Bilgilendirme Iş Kazalari Ile Meslek Hastaliklari Sigortasi

Konu, 'Meslek Hastalıkları' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  İŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI


  İŞ KAZASI NEDİR ?
  Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre;
  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,
  Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir.
  Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinde meydana gelmesi yeterlidir.
  MESLEK HASTALIĞI NEDİR ?
  Meslek Hastalığı;
  Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.
  İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI HALİNDE SAĞLANAN YARDIMLAR
  A) Sağlık yardımı yapılması;
  Bu yardımlar sigortalının,
  • Hekime muayene ettirilmesi,
  • Teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması,
  • Gerekirse bir sağlık tesisine de yatırılarak, tedavisinin sağlanması,
  • Tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının temin edilmesidir.
  Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya hastalıklarının nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır.
  B) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
  Sigortalıya, çalışma günü ve prim ödeme süresi ne kadar olursa olsun, istirahatlı bırakıldığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
  C) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir bağlanması,
  D) Protez, araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
  Sigortalıya, arızasına göre gerekli görülecek her türlü protez araç ve gereçleri Kurumca sağlanır, onarılır ve yenilenir.
  E) Sağlık yardımlarının yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi için, gerektiğinde sigortalının yurt içinde başka yere gönderilmesi;
  Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir.
  Gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.
  F) İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan sigortalının tedavi için yabancı ülkeye gönderilmesi;
  Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olan ve mesleğinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği, “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ”de belirtilen yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetki sağlık kurumları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, refakatçisinin gidiş-dönüş yol paraları ve zaruri masrafları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi,
  G) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde cenaze masrafı karşılığı verilmesi;
  H) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması.
  İŞ KAZASINDA SİGORTALININ YÜKÜMÜ
  Sigortalı, uğradığı iş kazasını en geç kazadan sonraki iki gün içinde işveren veya Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
  Sigortalıya, uğradığı iş kazasını işveren veya Kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmesine karşın, bildirme mecburiyetinin yerine getirilmemesine herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir. Dolayısıyla, bu görevini yerine getirmeyen sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir.
  Geçirdiği iş kazası dolayısıyla Kuruma başvuran sigortalı, hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymak zorundadır. Aksi takdirde sigortalının tedavisi uzar veya malül kalır yahut malüliyet derecesi artarsa, istirahatli kaldığı günler için verilen geçici iş göremezlik ödeneğinden veya malüliyeti halinde bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinden eksiltme yapılabilmektedir.
  İŞVERENİN İŞ KAZASINI KURUMA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  Kurumumuz sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devrine kadar iş kazası sonucu işveren tarafından düzenlenen ve iş kazası bölümünde gerekli bilgilerin yazılı olduğu vizite kağıdı ile muayene ve tedavi için Kurum sağlık tesislerine yapılan başvurular 506 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre, Kuruma yapılmış sayılmakta iken, 20.02.2005 tarihinden sonra Kurum sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına devredildiğinden anılan Bakanlığa bağlı sağlık tesislerine yapılmış başvurular Kuruma yapılmış başvuru olarak kabul edilemeyeceğinden, işverenin iş kazasını ayrıca Kuruma yasal süresi içerisinde sözkonusu madde gereğince bildirmesi gerekmektedir.
  HASTALIK SİGORTASI
  HASTALIK SİGORTASI NEDİR?
  Hastalık sigortası;
  İş kazası ile meslek hastalığı sigortası dışında kalan bütün hastalık hallerinde belirli yardımların yapılmasını sağlayan bir sigorta koludur.
  HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANAN KİMSELER
  Sigortalılar ile Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı alanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş-çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık alan eş-çocuk, ana ve babalar hastalık sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanırlar.
  HASTALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
  A) Sağlık yardımı yapılması;
  Bu yardımlar sigortalının,
  • Hekime muayene ettirilmesi,
  • Teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin yaptırılması,
  • Gerekirse bir sağlık tesisine yatırılması ve tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının sağlanması.
  • Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20′sini sigortalı öder.
  hallerini kapsar.
  Bu süre, sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 6 (altı) aydır.
  Ancak, tedaviye devam edilmesi halinde, Kurumca bildirilen sağlık müesseseleri sağlık kurulu raporu ile malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği anlaşılırsa, tedavi hastanın sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder.
  B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi; (Ağız protezlerine ilişkin yardımlar, Kurumca hazırlanacak yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.) Protez araç ve gereç bedellerinin % 20 sini sigortalı öder. Ancak, ilgiliden alınacak katkı miktarı 4857 sayılı İş Kanununa göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin bir buçuk katından fazla olamaz.
  Sigortalının iyileşmesini sağlayacak veya iş göremezliğini az çok gidermesine yarayacak protez araç ve gereçleri sağlanır, takılır, onarılır ve belli sürelerde yenilenir.
  C) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi;
  Sigortalıya; gerek ayakta, gerekse yatarak tedaviye alınıp istirahatlı bırakıldığı dolayısıyla işyerinde veya işinde fiilen çalışarak ücret alamadığı dönemlerde kendisinin ve aile fertlerinin geçimini sağlamak için geçici iş göremezlik adı altında ödenek verilir.
  Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine, tedavi müddetinin sonuna kadar devam edilir.
  Yalnız, istirahat süresi ne olursa olsun Hastalık Sigortası yönünden, ilk iki gün için ödenek verilmez.
  Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için;
  • Sigortalılık niteliğinin devam etmesi,
  • Hastalandığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması,
  • Kurumca bildirilen sağlık tesisleri sağlık kurullarından veya hekimlerinden istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir.
  D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi;
  Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir.
  Gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.
  E) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 300 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp ancak, yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ”de belirtilen yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen ve Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesice teyit edildikten sonra Sağlık Bakanlığınca onaylanan sigortalının ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gideceği kimsenin yurt dışına gönderilmeleri, yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi.
  Bu yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının;
  • Hastalığının anlaşıldığı tarihten önceki 1 (bir) yıl içinde en az 300 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması,
  • Tedavinin yurt içinde yapılamadığı, yabancı bir ülkede yapılabileceğine dair “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ”de belirtilen yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumları sağlık kurulu raporunun bulunması gerekmektedir.
  Ayrıca, 506 sayılı Kanunun 32/E fıkrası ile sigortalılara tanınan yurtdışında tedavi imkanı, bu defa Ek Madde 49 ile sigortalıların eş,çocuk,ana ve babası, Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri,malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan kimseler ve bu kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş,çocuk,ana ve babası ile Kurumumuzdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş,çocuk,ana ve babasına da sağlanmış bulunmaktadır.
  Anılan Kanunun 32 nci maddesinin değişik son fıkrası ile bu Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalıların, “Sağlık yardımı yapılması”, “Protez araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi”, “Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi” yardımlarından yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 1 (bir) yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır.
  HASTALANAN SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Hekimce alınması istenen tedbirlere uymayan sigortalıya, bu tedbirleri yerine getirmedikleri süre için ödenek verilmez. Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurumca bildirilen sağlık tesislerinden belge almaksızın eski işverenin işinde çalıştırılan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları işverenden, başka işte çalışan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları kendisinden alınır. Bu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmez, verilmiş olanlar da sigortalıdan geri alınır.
  SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER
  Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi,
  • Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan gelir yahut aylık almayan kız çocukları,
  • 18 yaşını, orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukları,
  • 18 yaşını doldursa bile, çalışamayacak durumda malül bulunan erkek çocukları,
  • Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası,
  • Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış olan çocukları,
  SİGORTALININ EŞ VE GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUK, ANA VE BABALARINA YAPILAN YARDIMLAR
  Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan sigortalının eş, çocuk, ana ve babaları hastalıkları halinde;
  • Hekime muayene ettirilir,
  • Hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayeneleri yaptırılır, tedavileri sağlanır,
  • Teşhis ve tedavi için gerekirse bir sağlık tesisine yatırılır.
  • Tedavileri süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtaları sağlanır. Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20′sini sigortalı öder.
  • Gerekli hallerde, muayene ve tedavileri için, yurt içinde başka bir yere gönderilirler.
  • Sigortalıların çocukları ile eşlerine, Kurumca hazırlanan Yönetmelik esasları çerçevesinde gerekli görülen protez araç ve gereçleri (işitme cihazı, malül arabası, el-kol-ayak-bacak protezi, gözlük cam ve çerçevesi) sağlanır, onarılır ve belirli sürelerle yenilenir.
  Çalışan sigortalı ile eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına Kurumumuzca temin edilen protez bedelinin % 20′si ilgililerce karşılanmakta, ancak alınan katılım payı miktarı 4857 sayılı İş Kanuna göre Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanacak asgari ücretin 1,5 katını geçmemektedir.
  AİLE BİREYLERİNİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA SÜRESİ
  Hastalanan eş, çocuk, ana ve babaların tedavileri; Kurumca tedavi altına alındıkları tarihten başlayarak altı (6) ayı geçemez.
  Ancak, tedaviye devam olunursa, malüllük halinin önlenebileceği veya azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse, bu süre hastanın sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder.
  SİGORTALILIK NİTELİĞİNİ YİTİRENLERE YAPILAN YARDIMLAR
  Hastalık sigortası primi ödeme halinin sona ermesini takip eden onuncu günden itibaren sigortalılık niteliği kaybedilir. Sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten başlamak üzere 6 (altı) ay içinde meydana gelecek hastalık hallerinde, sigortalı ile eş, çocuk, ana ve babası sigortalının sigortalılık niteliğini yitirdiği bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olması koşulu ile şu yardımlardan faydalanır;
  • Sağlık yardımı yapılması,
  • Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilir
  SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ,MALÜLLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARLA BUNLARIN EŞ,ÇOCUK,ANA,BABALARININ VE GELİR VEYA AYLIK ALAN EŞ,ÇOCUK,ANA VE BABALARIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANDIRILMALARI
  Kurumdan iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bu kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babaları, hastalıkları halinde şu sağlık yardımlarından yararlanırlar;
  • Hekime muayene ettirilirler,
  • Gereken klinik ve laboratuar muayeneleri yapılır,
  • Ayakta veya yatarak gereken tedavileri sağlanır,
  • Tedavileri süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtaları temin edilir. Bu kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin %10 kendilerince ödenir.
  • Gerekli hallerde yurt içinde başka bir yere gönderilirler,
  • Ayrıca, emekli sigortalıya protez araç ve gereçleri,
  Sigortalının çocuğu ile eşine Yönetmelikle belirlenen işitme cihazı, malül arabası,el-kol-ayak-bacak protezi ve gözlük cam ve çerçevesi temin edilir.
  Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olan kimseler ile eşine ve Kurumumuzdan haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eşlere temin edilen protez
  bedellerinin % 10′u ilgililerce karşılanmakta, ancak alınan katılım payı miktarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanacak asgari ücretin 1 katını geçmemektedir.
  Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı alan sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğu ile haksahibi olarak gelir veya aylık alan çocuklara temin edilen protez araç ve gereçlerinden ise katkı payı alınmamaktadır.
  SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINA MÜRACAAT BELGELERİ
  a) İşkazası ile Meslek Hastalığı için;
  • İşverenlerce sigortalıların işkazası ile meslek hastalığı hallerinde muayene ve tedavilerinin yapılabilmesi için haklarında örneği Kurumumuzca hazırlanan 07.1000.001.00 ( C-2010-1 ) kod numaralı ve iş kazası bölümleri eksiksiz olarak doldurulmuş vizite kağıdı,
  • Kurum tarafından verilen Sağlık Karnesi
  • TC. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  b) Hastalık ve Analığı için;
  Sigortalılar için;
  • İşveren tarafından düzenlenen, aktif olarak çalışan sigortalıların işyerinin bulunduğu yerde hastalık ve analık hallerinde , sigortalının kendisi için hastalık ve analık halinden önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödeme gün sayısını belirtir vizite kağıdı 07.1000.001.00 (C-2010-1) veya sigortalının izin,görev gibi nedenlerle işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerdeki hastalık ve analık hallerinde sağlık yardımlarından kolaylıkla yararlanabilmeleri için işverenlerce tek nüsha olarak düzenlenen ve sigortalının kendisi için hastalık ve analık halinden önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödeme gün sayısını belirtir 07.1000.026.00 (C-2010-92) kod numaralı eş ve çocuklar ait bilgileri içeren bölümün çizilerek “Sigortalıya Aittir.” Kaşesi bulunan sağlık belgesi,
  • Kurum tarafından verilen Sağlık Karnesi
  • TC. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  c) Sigortalıların eş ve çocukları için;
  • Kurum tarafından verilen Sağlık Karnesi
  • TC. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  d) Sigortalının ana ve babası için,
  • Kurum tarafından verilen Sağlık Karnesi
  • TC. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  e) Sosyal Güvenlik Destek Primine tabii olarak çalışanlar için,
  • Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışanların, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlara ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarına, ana ve babalarına tanınan Sosyal Sigorta haklarından aynen ,ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 506 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlerden yararlanmaları gerektiğinden bu durumda olan sigortalılar ile eş,çocuk,ana ve babalarına işverenlerce hastalıkları halinde vizite kağıdı veya sağlık belgesi düzenlenemeyeceğinden bu kişilerin yalnız iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdı,
  • Kurum tarafından verilen Sağlık Karnesi
  • TC. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  f) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babaları için;
  • Kurum tarafından verilen Sağlık Karnesi
  • TC. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  g) ) 4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alan kişiler ile bakmakla
  yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları;
  1) Türkiye İş Kurumunca verilen İş Kaybı Tazminatı Kimlik Belgesi,
  2) Kurum tarafından verilen sağlık karnesi,
  3) T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  ğ) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan işsizlik ödeneği alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler,
  1) Türkiye İş Kurumunca verilen İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi,
  2) Kurum tarafından verilen sağlık karnesi,
  3) T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  h) 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun kapsamındaki sigortalılar ile eş ve çocukları,
  1) Kurum tarafından verilen sağlık karnesi,
  2) T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi,
  Kurumla sözleşmeli birinci basamak özel sağlık kuruluşları, ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumları ile MEDULA sisteminin uygulandığı birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarınca, kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için müracaatlarda bu belgelerden biri vasıtasıyla müstahaklık sorgulaması yapılacaktır.
  MUAYENE VE TEDAVİ İÇİN BAŞVURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ
  Muayene ve tedavi için gerekli belgelerle sigortalılar işyerlerine en yakın Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri ile anlaşma yada sözleşme yapılan diğer sağlık tesislerine sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimseler ise ikametgahlarına en yakın Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri ile anlaşma yada sözleşme yapılan diğer sağlık tesislerine başvurarak muayene ve tedavilerini yaptırabilirler.
  ACİL OLAYLARDA KURUMA BAŞVURULAMAMASI
  Acil haller; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini takip eden 24 saat içinde en yakın sağlık kurum veya kuruluşuna başvurulmasını gerektiren ve ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.
  Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastaların, sözleşmesiz sağlık kurum veya kuruluşuna acil haller nedeniyle müracaatı sonucu oluşan giderler, acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun, müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla Kurumca karşılanır.
  Sözleşmesiz sağlık kurum ve kuruluşlarınca, acil tedavilere ilişkin bilgilerin tıbbi açıdan kaydedilmesi ve Kurumca gerek görüldüğünde ibraz edilmesi zorunludur.
  İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLARA YAPILACAK YARDIMLAR
  Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 24.11.1994 tarih, 4046 sayılı Kanunun 21. maddesinde, bir hizmet akdine dayalı olarak çalışırken bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışanlardan tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde hizmet akitleri sona erenlere kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak “iş kaybı tazminatı” ödeneceği bu tazminata ait primlerin (tüm sigorta kollarına ait) İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından fesih tarihinden geçerli olmak üzere hizmet akdi kesintisiz en az 550 günden beri devam edenlere 90 gün, 1100 günden beri ödeme devam edenlere 120 gün, 1650 günden beri devam edenlere 180 gün ve 2200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile yatırılacağı öngörülmektedir.
  İş kaybı Tazminatı almaları nedeni ile Türkiye İş Kurumu tarafından adlarına Sosyal Sigortalar Kurumu primi yatırılanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarının hastalıkları halinde, 506 sayılı Yasanın Hastalık ve Analık Sigortalılarının ilgili maddelerinden yararlanmaları gerekmektedir.
  İş kaybı Tazminatı alanlara işyerlerinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu tarafından örneği ekli kimlik belgesi ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı,mühür ve imzalı İş kaybı Tazminatı Kimlik Belgesi düzenlenecektir
  Sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarının hastalıkları nedeniyle, Kurumumuzca çeşitli tarihlerde çıkarılan genelgelerde açıklandığı şekilde adlarına düzenlenecek sağlık karnesi ve Türkiye İş Kurumunca düzenlenen İş Kaybı Tazminatı Kimlik belgesi ile birlikte sağlık tesislerimize başvurularında gerekli muayene ve tedavilerinin sağlanması, ayrıca sigortalı kadınlar ile sigortalı erkeklerin sigortalı olmayan eşlerinin de analık sağlık yardımlarından yararlandırılmaları gerektiğinden,
  İş kaybı tazminatı alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerinin sağlık tesislerine, kendilerine Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenerek verilen İş Kaybı Tazminatı Kimlik Belgesi ile kurumumuzca düzenlenerek verilen sağlık karnesi ve resimli kimlik belgesi ile başvurmaları,
  Diğer taraftan, bu durumda olan kimselerin 506 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine istinaden iş kaybı tazminatının bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle hastalık sigortası yardımlarından ,aynı kanunun 51 inci maddesine istinaden 300 gün içinde çocukları doğarsa analık sigortası yardımlarından yararlanmaları ancak işgöremez durumda olamayacaklarından geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenmemesi,
  Gerekmektedir.
  İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YAPILACAK YARDIMLAR
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa istinaden Türkiye İş Kurumunca işsizlik ödeneği ödenen sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerinin sağlık tesislerine, kendilerine Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenerek verilen İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi ile kurumumuzca düzenlenerek verilen sağlık karnesi ve resimli kimlik belgesi ile başvurmaları gerekmektedir.
  Buna göre; 28.2.2002 tarihinden itibaren sigortalılık niteliği sona eren ve işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalılar 1.3.2002 tarihinden itibaren sözkonusu Kanunun 50 nci maddesine istinaden hastalık ve analık sağlık yardımlarından yararlanacaklarından,
  I- 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken daha sonra işsizlik ödeneği almaya hak kazanan;
  A) Sigortalı işsizlere işsizlik ödeneği ödendiği sürece, hastalık ve analık sigortasına ait primleri Kurumumuza yatırılan sigortalı işsizin kendisine, 506 sayılı Kanunun Hastalık ve Analık sigortası kollarında belirtilen tüm yardımların (geçici işgöremezlik ödeneği yardımları hariç) yapılması,
  B) Sigortalı işsizin eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve babasına Hastalık sigortasından; 506 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi hükmü gereğince bu kimselere aynı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen “Sağlık yardımı yapılması” ile “Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi” yardımlarının, sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten itibaren 6 ay süre ile verilmesi bu süreden sonra işsizlik ödeneği alınması halinde, sözkonusu kimselere bu yardımların verilmemesi,
  C) Sigortalı işsiz erkeğin sigortalı olmayan karısına, Analık sigortasından; 506 sayılı Kanunun 51 nci maddesi hükmü gereğince, bu Kanunda yazılı Analık Sağlık ve Emzirme yardımlarından veya aynı Kanunun 46 ncı maddesinde yazılı Maktu para yardımından sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten itibaren 300 gün süre ile verilmesi,
  D) İşsiz sigortalıya Hastalık ve Analık sigortasından kaynaklanan geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmemesi,
  II-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olup,işsizlik ödeneği alan sandık personeline ise sözkonusu yardımların, bağlı bulunduğu sandık tarafından yapılması,
  Gerekmektedir.
  ANALIK SİGORTASI
  ANALIK SİGORTASI NEDİR ?
  Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı ile Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analıkları halinde belirli yardımları sağlayan bir sigorta koludur.
  ANALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
  Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması,
  Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin Analık Sigortası yardımlarından yararlanması için, sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödemiş olması, ayrıca sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce Medeni Kanuna göre evlenmiş bulunması gerekir.
  ANALIK SİGORTASI İLE SAĞLANAN YARDIMLAR
  A) Gebelik muayenesi yaptırılır ve gerekli sağlık yardımları sağlanır.
  B) Doğumda gerekli sağlık yardımları sağlanır.
  Doğum Yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının; doğum sırasında veya doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla, ilaçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.
  Doğum yardımının Kurumca bildirilen veya 123 ncü madde gereğince sözleşme yada protokol yapılmış sağlık tesislerinde aynen sağlanamadığı yer veya hallerde, bu yardım yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre Kurumca maktu para yardımı yapılır.
  Birden fazla çocuk doğarsa, her çocuk için yapılacak maktu doğum yardımı, çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
  Doğum yardım parası alabilmek için; doğumun 3 ay içinde Kuruma bildirilmesi gereklidir.
  Bu bildirme; hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kağıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile olur.
  C) Emzirme yardım parası ödenir.
  Emzirme yardımı; sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı yada Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğum yapması sebebiyle, doğan çocuğun beslenmesi için, doğumdan sonra yapılan para yardımına denilmektedir. Bu yardım, çocuğun canlı doğması halinde yapılır.
  Eğer, birden fazla çocuk doğmuşsa, yardım çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
  D) Sigortalı kadına, doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilir.
  Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.
  ANALIK SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLARIN SAĞLIK TESİSİNE BAŞVURMALARI
  Analık sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca bildirilen sağlık tesislerine veya 123 ncü madde gereğince sözleşme yada protokol yapılmış sağlık tesislerine işyerinden alacakları vizite kağıdı veya sağlık belgesi, sağlık karnesi ve kimliklerini belirleyecek bir belge ile başvururlar.
  İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN ANALIK SAĞLIK YARDIMLARINDAN FAYDALANMALARI
  Sigortalılık niteliği sona erenler; bu niteliğin sona erişinden itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa doğum tarihinden önceki 15 ay içinde 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş ise analık sağlık yardımlarından ve maktu para yardımlarından yararlanırlar.
  TOPLULUK SİGORTALARI
  506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmü gereğince, aynı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre sigortalı durumda bulunmayanların, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık sigortalarından birine, birkaçına veya hepsine toplu olarak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika yahut başka kuruluşlarla sözleşmeler yapılmaktadır.
  ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN GELİŞİM VE EĞİTİMİNE İLİŞKİN YARDIMLAR
  Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitimine ilişkin Yardımlarla ilgili 05.05.2006 tarihli, 3-262 sayılı genelgede açıklandığı üzere, 506 sayılı Kanunun Ek-37 nci maddesi uyarınca Kurumumuzca sigortalıların, kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özrü bulunan özürlü çocukları ile haksahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki özürlü çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin yardımlar yukarıda açıklanan madde hükümleri gereğince 1.6.2006 tarihine kadar Kurumumuzca bu tarihten itibaren de Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanmaya karşılanacağı hususu dikkate alınarak 01.06.2006 tarihinden itibaren sözkonusu gelişim ve eğitim yardımlarının Kurumumuzca ödenmemesi gerekmektedir
  HEKİMLERİN İŞYERİ SİGORTALILARINA KURUMUMUZ ADINA REÇETE YAZMA VE İKİ GÜNE KADAR İSTİRAHAT VERMESİ:
  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda devamlı olarak en az 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere iş yerlerindeki işçi sayısı ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre işverenin hekim bulundurması zorunlu kılınmıştır.
  Diğer taraftan,işverenin talebi halinde hekimlere, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin temini ile işyerlerindeki iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi ve sağlık tesislerinin poliklinik yükünün azaltılması bakımından Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınabilmektedir.
  Hekimlerin, işyeri sigortalılarına Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisinin hangi esaslara göre talep edileceği ve yetki tanınacağı hususları 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı genelge ile düzenlenmiştir.
  Öte yandan, Türkiye genelinde bu güne kadar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmakta olan, hekimlere işyeri sigortalılarına Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınması işlemlerinin bilgisayar ortamında takibi için “Hekim Yetkilendirme Sistemi” programı yapılarak işletime açılmış ve konuyla ilgili yapılacak işlemler 19.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelge ile tüm Müdürlüklerimize duyurulmuştur.
  05.03.2007 tarihinden itibaren, hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi işlemleri yukarıda belirtilen genelge esasları doğrultusunda istenecek bilgi ve belgelerin kontrolü sonunda Ankara,İstanbul,İzmir illerinde Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince, diğer illerde ise Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince bu program üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.
  SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER
  İSTENİLEN BELGELER
  1.Çalışan Sigortalı için:
  a) Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi,
  b) Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
  c) Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
  2.Sigortalının Eşi ve Çocukları
  Sigortalının Eşi için:
  a) Eşinin Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
  b) Eşinin renkli vesikalık bir fotoğrafı,
  c) Sigortalının halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
  d) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan gelir veya aylık almayan eş için beyan taahhüt belgesi,
  Sigortalının Çocukları için:
  a) Çocuklarının nüfus Hüviyet Cüzdanlarının fotokopileri, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri
  farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)
  b) 7 yaşını geçmiş çocuklarının yeni çekilmiş renkli vesikalık birer fotoğrafı,
  c) Sigortalının halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
  d) 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını,yüksek öğrenim yapıyorsa
  25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair ilgili öğrenim dönemine ait vize edilmiş veya ilgili öğrenim dönemi için verilmiş öğrenci kimlik belgesi yada ilgili kurum tarafından verilmiş öğrenci belgesi,
  e) Çalışamayacak durumda malul erkek çocuklar için, durumlarını gösterir tam teşekküllü Devlet Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporu,
  f) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları için beyan ve taahhüt belgesi,
  3. Sigortalının Anne ve Babası İçin:
  a) Nüfus Hüviyet Cüzdanları Fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)
  b) Beyan ve taahhüt belgesi,
  c) Anne ve babanın yeni çekilmiş vesikalık renkli birer fotoğrafı
  d) Sigortalıya ait, 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
  4.Kurumdan Gelir ve Aylık Almakta Olan Sigortalılar ile Eş-Çocukları, Ana ve Babası ve Hak Sahibi Olarak Gelir ve Aylık Alanlar;
  Kurumdan Gelir veya Aylık Alanlar ile Hak Sahipleri için:
  a) Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge”,
  b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,
  c) Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
  Kurumdan Gelir veya Aylık Alanların Eşi için:
  a) Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge”,
  b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
  c) Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
  d) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan gelir veya aylık almayan eş için beyan taahhüt belgesi,
  Kurumdan Gelir veya Aylık Alanların Çocukları için:
  a) Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel belge”,
  b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise
  vukuatlı nüfus kayıt örneği)
  c) 7 yaşını geçmiş çocuklarının birer adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafı,
  d) 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa
  25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair ilgili öğrenim dönemine ait vize edilmiş veya ilgili öğrenim dönemi için verilmiş öğrenci kimlik belgesi yada ilgili kurum tarafından verilmiş öğrenci belgesi,
  e) Çalışamayacak durumda malul erkek çocuklar için, durumlarını gösterir tam teşekküllü Devlet Hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporu,
  f) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları için beyan ve taahhüt belgesi,
  Kurumdan Gelir veya Aylık Alanların anne ve babası için:
  a) Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel belge”,
  b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopileri, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise
  vukuatlı nüfus kayıt örneği)
  c) Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
  d) Beyan ve Taahhüt Belgesi,


   
  gaye boz bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica