Yükseltmede Askerliği Saydıramıyormusuz | Sayfa 4 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Yükseltmede Askerliği Saydıramıyormusuz

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında tunca amanvermez tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. serkan4121

  serkan4121 TÜİSAG Üyesi  sınav duyurusu madde 7 :
  (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  (2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  girebileceklerdir.

  Prim ödemelerinin (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın sadece prim ödeme gün sayıları dikkate alınacaktır.

  28 Eylül 2008 Tarihli resmi gazete
  Sayı: 27011

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

  HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
  D- Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi
  Hizmet borçlanmaları;
  a) Ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleriile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğum tarihinden sonraki iki yıllık süresi tabi olduğu işyerince,
  b) Er veya erbaş olarak silah altındaveya yedek subay okulunda geçen süreler askerlik şubelerince veya Kuvvet Komutanlıklarınca,

  F- Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi
  Borcun tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresiolarak değerlendirilir.
  Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından bu Tebliğin “B- Borçlanma Kapsamında Olan Süreler” başlıklı bölümünün (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (c) ve (ı) bentlerinde sayılan borçlanmaları yapanlar için ise5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

  Yasal dayanağı bildirmemize rağmen reddediliyoruz.Bakanlık kendi içinde tutarsız davrandığı aşikardır.


   
  glsn sçkn bu yazıya teşekkür etti.
 2. tayfun.gonul

  tayfun.gonul TÜİSAG Üyesi

  o zaman ortada ciddi bir sıkıntı var sizin yedeksubaylık günlerinizi askerlik borçlanması sandılar sanırım çünkü emekli sandığına yattığı için bu günlerim sayıldı diyen arkadaşlar var forumda

   
  glsn sçkn bu yazıya teşekkür etti.
 3. tayfun.gonul

  tayfun.gonul TÜİSAG Üyesi

  sayın a.dayık askerlik şubesinden aldığınız belge değil de SGK dan bu günleri emekli sandığına saydırdınızmı çünkü öyle yapsanız SGK size şöyle bir belge verebiliyor ilgili kişinin şu kadar ssk günü +şu kadar emekli sandığı günü vardır toplamıda şudur diye sizin askerlik şubesinden aldığınız belge ise askerlik belgesidir ve SGK açısından bir anlamı yoktur

     

   
 4. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  evet yarın SGK ya gidip bu işlerin nasıl yapıldığını öğrenicem herkes bişeyler yazıyor birisi öyle yaptım diyor ötekisi şudur diyor ben gidip yolu yordamı öğrenir burdan yazarım buşekilde olmuyor

   
 5. tarkan geleş

  tarkan geleş TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar Askerlik borçlanmam kabul edilmediğinden mağdur olanlardanım. Şikayetimi dile getirdiğimde ( bimer üzerinden ) tarafıma 2 gün içerisinde şu şekilde cevap dönülmüştür.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. <isggm1@csgb.gov.tr> 05/12/2013 14:42

  Sayın Tarkan Geleş,
  04.12.2013 tarihli ve 1023832 sayılı dilekçeniz incelenmiştir.
  03.12.2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanan duyuruda belirtildiği üzere hiçbir borçlanma prim gün hesabına katılmamaktadır.
  Bu itibarla, tarafımıza göndermiş olduğunuz toplam prim gününüzden askerlik borçlanmanız ile mükerrer prim günleriniz düşülmüş olup mevcut durumda 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılma imkanınız bulunmamaktadır.
  Bilgilerinizi rica ederim.

  Konuyu araştırmak adına aşağıda yer alan bilgileri sizinle paylaşıyorum. Herhalde kanun kanun dedikleri bu olsa gerek
  5510 sayılı kanunun aşağıda belirtilen maddesi askerlik süresinin sigortalı olarak sayılmayacağını belirtiyor ancak okumaya devam edin:
  Sigortalı sayılmayanlar
  MADDE 6-
  Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;
  a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
  b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,
  c) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),
  d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
  e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına
  bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,
  f) Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,
  g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller,
  h) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması
  gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar,
  ı) Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya
  orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
  tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan
  tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu
  belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, (1)
  j) (Mülga: 17/4/2008-5754/4 md.)
  k) (Değişik: 17/4/2008-5754/4 md.) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup,
  esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra
  kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler,
  l) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya
  bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik
  kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin
  uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı
  hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, (2)
  m) (Ek: 4/7/2012-6353/36 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu,
  bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve
  hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler,
  4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.

  peki bu 4. ve 5. maddeler nelerdir.

  İKİNCİ KISIM
  Sosyal Sigorta Hükümleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Sigortalılara İlişkin Hükümler
  Sigortalı sayılanlar
  MADDE 4-
  (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.)

  Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
  a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
  b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışa
  nlardan ise;

  1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
  9786
  3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
  komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
  4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
  c) Kamu idarelerinde;
  1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili
  kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
  2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili
  kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
  sigortalı sayılırlar.
  Birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler;
  a) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,
  b) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik,
  re
  sim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,

  c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç
  olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
  d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,
  e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,
  f) Mill
  i Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders

  ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında
  çalıştırılanlar,
  g)
  (Ek: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma

  Programlarından yararlananlar,
  hakkında da uygulanır.
  (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) Bu fıkranın (g) bendinde sayılanlar için Türkiye

  İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.
  Birinci fıkranın (b) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları
  Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler hakkında da uygulanır.
  B
  irinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler;

  a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve
  gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan
  hizmet akdi ile çalışmayanlar,
  b) Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen
  üyeleri,
  c) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile
  sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,
  d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına
  okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik
  eğitimine tâbi tutulan adaylar,
  9787
  e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına
  okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis
  Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar
  , (1)

  hakkında da uygulanır.
  Dördüncü fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına
  rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz.
  Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
  sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmaz.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
  MADDE 5-

  Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta

  kolları şunlardır:
  a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve
  benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır
  ve

  bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
  b)
  (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday

  çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası;
  meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı
  Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç
  tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş
  kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin
  birinci fıkrasının (a) bendi

  kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel
  sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
  c)
  (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

  3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı
  bağlanmış malûllerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya
  başlayanların aylıkları kesilmez. 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar
  sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
  olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca gen
  el sağlık sigortası primi alınmaz.

  –––––––––––––
  Hani duyuru metninde kanun kanun dedikleri bu olsagerek . Ancak ; HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ de durumu aşağıda belirtilen şekle sokmaktadır.

  HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞD- Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi
  Hizmet borçlanmaları;
  a) Ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleriile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğum tarihinden sonraki iki yıllık süresi tabi olduğu işyerince,
  b) Er veya erbaş olarak silah altındaveya yedek subay okulunda geçen süreler askerlik şubelerince veya Kuvvet Komutanlıklarınca,

  F- Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi
  Borcun tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresiolarak değerlendirilir.
  Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından bu Tebliğin “B- Borçlanma Kapsamında Olan Süreler” başlıklı bölümünün (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (c) ve (ı) bentlerinde sayılan borçlanmaları yapanlar için ise5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.


  denmektedir.
  Ayrıca ekte SGK' ya yatırmış olduğunuz borçlanma paralarını nasıl alabileceğinize yardımcı olacağını düşündüğüm bir yazıyı paylaşıyorum.


  Değerli arkadaşlarım görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

     

   

  Ekli Dosyalar:

  kayimlar bu yazıya teşekkür etti.
 6. madencizade

  madencizade TÜİSAG Üyesi

  levent bey askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili itiraz dilekçesi örneği hazırlayıp tarafımıza göndermişsiniz. Emeğiniz için size minnettarım ama bakanlığa veya bimer e bizlerin yapacağı bireysel itirazların kesinlikle ve kesinlikle etkili olacağı kanaatinde değilim. Sizden nacizane talebim şudur, forum yöneticisi olarak birçok mağdur meslektaşımıza ulaşma imkanına sahipsiniz. Bizlerin sizin tarafınızdan organize edilen topluluk halinde itirazımızı (dilekçe, mahkeme vs.) gerçekleştirip amacımıza ulaşmamızda öncülük etmenizdir. Şuan haklarını savunan odası bulunmayan bir mesleği icra eden mağdur meslektaşlarımı en fazla üyeye sahip forum yöneticisi olarak bir dilekçe örneği ile geçiştirmemenizdir. Şubat ayında gerçekleşecek sınava kadar somut sonuç alacağımız bir çalışmanın tarafınızdan organize edilmesidir. gereğinin ivedi olarak yapılması kanaatindeyim.

   
  ilkernacar, kayimlar, madenci5 ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. tayfun.gonul

  tayfun.gonul TÜİSAG Üyesi

  yedeksubaylık günlerine ait emekli sandığı primleri sayılan varmı
  askerlik borçlanmasından bahsetmiyorum
   
 8. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  bende uğraşıyorum şubat sınavı için SGK ya gittim benı kadıköy SGK ya yönlendirdiler yarın oraya gidicem önceden cağaloğlu emekli sandığınına gıtmeyı planlıyorum   
 9. tayfun.gonul

  tayfun.gonul TÜİSAG Üyesi

  emekli sandığı günlerinizi saydırmayamı uğraşıyorsunuz

     

   
 10. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  evet malesef internetten döküm alınamıyor SGK ve emekli sandığına gidip döküm alıp sonra birleştirme için uğraşıcam en azından dökümü alsam oda yeter bana çünkü birleştirmenin uzun sürdüğü söyleniyor   
 11. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  yed.suby için döküm alıcam   
  tayfun.gonul bu yazıya teşekkür etti.
 12. contact73

  contact73 TÜİSAG Üyesi

  Bende aynı şekilde uğraşıyorum. Görev yaptığım birlikten yazı göndermişlerdi, ancak o kabul edilmedi. Sonuca ulaşan buradan izlediği yolu ve istenen evrakları paylaşırsa hepimiz yaralanırız.

   
  tayfun.gonul bu yazıya teşekkür etti.
 13. tayfun.gonul

  tayfun.gonul TÜİSAG Üyesi

  emekli sandığı günlerinizi saydırmayamı uğraşıyorsunuz
  yedeksubaylıkta yatan emekli sandığı günlerinin isg sınavında sayıldığı konusunda eminmiyiz arkadaşlar bu günlerde askerlik borçlanması gibi sayılmıyorsa
   
 14. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  alo 170 i aradım özellikle emekli sandığına yatan prim olduğu için kabul dediler borçlanma değil çünkü ödenmiş primler

   
 15. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  ben terhis olunca eve emekli sandığından kağıt gelmişti sicil no vb arşiv daire başk yazıyor bununla birde terhis belgesiyle yarın gidip baktırıcam birlikten alınan kağıt terhıs belgesi yada askerlikle ilgili başka evraktır o olmaz   
 16. tayfun.gonul

  tayfun.gonul TÜİSAG Üyesi

  Alo 170 borçlanmalarada olur demişti :))

   
 17. experience

  experience TÜİSAG Üyesi

  Yedeksubaylığı saydırırken kurumumdan aldığım hizmet dökümünde süre 360 gün,FHZ 90 gün,Askerlik toplam süre 1 yıl 3 ay yazıyor.Askerdeyken 12 ay çalışan biri 15 ay çalışmış kabul ediliyor.Ancak biz günlerimizi toplarken sadece 12 ayı hesaba katabiliriz sanırım.

   
 18. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  yatan prim günleri hesaplanıyor devlet o 3 ayıda yatırıyor hızmet dökümüne yansımış işte 15 ay katılıyor

   
 19. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  onlar borçlanma için bu borç değil çalışılıp zamanında emekli sandığına yatmış
  3 ay sigorta başlangıcınız geriden başlar prime yansır

   
 20. experience

  experience TÜİSAG Üyesi

  Alo 170'i aradım Fiili Hizmet süresi için , uyanıkuzman'ın dediği gibi hesaba katıldığı yönünde bilgi verildi bana.Benim 2820 günüm vardı toplamda ve ben B için başvuru yapıp,ücretimi de yatırıp MEB deki başvuruyu da tamamlamıştım.Ancak tüm çalışmışlıklarımdaki fiili hizmet sürelerim ilave olduğunda 3030 gün yapıyormuş ve ben boşu boşuna A yerine B ye başvuru yapmış oldum.Şimdi izmire olan uçak biletimi iptal ettirip 21 aralık sınavına girmemeğe karar aldım.Şubattaki sınav için tekrar başvuru aldıklarında A sınavına başvuru yapacağım.Umarım eski başvuruyu iptal edip yenisini kabul ederler.Fiili Hizmet sürelerini hesaba katmasalar ben 3000 günü mayısın 5 'inde dolduruyorum ve 23 mayısta sınav olacaksa son başvuru tarihi büyük ihtimal nisan ortası olacaktı ve ben yaklaşık 15-20 gün farkla A sınavına giremeyecektim.Mayıstan sonra ağustosa kadar bir sınav daha yapıp yapmayacakları da belli değil.Benim gibi ince hesaplar yapmak zorunda kalan kişiler;Bakanlığın yaptığı açıklamaları ve duyuruları çok geç yapması ve açıklamaların detaydan uzak ve yetersiz olması sebebiyle mağdur duruma düşebiliyor malesef.Allahtan böyle bir forum var da sağdan soldan öğrendiğimiz bilgileri birbirimize ulaştırabiliyoruz.Bakanlıktaki yetkililer günde 1 saatlerini bu forumu okumaya ayırsa,oluşan soru işaretlerini en fazla 3-5 maddelik bir duyuruyla cevaplasalar zaten binlerce telefona cevap vermek zorunda kaldıkları için telefonlarının fişini çekmek zorunda kalmayacaklar.Aynı soru için bakanlığı belki 1000 kişi arıyor.Hepimizin evrakları incelenmişti,inceleyen görevlinin topladığı gün sayılarını bir liste halinde yayınlansa gönderdiğimiz evraklarda neyin hesaplanıp neyin hesaplanmadığını bilirdik en azından.Ben 2820 diye hesaplamıştım meğerse 3030 günmüş.Bir başkası 3200 diye hesaplamış ama başvuruyu sadece B için yapabilmiş,kaç günü eksik bilmiyor,bilse belki şubata veya mayısa girecek A için.

   

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica