Soru İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında einstein tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  01.10.2012
  Sayın Hüseyin Bey,

  İşyeri çalışanlarınıza yaptırmayı planladığınız İş Güvenliği Uzmanı ve ile ilgili fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


  Yapılacak İşlemler
  Fiyat
  Açıklama  İş Güvenliği Uzmanı(C sınıfı)
  4.600
  ( 80-100 Kişilik iş yeriniz için)
  Çok TEHLİKELİ Yasal zorunluluk aylık (Tam zamanlı)
  İş Güvenliği Uzmanı (A sınıfı )
  5.800
  ( 80-100 Kişilik iş yeriniz için)
  Çok TEHLİKELİ Yasal zorunluluk aylık (Ayda 8Tam gün)


  Fiyatlara KDV dahil değildir.  28.09.2012
  Sayın Hüseyin Bey,

  İşyeri çalışanlarınıza yaptırmayı planladığınız İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimliği ile ilgili fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


  Yapılacak İşlemler
  Fiyat
  Açıklama  İş Güvenliği Uzmanı
  3.800.00
  ( 80-100 Kişilik iş yeriniz için)
  Çok TEHLİKELİ Yasal zorunluluk aylık 52 saat


  Fiyatlara KDV dahil değildir.
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ
  1. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesinin sağlanması için işverene tavsiyelerde bulunulması,
  2. Risk değerlendirmesinin yapılmasının sağlanması, gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması,
  3. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanmasının kontrol edilmesi,
  4. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapılması ve uygulamaların takip edilmesi, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması, periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yaptırılması, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanması,
  5. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması ve uygulanması,
  6. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi ve yıllık değerlendirme raporunun işyeri hekimi ile işbirliği yapılarak hazırlanması,
  7. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulamaların takibinin yapılması,
  8. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planının hazırlanması,
  9. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirimde bulunulması,
  10. Gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumun Bakanlığa rapor edilmesi,
  11.İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işin durdurulmasının sağlanması,
  12.Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapılması, gerekli bilgi ve belgelere ulaşılması ve çalışanlarla görüşülmesi,
  13.Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapılması,
  14.İş güvenliği uzmanı, bu İç Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmaması ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunulması, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerinin gizli tutulması,
  15.İşyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerin onaylı deftere yazılması ve işyeri hekimi ile beraber suretlerinin saklanması,

  İSG HİZMETLERİ:

  1. Sağlık Güvenlik Planı’nın Yapılması (yapı işlerinde)
  2. İSG Politikasının yazılması,
  3. İSG İlkeleri’nin Yazılması,
  4. İSG El Kitabı’nın Yazılması,
  5. İSG Organizasyonu’nun kurulması,
  6. İSG Prosedür ve Talimatlarının yazılması,
  7. İSG Formlarının hazırlanması,
  8. İSG İletişim Programı’nın Hazırlanması,
  9. İSG Panolarının belirlenmesi, hazırlatılması,
  10. Görev tanımlarının yazılması,
  11. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının düzenlenmesi ,
  12. İSG Hedeflerinin belirlenmesi,
  13. İSG Göstergelerinin hazırlanması,
  14. Alt yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasına danışmanlık yapılması,
  15. “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” ve hazırlanacak olan İSG İç Yönetmeliğinde belirtilen görevler kapsamında hizmet verilmesi,
  16. İş Kanunu, SGK Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerin (İSG mevzuatı) uygulanması
  17. Yapılan saha denetimlerinde görülen uygunsuzlukların Gözlem Formu ile raporlanması
  18. Acil kapatılması gereken uygunsuzluklar hakkında anında bilgi paylaşılması,
  19. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması
  20. İş yerinde görev yapan tüm alt işveren ve taşeron firmalar ile sürekli iletişimde bulunup İSG Yönetim Sistemi denetimlerinin yapılması,
  21. Alt işveren, taşeron ve tedarikçiler ile İSG koordinasyonu sağlanması,
  22. Risk Değerlendirmesi yapılması, risklerin kontrol altına alınması için önerilerde bulunulması, İSG Yönetim Programının oluşturulması,
  23. İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapılması, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak önerilerde bulunulması ve uygulamaların İSG Kontrol Formu ile takibinin yapılması,
  24. İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlanması, hazırlanan planların uygulanmasının sağlanması,
  25. risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarının hazırlaması ve gerekli tatbikatların yaptırılması,
  26. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılarak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi verilmesi,
  27. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması,
  28. İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapılarak düzeltici faaliyet planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması,
  29. İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirilmesi, bu yöntemlerle ilgili çalışanların bilgilendirilmesi, her incelemeden sonra inceleme formlarının doldurulması ve gereği için işyerine bildirerek sonuçlarının takip edilmesi, formların değerlendirmesi ve izlenmesi amacıyla muhafazasının sağlanması
  30. İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapılması, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için İşverene rapor verilmesi,
  31. Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçilmesi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve öneriler hakkında İşverene rapor verilmesi,
  32. İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda İşverene ve İSG kuruluna önerilerde bulunulması,
  33. İSG Kurulunda Genel Sekreter Unvanı ile görev yapılması,
  34. İş kazası analizlerinde yer alınması ve liderlik yapılması,
  35. İşyerinde hijyen/ergonomi vb. kontrollerinde bulunulması,

  İSG konularında yüklenicilerin alt işveren, taşeron, tedarikçilerin İSG Mevzuata uygun olarak çalışmalarının izlenmesi ve denetiminin yapılması,

  ÇALIŞMA SÜRESİ/AY
  ÜCRETTL/AY
  + KDV
  A SINIFI
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
  (80 Kişi)
  Çok Tehlikeli​
  50 SAAT / AY​
  5 GÜN​
  5000​
  C SINIFI
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
  (67 Kişi)
  Çok Tehlikeli​
  TAM SÜRELİ​
  4500​


  -Ödeme fatura kesiminden itibaren 1 haftadır.
  - Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


   
  mikrop ve ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 2. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  DEĞERLİ ARKADAŞLAR YUKARIDAKİ FİYATLAR PİYASADA HİZMET VEREN BAZI OSGB'LERDEN ALINMIŞ FİYATLAR. SİZDE ANLAŞMA YAPARKEN BU FİYATLARI DİKKATE ALIN.

   
  Abdullah BAŞKIR, duygutoprak, Guzin ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. chemist

  chemist TÜİSAG Üyesi

  Bizede B sınıfı uzman 40,5 saat için 3000+kdv teklifi geldi

     

   
  duygutoprak ve ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 4. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  hüseyin dikkat edelimde karşıdaki ahlaksız biri olursa ne yapacaksın.sesini çıkartmadan çalışacaksın.ilk fırsatta kaçacaksın.işe başlarken patron her çalıştığımız şantiyede servis var onları kullanırsın dedi.işe başladım, servis yok.300 tl yol parası verdim.şimdi bana kalkmış ben sana yol parası vermem diyor.çocuğuna para verir gibi al şunuda sus diyor.böyle ahlaksız olunca insan sinir küpü oluyor.

   
 5. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Hüseyin bey paylaştığınız bu bilgiler gerçekten çok önemli. Forumda gelişi güzel yazılmış olan ve insanların fikir yürüttüğü bir konuyu böylece aldığınız teklifleri sunarak somutlaştırıyorsunuz. Artık bunun üzerine daha düşük ücretlerden bahsetmek anlamsızlaşıyor. Piyasada dönen değerlerin ortaya çıkması lazım. Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim.

  Bu konuda bilgisi olan arkadaşların forumda teklifin alındığı ve verildiği şirketi belirtmeden bizimle paylaşmasını rica ederim...

     

   
  duygutoprak bu yazıya teşekkür etti.
 6. semih_serin

  semih_serin TÜİSAG Üyesi

  tamamen katılıyorum...Danışmanlık firmaları inşaat firmalarından 6000- 8000 tl arasında danışmanlık sözleşmesi yapıyorlar ve de danışmanlık firmalarıda tam zamanlı isg mühendisi yada c sınıfı uzmanı 1500 - 2250 tl ile bu firmalara gönderiyorlar..... ( benim anlamadığım inşaat yada başka firmalar danışmanlık firmalarına 5000 - 8000 tl arasında ödeme yaparken gözlerine batmıyor da Sertifikalı bir uzman arkadaş 2500-3000 tl maaş isteyince göze batıyor......anlayabilmiş değilim )

   
  duygutoprak ve deryayran bu yazıya teşekkür etti.
 7. bonuuus

  bonuuus TÜİSAG Üyesi

  az önce iş görüşmesinden geldim şantiyede durcaz dağın başında tecrübesizlere 1750 2200 tl veriyoruz dediler yani piyasa bu genelde arkadaşlar c sınıfı için kursta söylemişlerdi 3000 den aşaı kabul etmeyin falan diye heyecanlanmıştık sonra bi baktık öyle bi dünya yokmuş yani 3000 de az para değil kimse kimsye kolay para vermiyo ama kandırıldık yani 2000 tl nerde 3000 nerde bazılarına 1500 teklif ediyolar adamda çaresiz kabul ediyo yani sonuç bu tecrübesiz bi iş güv uzmanı 2000 civarı maaş alıyo napalım
   
  duygutoprak bu yazıya teşekkür etti.
 8. oxfrt

  oxfrt TÜİSAG Üyesi

  350 çalışanlı tehlikeli iş yerimize OSGB'den uzman teklifi istedik. gelen fiyat: 700 + kdv...   
 9. Soydan

  Soydan TÜİSAG Üyesi

  Ayakbastı parasıdır bu :)))

     

   
  duygutoprak bu yazıya teşekkür etti.
 10. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşım doğru rakam verdiğinden emin misin ? yoksa gırgır mı geçiyorsun...

  Yeni yönetmelik taslağına göre 350 * 15 dk = 5250 dk = 87,5 saat yani 2 Hafta için 700 TL

  Bu hesapla benzer bir iş daha buldu diyelim... 700 * 2 = 1400 TL/Ay kazanacak

  Aldığı bu para üzerinden brüt düşünerek ( çünkü çalışanının vergisini de verecek ) iş güvenliği uzmanına aylık net ne verecek ? kendisine ne kalacak ?   
  duygutoprak bu yazıya teşekkür etti.
 11. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi


  700 tl değil 1700 2700 olsa gerek o fiyat . Eğer doğruysa hiç riske girmedem basın imzayı.   
  duygutoprak ve ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 12. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi


  Tecrübesizlik+işin riskini bilmeme+ işverenin pintiliği+ işverenin daha önce ciddi bir kaza yaşamaması= 2000 tl

  Kimse tecrübesi olmayan, bilmediği, güvenemediği, referansı sağlam olmadığı sürece 3000 vermek istemez. ama yukarıda yazdığım işverenin daha önce ciddi bir kaza yaşamaması tecrübesini yaşarsa değerimiz daha iyi anlaşılacak. Bu konuda devlette baskı kurup denetimlerde cezaları yağdırırsa görün o zaman ne değerli olucaz.

   
  ASİL ve mikrop bu yazıya teşekkür etti.
 13. mustafademir2002

  mustafademir2002 TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar arkadaşlar elimdeki bir firmanın işleri için işkur il müdürlüğüne gittiğimde müdür beyle oturup sohbet etme fırsatı buldum. Burada denetimler için konuştuğumda gerekli olan yaptırımların tavizsiz uygulanması ve gereken denetimlerin yapılması için bakanlıktan kendilerine bilgi geldiğini söyledi. Bunun için hiç dert etmeyin bırakın isteyenler sizinle alaycı, işe yaramaz gözlerle bakarak bir para teklif etsin. Bugüne kadar bu tip yerlerin işlerini almadım ve almakta nasip olmasın ama yılbaşından sonra gerekli yaptırımlar için çalışmalar başlayacak. Bu arada iş yaptığınız firmalarda mesleki eğitimi olmayan kişiler üzerine yoğunlaşın yakın bir zamanda bunlar içinde denetimler başlayacak.
   
  FUALME bu yazıya teşekkür etti.
 14. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Bakanlığın cezaları nasıl keseceği de muamma...

  Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü KIZILOT ' un yazdığına göre;

  İlk tespitte iş güvenliği uzmanı çalıştırmadığı için 5 bin TL ceza kesilen ve 1 yıl süre ile istihdam etmemiş olan ( herhalde ikinci tespit oluyor ) iş veren 5 * 12 = 60 bin TL idari para cezası alacak...

  Bakanlık ilk tespite 3 yıl sonra giderse ( kanunun devreye gireceği yılbaşından sonra ) iş veren bu geçen süre için ceza vermeyecek gibi bir şey oluyor. Sonrasında da herhalde cezanın devamı gelmesin diye 1 yıl adam bulmadan vakit geçirmez...

  Bu durumda cezaların hiç bir caydırıcılığı kalmaz... bakanlığın bütün iş yerlerini gezerek ilk tespitleri yapabilme durumu var ?

   
 15. oxfrt

  oxfrt TÜİSAG Üyesi

  hayır, rakam doğru. yine tehlikeli sınıfta yaklaşık 250 çalışanlı bir fabrikamız var, bir de 80 çalışanlı fabrikamız var. fiyat tablosu şu şekildeydi;
  350 kişi için 700 tl
  250 kişi için 700 tl
  80 kişi için 400 tl
  biz sadece 80 kişi olan teklifi değerlendirdik ve kabul ettik. diğer iki işletme yan yana olduğu için onlara ben bakıyorum. 80 kişilik işletmeye ayda 400 liraya OSGB bakıyor. ama OSGB bu teklifi verirken dedi ki sizin ilk yardım eğitiminizi de biz verelim, hekiminizi de biz verelim, portör muayenelerinizi de biz yaptıralım.. isg uzmanını da ucuz verip şirinlik yapıyor. olan isg uzmanı piyasasına oluyor tabi.. şimdi adam 1400 lira teklif vermiş oldu benim baktığım işletmelere. ben patrondan isg hizmeti bedeli için 2500 lira istesem bana ağzıyla gülmez..   
 16. Onur ATALAY

  Onur ATALAY TÜİSAG Üyesi

  aslında bakanlığın tek tek denetlemesine gerek yok zaten iş güvenliği uzmanı çalıştırdığınız zaman bunu bildiriyorsunuz. bakanlığın elinde kimin çalıştırıp çalıştırmadığı belli bilgisayar başından firmalara ceza kesilebilir bunun çok zor olduğunu da düşünmüyorum.

   
  mariana ve diker bu yazıya teşekkür etti.
 17. mikrop

  mikrop TÜİSAG Üyesi

  Bizzat OSGB'nin tehlikeli sınıfta bulunan bazı yerler ile yapılmış sözleşmelerini gördüm..Aylık 2.500 -2.400- 2.100 ne alabildiyse artık.Aylık 2 milyardan aşşağı imza yoktu...Çalışan personel sayısına dikkat etmedim..

   
 18. Onur ATALAY

  Onur ATALAY TÜİSAG Üyesi

  OSGB nin 2500 tl ye anlaştığı bir yerde siz bireysel tam zamanlı ve sigorta girişinizi de 2500 tlden yaptığında işveren elinize 1800 tl civarı bir para geçeceğini unutmayın.Yani OSGB'nin verdiği fiyatları baz alırken dikkat etmekte fayda ayrıca birde maliyetler aynıysa işveren için ki (şunu da unutmayalım bütün işverenler çıkan paranın ne şekilde çıktığını iyi bilir) OSGB den hizmet almak daha mantıklıdır. fiyat teklif ederken bu noktalara da dikkat etmek gerekir.

   
  mikrop bu yazıya teşekkür etti.
 19. cemoo

  cemoo TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar burada düşük fiyat yazanlar OSGB şirketlerinin sahipleri.çünki amaçları bizleri düşük fiyata çalıştırmaktır.aklı sıra buraya düşük fiyat yazacaklar bizlerde ya iş güvenlik uzmanının çalışma ücreti bu kadar diyecez ve OSGB ler çok düşük fiyata bizleri çalıştıracaklar.arkadaşlar bir isg uzmanı nereye giderse gitsin yeni işe başlayan bir arkadaşımız için 2500-ile 3000 tl arasında maaşa çalıştırıyorlar bizi.KESİNLİKLE 2500 VE 3000 AŞAĞISINDA İSTEMEYİN zaten işg uzmanına ihtiyacı olan biri bu parayı verir...

   
  isgerkann, mikrop, beyoglu33 ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 20. oxfrt

  oxfrt TÜİSAG Üyesi

  OSGB sahibi değilim. iş güvenliği uzmanıyım. mesajımda da belirttim, patronumun iki fabrikasına da ben hizmet veriyorum.
  ortada bu kadar işsiz Fen Edebiyat - TEF mezunu varken bu iş mutlaka böyle olur.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica