Ağır ve tehlikeli işler de haftada kaç saat çalışılmalı ?

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında nesim tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. nesim

  nesim TÜİSAG Üyesi  merhaba arkadaşlar çalıştığım firma kimya firması ve tehlikeli sınıfta(1,5) geçiyor.Fakat ağır ve tehlikeli işler raporu istenmiş bu işyerinde çalışanlar hafta kaç saat çalışması uygundur.(Mesai hariç)
  Bir konu daha var tehlikeli tozlar 0.5-5 mikron arasındaki olanlar diye biliyorum yalnış mı biliyorum yardımlarınız için teşekkür ederim


   
 2. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM​
  Amaç, Kapsam ve Dayanak​
  Amaç
  Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde çalıştırılan işçilerin, sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 – Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler bu Yönetmelikte belirtilmiştir.
  Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 – Bu Yönetmelik 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM​
  Genel Hükümler​

  Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çalışılabilecek İşler
  Madde 4 – Bir işçinin günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır:
  a) Kurşun ve arsenik işleri
  1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri,
  2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri,
  3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri,
  4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler,
  5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri,
  6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri,
  7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.
  b) Cam sanayii işleri
  1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
  2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),
  3) Ateşçilik işleri,
  4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),
  5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri),
  6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde),
  7) Camı fırın başından alma işleri,
  8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,
  9) Traş işleri,
  10) Asitle hak ve cilalama işleri,
  11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
  12) Pota ve taş odalarında görülen işler.
  c) Cıva sanayii işleri
  1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri,
  2) Cıvalı aletler yapımı işleri,
  3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri,
  4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.
  d) Çimento sanayii işleri
  1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri,
  2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri,
  3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).
  e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:
  1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa yayılmasını önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),
  2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri,
  3) Kimyasal arıtma işleri,
  4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri,
  5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,
  6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri,
  7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri.
  f) Çinko sanayii işleri
  1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,
  2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri,
  3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri,
  4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri,
  5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri,
  6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler,
  7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.
  g) Bakır sanayii işleri
  1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler,
  2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri,
  3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri,
  4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.
  h) Alüminyum sanayii işleri
  1) Alüminyum oksit üretimi işleri,
  2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,
  3) Alüminyum madeni üretimi işleri.
  ı) Demir ve çelik sanayii işleri
  1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler,
  2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,
  3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler,
  4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri,
  5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri,
  6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri,
  7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.
  j) Döküm sanayii işleri
  1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,
  2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
  3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
  4) Maden eritme ve dökme işleri,
  5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri,
  6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.
  k) Kaplamacılık işleri
  1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano),
  2) Polisaj işleri,
  3) Kalaycılık işleri,
  4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri,
  5) Asitle yüzey temizleme işleri.
  l) Karpit sanayii işleri
  Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.
  m) Asit sanayii işleri
  1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri,
  2) Asidin yapılma safhalarındaki işler,
  3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri,
  4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.
  n) Akümülatör sanayii işleri
  1) Akümülatör yapım ve onarım işleri,
  2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.
  o) Kaynak işleri
  1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri,
  2) Toz altı kaynak işleri,
  3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.
  p) Madenlere su verme işleri
  1) Su verme işleri (sertleştirme),
  2) Semantasyon işleri.
  r) Kauçuk işlenmesi işleri
  1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri,
  2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.
  s) Yeraltı işleri
  Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.
  t) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
  Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.
  u) Gürültülü işler
  Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler.
  v) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:
  Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).
  y) Pnömokonyoz yapan tozlu işler
  Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.
  z) Tarım ilaçları
  Tarım ilaçları kullanımı işleri.
  Yedibuçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler
  Madde 5 – Bir işçinin günde yedibuçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda gösterilmiştir;
  a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil)
  1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat,
  2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat,
  3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat,
  4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
  Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.
  b) Cıva işleri
  1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat,
  2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.
  c) Kurşun işleri
  Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.
  d) Karbon sülfür işleri
  Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.
  e) Ensektisitler
  Karbonatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.
  Başka İşte Çalıştırma Yasağı
  Madde 6 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçiler, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar.
  Fazla Çalışma Yasağı
  Madde 7 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.
  Bildirim Yükümlülüğü
  Madde 8 – Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
  İtirazlar
  Madde 9 – İşyerlerinde yapılan işlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddesinde sayılan işlerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 üncü ve 5 inci maddede yer almayan işlere ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM​
  Yürürlük ve Yürütme​
  Yürürlük
  Madde 10 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  bu yönetmelik size klavuz olur sanırım.
  evet,tehlikeli tozlar 0,5-5 mikron arasındadır.

   
 3. nesim

  nesim TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ben bu bilgiyi daha önce okudum fakat sormak istediğim bu işyerinde çalışanlar haftalık 45 saat üzerini çıkınca mı mesai almamalılar veya daha düşük saat üzerine çıkınca mı mesai almamalılar

     

   
 4. waztez

  waztez TÜİSAG Üyesi

  Günde 7,5 saatten fazla çalışmaya başladıkları an mesai işler.

   
 5. okko

  okko TÜİSAG Üyesi

  Bence bunun altına şu bilgiyide yazalım mesaide maaşın % kaçı fazla alıyorduk mesai ücreti

     

   
 6. nesim

  nesim TÜİSAG Üyesi   
 7. nesim

  nesim TÜİSAG Üyesi

  Şöyle birsey var günde 7.5 saati geçmiyor çalışma fakat cumarteside çalışma var bu cumartesi gününe mesai vermek zorunda mı firma yoksa normal çalışma saatinden mi saymak zorunda
   
 8. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  iş sözleşmesinde günlük çalışma saati kaç saat anlaşılmışsa,o saati geçen her saat başına ücretin %50 artırılmasıyla mesai ücreti ödenir.mesela günde 2 saat fazla çalışma (mesai) yapıyorsa,saat ücreti normalde 10 liraysa, 2 saat mesai için (15x2)=30 lira ödenecektir.haftalık çalışma saati 45 saati,yıllık fazla çalışma 270 saati geçemez.haftalık çalışma saatine cumartesi de dahildir sayın nesim...   
 9. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Ufak bir katkı yapayım.Bu yukarıdaki durum 7,5 saatden fazla çalışılmayacak işler.Ancak bunların dışında da " Ağır ve tehlikeli işler " var. 45 saat genel prensip ve bunun üstü mesai ancak ülke yararı (üretim arttırma ihracat veya önemli bir enerji tesisi veya çok zorlarsan konut ihtiyacını karşılamak filan gibi ) nedenlerle 60-65 saate çıkartabilir aslında işveren ülke yararına deyip , ama genel olarak 45 saat üstü mesai o da 1,5 katı haftada 1 gün kesin izin olmak zorunda ama bunlar şantiyelerde uygulanmıyor ülkemizde

     

   
  gkhnn bu yazıya teşekkür etti.
 10. nesim

  nesim TÜİSAG Üyesi

  teşekkürler arkadaslar   
 11. waztez

  waztez TÜİSAG Üyesi

  fazla mesai %50 uygulanır diye bir şey yok. iş sözleşmesini nasıl yaptıysanız o şekilde mesai verirsiniz. biz de fazla çalışma 3 saaate kadarsa %100, 3 saati aşan her saat %150 olarak ücretlendirilir.   
 12. Esat ÜN

  Esat ÜN TÜİSAG Üyesi

  sayın nesin şuan özel şartlardan dolayı zor mesaj yazabiliyorum ama forumdan kopmak ne mümkün; hemen kısaca benimde aklıma gelenleri yazayım;

  1. işin tehlike sınıfı işte kaç saat çalışacağını etkilemez; bu hangi uzman çalışacak ve SGK primini ilgilendirir sadece
  2. işin ağır ve tehlikeli iş olması da kaç saat çalışılacağını bağlamaz; bu sadece işe giriş formları ve muayeneler vs. alakalı
  çalışma süresini 4857 kanun belirtmiştir ve ona tabi tüm işyerleri için geçerlidir. ve haftada en fazla 45 saat (ve en fazla 6 gündür)

  o halde 7.5 saat nereden çıktı. yukarda arkadaşımızın paylaştığı yönetmelikte bir iş varsa günde 7.5 saat çalışılır en fazla.
  o yönetmelikle diğerlerini karıştırmayalım. yani bir iş az tehlikeli olup 7.5 kuralına girebilir. veya ağır ve teh. iş olup 7.5 e tabi olmayabilir. tamamen ayrı şeyler.
  eğer bir iş yukardaki yönetmeliğe tabi ise günde 7.5 saat çalışılır (sizin kimya tesisiniz orada geçiyor mu bilmiyorum)
  ve 7.5 saatin mesaisi olmaz.

  7.5*6gün:45 saat haftalık çalışma süresini de karşılar.(neden 6, 6.5, veya 7 değilde 7.5 olduğunun da cevabı :) denk getirmiş yönetmeliği yazanlar :) )
  bu sürenin mesaisi olmaz.
  yani kanunen olmaz :) olursa da normal işçi ücreti gibi düşünülebir %50 arttırılarak.
  45 saat üstü çalışmalarda saat ücreti en az %50 artar.üstü işverenin takdiri. altı olmaz

  son olarak; eski çaıştığım yerlerden de örnek vereyim; bu tür işlerde genellikle vardiyalı işlerdir. şöyle ki; günde 7.5 saat çalışma + 1 saat dinlenme (30dk yemek 2*15dk mola) =8.5 saat (yarım saat vardiya değişiminde kayıp, değişim için ihmal et) 8saat*3=24 saat
  yani 7.5 saat yönetmeliğine tabi işçiyle diğer işçilerin haftalık çalışma saati 45 saat olarak aynı olur. sadece 7.5 saat vardiyalı işçiye mesai yapılamaz. yasak zaten en fazla günde 7.5 denmiş.
  karışık yazmış olabilirim özür dilerim.

   
  Fikret Kamil AYDIN ve nesim bu yazıya teşekkür etti.
 13. Esat ÜN

  Esat ÜN TÜİSAG Üyesi

  eklemek istediği noktalar;

  işyeri 7.5 yönetmeliğine tabi ise mutlaka 6 gün (7.5*6=45);( günde 7.5 saat çalışma artı 1 saat dinlenme=8.5 saat toplam süre) çalışılması gerekir (gitti güzelim cumartesi:) )

  işyeri ağır ve teh. işlere tabi ancak7.5 yönetmeliğinde geçmiyorsa o zaman bir sıkıntı yok. haftada 1 gün tatil olmak üzere toplam 45 saat çalışılabilir. örnek formüller ise
  1)6gün*7.5= 45 saat
  2)5gün*9=45 saat (genelde uygulanan; cumartesi,pazar tatil :) )
  3)11saat*4gün=44 artı cuma günü 1 saat =45 (über olur, yapan bir firma varmış bunu duydum ama hiç rastlamadım :) ) 4gün full ama 3 gün tatil
   
 14. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  o zaman sizin mantığınıza göre iş sözleşmesinde;ben işçiye yıllık izin vermicem..,yılda 300 saat mesai yaptıracam.. diye bir madde konulursa sözleşme geçerli oluyormu?demek ki sözleşmeye kanun dışında birşey koyamıyoruz..uygulanması ayrı mesele...
  waztez, kanunlar insanları korumak içindir,sömürmek için değil....
  4857 kanunda alt limit mesaide saat başına %50 artırılacak demiş...sayın esat ın dediği gibi,üstü işverenin takdiri ama altı kanunen olmaz..ha bunu herkes uyguluyormu =hayır... ancak biz burada kanunları konuşuyorsak madem,ona göre cevap yazmalıyız....

   
  degiray ve Esat ÜN bu yazıya teşekkür etti.
 15. waztez

  waztez TÜİSAG Üyesi

  Ona göre cevap yazmalıyız derken ne demek istedin anlamadım açıkcası..
  Sizin mantığınıza göre iş sözleşmesini kendi kendinize yaparsanız bahsettiğiniz yıllık izin vermeyeceğim, 300 saat mesai yaptıracağım mantığı geçerli olur. Mesai, izin, yan haklar vb. konuların hepsi işveren ve işçi sendikaları ile karşılıklı belirlenir. Yazdıklarım da Toplu İş Sözleşmesinin fazla çalışma ile ilgili maddesidir. Kanunlara aykırı bir durum yok anlayacağınız. Türkiye'deki en güçlü sendikalardan biri ile Türkiye'nin çok köklü bir sanayi kuruluşu arasında yapılan sözleşmeden alıntı yaptım. Ayrıca yine sözleşmede fazla mesaiye kalıp kalmamak işçinin insiyatifine bırakılmıştır, ücrette ödeseniz normal iş saatleri dışında kimseyi zorla çalıştıramazsınız.   
 16. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  ben, senin mesajında alıntı yaptığına dair bişey göremedim.alıntı yaptıysan bunu belirtin çünkü yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor.
  ona göre cevap yazmalıyız derken=kanunlara göre cevap yazmalıyız dedim.
  benim mesajımdan zorla mesaiye bırakma gibi bir olguyu nasıl çıkardın hayret doğrusu..
  ayrıca her işletme sendikaya bağlı da değil...işe muhtaç olan işçi,her türlü şartı kabul edebilir istemeyerek te olsa..benim söylemek istediğim,sözleşmelere kanun dışı bir madde konulamayacağıdır...

   
 17. nesim

  nesim TÜİSAG Üyesi

  çok teşekkürler aradım cevabı buldum sayenizde

   
 18. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  ya 16.mesajımı tekrar okuyunca farkettim de;
  waztez adlı hanımefendiye (malesef yeni öğrendim şu an) biraz agresif yazmışım..kusura bakmayın sayın waztez hanım....özür dilerim...

   
 19. Esat ÜN

  Esat ÜN TÜİSAG Üyesi

  merhaba öncelikle sakin olalım :)

  1. mesai ücreti %50 fazla uygulanır . (en az)
  2. mesai günde 3 saatten fazla olmaz
  4.günde 11 saatten fazla çalışma hiçbir şekilde olmaz
  5. 2.ve 4. maddeye göre 3 saatten fazlada %150 diye birşey olamaz
  6.mesai yapıp yapmamak işçinin isteğine bağlıdır!, her yıl işçiden imza alınmalıdır. imza alındıktan sonra ise ücret %50 artışla ve yılda 270 saat azami mesai vardır.
  7. izin,mesai, yan haklar, toplu sözleşme ile sendika ile belirlenir ancak 4857'den az madde konamaz, fazla konulabilir. örneğin toplu s. ile yıllık izin 15 gün olur ama 13 olamaz (normalde 14 gündür)
  8. yukarıda yazdığım 7 madde'ye devlette, sendika da işverende muhalif hareket edebilir, bu yazılanların yanlış olduğu anlamına gelmez

  çok çok çok daha çok büyük firmaların, devlet ortaklı firmaların, daha beter sözleşmeler yaptığını biliyorum. Yapılabilmesi doğru olduğu anlamına gelmez.
  bu yazdıklarımı sadece sınavda çıkarsa bilin :)

  bu arada; 4857'de yazan haklarda lutüf değidir. bilenler için komedidir :). haftada 45 saatmiş :) avrupa ve dünya ortalamasına bakın derim. ya da yıllık izne: 1-5 yıl arası 14gün. 14 gün???. kaç kişi aynı yerde 5 yıl(5 dahil:)) çalışıyor sizce???

  burada yazdıklarım özellikle sınava hazırlananların kafası karışmaması içindi.

   
  degiray ve Cem AKBULAK bu yazıya teşekkür etti.
 20. Bekir38

  Bekir38 TÜİSAG Üyesi

  şöyle bir durum var arkadaşlar,,,
  bir kaynakçı (gaz altı) günde max. 7,5 çalışabilir diyor yönetmeliğe göre,,,
  biz 9 saat çalıştırıp, haftada 5 gün 45 saat uyguluyoruz,
  bu durumda sıkıntı olur mu? yasal süreç nedir?
  yorumlarınızı alabilirmiyim?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. ağır sanayi çalışma şartları

  ,
 2. agır iş çalişma saatleri

  ,
 3. Agir sana

  ,
 4. agır sananayi agır iş aylık uçreti 8 saat çalışan işçi uçreti,
 5. vardiyesiz islerde iscinin kac sat mesi yapabilir,
 6. agir sanayiinde calisma saatleri ne kadar
Yandex.Metrica