Bilgilendirme - Işyeri Sağlik Kayitlari | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Işyeri Sağlik Kayitlari

Konu, 'İşyeri Hekimliği Hakkında Bilgiler ve Duyurular' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI


  İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin ve güvenirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi, çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için belirli kontrollerin, ölçümlerin, bakımların periyodik olarak yapılması gerekir. Bu kontrol ve ölçümler işyerinin özelliğine, yapılan işe, kullanılan teknolojiye, araç gereç, makine ve tezgahlara göre bazı değişiklikler gösterse de ana hatlarıyla belirli özellikleri taşımalıdır.
  Yapılan bu çalışmaların kalıcı olması için bu kontrol ve ölçüm sonuçlarının belgelendirilmesi veya bazı kayıtların tutulması gerekir. Böylece işyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir, aksaklıklar rahatça görülebilir. Kayıt, belge ve raporların diğer bir önemi ise işyerlerinin sorunlarının, ülke genelinde iş kolu veya sektör bazında değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Bu kayıt ve belgeler aynı, zamanda o işyerini teftişe yetkili iş müfettişine, işyerinin mevzuata ne ölçüde uyduğunun saptanmasında kolaylık sağlayacaktır.
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yasa, tüzük, yönetmelik vb. ile istenen kayıt ve belgelerin sınıflandırması pek çok şekilde yapılabilir . Bu seminer notunda işyerindeki sağlık ve güvenlik kayıtlarından olan işyeri sağlık kayıtlarından bahsedeceğiz. Bu kayıtlarla ilgili sınıflandırma, yürürlükteki mevzuata göre;
  I -Mevzuatla belirlenmiş örneği olanlar ,
  II- Mevzuatta belirlenmiş örneği olmayanlar,
  olarak 2 ana başlıkta toplanmıştır , ayrıca kendi içinde sınıflandırılmıştır .
  MEVZUATLA BELİRLENMİŞ ÖRNEĞİ OLANLAR
  A) Çalışanlara Yönelik Olanlar
  1) SağIık Raporları
  2)
  ( İş Kanunu Mad: 86, 87. ATİT Mad: 3 , İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön. M:22)
  İş Kanununun 86. maddesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
  Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.
  İş Kanununun 87. maddesinde ise On dört yaşından on sekiz yaşına kadar (on sekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların on sekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
  İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön. M:22 de ise işyerinde tüm çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılmasının işyeri hekiminin görevi olduğu belirtilmektedir.
  Raporların resimli olması, bilgilerin tam olarak doldurulmuş olması. işe girişte yapılan sağlık kontrolü ile periyodik sağlık kontrol tarihlerinin ve kontrolü yapan doktorun imza ve kaşesinin bulunması gerekir .
  Raporların “Kanaat ve Sonuç” bölümünde işçinin hangi işte çalışabileceğinin belirtilip belirtilmediği ve işçinin raporda belirtilen işte çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.(Ek-l)
  2) İşçi özlük dosyası
  (İş Kanunu Mad. 75)
  İlgili maddeye göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
  İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
  3) Çocuklar İçin Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarında Tutulacak kayıtlar (Geb.Em.Kad. Tüzüğü .Mad.9,13)
  Anılan tüzüğe göre Emzirme Odaları ve kreşlere kabul edilen
  çocukların her biri için
  -Kabul defteri
  -Gözlem kağıdı
  -Sağlık muayenesi kağıdı
  -Agırlık çizelgesi
  -Aşı ve serumlar için kayıt tutulur.
  4) Sağlık Dosyası
  ( İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön. Mad:14)
  Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir.
  Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır.
  Sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklamak zorundadır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan işyerlerinde, belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. Eski işveren, kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini gönderir.
  Çalışanın işe girişinde ve iş değişikliğinde, işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan sağlık muayenesi sonucunda oluşturulan raporda; çalıştırılacağı işler ve çalışma koşulları belirtilir, rapor sonucu işveren ve çalışana yazılı olarak bildirilir.
  B) İşyerlerine Yönelik Olanlar
  1) İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yönetmeliğinin 14. maddesine göre, sağlık birimince, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde Ek-2 ve Ek-3 de belirtilen örnek formlar kullanılır. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve meslek hastalıkları kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları değerlendirilerek kaynakları belirlenir ve bunlara yönelik önlemler geliştirilir.
  2)
  İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 9. maddesine göre işverenler, üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar. İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar.
  2) Yıllık değerlendirme raporu
  İşy. Sağ. Bir. İşy.Hek. Yön.nin 9. maddesine göre, sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl Ek-4 deki örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir.
  3) Yıllık Çalışma raporu
  İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön.nin 22. maddesine göre işyeri hekimi işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-5 da belirtilen örneğe uygun yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderir.
  4) İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön.nin 25. maddesine göre işverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz işyeri hekimi veya hekimleri ile sözleşme yaparlar. Yapılan sözleşmenin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.
  Sözleşme, Ek-6 da verilen örneğine uygun olacak şekilde düzenlenir.
  II.MEVZUATLA BELİRLENMİŞ ÖRNEĞİ OLMAYANLAR
  A- Çalışanlara Yönelik Olanlar
  1) İşe Giriş Raporları
  (İS1GT Mad. 57, Um.Hıf.Kan.Mad.126)
  İşçilerin işe girişlerinde bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair rapor alınması ve portör olup olmadıklarının periyodik olarak 3 ayda bir yapılacak sağlık kontrolleriyle saptanması gerekir.
  2) Meslek Hastalıkları
  (ISIGT Mad.59-83, Par.Pat.Tz.Mad.239)
  Anılan tüzüğün 59.maddesinden 84. maddesine kadar olan bölümü meslek hastalıklarından korunmak amacıyla yapılan sağlık kontrollerini içerir.
  59.maddenin 8.fıkrası tüm meslek hastalığı risklerine karşı sağlık kontrollerinin yapılmasını istemektedir .Bu yüzden öncelikle işyerinin ve yapılan işlerin iyi tanımlanması, kullanılan kimyasalların, teknolojilerin vb. belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının saptanması gerekir .
  Tüm bu tespitler, risk olan yerlerde çalışacak işçiler için yapılacak sağlık kontrollerinin belirlenmesinde önemli yararlar sağlayacaktır .
  Tek tek işyerlerinin koşullarının belirlenmesinde iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarıyla, işyeri hekimine önemli görevler düşmektedir. İSİG Tüzüğü 61. maddeden 70.maddeye kadar ve Par. Pat. Tz. 239. maddesinde çeşitli kimyasal maddeler sayılarak, bu maddelere maruz kalabilecek işçiler için yaptırılması gerekli sağlık kontrolleri sıralanmıştır. Bu kontrollerin bir kısmı oldukça ayrıntılıdır ve hangi periyotlarla tekrarlanması gerektiği belirtilmiştir.
  İ.S.İ.G. Tüzüğünün 59 .maddenin 8. fıkrası genel olarak tüm meslek hastalıklarını kapsadığından tüzükte tek tek belirtilen kimyasallara ve meslek hastalıklarına bağlı kalmaksızın, literatür izlenerek meslek hastalığı yapan diğer maddeler için de işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri istenmelidir .
  Tüzüğün 76.maddesi tozlu işlerde, 78. maddesi gürültülü işlerde 79.maddesi titreşim yapan aletlerle çalışılan işlerde, 80.maddesi enfraruj ışın saçan işlerde, 81.maddesi yeraltında, nemli ve cereyanlı işlerde, 82.maddesi basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında çalışacak işçiler için ise giriş ve periyodik sağlık kontrolleri yaptırılmasını istemektedir .
  Anılan tüzükte dalgıç odalarında yapılacak çalışmaların süresi de derinliğe göre belirlenmiştir.
  Yine aynı tüzükte karbonatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde çalışanlar için işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri yapılmasını, bu kontrollerin şeklini ve çalışma sürelerini belirtmektedir .
  Ancak mevzuatımızda ergonomi kurallarına uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları veya ısı miktarına göre çalışma süresi vb .düzenlemeler bulunmamaktadır .
  3) Mesleğe Bağlı Hastalık1ar (İSİG Tüzüğü Mad.85-88)
  Mad 85′den 89′a kadar olan kısımda mesleğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı olan veya olmayan meslek hastalıkları tanımlanmakta, alınacak önlemler (aşı, serum tatbiki vb. gibi), yapılacak sağlık kontrolleri belirtilmektedir .
  4) Gebe ve Emzikli Kadın 1şçllerin Muayeneleri (Gebe ve Emz.Kad. Tz.Mad.4)
  Anılan tüzük gebe işçilerin muayeneleri ile doğumdan sonra, işe başlatılmadan önce sağlık kontrollerinin yaptırılmasını hükme bağlamıştır .
  5) Gece Postalarında Çalışan Kadın işçilerin Sağlık Kontrolü (KSİGÇKT mad.5)
  Anılan tüzükte kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesi ve bu kontrollerin periyodik olarak tekrarlanması istenmektedir .
  6)Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 maddesinde işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlü tutulmaktadır.
  7)Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesine göre işçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:
  a) Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilecek ve Yönetmelik Ek’inde belirtildiği şekilde, özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır.
  İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır.
  b) Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, işçinin asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici önlemleri belirleyecek ve önerilerde bulunacaktır.
  c) İşçilere maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.
  d) İşçi veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.
  8) Çocuk işçilerin Sağlık Kontrolü (İş Kanunu Mad.87)
  Yasayla 14′den 18 yaşına kadar (18 dahil) bütün çocukların işe girişte ve periyodik olarak
  6 ayda bir sağlık kontrollerinin yaptırılması istenmektedir .
  9) Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre özürlü olduğunu öne sürerek bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumdan işe yerleştirilmesini isteyenler, bu durumlarını, 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır.
  10) Tedavi kart1arı ve poliklinik defteri: muayene, pansuman, enjeksiyon kayıtları için tedavi edici hizmetlerin verilmediği durumlarda dahi bu kayıtlar düzenlenmelidir .
  Kayıt ve istatistik görevi gizlilik kurallarına uyularak yapılmalıdır .
  B) İşyerine yönelik olanlar
  1)Yıllık çalışma planı
  İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön.nin 8. maddesine göre, sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Ayrıca, bu plan çalışanların temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilir.
  2)Risk değerlendirmesi
  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 9. maddesine göre işveren,
  1- İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar.
  2- Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.
  3)Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesine göre asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:
  a) İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları tutacaktır. Doktor veya sağlık konusunda yetkili kişiler bu kayıtları inceleyebilirler. İşçiler kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. İşçiler ve/veya temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz genel bilgileri alabilirler.
  b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen kayıtlar ile bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklanacaktır.
  c) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren (b) bendinde belirtilen kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.
  4) İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünün 31. maddesine göre işyerinde bulundurulacak içme suyunun ilgili mevzuata uygunluğunun resmi makamlar veya belediyeler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.
  5) İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünün 93. maddesine göre dağınık ve bireysel çalışmayı gerektiren işlerde çalışan işçilere verilecek kişisel ilk yardım paketinin içerisine, bu paketlerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir yönerge konulacaktır.
  Bu seminer notundaki sağlık kayıtları, halen yürürlükte bulunan mevzuatta uygun kayıtlardır. Ancak Avrupa birliği müktesebatına uyum çalışmaları halen yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde daha bir çok yönetmeliklerin yürürlükteki mevzuata katılması beklenmektedir.
  Kısaltmalar:
  ATİT : Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü
  İşy. Sağ. Bir.İşy.Hek. Yön.: İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Geb.Em.Kad. Tüzüğü : Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair tüzük
  İSİGT: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
  Um.Hıf.Kan: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  EK-1
  İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
  Fotoğraf
  İŞYERİNİN
  Sicil no:
  Unvanı:
  Adresi:
  Tel ve Faks:
  İŞÇİNİN
  Adı ve soyadı:
  Cinsiyeti:
  Eğitim durumu:
  Medeni durumu: Çocuk sayısı:
  Ev Adresi:
  Tel:
  Mesleği:
  Yaptığı iş:
  Çalıştığı bölüm:
  Daha önce çalıştığı yerler:
  İşkolu Yaptığı iş Giriş-Çıkış tarihi
  1.
  2.
  3.
  Özgeçmişi:
  Kan grubu:
  Konjenital/kronik hastalık:
  Bağışıklama:
  -Tetanoz:
  -Hepatit:
  -Diğer:
  Soygeçmişi:
  Anne Baba Kardeş Çocuk
  TIBBİ ANAMNEZ:
  1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?
  Hayır Evet Tarih
  – Balgamlı öksürük
  – Nefes darlığı
  – Göğüs ağrısı
  – Çarpıntı
  – Sırt ağrısı
  – İshal veya kabızlık
  – Eklemlerde ağrı
  2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?
  Hayır Evet Tarih
  – Kalp hastalığı
  – Şeker hastalığı
  – Böbrek rahatsızlığı
  – Sarılık
  - Mide veya oniki parmak ülseri
  - İşitme kaybı
  - Görme bozukluğu
  - Sinir sistemi hastalığı
  - Deri hastalığı
  - Besin zehirlenmesi
  3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?
  Hayır Evet ise tanı……………………………………………………………………….
  4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?
  Hayır Evet ise nedir……………………………………………………………………..
  5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?
  Hayır Evet ise nedir……………………………………………………………………
  6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?
  Hayır Evet ise tanı……………………………………………………………………
  7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?
  Hayır Evet ise nedir ve oranı………………………………………………………
  8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?
  Hayır Evet ise nedir………………………………………………………………………………
  9. Sigara içiyor musunuz?
  Hayır
  Bırakmış ……….ay/yıl önce ………….ay/yıl içmiş ………..adet/gün içmiş
  Evet ……….yıldır …………..adet/gün
  10. Alkol alıyor musunuz?
  Hayır
  Bırakmış …………..yıl önce …………..yıl içmiş …………….sıklıkla içmiş
  Evet ……………yıldır …………..sıklık
  FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:
  a)Duyu organları
  -Göz
  -Kulak-Burun-Boğaz
  -Deri
  b)Kardiyovasküler sistem muayenesi
  c)Solunum sistemi muayenesi
  d)Sindirim sistemi muayenesi
  e)Ürogenital sistem muayenesi
  f)Kas-iskelet sistemi muayenesi
  g)Nörolojik muayene
  h)Psikiyatrik muayene
  ı) Diğer
  TA: / mmHg
  Nb:
  Boy: Kilo: BMI:
  LABORATUVAR BULGULARI:
  a)Biyolojik analizler
  -Kan
  -İdrar
  b)Radyolojik analizler
  c)Fizyolojik analizler
  -Odyometre
  -SFT
  d)Psikolojik testler
  e)Diğer
  KANAAT VE SONUÇ:
  1-………………………………………………………işinde/işyerinde bedenen
  çalışmaya elverişlidir.
  2-Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.
  İmza Tarih
  EK-2
  İŞ KAZASI FORMU
  Dosya No:
  İşyeri sicil no:
  İşkolu kodu:
  İşyeri adresi:
  Çalışanın ad ve soyadı:
  Çalışanın sigorta sicil no:
  Çalışanın doğum tarihi ve yeri:
  Çalışanın cinsiyeti:
  Çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı bölüm:
  Çalışanın bu işyerinde çalışma süresi:
  İşyerinde çalışma saatleri ve vardiya sayısı:
  İş kazasının oluşma tarihi ve saati:
  İş kazasının oluşma nedeni ve şekli:
  Kazalanma sonucunda oluşan tahribat:
  İş göremezlik durumu ve süresi:
  Sağlık tesislerinde yatma süresi:
  Sonuç:
  Tarih
  İş Güvenliği Uzmanı İşyeri hekimi
  İmza İmza
  EK-3
  MESLEK HASTALIĞI FORMU
  Dosya No:
  İşyeri sicil no:
  İşkolu kodu:
  İşyeri adresi:
  Çalışanın ad ve soyadı:
  Çalışanın sigorta sicil no:
  Çalışanın doğum tarihi ve yeri:
  Çalışanın cinsiyeti:
  Çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı bölüm:
  Çalışanın meslek öyküsü
  Bu işyerinde çalışma süresi:
  Meslek Hastalığı tanısı:
  Tanı konulma tarihi :
  Meslek hastalığının oluşma nedeni:
  İş göremezlik durumu ve süresi:
  Sağlık tesislerinde yatma süresi:
  Sonuç:
  Tarih
  İşyeri hekimi
  İmza
  EK-4
  İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
  İşyerinin ünvanı:
  Sicil No:
  Adresi:
  Tel ve Fax:
  E- posta:
  İşkolu:
  Çalışan sayısı : Erkek: Kadın : Stajyer:
  YAPILAN ÇALIŞMALAR:
  risk analizi
  b) Ortam ölçümleri
  İşe giriş muayeneleri
  Periyodik kontroller
  Biyolojik analizler
  Fizyolojik testler
  Eğitim çalışmaları
  İlkyardım ve Acil tedavi
  Diğer çalışmalar
  Tarih
  İşyeri Hekimi
  İmza
  EK-5
  İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
  Muayene Fizik
  Muayene Toksikolojik
  Analiz Biyokimyasal
  Analiz Fizyolojik
  Test Meslek
  Hast İş
  kazası TOPLAM
  İşe giriş
  Periyodik
  Poliklinik
  Diğer
  TOPLAM
  Tarih
  İşyeri hekimi
  İmza
  EK-6
  İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ
  İşyerinin;
  Unvanı:
  Adresi:
  Tel:
  Faks:
  e-posta:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no:
  SSK sicil no:
  Faaliyet alanı:
  Yer aldığı risk grubu:
  Çalışan işçi sayısı:
  İşyeri hekiminin;
  Adı soyadı:
  Diploma no:
  Sertifika no:
  Uzmanlık alanı:
  Çalışma süresi:
  Adres:
  Tel:
  Faks:
  e-posta:
  Çalıştığı diğer işyerlerinin;
  Ünvanı:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no:
  SSK sicil no:
  Özel Hükümler:
  Tarih
  İşveren İşyeri Hekimi
  İmza İmza


   
  serdarpala, seda berra, emirbuyuran89 ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica