Taslak Iş Sağliği Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Yönetmelik Taslaği

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında igu konya tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

Bireysel Uzmanın Hiçe Sayılması Konusunda İtirazda Bulunacak mısınız?

 1. Bulunmayacağım

  6,3%
 2. Bulunacağım

  52,1%
 3. Hem itiraz edip hemde konuyu ayrıca takip edeceğim

  37,5%
 4. Siz uğraşın ben uğraşamayacağım

  4,2%
 1. igu konya

  igu konya TÜİSAG Üyesi  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
  YÖNETMELİK TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan
  az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve
  güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını
  belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
  işyerleri hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta
  yer alan işyerlerini kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
  Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru
  Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti
  MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik
  Kurumu tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.
  (2) İşyerinin, İSG-Katip sistemine kayıtlı onaylanmış ve devam eden bir
  sözleşmesinin olması şarttır.
  (3) Destekten ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri yararlanır.
  Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde;
  a) Aynı işverenin/alt işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin
  bulunması halinde, aynı işveren/alt işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde az
  tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
  b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına
  dahil edilir.
  c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen
  sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
  belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde
  kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
  d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilir.
  e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak,
  çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate
  alınmaz. 2
  Başvuru
  MADDE 5 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için işyerinin
  bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinden herhangi birine dilekçe ile başvurulur.
  (2) Söz konusu destekten, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla başvuruda
  bulunulan aydan başlanılarak yararlanılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar
  İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti
  MADDE 6 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerine yapılacak iş sağlığı ve
  güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen
  sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı
  tespit edilir.
  (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için verilecek iş sağlığı ve
  güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için
  belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla % 1,4 ve %1,6’sıdır
  (3) 30 günden az çalışan sigortalılar için verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet
  bedelinin miktarı, 2 inci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile
  bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
  (4) İşverenden iş alan alt işverenlerin bulunması halinde, gerekli şartları taşıması
  kaydıyla, asıl işverene ve alt işverene bu maddede belirtilen esaslara göre müstakilen ödeme
  yapılır.
  Desteğin ödenme şekli
  MADDE 7 – (1) Kapsama giren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme
  süresi geçmiş borçlarının bulunmaması kaydıyla, Ocak ila Haziran aylarına ilişkin destek
  tutarları aynı yılın Ağustos ayı içinde, Temmuz ila Aralık aylarına ilişkin ödenecek destek
  tutarları takip eden yılın Şubat ayı içinde ödenir.
  (2) Ödemenin yapılacağı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi
  geçmiş borcun bulunması halinde, destek tutarları Kuruma olan borçlara mahsup edilir, varsa
  artan kısım işverenlere ödenir.
  Destek hizmetinin alınacağı kurum ve kuruluşlar
  MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile
  ilgili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak
  yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş
  kurum ve kuruluşlardan alır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yükümlülükler ve Müeyyideler
  Yükümlülükler
  MADDE 9 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık
  prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
  Müeyyideler
  MADDE 10 – (1) Denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan
  tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince
  yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli
  kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve 3
  belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma
  bildirmedikleri tespit edilen işverenlere, kayıt dışı sigortalı çalıştırdıkları aydan başlanılarak
  yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
  (2) Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin
  yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
  (3) Birden fazla işyeri bulunan işverenlerce kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti
  halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı işçi
  çalıştırdıkları aydan başlanılarak yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile
  birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.
  Yürürlük
  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
  yürütür.


   
  chemistanbul, Murat KOÇAK ve Uzman Ahmet bu yazıya teşekkür etti.
 2. igu konya

  igu konya TÜİSAG Üyesi

  Değerli İş Sağlığı-Güvenliği Profesyonelleri Merhaba;
  Bundan önceki yönetmelik ve bu son taslak gösteriyor ki bireysel çoklu uzmanlığın sonu 2 ay içinde gelecek. Ya 1 fabrikada çalışacaksınız veya bir OSGB de...
  Ben OSGB ler ile çalışan kendimde OSGB açacak olan biri olarak her zaman bireysel uzmanlığı savunan biriyim. Her zaman birey uzmanlara destek vermişimdir. Belki benim teşvikler-imle bireysel uzman olarak çalışmaya başlayan 10-15 kişi olmuştur. Ben OSGB açacak biri olarak hemen itirazımı yaptım.
  Eğer bu işin ticaret-işletme yönünün ağır basmasını istemiyorsanız, İş Güvenliğinde kalite arıyorsanız, 1.500 TL ye 20 firmanın riskini almak istemiyorsanız sizde itirazlarınızı yapın.
  Bunları yazıyorum ama konunun çok da önemseneceğini düşünmüyorum, çünkü biz B'ye A'ya nasıl zıplarız, sınav , örnek form var mı konularını aşamadık, asıl olanı hep kaçırıyoruz, neyse özetle durum bu...
  Kazanacağını düşünen arkadaşlara başarılar dilerim.. sınav ile ilgili sıkıntısı olanlar da üzülmesin çok bir şey kaybetmiş olmayacaklar hem de 2. de kazanma şansınız hala var.
  Çalışma birimimizden kazanan arkadaşları da ayrıca kutlar, yeni buluştuklarımıza da Hoş geldiniz diyorum...

   
  c sınıf, ferhat dudu, sakcev_com ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Çağdaş Özçam

  Çağdaş Özçam TÜİSAG Üyesi

  yazık, bu yonetmelik çıkarsa eğer kısmi süreli çalışan isg uzmanlarının önünü kesecekler, OSGB ler yine kazançlı çıkıcak, bireysel yapmak isteyenler de 10 dan fazla çalışanı olan yerlerde çalışmak zorunda kalacak...yazık...bu taslaklar bazen taslaktaki gibi çıkmayabiliyor, inşallah şu maddeyi kaldırırlar ya da bireysel uzmanlar diye eklerler..

     

   
 4. Arkadaşlar bir de şöyle düşünmek lazım değil mi;
  • Bu taslak yeni değil, zaten 1 yıldır belli olan bir durumdu,
  • Bildiğim kadarıyla her SGK bulunduğu ilde ihale açacak. Bu ihaleye bireysel uzman zaten müracaat edemez.
  • Sektörel bazda işler verilecek. Yani ihaleyi alan firmaya git şu sektördeki 100 tane firmaya hizmet ver denecek, bireysel uzman bunu yapabilecek mi,
  • Bana göre verilen tekliflerin hiçbiri de kabul edilmeyecek. Çağıracak SGK ihaleye giren OSGB leri ve hatta diğerlerini de; tekstile X OSGB, metal sanayisine Y OSGB, v.b. gibi. Size de kişi başı Z parayı ödeyecem, hadi bakın işinize diyecek.


   
 5. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  ayrıca bunun taslak olduğunu biliyoruz. kesin ve net değil yani . Taslakların çok değişmeden yönetmelik olduğunu da biliyoruz . Biz fikrimizi bakanlık sayfasına bildirelim. Hani var ya; 3. şahıslar ve taraf olan kamuoyu ilgisi...sonradan ağlamayalım. :)

     

   
 6. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  neden sonu gelecek ben anlamadım.yani birden fazla firaya bakma işiizi nasıl elimizden alıyorlar.biraz açarmısınız.ben buna yönetlik bir şey göremedim. (kurum ve kuruluşlar dan bu hizmet alınır'''ın dışında birşey göremedim yani)

  teşekkür ederim.

   
 7. aqua

  aqua TÜİSAG Üyesi

  8 . maddeyi iyi oku !!!
   
 8. chemistanbul

  chemistanbul Banned


  kızma arkadaşım.ne yazdınız demedik.anlamadık dedik.

  o madde nin kapsamına bakarsanız "tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında olan ve 10 dan az çalışanı olan" işyerleri kastedilmektedir.buradan nasıl böyle bir sonuç çıkarıldı anlamadım.sonuçta bu firmalara bel bağlayıp girmedik bu işe.hem bu tip işyerlerinin sayısı ne kadar.bence yersiz bir kaygı.sonuçta bu yönetmelik kapsamında olacak işyerleri eğer devletten destek alırsa bu yönetmelik geçerli olacak.siz gidin eczanelere (mesela) bireysel sözleşme yapın.sorun olmaz.   
 9. igu konya

  igu konya TÜİSAG Üyesi


  sayın chemistanbul , piyasada aktif olarak çalışıyor musunuz bilmiyorum ama 15-50 çalışanı olan firmalar OSGB tercih ediyorlar, sigorta - doktor vs. durumlarından ötürü, 50 üzeri genelde tam zamanlı bünyesine alıyor, 1-9 arasını da OSGB aldı, geriye az ve zor bir piyasa kalıyor. hem size hem doktora sigorta yapacak, ayrı ayrı uğraşacak , ve fiyat olarak da OSGB nin 2 katı bir ücret ödeyecek, yani geriye kalanlar da OSGB diyebilirsiniz. Konya da şuan 20 çalışan tehlikeli sınıf bir yerin doktor+uzman ücreti 400-500 TL... 50 çalışan inşaat doktor uzman 2500 TL civarı... ve bu taslakla birlikte daha önemli olan konu mantalite...son 2 mevzuatta bireysellik yok sayıldı...demek ki arkası daha da gelecek...
  İyi çalışmalar...

     

   
 10. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  İnsan şaşırıyor. OSGB'ler için bu nasıl bir çaba.. Böyle şeyleri görünce nasıl fırsatlar sağlanıyor görüyoruz.

  Bakın, bakanlığa bizzat gidip artık dayanamayıp çalıştığı OSGB'yi şikayet eden arkadaşlarımız var. Bunlara verilen yanıt biraz sırt sıvazlamayla beraber "evet biz biliyoruz, öyle yapıyorlar, hakkınızı arayın" gibi boş laflar. Ama diğer yandan da hala yönetmeliklerde OSGB'lere peşkeş çekme çabası. Durumu iyi kavrayamamış olan arkadaşlar için, bireysel olarak sizlerin belki 8 kişi için aylık 100 TL'nin önemi olmayabilir, ancak elinin altında 20 30 firma olan OSGB'ler bunu kullanmak ister. Adamlar 1200'e uzman çalıştırıyor, SGK'yı doğru olmayan ücretten gösteriyor, kar için neleri hesap ediyor, siz neden bahsediyorsunuz.

  Ayrıca firmaların desteği, bu OSGB'lerden alacağı yazılıyor. Yok böyle bir dünya. OSGB firmalara ben size indirim yapacağım deyip o parayı da kendisi alacak. Bir de uzun uzun yazmışlar şu yönetmelikte yetkilendirilmiş kurumlar diye, nedense yazamamışlar OSGB'ler diye..

  Gelelim hesaba,

  1. Temmuzdan itibaren Prime esas günlük alt kazanç sınırı 34.05 TL ise
  Tehlikeli sınıf için(34,05X 1.4)/ 100 = 0,4767 X30(gün) 14,30 TL /ay * kişi
  Çok Tehlikeli sınıf için (34,05X 1.6)/ 100 = 0,5448 X30(gün) 16,34 TL /ay*kişi   
  emreemre, esin kaban ve SeyitAliYavuz1907 bu yazıya teşekkür etti.
 11. chemistanbul

  chemistanbul Banned


  aktif çalışıyorum ama dediğiniz gibi düşünmemiştim.doğrudur.
  teşekkürler aydınlattığınız için.   
 12. aqua

  aqua TÜİSAG Üyesi

  ayrıca ihracat yapan firmalar tam emin değilim ama galiba OSGB'den hizmet alıyorlarsa kdv ' yi dışarıdan hizmet aldığını beyan edip vergiden düşüyolar diye bişeyler duymuştum, eğer bu doğruysa zaten çoğu firma kdv avantajı nedeniyle tam zamanlı uzman çalıştırmayıp, OSGB'DEN hizmet alacaktır ama dediğim gibi tam emin değilim...

   
 13. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Merhaba,
  İhale ile ilgili bir ibare gözükmüyor taslakta hatta mevcutta bir sözleşmesi olması şartı aranıyor (madde 4). Ben mi yanlış yorumladım?
  Bakanlık bu hizmeti yerine getirme işini sadece OSGB' lere vermeyi düşünüyor, bu da bireysel çalışma imkanını iyice azaltıyor.
   
 14. Sedat Türkan

  Sedat Türkan TÜİSAG Üyesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş
  derken işgüvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kişilerde yetkilendirilmiş içine girmiyor mu ? bu yönetmelik içeriğinde zaten bu hizmetler işgüvenliği uzmanından veya osgbler alınır diyor. bence bireysel de sözleşme yapılabilir 10 kişi altı işyerleriyle. bilmiyorum iyice irdelemek gerekir, yada bakanlığa itirazda bulunmak lazım yayımlan madan önce

   
 15. SeyitAliYavuz1907

  SeyitAliYavuz1907 TÜİSAG Üyesi

  Bende birşey sormak istiyorum araştırmam sonucunda
  1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için:
  a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 34,05 (otuzdörtsıfırbeş ) Türk Lirası,
  Taslağın 6 maddesinin 2 bendinde yer alan açıklamaya göre bahsi geçen ücret 34 lira oluyor işçi başına ve sırası ile derken tehlikeli için %1,4 çok tehlikeli için %1,6 gibi bir ifade bulunmaktadır. Yani 34 liranın %1,4 ve 1,6 oranında bir ücret mi ödenecek işçi başına ?   
 16. Sedat Türkan

  Sedat Türkan TÜİSAG Üyesi

  Berkay Arkadaş hesaplamayı yapmış.

  1. Temmuzdan itibaren Prime esas günlük alt kazanç sınırı 34.05 TL ise
  Tehlikeli sınıf için(34,05X 1.4)/ 100 = 0,4767 X30(gün) 14,30 TL /ay * kişi
  Çok Tehlikeli sınıf için (34,05X 1.6)/ 100 = 0,5448 X30(gün) 16,34 TL /ay*kişi

   
  SeyitAliYavuz1907 ve emreemre bu yazıya teşekkür etti.
 17. ckalkan

  ckalkan TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar boşuna tartışıyorsunuz.. Ben yaklaşık 6 aydır bireysel olarak çalışan, en geç 15 gün içerisinde de OSGB kuran biri olarak devletin vereceği 14,30 tl/kişi gibi bir rakamla OSGB'lerin zengin olamayacağını, ne de bireysel iş güvenliği uzmanlığının önünün kapanmayacağını düşünüyorum. Bireysel iş güvenliği uzmanlığı zaten 1-10 işyerlerinde çok zor. Düşünsenize adamın var 7 kişisi.. 1 uzman sgklıyor oldu 8.. bir doktor sgklıyor oldu 9.. bir diğer sağlık personeli sgklıyor etti 10. İşyerinin sigortalı oranı %30 oranında artıyor. Hangi firma kabul eder bunu.. Devlet yardım etse de etmese de bu tarz firmalar bu hizmeti OSGB'den almak zorunda.. Aksi halde çok pahalıya patlar. Asıl sorun devletin verdiği 14,30 tl/kişi rakamı. Bence bunu tartışmalıyız. Burada olan bence işverene oluyor. Ben bu hizmeti paket olarak 200 tl/ay.+kdv aşağıya vermeyi düşünmüyorum. 1 çalışanı olan işverenin cebinden 194 tl para çıkacak. Bu işveren bunu nasıl kaldıracak???

   
 18. ckalkan

  ckalkan TÜİSAG Üyesi  Çabanın nedeni çok açık devlet yeni açılacak her OSGB'den 9.400 tl haraç .. pardon harç alıyor. Devletin OSGB hedefi en az 1.000 şuanda 600 civarı.. 400 * 9.400 : 3.760.000 Tl. Devlet OSGB'yi desteklemesinde kimi desteklesin???

   
 19. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  O hesabı da yanlış yapmışlar, harç ise mevzu, bireysel danışmanlardan da harcı keserlerdi hem de 40.000 uzman gibi rakamlar söz konusuyken.

   
 20. ckalkan

  ckalkan TÜİSAG Üyesi

  m
  Merak etmeyin onlardan da alıyorlar 330 tl * 40.000 : 13.200.000 tl.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica