Sağlık Muayenesi Ile Sağlık Raporu Arasındaki Fark Nedir?

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında rs_6 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi  Kanun No:6331
  Madde:15

  Bu madde de adı geçen iki terim arasındaki fark nedir?
  İnternetten net bir bilgi bulmadım.


   
 2. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi  Olcay bey sağlık gözetimi sağlık muayeneseni yapmak için oluşturulan ekip ve bunlar için harcanan bir maliyet, Sağlık muayeneside bu ekibin yapmış olduğu hertürlü hizmeti kapsamaktadır.
  Olcay bey sağlık gözetimi sağlık muayeneseni yapmak için oluşturulan ekip ve bunlar için harcanan bir maliyet, Sağlık muayeneside bu ekibin yapmış olduğu hertürlü hizmeti kapsamaktadır.

   
  hafizegönen ve çiğdem kanat bu yazıya teşekkür etti.
 3. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi

  Ali bey teşekkür ederim.

  Sağlık gözetimi ile sağlık muayenesi arasındaki farkla ilgili açıklamanız oldukça aydınlatıcı.

  Ancak öğrenmek istediğin Sağlık Muayenesi Ile Sağlık Raporu Arasındaki Fark nedir?

     

   
 4. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  Sağlık Muayenesi: İşe girişte, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ve işin devamı sürecinde yapılan muayenelerdir.
  Sağlık Raporu: Kişinin işe girerken çalışacağı işe uygun olup olmadığını belirten bazen tek doktorun bazende kurul tarafından düzenlenen belgedir.
  2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar,
  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan
  işe başlatılamaz.
  (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri
  sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık
  ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara
  itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem
  hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
  54

   
  hafizegönen, rs_6 ve Elif BEĞEN bu yazıya teşekkür etti.
 5. rs_6

  rs_6 TÜİSAG Üyesi

  Harika.Çok teşekkür ederim.

     

   
 6. srkndlkts

  srkndlkts TÜİSAG Üyesi

  Sağlık Raporu'nu, tek bir doktorun mu yoksa bir heyetin mi vereceğine kim karar verir ?
  Bu karar işyeri hekiminin inisiyatifinde midir?

   
 7. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  Sağlık Raporu Muyene olunan branş doktorun tavsiyesi ile Tanıya göre 3-4 Uzman hekimin imzası ile verilmektedir.
   
  hafizegönen bu yazıya teşekkür etti.
 8. srkndlkts

  srkndlkts TÜİSAG Üyesi

  Aladığım kadarıyla, denetlemelerde ve/veya meydana gelen bir kazanın akabinde, raporun uygunluğu İşyeri .hekimi'nin sorumluluğundadır.   
 9. aciz

  aciz TÜİSAG Üyesi

  Hastalık ve Analık Sigortasına İlişkin Ortak Hükümler
  Kanuna göre sigortalılara, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde Kanunda
  öngörülen hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla, eş ve geçindirmekle yükümlü olunan
  çocuklar ile ana ve babaya, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde yine Kanunda
  öngörülen hastalık sigortası primi ödenmiş olması koşuluyla her türlü sağlık yardımları
  Kurumumuzca yapılmaktadır.
  Yine, Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta
  olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir-aylık
  almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar anılan Kurum sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.
  Ayrıca, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde
  de sigorta yardımları Kurumumuzca sağlanmaktadır. (5510 sayılı Kanuna göre kendi
  Sayfa 81 / 226
  çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına veya gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı
  olmayan eşine de emzirme ödeneği verilmesi öngörülmüştür.)
  Öte yandan, Kurumumuz yükümlülükleri arasında bulunan bu yardımlardan, uzun süreli
  tedaviyi gerektiren hastalığı olan kişilerin yüksek tedavi masrafları nedeniyle gerçek dışı
  sigortalı gösterilmek suretiyle faydalanma yoluna gittikleri de yapılan denetim deneyimlerinden
  bilinmektedir. Bu nedenle, gerçek sigortalılar ile haksız menfaat temin etmek amacıyla gerçek
  dışı sigortalı gösterilenlerin ayrımlarının doğru yapılması ve Kurumumuzun zarara
  uğratılmasının önlenmesi bakımından, hastalık ve analık sigortasına konu olaylar hakkında
  yapılacak denetimler, her olayın kendine özgü niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle
  aşağıda açıklanan genel esaslar çerçevesinde, tüm hususları içerecek biçimde titiz ve kapsamlı
  yapılmalıdır.
  Bu amaçla;
  a) Hastalık ve analık sigorta kollarından tedavi altına alınan kişinin sigortalılık niteliğinin
  bulunup bulunmadığının tespiti için Kanuna göre, bir hizmet akdine dayanarak işyerinde eylemli
  çalıştırılıp çalıştırılmadığı (İşyerinde fiilen çalışmamasına karşın hastalık sigortası
  yardımlarından faydalanmak amacı ile bildirimin yapıldığının sigortalı veya işveren tarafından
  ifade edilmesi ve bu ifadelerin tutanakla tespit edilmesi durumunda, amaçlanan sonuç
  gerçekleşmiş olacağından ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulup Kurumca
  katlanılan masrafların Kanunun ilgili maddesi gereğince tahsili istenerek sonuç oluşturulabilir.
  Salt kayıt geçersizliği cezası verebilmek amacıyla yapılacak incelemeye gereksiz emek ve zaman
  kaybına yol açacağından gerek görülmeyebilir),
  b) Kanunun öngörülen sigortalılık bildirimi ile ilgili yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği,
  c) İstirahatli bırakılan sigortalının istirahatli kaldığı sürelerde veya çalışır kararı almaksızın eski
  işverenin işinde veya başka bir işte çalışıp çalışmadığı dolayısıyla gerek kendisi ve gerekse
  işveren hakkında Kanunda belirtilen hekim tavsiyelerine uymazlık hükmünün uygulanmasının
  gerekli olup olmadığı,
  d) Sigortalılar ve aile bireyleri, gelir veya aylık alan sigortalılar ve aile bireyleri ile Kurumdan
  hak sahibi olarak gelir veya aylık alanların hastalıklarının üçüncü kişi veya kişilerin kastı veya
  suç sayılır hareketleri nedeniyle meydana gelip gelmediği, dolayısıyla haklarında Kanunun ilgili
  maddesi ile genel hükümlere göre işlem yapılıp yapılmayacağı,
  e) Kanunun, bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanlarla ilgili hükmünün uygulanıp
  uygulanmayacağı hususlarının belirlenmesi açısından;
  I. Hal:
  -Sigortalının çalışma mevzuatına göre alınması gerekli işe giriş sağlık raporuna dayanılmaksızın
  işe alınması durumunda;
  -Bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması,
  -Hastalığının bu işe girmeden önce var olduğunun saptanması,
  II. Hal:
  -Sigortalının işe giriş raporuna aykırı olarak,
  -Bünyece elverişli bulunmadığı bir işte çalıştırılması,
  -Hastalığının bu işe girişinden önce var olduğunun saptanması,
  Sayfa 82 / 226
  III. Hal:
  Çalışma mevzuatına göre alınması gerekli işe giriş sağlık raporuna dayanılmaksızın işe alınan
  veya eldeki rapora aykırı olarak çalıştırılan sigortalının;
  -Bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması ve bunun sonucunda hastalığın meydana
  geldiğinin saptanması,
  -Yukarıda belirilen üç durumda ve her durum içindeki tüm şartların birlikte gerçekleşip
  gerçekleşmediğinin araştırılması ve saptanması halinde Kurumumuzca yapılan tüm masrafların
  anılan Kanunun, bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanlarla ilgili hükmü gereğince
  ilgili işverenlerden tahsil edilmesinin istenmesi,
  -Kurumumuzca tedavileri sağlanan sigortalıların bu hastalıklarının işe girişlerinden önce var
  olduğunun veya bünyece elverişli bulunmadıkları işte çalıştırılmaları sonucu meydana geldiğinin
  tedavilerinin sağlandığı sağlık tesisi müdavi hekimince saptanmasının istenmesi,
  -Kanuna göre, hesaplanması gereken hastalık veya analık sebebiyle sigortalıya verilecek iş
  göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancın saptanmasında nazara alınması gereken
  prim ödeme gün sayılarıyla, elde edilen kazançların, işyeri kayıtlarından saptanarak işverence
  doğru olarak bildirilip bildirilmediği, Kanun ile genel hükümlerinin uygulanması bakımından,
  vizite kağıdı veya sağlık belgelerinde işverenin noksan veya yanlış bildirimde bulunup
  bulunmadığı,
  -Hastalığın meydana gelmesinde sigortalının bağışlanmaz kusurunun olup olmadığı,
  -İncelenen kayıt ve belgelerde görülen noksanlık ve usulsüzlüklerin neler olduğu,
  hususları, ilgililerin bildirimleri, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi ile yapılacak çevresel
  incelemelerle saptanmalı ve tutanağa alınmalıdır.
  Düzenlenecek bildirim ve kayıt/belge inceleme tutanaklarında, iş kazaları incelemeleri
  bölümünde belirtilen temel bilgilere ek olarak ve hastalık incelemesine konu sigortalının
  işyerinde çalıştığı yerel denetimde fiilen saptanamamış ise;
  -Hastalanan sigortalının işyerinde eylemli çalışıp çalışmadığına tanık olan kişilerin isimlerinin ne
  olduğu,
  -Çalışılan işyerinin fiziki durumu, işyerinin adresi, civar komşuları, işyerinde kendisine
  yaptırılan iş/işlerin neler olduğu, aldığı ücretler ve çalışma gün sayıları ile bildirilenler arasında
  farklılık bulunup bulunmadığı,
  -İkametgahın ile işyeri arasında ulaşımın hangi güzergahtan, ne ile sağlandığı, hususlarının ifade
  tutanaklarına alınması ve sigortalı, tanık ve işyeri yetkililerinin bildirimleri arasında çelişki
  bulunması durumunda, çelişkilerin giderilmesi bakımından ek bildirimlerin alınması
  gerekmektedir.
  Fiilen çalıştığı tespit edilen sigortalıların başka bir konu da yok ise kayden yapılacak inceleme
  ile ücretlerinin tespitine gerek görünmeyebilir. Ödenek hesabına esas günlük kazancın tespitinde
  Kanunun ilgili maddeleri kapsamında başka ödeme olup olmadığının belirlenmesi açısından
  işyeri kayıtları incelenmelidir

     

   
  srkndlkts bu yazıya teşekkür etti.
 10. tonay

  tonay TÜİSAG Üyesi

  Az tehlikeli yerlerde 6 yıllık olan Risk Analizleri ve acil durum planları ve 3 yıllık olan eğitimler yapılırken hazırlanacak olan İSG Klasöründe sağlık rapor veya muayenesinin olması gerekli değil değil mi arkadaşlar?
  Yani kısacası Az tehlikeli yerlerde sağlık raporu veya muayenesine gerek var mı? Zaman ayırıp cevap veren arkadaşıma şimdiden teşekkür ediyorum   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica