Bilgilendirme Türkiye’de Meslek Hastalıkları

Konu, 'Meslek Hastalıkları' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  Türkiye’de Meslek Hastalıkları


  Türkiye’ de meslek hastalıkları konusu Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) kurulmasından sonra gündeme gelmiştir. İlk yıllarda başlıca madenlerde çalışanlar arasında görülen mesleksel solunum sistemi hastalıkları (dar anlamı ile pnömokonyozlar) saptanmış, kimyasal nedenli meslek hastalığı tanısı olarak birkaç zehirlenmeden başka tanı konmamıştır. Daha sonra 1970′li yılların başlarında Çalışma Bakanlığı bünyesinde önce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) sonra da SSK bünyesinde Ankara ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanelerinin kurulması ile kimyasal nedenli değişik meslek hastalıklarına da tanı konulabilir olmuş, böylelikle tanı konan meslek hastalığı türlerinde artma meydana gelmiştir.
  Sonraki dönemde uzun yıllar Türkiye’de yıllık meslek hastalığı sayısı 1000–1200 dolayında seyretmiştir. Son yıllarda ise sayı daha da azalmış, 2000 yılında 803 ve 2002 yılında da 601 meslek hastalığı olgusu rapor edilmiştir. Meslek hastalıklarının yüz bin çalışanda görülme sıklığı olarak incelenmesinde de 1998 yılında yüz bin işçi arasında 26 kişide meslek hastalığı görülmekteyken 2002 yılında bu sayının yüz binde 12 düzeyine düşmüş olduğu görülmektedir. Bu değerlerin Türkiye için beklenen sayılara göre oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Örneğin Almanya’da her yıl 40 000, ABD’de de 400 000 dolayında meslek hastalığı olgusu rapor edilmektedir.
  Meslek hastalığı türleri olarak incelendiğinde de Türkiye’de en büyük bölümün kurşun zehirlenmesi ve pnömokonyozlar olduğu, mesleki deri hastalıklarının ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının hemen hiç bulunmadığı görülmektedir.
  Türkiye’de meslek hastalığı sayısının az oluşunun nedeninin meslek hastalığı olgularının yeterince saptanmaması olduğu düşünülmektedir. Örneğin 2002 yılında bildirimi yapılmış olan 601 meslek hastalığı olgusunun 313 tanesi kömür madenciliği, 139 tanesi de nakil araçları imali işkollarında görülmüştür. Bu durumda bütün meslek hastalığı olgularının %75,2’si bu iki işkolunda görülmüş olmaktadır. Oysa ülkedeki bütün işyerlerinin %2,2’si ve bütün çalışanların %4,1’i bu iki işkolunda çalışan kişilerdir.
  Benzeri şekilde bütün melek hastalığı olgularının %83,3’lük bölümü Ankara, İstanbul ve Zonguldak’tan bildirilmiştir. Oysa işyerlerinin ve işçilerin ancak %40 kadarı bu üç ilde bulunmaktadır. Bu üç il meslek hastalıkları hastanelerinin bulunduğu illerdir. Bu illerde diğer illere göre daha fazla hastaya tanı konuyor olması beklenebilecek bir durumdur, ancak ülkedeki her 5 meslek hastalığından 4 tanesinin bu üç ilde görülüyor olması doğal karşılanamaz.
  EK:1 Mesleki Maruziyet Sınır Değerlerine ait tanımlar (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
  EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
  CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. .
  TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
  STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.
  Mg/m3: 20 OC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.
  ppm: 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).
  Ek – II Biyolojik Sınır Değerler Ve Sağlık Gözetimi Önlemleri (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
  Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri
  Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metot kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsayacaktır.
  Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 μg Pb/100 ml kan.
  Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır:
  Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,
  İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.
  Ek – III Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler İle Yapılması Yasaklanan İşler
  Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.
  Kimyasal Maddeler:
  EINECS No ( 1 )
  CAS No ( 2 )
  Madde Adı
  Yasak Uygulanmayacak
  Limit Değer
  202–080–4 91–59–8 2-naftilamin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
  202–177–1 92–67–1 4-aminodifenil ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
  202–199–1 92–87–5 Benzidin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)
  202–204–7 92–93–3 4-nitrodifenil % 0,1 (ağırlıkça)
  EK IV Kansorejen mutajen kimyasal maddelerle ilgili mesleki maruziyet sınır değerleri
  Maddenin adı
  EINECS(1)
  CAS (2) Sınır Değerler
  Açıklama
  mg / m3 (3) ppm (4)
  Benzen 200–753 -7 71–43–2 3.25 (5) 1 (5) Deri (6)
  Vinilklorür monomeri 200–831 75–01–4 7.77 (5) 3 (5) —-
  Sert ağaç tozları ——– ——– 5,0 (5) (7) —- —-
  EK V RİSK DURUMLARI
  Risk İbaresinin Açık İfadesi
  İbaresi
  R 1 – Kuru halde patlayıcıdır.
  R 2 – Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama
  riski.
  R 3 – Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi
  patlama riski.
  R 4 – Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.
  R 5 – Isıtma patlamaya neden olabilir.
  R 6 – Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır.
  R 7 – Yangına neden olabilir.
  R 8 – Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
  R 9 – Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.
  R 10 – Alevlenebilir.
  R 11 – Kolay alevlenebilir.
  R 12 – Çok kolay alevlenebilir.
  R 13 – Çok kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz
  R 14 – Su ile şiddetli reaksiyon verir.
  R 15 – Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır.
  R 16 – Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
  R 17
  R 18 -
  - Havada kendiliğinden alevlenir.
  Kullanımda alevlenen / patlayan hava – buhar karışımı oluşturabilir.
  R 19 – Patlayıcı peroksitler oluşabilir.
  R 20 – Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
  R 21 – Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
  R 22 – Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
  R 23 – Solunması halinde toksiktir.
  R 24 – Cilt ile temasında toksiktir.
  R 25
  R 26 -
  - Yutulması halinde toksiktir.
  Solunması halinde çok toksiktir.
  R 27 – Cilt ile temasında çok toksiktir.
  R 28 – Yutulması halinde çok toksiktir.
  R 29 – Su ile temasında toksin gaz çıkarır.
  R 30 – Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir.
  R 31 – Asitlerle temasında toksak gaz çıkarır.
  R 32
  R 33 -
  - Asitlerle temasında çok toksak gaz çıkarır.
  Toplam etkilerin tehlikesi.
  R 34 – Yanıklara neden olur.
  R 35 – Ciddi yanıklara neden olur.
  R 36 – Gözleri tahriş eder.
  R 37 – Solunum sistemini tahriş eder.
  R 38
  R 39 -
  - Cildi tahriş eder.
  Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi.
  R 40 – Kanserojen etki şüphesi – yetersiz veri
  R 41 – Ciddi göz hasarları tehlikesi.
  R 42 – Solunması halinde alerji yapabilir.
  R 43 – Cilt ile temasında alerji yapabilir.
  R 44 – Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski.
  R 45 – Kanser yapabilir.
  R 46 – Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.
  R 47 – Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.
  R 48 – Uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 49 – Solunması halinde kansere neden olabilir.
  R 50 – Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
  R 51 – Sudaki organizmalar için toksiktir.
  R 52 – Sudaki organizmalar için zararlıdır.
  R 53 – Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
  R 54 – Flora için toksiktir.
  R 55 – Fauna için toksiktir.
  R 56 – Topraktaki organizmalar için toksiktir.
  R 57 – Arılar için toksiktir.
  R 58 – Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
  R 59 – Ozon tabakası için tehlikelidir.
  R 60 – Üremeyi olumsuz etkileyebilir.
  R 61 – Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
  R 62
  R 63
  R 64
  R 65
  R 66
  R 67
  R 68 -
  -
  -
  -
  -
  -
  - Üremeyi bozucu risk olasılığı.
  Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı.
  Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
  Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
  Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
  Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
  Tedavisi mümkün olmayan etki riski
  RİSK DURUMLARININ KOMBİNASYONU
  Risk Risk İbaresinin Açık İfadesi İbaresi
  R 14 /15 – Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli
  reaksiyon.
  R 15/29 – Su ile temasında toksak ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır.
  R 20/21 – Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
  R 20/22 – Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
  R 20.21.22 – Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa
  zararlıdır.
  R 21/22 – Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
  R 23/24 – Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir.
  R 23/25 – Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.
  R 23/24/25 – Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
  R 24/25 – Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
  R 26/27
  - Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.
  R 26/28 – Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir.
  R 26/27/28 – Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
  R 27/28 – Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
  R 36/37 – Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
  R 36/38 – Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
  R 36/37/38 – Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
  R 37/38 – Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
  R 39/23 – toksak: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
  etkilenme tehlikesi.
  R 39/24 – toksak: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
  etkilenme tehlikesi.
  R 39/25 – toksak: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
  etkilenme tehlikesi.
  R 39/23/24 – toksak: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan
  çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/23/25 – toksak: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan
  çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/24/25 – toksak: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan
  çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/23/24/25 – toksak: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi
  mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/26 – Çok toksak: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
  etkilenme tehlikesi.
  R 39/27 – Çok toksak: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok
  ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/28 – Çok toksak: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi
  etkilenme tehlikesi.
  R 39/26/27 – Çok toksak: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün
  olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/26/28 – Çok toksak: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün
  olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/27/28 – Çok toksak: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün
  olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 39/26/27/28 – Çok toksak: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda
  tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
  R 42/43 – Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.
  R 48/20 – Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/21 – Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/22 – Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/20/21 – Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi
  hasar tehlikesi.
  R 48/20/22
  -
  Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi
  hasar tehlikesi.
  R 48/21/22 – Zararlı: Uzun süreli yutulması ve cilt ile teması halinde sağlığa
  ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/20/21/22 – Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde
  sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/23 – toksak: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/24 – toksak: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/25 – toksak: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa
  ciddi hasar tehlikesi.
  R 48/23/24 – toksak: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi
  hasar tehlikesi.
  R 48/23/25 – toksak: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi
  hasar tehlikesi.
  R 48/24/25 – toksak: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi
  hasar tehlikesi.
  R 48/23/24/25 – toksak: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde
  sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
  R 50/53 – Sudaki organizmalar için çok toksak, su ortamında uzun süreli
  olumsuz etkilere neden olabilir.
  R 51/53
  R 52/53
  -
  -
  Sudaki organizmalar için toksak, su ortamında uzun süreli
  olumsuz etkilere neden olabilir.
  Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli
  olumsuz etkilere neden olabilir.
  R 68/20 – Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski.
  R 68/21 – Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski.
  R 68/22
  R 68/20/21 -
  -
  Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski.
  Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün
  olmayan etki riski.
  R 68/20/22
  R 68/21/22
  -
  -
  Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün
  olmayan etki riski.
  Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün
  olmayan etki riski.
  R 68/20/21/22 – Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda ve yutulduğunda
  Tedavisi mümkün olmayan etki riski.
  Ek VI GÜVENLİK TAVSİYELERİ
  Güvenlik Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi İbaresi
  S 1 – Kilit altında muhafaza edin.
  S 2 – Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
  S 3 – Serin yerde muhafaza edin.
  S 4 – Yerleşim alanlarından uzak tutun.
  S 5 – ……. içinde muhafaza edin. ( Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir. )
  S 6 – ……. içinde muhafaza edin. (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir.)
  S 7 – Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
  S 8 – Kabı kuru halde muhafaza edin.
  S 9 – Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
  S10
  S11
  -
  -
  Nemli ortamda muhafaza ediniz.
  Hava ile temastan sakınınız.
  S 12 – Kabı kapalı olarak muhafaza etmeyin.
  S 13 – Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
  S 14 – ……… ‘den uzak tutun ( Temasından sakınılması gerekenler üretici
  tarafından belirlenir ).
  S 15 – Sıcaktan koruyun.
  S 16 – Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – sigara içmeyin.
  S 17 – Yanıcı maddelerden uzak tutun.
  S 18 – Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.
  S 20 – Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin.
  S 21 – Kullanım sırasında sigara içmeyin.
  S 22 – Tozlarını solumayın.
  S 23 – Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifadeler
  üretici tarafından belirlenir.)
  S 24 – Cilt ile temasından sakının.
  S 25 – Göz ile temasından sakının.
  S 26 – Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
  S 27 – Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
  S 28 – Cilt ile temasında derhal bol …… İle iyice yıkayın. ( Uygun sıvı üretici
  tarafından belirlenir. )
  S 29 – Kanalizasyona boşaltmayın.
  S 30 – Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.
  S31
  -
  Patlayan maddelerden koruyunuz.
  S 33
  S 34 -
  - Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
  Darbe ve sürtünmeden sakınınız.
  S 35 – Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
  S 36 – Uygun koruyucu giysi giyin.
  S 37 – Uygun koruyucu eldiven takın.
  S 38 – Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
  S 39 – Koruyucu gözlük / maske kullanın.
  S 40 – Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini …… İle temizleyin.
  ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. )
  S 41 – Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.
  S 42 – Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı
  ( Uygun cihaz üretici tarafından belirlenir ) takın.
  S 43 – Alevlenmesi durumunda söndürmek için ……. Kullanın. ( Uygun madde
  üretici tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa kesinlikle su
  kullanmayın. )
  S 44 – Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurunuz.(Mümkünse bu etiketi gösterin)
  S 45 – Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora
  başvurun. ( Mümkünse bu etiketi gösterin.)
  S 46 – Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
  S 47 – …… °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici
  tarafından belirlenir. )
  S 48 – ……. ile nemlendirin ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. )
  S 49 – Sadece orijinal kabında muhafaza edin.
  S 50 – ……. ile karıştırmayın ( Üretici tarafından belirlenir.)
  S 51 – Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
  S 52 – Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayın.
  S 53
  S 54 -
  - Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını
  okuyun.
  Atık su arıtım tesisine deşarjdan önce kirlilik kontrol otoritelerinin görüşünü alınız.
  S 55 – Su ortamına/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyi teknolojileri kullanarak
  ön işleme tabi tutunuz.
  S 56 – Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf
  edin / ettirin.
  S 57
  S 58 -
  - Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap
  kullanın.
  Tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz.
  S 59 – Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye /
  ithalatçıya / dağıtıcıya başvurun.
  S 60 – Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
  S 61 – Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına /
  Güvenlik Bilgi Formuna bakın.
  S 62
  S 63
  S 64 -
  -
  - Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun,
  kabı veya etiketi gösterin.
  Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve
  dinlenmesini sağlayın.
  Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

  GÜVENLİK TAVSİYELERİNİN KOMBİNASYONLARI
  Güvenlik Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi İbaresi
  S 1/2 – Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
  muhafaza edin.
  S 3/7 – Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza
  edin.
  S 3/9/14 – Serin, iyi havalandırılan bir yerde …….. ‘den uzak tutarak
  muhafaza edin. ( Temasından sakınılan madde üretici tarafından
  belirlenir.)
  S 3/9/14/49
  -
  Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde
  …….. ‘den uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan
  madde üretici tarafından belirlenir.)
  S 3/9/49 – Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde
  muhafaza edin.
  S 3/14 Serin bir yerde …….. ‘den uzak tutarak muhafaza edin.
  (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir.)
  S 7/8 Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.
  S 7/9 Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda
  muhafaza edin.
  S 7/47
  Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C’yi aşmayan sıcaklıklarda
  muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir.)
  S 20/21 Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
  S 24/25
  S 27/28
  S 29/35
  S 29/56
  Göz ve cilt ile temasından sakının.
  Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve ……..
  miktarda .… ile hemen yıkayın. (Uygun sıvı üretici tarafından
  belirlenir.)
  Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir
  biçimde bertaraf edin.
  Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya
  özel atık toplama yelerinde bertaraf edin.
  S 36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
  S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu
  gözlük / maske kullanın.
  S 36/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük / maske
  kullanın.
  S 37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske
  kullanın.
  S 47/49
  Sadece orijinal kabında ve …….. °C’yi aşmayan sıcaklıklarda
  muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir. )
  EK VIII BİRBİRİ İLE TEMAS ETTİĞİNDE TEHLİKELİ BİR DURUM OLUŞTURABİLECEK KİMYASAL MADDELERMadde Adı Birbiri ile temas etmemesi gereken kimyasal maddeler
  Asetilen Klor, brom, flor, bakır, gümüş, cıva.
  Aktif kömür Kalsiyum hipoklorür, oksitleyici maddeler
  Alkali metaller Su, karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, karbon dioksit, halojenler.
  Amonyak cıva (Mesela manometredeki cıva), klor, kalsiyum hipoklorür, iyot, brom, hidrojen flüorür
  Amonyum nitrat Asitler, metal tozları, yanıcı sıvılar, klorlat bileşikleri, nitratlar, kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı başka maddeler
  - Anilin – Nitrik asit, hidrojen peroksit.
  - Yanıcı Sıvılar – Amonyum nitrat, krom VI oksit, hidrojen peroksit, nitrik asit,
  Sodyum peroksit, halojenler.
  - Brom – Amonyak, asetilen, butadien, bütan, metan, propan, hidrojen,
  petrol benzini, benzen, metal tozları.
  - Klor – Amonyak, asetilen, butadien, bütan, metan, propan, hidrojen,
  petrol benzini, benzen, metal tozları.
  - Kloratlar – Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli
  organik veya başka yanıcı maddeler.
  - Krom (VI) Oksit – Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, petrol benzini, alkoller,
  yanıcı sıvılar.
  - Kumolhidroperoksit Siyanür – Organik ve anorganik asitler.
  - Hidrojen, peroksit – Bakır, krom, demir, metaller ve metal tuzları, alkoller, aseton,
  organik bileşikler, anilin, nitro metan, katı ve sıvı yanıcı
  maddeler.
  - Asetik Asit – Krom (VI) oksit, nitrik asit, alkoller, etilen glikol, perklorik asit,
  peroksitler, permanganatlar.
  - Flor – Ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
  - Hidrojen flüorür – Amonyak (Gaz veya çözelti halinde).
  - İyot – Asetilen, Amonyak (Gaz veya çözelti halinde).
  - Potasyum – Su, karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, karbon dioksit,
  halojenler.
  - Potasyum klorlat – Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli
  organik veya başka yanıcı maddeler.
  - Potasyum Perklorat – Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli organik veya başka yanıcı maddeler.


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica