Bilirkişi Raporu Mermer Ocağında İş Kazası Bilirkişi Raporu

serkan malçok

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Haz 2016
Mesajlar
19
Tepki puanı
34
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
(BİLİRKİŞİ RAPORU)…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO : 2016/..

MAĞDUR : A

ŞÜPHELİ : B ve… Madencilik Ltd Şti

OLAY TARİHİ : ...2016

KONU : İŞ KAZASI

Cumhuriyet Başsavcılığının yukarıda belirtilen soruşturma numarası ile yapılan soruşturmasında, kusur raporu düzenlemek üzere resen bilirkişi seçilmem nedeniyle tarafıma teslim edilen dosya tüm kapsamı ile incelenmiş olup varılan sonuç aşağıya çıkarılmıştır.

OLAY


Müşteki A, …… Madencilik mermer ocağında çalışırken, …04...2016 tarihinde mermer kesme makinesinin kazazedenin bulunduğu yöne devrilmesi ile sağ bacağının makinenin altında kalması sonucu uzuv kayıplı iş kazasına maruz kalmıştır.TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
Dosyanın titizlikle incelenmesi neticesinde aşağıda maddeler halinde verilen hususlar tespit edilmiştir.1- A, ….1981 … doğumlu olup olay tarihinde 36 yaşındadır..2- Müşteki A ifadesinde, …..Madencilik Ltd Şti. mermer ocağında ...03.2016 tarihinde işe başladığını, işe başı yaptıktan sonra mermer ocağını yeni çalışma sezonu için hazırladıklarını, hazırlıkların tamamlanmasından sonra mermer kesme işine başladıklarını ve kaza gününe kadar 3-4 günlük bir çalışma yapıldığını ve kaza günü kendisi,diğer 3 işçi ve kepce operatörü ile birlikte iş makinesi vasıtasıyla mermer kesme makinesini kazanın gerçekleştiği alana getirdiklerini, kepce operatörünün makineyi ıslak bir zemine bıraktığını belirtmiştir. Mermer kesim işlemi yapılırken mermer kesme makinesini gönyeye almaya çalıştıkları sırada kepce operatörünün makineyi yere bırakarak geri çekildiğini ve zeminin de ıslak ve çamurlu olması sebebiyle makinenin kazazedenin bulunduğu yere doğru kayarak sağ bacağı üzerine devrildiğin, 20 günlük tedavi sonrasında bacağının kurtarılmayarak dizden kesildiğini beyan etmiştir. Kazazede işçi, işyerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığını, görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanının olmadığını varsa da kendilerinin görmediğini, gerekli iş güvenliği malzeme ve dokümanlarının verilmediğini belirtmiş ve yetkililerden şikayetci olduğunu beyan etmiştir.4- Şüpheli B ifadesinde, …. Madencilik Ltd Şirketinde maden mühendisi olarak çalıştığını aynı zamanda şantiye sorumlusu olduğunu, olay tarihinde şantiyede olduğunu, kaza haberini aldıktan sonra olay yerine gittiğini ve 112 acil ekibine kazazedeyi teslim edip işçilerle beraber … Devlet Hastanesine gittiklerini belirtmiştir. Bu olayda şirketin ve işçilerin kusurunun olmadığını olayın kazaen meydana geldiğini belirtmiştir.03.09.2016 tarihinde verdiği ifadede ise ,iş güvenli uzmanı bilirkişi raporundaki suçlamaları kabul etmediğini, raporda geçen şantiye sorumlusunun kendisinin olmadığını ve C’ asıl sorumlu olduğu, iş başı eğitimin de C' nin sorumlu olduğunu belirtmiştir. Kendisinin kişisel koruyucu donanım kontrolünü sürekli yaptığını ve eksiklikleri daimi nezaretci defterine kaydettiğini, tespit edilen eksiklikleri yetkili C’ye , şirket sahiplerine iletip uyardığını belirtmiştir. İşyeri fiilen denetim ve gözetim görevini usta başlarının yaptığını, kazaya sebep veren mermer kesim makinesinin olay yerine kurulum talimatını usta başlarına C’nin verdiğini beyan etmiştir.5- Tanıklardan X, 04.2016 tarihli ifadesinde, … Madencilik Ltd Şirketinde çalıştığını, olay günü v ile birlikte diğer işçilerle birlikte mermerin alt tabakasını kestikten sonra yan tabakasını kesmek için kesme makinesini kesilen mermerin yan tarafına çevirmeye çalıştıklarını, işçilere kesim makinesinin 4-5 cm daha çevirmeleri gerektiğini söylediğini, makinenin bulunduğu zeminin çamurlu olması nedeniyle kayma ihtimalinin yüksek olduğunu ve kazazede işçinin makinenin arka tarafında durduğu sırada sağ bacağının üstüne düştüğünü beyan etmiştir.6- Olay yeri görüntü ve tutanaklarında, iş kazasının meydana geldiği yerde kan izlerine rastlandığını, iş kazasına neden olan mermer kesim makinesinin 7 metre uzunluğunda olduğu, yere sabitlemek için 3 ayağı bulunan makinenin çok ağır olması sebebiyle kepçe yardımıyla çalışma alanına getirildiği ve makinenin 3 ayağının ve zeminin çamurlu olması nedeniyle dengeyi bozarak yan yattığını belirlenmiştir.OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ
Olay, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazasıdır. İfadelerden ve olay yeri görüntülerden anlaşılacağı üzere kaza, işin tamamen güvensiz bir şekilde ve şartlarda yapılmaya çalışıldığı sırada meydana gelmiştir. Kaza, çalışanların mermerin alt tabakasını kestikten sonra yan tabakasını kesmek için kesme makinesini mermere hizalama yaptıkları sırada, zeminin de çamurlu olması nedeniyle kesme makinesinin yan yatarak kazazede işçicinin üstüne düşmesi neticesinde meydana gelmiştir. Kazazede işçi, kendisine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işbaşı eğitimi verilmediğini, kişisel koruyucu malzeme teslim edilmediğini ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmediğini belirtmiş, dosya kapsamında da bununla ilgili herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. İşveren…. Madencilik Ltd Şti işyerinde yeterince iş güvenliği tedbirlerini almadığı, çalışanlarına iş güvenliği ile ilgili eğitim vermediği, gerekli kişisel koruyucu malzeme temin etmediği ve zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmediği için aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandığından ASLİ kusurludur.1-İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;


a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. ( 6331 Sayılı İş Kanunu Madde 4)2-İşveren, işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. İşveren, günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür, çalışan kimsenin iş güvenliği işçinin kendi dikkatine bırakılamaz. İşçiler çalışırken taksirli eylemlerden kaçınarak iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki usul ve koşullara uymakla yükümlüdür. ( Yargıtay 12. Ceza Dairesi 06.05.2014 Tarih, 2013/18819 Esas, 2014/10923 Karar, 22.05.2014 Tarih, 2013/20801 Esas, 2014/12486 Karar )3-Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;


a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. ( 6331 Sayılı İş Kanunu Madde 6)4-İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. (Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 17)…… Madencilik Ltd Şti’nde maden mühendisi olarak çalışan şüpheli B, ifadesinde işyerinde tespit ettiği aksaklıkları daimi nezaretçi defterine kaydettiğini belirtse de dosya muhteviyatında daimi nezaretçi defterine ait belgeye rastlanmamıştır. B, işyerinde denetim ve gözetim görevini yerine getirmediğinden TALİ kusurludur.


1-Yapılan tüm çalışmalarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının sağlanması için işverence atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip kişiler tarafından gerekli gözetim ve denetim yapılır. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi halinde çalışılan yerler gözetim yapan kişi tarafından her vardiyada en az bir defa kontrol edilir. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla yukarıda belirtilen gözetim görevini işverenin kendisi üstlenebilir. (Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-1 )Kazazede işçi A, çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği talimatlarına uymayıp dikkatsizce hareket etmiştir. Bu sebeple olayın meydana gelmesinde şahsi can emniyeti için gerekli özen ve dikkati göstermeyip aşağıda belirtilen kanuna aykırı davrandığından TALİ kusurludur.
1-Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (6331 Sayılı İş Kanunu Madde 19)Kanaatimi belirtir raporumu Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı takdirlerine saygı ile sunarım.

Bilirkişi

Serkan MALÇOK

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.