Taslak Işyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik Taslaği

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında chemistanbul tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. chemistanbul

  chemistanbul Banned  bugün yayımlandı az önce.biilginizze.


   

  Ekli Dosyalar:

  Murat KOÇAK, alibey, cananseylan ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Selamlar,
  Bu taslakta birçok madde değişebilir. Madde 10-3'deki "uygun tahliye planı" yuvarlak kelime tamlamasıdır. Uygun tahliye planının detaylandırılması gerekmektedir, ekte bir tahliye planının örnek krokiyle beraber yayınlanmasında fayda vardır.
  10 ve 20 çalışan hesabı neye göre yapılmıştır, pek bilinmiyor. Temel İlk yardım eğitimi sertifikası için ilgili ilk yardım yönetmeliğine tanımlar kısmında atıfta bulunulmasında da fayda vardır. Madde 13 tatbikat sayıları pek kabul edilir gibi değildir (Tehlikeli sınıftaki yerler için 2 yılda 1 defa gibi). 1 yılda en az % 40 personel sirkülasyonu olan iş yerleri için bu rakam sanırım siz değerli meslektaşlarımca da uygun değildir.
  Madde 12-3 krokinin sadece binadaki panolarda değil, her bölümde veya en az her katta olması gerekmektedir, yani biraz daha tarif edilmesi gerekir. Bu taslak hakkında daha da yorum yapılabilir, ancak değiştirileceğini sanıyorum. Kısacası bir süre daha beklemekte fayda var görünüyor. Sizlere iyi temennilerimi iletirken, bu iki satırı da hoşgörünüzle eklemek istedim.
  • 30 Haziran 2012'de yayınlanan 6331 sayılı kanunun ardından 9 ay geçti.
  • Ocak ayından itibaren de Acil Durum Planlarının tüm iş yerlerinde hazırlanması gerekiyordu.
  Saygılarımla.

   
  Murat KOÇAK, fatoş ve erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
 3. fatoş

  fatoş TÜİSAG Üyesi


  Arkadaşlar şu maddede benimle aynı şeyi mi anladınız yoksa ben yanlış anlamış olabilir miyim;

  ''Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi


  MADDE 11 – (1)İşveren; çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 10 çalışan için ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 20 çalışan için;

  a) Arama ve kurtarma,

  b)Tahliye ve haberleşme,

  c)Yangınla mücadele,

  ç)İlkyardım
  konularında ayrı ayrı olmak üzere uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanı görevlendirir.Birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar ekipler halinde
  koordineli olarak görev yapar.''

  şimdi bu maddeye göre, her tehlikeli bir işyerinde her 10 kişiden 4'ünü görevlendirmiş mi olacağız? yoksa her 10 çalışan içinde bu ekiplerin birinden 1 kişi mi olmak durumunda? ilk seçenekteki gibi anladım ben, ama sayılar çok kalabalık olmuyor mu o zaman? ilkyardım ve söndürme ekipleri normalde zaten sayıca fazla çalışandan oluşuyor ama bu hesaba göre benim 150 kişilik işletmemde 60 kişi görevli olmalı.     

   
 4. azzronn

  azzronn TÜİSAG Üyesi

  Bu yönetmelik ne zaman çıkacak acaba? Merak ediyorum asıl işverenin ve birçok alt işverenin olduğu işyerinde acil durum planları nasıl hazırlanacak. Taslak çok muğlak,detaylandırılması lazım.İşveren bütün sahayı kapsayan plan yapacak ancak alt işveren de kendi acil durum planı hazırlayacak mı?. Bu ekipler nasıl oluşturulacak? Hangi ekip alt işverenden olmalı? Yada tek bir plan olacaksa hangi ekipteki hangi kişi asıl işverenden ya da altişiverenden olmalı. Yada asıl işverenin acil durum planındaki ekipler sadece kendi çalışanlarından mı oluşacak? Asıl ve alt işverenin çalışan sayısına göre ekiplerin seçimini belirleyecek kriterlerin belirlenmesi gerekiyor. Tek plan mı birçok plan mı . Taslak olduğu için birşey de diyemiyoruz kesin değil ama tartışmak lazım.

   
 5. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  yazınıza bir çokyorum yazıp sildim ve başım ağrıdı. bu maddeye bende takıldım. buna göre her işyerinde "donanımlı" olacaksa sivil savunma ekibi kurulacak anlamında bir yaklaşım getiriliyor. bunun da nedense değerli kardeşlerimizin ölümünden 1 gün sonra ve ertelenme söylentilerine denk gelmesi ilginç. Fakat adı üstünde taslak

  eğer yakın bir zmanda yasalaşırsa, risk dğerlendirmenin yanında bir hassas çocucuğumuz daha oldu demektir

     

   
 6. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  Murat bey ben sizin gibi düşünmüyorum gayet açık bence.neden derseniz, 10 kişinin çalıştığı bir işletme düşünün.buna göre bu 10 kişinin 4 ü ekiplerde görevli olacak.yanifatoş hanımın bahsettiği ilk seçenek doğrudur.neden karışık değil, çünkü 10 kişini çalışığı yeri düşünürseniz alan olarak küçük bir yer olacağı için söndürme ekibindeki 1 kişi 10 kişinin çalıştığı bu alana müdahale edebilir.çalışan sayısı arttığı zaman çalışma alanı da genişleyeeği için ekipteki çalışan sayısıda arta ve böylelikle görevde sıkıntı olmaz.
  evet fatoş hanım,ilk şıkkınızda belirtiğiniz gibi 150 kişi çalışıyorsa bu 150kişinin 60ıekiplerde görevli olacak.

  hem biliyoruzki kanunlar ve yönetmelikler en düşük olumlu rakamlar üzerine yazılır.yani biz burada 10 kişide 1 kişi görevlendirmek zorunda değiliz.bu 3 te olur 4 te.fark etmez.biz olumlu olacak şekilde, işçinin yararına olacak şekilde pozitif manada bu kuralları değiştirebiliriz.

   
 7. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Yönetmelik dün yayınlandı.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130618-8.htm

  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
  b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
  c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
  İşverenin yükümlülükleri
  MADDE 5 (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
  a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek veçalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
  d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
  g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
  (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
  MADDE 6 (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
  a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
  b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
  c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
  ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.
  (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Acil Durum Planının Hazırlanması
  Acil durum planı
  MADDE 7 (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
  Acil durumların belirlenmesi
  MADDE 8 (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:
  a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
  b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
  ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
  d) Sabotaj ihtimali.
  Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
  MADDE 9 (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.
  (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.
  (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.
  Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
  MADDE 10 (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.
  (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
  (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
  (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.
  (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.
  (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.
  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
  MADDE 11 (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
  a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  b) Yangınla mücadele,
  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
  (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
  (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğüyerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
  Dokümantasyon
  MADDE 12 (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:
  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
  b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
  c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
  ç) Belirlenen acil durumlar.
  d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
  e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
  f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
  1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
  2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
  3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
  4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
  5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
  (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
  (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
  Tatbikat
  MADDE 13 (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
  (2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planlarıgözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
  (3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.
  Acil durum planının yenilenmesi
  MADDE 14 (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortayaçıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
  MADDE 15 (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanıveya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
  MADDE 16 (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.
  Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
  MADDE 17 (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.
  (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.
  Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları
  MADDE 18 (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.
  Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
  MADDE 19 (1) Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti itibarıyla çalışanlarıdoğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.
  Acil durum planı rehberleri
  MADDE 20 (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıklarırehber taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü acil durum planı rehberleri olarak yayımlanır.
  Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
  GEÇİCİ MADDE 1 (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde;
  a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir.
  b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.
  Ekip eğitimlerinin tamamlanması
  GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.
  Yürürlük
  MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
   
 8. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  karışık olan konuya ait değişiklik şu şekilde olmuştur.
  az tehlikeli sınıf ta her 50 çalışanın içinde 1 er tane, (arama, kurtarma,tahliye) ve yangınla mücadele görevlisi
  tehlikeli sınıf ta her 40 çalışanın içinde 1 er tane, (arama, kurtarma,tahliye) ve yangınla mücadele görevlisi
  çok tehlikeli sınıfta her 30 çalışanın içinde 1 er tane, (arama, kurtarma,tahliye) ve yangınla mücadele görevlisi

  bulundurulmalı.
  ve işyerinde bulunan tüm çalışan sayısının %5 i kadar sertifikalı ilk yardım uzmanı bulundurulmalıdır.   
 9. misg

  misg TÜİSAG Üyesi

  Arama için 1 kurtarma için 1 tahliye için 1 mi, yoksa arama-kurtama-tahliye için 1 kişi mi?

     

   
 10. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  arama tahliye kurtarma = 1 kişi .   
 11. misg

  misg TÜİSAG Üyesi

  Bununla nasıl bağdaştıracağız?

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


  İKİNCİ BÖLÜM

  Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

  Ekiplerin kuruluşu
  MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
  a) Söndürme ekibi,
  b) Kurtarma ekibi,
  c) Koruma ekibi,
  ç) İlk yardım ekibi.
  (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.
  (3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3''er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2''şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.
  (4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.
  (5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
   
 12. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  şimdi burada yeni yönetmelikle çelişen sadece ekip sayıları ile alakalı bir kısım var. yasal mevzuatlarda diğer mesajlarımda belirttiğim gibi her zaman en az yazılır, belirtillir.yani sizn işletmenizde 50 kişi çalışıyorsa 1 tane söndürme ekibi üyesi bulundurmanız yeterlidir.neden.? çünkü siz işletmeler olarak 6331 sayılı kanuna tabisiniz.bu belirrttiğiniz yönetmelik genel bir yönetmeliktir.ayrıca eğitimlerden hatırlarsınız.öncelikli olan kanundur.siz kanun olarak 6331 ye tabi olduğunuz için öncelikle 6331 sayılı kanun ve konu ile alakalı yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmelisiniz.bunun üzerine burada belirtiği gibi 1 değil de 3 söndürme ekibi üyesi belirlerseniz sıkıntı yok.

   
 13. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar,
  Vaktim çok fazla yok o sebeple şimdilik kısaca yazıyorum.
  Hiç yayınlamasalardı daha iyiydi.

  Vakit bulabilirsem detaylı fikirlerimi sizlere sunacağım.
  Saygılarımla.
   
 14. edaakyazuzun

  edaakyazuzun TÜİSAG Üyesi

  yahu 10 dan az çalışan varsa örnek 3 kişi ne yapacağım 1 kişi mi seçeceğim yoksa ne anlamadım

   
 15. rzeren

  rzeren TÜİSAG Üyesi

  üç kişide olsa 1 kişi kurtarma ekibi olacak.   
 16. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  İşyerinde Acil durumlar hakkında yönetmelik
  5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerin de birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica