Taslak Iş Sağliği Ve Güvenliği Kurullari Hakkinda Yönetmelik Taslaği

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında igu konya tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. igu konya

  igu konya TÜİSAG Üyesi  14.11.2012 de yayınlanan taslak...görüşlerinizi konu altında lütfen paylaşınız.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA
  YÖNETMELİK TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM​
  Amaç, Kapsam, Dayanak​
  Amaç
  MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.
  Dayanak ve tanımlar
  MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelik, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir.
  (2) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlandığı gibidir.
  İKİNCİ BÖLÜM​
  Genel Hükümler​
  İşverenin yükümlülüğü
  MADDE 4- (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
  (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
  a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işverende, kurulca alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere alt işveren vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
  ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 5 inci maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
  (3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun veya aykırı olmayan kurul kararlarını uygular.
  Kurulun kurulacağı diğer işyerleri
  MADDE 5 — (1) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporları, en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.
  Kurulun oluşumu
  MADDE 6— (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
  a) İşveren veya işveren vekili,
  b) İş güvenliği uzmanı
  c) İşyeri hekimi,
  ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  d) Varsa sivil savunma uzmanı,
  e) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
  f) Varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi,
  g) Çalışan temsilcisi.
  (2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) veya (c) bendinde sözü edilen kişidir.
  (3) Bu maddenin (b), (c), (ç), (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
  (4) Bu maddenin (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir.
  (5) Bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
  (6) İşyerinde sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde (f) bendine göre ayrıca üye seçimi yapılmaz.
  (7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır. Bu durumda kurulun sekreteri asıl işverenin iş güvenliği uzmanıdır.
  Eğitim
  MADDE 7 — (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;
  a) Kurulun görev ve yetkileri,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
  c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
  ç) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
  d) Etkili iletişim teknikleri,
  e) Acil durum önlemleri,
  f) Meslek hastalıkları,
  g) İşyerlerine ait özel riskler.
  ğ) Risk değerlendirmesi
  (2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.
  Görev ve yetkiler
  MADDE 8 — (1) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
  a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
  c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
  ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
  d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,
  e) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
  f) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
  g) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,
  ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerini acilen toplanarak karar vermek,
  (h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
  (2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı dezavantajlı duruma düşürülemez.
  Çalışma usulleri
  MADDE 9 — (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.
  a) Kurullar işyerinin tehlike sınıfı dikkate alınarak ayda bir kere toplanır. Az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde bu süre kurulca alınacak karara bağlı olarak üç ay olarak da belirlenebilir.
  b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
  c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
  ç) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
  d) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
  e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
  f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
  g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
  (2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar çalışanları bağlar.
  (3) Kurul, çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birince fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Ve alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.
  İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü
  MADDE 10 — (1) İşveren veya işveren vekili, kurul için toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlar.
  (2) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.
  Kurulunun yükümlülüğü
  MADDE 11 — (1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
  (2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
  (3) Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde işlerini kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.
  Çalışanların yükümlülüğü
  MADDE 12 — (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
  (2) İşyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.
  (3) Alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar kurula bilgi verirler.
  Yürürlükten kaldırma
  MADDE 13 — (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı resmi gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM​
  Son Hükümler​
  Geçiş süresi
  GEÇİCİ MADDE 1 (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bendi kapsamında yer alan işyerlerinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kurul üyelerinden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu söz konusu işyerleri için aynı maddede belirlenen yürürlüğe ilişkin geçiş hükümleri süresince aranmaz.
  Yürürlük
  MADDE 14 — (1) Bu Yönetmelik 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 15 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  GENEL GEREKÇE


  Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesine göre elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere işverenlerce iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı Kanunun 80 inci maddesinden farklı olarak anılan Kanunun 22 nci maddesinde asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde de kurul oluşturulmasına ilişkin kurallara yer verilmiş ayrıca aynı mekanı paylaşan birden fazla işverenin bulunduğu yerlerde de kurullar arasında koordinasyon niteliği taşıyabilecek birbirlerini etkileyebilecek kurul kararları hakkında da birbirinin bilgilendirilmesinin sağlanması zorunlu hale getirilmiştir.

  Söz konusu madde gereği daha önce yürürlüğe giren ve uygulamada olan 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı resmi gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin ana hükümleri korunarak 6331 sayılı Kanunun yeni getirdiği hükümler doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.

  Diğer yandan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bendi kapsamında yer alan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü için geçiş süreleri tanındığından asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan ve ayrı ayrı elliden az çalışanın bulunduğu işyerleri için ise 6331 sayılı Kanuna uygun olarak geçici madde ihdas edilerek geçiş süresi tanınmıştır.


   
  servet_berber ve yusuf kalkan bu yazıya teşekkür etti.
 2. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  eski yönetmelilke bir farkı var mı arkadaşlar ben göremedim sadece, iş kurumuna bildirim değişmiş galiba

   
 3. tuncernet

  tuncernet TÜİSAG Üyesi

  var isterseniz kurulları 3 ayda bir toplayabilirsiniz...

     

   
 4. meralakkuzu

  meralakkuzu TÜİSAG Üyesi

  kurul üyelerindede değişiklik var, yani sağlık ve güvenlik işçi temsilcisini kurul üyelerinden çıkarmışlar gibi görünüyor.

   
 5. Uzman Ahmet

  Uzman Ahmet TÜİSAG Üyesi

  ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ


  Madde 20 -
  (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
  a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
  ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
  d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
  (2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.
  (3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
  (4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
  (5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

  Sanırım 6331 de geçen çalışan temsilcilerinden bir tanesini kurula almak gerekiyor,Ayrıca kurul kararı ile 3 ayda 1 toplanma maddesi de çok yerinde olmuş.


     

   
 6. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  teşekkürler

   
 7. mert aslan

  mert aslan Guest

  sağlık güvenlik işçi temsilcisi çalışan temsilcisi oluyor bu değişiklikle
   
 8. Dniz

  Dniz TÜİSAG Üyesi

  Kurul ile isgb nasıl çalışacak görevler her ikisinde de aynı gibi ...   
 9. unsalun

  unsalun TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar diğer yönetmelik taslakları paylaşabilir misiniz? Şimdiye kadar kaç taslak çıktı...

     

   
 10. Dniz

  Dniz TÜİSAG Üyesi

  isgm web sayfası tüm duyurular başlığı altında kurumlara görüş için gönderilen yönetmelik taslakları kısmının içinde hepsi var...   
  unsalun bu yazıya teşekkür etti.
 11. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

 12. unsalun

  unsalun TÜİSAG Üyesi

  Çok teşekkür ederim...

   
 13. glory

  glory TÜİSAG Üyesi

  Bu taslağın kesinleşme tarihi belirli midir? Teşekkürler
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica