Yürürlükte - İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerin | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Yürürlükte İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerin

Konu, 'Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğler' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

 2. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  resmi gazete'de İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yayımlandı. Söz konusu yönetmeliğe göre; İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ondan” ibaresi “elliden” olarak değiştirildiği ifade edildi.

  Yayımlanan yönetmelik içerisinde ise;

  MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ondan” ibaresi “elliden” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “ondan” ibareleri “elliden” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yükümlülüğü devam eder.

  (2) Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden de temin edebilir.

  (3) Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılır.

  (4) Üçüncü fıkraya göre yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK veri tabanında da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir.

  (5) Eğitimini tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenin elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence veya işveren vekilince İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir.

  (6) İşveren vekili; 4 üncü maddede yer alan işveren vekili tanımına uygun ve işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışanlar arasından görevlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini en üst amir, yardımcıları veya bu görevi yürütenler üstlenebilir.

  (7) Site veya apartmanlarda; 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında site veya apartman yöneticisi, işveren vekili olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.

  (8) Bu Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilir.

  (9) Birinci fıkrada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanun ve ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 6 – (1) 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bu Yönetmelikte yer alan eğitimleri tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenler veya işveren vekillerince verilebilir.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “açıköğretim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzaktan veya yüz yüze eğitim” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticilerin nitelikleri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

  “(2) Ayrıca eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de verilebilir.”

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üniversiteler” ibaresi “10 uncu maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Eğitim almak isteyen adaylar Bakanlık ile protokol yapan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunur. Yapılacak başvuruların usul ve esasları protokolle belirlenir.”

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Eğitimin tamamlanması, sınav, belgelendirme ve ücretler

  MADDE 14 – (1) Bakanlıkla protokol yapan ve bu çerçevede eğitim veren kurum ve kuruluşlar; EK-2’deki örneğine uygun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” düzenler.

  (2) Sınavlar; her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle düzenlenir.

  (3) Sınava girebilmek için birinci fıkrada belirtilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” aranır.

  (4) Sınavda, 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu adaylar için EK-3’teki örneğine uygun olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

  (5) “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazananlar protokolde belirlendiği şekilde, sınavı yapan kurumca Genel Müdürlüğe bildirilir.

  (6) Eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

  (7) sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “elli” olarak, “altmış” ibaresi ise “otuz” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “işveren vekilleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “8 inci maddede belirtilen hizmetler hariç” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

  “Taahhütname işlemlerine ilişkin geçiş hükmü

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İSG-KATİP’te gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, bu Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenmesine İlişkin Taahhütname” düzenlenerek imzalanır. Bu taahhütname gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilir.

  Mevcut belgelerin geçerliliği

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Yönetmelik kapsamında usulüne uygun ve ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için alınan belgeler elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de geçerlidir.

  Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde işyeri ve çalışan kaydı bulunmayalar

  GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan kamu kurumları ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan hükümler aranmaz.”

  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde eklenmiştir.

  MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür." ifadelerine yer verildi.

   
 3. Erkan FINDIKLI

  Erkan FINDIKLI TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  İyice ayağa düşürdüler bu işi de..

     

   
 4. Seda Tınaz

  Seda Tınaz TÜİSAG Üyesi

  Sonra da iş kazaları neden bu kadar fazla oluyor derler ! İşveren ne derece çalışanını düşünecek acaba ?

   
 5. duncan34

  duncan34 TÜİSAG Üyesi

  Üzerinde yaşamasak eğlenceli ülke aslında.
  Nereden baksak tutarsızca..
  Bundan sonra kendi kendilerine yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde kendileri tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler...

     

   
  pınar34, Gül Bahar ve 'Yahya' bu yazıya teşekkür etti.
 6. ygtr hoca

  ygtr hoca TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Bu değişikliğin anlamı şudur:
  50 den az kişi olan ve az tehlikeli iş yerlerinde, Uzmana gerek yoktur.
  İşveren vekili olarak mevzuata uygun şekilde atanan bir kişiye, "mevzuata uygun !" uzaktan eğitimle bir belge alınarak 6331 İSG yasası hükümleri usulen uygulanır.
  İşveren vekili aynı zamanda uzmanlık hizmetini verdiği için kendi kendine öneri yazmasına gerek kalmaz, dolayısı ile öneri defterine de gerek yoktur.

  NOT:
  Bahsedilen 50 den az ve az tehlikeli "işyeri sayısı" toplam iş yeri sayısının % 80 ine yakındır. (Çalışan sayısı değil).

   
  mekabe ve hakan tezel bu yazıya teşekkür etti.
 7. fahri Güllü

  fahri Güllü TÜİSAG Üyesi

  2019' da C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tehlikeli iş yerlerine bakma süresi doluyor. Bakanlık az tehlikeli iş yerlerinde uzman zorunluluğunu 50 ve üzeri yaptı üniversitelerde okuyan bir çok uzman var piyasada bir çok uzman var bunlar nerede tecrübe kazanacak nasıl çalışacak devlet bir politika çıkarıyor sonraki sene geri adım atıyor. 6331 kaldırsınlar komple rahat edelim..
   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 8. Erkan FINDIKLI

  Erkan FINDIKLI TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  2019'da tekrar erteleme olacaktır muhtemelen, en az 1 senelik.. İşin suyunu çıkardılar zaten erteleye erteleye..   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 9. Gül Bahar

  Gül Bahar TÜİSAG Üyesi

  2019 da bakma süreleri yine ertelenir her zaman ki gibi. Kanunlar da bile bir net ifade bulunmamakta. Ülkemizde iş kazalarını meslek hastalıklarını en aza indirgemek yerine arttırmaya çalışıyorlar. İsg kültürü ülkemizde yok maalesef. Daha çok insanların canı yanar :(

     

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 10. ygtr hoca

  ygtr hoca TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  MADDE 6 – (1) 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bu Yönetmelikte yer alan eğitimleri tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenler veya işveren vekillerince verilebilir.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “açıköğretim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzaktan veya yüz yüze eğitim” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticilerin nitelikleri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
  “(2) Ayrıca eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de verilebilir.  Çok güzel olmuş. (Vesile olanlara teşekkür ederiz.)
  Büyük kolaylık ;
  "ODA"lar İşverenin vekillerini "uzaktan eğitimle", eğitecek, onlar da işçileri eğitip ve işyerinde işgüvenliği hizmetini halledecek.


  Hobi olarak uzman olamaya devam edebiliriz.
   
  İşGüvUzman bu yazıya teşekkür etti.
 11. Erkan FINDIKLI

  Erkan FINDIKLI TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  TOBB başkanı; "İSG mevzuatını kaldırdık" derken bir bildiği varmış demek ki..   
  pelin.a bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica