Duyuru - Isg Profesyonellerine Ek Gelir - Bilirkişi | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Duyuru Isg Profesyonellerine Ek Gelir - Bilirkişi

Konu, 'Güncel Duyurular, Tartışmalar, Forum Hakkında' kısmında Halit Forever tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Halit Forever

  Halit Forever TÜİSAG Üyesi  BİLİRKİŞİLİK KAVRAMI NEDİR VE BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR?

  BİLİRKİŞİ’NİN TANIMI

  Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

  ADLİ BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR?

  A. Başvuru Kabul Şartları :

  1-Başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (5271 sayılı
  CMK'ya göre düzenlenecek ceza listesi için)


  2-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK'ya göre
  düzenlenecek hukuk listesi için)


  3-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak

  4-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile
  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,


  5-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya
  sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

  6-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

  7-Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra
  etmek,

  8-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

  9-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan
  şartları haiz olmak,

  10-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak
  zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

  11-Tüzel kişiler için; (Sadece 5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek ceza
  listesine başvurabileceklerdir.)


  a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,

  b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi
  ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak,

  12-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 01 Ekim - 31 Ekim 2013 tarihleri
  arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımız ekinde bulunan başvuru formu ve gerekli belgeler ile İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -1.(eksi bir) katta bulunan (C1-1B51), (C1-1B52), (C1-1B53) nolu odalara bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

  13-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş
  aracılığıyla yapılabileceği gibi Nitelikli Elektronik İmza kullanılarak UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilir. UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanarak belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Komisyon Başkanlığına gönderilir.

  B. Başvuru için Gerekli Belgeler:

  1-Başvuru Formu ( Gerçek kişi başvuru formu veyan Tüzel Kişi başvuru formu )

  2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi
  makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

  3-Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan, ( Adres formu )

  4-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi
  gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.)

  5-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak
  zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

  6-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
  gösteren belge,

  7-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası
  almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

  8-Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticari sicil
  memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

  ADLİ BİLİRKİŞİ ATAMALARI NASIL YAPILIR?

  Adli Yargı’da bilirkişi atamaları; dava taraflarının üzerinde mutabık kaldıkları bir UZMAN yoksa savcı veya hakim tarafından yapılır. Bu atamalar; Ceza Mahkemelerinde CMK 63.maddeye göre yapılır. Hukuk Mahkemelerinde ise bilirkişi incelemelerine ait düzenlemeler HUMK 275-286. Maddeler arasında yapılmıştır.

  ADLİ BİLİRKİŞİ RAPORU NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

  Dava dosyası hakkında Bilirkişi raporu yazmak için görevlendirilen bilirkişiler belirtilen süre içerisinde Adli Yargının istediği raporu mahkemeye yazılı olarak arz ederler. Adli bilirkişi raporu kanaat bildirir ve amacı hakim veya savcının uzman olmadığı teknik konuda fikir beyan etmektir.
  Soruşturma aşamasında bilirkişilerden istenen bilirkişi raporları Cumhuriyet Savcılığı’na hitaben yazılır.
  Mahkemenin Bilirkişi tarafından incelenmesi istediği şeyler açıkça belirtilmelidir. Bu hususlar ışığında bilirkişi raporunu hazırlama ve gereksiz hususlara girmemelidir. Bilirkişi, raporunu hazırlarken hukuki terimlere hakim olmalıdır ve raporunda kesin hükümler bildirmemelidir. Bilirkişi raporunda hakim tarafından yapılacak hukuki değerlendirme bulunmaz. Raporun sonuç bölümünde hazırladığı raporun bir özetinden bahsederek kesin hüküm bildirmeden mahkemeye vardığı kanaati arz etmelidir.
  Hazırlanan bilirkişi raporları CMK 217. Maddesine göre bilirkişi raporu takdir-i delil olup, dosya münderecatında yer alan diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirilir.
  Bilirkişiler mahkemeye sundukları raporlarla ilgili olarak hakimin gerek duyması durumunda davanın duruşmasına çağrılabilirler. Yazdıkları raporla alakalı olarak kendilerine soru sorulabilir.

  En Çok İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları :
  Arkeolog, Ateşli Silahlar Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, Ambalaj Tasarımcısı, Aktüerya, Ayakkabıcı, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Balistik, Basın-Yayın Uzmanı, Belge İnceleme Uzmanı, Biyolog, Bina Yöneticiliği, Bestekar, Bilgi Teknolojileri Uzmanı, Bilişim Uzmanı, Bankacılık Bilişim Uzmanı, Banka Müdürü, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayar Mühendisi, CD-DVD Çözümleyici, Çevre Mühendisi, Çanta İmalatçısı, Çevre ve Orman Mühendisi, Derici, Deri Eşya Yapımcısı, Doğalgaz Mühendisi, Deniz Ticareti Uzmanı, Değerli Taş Uzmanı, Dudak Okuma Uzmanı, Deniz Taşımacılığı Uzmanı, Deniz Kirliliği Uzmanı, Diş Hekimliği, Ev Ekonomisi Uzmanı, Elbise Tasarımcısı, Eczacılık, Emniyet Müdürü, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Elektrik Mühendisi, Ekonomist, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Eski Eser Uzmanı, Eşya Değer Tespiti Uzmanı, Edebiyat, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Uzmanı, Fen Memuru, Fizik Mühendisi, Fikir ve Sanat Eserleri Uzmanı, Fizikçi, Fuarcılık, Farmakolog, Film Yapımcısı, Fotoğraf Uzmanı, Film ve Sahne Aktörleri, Film Yönetmenleri, Grafoloji, Gıda Mühendisi, Göz Hastalıkları Uzmanı, Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Gazeteci, Gastroloji Uzmanı, Gemi Kaptanı, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Gıda Mühendisi, Grafiker, Grafik Tasarımcı, Güzellik Uzmanı, Güvenlik Sistemleri Uzmanı, Gümüş Eşya ve Takı Uzmanı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, Güfteci Söz Yazarı, Gıda Toptancısı, Genetik Mühendisi, Genel Cerrahi Uzmanı, Hesap Uzmanı, Hasar Eksperi, Haberleşme Mühendisi, Halı Uzmanı, Halkbilimci (Forklor), Hattat, Hazır Yemek Üretim Uzmanı, Harita ve Kadastro Mühendisi, Heykeltraş, Havacılık ve Sivil Havacılık Uzmanı, İnşaat Mühendisi, İMKB ve SPK Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, İç Mimar, İletişim Mühendisi, İşletme Mühendisi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, İktisatçı, İstatistik Uzmanı, İmar Kirliliği Uzmanı, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Kontrol Mühendisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Kardiyolog, Kardiyoloji Uzmanı, Kozmetik Uzmanı, Konser Organizatörü, Kostüm Yapımcısı, Kütüphane Uzmanı, Konfeksiyoncu, Kuyumcu, Kitap Yayıncılığı, Kimya Mühendisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Kriminoloji, Kağıt Ürünleri Uzmanı, Lojistik Uzmanı, Marka Patent Uzmanı, Matematik Uzmanı, Muhasebeci Mali Müşavir, Muhasebeci, Mobilyacı, Malzeme Mühendisi, Makine Mühendisi, Maden Mühendisi, Metalürji Mühendisi, Müzik Yapımcısı, Mücevher Uzmanı, Mimar, Narkotik Maddeler Uzmanı, Otel, Orman Mühendisi, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv Uzmanı, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Optisyen, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf ve Adet Hukuku ile Yürürlükten Kalkmış Hukuk Uzmanı, Profesyonel Fotoğrafçı, Parfümeri, Pastane İşletmecisi, Petrol ve Ürünleri Uzmanı, Patent Vekili, Psikolog, Psikiyatrist, Pilot, Pilot Eğitmeni, Pedagog, Peyzaj Mimarı, Ressam, Resim Karşılaştırma Uzmanı, Reklamcı, Radyo Sahne Rejisörü, Renk Ayrımcı, Serbest Mimar, Şehir Plancısı, Seyahat İş ve İşlemleri Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı, Sayıştay Uzmanı Denetçisi, Ses Sanatçısı, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sigorta Ekspertiz Uzmanı, Su Ürünleri Mühendisi, Saatçi, Sovtaj Uzmanı, Sanat Tarihçisi, Tapu Kadastro Uzmanı, Tekstil Mühendisi, Tesisatçı, Telif Hakları Uzmanı, TV Program Yapımcısı, Tasfiye Hukuku Uzmanı, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Ticaret Hukuku Uzmanı, Tarım ve Ziraat Uzmanı, TSE Uzmanı, Trafik Kazaları Uzmanı, Tasarımcı, Turizm, Tıp Doktorları (Tüm alanlar), Ulaştırma ve Uluslar arası Taşımacılık, Uyap Yazılım Uzmanı, Üretim Mühendisi, Veri Tabanı Uzmanı, Veteriner, Vokalist, Vergi Uzmanı, Yazılım Mühendisi, Yazar, Yabancı Hukuk, Yangın Uzmanı, Yalıtım İzolasyon Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir, Züccaciye, Ziraat Mühendisi, Web Tasarım Uzmanı.


   
  Hüseyin KORKMAZ ve Miralay bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica