Yargıtay Kararı Kamuda İsyeri Hekimligiyle İlgili Temyiz Kurulu Kararı

aciz

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2013
Mesajlar
148
Tepki puanı
602
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih : 10.01.2018

No : 43966

Konu:
İşyeri hekimliği ücreti 156 sayılı ilamın 1. maddesi ile 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. maddesinin 7. fıkrasında kurumlarından izin alarak iş yeri hekimliği yapanlara, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödemenin hizmeti alan kurum tarafından yapılacağı düzenlenmesine rağmen 657 sayılı Kanun’a tabi olarak Sağlık Bakanlığına bağlı ... ... Hastanesinde görev yapan ... ve ... Belediyesi arasında 6331 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun’un 49. maddesi ve 657 sayılı Kanun’a aykırı olarak sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmede mevzuatta belirlenen tutar üzerinden ödemede bulunulmuş olması nedeniyle oluşan ...TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

Sorumlular Üst Yönetici ... (Belediye Başkanı), Harcama Yetkilisi ... ve Gerçekleştirme Görevlisi ... temyiz dilekçelerinde özetle;

“ ... Belediyesinin 2015 yılı hesabının incelenmesi ve yargılanması sonucu, Sayıştay 6. Dairesinin 30.03.2017 tarih ve 156 sayılı İlamının 1. maddesi ile Belediye İşyeri Hekimine yapılan ödeme hakkında kamu zararına neden olunduğu gerekçesi ile tarafımıza ödettirilmesi kararı verildiğini,

Kararın gerekçeleri arasında;

1) İşyeri Hekiminin “GÖREVLENDİRME” ile çalıştırılması gerektiği halde, “SÖZLEŞME” yapılmış olmasının yer aldığı,

Bu durumun şekli bir husus olup, işin mahiyet ve önemini etkilemeyen usul hatası olduğu, Sayıştay Temyiz kurulunun 04.03.2003 tarih ve 26167 tutanak sayılı kararı göz önünde bulundurulacak olursa, yapılan ödemelerin tazmin hükmü verilmesine gerekçe olmaması gerektiği, ilgili “Sözleşmenin Belediye tüzel kişiliği adına yapılmış olup, bu suretle şahsi bir işlem olmayıp, ayrıca Belediyeyi zarara uğratma veya ilgilisine haksız yarar sağlama kastı ile de yapılmadığı, İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğundan kaynaklandığı, yasal zorunluluğun yerine getirilmesi bilinci ile yapıldığını, Bu nedenle söz konusu Daire kararının hakkaniyete uygun yasal temeli bulunmadığını, ilgili tabibe sözleşme gereği yapılan ödemeler nedeniyle rücu imkânlarının bulunmadığını,

2) İlgili tabip asli görev yerinde, 19.03.2015 tarihinden sonra 4924 sayılı Kanun kapsamında “Temininde Güçlük Çekilen yerlerde çalıştırılacak sözleşmeli personel” niteliğinde çalıştığını, kararın gerekçeleri arasında belirtilen “Görevlendirme” ile çalıştırılması iddiasının doktorun, 19.03.2015 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi (A) fıkrası kapsamından çıkıp, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli statüye geçmesi sebebiyle, bu tarihten sonra hükümsüz kalacağı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini, bu suretle asli görev yerinde dahi “Sözleşme” ile çalışan bir doktorun Belediyede görevlendirme ile ve saati 15,00 TL ücret ile çalıştırılmak istenilmesi halinde, bu görev için doktor bulunamayacağının çok açık olduğunu, kaldı ki bu saat ücreti ile doktorun Belediye işyerine gelip-gitmesinin ulaşım masraflarını dahi karşılayamayacağını,

Yasal durumun, realiteyi karşılamadığı durumda; suiistimal konusu edilmeden iyi niyetle tamamen yasal zorunluluk kapsamı altında, işyeri hekimi istihdam edilerek kamu hizmeti sağlanması gerektiği göz önüne alındığında, bu durumun mücbir bir sebep olduğunu, bu itibarla uygulamalarında kamu zararına yol açılmadığını, aksine en uygun şekilde kamu yararı gözetilerek yasal zorunluluk gereği işyeri hekimi istihdam edildiğini,

3) Diğer taraftan Belediyelerinin tüm diğer Belediyeler gibi Sayıştay Denetimine tabi olup, 2015 yılı sonunda biten bir uygulama söz konusu olduğunu, 2012-2013-2014 yılı Sayıştay denetimlerinde bu hususta bir tenkit yapılmadığını, mevzuatı bizlerden çok daha iyi bilen denetçilerce bu hususta bir tenkit yapılmaması nedeniyle uygulamanın 2015 yılı sonuna kadar sürdüğünü, 2015 yılı denetiminde sorgu konusu olması nedeniyle uygulamaya son verildiğini, bu itibarla görevleri gereği ve tamamen görev bilinci içinde yapılan uygulamadan maddeten sorumlu tutulmalarının hakkaniyete uygun olmayıp; kusur, kasıt bulunmayan bir halde sorumlu tutulmalarının yasal temeli olmadığını,

4) 6131 sayılı Kanun’un Geçici 6’ncı maddesi hükmü Kanun Koyucunun, temyiz konusuna bakışını açıkça ortaya koyduğunu, kanun koyucunun, bu durumu kamu zararı olarak kabul etmediğini, sadece zamanlamada bir farklılık söz konusu olduğunu, Bu farklılığın ise, ilgili konunun asli belirleyicisi olmayıp, kanun koyucunun asli bakışının bu konuda mali takibat yapılmasını kabul etmediğini”

Belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında; “…Dilekçesinde: kurumundan aldığı izin doğrultusunda ... Belediyesinde işyeri hekimi olarak görev yapana kısmi zamanlı iş sözleşmesi yapılması ve sözleşmedeki tutar üzerinden ödemede bulunulması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesine dayalı tazmin hükmünün verildiği görülmüştür.

Sorumlu Sözleşmenin işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğundan dolayı yapıldığını, kamu hizmeti sağlanması göz önüne alınarak yapıldığını, kasıt ve kusurlarının olmadığını ileri sürerek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Sorumlunun talebi kararın gerekçelerini karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle Dairece verilen tazmin hükmünün tasdikine uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.” şeklinde görüş bildirmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

... Belediyesi ile Dr. ... arasında belirli süreli iş sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmede belirtilen tutar üzerinden ödemede bulunulmuştur. İşyeri hekimliği ile ilgili dosya incelendiğinde Dr. ...’ın ... …. Hastanesinde görev yaptığı ve aynı zamanda ... Belediyesinde işyeri hekimliği yapmak üzere kurumundan izin talebinde bulunduğu, bu talebin ... İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2014/1 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda uygun bulunduğu ve 11.12.2014 tarih ve 2052 sayılı yazı ile onayın ... ... Hastanesi Yöneticiliğine bildirildiği anlaşılmıştır. Alınan onay doğrultusunda Dr. ... ... ... Hastanesinde asli görevini yapmaktayken... Belediyesinde de işyeri hekimliği görevini yürütmeye başlamıştır. İlgilinin hangi statüde görev yaptığının bildirilmesi Denetçisi tarafından ... İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden 26.01.2016 tarih ve 4 sayılı yazıyla istenilmiş olup 903.04 sayılı cevap yazısının ekinde gönderilen hizmet belgesinde, Dr. ...’ ın 18.10.2012-19.03.2015 tarihleri arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi devlet memuru olarak 19.03.2015 tarihinden sonra ise 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun hükümlerine tabi olarak ... ... Hastanesinde görev yaptığı görülmüştür.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasına 2/1/2014 tarihli 6514 sayılı Kanunun 21’inci maddesi ile getirilen; “ Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. ” şeklindeki düzenleme ile tabiplere asıl görevlerinin dışında kanunda belirtilen şartlarda işyeri hekimliği yapma imkânı sağlanmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasında ise; Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. ” hükmü ile işyeri hekimi olabilmenin şekli şartları ile alınabilecek tavan ücret belirlenmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde işverenin ve aynı zamanda kamu kurumu olan belediyelerin işyeri hekimini temin etmesi ve işyeri hekimine verilecek ücretler konusunda da ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi bir zorunluluktur.

... Belediyesinin 6331 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak işyeri hekimi çalıştırılması ile ilgili makamlardan gerekli izin aldığı ve görevlendirdiği ancak 6331 sayılı Yasa’nın işyeri hekimi için öngördüğü tavan ücret sınırına riayet etmeyerek 5393 sayılı Yasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasında;

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir…

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir…Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

…” hükümleri uyarınca 05/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasını kapsayacak şekilde, kısmi zamanlı işyeri hekimi görevlendirdiği ve bu sözleşmeye istinaden Dr. ...’a yönelik maaş Türk Tabipler Birliğinin 2015 yılı Asgari Sözleşme Ücretleri baz alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyeri hekimi konusunda düzenleme yapan özel bir kanundur. Bir hekim kamu kurum ve kuruluşlarında hangi personel rejiminde çalışıyor olursa olsun; ister 657 kapsamında ister 4934 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun kapsamında çalışsın, işyeri hekimi olarak görevlendirilecekse 6331 sayılı yasa hükümleri uyarınca görevlendirilmeli ve bu kanun hükümlerinin sağladığı haklarla sınırlı olarak çalıştırılmalıdır. Bu doğrultuda sorumluların iddia ettiği gibi işyeri hekiminin 657 sayılı Yasa kapsamından çıktığı için 6331 sayılı Yasa’nın uygulanamayacağı bu nedenle 5393 sayılı Belediye Yasa’sı uyarınca sözleşme yapılacağı iddiasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır. Kaldı ki... Belediyesi tarafından işyeri hekiminin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamında kısmi zamanlı istihdam edilmesi de mümkün olmadığı zira ilgili kanun hükmünde kısmı zamanlı olarak istihdam edilecek personel arasında avukat, mimar, mühendis ve veteriner unvanları düzenlenmiş olup tabip unvanının sayılmadığı, 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan; “Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir” hüküm doğrultusunda kısmi zamanlı tabip çalıştırılmasının mümkün olduğu, ancak dosyada yer alan ... Belediyesi kadro cetvelinde 6 adet boş tabip kadrosu bulunması nedeniyle kısmi zamanlı tabip istihdam edilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca 5’inci fıkra hükmüne göre kısmi zamanlı istihdam edileceklerin 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) bendine tabi olup kamu kurumunda aynı kanunun 4’üncü maddesinin (A) bendi kapsamında Devlet Memuru olarak görev yapan birisinin kısmı zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesinin mümkün olmadığı göz önünde bulundurulduğunda yapılan ödemenin mevzuata aykırı olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Sorumlular savunmalarında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri” başlıklı geçici 6’ncı maddesinde yer alan; “Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez. ” hükmünü de gerekçe göstererek kamu zararının oluşmadığını iddia etmektedir. Ancak bahsi geçen Geçici 6’ncı madde hükmü aynı Kanun’un yürürlük maddesi olan 38’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği üzere Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (30.06.2012) yürürlüğe girmiş olup yürürlük tarihinden önce yapılan işyeri hekimliği ücret ödemeleriyle ilgili bir af niteliğindedir. Maddenin yürürlük tarihinden sonraki işyeri hekimliği ücret ödemelerine uygulanması mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz talebinin reddi ile 156 sayılı ilamın 1. maddesiyle … TL için verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/109TK.pdf
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.