Tartışma Osgb Lerin Sorumlulukların Arttırılması

Konu, 'Online Deneme Sınavı Çöz' kısmında MuratDemir tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. MuratDemir

  MuratDemir TÜİSAG Üyesi  Merhabalar Sayın site yöneticileri ve arkadaşlar

  6331 saylı kanunla birlikte kurulmuş olan OSGB lerin işverene karşı sorumlulukları nelerdir i araştırdığımızda, görülen iş kazaları dahil olmak üzere sorumluluk ""İş güvenliği uzmanında"" son çıkartılan yönetmelikle ""işyeri hekimide"" sorumluluk aldı.

  Durum bu olunca, OSGB ler ücretler konusunda tabi ki uzmanlara fazla ücret vermedikleri gibi, piyasayı da rekabet den dolayı düşürmekteler.

  Bu konuda neler yapılabilir. ?


   
 2. Ersin K

  Ersin K TÜİSAG Üyesi

  6331 de OSGB den hizmet alır deniyor sürekli işveren sadece OSGB leri tanıyor . Bireysel uzmanları pek bilmiyor. Bilenlerde OSGB lerin daha iyi fiyat verdiği düşünülüyor. Bireysel çalışmalar kolaylaştırılırsa daha iyi sonuç alınacağı kanaatindeyim. En basitinden uzman fatura kesmeli İSG Katipten.

   
 3. BaranS

  BaranS TÜİSAG Üyesi

  6331, OSGB'den hizmet ALIR demiyor ALABİLİR diyor. Arada çok fark var.

  6331 sayılı KANUN
  MADDE 6 –
  (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanlarıarasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri


  MADDE 5 –(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

  Ayrıca Kanunda "(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz." ibaresinde dışarıdan hizmet alımını OSGB lerle sınırlandırmamıştır.

  Uzman, İSG Katipten giriş yapabilir ve bireysel fatura kesebilir. İş kanunu ve VUK uyarınca bir engel bulamadım.

  Saygılarımla

     

   
 4. mekabe

  mekabe TÜİSAG Üyesi

  Ekte OSGB lerle ilgi bir rapor var
  İnclemeye değer buldum paylaşayım dedim
  Saygılarımla,

   

  Ekli Dosyalar:

 5. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar aslında yönetmeliğe göre OSGB lerin sorumlulukları var ( özellikle sorumlu müdürler ) ancak bundan kendileride orada çalışanlarda farkında değil...

  İşletmelerde olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarında müteselsilen ( zincirleme ) sorumluluk var ve hukuk sorumlulukları nisbetinde hapis ve tazminat cezalarını vermektedir. Bazı OSGB ler bunun farkında olmadıkları için veya çok cesur oldukları için ucuza çalışabilecek tecrübesiz arkadaşları ( kendilerini yetiştirebilecekleri bir süreye kadar aslında tam sorumluluk verilmemelidir ) zor şartlarda çalıştırmaktadır. Buralarda olabilecek ihmal veya tecrübesizlikten kaynaklı öngörülemeyen iş kazaları veya meslek hastalıklarında aşağıda bulunan yönetmelik gereği sorumlu olan OSGB de hapis ve tazminat cezası alacaktır.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır.)


  İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 13 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

  b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

  c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

  ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

  d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

  e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

  f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,


  sorumludurlar.


  (2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

  (3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

  (4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

  (5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

  (6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

  g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

  ifade eder.


     

   
 6. Ersin K

  Ersin K TÜİSAG Üyesi

  İş verenler hep alabilir diye değil alır diye yorumluyorlar .
  İSG katip ten nasıl fatura kesecem gösterirseniz sevinirim.

   
 7. Ersin K

  Ersin K TÜİSAG Üyesi

  Evet bende ekte açıklananları söylemek istemiştim
   
 8. BaranS

  BaranS TÜİSAG Üyesi

  İSG KATİP'i sözleşmelerin yapıldığı bir mecra olarak tanımlayabiliriz. Bir işletme havuzu vardır orada, bir de İSG Profesyonel havuzu. İşveren İSG Profesyonel havuzundan çalışmak istediği kişileri seçer ve girişlerini yapar. İSG Profesyonelleri ise kendi e-devlet şifreleriyle İSG KATİP üzerinden bu girişi onaylar. Karşılıklı yapılan onaylarla sözleşme yapılmış olur. Bu sözleşmeyi İSG KATİP ten indirerek ıslak imzalı hale de getirmeniz de mümkün. Ve bence mutlaka yapılmalı.

  Bu işlem ile artık o işletmenin sözleşmeli personelisiniz.

  İSG KATİP sizin ücretinizle ilgilenmez. Onun ilgilendiği sadece çalıştığınız saat. 180+37 saate kadar izin verir. Bu İSG Profesyoneli olarak çalışabileceğiniz maksimum süredir. Başka bir yerde farklı bir iş yapıp yapmadığınıza bakmaz. Farklı yerlerde her ne şekilde olursa olsun İSG Profesyoneli olarak çalışıyorsanız tüm kayıtlar burada tutulur.

  Gelelim bir çalışan olarak ücretinizi nasıl alacaksınız? Size kalmış. Bu kısmı Maliye ile ilgili. İster Serbest Meslek Makbuzu kesin, ister fatura, ister bordrolu çalışanı olun işletmenin önemli olan işveren bu hizmet için verdiği, siz de aldığınız parayı yasal anlamda belgeleyin. Ortada belge yoksa hem işveren yanar hem siz. Yapılanlar da geçersiz olur. Bu nedenle İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanununu iyi bileceksiniz. Zaten bu kanunları bilmiyorsanız veya öğrenmeye gönlünüz yoksa buraya kadar boşuna okudunuz. Gidin bir OSGBde çalışın. Orada sadece bu sene asgari ücret ne kadar olacak derdiniz olur. Onu da televizyondan falan duyarsınız.

  Alacağınız ücreti bordrolu çalışan olarak alacaksanız çoğu teferruatla işveren veya muhasebecisi ilgilenecek. Ama kendi işim olsun makbuz veya fatura keseceğim diyorsanız iyi bir Mali Müşavir bulun.

  Peki 20 tane işyeri ile İSG Profesyoneli olarak anlaştınız; bunun 6 sında bordrolu çalışıp 14'üne makbuz veya fatura kesebilir misiniz? Tabii ki EVET. Siz kazancınızı belgeledikten sonra kim karışır? Ama dediğim gibi hesabınızı kitabınızı iyi tutacaksınız. Anlayacağınız iyi bir İSG Profesyoneli olmak yetmiyor; dürüst ve iyi bir vatandaş da olmanız lazım.

  Bir de tüyo vereyim: 10 kişi altında işçi çalıştıran işverene bordrolu çalışmanız konusunda ısrarcı olmayın. Bir bakmışsınız siz dokuzuncu çalışan görünüyorsunuz o işletmede. Yazık günah, devletin desteğinden de mahrum edersiniz işvereni. Bir de düşünsenize İG Uzmanı, doktoru, diğer sağlık personeliyle cümbür cemaat bordro da bordro diye tutturmuşsunuz!

  Okumayı sevmeyen bir toplum olarak; eğer siz buraya kadar okuduysanız yazdıklarımı ve sizler gibi onlarcası varsa başka bu gece rahat uyuyacağım.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü için!

  Saygılar sunarım.   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 9. Ersin K

  Ersin K TÜİSAG Üyesi

  Teşekkürler bunları biliyorum sorumu anlamadınız galiba İSG Katipten nasıl fatura kesecem internet ortamında onu öğrenmek istedim.

     

   
 10. Ayal

  Ayal TÜİSAG Üyesi

  İSG katipten fatura kesemezsiniz. Fatura kesmek istiyorsanız, ya bir şirket kuracaksınız, yada en basitinden serbest meslek makbuzu keseceksiniz.   
 11. emrozgr

  emrozgr TÜİSAG Üyesi

  İnternet ortamında fatura kesme diye bir şey yok. Vergi mükellefi olacaksınız önce. Sonra matbaada faturanızı bastıracaksınız.
  Arkadaşlar bireysel hizmet bende veriyorum. Firma bünyesinde sigortalı olarak.
  Arkadaşlar defalarca aynı konuyu ısıtıp ısıtıp duruyoruz. Bana kızacaklar olacak gene ama serbest meslek makbuzu keserek bu iş yapılmaz. OSGB leri savunmuyorum keşke OSGB olmanın şartları ağırlaştırılsa ve bazı sınırlamalar getirilse... Ama bu işi fatura keserek yapmanın tek yolu OSGB olmaktır. Açılan yüzlerce OSGB neden bu kadar para döktü bu işe ? Neden bakanlığa başvuru yapıp istedikleri şartları yerine getirdiler ? Onlarda serbest meslek makbuzu keserek bu işi çözemezlermiydi? Burada ana amaç denetlenebilir olmak, bakanlıktan ruhsatlı olmak.

  BaranS,

  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanlarıarasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri


  MADDE 5 –(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

  OSGB ler dışında başka biryerden hizmet alınabilir diye bir cümle ben göremiyorum. Eğer olabilseydi OSGB'lerden veya başka bir yerden hizmet alınabilir derdi.

  Konu hakkında bakanlığa bir sürü şikayet dilekçesi yazılmış. Ve bu ayın ortası veya sonu gibi çıkacak yeni yönetmelikte daha kesin cümlelerle bu işe bir son verilecek diye düşünüyorum.   
 12. emrozgr

  emrozgr TÜİSAG Üyesi

  Murat Demir, konu benimde çok hassas olduğum bir konu. Kesinlikle OSGB lerin sorumluluklarının artırılması taraftarıyım.

  ATURAN' nın dediği gibi OSGB lerin sorumlulukları tabiki var ama yetersiz. Aslında sorumluluk OSGB deki sorumlu müdürde. Gene OSGB sahipleri sorumlu değil. OSGB ler tüzel kişiliklerdir şirket sahipleri en kötü ihtimalle şirketi kapatıp ortadan kaybolurlar sorumlu müdür ve isg uzmanları mahkemelerle uğraşır dururlar...

  Burada yapılması gereken OSGB sorumlu müdürlerinin şirket sahiplerinden olması şartının konulmasıdır.

   
 13. BaranS

  BaranS TÜİSAG Üyesi

  Düşüncelerinize saygı duyuyorum. Ama benim söylediğimin OSGB lerle ne ilgisi var. Ben bireysel çalışma ile ilgili düşüncelerimi ve bireysel çalışma ile ilgili bir engellemenin olamayacağını söylüyorum.
  Bünyesinde İGU çalıştıran bir işveren neden Doktor için OSGB'ye gitsin ki? Veya tam tersi!

  Ama son cümleniz üzerine ufak bir lafım var:
  İş Sağlığı ve Güvenliğinde şu anda asıl şikayetler OSGBler üzerine ve yakında bu konuda bir düzenleme yapılarak bu sektöre bir çeki-düzen verilecek. Yapı denetim büroları gibi bir sistemin getirilmesi "çalışan"larımızın korunması açısından önemli bir gelişme olacaktır. Böylelikle nitelikli OSGB'lerin de önü açılmış olacaktır.

  Saygılar sunarım
   
 14. MuratDemir

  MuratDemir TÜİSAG Üyesi

  Sayın emrozgr
  teşekkurler

  Bu konuda güzel bir çalışma yapılırsa, OSGB direk sorunluluk alırsa,
  İş güvenliği Uzmanlığının kalitesi artacaktır.
  Ücret Politikaları düzelecektir.

  Bu işi gerçekten iş olarak yapanla, işsizken yapan arasında fark oluşacaktır.

  Konuyu açmakta ki kastın ""Bu konuda neler yapılabilir ? ""

  konu nasıl olgunlaştırılır ve bakanlığa sunulur idi.

  saygılar

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica