Bilgilendirme İş Sağlığı Ve Güvenliği İnşaat Ve Yapı İşleri Kontrol Listesi ( İngilizce / Türkçe )

Konu, 'İnşaat ve Yapı Sektöründe İSG Uygulamaları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ KONTROL LİSTESİ

  1. Geçitler - merdivenler - el merdivenleri / Access ways - stairs - ladders
  1.1 "Metal merdiven kullanılmıyor.
  Metal stairs are not used."
  1.2 "4 basamak (900mm) yukarısı için korkuluk yapılmış.
  Guardrails have been made for above 4 stairs (900mm)."
  1.3 "Taşıyıcı sistem uygun.
  Structure is convenient."
  1.4 "Güvenliği sağlanmış.
  Safety is established."
  1.5 "Korkulukları tamam.
  Guardrails are built."
  1.6 "Temiz.
  Clean."
  1.7 "El merdivenleri dayanıklı malzemeden imal edilmiş.
  Laddders are made of durable material."
  1.8 "El merdivenleri alttan(yada üstten) sabitlenmiş.
  Ladders were fixed at the bottom(or at the top)."
  1.9 "El merdivenleri uygun açı ile yerleştirilmiş.
  Ladders were placed with suitable angle."
  1.10 "Yüksek merdivenlerde 10m'de bir dinlenme platformu mevcut.
  There are rest platforms at every 10m for high ladders."
  1.11 "Diğer.
  Others."

  2 İskeleler (kalıp ve iş iskelesi) / Scaffolding
  2.1 "İskele uygun borulardan kurulmuş.
  Scaffold was erected with appropriate rails."
  2.2 "Bağlantıları uygun.
  Connections are convenient."
  2.3 "İş iskelesi için korkuluk ve tekmelik var
  The barriers and kickers for scaffolding are present."
  2.4 "Kalıp iskelesi korkuluk ve platformu uygun.
  The barriers and the platform for formwork scaffolding is convenient."
  2.5 "Çarprazlar atılmış.
  Crosses are added."
  2.6 "Hareketli iskelelerde tekerlekler uygun.
  Wheels of the mobile scaffolding are convenient."
  2.7 "Hareketli iskelelerin frenleri var ve tekerleri kitlenmiş.
  Mobile scaffolds have brakes, and wheels are locked."
  2.8 "Gün sonu iskele üzerindeki moloz ve malzemeler alınmış.
  The debris and other tools are put away at the end of the day."
  2.9 "İskelede çalışan elemanlar güvenlik malzemesi kullanıyor.
  The staff working on the scaffolding are using the safety equipment."
  2.10 "İskele tırmanma merdiveni mevcut
  The stairs to climb up to the scaffolding are present."
  2.11 "İskele yapı yüzeyine sabitlenmiş.
  Scaffold is fixed to the structure."
  2.12 "İskele zemine uygun şekilde oturtulmuş.
  Scaffold is properly set on the ground(base). "
  2.13 "İskeleye aşırı malzeme yüklenmemiş.
  Scaffold is not over-loaded with materials."
  2.14 "Diğer.
  Others."

  3 Döşemedeki boşluklar ve açıklıklar (kule vinç - şaft - döşeme delikleri vb.) / Holes and cavities on the slabs
  3.1 "Boşluk çevresinde korkuluk / bariyer var
  There are guardrails / barriers around the cavities."
  3.2 "Küçük boşluklar için geçici kapak yapılmış.
  Temporary covers have been made for small cavities."
  3.3 "Perde boşluklarına çapraz engel konulmuş.
  Cross barriers are put to the holes in the shear walls."
  3.4 "İşaretleme yapılmış.
  Markings are completed."
  3.5 "Aydınlatma yapılmış.
  Illuminaiton is done."
  3.6 "Diğer
  Other"

  4 Elektrik / Electricity
  4.1 "Elektrik kazaları için yeterli ikaz levhası var.
  The number of caution signboards is sufficient for electricity accidents."
  4.2 "Kablo kesitleri ve tipleri uygun.
  Cable sections and types are convenient."
  4.3 "Panolarda kaçak akım rölesi ve topraklama var
  There are circuit breaker on the switchboards and they are grounded"
  4.4 "Fiş/priz uygun kullanılıyor
  The usage of socket / plugs are adequate."
  4.5 "Kabloların fiziki durumu uygun.
  The cables are in a good physical shape."
  4.6 " Kablolar arasında ek bulunmuyor.
  No joints between cables."
  4.7 "Kablo güzergahı uygun
  Cable pathways are convenient."
  4.8 "Panoların durumu uygun ve ulaşılabilir konumda.
  Switchboards are convenient and reachable."
  4.9 "Diğer.
  Other."

  5 Kule vinç - ağır iş makinaları / Tower crane and heavy vehicles
  5.1 "Çalışma alanı güvenliği var.
  Working area is safe."
  5.2 "İkaz ve işaret levhaları var.
  Caution signposts are present."
  5.3 "Aydınlatma yeterli.
  Illumination is sufficient."
  5.4 "Operatörler ehliyetli ve yeterli.
  Operators have permits and these are sufficient."
  5.5 "Ağırlık sınırları ve yük kapasitesi ile ilgili ikazlar var.
  There are warning signs about weight limits and load capacities."
  5.6 "Operatörün görüş hakimiyeti var.
  Operator's sight is sufficient."
  5.7 "Makine ve ekipmanın yağ sızdırması kontrol ediliyor.
  Oil leaks of the vehicles and equipments are controlled."
  5.8 "Sızan yağlar temizleniyor.
  Oil leaks are being cleaned."
  5.9 "Diğer.
  Other."

  6 Betonarme kalıbı sökümü / Concrete formwork removal
  6,1 "Betonarme kalıpların yeterliliği kontrol edildi.
  The sufficiency of the concrete formwork are checked."
  6,2 "Kalıp iskelesi yeterli.
  Formwork scaffholding is sufficient."
  6,3 "Kalıp iskelesi boşlukları alındı.
  The cavities in formwork scaffholding are taken out."
  6,4 "Kalıp sökme sırasında dikmeler planlanan şekilde alındı.
  The pillars were taken out as planned during formwork removal."
  6,5 "Söküm için uygun iskele kullanıldı.
  Appropriate scaffholding was used during removal."
  6,6 "Sökülen kalıp malzemesi uygun istiflendi.
  Appropriate stacking was done for the removed formwork material."
  6,7 "Söküm yerinde sökücülerden başka çalışan yok.
  There is only the removal staff working in the removal area."
  6,8 "Diğer.
  Other."

  7 El aletleri ve ekipmanları / Hand tools and equipment
  7,1 "Her iş için doğru alet ve ekipman kullanılıyor.
  Appropriate tools and equipment are being used for all jobs."
  7,2 "Enerji kablosu iyi durumda.
  Energy cable is in good condition."
  7,3 "Topraklama yapılmış.
  Grounding is done."

  8 İlk yardım / First aid
  8,1 "İlk yardım malzemesi var, uygun.
  First aid kit is present, convenient."
  8,2 "İlk yardım için kullanılmak üzere yer ayrılmış.
  The area to be used for first aid is provided."
  8,3 "Gerekli sayıda ilk yardım personeli var.
  Sufficient first aid personnel is present."
  8,4 "İş yeri hekimi / sağlık personeli var.
  Workplace doctor / health staff is present."

  9 Koruyucu malzeme kullanımı / Safety equipment usage
  9,1 "İşe uygun koruyucu malzeme kullanılıyor.
  Appropriate safety equipment is being used for the work."
  9,2 "Koruyucu malzeme sayısı ve özellikleri yeterli.
  The quantity and the features of the equipment is adequate."

  10 Gazlar / Gas
  10,1 "Depolama şartları uygun.
  Storage conditions are convenient."
  10,2 "Tüpler dik konumda, düşmeleri engellenmiş.
  Tubes are standing straight, blocked from falling."
  10,3 "Hortum ve bağlantılar iyi durumda.
  The hose and the connections are in good condition."
  10,4 "Vana ve başlıklar iyi durumda.
  Valves and caps are in good condition."
  10,5 "Patlayıcı yanıcı maddelerden uzak tutuluyor.
  Kept far away from explosive and inflammable material."
  10,6 "Depolarda yangın söndürücüler mevcut.
  Fire extinguishers are present in the storages."

  11 Yangından korunma - söndürme / Fire Protection - extinguishing
  11,1 "Tüm mahallerde yeterli yangın söndürücü var.
  There are sufficient fire extinguishers in all areas."
  11,2 "Yangın söndürücülerin rutin kontrolü yapılıyor.
  Fire extinguishers are checked regularly."
  11,3 "Yangın riski olan malzeme uygun stok edilmiş.
  The materials that has fire hazard is stocked adequately."
  11,4 "Yangın riski olan işlemler öncesi tedbir alınmış.
  Precautions are taken prior to the procedures that has fire risk."

  12 Genel çevre ve şantiye ortamı / General surroundings and worksite settings
  12,1 "Çalışma sahası yeterince aydınlatılmış.
  Work area is conveniently illuminated."
  12,2 "Yeterli ikaz levhası ve trafik işareti var.
  There are sufficient warning and traffic signs."
  12,3 "Şantiye etrafı güvenlik perdesi uygun.
  Safety screen aroung the worksite is convenient."
  12,4 "Şantiye alanı temizlik ve düzeni sağlanmış.
  Worksite is clean and organized."
  12,5 "Kamyon / mikser giriş-çıkışı güvenli.
  Truck / mixer entrance - exit is safe."
  12,6 "Kamyon / mikser giriş-çıkışı için gözetici var.
  Truck / mixer entrance - exit is supervised."
  12,7 "Hafriyat, çukur ve deliklerin etrafına bariyer yapılmış.
  Barriers are built around excavation, cavity and holes."
  12,8 "Sahada hız limiti belirtilmiş.
  Speeding limit is set in the worksite."
  12,9 "İşçi koğuşu / yemekhane koşulları mevzuata uygun.
  Worker's dorm / cafeteria's conditions are according to legislations."

  13 Depolama - Storage
  13,1 "Depolama alanlarına giriş kontrollü.
  Entrance to the storage area is controlled."
  13,2 "Malzemeler güvenli yükseklikte depolanıyor.
  Materials are stored at a safe height."
  13,3 "Depolarda raf sistemleri güvenli.
  Shelving systems in the storage is safe."
  13,4 "Depolarda yangın söndürücüler mevcut.
  Fire extinguishers are present in the storage."

  14 Kayıtlar / Records
  14,1 "Yüklenicinin iş güvenliği planı mevcut.
  Contractor's safety plan is present."
  14,2 "Acil durum görevlileri şantiye panosunda belirtilmiş.
  Attendants for emergency cases are stated on the worksite board."
  14,3 "Acil durum tel. no. ları şantiye panosunda belirtilmiş.
  Emergency phone numbers are on the worksite boards."
  14,4 "İş güvenliği kurulu oluşturulmuş.
  Work safety council is formed."
  14,5 "Kurul toplantıları kayıt altına alınıyor.
  The council meetings are being recorded."
  14,6 "Şantiye defterine kurul toplantıları işleniyor.
  Council meetings are noted on the worksite books."
  14,7 "İşçilere rutin iş güvenliği eğitimi veriliyor.
  Regular work safety training is given to the workers."
  14,8 "Verilen eğitimler kayıt altına alınıyor.
  Performed trainings are recorded in the worksite book."
  14,9 "İşçilere verilen koruyucu ekipman kayıt altına alınıyor.
  Safety equipments given to the workers are recorded."
  14,10 "İşçi sağlığı ile ilgili raporlar dosyalarında mevcut.
  The reports on workers health are present in the corresponding folders."


   

  Ekli Dosyalar:

Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica