İş Güvenliği İle İlgili Sıkça Sorular ve Cevapları (Topluca)

Konu, 'İş Kazaları Hakkında' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  1. İş Kanunu Kimlere Uygulanır?
  İş Kanunu istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

  2. İşçi Kime Denir?
  Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.

  3. İşçi Sayılmanın Şartları Nelerdir?
  Bir kişinin işçi sayılabilmesi için; İş Kanununa tabi bir işyerinde çalışması, ücret karşılığında çalışması, İş ilişkisinin işverenle yaptığı iş sözleşmesine dayanması,gerekir. Kişinin işçi sayılabilmesi için o kimsenin işverene ait işyerinde çalışması şart değildir. Kişinin işçi sayılabilmesi için iş organizasyonuna bağlı biçimde evde çalışma halinde de işçi niteliği kazanılmış olur. Aile üyeleri arasında çalışmada çalışma şekli, aile içi yardımı aşar ise işçi niteliği oluşur.

  4. İşveren Kime Denir?
  Bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

  5. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum ve Kuruluşlar Nedir?
  Tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş deyince anlaşılması gereken ve ilk akla gelecek olan kamu kuruluşları ile adi ortaklıklardır.

  6. Taşeron (Alt İşveren) Kime Denir?
  Asıl işverenden iş alan ve kendi işçileriyle bunu yerine getirmeyi üstlenen kişiye taşeron (alt işveren) adı verilir.

  7. Hangi İşler Taşerona Verilemez?
  İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek taşerona (alt işverenlere) verilemez.

  8. Taşeron Asıl İşveren İşçilerini çalıştırabilir mi?
  Taşeron (Alt işveren) asıl işverenin işçilerini işe alarak çalıştırmaya devam edemez.İşyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.

  9. Taşeron Asıl İşveren İşçilerini çalıştırırsa Ne Olur?
  Alt işveren,asıl işverenin işçilerini işe alarak çalıştırmaya devam eder ve/veya asıl işveren işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurar ise asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

  10. çSGB Bölge Müdürlüklerine Bildirimde Bulunmamanın Cezası Nedir?
  çSGB Bölge Müdürlüklerine bildirimde bulunulmaz ise işyerinde çalıştırılan işçi sayısına bağlı olarak her işçi için 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 83 YTL idari para cezası uygulanır. örneğin işyerinde 10 işçi çalıştırılıyor ise 10 X 83 = 830 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

  11. Ek-1 İşçi Bildirimi Nedir?
  İşverenler, işe aldığı işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. örneğin; Ankara ilinde faaliyet gösteren...unvanlı işyerine 2007 Mayıs ayının 4,11,18,25 ve 31’inci günleri işçi alınmıştır.Alınan işçi sayısı toplam 18’dir. İşverenlik,takip eden Haziran ayının 15’ine kadar Ek-1 İşçi Bildirimini çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA) bildirmek zorundadır.

  12. Ek-2 İşçi Bildirimi Nedir?
  İşverenler, iş sözleşmeleri sona eren işçileri (İşten çıkma-çıkarılma nedeni önem arz etmez), izleyen ayın 15’ine kadar çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. örneğin; İstanbul ilinde faaliyet gösteren...unvanlı işyerine 2007 Mayıs ayının 4,11,18,25 ve 31’inci günleri olmak üzere toplam 18 işçinin iş sözleşmesi son bulmuştur.İşverenlik, takip eden Haziran ayının 15’ine kadar Ek-2 İşçi Bildirimini çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA) bildirmek zorundadır.

  13. Ek-1 ve Ek-2 İşçi Bildirimlerini Süresinde Vermemenin Cezası Nedir?
  A işvereni 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arasında işe alınan ve/veya iş sözleşmesi son bulan 10 işçiyi süresi içinde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmeyerek 2821 sayılı Kanunu’nun 62.maddesine muhalefet etmiştir.İşverenliğe aynı kanunun 59/I.maddesi gereği kanaatimce 112,50 x10= 1.125 YTL para cezası uygulanacaktır. 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5. maddesi (ağır para cezaları adli para cezalarına dönüştürülmüş, adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzelli milyon, üst sınırı yüzmilyar TL. olarak alınmıştır) uygulamasına göre ise 450 x 10= 4.500 YTL para cezası uygulanacaktır.

  14. İşyeri Devri İşçiye İş Sözleşmesini Fesih Hakkı Verir mi?
  Kural olarak işyerinin devri iş sözleşmelerinin feshi için haklı neden değildir. Diğer bir ifadeyle yalnızca devire dayanarak ne işçi ne de işveren iş sözleşmesini feshedemez. Devreden veya devralan işverenin; ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları saklıdır. İşveren ve işçilerin haklı nedenlere dayanarak iş sözleşmelerini feshetme hakları her zaman vardır. örneğin;İşçinin “Ben eski işveren ile sözleşme yapmıştım, yeni işverenle çalışmak istemiyorum. Bu nedenle iş sözleşmemi feshediyorum ve kıdem tazminatımı istiyorum” deme hakkı yoktur.

  15. İş Sözleşmesi Hangi Durumda Yazılı Yapılır?
  Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

  16. Yazılı Sözleşme Yapılmadı. İşçiye Bir Belge Verilecek mi?
  İş Kanunu ile getirilen düzenlemelerden biride yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işverence işçilere belge verme zorunluluğudur.Aynı düzenleme (mülga)1475 sayılı İş Kanunu’nda da mevcuttu ancak işveren işçinin isteği üzerine belge vermekle yükümlüydü.4857 sayılı İş Kanunu ise işçi isteğine bağlı kalmaksızın işveren tarafından işçiye,iki ay içinde yazılı belge verme zorunluluğunu getirmiştir.

  17. Yazılı Sözleşme Yapılmadı. İşçiye Yazılı Bir Belgede Verilmedi. Cezası Var mı?
  En geç iki ay içinde işçilere genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 83 YTL idari para cezası uygulanır.İdari para cezası her bir işçi için uygulanacaktır. örneğin; 100 işçinin çalıştığı işyerinde yasa hükmüne uymamanın cezası 100x83 = 8.300 YTL olacaktır.

  18. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?
  Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

  19. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Sürekli Düzenlenebilir mi?
  Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

  20. Kısmi Süreli çalışan İşçiye ücreti Ne Şekilde ödenir?
  Kısmi süreli çalışan işçilere ödenecek ücret yasal asgari ücretin altında olamaz.Aylık asgari ücretin 30 güne bölünmesiyle günlük asgari ücret,günlük asgari ücretin 7,5 saat olan normal günlük çalışma süresine bölünmesiyle de saatlik asgari ücret hesaplanır.

  21. Kısmi Süreli çalışan İşçinin Sigorta Gün Sayısı Ne Şekilde Hesaplanır?
  Kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin (saat) 7,5 ‘a bölünmesiyle,ayda kaç gün sigortalı olacağı hesaplanır. 7,5 saatin altındaki çalışmalarda 1 güne tamamlanır. Kısmi süreli çalışan personelin aylık sigortalılık süresi Aylık çalışma Gün Sayısı = Ay İçinde çalışma Saati / 7,5 formüle ile bulunur. örneğin; Ay içinde toplam 60 saat çalışan bir sigortalının SSK’na bildirilecek gün sayısı formüle edersek :60 :7,5= 8 gün olarak hesaplanır.

  22. Kısmi Süreli çalışan İşçinin Yıllık İzni Ne Şekilde Hesaplanır?
  Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır. örneğin; Bir işyerinde haftada 2 gün 3 saatten toplam 6 saat çalışan bir işçiye 14 günlük yıllık ücretli izin karşılığında 12 saatlik ücret ödenecektir.İşçi eğer işyerinde çalışmış olsa idi 14 gün içinde 12 saat çalışmış ve ücretini almış olacak idi.Burada işçinin bir hak kaybı yoktur.

  23. çağrı üzerine çalışma Nedir?
  ülkemizde fazla uygulaması olmayan çalışma şeklidir.özellikle otel, lokanta ve eğlence iş kolunda yaygınlaşmaktadır. Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme borcunun yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisine çağrı üzerine çalışma denir.

  24. İş Sözleşmelerinde Deneme Süresi Belirtilmeli midir?
  İş sözleşmesinde taraflar (işçi-işveren) deneme süresi belirleyip-belirlememekte serbesttir. İş Kanunu taraflara böyle bir zorunluluk getirmiş değildir.

  25. Deneme Süresinin Faydası Nedir?
  Deneme süresi içinde taraflar (işçi-işveren) iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.

  26. Deneme Süresi Uygulaması Sosyal Sigortalar Kanununda da Var mıdır?
  Sosyal Sigortalar Kanununda “Deneme Süresi” uygulaması yoktur. 506 sayılı Kanunun 6.maddesi gereği; çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla, kendiliğinden sigortalı olurlar.Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar.Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz.

  27. Deneme Süresi İşçinin Kıdeminden Sayılır mı?
  Deneme süresi işçinin işyerindeki kıdeminden sayılır. Deneme süresi ile çalışan işçinin çalışma yaşamından doğan bütün hakları çalışmaya başladığı ilk günden itibaren işlemeye başlar.

  28. İhbar Tazminatı Nedir?
  İş Kanunu’nun 17.maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde bildirme şartına uymayan taraf aynı maddede gösterilen sürelere ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminata çalışanlar arasında “İhbar” tazminatı denir.

  29. İşveren İşçiden İhbar Tazminatı Alabilir mi?
  İş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri (ihbar süreleri) işveren için geçerli olduğu gibi, işçi bakımından da geçerlidir. İşçi önceden haber vermeden işini terk ederse,çalışma süresine göre değişen miktarda ihbar tazminatını işverene ödemek zorunda kalır.

  30. İhbar Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nedir?
  İhbar tazminat davaları 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Borçlar Kanunu’nun, 125.maddesine göre işçi işten çıkarıldıktan sonra 10 yıl içinde mahkemeye başvurmalıdır.

  31. İstifa Eden İşçiye İhbar Tazminatı ödenir mi?
  İstifa eden işçi ihbar tazminatından yararlanamaz. 32. Askere Giden İşçiye İhbar Tazminatı ödenir mi? Askere giden işçi ihbar tazminatından yararlanamaz.

  33. ölen İşçinin Mirasçılarına İhbar Tazminatı ödenir mi?
  çalışırken her ne sebeple olursa olsun ölen işçinin kanuni varisleri,ihbar tazminatından yararlanamaz.

  34. İş Güvencesi Hükümlerinden Kimler Yararlanabilir?
  Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, En az altı aylık kıdemi olan, Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler yararlanır.

  35. İş Güvencesi Hükümlerinden Kimler Yararlanamaz?
  Belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilenler Kanunun getirdiği güvence hükümlerinden kural olarak yararlanamazlar. Otuzdan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanlar iş güvencesi hükümlerinin uygulama alanı dışındadır. İşyerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler, iş güvencesi hükümlerin uygulama alanı dışındadır. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri uygulama alanı dışındadır.

  36. İş Güvencesi Hükümleri Dışında Kalan İşçilerin Hakları Nelerdir?
  İşçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye İş Kanununda belirtilen bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.

  37. İşveren, çalışma Koşullarında Değişiklik Yapabilir mi?
  İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar yada işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

  38. çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedir?
  İşçinin ücret ve benzeri kazanılmış haklarına, İşçinin mesleğine(ustalığına) ve İşçinin konumuna (statüsü), zarar getiren değişiklikler kanaatimce esaslı değişiklik olarak yorumlanmalıdır.

  39. çalışma Koşullarında Değişikliğin Sınırı Nedir?
  İşçi ve işveren tarafından belirlenecek koşullar 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine aykırı olamayacaktır. İşçi-İşveren aralarında özgürce İş sözleşmesi yapabilme hakkına sahip olsalar bile, çalışma koşullarına ilişkin düzenlenecek hak ve borçlar, 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu tarafından düzenlenmiş hükümlere uygun olmak zorundadır.

  40. İşçinin, İş Sözleşmesini İhbar Süresini Beklemeksizin Sona Erdirebileceği Sağlık Sebepleri Nelerdir?
  İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olması, İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararına ve işçinin talebine rağmen iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaması.

  41. İşverenin İşçiye Sataşması Ne Anlam İfade Eder?
  Sataşma, fiili veya sözlü biçimde yapılan ve maddi manevi değerleri zedeleyen bir tutumdur.

  42. İşveren, İşçinin Alkole Düşkünlüğü Nedeniyle İş Sözleşmesini Sona Erdirebilir mi?
  İşveren işçinin iş sözleşmesini devamsızlık gerekçesiyle fesih ediyor ve devamsızlık gerekçesinin de hastalık ve sakatlık olduğunu kabul ediyor,bunu da işçinin kastından, derli toplu olmayan yaşantısından veya alkole düşkünlüğünden kaynaklandığını iddia ediyorsa, doğal olarak işverenin iddiasını şahit ve/veya belgeleri ile ispatlaması gerekir.

  43. İşçi Tarafından İşyeri Hakkında Asılsız İsnatlarda Bulunması İşverene İş Sözleşmesini Fesih Hakkı Verir mi?
  İşçi tarafından asılsız ihbar ve isnatlarda bulunulması işveren için haklı fesih nedenidir. İşçinin sadece işveren değil, işyeri ile ilgili hakarete yönelik söz ve isnatlarda bulunması da haklı fesih nedenidir. Yapılan ihbar ve isnatların asılsız olması yanında şeref ve haysiyet kırıcı niteliği olması da feshin haklı sayılabilmesi için şarttır.

  44. İşveren İşçiye İş Arama İzni Vermek Zorunda mıdır?
  İş sözleşmesi, ister işveren, isterse işçi tarafından bildirimli olarak feshedilmiş olsun, işveren işçiye iş arama iznini vermek zorundadır.

  45. çalışma Belgesi Verilmesi Zorunlu mudur?
  İşten ayrılan işçiye işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi zorunludur.

  46. İşçiye çalışma Belgesini Vermeyen İşverene Ceza Uygulanır mı?
  çalışma Belgesini işçiye vermeyen ve/veya çalışma Belgesine yanlış bilgi yazılan her bir işçi için işverenliği para cezası uygulanacaktır. Para cezası miktarı 01.01.2007-31.12.2007 döneminde her bir işçi için 83 YTL’ dır. örneğin;A işletmesinde 01.01.2007-01.07.2007 tarihine kadar 10 işçinin iş sözleşmesi sona ermiştir.İşçilere çalışma belgesi verilmemiştir.İşverenliğe 10 x 83 =830 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

  47. Toplu İşçi çıkarımı Nedir?
  İşyerinde çalışan işçi sayısı;20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, bir aylık süre içinde aynı tarihte veya tarihlerde işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

  48. Hangi Gerekçeler İle Toplu İşçi çıkarımı Yapılabilir?
  Ekonomik, teknolojik,yapısal ve benzeri ,işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarabilir.

  49. Toplu İşçi çıkarımında Kıstas Nedir?
  Toplu İşçi çıkarımı hükümleri 20 işçinin üzerinde çalışan tüm işyerlerine uygulanır.20 işçinin altında işçi çalıştıran işyerlerinde ise uygulanmaz.

  50. Toplu İşçi çıkarma Hükümlerine Aykırılık Halinde Uygulanacak Ceza Nedir?
  Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için para cezası uygulanacaktır. Para cezası miktarı 01.01.2007-31.12.2007 döneminde çıkarılan her bir işçi için 336 YTL ‘dır.

  51. 2007 Yılı İçin İşverenlerin Uymak Zorunda Oldukları özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Oranlar Nelerdir?
  Bakanlar Kurulunun kararına göre 01.01.2006 tarihinden itibaren ; 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ( fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranı % 6’dır. 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren işyerlerinde oranlar; kamu işyerlerinde özürlüler için %4, eski hükümlüler için %2 olarak; özel sektör işyerlerine özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör mağdurları için de %2 olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu 2007 yılı için yeni bir oran belirlemediğinden açıklanan oranlar geçerlidir.

  52. özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İstihdamı Hükümlerine Aykırılık Halinde Cezai Yaptırım Nedir?
  çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için para cezası uygulanacaktır.Para cezası miktarı 01.01.2007-31.12.2007 döneminde her bir işçi için 1.266 YTL’ dır. çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için para cezası uygulanacaktır. Para cezası miktarı 01.01.2007-31.12.2007 döneminde her bir işçi için 1.266 YTL’ dır. çalıştırılmayan her terör mağduru ve çalıştırılmayan her ay için para cezası uygulanacaktır.Para cezası miktarı 01.01.2007-30.06.2007 döneminde her bir işçi için 5.625 YTL’ dır.Ceza miktarı yasal asgari ücretin 10 katıdır (562,5 x 10=5.625).Para cezası miktarı 01.07.2007-31.12.2007 döneminde her bir işçi için 5.850 YTL’ dır.Ceza miktarı yasal asgari ücretin 10 katıdır (585 x 10=5.850).

  53. ücret Yabancı Para Olarak ödenebilir mi?
  ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.

  54. ücret Ne Zaman ödenir?
  ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

  55. Prim Nedir?
  Prim kendi başına veya ekip içinde olağan koşullarda beklenenin üzerinde çaba göstererek veya sahip olduğu nitelikler dolayısı ile başarılı bir biçimde yapmış olduğu işin ödüllendirilmesi amacıyla işçiye ödenen bir ücrettir.

  56. İkramiye Nedir?
  Asıl ücrete ek olarak verilen özel bir ücrettir. Bu tür ücrette işverenin üretilen işten duyduğu memnuniyet ve işçiyi ödüllendirmek amacı vardır.Bu yönü ile prime benzerlik gösterir.Ancak ikramiye daha çok yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş yıldönümü, evlenme ve doğum günü gibi olaylara bağımlı olarak verilen ek bir ücrettir.Burada işçinin kişisel başarısından çok belirli nesnel olaylar ölçü alınmaktadır.

  57. ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Nedir?
  ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

  58. ücreti ödenmeyen İşçi Ne Yapabilir?
  ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

  59. İşçi ücretini ödemeyen İşveren İçin Uygulanacak Ceza Nedir?
  ücret ile kanundan ve toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için idari para cezası uygulanır. 01.01.2007-31.12.2007 dönemi için uygulanacak idari para cezası miktarı 167 YTL’dir. örneğin; A işletmesinde 30 işçi çalışmaktadır.A işletmesi 30 işçinin 2007 Mart-Nisan ücretlerini kasten ödememiştir.A işletmesine 30 x 167 x 2= 10.020 YTL idari para cezası uygulanacaktır. örneğin:A işletmesinde 30 işçi çalışmaktadır.A işletmesi 30 işçinin 2007 Mart-Nisan-Mayıs ayı ücretlerini kasten %50 eksik ödemiştir.A işletmesine 30 x 167 x 3= 15.030 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

  60. Gününde ödenmeyen ücretler İçin Faiz Uygulanır mı?
  Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı belirlenirken, bu oranı uygulayan bankanın devlet veya özel bankası olması sonucu etkilemez.

  61. İşçi ücreti Haczedilebilir mi?
  İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası başkasına devir ve temlik olunamaz. Borçlar Kanununa göre işçi ücretlerinin işçi ve ailesi için zorunlu olan kısmı işçinin onayı olmaksızın takas ve mahsup edilmez. Zararın doğumunda işçinin kastının bulunması halinde bu sınırlama ortadan kalkar.

  62. ücret Hesap Pusulası Verilmesi Zorunlu mudur?
  İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

  63. ücret Hesap Pusulasını İşçilerin İmzalaması Şart mıdır?
  ödenen ücretin belgelendirilmesi ve ihtilaf halinde ücretin ödendiğinin kanıtı işverene düşmektedir. İmza bir ispat aracıdır. İş Kanunu ise; İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Yasal düzenlemede ücret hesap pusulasının işçi tarafından da imzalanacağına yönelik bir hüküm de yoktur. ücret hesap pusulasının işveren ve/veya vekili tarafından imzalanması,yada işyerinin özel işaretini taşıması yeterlidir.

  64. ücret Hesap Pusulasının Verilmemesi Halinde Uygulanacak Ceza Nedir?
  ücret hesap pusulasını işçilere vermeyen işveren hakkında para cezası uygulanacaktır. Para cezası miktarı 01.01.2007-31.12.2007 döneminde 336 YTL’ dır.

  65. ücret Hesap Pusulasını İşçilere İmzalatmadan Veren İşveren Hakkında Ceza Uygulanır mı?
  Yasal düzenleme doğrultusunda tanzim edilen ücret hesap pusulasını işçilere imzalatmadan veren işverenlik hakkında cezai bir işlem kanaatimce uygulanamaz. çünkü İş Kanunu’nun 102/b maddesi ,ücret hesap pusulasının düzenli olarak işçilere verilmemesi halinde yaptırımı öngörmüştür.

  66. İşveren İşçiye ücret Kesme Cezası Verebilir mi?
  İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dahilinde işçiye ücret kesme cezası verebilir. Bunların dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

  67. Asgari ücret Nedir?
  Asgari ücret,işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. 68. Asgari ücreti Kim Belirler? Asgari ücret çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Asgari ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenir.

  69. Haftalık çalışma Süresi Kaç Saattir?
  Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 70. Fazla Sürelerde çalışma Nedir? Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder.

  71. Fazla çalışma Ve/Veya Sürelerde çalışma İçin İşçinin Onayı Her Yıl Alınır mı?
  Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır.

  72. Fazla çalışmada Sınır Var mıdır?
  Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

  73. Fazla çalışma ücreti Ne Şekilde ödenir?
  Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

  74. Kimler Fazla çalışma Yapamaz?
  18 yaşını doldurmamış işçiler, 15 yaşını tamamlamamış çocukların çalışma saatleri günlük 7 haftalık 35 saatten, 15 yaşını tamamlamış çocukların çalışma saatleri günlük 8 haftalık 40 saatten fazla olamaz. Dolayısıyla 18 yaşını doldurmamış işçilerin ( çocuk işçilerin) fazla çalışma yapması mümkün değildir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler, Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler, Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.

  75. İşçiye Serbest Zaman Nasıl Kullandırılır?
  Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

  76. Bir Yıl İçinde Kaç Gün Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü Vardır?
  Bir takvim yılı içerisinde 13.5 gün Ulusal Bayram ve genel tatil günü vardır.

  77. Genel Tatil ücreti Nedir?
  Ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde işçilere, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir ve/veya tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.Bu ücrete genel tatil ücreti denir.

  78. İşveren, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde çalışan İşçilerine Zamlı ücret ödemek Yerine İzin Kullandırabilir mi?
  Uygulamada sık karşılaşılan sorulardan biridir. İşçilerin Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp müteakip gün ve/veya başka bir gün izin kullanarak ücretlerinin zamlı olarak ödenmemesi mümkün değildir. Bu tür uygulamalar Kanuna aykırıdır. Kanun koyucu Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçileri ödüllendirmek için ek bir ödeme öngörmüştür.

  79. İşçi Hafta Tatiline Nasıl Hak Kazanır?
  İşçiler, iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) iznine hak kazanır.

  80 İşveren, İşçinin Hafta Tatili İznini Pazar Günü Kullandırmak Zorunda mıdır? İş Kanununa göre zorunda değildir.
  Haftanın yedi günü çalışan işyerlerinde şartların oluşması kaydıyla işçiler haftanın herhangi bir günü, örneğin; Pazartesi veya Perşembe günü hafta tatili iznini kullanabilir.

  81. Yıllık İzin Süreleri Nelerdir?
  İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,az olamaz. Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

  82. İşveren Tarafından Yıllık İzin Bölünebilir mi?
  Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

  83. İşçiye Kullandırılan Diğer İzinler Yıllık İzinden Mahsup Edilebilir mi?
  İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

  84. Hafta Tatili, Bayram Günleri Yıllık İzin Sürelerine Dahil midir?
  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Yıllık izin iş günü olarak kullandırılır.Diğer bir ifadeyle kullandırılan izinlere hafta tatili ve genel tatil günleri dahil değildir ayrıca ilave edilir. örneğin; Bay (A) 20 Ağustos 2007 tarihinden itibaren 14 gün izin kullanacaktır.İzin kullanacağı süreye iki gün hafta tatili bir gün bayram tatili (30 Ağustos) olmak üzere 3 gün ilave edilecektir. Bay (A) 17 gün izin kullanacak,06.09.2007 günü işe başlayacaktır.

  85. Günlük çalışma Süresi Azami Kaç saattir?
  Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

  86. Denkleştirme çalışma Nedir?
  Denkleştirme, bir çok haftadan oluşan bir zaman diliminde işçinin ortalama haftalık çalışma süresini aşmayacak biçimde uygulanan bir esnek çalışma yöntemidir. 87. Telafi çalışma Nedir? Telafi çalışması, çalışma sürelerinde esnekliği ifade eder. Telafi çalışması ;İşçinin,izinli sayıldığı iki tatil günü arasındaki gün veya izin alarak çalışmadığı günlere ait çalışma süresini uygun ve belli bir zamanda o süre kadar çalışılarak gidermesidir.

  88. Kısa çalışma Nedir?
  Kısa çalışma,en az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanmasıdır.

  89. Ara Dinlenmesi çalışma Süresinden Sayılır mı?
  Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

  90. Gece çalışması Nedir?
  çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.Bu süre zarfında yapılan çalışmaya gece çalışması denir.

  91. çocuk İşçi Kime Denir?
  14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiye çocuk işçi denir.

  92. Yer Altı veya Su Altındaki İşlerde çalıştırılamayacak İşçiler Kimlerdir?
  Onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların; Maden ocakları, Kablo döşemesi, Kanalizasyon, Tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalıştırılması yasaktır. Yer ve su altında özürlü işçi çalıştırılamaz.

  93. Kadın İşçi Kime Denir?
  Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilere denir.

  94. Gece Postası Ne Demektir?
  Gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,ifade eder.

  95. Süt İzni Toplu Olarak Kullandırılabilir mi?
  Süt izninin günlük olarak kullanılması şarttır.Ancak uygulama da görüleceği üzere süt izinleri amacına uygun olarak kullanılmamakta ve/veya kullandırılmamaktadır. Genelde kadın işçiler bu izinleri haftalık veya yıllık olarak kullanmaktadır. özellikle şehir yaşamında kadın işçinin çocuğunu emzirmek için 1,5 saatliğine işyerinden ayrılıp-dönmesi zordur.Kadın işçilerin bu izinlerini kanaatimce işe bir buçuk saat geç gelerek ve/veya işten bir buçuk saat erken ayrılarak kullanması yerinde olacaktır. Süt izninin haftalık ve/veya aylık olarak kullandırılması yasa hükmüne aykırılık teşkil eder.

  96. İşveren Kadın İşçiye Doğum Sonrası Talebi Halinde ücretsiz İzin Vermek Zorunda mıdır?
  İşveren İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

  97. İşveren Gece Postasında İşçileri 7,5 Saatten Fazla çalıştırabilir mi?
  İşçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

  98. İşveren İş Kazasını çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Bildirmek Zorunda mıdır?
  İşverenlerin işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili işyerinin bağlı olduğu çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. İşverenler bildirimi dilekçe ve ekinde iş kazası bildirim formu ile yaparlar.

  99. İşveren Eğitimin Maliyetini İşçiye Yansıtabilir mi?
  İşveren eğitimin maliyetini işçiye yansıtamaz. Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir.

  100. Kişisel Koruyucu Donanımı Ne Demektir?
  Kişisel Koruyucu Donanım;çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.

  101. İşçi Sağlığına İlişkin Biyolojik Etkenler Nelerdir?
  Biyolojik Etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini ifade eder.

  102. Balıkçı Gemilerinde İşçi Kimdir?
  Balıkçı Gemilerinde İşçi: Yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dahil, limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, gemide çalışan kişidir.

  103. İşin Durdurulması Kararı Nasıl Uygulanır?
  İş, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili İş Müfettişi tarafından komisyon kararına uygun olarak durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir. çalışma yapılacak yerler ise mühürlenmez. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler işyerinin bağlı olduğu çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünde saklanır.

  104. İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturmak Zorunda mıdır?
  Sanayiden sayılan, Devamlı olarak en az 50 işçi çalışan, Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

  105. İşyerlerinde Sağlık Birimi Kurmak Zorunlu mudur?
  Elli ve daha fazla işçi çalıştırılan İşverenler,işyerlerinde bir sağlık birimi kurmak zorundadırlar.

  106. İşyeri Hekimliği Sertifikası Ne Şekilde Verilir?
  çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen işyeri hekimliği sertifika eğitim programlarına katılan ve eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan hekimlere, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir.

  107. Sağlık Birimi Hizmetlerinden Yararlanma İşçiye Ek Bir Maliyet Getirir mi?
  Sağlık birimi tarafından sağlanan hizmetler, çalışanlara herhangi bir maliyet getirmeksizin yürütülür.

  108. İşçiler Sağlık Raporu Almak Zorunda mıdır?
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

  109. İşverenler Kreş (çocuk Yurdu) Kurmak Zorunda mıdırlar?
  Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde,0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir kreşin ( yurdun) kurulması zorunludur.

  110. özel İstihdam Bürosu Açma İzni Verilemeyecek Olanlar Kimlerdir?
  İznin verildiği veya yenilendiği tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirmemesi ya da iznin verilmesi veya yenilenmesi için aranan şartların taşınmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi nedenleriyle özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi Türkiye İş Kurumuca iptal edilen büro sahiplerine ya da ortaklarına en az 1, en çok 3 yıl süreyle büro açmak üzere izin belgesi verilmez.

  111. Konut Kapıcısı Kime Denir?
  Konut Kapıcısı;Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiye denir.

  112. Kapıcının çalışma Süresi Kaç Saattir?
  çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir.Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir.

  113. İşverenler Kantin Açmak Zorunda mıdır?
  İşyerlerinde, yüzelli ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine işverenlerce yer tahsisi yapılabilir.

  114. Kıdem Tazminatı Nedir?
  Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde bu işçinin mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.

  115. Kadın İşçiler Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?
  Kadın işçiler evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini kendi arzulan ile sona erdirebilirler. İşe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence kadın işçilere 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

  116. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılan Kadın İşçi Daha Sonraki Dönemlerde Başka İşyerlerinde çalışabilir mi?
  Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçinin daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez. önceki işinden ayrıldıktan hemen sonra, daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir İş bularak çalışmasını da sürdürebilir.

  117. Kıdem Tazminatının Tavanı Nedir?
  1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre; Toplu İş Sözleşmeleri ve/veya İş Sözleşmeleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini aşamaz. 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arasında kıdem tazminatının tavanı 1.960,69 YTL, 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında ise 1.988,48 YTL ’dır.

  118. Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı Süresi Nedir?
  Kıdem Tazminatına yönelik zamanaşımı süresi 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmemiştir.Bu bakımdan kıdem tazminatı hakkının söze konu olduğu hallerde “zamanaşımı” Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre değerlendirilmektedir ve on yıllık genel zaman aşımı süresi uygulanacaktır.

  119. Hangi İşyerleri İşsizlik Sigortası Kapsamındadır?
  Tüm işyerlerinde çalışan işçiler, işsizlik sigortasının koruması altına alınmıştır. Sayısal anlamda bir işçi sayısı sınırlaması yoktur. 1 işçinin çalıştığı işyerleri dahil kanun kapsamındadır.

  120. Gayrisıhhî Müessese Neyi İfade Eder?
  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder.

  121. İşten Ayrılma Bildirgesine (İAB) İşçi İmza Atmaz İse İşveren Ne Şekilde Hareket Eder?
  Sigortalı işsizin İAB’ yi imzadan kaçınması yada İAB’ yi imzalamadan işten ayrılması halinde işveren tarafından;İşçinin imzadan imtina ettiği ve/veya imzalamadan ayrıldığı yönünde açıklayıcı şerh düşmesi yeterli olacaktır.

  122. İbraname Nedir?
  İbraname uygulamada ,alacaklının hakkından vazgeçerek,borçlunun borcundan kurtulmasını sağlayan sözleşme olarak yorumlandığı gibi,Yargıtay tarafından da , hakları düşürücü irade açıklaması olarak tanımlanmıştır.

  123. Ceza Kanununa Göre Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi İhlali ve Cezası Nedir?
  Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  124. çalışma İzni Olmayan Yabancıyı çalıştıran İşverenlere Uygulanacak Para Cezası Miktarı Nedir?
  çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 2007 yılında 4.227 YTL idari para cezası uygulanır.

  125. özel öğretim Kurumlarında çalışan Personel Sosyal Güvenlik ve özlük Hakları Yönünden Hangi Kanuna Tabidir?
  Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununa tabidir.


   
  hafizegönen, isgeem, ycet ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. uzman

  uzman TÜİSAG Üyesi

  verdiğiniz bilgiler için tesekkürler Kaan bey

   
 3. c.s.gül

  c.s.gül TÜİSAG Üyesi

  verdiğiniz bilgiler için teşekkürler yanlız 76.madde bir yılda 14,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır olacak sanırım

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. iş güvenliği ile ilgili sorular

Yandex.Metrica