Soru Iş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memura Ücret Ödenmez Mi?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında' kısmında Ercan Mattaoğulları tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi  1-devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Kurumumca İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine gönderildim ve Aralık 2013 sınavında C sınıfı, Şubat 2014 sınavında A sınıfı İş güvenliği uzmanlığı sınavlarını kazandım.
  2-6331 sayılı Kanun uyarınca değişik birimlerde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmelerimiz yapıldı.
  3-02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı RG'de yayımlanan "Bazı kanun ve kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" un 56. maddesinde "4857 sayılı İş kanununun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için, 6331 saylı kanunun 6. maddesinin (İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu) yürürlüğe girme süresi 01.07.2016 tarihine ötelenmiştir.
  4-Bakanlık İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 01.07.2016 tarihine ertelenmesi sebebiyle ücret ödemeyeceği yönünde görüş bayan etmekte ücretimizi ödememektedir.
  NETİCE: Bakanlığın görüşü doğru mu? Biz gerçekten fiilen yaptığımız bu işin ücretini alamayacak mıyız?


  Cevap:
  1982 Anayasasının "II. Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18 inci maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
  Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz."
  hükmü amirdir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı değişik 28 inci maddesinde"Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
  Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,
  "hükmü yer almaktadır.

  Devlet memurlarının özel kanunlarda belirtilen görevler ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamı dışında tutulmuştur.

  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun "İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları" başlıklı 8 inci maddesinde "(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
  (8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz."
  hükmü yer almaktadır.

  6331 sayılı Kanunun 6495sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile değişik "Yürürlük" başlıklı 38 inci maddesinde "(1) Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer."
  hükmü yer almaktadır.

  Söz konusu hüküm uyarınca 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesi Kanunun yayımlandığı tarih olan 30/06/2012 tarihinden 6 ay sonra yani 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlüktedir.

  Söz konusu hüküm uyarınca;
  1-6331 sayılı Kanunun 56 maddesi uyarınca anılan Kanunun 8 inci maddesi 31/12/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlüktedir.

  2-Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilmektedir.

  3-Diğer mevzuatta yer alan çalıştırılmama kısıtlamaları uygulanmamaktadır. Çalıştırılacak kişilere maddede belirtilen ücret verilmesi ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamı dışındadır.

  4-Kamu görevlileri normal mesaileri dışında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmeleri halinde fazladan ifa ettikleri her 1 saat için 01/01/2014 tarihi itibariyle (200*0,076998=15,39) ücret ödenmektedirler.
  Kamu çalışanına aylık maksimum (200*80)*0,076998=1231,96TL'dir.
  Bu ücretlerden yalnız damga vergisi binde 7.59 oranında damga vergisi kesilmektedir.
  Burada şu hususu gözden kaçırmamak lazımdır. Aylık 200 saat çalıma demek haftalık 50 saat çalışma demektir. Normal 40 saatlik çalışmanın üzerine birde 50 çalışma yapmak çok yorucu bazen imkansız olabilir. Bu maksimum çalışmadır.

  5-Son değişiklik uyarınca iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunda olmayan kamu kurumlarının, iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerine engel olmadığı, isterlerse 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca görevlendirebilecekleri görevlendirmeleri halinde de ücret ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
  Yasal hakkınızı yargı yolu alabileceğiniz değerlendirilmektedir. Yargı kararları hakkında peşin hüküm söylenemez karar mahkemelerindir.

  Kaynak:memurlar.net


   
  Last edited: 30 Mayıs 2014
 2. şen

  şen TÜİSAG Üyesi

  yeterince açıklayıcı

   
 3. YusufS

  YusufS TÜİSAG Üyesi

  yazıda bir problem var sanırım
  4-Kamu görevlileri normal mesaileri dışında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmeleri halinde fazladan ifa ettikleri her 1 saat için 01/10/2014 tarihi itibariyle (200*0,076998=15,39) ücret ödenmektedirler.
  Kamu çalışanına aylık maksimum (200*80)*0,076998=1231,96TL'dir.
  Bu ücretlerden yalnız damga vergisi binde 7.59 oranında damga vergisi kesilmektedir.
  Burada şu hususu gözden kaçırmamak lazımdır. Aylık 200 saat çalıma demek haftalık 50 saat çalışma demektir. Normal 40 saatlik çalışmanın üzerine birde 50 çalışma yapmak çok yorucu bazen imkansız olabilir. Bu maksimum çalışmadır.

  niye aylık 200saat hesaplanıyor? 80saatin üzerinde çalışmaya izin verilmiyor. 200degil
  bu durumda 80/4=20saat haftalık çalışma süresi olmuş oluyor.
  ben mi yanlış düşünüyorum?

     

   
  Hüseyin Kolcu bu yazıya teşekkür etti.
 4. münza

  münza TÜİSAG Üyesi

  Bende vaktinde kamuda çalışmış birisi olarak şunu söyleyeyim, amirler memurlarına fazla para vermek istemezler. Nasıl olsa memursun, maaşını da alıyorsun, ne diye fazla para verelim ki derdindeler. Benim bildiğim kadarıyla 01/07/2016 tarihine kadar memurlara bir ödeme yapılamayacağı. Bunun sebebide yürürlüğe girmemiş bir iş için ne diye ödeme yapacaz demeleri. Zaten bunu da belgelendiremezler.

  Sizin durumunuza gelince, hem sizi görevlendirip hemde para vermiyecez diyorlarsa, bence güzel bir dilekçe yazın. Dilekçe de eğer iş güvenliği uzmanlığı yapacaksam ve mesaimi harcıyacaksam bunun bir karşılığı olmalı demeniz lazım. Ya da 01/07/2016 tarihine kadar size görevlendirme yapmamalarını istemelisiniz. burda sıkıntı olacak konu ise eğer amirlerinize birşey diyemiyorsanız, beni başka yerlere gönderir tarzında bi durumunuz varsa işiniz zor. Ancak bunları belirtmez ve sizi isg konusunda görevlendirdi iseler, bir kaza olduğunda ilk sizin kapınızı çalacaklarından emin olun. Davalık işlerde ortadan kaybolan ilk kişi müdür dür :D . Müdürlerin pek yetkisi yoktur. Mesuliyet genelde teknik personeldedir.

  Bunları yaşayan birisi olarak söylüyorum. Tavuklarına kış dediğim için sözleşmemi fesh ettiler :k_kızgın:

   
  Ercan Mattaoğulları bu yazıya teşekkür etti.
 5. münza

  münza TÜİSAG Üyesi

  Doğru düşünüyorsunuz. Kamu çalışanlarına 80 saaatten fazla mesai ücreti vermiyecekler bu konuda. Yani sizin hesaplamanız doğru.
  Yalnız burda Ercan Beyin durumu farklı galiba. Ercan Beyi tam zamanlı gibi görevlendirecekler herhalde.

     

   
 6. YusufS

  YusufS TÜİSAG Üyesi

  kamu bunu daha çok kendi personeline yaptırıp 80saat max üzerinden ödeme niyetinde
  ancak münza nın dediği gibi hiç bir idareci memurunun kendisinden fazla almasını istemez. aslında idareci değil insanın bir vasfı bu degilmi?
  bu durumda herşey size kalmış
  kimse sizi zorla çalıştıramaz.ama siz çalışmak isterseniz de size hayır demezler
  sorumluluk size ait.

   
  Ercan Mattaoğulları ve münza bu yazıya teşekkür etti.
 7. münza

  münza TÜİSAG Üyesi

  Kesinlikle çok doğru.
   
 8. h. mehmet şenlenmiş

  h. mehmet şenlenmiş TÜİSAG Üyesi

  200 rakamı orada katsayı çarpanı ...........

  çalışacağı toplam saat 80 saattir .......buda o işyerindeki çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre değişir ....

  hiç bir uzmana kendi işyerinde bu kadar çalışma saati verilmez ........alamazda tabiki ..........


  ancak işyeri çok kalabalık ve 80 saati geçiyorsa aylık çalışması o zaman tam zamanlı çalışır ......asıl işini biırakır bu işi yapar......


  tabiki kanunda belirtildiği gibi isg uzmanın oluru alınırsa bu işi yapabilir ...zorla yaptırılamaz

  ....   
  okacar17 bu yazıya teşekkür etti.
 9. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  Kamu'da gönüllü olarak İş güvenliği Uzmanı olmak..???!!!!

     

   

  Ekli Dosyalar:

  Dilek ÖZTÜRK TAŞDEMİR ve okacar17 bu yazıya teşekkür etti.
 10. YusufS

  YusufS TÜİSAG Üyesi

  burası türkiye :)
  tezatlar ülkesi   
 11. ld7626

  ld7626 TÜİSAG Üyesi

  Komedi...
  Kamuda uzman çalıştırma zorunluluk tarihi olan 01.07.2016 tarihini, ücret ödenecek tarih olarak algılayan anlayıştan görüş istemek zaten hata olmuş.   
 12. ld7626

  ld7626 TÜİSAG Üyesi

  1982 Anayasa'sının "II. Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:
  "Madde 18. – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" Bu sebeple yazıda gönüllülük esasına göre denilmiş, ancak kimse gönüllü olmaz ve hizmet dışarıdan alınırsa bu kez de uzman olan personel varken dışarıdan hizmet almak yine mevzuata aykırı olacaktır.

   
 13. elaolsamya

  elaolsamya TÜİSAG Üyesi

  katılıyorum
   
 14. sukrukarakoc

  sukrukarakoc TÜİSAG Üyesi

  Arkadaslar ben K.K.Klibinde memurun. Muafiyeti alınmadan is guv. Uz. Yaptılar.
  Bizim kurumda is güvenli Uzm kadrosu var beni buraya zorla aradılar. Atamalı olduğum içinde ek ödeme vermiyorlar.
  Ne yapmam lazım ve nasıl bir dilekçe yazmam lazım. Risk altında para almadan çalışıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum

  Şükrü
  05***KESİLDİ***
  ***KESİLDİ***@hotmail.com

   
  Last edited by a moderator: 19 Kasım 2015
 15. Fatma Güleç

  Fatma Güleç TÜİSAG Üyesi

  Değerli arkadaşlar; 200 ek gösterge rakamı olup sabit bir rakamdır.Aylık memur maaş katsayısı her 6 ayda bir defa arttığı için örneklerde gösterilen 0,076998 katsayısı değil 2015 yılı ikinci 6 ay için 0,083084 olarak yeniden güncellenmiştir.Ücret uygulaması başladığı zaman max. 80 saat üzerinden hesaplama yapılacaktır.Bilgilerinize...   
 16. tahir çayır

  tahir çayır TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar ücret uygulaması başlaması diye birşey yok eğer isg katip üzerinden atamanız yapılmış ise 8.madde gereği ücreti haketmiş oluyorsunuz.ve ödenmekte
  Burada asıl sıkıntı şu şu an için 657 ye tabi personel için değil 4857 ye tabi personel için görevlendirme yapılacak olması.

   
 17. tahir çayır

  tahir çayır TÜİSAG Üyesi

  Ek ödeme derken ne demek istediniz tam olarak anlamadım ama eğer isg katip üzerinden atama yapıldı ise tarafınıza uzmanlık ücreti ödenecektir.

   
 18. tahir çayır

  tahir çayır TÜİSAG Üyesi

  Aylık 200 saat çalışma nereden çıktı yanlış anlama söz konusu burada aylık 80 saat çalışma vardır. iguzmanı başka işle görevlendirilmez.Kanun böyle yazar. oradaki 200 katsayıdır.

   
 19. hilal sıla

  hilal sıla TÜİSAG Üyesi

  kamu personeli olupta iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen arkadaşlar,
  konuyu yeni gördüm. bende KİT li bir kurumda iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olarak atandım. işyeri sağlık ve güvenlik birimde iş güvenliği uzmanı pozisyonuna görevlendirildim. tam zamanlı iş güvenliği uzmanı olarakta katip sözleşmem yapıldı. aylık 200 gösterge rakamına tekabül eden 80 saatlik çalışma için ilave ücret ödemesi VERMEDİLER. sadece benim değil diğer arkadaşlarımında ödenmedi. sebep olarak ise işyeri sağlık ve güvenlik biriminde iş güvenliği uzmanı pozisyonunda çalışmam. asli görevime ek olarak başka bir iş yapmıyormuşum. zaten asli görevimmiş falan filan.. benim gibi bu durumda olan arkadaşların yapması gereken ise, önce kuruma ilave ödeme yapılmasına dair dilekçe vereceksiniz. 30 gün içerisinde cevap vermek zorundalar. gelen cevaba göre 60 gün içerisinde dava açma süreniz var. eğer süre içerisinde dava süreci başlatılmaz ise durumu kabullenmiş olursunuz. bu arada dava kararı kuruma verilen dilekçe tarinden itibaren ödeme yapılması yönünde çıkıyor. istenildiği takdirde konu ile ilgili dava evraklarıda paylaşabirim.

   
  Dilek ÖZTÜRK TAŞDEMİR bu yazıya teşekkür etti.
 20. neslihan erdem

  neslihan erdem TÜİSAG Üyesi

  mrba arkadaşlar ben 24 mayıs 2014 B sınıfı uzmanlık sınavına girdim ve mahkeme yoluyla 2015 kasım ayında kazandım. ancak parasını ziraat bankasına yatırmadım. ancak bir duyum aldım. para yatırmazsam B sınıfı sınavım iptal olacağını söylediler. böyle bir durum varmıdır. bilgisi olan varmı acaba. Ankara iş saglığı bölümünü aradım ancak açmadılar. alo 170 inde bilgisi yok. bilgisi olan varmı arkadaşlar.....

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. kamu hastanelerinde isg ucreti

Yandex.Metrica