İptal Işyeri Tehlike Siniflari Tebliği

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında ATURAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi  NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Sınıflamasına göre hazırlanan "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞ" metni için tıklayın.
  "Tebliğ eki için tıklayın.".
  "Açıklama için tıklayın.".

  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=haber&id=haberteblig

  [​IMG]26 Aralık2012ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı :28509
  TEBLİĞ


  ÇalışmaveSosyal Güvenlik Bakanlığından:  İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİNEİLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ
  MADDE1–(1)20/6/2012tarihlive6331sayılıİşSağlığıveGüvenliğiKanunun9 uncumaddesi uyarınca işyerlerininişsağlığıve güvenliğiaçısındanyer aldığıtehlike sınıfları Ek-1’deyer alanİşyeri TehlikeSınıflarıListesindebelirtilmiştir.

  MADDE2: (1)Tehlikesınıfınıntespitinde birişyerindeyürütülenasılişintehlike sınıfı dikkate alınır.
  (2)İşverenasıl iş faaliyet değişikliğini engeçbirayiçerisindeBakanlığabildirir.
  (3)Asılişintayininde tereddüde düşülmesihalinde işyerininkuruluşamacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlikesınıfıyüksekolanişesasalınır. 6331sayılıKanununişyeritanımınagirenişyerlerinde yapılanasılişinyanındaveya devamıniteliğinde faaliyetalanınıngenişletilmesihalinde o işyerindebu fıkrada esasalınan kuralagörebelirlenir.

  MADDE3–(1)İşyeritehlike sınıfınayapılanitirazlar Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığınca değerlendirilir.Değerlendirme,Bakanlıktescilkayıtlarıüzerindenve işyerinin tesciline esas alınanasıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.
  (2)Gerekligörülmedikçeişyerlerindeyapılan asıl işeilişkin incelemeyapılmaz.
  (3)Bakanlıkçayapılandenetimve incelemelerdeişyerindeyapılanasılişintescil kayıtlarındanfarklıolmasıhalinde,denetimve incelemeye ilişkinkayıtlardikkate alınarak işyeri tehlikesınıfıyeniden belirlenebilir.
  (4)Alınankararişyerinetebliğ edilir.Kararınişyerinintehlikesınıfıdeğişikliğineneden olmasıhalinde tehlike sınıfınıngerektirdiğiişveişlemleri,işverenler 90güniçindeyerine getirmek veİş Sağlığı veGüvenliği Genel Müdürlüğünebildirmek zorundadır.
  (5)İşyeriTehlikeSınıflarıListesindekifaaliyetkodununtehlikesınıfınaaititirazlardan, İş Sağlığı veGüvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak kararsonucunda,itiraza ilişkinfaaliyetkodununtehlike sınıfınındeğişmesihalinde bu Tebliğdegerekli değişiklikyapılır.

  MADDE4–(1)25/11/2009tarihlive27417sayılıResmîGazete’deyayımlananİş
  Sağlığı veGüvenliğineİlişkin TehlikeSınıflarıListesi Tebliğiyürürlüktenkaldırılmıştır.

  MADDE5 – (1)Bu Tebliğyayımı tarihindeyürürlüğegirer.

  MADDE6 – (1)Bu Tebliğhükümlerini ÇalışmaveSosyal Güvenlik Bakanıyürütür.

  .

   

  Ekli Dosyalar:

Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica