  düzenlenir.
  Bu düzenlemede 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süreleri, ilgililerin
  intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci
  maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek
  suretiyle dikkate alınır.
  Şu kadarki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra ile
  değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinden sayılır.
  4278
  Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda değerlendirilecek bu süre öğrenim
  durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.
  Bu Kararname ile yapılan intibaklar sonunda memurlar lehine doğan farkların 1/6/1973 den itibaren ödeneceği:
  Geçici Madde 2 – (Birinci fıkra ile ikinci fıkra-son cümlesi hariç-iptal: Anayasa Mahkemesinin 8/10/1974 tarih
  E. 1974/18 K. 1974/42 sayılı kararı)
  Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.
  (Üçüncü fıkra İptal: Ana Mah. 8/10/1974 tarih ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı kararı)
  İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu derece ve kademeden aşağı ise,
  aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu
  yükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri
  geçemez.
  Şu kadar ki, bunlardan 1/6/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet,
  yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu karaname ile getirilen intibak hükümlerinin
  uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek
  farkları ilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.
  Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/6/1973 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle
  haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak
  aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.
  2) 30/5/1973 tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı K.H.K.'ye eklenen hükümleri:
  Geçici Madde 3 – Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 1/6/1973 tarihine kadar
  tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak
  kaydiyle aylıklarının geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.
  İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin
  hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler
  üzerinden ödenir.
  Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1/10/1973 tarihini geçemez.
  Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları hakkında intibak hükümlerinin uygulanması
  sonucunda ulaştıkları dereceleri, yurt dışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin (B) bendine göre
  işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkür maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle
  bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir değişiklik yapılmadıkça)
  31/5/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.
  Şu kadarki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve kademeden emeklilik kesenekleri
  ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.
  Geçici Madde 4 – A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet Memuruna;
  4279
  a) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde olduğu takdirde bu kadroda
  değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,
  b) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu takdirde bu derece ve
  bulunacak kademeden,
  aylık ödenir.
  Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31/5/1973 tarihinde almakta oldukları aylıkların derece ve
  kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara, ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden
  kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.
  B) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında olan Devlet Memuru hakkında
  bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.
  (A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;
  a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi yapmaları,
  b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst derecede boş kadronun
  bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,
  caizdir.
  Geçici Madde 5 – Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak
  değerlendirmeler de dikkate alınarak 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin
  30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle
  değerlendirilir.
  Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.
  Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne suretle olursa olsun görevinden
  ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle 1/3/1970 tarihinden 1/6/1973 tarihine kadar geçen süre için bir
  fark ödemesi yapılmaz.
  3) 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde 1 – Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden getirilen hükümlere uyanların intibakları
  657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamelerin geçici 1-4 üncü maddeleri hükümleri de gözönünde bulundurularak ve söz konusu geçici maddelerdeki
  tarihlerden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28/2/1974 tarihini
  geçemez.
  4) 15/1/1974 tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 – Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş
  sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında
  4280
  genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı derece
  kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı olan 15 inci
  derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili
  kurumlarca, 15 inci derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde
  Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.
  Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.
  Geçici Madde 2 – 23/12/1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit olunan katsayılarında
  değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu
  esas alınır.
  5) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 – 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca personel
  rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Kararname Kapsamına giren kuruluşlarda, 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden
  alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere
  tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa olmak üzere
  Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
  Geçici Madde 2 – Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli bulunanların aylıklarının hesabında
  uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.
  Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti dolayısıyla
  aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası
  uygulanmaz.
  Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasına dahil edilen
  "Başbakanlık Uzmanı" ünvanı ile aynı maddeye eklenen (k) fıkrasında yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla
  kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış
  bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.
  Geçici Madde 5 – İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlık merkez teşkilatında,
  Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri,
  Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek
  kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine
  bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
  Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8/6/1984 gün ve 203 Sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim
  yanında, 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
  Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer
  kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli
  olarak çalıştırılabilir.
  4281
  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca
  tespit edilir.
  Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
  6) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığınca en
  geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin
  uygulanmasına devam edilir.
  7) 23/1/1987 tarihli ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde – Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran % 25 olarak uygulanır.(1)
  8) 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye Radyo Televizyon
  Kurumunun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmetlerinde (yöneticiler dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına
  tabi olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri
  devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları
  da % 20 karşılık öderler.
  Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.
  9) 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde – Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile
  belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.
  10) 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A)
  bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun,
  tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar
  hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek
  suretiyle işlem yapılır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar
  hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  Geçici Madde 2 – İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı
  dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür
  ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek
  ödemede bulunulur.
  ——————————
  (1) Bu geçici maddede sözü edilen 2 nci madde, 23/1/1987 tarih ve 269 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olup 14/7/1965
  tarih ve 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra zam ve tazminatlar bölümü olarak eklenen ek maddenin (d)
  fıkrasına işlenmiştir.
  4282-(4282-2)
  11) 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde – Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup, 13/11/1981 tarihli ve 2559
  sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
  değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.
  12) 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmüdür:
  Madde 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı
  Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden
  yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  a) Genelkurmay Başkanı, 4500
  b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma
  Genel Komutanı, 4200
  c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı,
  Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000
  d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay
  Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, 3800
  e) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi,Yargıtay
  ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve
  Savcılar,Müsteşarlar,Talim ve
  Terbiye Kurulu Başkanı, 3500
  f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. 2600
  g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu üyesi 2400
  Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda
  gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
  30.6.1989 itibariyle 15.7.1989 tarihinden
  uygulanmakta olan itibaren uygulanacak
  Ek Göstergeler Ek Göstergeler
  ————————— —————————
  3300 3800
  3000 3500
  2700 3200
  2400 2900
  1950 2400
  1800 2150
  1650 2000
  1500 1800
  1200 1500
  900 1100
  600 750
  450 550
  300 400
  150 200
  13) 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı KHK'nin hükmü:
  Geçici Madde 4 – 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci
  fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığna
  atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun
  görevlere atanırlar.
  4283-4285
  657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
  GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  657 Sayılı Kanunun 191 inci ve 192 nci maddeleri; 31/7/1970 1327 68
  657 Sayılı Kanunun geçici 14,15,17,18 ve 19 uncu maddeleri;
  31/7/1970 1327 85
  657 Sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi; 31/7/1970 1327 87
  657 Sayılı Kanunun 22, 49, 75, 152, 153, 168, 173, 234 ve 238 inci maddeleri ile
  geçici 3, 4, 7,16, 22 ve 24 üncü maddeleri ve bu Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74
  üncü
  maddesi ile getirilen ek 4 üncü maddesi; 23/12/1972 KHK-2 5
  657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan
  Kanun Hükmünde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici maddelerden 27, 29, 36,
  39, 45, 53 ve Ek Geçici 5 inci madde; 30/5/1974 KHK-12 2
  15/5/1975 1897 2
  657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229, 230 uncu maddeleri ile 7 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi; 30/5/1974 KHK-12 7
  15/5/1975 1897 7
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü
  fıkrasındaki "bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet
  yerlerinde"
  ibaresi; 2/2/1982 2595 19
  154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Emekli
  Kanunu hükümleri dışında" ibaresi; 12/2/1982 2595 19
  190 ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi; 12/2/1982 2595 19
  1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı
  maddesinin ikinci fıkrası; 12/2/1982 2595 19
  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun
  ile eklenen Ek 3 üncü maddenin
  yedinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri; 12/2/1982 2595 19
  4286
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 12/2/1982 2595 19
  13/6/1968 tarih ve 1046 sayılı Kadro Dolayısıyla Açıkta Kalanların Açıkta
  geçirdikleri Sürelerin Kıdem ve Emekliliklerine sayılmasına Dair Kanunun tümü;
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve diğer
  Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 12/5/1982 2670 41
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 7 inci
  maddesinin son fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
  Ek 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40
  2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun
  38 inci maddesinin birinci
  fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40
  5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun (1/1/1933 tarihinde)
  18/12/1986 KHK-266 2
  657 sayılı Kanunun değişik 92 inci maddesinin 2 nci fıkrası
  ile 116 ncı maddesi 29/11/1984 KHK-243 56
  6245 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesinin ikinci
  fıkrası 23/1/1987 KHK-269 4
  26/6/1984 tarih ve 241 Sayılı KHK'nin 37.maddesinin (e) fıkrası30/12/1987KHK-306 18
  a) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci
  fıkrası,
  b) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin
  birinci fıkrası,
  c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti Tazminatı Ödenmesi
  Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
  d) (Değişik: 12/4/1990-KHK-420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
  Ek 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,
  e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 9 uncu maddesi,
  f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve
  değişiklikleri,
  g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
  8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9/4/1990 KHK/418 45
  4286-1
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  a) Fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin;
  1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988 tarihli 343 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,
  2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988 tarihli ve 3424 sayılı
  Kanunla değişik 10 uncu maddesi,
  3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararname ile değişik 31 inci maddesi,
  4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası ile
  geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası,
  5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı
  Kanunla değişik
  16 ncı maddesinin son fıkrası,
  6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi,
  7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı
  maddesinin son fıkrasının son cümlesi,
  8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü
  maddesine 13/4/1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
  eklenen (d) bendi,
  9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı
  maddesi,
  10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılı
  Kanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin son fıkrası,
  11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna 29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı
  Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi,
  b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı Kanunun 32 nci
  maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990
  tarihli ve 3689 sayılı Kanunla değişik (a) bendi,
  c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 nci maddesi,
  4286-2
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol
  Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin
  Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
  "Bu hesaba yatırılan paraların % 10'u her ayın ilk haftası içinde Ankara'da bir kamu
  bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahalli hesapta
  toplanan paraların arta kalanı o yargı çevresinde görevli adli yargı hakim ve savcıları ile
  adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür
  yardımcısı ile diğer personeline (ceza infaz kurumları personeli hariç) ayda bir eşit
  miktarda ödenir." cümleleri ile 7 ve 8 inci fıkraları,
  e) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye
  aykırı hükümleri,
  f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin
  23/1/1987 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde
  yer alan Yüksek Hakimlik Tazminatı göstergelerinin 1/1/1992 ve müteakip yıllarda
  yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hükümleri ile 20 nci maddesi,5/7/1991KHK/433 16
  a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci
  fıkrasında geçen "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları ve
  yardımcıları (MİT hariç) ..." ibaresi,
  b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen fıkra,
  c) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (a)
  bendi, 27/12/1991 KHK/475 11
  657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (b) fıkrasın
  da yer alan (Valiler için İl Valiliğinde) ibaresi, 1/7/1992 3828 1
  657 sayılı Kanunun 195, 196, 197, 198 ve Ek 28 nci
  maddeleri 2/12/1993 3920 2
  657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin VIII yardımcı
  Hizmetler Sınıfı bendine 527 sayılı KHK ile eklenen
  fıkra; 28/2/1995 4081 3
  4287
  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  819 (1/3/1966 tarihinden geçerli olmak üzere)
  31/12/1969
  1069 – 1/1/1969
  1127 – 28/2/1969
  1136 – 7/7/1969
  1327 – 14/8/1970
  1449 – 30/11/1970
  1503 – 1/12/1970 den geçerli olarak 31/12/1971
  KHK - 1 – 12/9/1972
  KHK - 2 87, 88 ve 89 uncu maddeler 1/6/1973
  Diğer hükümleri 30/12/1972
  KHK - 3 – 7/4/1973
  KHK - 4 – 9/4/1973
  KHK - 5 – 31/5/1973
  KHK - 6 – 16/6/1973
  1757 – 17/7/1973
  1765 – 8/7/1973
  KHK - 7 4 üncü md. 15/9/1973
  Diğer hükümleri 31/10/1973
  KHK - 8 6 ncı madde 1/12/1973
  Diğer hükümleri 18/10/1973
  KHK - 9 1, 2, 4, 5, 6 ve geçici 1 ve 2 nci madde hükümleri 1/2/1974
  3 üncü madde 1/3/1974
  KHK - 10 – 30/1/1974
  KHK - 11 – 15/2/1974
  KHK - 12 65 nci madde, 68 nci maddenin (A) bendi, 1327 sayılı Kanunun
  71 nci maddesi ile getirilen ek madde hükümleri 1/3/1975
  99 uncu madde hükümleri 1/7/1974
  Diğer hükümleri 31/5/1974
  1897 59, 74, 77 nci maddeleri ve 68 inci maddenin (B) bendi hükümleri
  26/5/1975
  Diğer madde hükümleri 1/3/1975
  4288
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  2156 – 1/3/1975 tarihinden geçerli olarak
  29/6/1978
  KHK - 14 – 1/11/1978
  2182 – 1/3/1979
  2183 – 28/2/1979
  2228 – 28/2/1979 tarihinden geçerli olarak
  25/4/1979
  2261 – 23/2/1980
  2381 – 5/2/1981
  2509 – 1/9/1981
  2543 – 24/10/1981
  2595 – 1/3/1982
  2670 - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı maddeler 16/8/1982
  - 16 ncı maddesi (27/9/1983 tarih ve 2906 Sayılı Kanunun
  1 nci mad. gereğince) 1/1/1985
  - Diğer hükümleri 16/5/1982
  2771 2 nci maddesi 16/5/1982
  - 4, 6, 7 ve 10 uncu maddeleri 1/4/1983
  - Diğer hükümleri 1/1/1983
  2902 – 29/9/1983
  2906 – (16/5/1982 den geçerli olmak üzere)
  29/9/1983
  KHK - 78 – 16/9/1983
  2910 – 8/10/1983
  2946 - 5 nci maddenin 6 ncı fıkrası ile 6 ncı madde 1/7/1984
  - Diğer hükümleri – 11/11/1983
  4289
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  2954 - 4,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32 nci
  maddeleri 14/11/1983
  - Diğer hükümleri 1/1/1984
  KHK - 199 – 21/5/1984
  KHK - 241 – 1/7/1984 tarihinden geçerli olarak
  29/6/1984
  KHK - 243 – 31/12/1984
  KHK - 244 – 28/12/1984
  KHK - 265 – 31/12/1986 tarihinden geçerli olarak
  1/1/1987
  KHK - 269 4 üncü maddesi 1/3/1987
  Diğer hükümleri 2/2/1987
  KHK - 281 – 1/7/1987
  KHK - 276 – 29/9/1987
  KHK - 306 – 1/1/1988
  KHK - 309 – 13/1/1988
  KHK - 310 – 5/2/1988
  KHK - 311 – 29/2/1988
  KHK - 318 2 ve Geçici 2 15/4/1988
  Diğer Hükümleri 31/3/1988
  KHK - 331 – 30/6/1988
  KHK - 333 – 5/8/1988
  KHK - 351 2, 7, 15, 16 ve 20 Yayımı olan 30/12/1988 tarihini takibeden
  aybaşı
  3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 15/1/1989
  Diğer hükümleri 30/12/1988
  3520 – 10/2/1989
  KHK - 366 – 15/4/1989
  KHK - 368 – 14/6/1989
  KHK - 375 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29 30 ve 31 15/7/1989
  28 Tazminat nisbetlerinin tespit edildiği tarihi
  izleyen aybaşında
  Diğer maddeleri 1/7/1989
  KHK - 378 – 8/11/1989
  KHK - 386 – 2/11/1989
  4290
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  KHK/402 – 15/2/1990
  KHK/418 a) 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32,
  33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri 1/1/1991
  b) 30 ve 38 inci maddeleri 1/7/1990
  c) 34 üncü maddesi 15/1/1991
  d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncı maddeleri Yayımını izleyen aybaşında
  e) 39 uncu maddesi 1990-1991 öğrenim döneminde uygulanmaya başlanmak üzere, bu
  konuda Bakanlar Kurulunca esas ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında
  f) Diğer maddeleri 11/4/1990
  3649 – 25/5/1990
  3657 – 20/6/1990
  3697 – 18/1/1991
  3698 – 1/1/1991
  KHK/433 a) 1 ve 3 üncü maddeleri 1/1/1992
  b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
  maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;
  1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı
  Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve
  yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
  Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;kadroları Emniyet Hizmetleri
  Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı
  personeli için 15/8/1991
  2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim
  üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
  tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
  sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan
  Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"bölümünün (A) bendinin 11 inci
  fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel
  Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları,Genel Müdür Yardımcısı ve
  Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile
  Defterdar,Başkan, Müdür ve
  Saymanlık görevlerinde bulunanlar için 15/1/1992
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare
  Amirliği Hizmetleri,Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık
  Hizmetleri
  sınıflarına ait bulunan personel için 15/7/1992
  4. Kapsama dahil diğer personel için 15/1/1993
  c) Diğer maddeleri 15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere
  8/7/1991
  KHK/450 – 15/9/1991 tarihinden geçerli olmak üzere
  3/9/1991
  KHK/458 – 15/10/1991
  KHK/449 – 15/10/1991
  4290-1
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  KHK/461 – 8/11/1991
  KHK/475 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi 15/1/1992
  Diğerleri 10/1/1992
  3803 – 1/11/1992
  3814 5 ve 6 ıncı maddeleri 1/1/1992
  Diğerleri 3/7/1992
  3828 – 11/7/1992
  3872 – 1/1/1993 tarihinden geçerli olmak üzere
  23/3/1993
  KHK/486 – 15/7/1993
  KHK/494 – 9/9/1993
  KHK/495 – 1/9/1993
  KHK/501 – 8/9/1993
  KHK/508 – 16/9/1993
  KHK/514 – 13/9/1993
  KHK/516 – 16/9/1993
  3920 – 15/1/1994 tarihinden geçerli olarak
  10/12/1993
  KHK/527 – 20/5/1994
  KHK/535 – 3/6/1994
  4003 – 15/11/1994
  4046 – 27/11/1994
  4048 Geçici 1 inci maddesi 2/12/1994
  3 üncü maddesi 1/1/1995
  Diğer maddeleri 15/1/1995
  4049 – 6/12/1994
  4065 – 30/12/1994
  KHK/547 – 15/4/1995
  KHK/562 7 nci maddesi 15/8/1995
  14 üncü maddesiyle geçici 1 inci maddesi 1/1/1996
  Diğer maddeleri 25/7/1995
  4160 Ek 35 inci maddesi 19/7/1996
  Diğer maddeleri 05/08/1996
  KHK/569 – 25/1/1997
  4290-2
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  KHK/570 – 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak
  üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde
  KHK/571 – 30/5/1997
  KHK/572 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2001
  Diğer Maddeleri 6/6/1997
  4275 – 17/6/1997
  4359 1, 2, 3 üncü maddeleri 1/1/1998
  Diğer maddeleri 4/4/1998
  4375 – 2/8/1998
  4382 – 24/10/1998
  4576 – 13/6/2000
  4587 – 4/7/2000
  KHK/608 – 25/8/2000
  KHK/610 – 4/10/2000
  KHK/613 – 4/10/2000
  KHK/616 – 4/10/2000
  KHK/617 – 4/10/2000
  KHK/618 – 4/10/2000
  KHK/619 – 4/10/2000
  4636 – 13/4/2001
  KHK/631 – 12 nci maddesi 1/8/2001
  – 2, 3 5, 6, 8 ve 9 uncu maddesi 1/1/2002
  – 1, 11, 15, 16, 17 ve geçici 2 nci maddeleri 15/1/2002
  – Diğer maddeleri 13/7/2001
  4748 – 9/4/2002
  4848 – 29/4/2003
  4856 42 nci maddesinin (d) bendi 21/10/2001
  - Diğer hükümleri 8/5/2003
  4904 – 5/7/2003
  4905 – 1/7/2003
  4924 – 24/7/2003
  4947 – 24/7/2003
  4969 - 4 üncü madde 24/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 12/8/2003
  5176 29 8/6/2004
  5204 152 1/1/2005
  5223 104,108 21/7/2004
  5234 36 16/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 21/9/2004
  79, 80,125, 209, Ek madde 36, 21/9/2004
  I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik
  171, Ek madde 34 ve 38 1/1/2005
  5251 36,152, I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik 8/11/2004
  5256 36,152, I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik 13/11/2004
  5263 36,152, I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik 9/12/2004
  5335 4, 36, 48, 202, 206 ve 207 27/4/2005
  202 15/1/2005
  5345 36, 59 maddeler ve I, II, IV sayılı Cetvellerde yapılan değişikler 16/5/2005
  5371 Madde 86, Ek madde 33 5/7/2005
  5378 Madde 53, Ek madde 39 7/7/2005
  5429 Madde 36,59,152, I ve II sayılı cetvellerde
  yapılan değişiklik 18/11/2005
  5436 36, 152 (II- Tazminatlar kısmı) (I Sayılı Ek
  Gösterge Cetveli), (IV Sayılı Makam Tazminatı
  Cetveli) 24/12/2005
  5473 152,(II Sayılı Ek Gösterge Cetveli),(Ek IV Sayılı
  Makam Tazminatı Cetveli ) 31/3/2006 tarihini
  izleyen aybaşı
  4, 86, 146, 176, 202 31/3/2006
  5502 36, 152,(I ve II Sayılı Ek Gösterge Cetveli),(Ek IV Sayılı
  Makam Tazminatı Cetveli ) 20/5/2006
  5528 Madde 88 ve 175 4/7/2006
  4290-3
  Değiştiren Yürürlüğe
  Kanun 657 Sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri giriş tarihi
  5540 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Makam Tazminatı Cetveli 5/7/2006
  5535 Geçici Madde 34 8/7/2006
  5538 108 1/6/2006 tarihinden geçerli olmak üzere
  2/7/2006
  152, Geçici Madde 35, (IV) Makam Tazminatı Cetveli,
  (I) Sayılı Cetvel 12/7/2006
  5548 Madde 36 Ortak Hükümler Bölümü 1/10/2006
  5620 Madde 4 21/4/2007
  5655 209 ve Ek Madde 22 20/5/2007
  5670 (I) Sayılı Cetvel (GAP İd.Bşk.Yrd.) 1/11/2007
  5728 48 8/2/2008
  5737 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Makam 27/2/2008
  Tazminatı Cetveli
  5757 36, 152 8/5/2008
  5793 Ek Madde 33 6/8/2008
  5797 (II) Sayılı Cetvel 19/8/2008
  (5754 sayılı Kanun
  İle değişik ) 5510 107, 209 ve Ek Madde 22 1/10/2008
  5809 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 10/11/2008
  5830 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 16/1/2009
  5902 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel 17/6/2009
  5916 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel,
  (IV) Sayılı Cetvel 9/7/2009
  5917 Ek Geçici Madde 13, (I) Sayılı Cetvel 10/7/2009
  4 1/1/2010
  5947 Ek Madde 33 30/1/2010
  5952 (I) ve (II) Sayılı Cetvel 4/3/2010
  5953 (I) ve (II) Sayılı Cetvel 9/3/2010
  5978 36, 59, 152, (I) ve (II) Sayılı Cetvel 6/4/2010
  5984 36, 152, Ek Madde 32, (I) Sayılı Cetvel 13/6/2010
  6002 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel,
  (IV) Sayılı Cetvel 13/7/2010
  6004 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel 13/7/2010 tarihinden otuz gün sonra
  6009 79 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak
  üzere 1/8/2010


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica