Iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı - Eylül 2011

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, şartların sürekli iyileştirilmesi,mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ve bu hususta alınacak önleyici ve koruyucu tedbirler ile çalışan ve temsilcilerin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasıkonusunda usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
İstisnalar
Madde 3- (1) Bu Kanun hükümleri;
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi özel Kanunlarından kaynaklanan faaliyetlerinde,
b) Genel Kolluk Kuvvetlerinin eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde,
c) Sivil savunma ve acil durum müdahale birimlerinin eğitim, tatbikat, afetlere müdahale gibi faaliyetlerinde uygulanmaz.
Bu durumda ki çalışanların sağlık ve güvenliği bu kanunun amaçları doğrultusunda sağlanacaktır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
b) İşveren vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseleri,
c) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği çalışanı sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işvereni,
ç) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği birimi,
d) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın bu Kanun kapsamındaki kamu veya özel işyerlerinde, istihdam edilen gerçek kişiyi,
e) Çocuk çalışan: 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış çalışanı,
f) Genç çalışan: 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını tamamlamamış çalışanı,
g) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
ğ) Bölge Müdürlüğü:İşyerinin kayıtlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğünü,
h) Başkanlık; Devlet Personel Başkanlığını,
ı) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından belgelendirilmiş mühendisi,
i) İş sağlığı ve güvenliği teknik elemanı: İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Bakanlıktarafından belgelendirilmiş fizik, kimya lisans bölümü mezunları, teknik öğretmenler ile meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunuteknikerleri,
j) İşyeri hekimi: İşsağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Bakanlık tarafındanbelgelendirilmiş hekimi,
k) İşyeri hemşiresi: İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşireyi,
l) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
m) İş kazası: Önceden planlanmamış, ölüme, hastalanmaya, yaralanmaya veya iş ekipmanlarının zarara uğramasına yahut üretim kaybına yol açan olayı,
n) Meslek hastalığı:İşin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden çalışanın uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini,
o) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün aşamalarında mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için planlananveya alınan tedbirlerin tamamını,
ö) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı, işyerini ya da üretimietkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
p)Tehlike Sınıfı: Bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işinözelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, işekipmanları, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen tehlike grubunu,
r) Risk: Tehlikeleringerçekleşmesinden kaynaklanan kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuçmeydana gelme ihtimalini,
s) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,tehlikelerden kaynaklanan risklerin derecelendirilmesi, kontrol tedbirlerininkararlaştırılması, uygulanması ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla yapılmasıgerekli çalışmaları,ifade eder.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülük ve Sorumlulukları
İşyerinin bildirimi
MADDE 5- (1) Bu Kanununkapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsundevralan, nakleden, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, faaliyetine son veren, işyerini kapatanişveren veya işveren vekili bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirimyapmakla yükümlüdür.
(2) Bu Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin bildirimi, tescili, bildirimde yer alması gereken bilgiler ile bildirime eklenecek belgelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.
(3) 22/5/2003 tarihli ve4857 sayılı İş Kanununa ile 13/6/1952 tarih ve 8140 sayılı Basın MesleğindeÇalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin tanzimi Hakkında Kanun’a görebildirimde bulunan işverenler bu Kanuna göre ayrıca bildirimde bulunmaz.
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 6- (1) İşveren, işle ilgili her konudaçalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda, buKanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, işyeri dışındaki uzman kişiveya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundakiyükümlülükleri, işverenin birinci fıkradaki sorumluluğunu etkilemez.
(4) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakiçin mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli hertürlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun halegetirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmakla ve işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.
(5) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak tedbirlerin maliyeti, hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılamaz.
Önlemenin genel prensipleri
MADDE 7- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili tedbirlerin alınmasında;
a) Risklerden kaçınılması,
b) Kaçınılması mümkün olmayan risklerin analiz edilmesi,
c) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi, bu amaçla; öncelikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
d) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
e) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı, genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verilmesi,
ğ) Çalışanlara uygun talimatların verilmesi, genel prensiplerine uymakla yükümlüdür.
İşin özelliğine göre uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği prensipleri
MADDE 8- (1) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak:
a) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular da dahil çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirerek, değerlendirme sonucuna göre, alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekillerinin ve üretim yöntemlerinin, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmesinive işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir olmasını sağlar,
b) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır,
c) Yeni teknolojilerin planlanması ve uygulanmasında,
seçilecek iş ekipmanının, çalışma ortam ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır,
ç) Hayati ve özel tehlike bulunanyerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
Kontrol, ölçüm, inceleme vearaştırma yükümlülüğü
Madde 9- (1) İşveren, işsağlığı ve güvenliği yönünden kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik olarak gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik olarak gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptaledilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
İşverenler arasında işbirliği, koordinasyon ve sorumluluk
MADDE 10- (1) Bir işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni tedbirlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, yaptıkları işinniteliğini dikkate alarak; mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin çalışanlarını veya temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirir. Koordinasyon, işverenler tarafından müştereken belirlenen kişi veya kişilerce sağlanır.
(2) Asıl işveren ile alt işveren faaliyetlerinin, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebileceği durumlarda, alınması gerekli işsağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması konularında gerekli koordinasyon asıl işveren tarafından sağlanır. Asıl işveren, alt işvereninçalışanlarına karşı o işyeri ile ilgili bu Kanundan doğan yükümlülüklerindenalt işveren ile birlikte sorumludur.
(3) Alt işverenin, kendi çalışanları için, bu Kanunhükümlerinin uygulanmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,işin özelliği dikkate alınarak asıl işveren tarafından sürekli denetlenir.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
MADDE 11- (1) Bu bölümde belirtilenyükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla işveren, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğirisklerini önlemek, önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, işyerinin büyüklüğünü, tehlike sınıfını, işin niteliğini ve çalışan sayısını dikkate alarakişyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla yükümlüdür. İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde işyerinden, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği teknik elemanı, işyeri hemşiresi ile ihtiyaç duyulması halindediğer meslek dallarından, Bakanlık tarafından belgelendirilmiş bir veya birden fazla kişi görevlendirilir.
(2) İşyerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikte personel bulunmaması halinde aynı fıkradaki hizmetler; Bakanlık tarafından belgelendirilmiş işyeri dışındaki kişi ve/veya kuruluşlardan alınabileceği gibi bir veya daha fazla işverenin birlikte kuracağı işyeri sağlık ve güvenlik biriminden de alınabilir. İşyeri dışındaki kişi ve/veya kuruluşlardan işsağlığı ve güvenliği açısından koruyucu önleyici mahiyette danışmanlık hizmeti alınmış olması ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmuş olmaz.
(3) Bu madde kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen kişilerin, görevlerini yerine getirmeleri sebebiyle hakları kısıtlanamaz ve bu kişilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman verilir.
(4) İşveren faaliyetlerini, hizmet aldığı ya da görevlendirdiği kişi veya kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata
uygun olan teklif ve tavsiyelerini dikkate alarak yürütür.
(5) İşveren, hizmet aldığı kişi veya kuruluşların, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında bilgilendirilmesini, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanlar ve bu çalışanların işverenleri hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmelerini sağlar.
(6) Yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, işin niteliği ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi sorumluluğunu işveren kendisi üstlenebilir.
(7) Bu madde kapsamında; a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde, işyerinden görevlendirilen veya işyeri dışından hizmet alınan kişilerde ve/veya kuruluşlarda; aranacak nitelikler, bu kişi ve/veya kuruluşların çalışma şartları ve görevlerini nasıl yürütecekleri, görevlendirilecek kişilerin sayısı, işe alınmaları ile bu kişilerin eğitimleri, eğitimi verecek kurum ve/veya kuruluşların nitelikleri,
b) Bu kişi ve/veya kuruluşların; görev, yetki ve sorumlulukları, Bakanlık tarafından belgelendirilmeleri ve belgelerin iptali,kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım ile bu kuruluşların denetlenmesi,
c) İşyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, işin niteliğive çalışan sayısına göre; bu kişi ve/veya kuruluşlardan hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek ya da hizmet alınacak kişilerin sayısı, işyerindeverilecek hizmet süresini,
ç) İşverenin bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında sorumluluğu hangi hallerde kendisinin üstlenebileceği,hususları ile ilgili usul ve esaslarSağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
( Kamu kurum ve kuruluşları ilekamu iktisadi teşebbüslerinde ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, birinci fıkrada belirtilen belgeyi almak şartıyla ve aslî görevlerikapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarakçalıştırdıkları kişilerin işyeri hekimliği hizmetleri gördürülebilir. Bu kurum ve kuruluşlarda bulunan sağlık birimleri, gerekli şartları taşıması halinde işyerisağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir.
(9) İşyeri sağlık ve güvenlikbiriminde işyeri hekimi olarak görevlendirilecek tabipler 6023 sayılı Kanununbeşinci maddesi hükümlerinden muaf tutulacaktır.
İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike
MADDE 12- (1) İşveren;
a) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin niteliğini,çalışan sayısını ve işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; ilkyardım,yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır,
b) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatısağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
(2) İşveren, bu maddenin birinci fıkrasındabelirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için işyerininbüyüklüğünü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli,uygun donanıma sahip, yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.
(3) İşveren;
a) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir,
b) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda,çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapar ve talimatları verir,
c) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özelolarak görevlendirilenler hariç, diğer çalışanlardan işlerine devam etmeleriniisteyemez.
(4) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumundaişyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden çalışanların bu davranışları nedeniylehakları kısıtlanamaz.
(5) Çalışanların kendileri veya diğer kişileringüvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemenhaber veremedikleri durumlarda, bilgilerini ve mevcut teknik donanımları kullanarak istenmeyen sonuçların önlenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarınısağlamak zorundadır.
(6) Çalışanlar ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike ile karşı karşıya kalmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarakdurumun tesbit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesinitalep edebilir. Kurul aynı gün toplanarak kararını verir ve durumu tutanaklatesbit eder. Karar çalışana ya da temsilcisine yazılı olarak bildirilir. İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmayan işyerlerinde bu talep işveren veya vekiline yapılır. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.
(7) Bu madde kapsamında, kendilerine verilen görevleri yapmakta ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça çalışanların haklarıkısıtlanamaz.
Acil Eylem Planları
MADDE – 13 (1) İşveren;
a) Çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanları ve çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acildurumları önceden değerlendirecek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacaktır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapacak, eylem planlarını hazırlayacak, bu durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye ve benzeri konularda görevli ekipler oluşturarak, araç ve gereçleri sağlayıp, eğitim ve tatbikatları yaptıracak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayacaktır.
(2) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, kullanılan işekipmanları, işyerinin konumu ve birlikte bulunması gibi konular dikkate alınarak acil eylem planlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Risk değerlendirmesi
MADDE 14- (1) İşveren, işyerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde, sağlık ve güvenlik yönünden, risk değerlendirmesi yapmak ve/veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) İşveren, risk değerlendirmesinin sonucuna göre alınması gereken koruyucu tedbirlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmanakarar verir ve alınan kararları uygular.
(3) Risk değerlendirmesinin yapılması, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerinverilmesi ve izinlerin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
MADDE 15- (1) İşveren,
a) Bir çalışanın üç günden fazla işgünü kaybına sebep olan iş kazaları ile tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını, üç işgünü içinde işyerinin kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne bildirmekle,
b) İşyerinde meydana gelen bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak, bunlarla ilgili rapor düzenlemek, bu kayıt ve raporları teftişe yetkili iş müfettişlerince istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde hazır bulundurmakla,yükümlüdür.
(2) Sağlık kuruluşları, kendilerine intikal eden iş kazası veya meslek hastalığı tespiti ya da şüphesi olan vakaları, en geç on gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi, incelenmesi, kayıt ve raporların hazırlanması ile ilgili usul ve esaslarBakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16- (1) İşyerinde iş sağlığı vegüvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanlar işveren tarafından bilgilendirilir.
(2) Bu amaçla işveren,
a) İşyerinin geneli ile çalışılan bölümler ve/veya yapılan bütün işlerde yürütülen faaliyetler, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, önleyici ve koruyucu tedbirler,
b) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin yasal hak ve sorumlulukları,
c) Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler, hakkında çalışanların ve/veya temsilcilerinin işyerinin özelliklerini de dikkate alarak gerekli bilgiyi almalarını sağlar.
(3) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarınısağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.
(4) İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi bulunan çalışanların ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışantemsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için;
a) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen risk değerlendirmesi ve koruyucu tedbirlere ilişkin bilgilere, 15 inci maddesinde belirtilen kayıt ve raporlara,
b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş faaliyetlerinden, bu konuda sorumlu kişi ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerile koruma ve önleme çalışmalarına ilişkin bilgilereulaşabilmelerini sağlar.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 17- (1) İşveren, bu Kanunun 25 inci maddesini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaçalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkıtanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar.
(2) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışanların ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan
temsilcilerinin;
a) Sağlık ve güvenliği önemli derecedeetkileyebilecek herhangi bir tedbirin alınmasında,
b) Bu Kanunun;
1) 11 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikrisklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi işleri ile bu işleri yürütmeküzere işyerinden görevlendirilecek kişilerin belirlenmesinde,
2) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenişyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınmasında,
3) 12 nci maddesinde belirtilen ilkyardım, yangınlamücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesinde,
4) 14 üncü maddesinde belirtilen riskdeğerlendirmesinin yapılması ve alınması gereken koruyucu tedbirlere vekullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verilmesinde,
5) 16 ncı maddesinde belirtilen çalışanların bilgilendirilmesinde,
6) 18 inci maddesinde belirtilen eğitimin organizeedilmesi ve planlanmasında önceden görüşlerini alır.
(3) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri,tehlikenin kaynağında yok edilmesi veya azaltılması için işverene öneridebulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
(4) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışanların veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerinin, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen görevlerini yürütmelerinedeniyle ücret ve diğer hakları kısıtlanamaz.
(5) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerine, bu Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri içingerekli imkânı sağlar ve bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir.
(6) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri,işyerinde yapılan teftişler sırasında iş müfettişine görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.
Çalışanların eğitimi
MADDE 18- (1) İşveren, çalışanların çalıştığı birime ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları içeren sağlık ve güvenlik eğitimialmasını sağlar ve bu amaçla gerekli organizasyon ve planlamayı yapar.
Bu eğitim özellikle;
a) İşe başlamadan önce,
b) Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c) İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d) Yeni teknoloji uygulanması halinde,
yapılır.
(2) Eğitim, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(3) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yapacakları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimi aldığına dair belge ve bilgiye ulaşmadan işe başlatamaz.
(4) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri özelolarak eğitilir.
(5) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eğitimin maliyeti, hiçbir biçimde çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
(6) İşveren, geçici iş ilişkisi ile işyerine gelen çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimi verir.
(7) Kişiler yapacakları işle ilgili mesleki eğitim verilmeden işe başlatılamaz.
( Çalışanlara ve/veya temsilcilerine verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecekkişi ve kuruluşlarda aranacak özellikler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Sağlık gözetimi
MADDE 19- (1) İşveren, kişilerin işe girişlerinde, iş değişikliğinde ve düzenli aralıklarla, işyerinde maruzkalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) Sağlıkraporları; işyeri hekiminden ya da Bakanlıkça belirlenen sağlık kurum ve kuruluşlarından alınır. Raporlara itirazlar Sosyal Güvenlik KurumuBaşkanlığının ilgili birimine yapılır. Verilen kararlar kesindir. Sağlık gözetiminin maliyeti hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılamaz.
(3) Sağlık gözetimi, sağlık raporları, sağlık kurumve kuruluşları ile ilgili usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarakBakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Hassas risk grupları
MADDE 20- (1) Kadın, çocuk, yaşlı, özürlü,gebe veya emziren kadınlar ve diğer hassas risk grupları, çalışma ortam ve
şartlarından ve özellikle bunları etkileyen tehlikelerden korunurlar.
(2) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre yapılacak riskdeğerlendirmesinde hassas risk grupları da özel olarak dikkate alınır. İşverenbu değerlendirmenin sonucuna göre gerekli tedbirleri alır.
(3) Gebe veya emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi şartlara ve usullere uyulacağı, ne suretleemzirme odaları ve/veya kreş kurulması gerektiği, işverenlerin hangi hallerdedışarıdan hizmet alabilecekleri veya ortaklaşa oda veya yurt kurabilecekleriSağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 21- (1) Çalışanlar, görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yerinegetirir. Çalışanlar, görevleri ile ilgili olan veya olmayan davranışlarından, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesiiçin gerekli özen ve dikkati göstermek zorundadır.
(2)Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda;
a) Makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde,taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmakla,
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımıdoğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza yerine uygun şekilde geri koymakla,
c) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis vebinalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunlarıkeyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle,
ç) İşyerinde, sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve ani bir tehlike ile karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklıkve eksiklik gördüklerinde, işverene ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermekle,
d) İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle ve/veyaiş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunmasıiçin işbirliği yapmakla,
e) Kendi görev alanında, çalışma çevresi ve şartlarının güvenli ve risklerden arınmış olmasının işveren tarafından sağlamasında, işveren ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İş Sağlığı ve GüvenliğiOrganizasyonu
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi
MADDE 22- (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejiler için
öneriler geliştirmek, tavsiyelerde bulunmak üzere “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” kurulur. Konsey aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a) Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı veya Müsteşarı
b) İş Teftiş Kurulu Başkanı
c) İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürü
ç) Çalışma Genel Müdürü
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
e) Milli Eğitim Bakanlığından bir Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
f) Sağlık Bakanlığından bir Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
ğ) Çevre ve Orman Bakanlığından bir Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
h) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından bir Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
ı) Devlet Personel Başkanlığından bir Başkan Yardımcısı ya da Daire Başkanı
i) Yüksek Öğretim Kurulundan konu ile ilgili Profesör seviyesinde bir temsilci
j) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
k) En çok üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
l) En çok üyeye sahip memur sendikaları konfederasyonundan en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
m) Türkiye Tabipler Birliğinden en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
n) Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinden en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
o) İş sağlığı ve güvenliği alanındaçalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci
(2) İhtiyaç duyulduğunda konsey başkanının teklifi ve konseyin onayı ile üye sayısı 30’ugeçmeyecek şekilde artırılabilir.
(3) Konseye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veyaMüsteşarı başkanlık eder. Konsey kararları toplantıya katılan üyelerin saltçoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
(4) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyininsekreterya hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
yerine getirilir.
(5) Konseyingerekli görmesi halinde çalışma grupları oluşturulur. Aynı anda beşten fazlaçalışma grubu oluşturulamaz. Her bir çalışma grubundaki üye sayısı dokuzu geçemez.
(6) Konseye üye olabilecek sivil toplumkuruluşlarının belirlenmesi, üye sayısının artırımı ve konsey çalışma usul veesasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Ulusal İş Sağlığı veGüvenliği Politikası
MADDE 23- (1) Çalışanlarınsağlık ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesiamacına yönelik olarak Bakanlıkça, ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulur.
(2) Oluşturulan ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası belirli dönemlerde gözden geçirilerek ihtiyaçlara göre güncellenir.
Yürütme kurulu
MADDE 24- (1) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikasının kamu adına uygulanması ve uygulamaların takibi için Bakanlık Müsteşarı başkanlığında aşağıdaki Bakanlık birimi yetkililerinden bir yürütme kurulu oluşturulur.
a) İş Teftiş Kurulu Başkanı
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı
ç) Strateji Geliştirme Başkanı
(2) Yürütme kurulu her yıl Kasım ayında toplanır. Kurul iş sağlığı ve güvenliği konusunda Bakanlık ilgili birimlerince hazırlanan 1, 3, 5 yıllık eylem planlarının uygulanması ve uygulamaların takibi konuları ile ilgili diğer hususların işbirliği ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
(3)Eylem planları, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, yıllık faaliyetler ve istatistikler, Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen teklifler ile hükümetin genel politikaları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliğiçalışan temsilcisi
MADDE 25- (1) İşveren, bu Kanunun 17 inci maddesi gereğince sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla çalışanın, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görev yapmasını sağlar.
(2) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileriçalışan sayısı dikkate alınarak aşağıdaki sayılara göre belirlenir.
10-49 çalışanı bulunan işyerlerinde 1temsilci
50-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 2temsilci
101-500 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 temsilci
501-1000 çalışanı bulunan işyerlerinde 4 temsilci
1001-2000çalışanı bulunan işyerlerinde 5 temsilci
2001-3000 çalışanı bulunan işyerlerinde 6temsilci
3001-4000 çalışanı bulunan işyerlerinde 7temsilci
4001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 8 temsilci
(3) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunmasıgereken işyerlerinde, çalışan temsilcilerinin seçiminde temsilcilerin işyeri ve işletme genelinde dengeli olarak dağılımına özen gösterilir.
(4) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerinin,bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir şekilde hakları kısıtlanamaz.
(5) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerinin iş akitlerinin feshinde, 4857 sayılı İş Kanunun 18 inci maddesinde yer alansınırlamalara bakılmaksızın, aynı Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri hükümleri uygulanır.
(6) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerininseçimi, nitelikleri, görev süreleri, görev ve yetkileri ile ilgili usul veesaslar Başkanlığın görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
MADDE 26- (1) İşveren, 50 ve daha fazlaçalışanın bulunduğu, üç aydan fazla süren işlerin yapıldığı işyerlerinde işsağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve kurul tarafından iş sağlığı ve güvenliğimevzuatına uygun olarak alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.
(2) Aralarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmasıve her bir işveren adına 50’den az çalışan bulunması halinde, çalışan sayısınıntesbitinde asıl işveren ve alt işveren çalışanları birlikte değerlendirilir.
(3) Bir işyerinde birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasıhalinde işverenler, kurulların faaliyetlerinden ve kararlarından, birbirlerininçalışmalarını etkileyebileceği durumlarda birbirlerini haberdar ederler.
(4) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamındaişverenlerce farklı iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması, kurul faaliyet ve kararlarının birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilmesi hallerinde,kurullar arasında işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanacaktır.
(5) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşumu, görevve yetkileri, çalışma usul ve esasları, işverene ait birden çok iş sağlığı ve güvenliği kurulu olması halinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve işbirliğiile ilgili usul ve esaslar, Başkanlığın görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İşyeri Tehlike Sınıfı
Madde 27- (1) İşyerleri, iş sağlığıve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları, üretim yöntem ve şekilleri, çalışmaortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli,tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere üç tehlike sınıfına ayrılır.
(2) İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi tehlike sınıfına gireceği; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile iş kazası ve meslek hastalığıistatistikleri göz önünde bulundurularak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında oluşturulan ve üyeleri aşağıda belirtilen komisyonca belirlenir.
a) İş Teftiş Kurulu Başkanlığından en az ilgili başkan yardımcısı seviyesinde bir temsilci
b) Sağlık Bakanlığından en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir temsilci
c) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından en az genel müdür yardımcısı seviyesinde birtemsilci
ç) En çok üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
d) En çok üyeye sahip memur sendikaları konfederasyonundan en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
e) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan en az yönetim kurulu üyesi seviyesinde bir temsilci
f) İşSağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden bir uzman
(3) Komisyon her yıl Kasım ayında mutat olarak toplanır. Bakanlık gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantıların gündemi üyelere toplantıtarihinden 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya işleri İş Sağlığı veGüvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(4) Komisyon,kararlarını salt çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu kararı belirler.
Komisyon kararı, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.
(5) Komisyon kararıesas alınarak Bakanlıkça İşyerleri Tehlike Sınıfları Tebliği yayımlanır.
İzinler ve belgelendirme
MADDE 28- (1) İşyeri bina ve eklentileri,çalışma ortam ve şartları, işin her aşamasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları, toplu veya kişisel korunmayı sağlayıcı donanım ve benzerlerinin bu Kanuna ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden izin ve belge alınması gereken işyerleri, işler veya ürünler ile bu izin ve belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
İşletme Belgesi
MADDE 29- (1) Bu kanun kapsamında yer alan işyerlerinde; işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, işin özelliği ve çalışansayısı bakımından hangi işyerleri için Bakanlığa başvurularak işletme belgesialınacağı, müracaatta ne tür belge, plan, proje ve raporların hazırlanacağı Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
(2) İşletme Belgesi alınması zorunlu olan işyerleribu belge alınmadan açılamaz. Bu belge alınmadan açılan işyerleri işletme belgesi alınıncaya kadar kapatılır.
(3) İşyerinin açılmasına izin vermeye yetkilimakamlar bu izni vermeden önce, iş mevzuatına göre Bakanlıktan alınması gerekliişletme belgesinin varlığını araştırır. Bakanlıktan işletme belgesi alınmayan işyerlerinilgili makamlarca açılma izni verilemez.
Üretici ve tedarik edenlerin yükümlülükleri
MADDE 30- (1) İş ekipmanı, kişisel koruyucu donanım, hammadde, yarı mamul ve mamul maddeleri üreten, temin veya tedarikedenler ile işyeri dışından bakım onarım, servis ve benzeri hizmetleri sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlar, bu ürün ve hizmetlerin iş sağlığı ve güvenliği ileilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler.
İşin durdurulması veyaişyerinin kapatılması
MADDE 31- (1) İş sağlığı ve güvenliğibakımından teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından işyeri bina veeklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, iş ekipmanlarında çalışanlaraçısından hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceyekadar komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulurya da işyeri kapatılır. Bu maddede belirtilen yönetmeliklerdeki şartlar yerinegetirilmeden; durdurulan ya da kapatılan işe devam edilemez.
(2) Komiyon, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iki müfettiş, çalışan temsilcisi, işveren temsilcisive bölge müdürü olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyona katılan müfettişlerden biri işin durdurulmasını ya da işyerinin kapatılmasını teklif eden müfettiştir.
Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. Komisyonun çalışmaları ileilgili sekreterya işleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür.
(3) Bu maddeye göe verilecek durdurma ya da kapatma kararına, işveren yerel iş mahkemesine altı iş günü içinde itiraz edebilir. İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması ya da işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazıöncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
(4) İşyeriiçin, bu Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli izin ve/veya belgelerin alınmış olması bu madde hükümlerininuygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) İşveren,bu maddenin birinci fıkrası gereğince işin tamamen veya kısmen durdurulması yada işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başkabir iş vermekle yükümlüdür.
(6) KamuKurum ve Kuruluşları ile diğer işyerlerinde işin kısmen veya tamamendurdurulması ya da işyerinin kapatılması işlemleri, yeniden çalışmaya izinverilme şartları, acil hallerde işin durdurulmasına ya da işyerininkapatılmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlere aithususlar ile komisyonda görev alacak çalışan ve işveren temsilcilerininnitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkçahazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
(7) Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gereklimaddeler üretilen işyerlerinde işin durdurulması ya da işyerinin apatılması,oluşturulacak komisyonun yapısı, çalışma usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Sağlık ve güvenlik yönetmelikleri
MADDE 32- (1) Bakanlık, ihtiyaçları dikkatealarak ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi vesürekli iyileştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıdaki alanlar ile iş sağlığıve güvenliği konusunda gerek görülen diğer alanları kapsayan yönetmelikler çıkarabilir.
a) İşyri bina ve eklentileri,
b) İş ekipmanlarının kullanımı,
c) Kimyasal maddelerle çalışmalar,
ç) Patlayıcı ortamlar,
d) Kanserojen ve mutajen maddeler,
e) Elle taşıma,
f) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
g) Ekranlı araçlarla çalışmalar,
ğ) Gürültü,
h) Titreşim,
ı) Yapı işleri,
i) Geçici veya belirli süreli işler,
j) Biyolojik etkenler,
k) Kişisel koruyucu donanımlar,
l) Yeraltı ve yerüstü maden üretimi,
m) Sondajla maden çıkarılması,
n) Asbestle çalışmalar,
o) Elektromanyetik alanlar,
ö) Optik radyasyon,
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ALTINCI BÖLÜM
Teftiş
Devletin yetkisi
MADDE 33- (1) Çalışma hayatının bu Kanun hükümleri uyarınca izlenmesi ve teftişi, devlet adına iş sağlığı ve güvenliğikonusunda teftiş ile görevli iş müfettişlerince yapılır.
(2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının iş sağlığı vegüvenliği yönünden izlenmesi ve teftişi ile sonuçlarına ait işlemler Bakanlar Kurulukararıyla çıkarılacak olan yönetmeliğe göre yürütülür.
(3) Askeri işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişi ilesonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlıkça birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.
Müfettişin Yetkisi
MADDE 34- (1) 31 inci madde hükümlerininuygulanması için, teftişe yetkili iş müfettişleri, çalışanların sağlığı vegüvenliği konusunda işyerlerini; her zaman izlemek, incelemek, araştırmak,teftiş etmek ve bu Kanuna aykırılık oluşturan eylemlere rastladıklarında, buhalleri önlemek yetkisine sahiptirler.
(2) İşverenler, işveren vekilleri, çalışanlar,inceleme ve teftiş konusu ile ilgili görülen diğer kişiler, görevli işmüfettişleri tarafından teftiş ve izleme nedeniyle çağırıldıkları zaman gelmek,ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek vevermek, birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığıgöstermek, bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
(3) Teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
Müfettişin yükümlülüğü
MADDE 35- (1) Teftişe yetkili iş müfettişleri,görevlerini yaparken işin normal gidişini, üretim ve hizmet akışını,inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari durumları ile çalışanın sağlık ve kişisel bilgileri hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutmak vekendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan çalışanların ve başka kişilerin kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.
Çalışan ve işverenin sorumluluğu
MADDE 36- (1) İşveren veya işveren vekillerinin, teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerinebaşvurulan çalışanlara, gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak olumsuz telkinlerde bulunmaları, çalışanları gerçeği saklamaya veya değiştirmeye yönlendirmeleri veya herhangi bir suretle zorlamaları ya da çalışanların ve/veya temsilcilerinin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri nedeniyle, çalışanlara kötü davranışlarda bulunamazlar.
(2) Çalışanların, çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleri veya işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan ihbar ve şikâyettebulunarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşları gereksiz işlemlerle meşgul etmeleri veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve işmüfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için gerçeğe aykırı cevaplarvererek teftiş yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibikötü niyetli davranışlarda bulunamazlar.
Genel kolluk kuvvetlerininyardımı
MADDE 37- (1) Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini teftişe yetkili iş müfettişlerinin gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, genel kolluk kuvvetleri, iş müfettişlerinin görevlerini yapabilmelerini sağlamak üzere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,476
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
YEDİNCİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlar
İdari Para Cezaları
MADDE 38- (1) Bu Kanunun; 5 incimaddesindeki bildirim yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işverenvekiline her çalışan için yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığındevamı halinde takip eden her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır. Aynımaddede öngörülen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için işveren veyaişveren vekiline yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fıkradaöngörülen idari para cezaları, 4857 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre idaripara cezası uygulanmış olan işveren veya işveren vekillerine uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun; 6 ncı maddesinin birinci, dördüncü vebeşinci fıkralarına, 7, 8, 10 ve 12 nci maddesi hükümlerine, 11 inci maddesiüçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veyaişveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği tedbiri için ikiyüzTürk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde, alınmayan her bir tedbir ve her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır.
(3) Bu Kanunun 9 uncu maddesi birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerinegetirmeyen işveren veya işveren vekiline beşyüz Türk Lirası, aynı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası, idari para cezası uygulanır.
(4) Bu Kanunun; 11 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilenyükümlülüğü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline ikibin Türk Lirası,aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olarak yedinci fıkrasındaöngörülen yönetmeliklerin hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygunkişileri görevlendirmeyen veya hizmet almayan, işveren veya işveren vekilinegörevlendirmediği her kişi için bin Türk Lirası, idari para cezası verilir. Aykırılığındevamı halinde; işyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulmamasını, görevlendirmeninyapılmamasını veya hizmetin alınmamasını takip eden her ay için aynı miktar idaripara cezası uygulanır.
(5) Bu Kanunun 13 üncü maddesi birinci fıkrasındabelirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline beşyüzTürk Lirası, aynı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen yönetmeliğin uyulmayanher bir madde hükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası, idaripara cezası uygulanır.
(6) Bu Kanunun; 14 üncü maddesinin birinci fıkrasınaaykırı olarak risk değerlendirmesi yapmayan işveren veya işveren vekiline üçbinTürk Lirası, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koruyucu tedbirlere vekullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermeyen, alınan kararlarıuygulamayan, 20 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranan işverenveya işveren vekiline beşyüz Türk Lirası, idari para cezası verilir. Aykırılığındevamı halinde ceza birbuçuk katı olarak uygulanır. 14 üncü maddenin üçüncüfıkrasında öngörülen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için işverenveya işveren vekiline yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(7) Bu Kanunun; 15 inci maddesinin birinci fıkrasıhükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline bildirilmeyen,kaydı tutulmayan, incelemesi yapılmayan, raporu düzenlenmeyen her iş kazası vemeslek hastalığı için bin Türk Lirası, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilenbildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere beşyüz Türk Lirası, aynımaddenin üçüncü fıkrasında öngörülen yönetmeliklerin uyulmayan her bir maddehükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası idari para cezasıverilir.
( Bu Kanunun; 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülenhükümlere aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline ikiyüz Türk Lirası idaripara cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde ceza, birbuçuk katı olarakuygulanır.
(9) Bu Kanunun; 18 inci maddesinin bir ila yedincifıkrası hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline eğitimverilmeyen her kişi için ikiyüz Türk Lirası, aynı maddenin sekizinci fıkrasındaöngörülen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için yüz Türk Lirası, idaripara cezası verilir.
(10) Bu Kanunun; 19 uncu maddesinin birinci ve ikincifıkrası hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline sağlıkgözetimine tabi tutulmayan her çalışan için ikiyüz Türk Lirası, aynı maddenin üçüncüfıkrasında öngörülen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için yüz TürkLirası idari para cezası verilir.
(11) Bu Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası, aynımaddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yönetmeliğin uyulmayan her bir maddehükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(12) Bu Kanunun 25 inci maddesinin birinci iladördüncü fıkrası hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekiline ikiyüz Türk Lirası, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası, idari para cezası verilir.
(13) Bu Kanunun, 26 ncı maddesinin bir ila dördüncüfıkrası hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bin TürkLirası, aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin uyulmayan herbir madde hükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası İdari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar idari paracezası uygulanır.
(14) Bu Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen yönetmeliklerin uyulmayan her bir madde hükmü için işveren veya işverenvekiline yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(15) Bu Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasıhükmüne aykırı olarak işletme belgesini almadan bir işyeri açan, aynı maddeninikinci f...
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
BAKANLAR KURULU'NA GÖNDERİLEN EN SON İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI TASLAĞI AŞAĞIDADIR...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
İstisnalar
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümleri;
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin, genel kolluk kuvvetlerinin ve milli istihbarat teşkilatının eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde,
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde,
c) Ev hizmetlerinde,
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hakkında,
uygulanmaz.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,
c) Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan birimi,
ç) Genç çalışan: 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışanı,
d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,
f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişiyi,
g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme veya yaralanmaya sebep olan olayı,
ğ) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
h) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
ı) İşveren vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişiyi,
i) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,
j) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
k) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
l) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,
m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan birimi,
n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tamamını,
o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
p) Sağlık ve güvenlik destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
r) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
s) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike grubunu,
ş) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını
ifade eder.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 5- (1) İşveren;
a) Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla,
b) Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmakla,
c) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve denetlemekle
yükümlüdür.
(2) İşveren, birinci fıkradaki yükümlülüklerini aşağıda yer alan önleme ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği genel ilkeleri ışığında yerine getirir;
a) Risklerden kaçınılması,
b) Kaçınılması mümkün olmayan risklerin analiz edilmesi,
c) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle monoton çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerinin önlenmesi, önlenemiyor ise en aza indirilmesi,
d) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
e) Tehlikeli olanın tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi,
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı, genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verilmesi,
ğ) Çalışanlara uygun talimatların verilmesi.
(3) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak;
a) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar,
b) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır,
c) Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(4) Bu Kanunun 6 ncı maddesine göre işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(5) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, birinci fıkranın (a) bendinde yer alan işverenin genel yükümlülüğü ilkesini etkilemez.
(6) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6- (1) İşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmak için çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personeli görevlendirilir. Bünyesinde bu vasıflara sahip personel bulunmayan işyerleri, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
(2) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personelinin işyerlerinde asgari çalışma süresi, o işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak onikinci fıkraya göre çıkarılması öngörülen yönetmelikte belirlenir.
(3) İkinci fıkraya göre belirlenecek çalışma sürelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesini gerektirdiği durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışmalarına imkân verecek gerekli bütün ihtiyaçları karşılamakla yükümlüdür. Tam sürenin hesabında çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İş Kanunu’na göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
(4) İşveren, bu madde kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlara görevlerini yerine getirmeleri amacıyla gerekli araç, gereç, mekân ve yeterli zaman verilmesini sağlar.
(5) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten kişiler işbirliği ve koordinasyon içinde çalışırlar. Koordinasyon işveren veya işveren vekili tarafından sağlanır.
(6) İşveren veya işveren vekili, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak beyan edilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(7) İşveren iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşların, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Bu bilgilendirme başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanlar ile bunların işverenlerini de kapsar.
(8) Mühendis, mimar ve teknik elemanlar, bu maddeye göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenen şartları sağlamaları ve kriterlere uymaları koşuluyla Bakanlıkça düzenlenecek iş güvenliği uzmanlığı belgesini alabilirler.
(9) İşveren, Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
(10) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakatı ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilecek personele görev yaptığı her saat için 150 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme yapılır. İlave ödeme damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye uğratılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla aylık toplam 80 saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
(11) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde işe alınmaları veya görevlendirilmelerinde hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.
(12) Bu madde kapsamında;
a) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak üçüncü fıkrada belirtilenler dışında hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı,
b) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak kişiler, bu kişi ve kuruluşların çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, görevlendirilecek kişilerin sayısı, işe alınmaları,
c) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile belge ve yetkilerinin iptali, sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım ile bu kuruluşların denetlenmesi,
ç) İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre; bu kişi ve kuruluşlardan hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevleri hangi hallerde işverenin kendisinin üstlenebileceği,
d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personelinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma süre ve şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri; eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personeli eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler ile belgelendirme ve yetkilendirme bedelleri,
ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(13) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan çok küçük ölçekli işyerlerine yönelik olarak bu maddenin uygulanmasında; destekleyici ve kolaylaştırıcı nitelikte özel düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Yapılan özel düzenlemenin etkinliği ve sürekliliğinin sağlanması için Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği yapması esastır. Yapılacak işbirliği ve düzenlemenin usul ve esaslarına dair yönetmelik, yukarıda belirtilen Bakanlıklar ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır.
(14) İşyeri tehlike sınıfları 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi göz önünde bulundurularak ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(15) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 7- (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle hak ve yetkileri kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütürler.
(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri işveren veya işveren vekiline yazılı olarak beyan eder. Beyan edilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde ise bu hususu Bakanlığın ilgili birimine bildirir.
(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 8- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) İşveren, risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayarak alınacak iş güvenliği tedbirlerine ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir ve bu kararları uygular, verilen kararlar doğrultusunda alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekillerinin ve üretim yöntemlerinin, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmesini ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir olmasını sağlar.
(3) Risk değerlendirmesinde özel risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular da dikkate alınır.
(4) Risk değerlendirmesinde, genç, yaşlı, özürlü, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar özel olarak dikkate alınır.
(5) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
(6) Risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(7) İşverenlerin işyerlerinde yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve verilen izinlerin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Acil durum planları, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi ve ilk yardım
MADDE 9- (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirir; bu değerlendirmenin sonucunda, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır,
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Bu durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar,
c) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
(2) İşveren, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
(3) İşveren, ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler hariç, diğer çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
(4) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, istenmeyen sonuçların önlenmesi için bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal ve dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamazlar.
(5) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler hakkında usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
Çalışmaktan kaçınma hakkı
MADDE 10- (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun zorunlu olmadığı işyerlerinde ise işveren veya işveren vekiline başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul kararını acilen toplanarak, işveren veya işveren vekili ise kararını derhal verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
(2) Kurul veya işveren veya işveren vekili, çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve/veya iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen güvenli yere gider. Çalışanlar bu hareketlerinden dolayı mağdur edilmezler.
(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilirler. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
(5) Bu Kanunun 21 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
MADDE 11- (1) İşveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak, bunlarla ilgili raporları düzenlemekle,
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenlemekle,
yükümlüdür.
(2) İşveren, iş kazalarını ve tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bildirimlerini yapar.
(3) Sağlık kuruluşları, kendilerine intikal eden iş kazası veya meslek hastalığı tespiti ya da şüphesi olan vakaları, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
(4) İş kazası ve meslek hastalıklarının işveren tarafından bildirimi, incelenmesi, işyerinde tutulacak kayıt ve raporların hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Sağlık gözetimi
MADDE 12- (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını,
b) Çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalıkları ve sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde ve talep etmeleri halinde sağlık muayenelerinin yapılmasını ve işin devamı süresince, işin niteliği ve işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla tekrarlanmasını,
sağlamakla yükümlüdür.
(2) Bir işyerinde çalışacaklar, işe girişlerinde, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
(3) Sağlık raporları; işyerinde ya da işyeri dışında hizmet veren sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır. Verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması için sağlık bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Bakanlık, bu hususlara özen göstermeyen işyeri hekimlerinin işyeri hekimliği belgelerini iptal etme yetkisine sahiptir.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 13- (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanların ve temsilcilerinin;
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları,
c) İlk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,
hakkında işyerinin özelliklerini de dikkate alarak gerekli bilgiyi almalarını sağlar.
(2) İşveren;
a) 9 uncu maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmekle,
b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların, birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri vermekle, yapacakları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim aldığına dair belge olmaksızın işe başlatmamakla,
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi bulunan sağlık ve güvenlik destek elemanlarının ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerinin, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere ulaşmasını sağlamakla,
ç) Geçici iş ilişkisi ile işyerine gelen çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimin verilmesini sağlamakla
yükümlüdür.
(3) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(4) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(5) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(6) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitim verilir. Ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
(8) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 14- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır, teklif getirme hakkı tanır. Bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar.
(2) İşveren, yeni teknolojilerin uygulanmasında, seçilecek iş ekipmanının, çalışma ortam ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerinin alınmasını sağlar.
(3) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan sağlık ve güvenlik destek elemanları ile iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcilerinin;
a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi,
b) Risk değerlendirmesi yapılarak alınması gereken koruyucu tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu ekipmanın belirlenmesi,
c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi,
ç) Çalışanların bilgilendirilmesi,
d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması,
konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.
Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 15- (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler.
(2) Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda;
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak ve keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle,
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumakla,
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermekle,
ç) İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapmakla,
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında, işveren ve iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmakla,
yükümlüdür.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi
MADDE 16- (1) İşveren, bu Kanunun 14 üncü maddesi gereğince sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla çalışanın, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görev yapmasını sağlar.
(2) 2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir temsilci, 51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki temsilci, 101-250 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç temsilci, 251-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört temsilci, 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş temsilci, 1001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı temsilci seçilir. Birden fazla temsilcinin bulunması durumunda bu temsilcilerden biri baş temsilci olarak seçilir. Seçimlerin bütün çalışanların katılımıyla yapılması sağlanır.
(3) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması gereken işyerlerinde, çalışan temsilcilerinin seçiminde; temsilcilerin, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayıları göz önünde bulundurularak dengeli dağılımına özen gösterilir.
(4) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
(5) İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan sağlık ve güvenlik destek elemanlarının, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hakları kısıtlanamaz ve bu görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
(6) İşyerinde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sendika bulunması halinde işyeri sendika temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak da görev yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Koordinasyon ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi
MADDE 17- (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur.
(2) Konsey, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir Genel Müdür,
b) Sağlık, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından ilgili birer Genel Müdür,
c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından en az başkan yardımcısı düzeyinde bir temsilci,
ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.
(3) Konseye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder. Konsey kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
(4) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.
(5) İhtiyaç duyulduğunda ya da çalışma hayatındaki örgütlenme değişikliklerine göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet sunan uzmanlaşmış kuruluşlardan, bunların tüzel kişiliklerinden veya benzeri kuruluşlardan Konseyin tayin edeceği birer temsilci İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin onayı ile yeni üye olarak seçilir. Bu fıkra kapsamında belirlenen üyeler iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Konsey gerekli görmesi halinde yerine yeni üye seçer.
(6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
(7) Konseyin Başkan ve üyelerine 2500 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda yıllık dört toplantıyı geçmemek üzere, raportörlere 1000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda yıllık dört toplantıyı geçmemek üzere, katıldıkları her toplantı günü için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir.
(8) Konseyin çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir.
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
MADDE 18- (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, bu işverenler iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapmakla, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapmakla ve birbirlerini ve birbirlerinin çalışanları ile çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirmekle yükümlüdürler.
(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
MADDE 19- (1) İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve kurul tarafından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.
(2) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan ve alt işverenin aldığı işin altı aydan fazla sürdüğü hallerde, asıl işveren ve alt işverenin her birinin çalışan sayısının 50’den az ancak toplam çalışan sayısının 50’den fazla olması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği kurulu asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte kurulur.
(3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirirler.
(4) Aralarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan ve aynı çalışma ortamında faaliyet gösteren işverenlerce, birden fazla iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu hallerde, kurulların faaliyet ve kararlarının birbirlerinin çalışmalarını etkileyebileceği durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
(5) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan ve alt işverenin aldığı işin altı aydan fazla sürdüğü hallerde alt işverenlerce kurul oluşturma mecburiyetinin bulunduğu ve asıl işverenin çalışan sayısının 50’den az olduğu durumlarda alt işverenlerce oluşturulacak kurullara asıl işverene vekâleten yetkili bir temsilci atanarak işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
(6) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, işverene ait birden çok iş sağlığı ve güvenliği kurulu olması halinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve işbirliği ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu
MADDE 20- (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı İş Kanununun 92, 93, 96 ve 97 nci maddeleri idari para cezası hükümleri ile birlikte uygulanır.
(2) Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında numune alma, ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdürler.
İşin durdurulması
MADDE 21-(1) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişi tarafından işyeri bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar iş durdurulur. İşi durdurma kararı işyerinin bir bölümünü veya tamamını kapsayabilir. Hayati tehlikeyi oluşturan husus ortadan kaldırılmadan durdurulan işe devam edilemez.
(2) Durdurmanın işyerinin bir bölümünde veya tamamında uygulanması kararı verilirken hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ve çalışanlar dikkate alınır.
(3) İşyerlerinde işi durdurma kararı, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından incelenir ve tespitin yapıldığı günü takip eden iki gün içinde sonuçlandırılır. Durdurma kararı verildiği takdirde karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. Mülki idare amirleri kararın gereğini 24 saat içinde yerine getirirler.
(4) Hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde müfettiş heyeti tarafından karar alınıncaya kadar tespiti yapan iş müfettişince iş kısmen veya tamamen durdurulabilir. Durdurma kararı mülki idare amirlerince aynı gün yerine getirilir. Durdurma kararı ile ilgili işlemler üçüncü fıkrada belirtilen usule göre tamamlanır.
(5) İşverenler, bu maddeye göre verilecek durdurma kararına karşı yerel iş mahkemesine altı iş günü içinde itiraz edebilir. İş mahkemesine itiraz, işi durdurma kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
(6) İşi durdurulan işveren tarafından durdurmayı gerektiren noksanların tamamlandığının Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi üzerine işyerinde en geç üç gün içinde inceleme yapılır ve işverenin talebi sonuçlandırılır.
(7) İşveren, bu madde gereğince işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
(8) İşyerlerinde işin durdurulmasına, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılmasına, yeniden çalışmaya izin verilme şartlarına, acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
(9) Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde işin durdurulmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 22- (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline her bir yükümlülük için bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
(2) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak; işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işveren veya işveren vekiline görevlendirmediği her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde; görevlendirmediği her kişi ve takip eden her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır. Aynı maddenin; ikinci fıkrasına göre belirlenecek sürelere uygun görevlendirme yapmayan, üçüncü fıkrasında belirtilen işyeri sağlık ve güvenliği birimi kurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden, dördüncü fıkrasına aykırı olarak görevlendirilen kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla gerekli araç, gereç, mekân, eğitim ve yeterli zaman tahsis etmeyen, beşinci fıkrasına aykırı olarak sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten kişiler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamayan, yedinci fıkrasındaki bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline her bir ihlal için ayrı ayrı beşyüz Türk Lirası, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ve yerine getirilmeyen her bir tedbir için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aynı maddenin on ikinci fıkrasında öngörülen yönetmeliğin işverene yükümlülük getiren hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(3) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, görevlendirilen kişilerin görevlerini yerine getirmesi nedeniyle bu Kanundan doğan hak ve yetkilerini kısıtlayan işveren veya işveren vekiline beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(4) Bu Kanunun; 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren veya işveren vekiline üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde risk değerlendirmesi yapılmayan her ay için ceza birbuçuk katı olarak uygulanır. Aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aynı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen yönetmelikteki her bir yükümlülüğe aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(5) Bu Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline, uyulmayan her bir yükümlülük için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde, alınmayan her bir tedbir ve her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır.
(6) Bu Kanunun; 11 inci maddesinin birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline beşyüz Türk Lirası, (b) bendine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline beşyüz Türk Lirası, bu maddede belirtilen bildirim yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmeyen işveren, işveren vekili ve sağlık kuruluşlarına bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
(7) Bu Kanunun; 12 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(8) Bu Kanunun; 13 üncü maddesinin bir ilâ altıncı fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline bilgilendirilmeyen ve eğitim verilmeyen her bir çalışan için ikiyüz Türk Lirası, yedinci fıkraya aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline her bir çalışan için yüz Türk Lirası, aynı maddede öngörülen yönetmeliğin uyulmayan hükümlerine yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(9) Bu Kanunun; 14 üncü maddesinde öngörülen hükümlere aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline uyulmayan her bir hüküm için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(10) Bu Kanunun 16 ncı maddesinin bir, iki ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline ikiyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasına göre çalışan temsilcilerine öneride bulunma ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkını kısıtlayan işveren ve işveren vekiline beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(11) Bu Kanunun, 19 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline bin Türk Lirası, aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yönetmeliğin uyulmayan her bir madde hükmü için işveren veya işveren vekiline yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
(12) Bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında inceleme ve araştırmaların yapılmasına engel olan işveren veya işveren vekiline sekiz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
(13) Bu Kanunun 21 inci maddesine göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işveren veya işveren vekiline fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lira idari para cezası, aynı maddenin yedinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline ücretlerini ödemediği veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermediği her bir çalışan için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır.
(14) Bu Kanunun 25 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline uyulmayan her bir madde hükmü için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Aykırılığın devamı halinde, uyulmayan her bir madde hükmü ve her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır.
(15) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. İdari para cezalarının uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliği, tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları ise doğrudan muhatap alınır.
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet
MADDE 23- (1) Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde İş Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
(2) Bu Kanuna göre düzenlenecek belgeler, sağlık raporları, dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
 

isg27

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2012
Mesajlar
68
Tepki puanı
106
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
MADDE 24 – (1) İşyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.
(2) İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.
(3) Alkollü içki kullanma yasağı;
a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen,
b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan,
c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan,
çalışanlar için uygulanmaz.
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri
MADDE 25- (1) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar halinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması, büyük endüstriyel kazalara neden olabilecek işyerleri ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
MADDE 26- (1) 4857 sayılı İş Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ibaresi,
(b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,
(c) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Türk Lirası,” ibaresi,
(ç) 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve bu maddede belirtilen yönetmelikte” ibaresi,
madde metninden çıkarılmıştır.
(2) 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 4857 sayılı İş Kanununun;
a) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 95 inci ve geçici ikinci maddeleri bu kanunun yayımı tarihinde,
b) 77 nci maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
c) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 78, 80, 81, 88, 105 inci maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra
yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi” ibaresi, “veya işyerine alkollü içki yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” şeklinde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 4857 sayılı İş Kanununun; 77, 78, 79, 80, 81 ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunla öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar yürürlükte kalır.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Çalışanlar için, 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat gereği daha önce alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddeye göre düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Kanunun;
a) 5 ve 16 ncı maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 6, 7, 8, 9, 18, 19 ve 25 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
c) diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Üst