Iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 3 Nisan 2013 Tarihinde Anayasa Mahkemesinde Esastan Görüşülecek

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında Elif BEĞEN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Elif BEĞEN

  Elif BEĞEN TÜİSAG Üyesi  Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

  20.06.2012 günlü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;
  1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  2- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  3- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  4- 8. maddesinin (1), (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  5- 30. ve 31. maddelerinin,
  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

  Esas
  İptal

  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenen maddeler, fıkralar ve bendler şu şekilde:
  1-
  Kapsam ve istisnalar
  MADDE 2 –
  (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
  d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

  2-
  Tanımlar
  MADDE 3 –(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

  3-
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  MADDE 6-
  (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  4-
  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  MADDE 8 –(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
  (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
  (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarışartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

  5-
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
  MADDE 30 –(1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:
  a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar.
  b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak;
  1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimlerde bulundurulacak donanım.
  2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri.
  3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım.
  4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde işverenin kendisinin üstlenebileceği.
  5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler.
  c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi.
  ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsamında yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri.
  d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler.
  e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler.
  f) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması hâlinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iş birliği.
  g) İçişleri Bakanlığı ile müştereken, işyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması.
  ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin verilmesi.
  (2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınır.
  Belgelendirme, ihtar ve iptaller
  MADDE 31 –(1) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali hâlinde hafif, orta ve ağır ihtar olarak kayda alınması ile yetki belgelerinin geçerliliğinin doğrudan veya ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.


  http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=466


   
 2. halit bektaş

  halit bektaş TÜİSAG Üyesi

  sizce ne sonuç çıkar

   
 3. halit bektaş

  halit bektaş TÜİSAG Üyesi

  iptal ederse o kadar kurulmuş osgeb ne olcak veya ocak da bazı maddeler kanun gereği 50 fazla işçisi olanlar iş yeri hekimi ve iş güvenlik uzmanlarıyla çalışmaya başladı peki onların durumu ne olacak

     

   
 4. DUAYEN18

  DUAYEN18 Banned

  İçimde kötü bir his var gene yönetmelikler iptal edilecek gibi...
  Şükrü Kızılot geçen gün sistemin aksayan tarafları ile ilgili bir yazı yazmıştı..
  Kanun ertelenebilir benden söylemesi..

   
 5. D sınıfı

  D sınıfı TÜİSAG Üyesi

  Bazı maddelerin iptali denmiş. o maddelerin bazılarının kalkması faydalı bile olabilir ancak bu konuları bilen arkadaş lar varsa cevaplarsa sevinirim, bir yasanın bir çok maddesinin anayasa mahkemesinden dönmesi yasanın tamamını etkiler mi. yani bakanlık yada anayasa mahkemesi yasanın genel bütünlüğü bozuldu diye tamamını askıya alır mı ?

     

   
 6. MURAT01

  MURAT01 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar zaten 6331 sayılı kanun, boşluğu oldukça fazla olan bı kanun,kanuna göre devlet bütün işleri dışarıya bırakmış durumda,hal böyle olunca OSGB ler ve uzmanlar kendi kafalarına göre haraket edıyorlar,piyasa yerle bir altında,tahminimce iptal olmaz ama çok çok iyi bir iyileştirme yapmaları lazım diye düşünüyorum,hayırlısı bakalım . . .

   
  unsalun bu yazıya teşekkür etti.
 7. mekabe

  mekabe TÜİSAG Üyesi

  MADDE 8 –(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir. (BU MÜMKÜN DEĞİLDİR, BİLDİRİM ERTESİNDE DERHAL İSTİFA ETMESİ DE GEREKİR, ÇÜNKÜ KARŞILIĞINDA BİR GÜVENCE VERİLMEMİŞTİR)
  (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır. (İHMAL TESPİT EDİLEN DENMİŞ AMA ASIL SORUMLU İŞVERENDİR, YETKİSİZ VE ORANTISIZ BİR SORUMLULUK OLMUŞ)
  (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarışartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. (BU, PRATİKTE TAM BİR ANGARYA VEYA CEZALANDIRMA OLACAKTIR., BU İŞLERİN NASIL YÜRÜDÜĞÜNÜ HEPİMİZ BİLİYORUZ) Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. (=SAAT BAŞI 14 LİRA ALINAN RİSKİ, OLASI CEZALARI ASLA KARŞILAYAMAYACAK ÖLÜMCÜL BİR CÜMLEDİR BU, KABUL EDENE ALLAH KOLAYLIKLAR VERSİN DER AMA AKLINDAN DA ŞÜPHE EDERİM) Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. (ANGARYA BU DEĞİLSE NEDİR?)

  ÖZET; İlk aklıma gelen uygulanması imkansız maddeleri yazdım, bence toptan iptali daha uygundur.
   
 8. Elif3

  Elif3 TÜİSAG Üyesi

  MADDE 6-
  (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  (BÖYLE SAÇMA ŞEY Mİ OLUR?- MAHKEME ÜYELERİ BİLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ OLMAYAN YERDE SAĞLIK GÖZETİMİNE TABİ TUTULMAK İSTEMEZLER) BU DA İPTALLİK.

  AYRICA, MADDE 30 İPTAL OLURSA YASA KOMPLE İPTAL OMUŞ OLUR, çünki yasanın hemen tamamı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerle çalışacak şekilde yazılmış.   
  halit bektaş bu yazıya teşekkür etti.
 9. halit bektaş

  halit bektaş TÜİSAG Üyesi

  yarın süreç nasıl işleyecek , yarın anayasa mahkemesi söz konusu maddelerle ilgili iptali istenen maddelerin görüşülmesi için kabul diğer maddeleri ise geri çevirebilirmi , yoksa bütünlük için den mi kabul ya da ret edecek.. maddeleri yani ayrı ayrı kabul veya ret edebilir mi acaba

     

   
 10. halit bektaş

  halit bektaş TÜİSAG Üyesi

  karışık yazdım sanırım ama demek istediğim 2. maddeyi veya 30. maddeyi görüşmek için kabul diğer maddelerin iptlalini red edebilir mi böyle bir işleyiş var mı acaba yoksa tüm maddeler üzerinde mi ya kabul ya da ret veriliyo...   
  abarking bu yazıya teşekkür etti.
 11. Ahmet B. DÖNMEZ

  Ahmet B. DÖNMEZ TÜİSAG Üyesi

  walla yaşım çok sayılmaz ama yine de gördüğüm kadarını söyleyeyim;

  eskiden şye bir laf vardı, devlet daireleriile ilgili bir konu olup mahkemelik olununca söylenirdi kişiye;
  "oolum senin kafan mı güzel, devlet dava edilirmi? kazanacağını düşünmüyorsun heralde, kazansan da bittin sen, kesin çıkarırlar bunu senden..." vs. vs. vs.
  sonra sonra 1er 2şer devlete açılan davalar kazanılmaya başlanınca devlet işi kanun üzerinde çözmeye yöneldi, kendi açısından da nispeten başarı sağladı.
  neyse konudan çıkmadan geleceğim yere geleyim, devlet kendi ayağına basmaz, örn. Madde 30 iptal olursa kanun tümden çöker mi? o zaman o kanun ya görüşülmez ya da düzgün bir şekilde revize olur. firmayı şikayet etme konusunda bize seminer veren bakanlık yetkilisi "deneyeceğiz göreceğiz" dedi, ne oldu? hala deneniyor, kanunda ne yaparlar "Bakanlığın yetkili birimine bildirir; ancak bu tip bildirim durumları için geçerli yönetmelik dikkate alınır" der, "İşyerinin Bakanlığa nizami bir şekilde ispiyonlanması ve bu durumda İSGUzmanın totosunun sağlama alınmasına dair yönetmelik" çıkarılır, her ne kadar bu muhtemelen 8-10 ay sürüp içereceği 8 madd 18 eksik içerse de "değişikliğine dair yönetmelik"i çıkana kadar bununla idare edilir falan falan.
  vel-hasıl, ben şahsen iptal beklemiyorum ama dava edilmeyi önleyici faaliyet yapılır diye tahmin ediyorum.   
  bernat bu yazıya teşekkür etti.
 12. bernat

  bernat TÜİSAG Üyesi

  yasa komple iptal olmaz, maddeler görüşülür. ama bu yasalara göre yapılan çalışmalar yeni maddeler belli olana kadar askıya alınabilir. beni de endişelendiren bu.

   
  halit bektaş bu yazıya teşekkür etti.
 13. halit bektaş

  halit bektaş TÜİSAG Üyesi

  bugün akşam belli olur arkadaşlar anayasa mahkesinden bi karar çıkar değil mi
   
 14. bernat

  bernat TÜİSAG Üyesi

  takip edelim, resmi gazetede yarın yayınlanır mı ki? kaç gün sonra yayınlıyorlar?

   
 15. Ahmet B. DÖNMEZ

  Ahmet B. DÖNMEZ TÜİSAG Üyesi

  tehlike sınıfı tebliğ değişikliği 2-3 hafta sonunda duyuruldu ama bu çok daha hızlı yürütülür kannatindeyim, 1 haftaya çıkar gezeteye sanırım...   
  bernat bu yazıya teşekkür etti.
 16. anarki34

  anarki34 TÜİSAG Üyesi

  - 6331 sayılı Kanunu’nun;
  1- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına ilişkin iptal davasının, dava dilekçesine sehven yazıldığının bildirilmiş olması nedeniyle açılmamış sayılmasına,
  2-a- 2.maddesinin(2)numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  b- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  c- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  d- 8. maddesinin (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  e- 30. ve 31. maddelerinin,
  Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
  -Yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

  http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=468

   
  abarking, Elif BEĞEN ve halit bektaş bu yazıya teşekkür etti.
 17. halit bektaş

  halit bektaş TÜİSAG Üyesi

  evet tüm maddeler anayasa mahkemesince iptali ret edildi sanırım

   
 18. ngkazak

  ngkazak TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar verilen link deki tabloya dikkatli bakarsanız iptal edilen bir madde yada yürürlüğü durdurulan bir kanun yok lütfen
  zaten karışık ve kaos içinde olan bir İSG dünyası var önümüzde birde biz isg uzmanları kafaları karıştırmayalım dikkat ederseniz iptal istemlerinin REDDİNE ve Yürütmeyi durdurmanın REddine diyor

   
  bernat bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica