Iş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Protokolü | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Iş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Protokolü

Konu, 'İş Güvenliği Kurulları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU PROTOKOLÜ ektedir.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU PROTOKOLÜ

  4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu kapsamına giren işyerimizde bulunması gereken, sağlık ve güvenlik şartlarının ve işyerinde kullanılan alet, edevat, makineler, hammaddeler vb. yüzünden çıkabilecek hastalıklara ve bunların meydana getireceği bedeni kazalara engel olacak tedbir ve araçların tespitini yapmak, işverene veya vekiline teklifte bulunmak, işyerimizde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi ve uygulanması ve kontrol edilmesi, işçilere de bu yoldaki usul ve şartlara uymak zorunda olduklarının aktarılması, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin öğretilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerinin devamlı işlenmesi suretiyle, kaza ve hastalıklara meydan verilmemesi amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” kurulu işbu protokol ile oluşturulmuştur.

  Bu protokol hükümleri kapsamında anılacak olan;

  İŞVEREN : …………………………………

  İŞÇİ : Yukarıda adı anılan işyerimizde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlardır.

  KURUL : Yukarıda adı geçen işyerinde işverence atanan, 1 İşveren Vekili, 1 İş Güvenliği Uzmanı, 1 İşyeri Hekimi, 1 Personel Sorumlusu, 1 Formen Temsilcisi ve yedeği, 1 İşçi Temsilcisi ve yedeği ve 1 Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisinden oluşan “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUDUR.”

  KURULUN GÖREV - SORUMLULUK VE YETKİLERİ :

  a. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
  b. İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
  c. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
  d. İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
  e. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,
  f. Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
  g. İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
  h. İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,
  i. 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.

  KURULUN ÇALIŞMA USULÜ :

  a. Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.
  Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
  b. Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
  c. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
  d. Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz.
  e. Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
  Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
  f. Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
  g. Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
  h. Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

  KURULUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

  a. İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
  b. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
  c. Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.

  İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

  a. İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
  b. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.
  c. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

  İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

  a. İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
  b. İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar.
  c. İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.

  KURULUN ORGANLARI:

  1. İşveren Vekili (Kurul Başkanı) :
  2. İş Güvenliği Uzmanı (Sekreter) :
  3. Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi :
  4. İşyeri Hekimi :
  5. Personel Sorumlusu :
  6. Formen Temsilcisi :
  7. Formen Temsilcisi Yedeği :
  8. İşçi Temsilcisi :
  9. İşçi Temsilcisi Yedeği :
  HAZIRLAYAN
  ONAYLAYAN
  İSG Mühendisi
  Proje Müdürü   

  Ekli Dosyalar:

  erkanersoy, hafizegönen, Ali Seryal ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. A.Naz

  A.Naz TÜİSAG Üyesi

  Merhaba,birçok şantiyesi olan,şantiyelerin her birinde ayrı iş güvenliği uzmanı olan bir şirketin 90 kişi çalışanı olan merkez ofisine,kurul oluşturmak,risk analizi yapmak,şantiyelerdeki diğer uzmanlarla koordinasyonu sağlamak,acil durum eylem planı yapmak üzere tam zamanlı olarak işe alındım.Ofisler için henüz zorunlu değil bildiğim kadarıyla,Ocak ayında olması bekleniyor ancak,şimdiden kurulu oluşturmam isteniyor.Şantiyelerde ayrı kurullar oluşturulacak,orada işçi temsilcileri,formenler yer alabilir,ancak şantiyeler şehir dışında olduğundan burada öyle bir şansımız yok ne yazık ki.Mevcut bir yönetmelik ya da bilgi var mı? Yok ise,ofiste oluşturacağımız kurul için nasıl bir organ listesi oluşturulabilir?

   
 3. alix

  alix TÜİSAG Üyesi

  öncelikle ayrı lokasyonlarda olan her bir santıyenız ıcın ssk sicil no farklı oldugu ıcın sozlesme ımzalamanız gerekır. Her bırsantıyede 50 uzerı calısmalarda kurul olusturun kurul uyelerı o ssk sıcılıne aıt ısyero/santıyesı bunyesınden secılır. Hertur çalışmalarınızı yenı kanunu beklemeden ofısler ıcınde yapmak zorundasınız

     

   
  A.Naz bu yazıya teşekkür etti.
 4. A.Naz

  A.Naz TÜİSAG Üyesi

  Şantiyedeki iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın sözleşmeleri yapıldı,hafta içinde gönderiliyor.Kurullar oluşturulacak şantiyelerde de ofiste de ancak ofis için oluşturulacak kurullarda,bulunabilecek formen ve işçi temsilcisi yok,yukarıdaki organ listesinde bulunan kişiler harici kimleri kurula dahil etmeliyiz? Bununla ilgili bir bilgiye ulaşamadım malesef.

   
 5. alix

  alix TÜİSAG Üyesi

  calıstıgınız kurum kamu kurumu degılse 4857 tabı ısenız bütün calısanlar işci statusundedır. İlla mavi yaka calısan olacak dıye bir kaide yoktur. Ofis calısanlarından ve amir pozisyondaki kişilerden temsilci atayabilirsiniz

     

   
  A.Naz bu yazıya teşekkür etti.
 6. srkn

  srkn TÜİSAG Üyesi

  İSG Hizmetleri yönetmeliği taslağında kurulun kurulması için tam süreli uzman çalıştırma şartı yer alıyor galiba . Bu durumda yeni uzmanlığını yapacağımız, tehlikeli sınıfta yer alan ve sadece 38 saatlik sözleşme ile çalışılacak iş yeri (çalışan sayısı yaklaşık 130 kişi) için kurul oluşturacak mıyız ? bu konuda bilginiz var mı?

   
 7. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Yönetmelik taslağında kurul hakkında bilgi bulunmamaktadır ve böyle bir şart yoktur...

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  MADDE 22- (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
  (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
  a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
  (3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.
   
 8. srkn

  srkn TÜİSAG Üyesi

  Forumdan indirdiğim sadece bir taslak metin. Doğruluğu konusunda tartışmaya açık tabi. Ancak ,yine de taslağı eke koyuyorum. Taslak içinde belirtilen alanları inceleyip cevaplarsanız sevinirim.   

  Ekli Dosyalar:

  erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
 9. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
  MADDE 5 – (1) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

  (2) İşveren ayrıca tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi; işyerinde görev yapacak olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeline çalışabileceği uygun ortam sağlamak zorundadır.

  Ekli dosyada işaretlediğiniz maddelere baktığımızda bunun ( yukarıda bulunan ) kurul oluşturma ile ilgili olmadığı iş verenin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre hesaplandığında ilgili yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanının çalışma süresinin tam süreli çıkması durumunda iş sağlığı ve güvenliği birimi ( İSGB ) kurma zorunluğu bulunduğunu yazıyor...;):evet::)


  Not : Dışarıda bu konuda çalışanlar OSGB içeride bu konuda çalışanlar İSGB olarak tanımlanıyor...

  .

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica