İş Sağlığı Ve Güvenliği Kontrol Prosedürü

Konu, 'OHSAS 18001 İş Sağ. ve Güv. Yönetim Sis. Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL PROSEDÜRÜ

  1.0 AMAÇ

  .............................’ in İSG performansını izlemek ve ölçmek, uygunluk taahhüdü ile tutarlı olarak uygulanabilir yasal şartlara uygunluğunu değerlendirmek, kazaların, olayların ve uygunsuzlukların önlenmesi için kontrol faaliyetlerini tespit etmek.


  2.0 KAPSAM

  .............................’ ta İSG performansının izlenmesi, uygunluğunun değerlendirilmesi ve belirlenmiş tehlikelerle ilgili olan İSG risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken tüm faaliyetlerini kapsar.


  3.0 SORUMLULUKLAR

  3.1 Prosedürün Onaylanması

  Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

  3.2 Prosedürün Yürütülmesi

  Bu prosedürün yürütülmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.

  4.0 UYGULAMA

  4.6 Performans Ölçümü ve İzleme:

  "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"nin gelişmesi, sürekliliğinin sağlanması için gerekli performans ölçümü ve izleme yöntemleri belirlenmiştir.

  İSG Politikası ve amacı göz önünde bulundurularak belirlenen "İSG Hedef ve Programları" YGG toplantılarında izlenmekte ve irdelenmektedir.

  Herhangi bir işe başlarken ve bitiminde şantiye denetimi yapılmaktadır. Alınan her işin hizmeti öncesi risk analizi yapılır.

  İş kazası meydana geldiğinde lokasyona göre İSG sorumluluğu olanlar tarafından (Merkez Ofiste Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi, Şantiyelerde ise Kalite ve İSG Yöneticisi / Şantiye Şefi) "Olay-İş Kazası Kayıt Formu" (F 062) doldurulur. Bu form vasıtası ile kazalar ve ramak kalmalar izlenebilmektedir. Kayıt altına alınan verilerin analizi yapılır.

  Yıllık iş kaza sayısı
  İş kazalarının nedenleri (dikkatsizlik, ilgisizlik, düzensizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik)
  İş kazalarının sonuçları (çok hafif, ilk yardım gerektiren, tedavi gerektiren, uzuv kaybı, kalıcı sakatlık, ölüm)

  Sonuçlara göre alınacak önlemler belirlenir, iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılması ve personelin daha dikkatli ve bilinçli çalışması için düzenli aralıklarla çalışanlara eğitimler verilir.

  İSG politika ve hedefleri doğrultusunda meslek hastalıklarını ve bulaşıcı hastalıklar riskini önlemek için tüm çalışanların yılda en az bir kez tüm sağlık muayeneleri yaptırılır. (işitme testi, solunum testi, göz fonksiyon testi, akciğer fonksiyon testi, göğüs radyografisi, kalp elektrosu, kan testi, idrar testi, ayrıca tetanos aşısı, yüksekte çalışabilme, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilme kontrolleri yaptırılır.) Personel Muayene Kayıt Formu ile kayıt altına alınır ve sağlık raporları kontrol edilerek saklanır.

  ............................. tarafından belirlenen İSG risklerinin kontrol altında tutulmasına ait ölçümler, "İSG Plan"larına göre belirlenen aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

  "İSG Planları" Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır, sistem açısından gerekli onay verildikten sonra Genel Müdür tarafından da onaylanarak yürürlüğe girer. “İSG Planları”; Merkez Ofis için (PL 05) ve Şantiyeler için (PL 06) ayrı olmak üzere hazırlanır.

  Planlar vasıtası ile yapılacak ölçümün İSG risk özelliklerinin; hangi aşamada olduğunu, hangi referans dokümanın kullanılacağını, kabul kriterlerinin ne olduğunu, kontrol sırasında kullanılacak ölçüm / kontrol cihazlarının neler olduğunu, yapılan ölçüm kontrol sonuçlarının nereye kayıt edileceğini ve yapılan ölçüm / kontrolün kimin sorumluluğunda olduğunu ifade eden planlardır.

  .............................’ ta Merkez Ofiste ve Şantiyelerde yapılan faaliyetlere ilişkin olarak "İSG Riskleri" belirlenmiş ve "İSG risk değerlendirme Planı" ile takip edilmektedir.

  .............................’ ta satın alınacak mallar, teçhizat ve hizmetlerde tarafımızdan hazırlanan şartnameye uygun malzeme ve ekipman (ce damgalı) kullanılmaktadır.


  4.3 Uygunluğun Değerlendirilmesi


  Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanan İSG Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman listesine göre uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal gereklilikler ve diğer düzenlemelere sürdürmekte olduğu faaliyetlerinin ve sistemin uygulanmasının uygunluğunun yılda en az iki kez değerlendirilmesini sağlamalıdır.

  Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi mevcut faaliyetlerimizin, sistemin uygulanmasının yerinde kontrol edilmesi ve değerlendirilmesinden sorumludurlar. İSG politika ve hedeflerimiz çerçevesinde uygulanabilir yasal yükümlülük ve diğer şartların uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır.

  Değerlendirme sonuçlarının kayıtları tutulmakta (F071) Uygunluğun Değerlendirilmesi Raporu formu kullanılarak üst yönetime rapor edilmektedir.

  Yasal gereklilikler ve diğer şartların güncelliği abone olunan yayın kuruluşundan takip edilerek mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin kontrol edilmesiyle güncellemeler yapılır. Aylık olarak genel gözden geçirmeler yapılarak kontrol edilir. Periyodik gözden geçirmelerin sıklığı değişik yasal gereklilikler ve diğer gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilir.

  Uygunluğun değerlendirilmesi sonuçları yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında ele alınır. Uygunsuzluk belirlenen uygulamalarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır, yasal yükümlülükler hakkında personele eğitim verilir ve uymakla yükümlü oldukları görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.


  4.7 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:

  Herhangi bir iş kazası durumunda; Merkez Ofiste Kalite ve İSG Yöneticisi, Şantiyelerde ise Kalite ve İSG Yöneticisi / Şantiye Şefi tarafından "Olay / İş kazası kayıt formu" (F 062) doldurulur ve bu uygunsuzluk için gerekli faaliyetler başlatılır.

  Bu faaliyetler; iş kazası konusunda inceleme yapılması, tekrarının önlenmesi için yapılması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetleri ve yatırım kararlarını kapsamaktadır.

  Yapılan "İSG risk değerlendirmesi" sonucunda "Riskin önem durumu" (RÖD) önlem alınması / riskin azaltılması için faaliyet yapılması derecesinde ise, Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından "Düzeltici faaliyet" isteği açılır. Bundan sonraki işleyiş "Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedür"üne (P 003) göre gerçekleştirilir.

  İş kazasının oluşmasından sonra gerekli incelemeler Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi, Kalite ve İSG Yöneticisi ve Şantiye Şefleri tarafından yapılır.

  İş kazalarına sebep olabilecek tehlikeler “Ramak Kalma-Tehlike Bildirim Formu (F 063) ile İSG sorumlusuna bildirilir. İş kazasının oluşmasına muhtemel hatalar, tedarik edilen sağlık şartlarına uygunsuz malzemeler İSG Uygunsuzluk Raporu (F 064) ile İSG Sorumlusuna bildirilir.

  Tespit edilen kazaya sebep olabilecek tehlikeler ve uygunsuzluklara yönelik olarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyet kararları alınarak olası iş kazalarının önüne geçilmeye çalışılır.

  İş kazaları sonunda tutanak tutularak "İş Sağlığı ve Güvenliği" Yönetmenliğine uygun olarak gerekli işlemler Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi, Kalite ve İSG Yöneticisi ve Şantiye Şefleri tarafından yapılır.

  İş kazalarının önlenmesi amacı ile personele belirli periyotlarla eğitimler (iş sağlığı ve güvenliği eğitimi) verilerek daha dikkatli ve bilinçli çalışmaları sağlanır. Eğitimlerin yanısıra personele İş sağlığı ve güvenliği için uymaları gereken kurallar, dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili talimatlar hazırlanmalı ve personele bildirilmelidir. Bu nedenle özellikle iş kazalarına sebep olan hususlarda uyarıcı talimatlar hazırlanmıştır.

  İşçi Sağlığı ve Güvenliği Talimatı (T 002), Platform Kullanma Talimatı (T 013), Yüksek Yerlerde Çalışma Talimatı
  (T 014), Elle Yük Taşıma Talimatı (T 015), Yük Kaldırma Talimatı (T 016), Kişisel Korunma ve Güvenlik Talimatı
  (T 017) ve İş Güvenliği Kuralları (T 011) tüm personele iletilmiştir. Hazırlanan talimatlar şantiyede uygun yerlere asılır ve personelin talimatlara uyup uymadığı sürekli kontrol edilir, İş Sağlığı ve Güvenliğinin arttırılması için uyulması gereken bu kurallar için eğitimler verilir

  Kişisel Korunma Ekipmanlarının kullanılmasının zorunlulukları, sağlık ve güvenlik açısından önemi hakkında tüm personel bilinçlendirilmelidir. Bu konuda personele belirli periyotlarla eğitimler verilir. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)’lar tüm personele KKD Teslim Formu’na (F 072) kayıt edilerek imza karşılığı teslim edilmiştir. KKD’lar her iş başı öncesi kontrol edilir. Herhangi bir arıza, kırılma, yırtılma vb. nedenlerle hasar görmüş donanım yenisi ile değiştirilmelidir. Kişisel Koruyucu Donanım Talep Formu (F 073) kullanılarak yeni KKD İSG Sorumlusundan talep edilir. İSG Sorumlusu hasarlı KKD’nin kontrolünü yapar, iadesini alır ve (F 072) KKD Teslim Formu’na kayıt ederek yeni KKD’yi teslim eder.  5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR:


  OHSAS 18001:2007 Sistem Şartı Madde 4.5

  P 003 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü
  (F 062) Olay/İş Kazası Kayıt Formu
  (F 063) Ramak Kalma-Tehlike Bildirim Formu
  (F 064) İSG Uygunsuzluk Raporu
  (F 072) KKD Teslim Formu
  (F 073) KKD Talep Formu
  (T 002) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
  (T 011) İş Güvenliği Kuralları
  (T 013) Platform Kullanma Talimatı
  (T 014) Yüksek Yerlerde Çalışma Talimatı
  (T 015) Elle Yük Taşıma Talimatı
  (T 016) Yük Kaldırma Talimatı
  (T 017) Kişisel Korunma ve Güvenlik Talimatı


   

  Ekli Dosyalar:

  massante, Ozgur Ozcelik, baransely ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica