2013 De Denetim Müfettişlerinin Kullanacağı Standartlar

Konu, 'İş Kazası oldu, Ya sonrası ???' kısmında aciz tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. aciz

  aciz TÜİSAG Üyesi  SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ
  DENETİM STANDARTLARI


  2013
  Ankara
  İÇİNDEKİLER
  1- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK:
  1.1. Amaç:
  1.2. Kapsam:
  1.3. Dayanak:
  2-DENETİMİN TEMEL İLKELERİ:
  3-SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ MESLEK STANDARTLARI:
  3.1. Sosyal Güvenlik Denetmenliğinin Gerektirdiği Standartlara Sahip Olmak:
  3.1.1. Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılma Şartları:
  3.1.2.Denetmenlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları:
  3.2. Denetmenlerin Uyacakları Hususlar ve Etik Kurallar:
  3.2.1. Denetmenlerin Çalışma Anlayışları:
  3.2.2. Etkin, Yetkin, Dürüst, Bağımsız, Tarafsız, Özenli ve Etik Değerlere Sahip Olmak:
  3.3. Mesleki Eğitim, Yeterlilik ve Tecrübeye Sahip Olmak:
  3.3.1. Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi:
  3.3.2.Yetişmede Bireysellik İlkesi:
  3.3.3. Denetmen Yardımcılarının Yetiştirme Programı:
  4- İNCELEME, DENETİM, KONTROL STANDARTLARI:
  4.1. İş Kazası Sigortası:
  4.1.1. 01.10.2008 tarihi Öncesi (506 Sayılı Kanun):
  4.1.2. 01.10.2008 tarihi sonrası (5510 Sayılı Kanun):
  4.1.3. İş Kazası Olaylarının İncelenmesi ve Soruşturulması:
  4.2. Meslek Hastalıkları Sigortası:
  4.2.1. 01.10.2008 tarihi Öncesi (506 Sayılı Kanun):
  4.2.2. 01.10.2008 tarihi Sonrası (5510 Sayılı Kanun):
  4.2.3. Meslek Hastalıklarının İncelenmesi ve Soruşturulması:
  4.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi:
  4.3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Genel Bakış:
  4.3.2. T.C.K. Açısından Değerlendirme
  4.3.3. 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Değerlendirme
  4.3.4. Tüzükler
  4.3.5. Yönetmelikler
  4.3.6. İşverenlerin, İşveren Vekillerinin ve İşçilerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
  4.3.7. İş Kazası ve Meslek Hastalığına Genel Bakış
  4.3.8. Örnek İş Kazaları İncelemeleri
  4.3.9. Bazı Yargıtay Kararları
  4.3.10. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İncelemelerinde Kusur Oranları:
  4.4. Hastalık ve Analık Sigortası Olaylarının İncelenmesi:
  4.4.1. 01.10.2008 tarihi Öncesi (506 Sayılı Kanun):
  4.4.2. Ortak Konular (01.10.2008 tarihi Öncesi)
  4.4.4. Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ortak Konular (01.10.2008 tarihi Sonrası):
  4.5. Geç Verilen Prim Belgeleri Hakkında İnceleme:
  4.5.1. İşyeri Dosyasının Tetkik Edilmesi:
  4.5.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması:
  4.5.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi:
  4.5.4. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Bilgi Ve Belge Temini:
  4.5.5. Terk, Tasfiye Veya İşin Tamamlanması Halinde Yapılacak İşlemler:
  4.5.6. Tespitlerin Değerlendirilmesi:
  4.6. Tehlike Sınıf Ve Dereceleri Hakkında İnceleme:
  4.7. İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı Ve Benzeri İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılması:
  4.7.1. İşyeri Dosyasının İncelenmesi:
  4.7.2. İşyerine Ait Yasal Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi:
  4.7.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması:
  4.7.4. Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi:
  4.8. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşler Dışında Kalan İşlerle İlgili İnceleme ve Değerlendirme:
  4.8.1. İşyeri Dosyasının Tetkiki:
  4.8.2. İşyeri Kayıtlarının Tetkiki:
  4.9. İşyeri Devri İle İlgili İncelemeler:
  4.9.1. Bazı İş ve İşyerlerinde El Değiştirmeyi Gerektirmeyen Haller
  4.9.2. Diğer Geçici ve Mevsimlik İşlerde El Değiştirmeyi Gerektirmeyen Haller
  4.9.3. İşyerlerinin Devri İle İlgili Olarak Yapılacak İncelemeler Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  4.9.4. Diğer Araştırmalar:
  4.10. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı İle İlgili İncelemeler:
  4.10.1. (01.10.2008) Tarihi Öncesi
  b) Kollektif Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
  c)Anonim Şirketlerde, Şirketi Temsil ve İdare Edenler ile Kurucu Ortakların Sigortalılığı
  e) Komandit Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
  f) Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılığı
  g) Şirket Denetçilerinin (Murakıplarının) Sigortalılığı
  h) Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ile ilgili Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
  4.10.2. (01.10.2008) Tarihi Sonrası (5510 Sayılı Kanun)
  4.10.3. Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi (5510 Sayılı Kanun)
  4.10.4. Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları İncelemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
  4.11. İhbar, Şikayet ve Yakınmalar Hakkında Yapılacak İnceleme – İncelemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  4.11.1. Genel Bilgiler
  4.11.2. İhbar ve Şikayet Dilekçeleriyle İlgili Yasal Dayanaklar
  4.11.3. Sigortalı Hizmet Kazandırma Bilgi ve Belgeleri
  4.11.4. Yemin Hariç Her Türlü Delil
  4.11.5. Karineler
  4.12. İşyeri Ve Sigortalılık Bazında Sahte Bildirimler İle İlgili İncelemeler
  4.12.1. Sahte Sigortalılık İncelemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
  4.12.2. Sahte Sigortalılık İncelemelerinde Uyulması Gereken Hususlar
  4.12.3. Sahte İşyeri İncelemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
  4.12.4. Sahte İşyeri İncelemelerinde Uyulması Gereken Hususlar
  4.13. Ana Ve Baba Hakkında Yapılacak İnceleme Standartları:
  4.14. Kız Çocukları Hakkında Yapılacak İncelemelerde İzlenmesi Gereken Usul ve Esaslar (Boşanmalar)
  4.14.1. Boşandığı Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşayan Eş ve Çocukların Durum Değişiklikleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
  4.15. Kayıt Ve Belgeler İle İnceleme Usulleri:
  4.15.1. Kayıt ve Belge Kavramı
  4.15.2. İşverenlerin Kayıt Düzenleme Yükümlülüğü
  4.15.3. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Gereken Kayıt Ve Belgeler
  4.15.4. Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
  4.16.5. İşletme Esasına Göre Defter Tutma
  4.16.6. Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler
  4.15.7. Diğer Kanunlara Göre Tutulması Gereken Defterler
  4.15.8. Defterlerle İlgili Diğer Bilgiler
  4.15.9. e-Defter (Elektronik Defter) ve Fatura (Elektronik Fatura) Uygulaması
  4.15.10. İşverence Tutulması Gereken Kayıt ve Belgelerin İncelenmesinde İzlenmesi Gereken Usul ve Esaslar
  4.15.11. 5510 Sayılı Kanuna Göre Defter ve Belgelerin Saklanması
  4.15.12. 5510 Sayılı Kanuna Göre Kayıt ve Belgelerin İbrazı
  4.15.13. 5510 Sayılı Kanuna Göre Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Yaptırımı
  4.15.14. İşverenlerce Tutulacak Kayıt ve Belgelerin Geçerliliği
  4.16. Meslek Odaları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kurum ve Kuruluşları Kayıtlarının İncelenmesinde İzlenmesi Gereken Usul ve Esaslar
  4.16.1. Yapılacak İncelemelerde Uyulması Gereken Hususlar
  4.17. Genç ve Çocuk Sigortalı Bildirimlerinin İncelenmesinde İzlenmesi Gereken Usul ve Esaslar
  4.17.1. İncelemelerde Dikkat Edilecek Hususlar
  4.18. Çok Zor Durum Halinin Tespitine Yönelik İncelemelerde İzlenmesi Gereken Usul ve Esaslar:
  4.18.1.Borçluların “çok zor durumda” Olup Olmadığının Tespiti
  4.19. İlişkisizlik Belgesine Esas Denetim İşlemleri:
  4.19.1. Özel Bina İnşaatlarında İlişiksizlik Belgesi Verilmesinde Denetime Yönelik Özellik Arz Eden Hususlar
  4.19.2. Hiç Tescil Edilmemiş veya Tescil Edilmiş Olmakla Birlikte Hiç Bildirimde Bulunulmaması Hali
  4.19.3. Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemlerde Ortak Hükümler
  5. ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI
  5.1. Yerel Denetimler (Durum Tespitleri) İle İlgili Çalışma Standartları:
  5.1.1. Yerel Denetimin Aşamaları
  5.1.2. Yerel Denetim Tutanaklarında Bulunması Gereken Bilgiler
  5.1.3. Diğer Hususlar
  5.2. Kayıt İncelemeleri İle İlgili Çalışma Standartları:
  5.2.1. İşyeri Kayıt İnceleme Tutanağı, Tanzim Şekli ve Sıralaması
  5.2.2. Diğer Hususlar
  5.3. İfade Alınması ile İlgili Çalışma Standartları:
  5.3.1. İfade Alımında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar:
  5.3.2. Engellilerin İfadesinin Alınması:
  5.3.3. İfade Tutanağı ve Tanzim Şekli:
  5.4. Yazışma Yapılması ve Bilgi, Belge İstenmesi ile İlgili Çalışma Standartları
  5.4.1. Tebligatın Tanımı, Türleri ve Yapılması:
  5.4.2. Davetiye, Tebliğ Mazbatasında Bulunması Gereken Kayıtlar:
  5.4.3. Tebligat Yapılabilecekler:
  5.4.4. Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Yazışma Esasları ve Kamu Kurum Kuruluşlarından Bilgi Belge Temini
  5.5. Denetimin Gizliliği Ve Objektif Olması
  6. DENETİM İŞLEMLERİNDE İŞ AKIŞI STANDARTLARI:
  6.1. Gelen – Giden Evrak İşlemleri:
  6.2. Denetim Talep Yazıları:
  6.2.1. Denetim Talep Yazılarının Şekil Esasları
  6.2.2. Sosyal Güvenlik Denetmeleri Sorumlusu
  6.2.3. Denetim Taleplerinin Uygunluğu
  6.2.4. Denetim Gerekçelerinin Sosyal Güvenlik Denetmenlerine Dağıtımı ve İade Edilmesi İşlemleri
  6.2.5. Konusu Aynı Olan Denetim Gerekçeleri
  6.2.6. Konusu Farklı Olan Denetim Gerekçeleri
  6.2.7. Birden Fazla Rapor Gerektiren İşler
  6.2.8. Denetim Taleplerine İlişkin Diğer Hususlar
  6.3. Rapor Okuma Komisyonu ve İş Akışı
  6.3.1. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması
  6.3.2. Rapor Okuma Komisyonunun Görevleri ve İş Akışı
  6.4. Raporların Tahlil Edilmesi ve Değerlendirilmesi
  7-RAPORLAMA STANDARTLARI
  7.1. Genel Bilgiler
  7.2. Raporların Düzenlenmesinde Şekle İlişkin Hususlar
  7.2.1. İnceleme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar
  7.2.2. Araştırma - İnceleme Raporunun Düzenlenmesine ilişkin Hususlar
  7.2.3.Durum Tespit Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar
  7.2.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı İnceleme Raporu Düzenlenmesi ile ilgili Esaslar
  7.3. Ek Belgeler Listesi
  7.3.1. Rapor Ekleri
  7.3.2. Dosya Tipi
  7.4. Aylık Çalışma Cetvelleri
  8- SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN VE DENETMEN YARDIMCILARINA İLİŞKİN DİĞER HUSULAR
  8.1. Çalışma Yerleri
  8.2. Seyahat Esasları
  8.3. Kimlik Belgesi ve Mühür
  EKLER


   
  ZM BORA, hafizegönen, asparagas_65 ve 9 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  çok kapsamlı yayınlanmış kurumsal firmalar hariç büyük de olsa bir çok firmada bu standartlara uydurmak zor olacak.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica