Iş Yeri Sahibi Risk Analizi Yapamaz Mı ?

Konu, 'Risk Analizleri, Değerlendirmeleri ve Örnekler' kısmında selimsari tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. selimsari

  selimsari TÜİSAG Üyesi  İş yeri sahibiyim kendi risk analizimi kendim yapmak istiyorum. Yasada açık açık yazmış. İş güvenliği eğiitmi aldım biliyorum nasıl yapılacağını altına kendim imza atsam olmaz mı? Çalışanım yok kendi atölyem var.

  Bir OSGB'yi aradım sordum. Yok siz kendiniz yapamazsınız diyor böyle bir şey varmı ? İlla iş güvenliği uzmanına yaptırmam gerekiyormuş, harç yatırmak gerekiyormuş.

  Yönetmelikte bariz yazıyor.

  risk analizi yönetmeliği

  İşveren yükümlülüğü
  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.


  Biraz daha araştırınca işverende ekibe yaptırıyormuş.

  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 –
  (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  E madem iş güvenliği uzmanın var. ona yaptır niye birdaha ekip kuruyorsun.
  Ayrıca toplam 2 çalışanlı bir atölyede bu kadar adam ne arar. Yapayım altına bi ben imza atayım madem. olmazmı ?


  Kendim yapabilirmiyim ? YAPAMAZMIYIM ?

  Lütfen işi bilen arkadaşlar cevaplasın karmaşa oluyor.

  Teşekkürler
  Semih SARI   
 2. Uzman Ahmet

  Uzman Ahmet TÜİSAG Üyesi

  Semih Bey,

  Kanun gereği risk değerlendirmesini siz yapabilirsiniz.  İKİNCİ BÖLÜM
  İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  İşverenin genel yükümlülüğü
  MADDE 4 –
  (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
  a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
  (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
  İş Güvenliği hizmetleri için ise çalışan sayısından dolayı ;Torba yasada yapılan değişikliğe istinaden şuan bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

  MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”


  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  MADDE 6 –
  (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
  b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
  c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
  ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
  d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
  (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.
  (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
  MADDE 7 –
  (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:
  a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
  b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.
  c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
  ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
  d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunlarıçözmeye Bakanlık yetkilidir.
  (2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir:
  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması.
  b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli.
  c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.
  ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.
  (3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir.

   
  OGÜN. ve serkangndgd bu yazıya teşekkür etti.
 3. söyle bir durum var risk degerlendirmenizi kendiniz yapabilirsinz ama bu konuda sertifikanın yoksa tehlike sınıfına göre isg uzmanı calıstırma zorunlulugu baslayan tarihten itibaren bunu sertifikalı ve uygun sınıfta bir uzmana yeniletmeniz gerekecektir

     

   
 4. selimsari

  selimsari TÜİSAG Üyesi

  pekala.. wolkswagen yetkili servisi, lc Waikiki gibi yerler 50 kişiden az adam çalıştıranlar kendilerinin risk analizini ne zamana kadar yapabilirler ?

   
 5. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  Bence yapabilirsiniz.. işveren yapar yada yaptırır demiş. yenitlemeye de gerek yoktur. riski siz üstlenimiş olursunuz.. ama zaten her halükarda üsteleniyorsunuz iş yeri sahibi olarak

     

   
 6. ngkazak

  ngkazak TÜİSAG Üyesi

  Tartışma konusu olan yönetmelikde dikkat etmediğiniz bir hususu hatırlatayım .Yapar ve ya yaptırır dediği kısımda yapar bölümü için bünyesinde Teknik eleman ibaresini es geçmeyin eğer bünyenizde İş sağlığı teknikeri gibi yada uzun süre İSG kurulu üyesi olmuş biri ve benzeri teknik elemanlar varsa yapar yoksa ya bünyesine teknik elemanı alacak yada dışarıdan hizmet alacak işveren. Yani İSG uzmanı değilse bir işveren attığı imzanın yada bakanlığın yayınladığı rehberlerden birini doldurması yeterli değil

   
  OGÜN. bu yazıya teşekkür etti.
 7. OGÜN.

  OGÜN. TÜİSAG Üyesi

  İş veren yapabilir veya yaptırabilir. Ama yönetmelikte kafa kurcalayan yer risk değerlendirme ekibi kısmı. yani madde-6. özellikle İSG uzmanı ve İş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bulunmayan işyerlerinde Ekip nasıl kurulacak? Ekip kurulmadan yapılan risk değerlendirmesi ne kadar sağlıklı?
  Bu durumda uygulamaları araştırmak gerekebilir. Yani Denetleme geçiren arkadaşlardan bu konuda bilgi almak gerekir .İş yerine gelen İş müfettişi nasıl bir yol izliyor onu öğrenmek gerekir? İş müfettişi gelip arkadaş senin işyerinin rd si bu mu? kim yaptı nasıl yaptı? gibi sorular soruyor mu? veya arkadaş ekip kurmuşsun ama İSG uzmanı ve İş yeri hekimin yok ekipte.
  İSG uzmanı ve işveren yoksa ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet aldınız mı? aldı iseniz belgeler vb.. sorguluyor mu?
  Yoksa rd var mı? var bakıp geçiyor larmı? İşte bu netleşirse o zaman iş veren yapar veya yaptırır konusu netlik kazanır.
   
 8. OGÜN.

  OGÜN. TÜİSAG Üyesi

  iş yerleri risk değerlendirme yapma zorunluluğu 1 ocak 2013 tarihinden itibaren başladı. Yani son gün son tarih diye bir şey yok. Başlangıç tarihi var. o tarihten sonra yapılmadığı durumlarda cezai işleme tabi tutulabilme ihtimaliniz var. yani 1 ocak 2013 tarihinden itibaren tüm iş yerleri tehlike sınıfına bakılmaksızın rd yaptırmak zorunda.   
 9. ngkazak

  ngkazak TÜİSAG Üyesi

  Sayın Ogün Bey biz 30 hazirandan önce yaptığımız bir inşaat işinde müfettişler denetleme yaptı baktıkları şey şu tehlikeli durumları aynı bizim cheklistlerdeki gibi tek tek kontrol etti dökümantasyon kontrol etti özlük dosyları SGK kayıtları sağlık raproları çalışan eğitimi hepsini kontrol etti bu firma da biz sigrtalı eleman değildik dışarıdan hizmet verdik fatura ettik ancak hazirandan sonra yediğimiz bir denetlemede risk ekibi kavramı hayata geçti ve bu isg uzmanı yada bu teknik personel yada bu işyeri hekimi bünyenizdemi sorusu soruldu bu nedenle diyorum .

     

   
  OGÜN. bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica