Tebliğ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Cyd smr

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Mar 2016
Mesajlar
10
Tepki puanı
3
19/04/2017 çarşamba resmi gazete sayı:30043Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,”

“c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD’ler ile danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’leri,”

“d) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

 1. e) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri,”
“a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

 1. b) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,”

“m) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

 1. n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,
 2. o) Perakende satış: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Bayilik Lisansı” ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışlarını,
ö) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

 1. p) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,
 2. r) U-Net otomasyon sistemi: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, denetim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ç) Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşme,”

“e) Eğitim müfredatı.”

“(2) Başvuru sahibi adına, Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi ücreti oluşturulan ödeme numarası ile ilgili bankaya yatırılır.

(3) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır.

(4) Bakanlık kendi düzenlediği veya www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod sözleşme dokümanları.”

“(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları, birinci fıkradaki şartlara ilaveten, özel eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer standartları da sağlamak zorundadır.”

“(3) Yangınla mücadele eğitiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğitimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İdareye yanıltıcı bilgi ve belge vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanlar ile faaliyetini sürdürürken, yanıltıcı bilgi ve belge verdiği veya belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü öncesine kadar yapılabilir.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.”

“ğ) Yangın eğitiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğitimi almış ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğitimini kursiyerlere verdirmekle,”

“(8) Eğitim kuruluşları, eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya istifalarını www.türkiye.gov.tradresi üzerinden yaparlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TMGD olabilmek için;

 1. a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
 2. b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
 3. c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.”

“r) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yatırdıktan sonra, kişisel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur;

 1. a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,
 3. c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,
ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

 1. d) TMGD sertifika ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu.
(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.”

“(3) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

(4) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarafından EK-1’deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) TMGD’ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorundadırlar.

(5) Her bir tazeleme eğitiminin süresi 16 saatten az olamaz.

(6) İdareye yapılacak olan sertifika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları marifetiyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f), (g), (l), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.”

“a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

 1. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 2. c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde türkiye.gov.tradresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.”

“f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 1. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.”
“l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.”

“n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

 1. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.”
“(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.”

“(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.”

“(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Ayrıca, tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğiticileri Eğitimine katılan ve eğitimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.

(4) TMGDEB sahibi eğiticiler, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında İdare tarafından iki yılda bir yeterlilik sınavına tabi tutulur. Sınavda başarısız olan eğiticiler ile sınava girmeyen eğiticilerin TMGDEB’leri, daha sonraki yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı oluncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Eğitici olarak kayıt edildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onaylamak ve eğitim dönemini programa uygun vermekle,”

“(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde TMGD hizmeti verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.”

“(4) Eğiticiler, bu Tebliğ kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış oldukları TMGD eğiticisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK’ler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.”

“a) İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tradresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,”

“(7) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

 1. a) TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,
 2. b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla,
yükümlüdürler.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı “Belge Ücretleri, İdari Yaptırımlar, Belgelerin İptali” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, altı yüz yirmi beş TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir.”

“(4) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile son satırı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,”

“tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir.”

“(7) TMGD’nin, altıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere müracaat edemez.”

“(9) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin TMGDEB’si iptal edilir.”

“(11) Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE ve TMGD’lerin, bu Tebliğin 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin haricinde, Bakanlık ve İdarenin faaliyetleri ile çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü yönlendirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşamazlar.

(12) On birinci fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen; TMGDE’lerin belgeleri, TMGD’lerin sertifikaları, her hangi bir uyarı yapılmadan İdarece iptal edilir. Belge ve sertifikaları iptal edilen kişilere İdarece bir daha belge düzenlenmez.

(13) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları eğitim dönemine eğitici olarak başka kişilerin girdiği tespit edilen eğiticilerin TMGDE Belgeleri ve eğitim kuruluşunun da yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;

 1. a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 2. b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 3. c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 1. d) 23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 2. e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 3. f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 4. g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 1. h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ı) Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 1. i) Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunan TMGDK’lere on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 2. j) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 3. k) 23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye, iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 4. l) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 5. m) 27 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz altı Türk Lirası ayrıca, bu fıkranın ihlal edilen her bir bendi için işletmelere altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”
MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TMGD istihdam etme veya TMGDK’den hizmet alma muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesislerinden, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacıların, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(5) Ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar, 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işletmelerin, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma yükümlülüğü devam eder.

(6) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.

(7) TMGD’lerin tazeleme eğitimine ilişkin olarak, 22 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartlar 1/1/2019 tarihinden itibaren aranır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 27 nci maddesinin yedinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,”

MADDE 26 – Aynı Tebliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere “Geçici ve Son Hükümler” bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK’lerin İdareden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek TMGDK’nin görev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmeler ile TMGDK’ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

(5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.Eki için tıklayınız
 

Merve KOCAOĞLU

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
19/04/2017 çarşamba resmi gazete sayı:30043Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,”

“c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD’ler ile danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’leri,”

“d) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

 1. e) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri,”
“a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

 1. b) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,”

“m) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

 1. n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,
 2. o) Perakende satış: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Bayilik Lisansı” ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışlarını,
ö) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

 1. p) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,
 2. r) U-Net otomasyon sistemi: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, denetim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ç) Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşme,”

“e) Eğitim müfredatı.”

“(2) Başvuru sahibi adına, Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi ücreti oluşturulan ödeme numarası ile ilgili bankaya yatırılır.

(3) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır.

(4) Bakanlık kendi düzenlediği veya www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod sözleşme dokümanları.”

“(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları, birinci fıkradaki şartlara ilaveten, özel eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer standartları da sağlamak zorundadır.”

“(3) Yangınla mücadele eğitiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğitimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İdareye yanıltıcı bilgi ve belge vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanlar ile faaliyetini sürdürürken, yanıltıcı bilgi ve belge verdiği veya belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü öncesine kadar yapılabilir.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.”

“ğ) Yangın eğitiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup itfaiye teşkilatlarında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğitimi almış ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğitimini kursiyerlere verdirmekle,”

“(8) Eğitim kuruluşları, eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya istifalarını www.türkiye.gov.tradresi üzerinden yaparlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TMGD olabilmek için;

 1. a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
 2. b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
 3. c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.”

“r) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yatırdıktan sonra, kişisel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur;

 1. a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,
 3. c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,
ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

 1. d) TMGD sertifika ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu.
(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.”

“(3) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

(4) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarafından EK-1’deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) TMGD’ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorundadırlar.

(5) Her bir tazeleme eğitiminin süresi 16 saatten az olamaz.

(6) İdareye yapılacak olan sertifika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları marifetiyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f), (g), (l), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.”

“a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

 1. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 2. c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde türkiye.gov.tradresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.”

“f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 1. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.”
“l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.”

“n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

 1. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.”
“(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.”

“(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.”

“(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Ayrıca, tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğiticileri Eğitimine katılan ve eğitimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.

(4) TMGDEB sahibi eğiticiler, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında İdare tarafından iki yılda bir yeterlilik sınavına tabi tutulur. Sınavda başarısız olan eğiticiler ile sınava girmeyen eğiticilerin TMGDEB’leri, daha sonraki yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı oluncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Eğitici olarak kayıt edildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onaylamak ve eğitim dönemini programa uygun vermekle,”

“(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde TMGD hizmeti verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.”

“(4) Eğiticiler, bu Tebliğ kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış oldukları TMGD eğiticisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK’ler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.”

“a) İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tradresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,”

“(7) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

 1. a) TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,
 2. b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla,
yükümlüdürler.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı “Belge Ücretleri, İdari Yaptırımlar, Belgelerin İptali” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, altı yüz yirmi beş TL, yenileme ücreti ise yüz TL’dir.”

“(4) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile son satırı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,”

“tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir.”

“(7) TMGD’nin, altıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere müracaat edemez.”

“(9) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin TMGDEB’si iptal edilir.”

“(11) Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE ve TMGD’lerin, bu Tebliğin 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin haricinde, Bakanlık ve İdarenin faaliyetleri ile çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü yönlendirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşamazlar.

(12) On birinci fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen; TMGDE’lerin belgeleri, TMGD’lerin sertifikaları, her hangi bir uyarı yapılmadan İdarece iptal edilir. Belge ve sertifikaları iptal edilen kişilere İdarece bir daha belge düzenlenmez.

(13) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları eğitim dönemine eğitici olarak başka kişilerin girdiği tespit edilen eğiticilerin TMGDE Belgeleri ve eğitim kuruluşunun da yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;

 1. a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 2. b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 3. c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 1. d) 23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 2. e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 3. f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 4. g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 1. h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
ı) Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 1. i) Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunan TMGDK’lere on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 2. j) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 3. k) 23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye, iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 4. l) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 5. m) 27 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz altı Türk Lirası ayrıca, bu fıkranın ihlal edilen her bir bendi için işletmelere altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”
MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TMGD istihdam etme veya TMGDK’den hizmet alma muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesislerinden, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacıların, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(5) Ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar, 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işletmelerin, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma yükümlülüğü devam eder.

(6) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.

(7) TMGD’lerin tazeleme eğitimine ilişkin olarak, 22 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartlar 1/1/2019 tarihinden itibaren aranır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 27 nci maddesinin yedinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,”

MADDE 26 – Aynı Tebliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere “Geçici ve Son Hükümler” bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK’lerin İdareden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek TMGDK’nin görev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmeler ile TMGDK’ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

(5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.Eki için tıklayınız
Yani;

Bundan çıkarılan TMKD kurumunda çalışmadan dışarıdan hizmet veremeyecek miyiz? Verilirse de o firma bünyesinde mi çalışmak zorunda olacağız?
 

ebru_pretty89

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
12 Eyl 2013
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman Adayı (C)
resmi gazete madde 15:
“(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.”

“(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.”

Bundan çıkarılan TMKD kurumunda çalışmadan dışarıdan hizmet veremeyecek miyiz? Ben şuan bir firmada tam zamanlı çalışıyorum ( TMGD değil), onun dışında ayda 1 gün sigortalı gözüktüğüm başka bir firmada TMGD olarak gözüküyorum. Acil yorum bekliyorum.
 

kemal çarık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Ara 2015
Mesajlar
25
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Bu konuda benim anladığım şahsi olarak kişi 5 yere bakabilecek misal bir işletme düşünelim 2 tanede temsilciliği yada şubesi ne yaptı toplamda (firma+temsilcilik) 3 geri kalan 2 hakkını başka firmada yapabilirsin yada diyelim firmanın 6 tane temsilciliği var ne yapar toplamda( firma+ temsilcilik) 7 bir kişi olarak şahsi 5 tanesine bakabilirsin geri kalan 2 tanesine bakamazsın onu vurgulamak istemişler yani 5 i geçiremezsin eğer TMGDK açarsan yetki belgesi falan alıcaksın sanırım o zaman bünyendeki herbir danışman 8 yere bakabilecek benim anladığı budur...
 

Ediz U.

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Ara 2013
Mesajlar
221
Tepki puanı
189
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
resmi gazete madde 15:
“(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.”

“(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.”

Bundan çıkarılan TMKD kurumunda çalışmadan dışarıdan hizmet veremeyecek miyiz? Ben şuan bir firmada tam zamanlı çalışıyorum ( TMGD değil), onun dışında ayda 1 gün sigortalı gözüktüğüm başka bir firmada TMGD olarak gözüküyorum. Acil yorum bekliyorum.
Siz istihdam edildiğiniz işletme bünyesinde TMGD işinizi yapabilirsiniz... Sizde sorun yok...
 

okan bingöl

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Tem 2016
Mesajlar
8
Tepki puanı
6
Arkadaşlar Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak koşulu gelmiş.
Bu durumda ben işletme lisans mezunuyum 5 yıl sonra tekrar sınava girebilecekmiyim ??
Eğer sınava girebileceksem yapılan sınavda kalırsam ne olacak bu alanlardaki üniversiteleri mi bitirmem gerekecek.
Yada falanca yıl tmgd olarak çalışanlar bu üniversite bölümlerinden muaftır diyecekler mi.
Sorularım hakkında görüşlerinizi bekliyorum.
 

arda AKILLI

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Ocak 2016
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Arkadaşlar Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak koşulu gelmiş.
Bu durumda ben işletme lisans mezunuyum 5 yıl sonra tekrar sınava girebilecekmiyim ??
Eğer sınava girebileceksem yapılan sınavda kalırsam ne olacak bu alanlardaki üniversiteleri mi bitirmem gerekecek.
Yada falanca yıl tmgd olarak çalışanlar bu üniversite bölümlerinden muaftır diyecekler mi.
Sorularım hakkında görüşlerinizi bekliyorum.
Okan bey değindiğiniz konuyla ilgili açıklama yapılmamış. Merakla bekliyoruz şuan için.
 

Ediz U.

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Ara 2013
Mesajlar
221
Tepki puanı
189
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
5 yıl içinde 2 kere yenileme eğitimi ( eğitim araları 2 yıldan az olamaz ) almamız gerekiyor deniyor... 2 eğitim x min. 2 yıl = 4 yıl , yani 4. yıldan sonra sınava girme hakkın doğuyor, o da 1 ya da maksimum 2 sınav hakkı demek, geçemezsen tekrar baştan TMGD genel eğitimi almak gerekiyor... doğru mu anlamışım???
 

Teoman Çolakoğlu1

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
9 Ağu 2015
Mesajlar
24
Tepki puanı
40
5 yıl içinde 2 kere yenileme eğitimi ( eğitim araları 2 yıldan az olamaz ) almamız gerekiyor deniyor... 2 eğitim x min. 2 yıl = 4 yıl , yani 4. yıldan sonra sınava girme hakkın doğuyor, o da 1 ya da maksimum 2 sınav hakkı demek, geçemezsen tekrar baştan TMGD genel eğitimi almak gerekiyor... doğru mu anlamışım???
Doğrudur. 5. yılın sonunda sınavda başarılı olunmazsa yeniden eğitim alarak sınav hakkı kazanabiliyorsunuz :)
 

fatmanuruslu

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
31 Ağu 2013
Mesajlar
5
Tepki puanı
4
Meslek
Uzman Adayı (C)
Arkadaşlar Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak koşulu gelmiş.
Bu durumda ben işletme lisans mezunuyum 5 yıl sonra tekrar sınava girebilecekmiyim ??
Eğer sınava girebileceksem yapılan sınavda kalırsam ne olacak bu alanlardaki üniversiteleri mi bitirmem gerekecek.
Yada falanca yıl tmgd olarak çalışanlar bu üniversite bölümlerinden muaftır diyecekler mi.
Sorularım hakkında görüşlerinizi bekliyorum.

19.04.2017 tarihinden önce danışman olmuş ve eğitim alıp danışman olamamış bile olsan sınava girebiliriz diye bazı eğitim kurumları açıklama yapmış.

'''''Tebliğde yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 • Bugüne kadar tüm lisans mezunları TMGD olabilirken bundan sonra TMGD olmak için üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak gerekecektir.
Bugüne kadar TMGD olmuş ve eğitim alan tüm lisans mezunlarının hakları korunarak aynen devam edecektir...............'''
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ebru_pretty89

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
12 Eyl 2013
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman Adayı (C)
Tam zamanlı bir işletmede çalışmanızda tam sigorta yatırılmasında,sıkıntı yok
Ayrıca 2. hatta 3. işletme de danışmanlık verdiğiniz takdirde her biri (min 4gün) sizi sigortalı gösterecektir.
Aylık bir gün sigorta ileride sıkıntı yaratabilir.

Peki neden 4 gün acaba? Ben bu konuyu görüşüp 4 güne çıkartabilirim fakat neden 4 gün? Ayrıca kısa süreli yapıyrm bu yıl sonuna kadar sanırım. Şuan problem olurmu ki acaba?
 

kaçar3838

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Eki 2016
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Arkadaşlar hangi üniversitenin tehlikeli maddde güvenlik programı önlisans bölümü var ?Başta Bakanlık biliyormu acaba?Ben bulamadım.Biri cevap verebilirmi?
 

Cyd smr

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Mar 2016
Mesajlar
10
Tepki puanı
3
Bu yüzden acayip mağdur oldum. Bi firmayla anlaştım. Kocaeli bölgesinde calisabilecegimi söyledim işle ilgili tüm ayrıntıları konuştuk yüz yüze. Daha sonra şuanda firmaları olmadığı için pazarlama yapmamız gerekiyor dediler neyse ona da tamam dedim. Sonra kendi GSM hattımdan evde arama yapmamı söylediler bu tarz bi calisma benim için uygun olmadığı için ayrılmak istedim. Sonra e devletten anlaşmamız ı kontrol ettiğimde sertifikami istanbul silivriden Edirne ye kadar 8 yerde kullanıldığıni gördüm.telefonla aradım ulaşamadım msj attığımda 'ok Vs gibi kısa msjlar la geçiştirmeye çalıştılar. Şuanda da hala sertifikami kullanmaya devam ediyorlar. Üstelik ilk girişte söz verdikleri ücreti bile odemiyorlar. Sözleşmeyi ben fes edersem sertifikam yanıyor. Bunu bildikleri için şuanda kafalarını göre benim sertifikamla at kosturuyorlar. Hiç böyle bişey yaşayan oldu mu ? Ne yapmam gerekiyor? Tehlikeli mal kombine taşımacılık müdürlüğüne şikayet etsem ne olur çalışma bakanlığına şikayet etsem ne olur bi fikri olan var mı?
 

Cyd smr

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Mar 2016
Mesajlar
10
Tepki puanı
3
TMGDK yönergesi

Madde 9/11

(11) Bir TMGDK’da istihdam edilerek görev alan TMGD çalıştığı TMGDK’dan tek taraflı olarak kendi isteği ile ayrılarak başka bir TMGDK’da TMGD hizmetini altı ay süre ile veremez. Bu madde yüzünden
 

Cyd smr

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Mar 2016
Mesajlar
10
Tepki puanı
3
Ayrıca bu madde birçok TMGD yi mağdur eder. Zaten iş bulmak da zorlanıyoruz neden durup derken anlasmayı fesedelim ki. Kimi koruyorlar burda. Zaten başka maddeyle de çalıştığın kurumdan ayrılırken onun çalıştığı işletmeleri goturemiyorsun TMGD olarak çalısamiyorsun. yasaklamış. bu mantikli cunku tersi durumda iş etiğine uygun olmaz zaten. Ama bu madde sadece TMGD leri mahkum, mecbur ,mağdur etmek için konulmuş sanki. Şimdi ne yapabilirim ben . İşe girerken konuştuk anlaştık herşey çok iyiydi. anlaşmayı imzaladık simdi iş ne noktalara geldi. Sertifikami kullandığı firmalarda bi kaza olsa bişey olsa hepsi benim sorumluluğum olacak. Bu nasıl iş anlamadım.
 

Mak.Yük.Müh.

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Mar 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
13.09.2017 tarihli TMGDK genelgesinde
''Yönergenin 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden TMGD İstihdam eden işletmeler ile
TMGDK'lar istihdam ettikleri her bir TMGD için tam süreli olarak SGK primlerini
yatıracaklardır.'' denmektedir.Bu nedenle işletmenin tam süreli SGK primi yatırması gerekiyor.1 günlük sigorta maalesef olmuyor.Benim de 2016 Mayıs ayından beri 1 gün sigortam yatırılarak çalıştığım işletme vardı.01.01.2018 itibariyle bırakmak zorunda kaldım.
 

Mak.Yük.Müh.

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Mar 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Peki neden 4 gün acaba? Ben bu konuyu görüşüp 4 güne çıkartabilirim fakat neden 4 gün? Ayrıca kısa süreli yapıyrm bu yıl sonuna kadar sanırım. Şuan problem olurmu ki acaba?

13.09.2017 TMGDK genelgesi ''Yönergenin 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden TMGD İstihdam eden işletmeler ile
TMGDK'lar istihdam ettikleri her bir TMGD için tam süreli olarak SGK primlerini
yatıracaklardır.'' denmektedir.

Arkadaşlar 4 gün sigortalı gözükmek maalesef işi kurtarmıyor.Mutlaka 30 gün sigortalı olmak zorundasınız.Yoksa hem işletmeyi hem de kendinizi cezai durumla karşı karşıya bırakırsınız.TMGD olarak artık ya TMGDK da tam zamanlı çalışarak(Başka hiçbir yerde tam gün sigortalı olmamak koşuluyla)ya da işletmede 30 gün SGK primi yatırılarak çalışabilirsiniz.Bunu da tabiki işletmeler özellikle küçük çaptaki işletmeler kabul etmeyecektir.Onun yerine TMGDK dan hizmet almayı tercih edeceklerdir.Sonuç olarak maalesef TMGD belgelerini boşuna aldık gibi gözüküyor.
 
Üst