risk yönetimi ve değerlendirmesi çalışma soruları

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında nurumut tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. nurumut

  nurumut TÜİSAG Üyesi  1- “insanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleĢmesine
  sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.”
  Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Olay
  b) Risk
  c) Tehlike
  d) Kaza
  2- “Bir iş faaliyetinin veya iĢle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği
  belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum .”
  Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Olay
  b) Risk
  c) Tehlike
  d) Sağlığın bozulması
  3- “Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşum”
  Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Olay
  b) Risk
  c) Tehlike
  d) Ramak kala
  4- “Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren
  istenmeyen olay”
  Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Ramak kala
  b) Risk
  c) Tehlike
  d) Kaza
  5- “Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen
  olay”
  Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Ramak kala
  b) Risk
  c) Tehlike
  d) Kaza
  6- “Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi”
  Yukarıdaki Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Olay
  b) Risk
  c) Tehlike
  d) Ramak kala
  7- “Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine
  karar vermek”
  Yukarıdaki Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Olay değerlendirme
  b) risk değerlendirme
  c) Tehlike değerlendirme
  d) Ramak kala değerlendirme
  8- “Kuruluşun yasal zorunluluklarla ve kendi ĠSG politikasına göre, tahammül
  edebileceği düzeye indirilmiş risk”
  Yukarıdaki Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Maksimum risk
  b) Minimum risk
  c) Katlanılabilir risk
  d) Ramak kala risk
  9- “işin yapılması ve yürütümü sırasında oluĢan risk yada risklerin, tanımlanmış bir
  zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzeyde kalması”
  Yukarıdaki Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Risksiz ortam
  b) Riskin kabullenilmesi
  c) Katlanılabilir risk
  d) Güvenlik
  10- Aşağıdakilerden hangisi risk algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
  a) Korkutuculuk düzeyi
  b) Riskin kabullenilmesi
  c) Anlaşılabilirlik düzeyi
  d) Etkilenecek kiĢi sayısı
  11- Kuruluşta ĠSG Yönetim Sistemi oluĢturmak ve risk değerlendirme
  uygulanmasına geçmek için ilk stratejik karar nerede alınır?
  a) Üst Yönetim
  b) iSG Müdürlüğü
  c) Planlama Müdürlüğü
  d) Kalite Müdürlüğü
  12- Aşağıdakilerden hanisi bir kuruluĢta risk değerlendirmesi yapılmasının
  nedenlerinden biri değildir?
  a) Ahlaki nedenler
  b) Kanuni nedenler
  c) Ekonomik nedenler
  d) Sosyolojik nedenler
  13- Aşağıdakilerden hanisi bir kuruluĢta risk değerlendirmesi yapılması gereken
  koşullardan biri değildir?
  a) işe başlarken veya daha önce hiç yapılmamıĢsa
  b) iş kazası, meslek hastalıkları veya bir olaydan sonra
  c) işte önemli bir değiĢiklik halinde
  d) Hergün mesai baĢlamadan önce
  14- Aşağıdakilerden hanisi “Risk değerlendirmesini birey yapar” yaklaĢımının
  avantajlarından biridir?
  a) Teknik uzmanlık gerektirmesi
  b) Maliyetinin düĢük olması
  c) Tek boyutlu olması
  d) Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilmesi
  15- Aşağıdakilerden hanisi “Risk değerlendirmesini takım yapar” yaklaĢımının
  avantajlarından biridir?
  a) Katılanlara aidiyet ve iĢbirliği ruhu kazandırması
  b) Maliyetinin düĢük olması
  c) Tek boyutlu olması
  d) Takım içi etkileĢimin sonucu etkilemesi
  16- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike
  tiplerinden değildir?
  a) Ön belirti göstermeyenler,
  b) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler,
  c) Sürekliliği olmayan durum ve davranıĢlar,
  d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler
  17- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme basamaklarından biri değildir?
  a) Tehlikelerin belirlenmesi
  b) Riskin belirlenmesi
  c) Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
  d) işçilerin eğitilmesi
  18- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme basamaklarından biri değildir?
  e) Tehlikelerin belirlenmesi
  f) Riskin belirlenmesi
  g) Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
  h) işçilerin eğitilmesi
  19- Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeleri tanımlamada kullanılan bir yöntem değildir?
  a) Geçmiş Kayıların incelenmesi
  b) Mevzuatın incelenmesi
  c) Anket yapılması
  d) Mevcut durumun incelenmesi
  20- Aşağıdakilerden hangisi Risk değerlendirmesinde geçmiĢ kayıtların incelenmesi
  kapsamında yararlanılan bir kaynak değildir?
  a) Ortam ölçüm raporları
  b) iş kazası ve hadise (olay) raporları
  c) iSiG Kurulu yıllık faaliyet raporları
  d) Müşteri şkayet raporları
  21- Aşağıdakilerden hangisi Risk değerlendirmesinde mevcut durumun incelenmesi
  kapsamında yararlanılan bir kaynak değildir?
  a) iSig Kurulu yıllık faaliyet raporları
  b) Kimyevi, fiziki ve biyolojik etkenlerin listesi
  c) Çalışma çevresinin incelenmesi
  d) Ergonomik Ģartların incelenmesi
  22- Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerin gruplanmasında kullanılan yöntemlerden biri
  değildir?
  a) Proses bazlı gruplama
  b) Yönetim bazlı gruplama
  c) Yerleşim bazlı gruplama
  d) Mevzuat bazlı gruplama
  I-Tehlikelerin ortadan kaldırılması (Riskleri kaynağında yok etmeye çalıĢmak)
  II-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (ikame)
  III-Mühendislik önlemlerini uygulamak (Otomasyon, Tecrit,(ayırma), Uzaklaştırma,
  Havalandırma)
  IV-idari önlemler/işaretler/uyarılar (Çalışma süreleri, işyeri düzeni, Eğitim ve Öğretim,
  Planlı bakım-onarım)
  V-Kişisel koruyucu donanımlar
  23- Bir işletme uygulanacak, yukarıda verilen risk kontrol önlemlerinin doğru
  sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
  a) I-II-III-IV-V
  b) II-I-V-IV-III
  c) V-IV-III-II-I
  d) III-II-I-IV-V
  24- Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan mühendislik önlemlerinden biri
  değildir?
  a) Kişisel koruyucu donanımlar
  b) Tecrit,(ayırma)
  c) Uzaklaştırma,
  d) Havalandırma,
  25- Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan idari önlemlerinden biri
  değildir?
  a) Eğitim ve Öğretim
  b) Vardiya organizasyonu
  c) Havalandırma
  d) iç denetlemeler
  26- Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği
  yönünden getirilen yeni anlayış değildir?
  a) Tespit Bazlı Reaktif
  b) Çalışanların Katılımı
  c) Koruma Önleme AnlayıĢı
  d) Uzman Katkısı Sağlanması
  27- Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?
  a) Kaybetme ihtimali
  b) Muhtemel kaybın miktarı
  c) Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya
  tamamını kaybetme ihtimali
  d) Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme
  derecesinin bileşkesi
  28- Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu kapsamına giren hangi
  iĢyerinde yapılmalıdır?
  a) Tüm işyerleri
  b) 50 ve daha fazla işçi çalıştırma işyerleri
  c) Tehlikeli iş yerleri
  d) Büyük iş yerleri
  29- 10. Avrupa Birliği mevzuatında risk değerlendirme konusunun düzenlendiği
  temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 89/ 655 EEC ĠĢ Ekipmanları Direktifi
  b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi
  c) 89/392 EEC Ana direktif
  d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif
  30- Aşağıdaki “tehlike-risk” örneklerinden hangisi doğrudur?
  a) Göze çapak kaçması-Çapak sıçraması
  b) Elektrik-Elektrik çarpması
  c) Uzuv kaptırma-Makinenin hareketli aksamı
  d) Denge kaybı sonucu düĢme-Yüksekte çalıĢma
  31- “Risk=ihtimalxşiddet” formülü hangi risk değerlendirme metodunda
  kullanılmaktadır?
  a) Matris
  b) Hata ağacı analizi
  c) Fine-Kinney
  d) FMEA
  32- “Risk=ihtimalxFrekansxşiddet” formülü hangi risk değerlendirme metodunda
  kullanılmaktadır?
  a) Matris
  b) Hata ağacı analizi
  c) Fine-Kinney
  d) FMEA
  33- “Risk=ihtimalxTespit edilebilirlikxşiddet” formülü hangi risk değerlendirme
  metodunda kullanılmaktadır?
  a) Matris
  b) Hata ağacı analizi
  c) Fine-Kinney
  d) FMEA
  34- Anahtar kelimeler ve klavuz kelimeler kullanarak risk değerlendirmesi yapan
  method aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Matris
  b) HAZOP
  c) Fine-Kinney
  d) FMEA
  35- Aşağıdakilerden hangisi “Olası hata türleri ve etki analizi” risk değerlendirme
  metodunu ifade eden kısaltmadır?
  a) Matris
  b) HAZOP
  c) Fine-Kinney
  d) FMEA
  36- Aşağıdakilerden hangisi “Hata ağacı analizi” risk değerlendirme metodunu ifade
  eden kısaltmadır?
  a) Matris
  b) HAZOP
  c) Fine-Kinney
  d) FTA
  37- Aşağıdakilerden hangisi “Tehlike ve çalıĢabilirlik analizi” risk değerlendirme
  metodunu ifade eden kısaltmadır?
  a) Matris
  b) HAZOP
  c) Fine-Kinney
  d) FTA
  38- Aşağıdakilerden hangisi “Kaza sonuç analizi” risk değerlendirme metodunu ifade
  eden kısaltmadır?
  e) Matris
  f) HAZOP
  g) Fine-Kinney
  h) ETA
  39- Listeler halinde hazırlanmıĢ özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri
  saptanması Ģeklinde yapılan risk değerlendirmesine ne ad verilir.
  a) Matris
  b) HAZOP
  c) Check-list
  d) ETA
  40- Aşağıdakilerden hangisi bir FMEA çeşidi değildir.
  a) Sistem
  b) Tasarım
  c) Proses
  d) Bakım
  I. Riskin gerçekleşme olasılığı
  II. Riskin gerçekleşmesi durumunda şiddetinin derecesi
  III. Mevcut kontrol mekanizmaları
  IV. Etkilenecek kişi sayısı
  41- Yukarıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada dikkate alınmaz?
  a. I , II
  b. I, II, III
  c. I, II, IV
  d. I,II,III,IV  CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM


   
 2. volkan seven

  volkan seven TÜİSAG Üyesi

  tşkler...biraz kafa yormamız lazım :)

   
  mike_ece bu yazıya teşekkür etti.
 3. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  nur hanım..çok kaliteli sorular bunlar...sınava hazırlanan arkadaşların işine yarayacaktır..teşekkürler...

     

   
  mike_ece bu yazıya teşekkür etti.
 4. ozgur00

  ozgur00 TÜİSAG Üyesi

  cevap anahtarını alabilirmiyim

   
 5. ozgur00

  ozgur00 TÜİSAG Üyesi

  cevap anahtarı lütfen

     

   
 6. is mazyar

  is mazyar TÜİSAG Üyesi

  cok iyi tsk.

   
 7. Ebru Temelatan

  Ebru Temelatan TÜİSAG Üyesi

   
 8. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  cevapları rica ederim   
 9. HAMZA ÇAKIR

  HAMZA ÇAKIR TÜİSAG Üyesi

  bu soruların cevapları var mı acaba cok acıl yardımcı olursanız sevınırım

     

   
 10. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  çözeli 3 hafta olacak ama cevaplarımızı kıyaslayamadıktan sonra etkin olacağını düşünmüyorum   
 11. HAMZA ÇAKIR

  HAMZA ÇAKIR TÜİSAG Üyesi

  benım bu soruların cevaplarına ıhtıyacım var eger mumkunse ozelden verebılırsenız cok ıyı olur...ciga_71_486@hotmail.com   
 12. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  ben de yok ki

   
 13. rhisos

  rhisos TÜİSAG Üyesi

  madem cevaplar yok bari koymayın soruları
   
 14. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  "nurumut" nickli arkadaşımız sizden cevapları bekliyoruz

   
 15. cevap yok .. nerden bakalım   
 16. cvp yok ne iyisi

   
 17. kerem_67

  kerem_67 TÜİSAG Üyesi

  1)c 2)b 3)A 4)d 5)a 6)b 7)c 8 )b 9)c 10)b 11)a 12 )a 13)d 14)a 15 )d 16 )B 17)d18)d 19)c 20)d 21)d22)d 23)a 24)a 25)c 26)a 27)d 28)b 29)d 30)b 31)a 32)c 33)d 34)b 35)d 36)d 37)b 38)h 39)c 40)b 41)

   
 18. eylülüm

  eylülüm TÜİSAG Üyesi

  arkadaşım verdiğiniz cevaplarda ciddi yanlışlar cevap anahtarı olarak kullanan üyelerin dikkatine...

   
  şokla bu yazıya teşekkür etti.
 19. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar sırasıyla kendi çözdüğüm cevapları veriyorum;

  1)C,D,A,D,A,B,B,C,D,D,A,D,D,B,A,B,D,D,C,D,A,B,A,A,C,A,D,A,D,B,A,C,D,B,D,D,B,D,C, 40)D

  sırasıyla cevaplardır. son soruyu yapamadım soruyu anlayamadım onun haricinde 1-40 arası cevaplar bunlar

   
 20. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

  sorularda h , e gibi sıklar vermiş ben a,b,c,d ile verdim sınavdaki gibi

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica