Yürürlükte Asgari Ücret Yönetmeliği 2013-10-25

Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ - resmi gazete Tarihi: 01.08.2004 resmi gazete Sayısı: 25540

  Bu dosya Kaan SAKA kullanıcı isimli üyemiz tarafından Dosya İndirme Alanında paylaşılmıştır.

  Dosya açıklamasından görüntü aşağıdaki gibidir;
  Bu dosyanın paylaşıldığı yere ulaşmak için tıklayın..


   
 2. Oktay Acar

  Oktay Acar TÜİSAG Üyesi  Güncel - 19.04.2014 tarih itibarı ile.

  Kaynak:
  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5454&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


  resmi gazete 01.08.2004 ( 25540) / Değ.19.04.2014 (28977)
  Dayandığı Kanun No/Madde: 4857/39


  resmi gazete Tarihi: 01.08.2004 resmi gazete Sayısı: 25540

  ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM


  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç


  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2 —
  Bu Yönetmelik hükümleri, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3 —
  Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4 —
  Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
  c) Komisyon: Asgari Ücret Tespit Komisyonunu,
  d) Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti,
  e) Ücret: Asgari ücreti,
  f) (Değişik:RG-19/4/2014-28977) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını,
  g) Başkan: Bakan tarafından tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi,
  h) Üye: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri,
  i) Raportör: Bakanlık tarafından altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinden görevlendirilen personeli,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
  Ücrette Eşitlik İlkesi
  Madde 5 —(Değişik:RG-19/4/2014-28977)

  Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

  Ücretin Belirlenmesi
  Madde 6 —
  Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

  Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar
  Madde 7 — (Değişik:RG-19/4/2014-28977)
  Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.
  Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Komisyonun Kuruluşu ve Toplantı Esasları
  Madde 8 —
  Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

  a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
  b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
  c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
  d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
  e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
  f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
  g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden,
  kurulur.

  Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

  Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

  Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

  Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 9 —
  Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

  Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

  Alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.

  Sekreterya ve Raportörlük Hizmetleri
  Madde 10 —
  Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu,
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
  Ücretin Yürürlüğü
  Madde 11 –
  Komisyonca belirlenen ücretler resmi gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.

  İşverenin Sorumluluğu
  Madde 12 —
  İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.

  İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

  (Mülga fıkra:RG-7/7/2012-28346)
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
  Madde13 —
  Komisyona seçilecek işçi ve işveren temsilcilerinin:

  a) Asgari ilkoğretim mezunu olması,
  b) 21 yaşını doldurmuş bulunması,
  c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması
  gerekir.

  İşçi ve İşveren Temsilcilerinin Yedekleri
  Madde 14 —
  Bünyesinde en çok işçi ve işvereni bulunduran en üst derecedeki işçi ve işveren kuruluşlarının değişik işkollarından seçecekleri her temsilci için birer yedek temsilci seçilir. Asıl temsilcilerin toplantıya katılması asıldır. Ancak, asıl temsilcilerin görevlerini yapmalarına geçici veya sürekli bir engelin ortaya çıkması halinde, komisyona yedekleri katılır.

  İşçi Temsilcilerinin Güvencesi
  Madde 15 —
  Komisyonun işçi temsilcisi üyelerinden işçi olanların, komisyondaki görevleri süresince, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları devam eder.

  Huzur Hakkı
  Madde 16 —
  Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda huzur hakkı ödenir. Ancak, her asgari ücret tespitinde on toplantı gününden fazla huzur hakkı ödenmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
  Madde 17 —
  12/2/1972 tarihli ve 14097 sayılı resmi gazete’de yayımlanan "Asgari Ücret Yönetmeliği" değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 18 —
  Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 19 —
  Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.


  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  1/8/2004 - 25540

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 7/7/2012 - 28346
  Güncel - 19.04.2014 tarih itibarı ile.

  Kaynak:
  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5454&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


  resmi gazete 01.08.2004 ( 25540) / Değ.19.04.2014 (28977)
  Dayandığı Kanun No/Madde: 4857/39


  resmi gazete Tarihi: 01.08.2004 resmi gazete Sayısı: 25540

  ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM


  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç


  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2 —
  Bu Yönetmelik hükümleri, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3 —
  Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4 —
  Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
  c) Komisyon: Asgari Ücret Tespit Komisyonunu,
  d) Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti,
  e) Ücret: Asgari ücreti,
  f) (Değişik:RG-19/4/2014-28977) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını,
  g) Başkan: Bakan tarafından tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi,
  h) Üye: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri,
  i) Raportör: Bakanlık tarafından altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinden görevlendirilen personeli,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
  Ücrette Eşitlik İlkesi
  Madde 5 —(Değişik:RG-19/4/2014-28977)

  Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

  Ücretin Belirlenmesi
  Madde 6 —
  Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

  Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar
  Madde 7 — (Değişik:RG-19/4/2014-28977)
  Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.
  Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Komisyonun Kuruluşu ve Toplantı Esasları
  Madde 8 —
  Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

  a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
  b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
  c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
  d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
  e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
  f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
  g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden,
  kurulur.

  Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

  Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

  Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

  Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 9 —
  Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

  Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

  Alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.

  Sekreterya ve Raportörlük Hizmetleri
  Madde 10 —
  Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu,
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
  Ücretin Yürürlüğü
  Madde 11 –
  Komisyonca belirlenen ücretler resmi gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.

  İşverenin Sorumluluğu
  Madde 12 —
  İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.

  İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

  (Mülga fıkra:RG-7/7/2012-28346)
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
  Madde13 —
  Komisyona seçilecek işçi ve işveren temsilcilerinin:

  a) Asgari ilkoğretim mezunu olması,
  b) 21 yaşını doldurmuş bulunması,
  c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması
  gerekir.

  İşçi ve İşveren Temsilcilerinin Yedekleri
  Madde 14 —
  Bünyesinde en çok işçi ve işvereni bulunduran en üst derecedeki işçi ve işveren kuruluşlarının değişik işkollarından seçecekleri her temsilci için birer yedek temsilci seçilir. Asıl temsilcilerin toplantıya katılması asıldır. Ancak, asıl temsilcilerin görevlerini yapmalarına geçici veya sürekli bir engelin ortaya çıkması halinde, komisyona yedekleri katılır.

  İşçi Temsilcilerinin Güvencesi
  Madde 15 —
  Komisyonun işçi temsilcisi üyelerinden işçi olanların, komisyondaki görevleri süresince, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları devam eder.

  Huzur Hakkı
  Madde 16 —
  Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda huzur hakkı ödenir. Ancak, her asgari ücret tespitinde on toplantı gününden fazla huzur hakkı ödenmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
  Madde 17 —
  12/2/1972 tarihli ve 14097 sayılı resmi gazete’de yayımlanan "Asgari Ücret Yönetmeliği" değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 18 —
  Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 19 —
  Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.


  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  1/8/2004 - 25540

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 7/7/2012 - 28346

   
  Last edited: 22 Nisan 2014
  trapezuslu bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica