Sgk İcra Takibine İlişkin Soru Ve Cevaplar

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?
- Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır.
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır?
- Borçlu hakkında icra takip işlemleri ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılmaktadır.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu ne yapmalıdır?
-
Ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde borcun tamamını ödemesi, aksi takdirde aynı süre içerisinde mal bildiriminde bulunması, borçlarını tecil ve taksitlendirmesi veya borca itiraz etmesi gerekmektedir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanmaktadır?
-Kurum alacaklarının yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanır.
Ayrıca, her ay için borç ödeninceye kadar Hazine Müsteşarlığınca açıklanan bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanmak suretiyle gecikme zammı alınır.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
İcra takibindeki borçlar nasıl ödenebilir?
- Kurum ile anlaşmalı bankalara (mosip icra dosya seçimli 34 nolu ekrandan 26 haneli işyeri sicil numarası ile sorgu yapılarak) ödenir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
İcra takibine konu borçlar kredi kartı ile ödenebilir mi?
- İcra takibine konu borçlar ile bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi halinde aylık taksitler Kurum web sayfasından E- SGK kredi kartı ile prim ödeme bölümünden 7/24 ödenebilmektedir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Mal bildiriminde bulunulmamasının müeyyidesi nedir?
- Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmemesi ve mal bildiriminde bulunulmaması halinde bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Ödeme emrine karşı itiraz nereye nasıl yapılır?
-
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu yer iş mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulmakla birlikte borcun ödenmemesi halinde Kurumca ne gibi işlemler yapılmaktadır?
- Mal bildiriminde bulunulması icra takip işlemlerinin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde mal bildiriminde gösterilen veya Kurumca tespit edilen her türlü mal, hak ve alacaklarına haciz uygulanmak suretiyle takip işlemlerine başlanılır.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Borcunu ödemeyenlerin banka hesapları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması mümkün müdür?
-
Borçlunun banka hesapları, maaş, ücret, kira gibi gelirleri ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve alacakları ilgililere haciz bildirisi tebliğ edilerek haczedilir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?
- Borçlulara ait Emniyet Genel Müdürlüğünde sicil kayıtları tutulan araçlar Kurumca elektronik ortamda sorgulanarak haczedilmekte ve trafikten men işlemleri yapılabilmektedir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Kuruma olan borçlar taksitler halinde ödenebilir mi?
- Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde üniteye olan tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Taksitlendirme işlemleri için nereye müracaat edilmelidir?
-
Borçların tecil ve taksitlendirilebilmesi için işyeri dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Taksitlendirme işlemleri için hangi belgeler istenilmektedir?
a) Talep dilekçesi,
b) Mali durum belgesi veya raporu,
c) Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Tecil ve taksitlendirmelerde alınacak teminat tutarı nedir?
50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır.
50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.
Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak neler kabul edilmektedir?
a)
Para,
b) Banka teminat mektubu,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
d) Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.)
Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde Kurumca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Teminat olarak verilen gayrimenkullerin değer tespiti kimler tarafından yapılmalıdır?
a)
Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,
b) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
c) Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,
ç) Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,
d) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Borcun taksitlendirilmesi halinde teminat dışındaki hacizler kaldırılır mı?
Tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesi halinde üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar ile banka mevduatları üzerindeki hacizler ve teminat haricindeki diğer mallar üzerindeki hacizler tecil ve taksitlendirme karar tarihi itibariyle kaldırılır.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Tecil ve taksitlendirme en fazla kaç ay yapılabilir?
Borçlunun;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın (rasyo) “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilmektedir. Çok zor durum haline ilişkin rasyonun, “1,5” ve altında olması durumunda, azami 36 aya kadar, “1,51” ila “2,00” Aralığında olması halinde ise azami 30 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilmektedir.
Rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise zor durum hali olmadığından borç tecil ve taksitlendirilmez.
 

Xzenon

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Şub 2012
Mesajlar
937
Tepki puanı
5,509
Meslek
Uzman (B)
Taksitlendirilen borca uygulanan tecil faiz oranı nedir?
Tecil faiz oranı yıllık % 12 olarak uygulanmaktadır.
(Örneğin:100.000 TL tutarındaki borcun 12 ay taksitlendirilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde toplam 5.519 TL tecil faizi ödenecektir.)
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.