Taslak - Iş Sağliği Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslaği | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Taslak Iş Sağliği Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslaği

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında Seylan Aygün tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI


  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi yapılması, alınacak tedbirlere karar verilmesi ve bu tedbirlerin uygulanması, gerekli belge ve kayıtların hazırlanması, risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların niteli
  kleri ile ilgili usul ve esasların düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı,

  b) Eğitim kurumu: 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı resmi gazete’de yayımlanmış olan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği”ne göre Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarını,

  c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nü,

  ç) İSGB: 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı resmi gazete’de yayımlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmış olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimini,

  d) Kabul edilebilir risk düzeyi: Mevzuatta yer alan kanuni yükümlülükler ile işyerinin iç düzenlemeleri de dikkate alınarak, kabul edilebilir seviyeye indirilmiş riski,

  e) OSGB: 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı resmi gazete’de yayımlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmış olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimini,

  f) Risk: Tehlikeden dolayı ölüm, yaralanma, hastalık, hasar veya her türlü istenmeyen durumun meydana gelme olasılığını,
  g) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi, bu risklerin bertaraf edilmesine ve bertaraf edilemeyenlerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, uygulanması ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla yapılması gereken sistematik ve dinamik çalışmaları,
  ğ) Tehlike: İşyeri çevresinde ve çalışma ortamında bulunan veya doğal afetlerden kaynaklanan herhangi bir etkenin insanlara, işyerine, çevreye ve işle ilgili her türlü unsura zarar verme potansiyelini
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  İşverenin risk değerlendirme yükümlülüğü
  MADDE 5 - (1) İşveren, işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacına yönelik olarak özel risklerden etkilenecek çalışanların durumunu da dikkate alacak şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Risk Değerlendirmesi

  risk değerlendirme çalışması
  MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi tüm işyerlerinde kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme ve kontrol altına alma ve yapılan çalışmaları gözden geçirme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

  Tehlikeleri Tanımlanma
  MADDE 7- (1) İşyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanları, kullanılan maddeler, artık ve atıklar, ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları, üretim teknikleri, yürütülen faaliyetler, çalışma şekilleri, çalışma izin sistemi, organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar, üretim süreç ve prosedürleri, çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri, işyerinin geçmişte tabi tutulduğu teftişler, kaza, olay, ramak kala kayıtları ile varsa daha önce yapılan risk değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına ait bilgiler toplanır.

  (2) Toplanan bilgiler ışığında; 4857 sayılı İş Kanununa göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerde yer alan hükümler de dikkate alınarak yer seçimi, işyerinin kuruluşu ve işletme safhasında kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek veya çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik tehlike kaynakları belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken;

  a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler,

  b) Seçilen alana, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek muhtemel tehlikeler,

  c) İşyeri bina ve eklentilerinin konstrüksiyon ve yapı tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek muhtemel tehlikeler,

  ç) İşyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen ve çalışma usüllerinden kaynaklanabilecek muhtemel tehlikeler,
  d) Isıtma, havalandırma, termal konfor şartları, atmosferik ve çevre şartlarından korunma, drenaj, elektrik tesisatı (kuvvet akım, aydınlatma, paratoner, topraklama), arıtma, yangın önleme ve mücadele gibi yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek muhtemel tehlikeler,
  e) İşyerinde bulundurulması gerekli plan, proje, belge, prosedür ve dokümanların arşivlenmesinde dikkate alınması gereken muhtemel tehlikeler,
  f) İşin yürütümü, kullanılan maddeler, makinalar, üretim teknikleri, araç ve gereçler ile çalışma prosedürlerinden kaynaklanabilecek tehlikeler

  bunlardan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği de göz önünde bulundurularak öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.

  (3) Eğer daha önce çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik tehlike kaynakları ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmamış ise risk değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere; çalışma ortam ve şartları ile işin her safhasından ortaya çıkacak, fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün ölçme ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

  risk analizi
  MADDE 8- (1) Öncelikle tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek muhtemel riskler ve bu risklerden kimlerin, nelerin, nasıl, hangi sıklıkta ve şiddette zarar görebileceği, toplanan bilgi ve verilerle birlikte uygun yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. Elde edilen sonuçlar yazılı hale getirilir. Analiz edilen riskler derecelendirilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne göre önem ve öncelik sıralamasına tabi tutularak yazılı hale getirilir.

  Risk kontrol adımları
  MADDE 9- (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır;

  a) Planlama; Değerlendirilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

  b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması; Kontrol edilecek risk için, önleyici-koruyucu nitelikte yaklaşıma, tehlikelerin kaynağında önlenmesine ve toplu koruma prensiplerinin uygulanmasına öncelik verilmelidir.

  c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması; İşyerinde analiz edilen risklerin kontrolü için kararlaştırılan önleyici ve koruyucu tedbirlerin iş ve işlem basamakları ve öncelikleri belirlenerek ve gerekli eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulur. Önleme eylem planında yapılacak işlem, işlemi yapacak kişi ya da bölüm, sorumlu kişi yada bölüm, başlama ve bitiş tarihi gibi bilgiler yeralır,

  ç) Uygulamaların izlenmesi; Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.

  d) Raporlama; Yapılan risk değerlendirme çalışmaları bir rapor haline getirilir.

  e) Gözden geçirme; Gözden geçirmede, eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir. Periyodik gözden geçirmelerde, eğer yeni aksaklık ya da tehlike tespit edilir ise yeniden veri toplanır, riskin analizi ve derecelendirmesi yapılır, planlama ve uygulama işlem basamakları yeniden tekrarlanarak risk kontrol altına alınır veya kabul edilebilir düzeye indirilir.

  Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesini
  MADDE 10- (1) risk değerlendirme çalışmaları, aşağıdaki durumlarda yenilenecektir.


  a)İşyerindeki binalarda yapılan değişiklik sonrasında,
  b)İşyerinde yapılan teknoloji ve ekipman değişikliği sonrasında,
  c) Üretim yöntemindeki önemli değişiklikler olması sonrasında,
  ç)İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
  d) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılmış olması,
  e) Çevreden kaynaklanan ve işyeri genelini etkileyen yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,

  f) İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde gerekli görülmüş olması,

  g) risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması.
  (2) Yapılmış olan risk değerlendirmesi en az yılda bir gözden geçirilir, en geç üç (3) yılda bir yenilenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Risk Değerlendirmesi Yapacak Kişi ve Kuruluşların Nitelikleri, Eğitimleri ve Yükümlülükleri

  Risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların niteliği
  MADDE 11- (1) İşyerinde risk değerlendirmesi;
  a) 24 saati teorik, 6 saati grup çalışması ve sunum olmak üzere 30 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen ve yatay ve dikey olarak hazırlanmış EK-1 deki “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Eğitimi programı” na katılarak yapılacak sınavda başarılı olup yetki belgesi almış;
  1) Teknik meslek yüksek okulu ve iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksek okulu mezunları,
  2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olanlar,
  3) Mühendis, mimar veya teknik elemanlar,
  b) İşyeri hekimleri,
  c) İş güvenliği uzmanları,
  tarafından gerçekleştirilir.

  Risk değerlendirmesinin ifası
  MADDE 12- (1) Risk değerlendirmesi;

  a) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu olmayan işyerlerinde; gerekli yetki belgesine sahip işveren tarafından bizzat veya işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları veya “İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk değerlendirme” yetki belgesine sahip olanlar tarafından,

  b) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma yükümlülüğü bulunan işyerlerinde; öncelikle bu birimde görevli işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları tarafından veya “İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk değerlendirme” yetki belgesine sahip olanlar tarafından,

  c) İşyeri dışında kurulu yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alan işyerlerinde; öncelikle bu birimde işyerinden sorumlu olarak görevli bulunan, işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları tarafından veya “İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk değerlendirme” yetki belgesine sahip olanlar tarafından
  bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olarak yapılır.

  (2) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu bulunan işyerlerinde bu kişilerin risk değerlendirme çalışmalarına katılmaları sağlanır.

  (3) risk değerlendirme çalışmalarının işyeri sağlık ve güvenlik birimine yaptırılması durumunda, risk değerlendirme ekiplerinde görev alan kişilere bu görevlerini yapabilmeleri için yeterli süre verilir. Kişilerin bu görevlerini yürütmeleri sebebiyle hakları kısıtlanamaz.
  (4) İşverenlerce, işyerinde risk değerlendirme çalışması yapacak kişi ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder, kişi ve kuruluşlar ise sağlanan bilgi ve belgelerdeki sır niteliği taşıyacağından korumak ve gizli tutmakla yükümlüdür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler

  risk değerlendirme konularının tasnifi
  MADDE 13- (1) risk değerlendirme çalışmalarındaki aykırılıklar birinci ve ikinci dereceden aykırılıklar olarak sınıflandırılır.
  a) risk değerlendirme çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile bu Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki hususlar birinci dereceden aykırılıklar sayılır.

  1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların dikkate alınmaması,

  2) 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen işlem basamaklarından bir ya da daha fazlasına uygun hareket edilmemesi, gerekli ölçüm ve değerlendirmelerden bir ya da daha fazlasının yapılmamış ya da sonuçlarının dikkate alınmamış olması,

  3) 9 uncu maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında belirtilen hususları göz önünde bulundurmadan kontrol çalışmalarının yapılması,

  4) 9 uncu maddesinin d fıkrasında belirtilen risk değerlendirme raporunun uygun şekilde hazırlanmamış olması,

  5) 10 uncu maddesinde risk değerlendirme çalışmalarının belirtilen zamanda ve şartlarda gözden geçirilmemiş ve belirtilen zamanda yenilenmemiş olması,

  6) 11 inci maddesine uygun kişiler tarafından yapılmaması,

  7) 17 nci maddesinde belirtilen işçi ve temsilcilerinin önceden bilgilendirmemesi ve risk değerlendirme çalışmalarında görev yapacak çalışanlara özel eğitim verilmemiş olması,

  b) risk değerlendirme çalışmaları açısından bu maddenin (a) bendinde sayılmayan
  hususlar ikinci dereceden aykırılıklar sayılır.

  risk değerlendirme çalışmalarının teftişi
  MADDE 14- (1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili müfettişlerce işyerinde yapılan teftişlerde risk değerlendirme çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve bu Yönetmelikte belirtilen birinci dereceden aykırılıkların tesbiti halinde risk değerlendirme çalışmalarının tesbit edilen noksan hususları giderecek şekilde yenilenmesi istenmelidir.

  (2) risk değerlendirme çalışmalarının dışarıdan hizmet alınarak yerine getirilmesi halinde; risk değerlendirme çalışmalarının noksan hususları giderecek şekilde yenilenmesi ile birlikte bu çalışmaları yürüten yetkili kişi ya da kuruluşlara bir ihtar ve 3 ayı geçmemek üzere bir defalık mehil verilmeli, verilen mehil sonunda noksanlıkların giderilmediğinin tesbiti halinde risk değerlendirmesini yapan yetkili kişilerin yetkileri askıya alınarak en kısa sürede yenileme eğitimine katılması istenmelidir.

  (3) Aynı yetkili kişi ya da kuruluşlarca farklı işyerlerinde yürütülen risk değerlendirme çalışmalarında birinci dereceden aykırılıkların aynı veya farklı işyerlerinde üç yıllık süre içinde birden fazla tesbiti halinde de yetkili kişilerin yetkileri askıya alınarak en kısa sürede yenileme eğitimine katılması istenmelidir.

  Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirme çalışmaları
  MADDE 15 - (1) Bir işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda; her işveren yürüttüğü işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işleri de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirme çalışması yapılır ve işverenlerce yapılan risk değerlendirme çalışması sonuçları arasında uyum, koordinasyon ve işbirliğini sağlanır.

  Alt işveren risk değerlendirme çalışmaları ve koordinasyon
  MADDE 16 - (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; yürüttükleri işlerle ilgili olarak her alt işveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirme çalışmalarını yapar. Alt işverenlerin risk değerlendirme çalışmaları konusunda ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır, bu konuda gerekli koordinasyon ve denetim görevi asıl işverence yerine getirilir.

  (2) Alt işverenler yapmış oldukları risk değerlendirme sonucu düzenlenen raporun onaylı bir nüshasını asıl işverene verir.

  (3) Asıl işveren, alt işverence yürütülen risk değerlendirme çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmalarını koordine eder.

  İşçilerin görüşlerinin alınması ve bilgilendirme
  MADDE 17 - (1) risk değerlendirme çalışmalarının başlangıcında, işçiler ve temsilcilerinin konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanır ve risk değerlendirme sürecinde görev alacak çalışanlara risk değerlendirme konusunda özel eğitim verilir.

  (2) Çalışan ve temsilcilerinin risk değerlendirme konusundaki eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yürütür, eğitim sonrası düzenlenecek kayıtların bir örneği risk değerlendirme raporuna eklenir.

  ALTINCI BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.   

  Ekli Dosyalar:

  pınar..., leyla, igu konya ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. yasin123

  yasin123 TÜİSAG Üyesi

  Risk Değerlendirmesi yapabilmemiz için, “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Eğitimi programı” na katılarak yapılacak sınavda başarılı olup yetki belgesi almış; '' tekrar bir eğitim mi almamız gerekiyor yani ?

   
 3. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  Bu henüz taslak..Ama yürürlüğe girdiği zaman evet risk değerlendirme eğitimi alınması gerekecek..

     

   
 4. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Biz yapamayacakmıyız yani Seylan.. kusura bakma uzun uzun okuyacak vaktim olmadığından, sana soruyorum... biz zaten bunun eğitimini almadık mı??

   
 5. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  şimdi okudumda bizden tekrar bir belge istemiyorlar seylan hanım....

     

   
 6. Dniz

  Dniz TÜİSAG Üyesi

  İGU'da eğitimi katılıp yetki belgesi alması gerekiyor taslağın bu hali ile.

   
 7. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  iş güvenliği uzmanlarından istemiyorlar..

  Risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların niteliği
  MADDE 11- (1) İşyerinde risk değerlendirmesi;

  a) 24 saati teorik, 6 saati grup çalışması ve sunum olmak üzere 30 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen ve yatay ve dikey olarak hazırlanmış EK-1 deki “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Eğitimi programı” na katılarak yapılacak sınavda başarılı olup yetki belgesi almış;
  1) Teknik meslek yüksek okulu ve iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksek okulu mezunları,
  2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olanlar,
  3) Mühendis, mimar veya teknik elemanlar,

  b) İşyeri hekimleri,

  c) İş güvenliği uzmanları,

  tarafından gerçekleştirilir.
   
 8. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  :hayır: gerekmiyor dikkatli okuyun....

  Risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların niteliği
  MADDE 11- (1) İşyerinde risk değerlendirmesi;
  a) 24 saati teorik, 6 saati grup çalışması ve sunum olmak üzere 30 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen ve yatay ve dikey olarak hazırlanmış EK-1 deki “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Eğitimi programı” na katılarak yapılacak sınavda başarılı olup yetki belgesi almış;
  1) Teknik meslek yüksek okulu ve iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksek okulu mezunları,
  2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olanlar,
  3) Mühendis, mimar veya teknik elemanlar,
  b) İşyeri hekimleri,
  c) İş güvenliği uzmanları,
  tarafından gerçekleştirilir.
  a şıkkı için igu belgesi olmayan mimar mühendisler, doktora yapanlar ve yüksekokul mezunları için gerekiyor................   
 9. Dniz

  Dniz TÜİSAG Üyesi

  a b ve c şıkları gözümden kaçmış evet haklısnınz gerekmiyor.

     

   
 10. einstein

  einstein TÜİSAG Üyesi

  dikkatli okuyunca evet gerekmediğini anlıyoruz
  a)
  b)
  c)
  olarak dikkatli okumamız gerekiyor   
  Dniz bu yazıya teşekkür etti.
 11. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Evet tekrardan bir eğitim alıyoruz.500 TL isterler herhalde neyse maaş konusuna yazacaktım ama burayada yazalım hala bu işi 1500 TLye yapan arkadaşlar var.   
 12. Dniz

  Dniz TÜİSAG Üyesi

  attention please...

   
  degiray bu yazıya teşekkür etti.
 13. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  uzmanlar tekrardan bir eğitim almayacak sayın degiray..
   
  degiray bu yazıya teşekkür etti.
 14. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Evet öyle doğru dürüst bakmayınca öyle oluyor.Biz eğitim almıyoruz.Artı zaten bizim temel eğitimimizin 24 saat yüzyüze 6 uzaktan risk değerlendirmesi içeriyordu.Evet bir kez daha okuyunca doğruyu buluyoruz.Ama doğruda o kadar sempatik değil.Şu anda "risk değerlendirmesi" ni İSG uzmanı yapar.Bunun için gerekli ekibi toplar.Hatta şu anda bu işten ekmek yiyen insanlar var.Evet bu taslak ama çıkacak şeyde bundan çok farklı olmaz.Şu anda 1000 küsürlü rakamlarla bu işi yapanlar var.Yarın bu yayınlanınca işveren 500 tlye filan teknikerine filana falana eğitim aldırarak bu işi çözecek.Tabiiki de insanları yolunacak kazmış gibi algılamak doğru değil.Ama bize duyulan saygı ve kolaylık düşünüldüğünde , işveren daha az ödeyecek olması bizim değerimizide biraz daha da etkiler diye düşünüyorum.Bizim hizmet alanımız daha daralacak.Bazı firmalar "risk değerlendirmesi" diyor başka bişey demiyor.Bununda elimizden gittiğini düşünürsek.Çok da fazla bişeyde kalmıyor ki zaten bizim işimizin kalbi " risk değerlendirmesidir"

   
  köksal yağmur, Dniz ve Seylan Aygün bu yazıya teşekkür etti.
 15. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  malesef öyle sayın degiray..bundan sonra çıkacak olan bütün yönetmelikler eminim hep iş güvenliği uzmanlarının aleyhine olacak..   
 16. deryayran

  deryayran TÜİSAG Üyesi

  Şimdi, yorumlarınızı okudum. İş Güvenliği Eğitimi yeni olduğu için, kimlerin alabileceği detaylı yazılmış. Belgesi olmayan, risk analizi yapamaz diye.. Bizim işimiz, risk analizi çünkü.. Ayrıca; çıkacak yeni yönetmelikler belki, bizim için sıkıntı gibi görünse de, bir boşluk söz konusu yasa ile birlikte. Dilerim, güzel gelişmeler önümüzdeki 5 ay içinde gerçekleşir.

   
 17. kalitek

  kalitek TÜİSAG Üyesi

  İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimi alarak bu kültürü benimsemiş yetkilendirilmiş kişiler var iken neden bu şekild bir yönetmelik çıkartılıyor anlamak pek kolay değil gerçekten.
  Herşey eğitimde değilki bu işi benimsemek kültürünü özümsemek gerekmezmi?
  Risk değerlendirmesi deyince bir kere yapılıp rafa kaldırılan,yasal olarak zorunlu olduğu için yapılan bir çalışma gelmemelidir akıllara öyle değilmi?
  Bu yönetmelikler ile işin boyutunun bu yöne kayacağından endişeliyim.
  Asli işi İSG olan bizleri sistemin dışına iten hükümlerdir bunlar maalesef...
  Umarım bu hali ile kabul edilmez ve bu yanlışlık düzeltilir.

   
  deryayran bu yazıya teşekkür etti.
 18. safetypro

  safetypro TÜİSAG Üyesi

  değerli arkadaşlar, yukarıda bahsi geçen yönetmelik taslağının kapsam ve dayanak kısmı konusunda bir fikri olan var mı ? Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu diyor yani yeni kanundan bahsetmiyor.Böyle bir yönetmelik en erken 6 ay sonra çıkabileceğine ve 6 ay sonra 4857'nin ilgili maddeleri (madde 78 örneğin) mülga olacağına göre zannederim bu taslak eski bir çalışma.

   
  deryayran bu yazıya teşekkür etti.
 19. sukru_ozgur

  sukru_ozgur TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar site yönetiminden bu konuda anket düzenlemesini ve anket sonuçlarını bakanlığa iletmesini talep edebiliriz.Bakanlığa ulaşmayan öneriler ancak geyik muhabbeti olarak bizlerin çenesini yoracaktır.Bakanlık ta taslağı göndererek bizlerin görüş ve önerilerini talep ediyor.Buradaki değerlendirmelerin önümüzde 6331 sayılı kanun kapsamında çıkacak onlarca yönetmeliğe yansıması bizlerin elinde ,Önerim tüm arkadaşların bu konuda proaktif bir yaklaşım sergilemesidir.

   
  deryayran bu yazıya teşekkür etti.
 20. kalitek

  kalitek TÜİSAG Üyesi

  Güzel bir fikir bence bu ve bunun gibi konularıda aktif olarak bakanlığa ve ilgili birimlere iletebiliriz.Faydası olabileceğine inanıyorum.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica