Form İnşaat İşleri Sağlık Güvenlik Planı

Konu, 'İnşaat ve Yapı Sektöründe İSG Uygulamaları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İnşaat işleri için örnek sağlık güvenlik planını ekteki gibidir.


   

  Ekli Dosyalar:

 2. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  BÖLÜM 1 GİRİŞ;

  Yapı/İnşaat İşleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör olup, iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından, tüm sektörler arasında birinci sırada yer almaktadır.

  Bu Sağlık ve Güvenlik Planı ……………………………………………………………………nin ………………………………………………………. inşaatında uygulanmak üzere, Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır, inşaat süresince gerekli olduğu hallerde planda düzenlemeler yapılacaktır Bu plan, her inşaat aşamasında ve inşaat süresince görev alan herkes tarafından uygulanmak zorundadır.

  1.1 Projenin Tanımı

  PROJE BİLGİLERİ
  İşin Adı

  İşin Yeri


  İşe Başlama Tarihi

  İşin Bitiş Tarihi

  Yapı Denetim Kuruluşu  FİRMA BİLGİLERİ
  Firma

  Telefon / Fax

  E.mail

  Yetkili

  Adres

  1.2 Amaç ve Hedefler

  Bu Sağlık ve Güvenlik Planının amacı, inşaat sahasında potansiyel tehlike ve risk alanlarının belirlenmesi ile şantiyedeki tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Sağlık ve Güvenlik Planının uygulanması ile şantiyede çalışan işçilerde güvenlik kültürünün oluşturulması, projenin kazasız bir şekilde sonlandırılması ve işçi sağlığı ve iş emniyeti konusunda tüm çalışanların bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.


  BÖLÜM 2. YÖNETİM PLANLARI

  2.1 Organizasyon Planı

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI  İSG
  SORUMLUSU
  İNŞAAT İŞLERİ İSG Gözlemci
  MEKANİK İŞLER İSG GÖZLEMCİCİ
  ELEKTRİK İŞLERİ İSG GÖZLEMCİSİ  Yetki akış yönü
  Bilgi akış yönü

  NOT: Organizasyon şeması şantiye ilerleyişine göre revize edilebilir.

  Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü :
  İlk Yardım ve Kurtarma Sorumlusu :
  Acil Durum Müdahale Ekibi :


  2.2 Saha Planı
  Saha planı Ek 2’de verilmiştir.
  2.3 İş Akış Planıİş Programı
  İnşaatı oluşturan aktiviteler aşağıda belirtildiği sıra ile gerçekleşecektir
  S.No
  İŞ AKIŞI
  DURUMU
  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9


  10


  11


  12


  13


  14


  15


  16


  17


  18


  NOT: Yapılan çalışmalar ‘DURUMU’ bölümünde belirtilecektir. İş akış planı şantiye şefliğince hazırlanıp iş güvenliği birimine teslim edilecektir.
  İnşaatın bütününü oluşturan her bir aktivite süresince sağlık ve güvenlik planında belirtilen emniyet tedbirlerine uyulacaktır.
  BÖLÜM 3. SAĞLIK VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ

  3.1. Projeye Özgü Genel Tespit ve Değerlendirmeler
  Ø Yapının boyutları, zemin yapısı, kazı derinliği ve kazı çalışma payı belirlenecek.
  Ø Kazı derinliğine bağlı olarak çevre yapıların temel şekli ile ilgili değerlendirme yapılacak.
  Ø Kazı sırasında alınacak İksa / Palplanş önlemi belirlenecek, bu doğrultuda İksa/Palplanş hesapları yapılacak ve bu aşama ile ilgili iş kazası risk analizi yapılacak.
  Ø Kazı zemini altında kanalizasyon, su, elektrik vb. alt yapı tesis veya tesisatının varlığı araştırılacak, şayet varsa bunların yerleri saptanıp kazı sahası dışına nasıl çıkarılacağı belirlenecek.
  Ø İnşaat süresince kullanılması muhtemel;
  • Araçların çeşit ve niteliği,
  • Özel ekipmanların çeşit ve niteliği,
  • El aletlerinin çeşit ve niteliği,
  • Kalıp sistemi,
  • Beton dökme sistemi,
  • Beton çeliği (geleneksel/hasır) sistemi,
  • Yük asansörü sistemi,
  • İskele sistemi,

  Belirlenecek ve bu aşamalardaki çalışmalar ile ilgili iş kazası risk analizi yapılacak.
  Ø İnşaat süresince şantiyede ihtiyaç duyulacak iş güvenliği malzemelerinin muhtemel sayıları belirlenip temin edilmesine yönelik program hazırlanacak.
  Ø Şantiyede ilk kez işe başlayacak farklı nitelikteki çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içeriği ve programı oluşturulacak.
  Ø Şantiyede uyulacak/uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin özetlenmiş olduğu bir doküman hazırlanıp yeteri sayıda bastırılacak.


  3.2. Şantiye Yerleşim Projesinin Hazırlanması ve Şantiyenin Kurulması Aşamasında Yapılacak Çalışmalar;
  3.2.1. Şantiye Yerleşim Projesinin Hazırlanması İle ilgili Çalışmalar;
  · Şantiye sınırları ve inşa edilecek yapının şantiye alanı içerisindeki yeri işaretlenecek; inşaat alanının şantiye sınırlarına olan mesafesi belirlenecek.
  · Şantiyede istiflenecek gereçlerin cins, miktar ve nitelikleri belirlenecek.
  · Şantiyede inşa edilecek yardımcı binaların çeşidi, sayısı, fiziki boyutları ve nitelikleri belirlenecek.
  · Birbirleri ile ilişkileri, şantiye içi araç trafiği, iş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri göz önünde bulundurularak gereç istif yerleri belirlenip şantiye planına işaretlenecek
  · Gereç istif yerleri etrafında iş sağlığı ve güvenliği açısında alınması gereken önlemler olup olmadığı hususu tartışılacak; alınacak önlemler olacaksa bunların niteliği belirlenecek.
  · Şantiyede yapılacak yardımcı binalarının yerleri, birbirleri ile ilişkileri ve şantiye içi araç trafiği göz önünde bulundurularak belirlenip şantiye planına işaretlenecek;
  · Şantiyede kullanılacak araç ve iş makinelerinin fiziki boyutları, manevra kabiliyetleri, arazinin topoğrafik yapısı ve yaya trafiği dikkate alınmak suretiyle, şantiye içi servis yollarının güzergâhı belirlenerek şantiye planına işaretlenecek.
  · Şantiye servis yollarının şantiye dışı trafik ile bağlantısı belirlenip plana işlenecek.
  · Şantiye içinde araç trafiğinin seyir koşulları, yapılacak trafik işaretlemesi ve bu konuda sürücülerinin eğitimi için yapılacak çalışma programı belirlenecek.
  · Şantiyeye asılacak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili uyarı levhalarının çeşidi, sayısı belirlenip temin edilmesine yönelik program hazırlanacak.
  · İnşaat süresince şantiyede ihtiyaç duyulacak iş sağlığı malzemesi ve yardımcı teçhizatın çeşidi, miktarı, konulacağı yer ve muhafaza şekli belirlenip temin edilmesine yönelik program hazırlanacak.
  · Şantiyeye dışarıdan gelecek misafirlere uygulanacak güvenlik planı ve prosedürü tanımlanarak bekçi/güvenlik elemanları bu konuda bilgilendirilecek.


  3.2.2. Şantiye Kurulması ve İşletilmesi Aşamalarında Yapılacak Çalışmalar
  Ø Şantiye etrafı planlandığı gibi çevrilerek, kapatma perdesinin dışına ve belirli yerlerine “izinsiz şantiyeye girmek yasak ve tehlikelidir” yazılı uyarı levhaları monte edilecek.
  □ Şantiye binalarının yapıldığı yerler ile şantiyede istiflenecek gereçlerin, şantiye yerleşim planına uygunluğu denetlenecek

  Ø İnşaatın ilerlemesine paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği uyarı levhaları planlanan yerlere monte edilecek.
  Ø Şantiyeye gelen her yeni çalışan ve/veya taşeron ekibine;
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda kendilerinin uymaları gereken resmi dokümanların içerikleri özetle açıklanacak,
  • Söz konusu dokümanlar çerçevesinde üstlendikleri sorumluluklar hakkında bilgi verilecek.
  • Hazırlanmış bulunan resimli güvenlik broşürü dağıtılacak ve birlikte incelenecek,
  • İş güvenliği araç ve gereçlerinin kullanımı uygulamalı şekilde anlatılacak; yararları, korunmaları ve bakımları açıklanacak,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işaretlerin anlamı açıklanacak

  Ø Servis yollarına, araç ve yaya geçişini engelleyen herhangi bir malzeme veya atık dökülmemesi sağlanacak.
  Ø Şantiyeye kontrolsüz girişlerin önlenmesi amacıyla güvenliğin nasıl sağlanacağı belirlenip gerekli talimatlar hazırlanacak; bu amaçla istihdam edilecek personel bilgilendirilecek.
  Ø Çeşitli nedenlerle şantiyede açılmış çukurların etrafına mutlaka korkuluk yapılacak ve uyarı işaretleri konulacak.
  Ø Şantiye zemininde oluşan atıklar zaman zaman toplatılarak ayrılmış bölgede biriktirilecek ve belirli miktara ulaşınca şantiye dışına çıkarılacak.
  Ø Çalışanların kullanacağı tuvalet ve lavabolarda her zaman su ve sabun bulundurulacak.
  Ø Şantiyede, ilk yardım hizmeti verilen yer kolay görülecek şekilde işaretlenecek, burası her an hizmete/kullanıma hazır tutulacak; gerekli tıbbi gereç ve ilaçların yeterli düzeyde bulunup bulunmadığı belirli aralıklarla denetlenecek.
  Ø Acil durumlarda gecikmeden yardım alabilmek için, en yakın hastane, karakol, jandarma, itfaiye, ambulans telefonları kolay görülebilecek yerlere yazılacak, ilgili elemanlar bu konuda ayrıca bilgilendirilecek.
  Ø İş güvenliği araçları zaman zaman gözden geçirilerek işlevini yitirmiş olanlar ayıklanacak, eksilenlerin yerine konulmak üzere yeteri kadar temin edilecek.
  Ø Şantiyede yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları sürecinde düzenlenecek belge ve raporların oluşturulup bunların takibi ve arşivlenmesi ile ilgili sistem geliştirilecek ve uygulanacak.
  3.3. Üretim Aşamasında Yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları
  3.3.1. Kazı Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Bu aşamadan çalışacak kişi, ekip veya taşerona, toplu olarak, karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda özet bilgi aktarılarak işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılacak ve bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  Ø 1. Bölümde yapılan tespitler doğrultusunda, çalışanları ve çevre yapıları korumak üzere oluşturulan iksa önlemleri ilgili teknik elemanların nezaretinde tamamlanacak, projesine uygun yapılmış olduğu ilgili elemanlarca belgeye bağlanması sağlanacak
  Ø Kazı mümkün olduğu kadar yatay kazılacak eğer dik kazılıyorsa destek verilecektir. Zira toprak arabaların geçişinden dolayı meydana gelen titreşim yağmur vesaire nedeniyle kayabilir. Kazı 1,5-2,5 metre arasında olacaktır. Kazı çukurlarına inişler ve çıkışlar tek noktadan olacaktır
  Ø Kazının yapılması ve kazılan malzemenin uzaklaştırılmasında görev alacak makine, donanım ve araçların operatör ve sürücülüleri ile yardımcılarına, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatılacak ve gerekli uyarı levhaları yerleştirilecek.
  Ø Kazı alanına düşmelerin önlenmesi, bu alana araç ve çalışanların güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarının sağlanması ile ilgili hususlar ilgililerle tartışılarak belirlenecek ve bu önlemlere uyulup uyulmadığı denetlenecek.
  Ø Belirli aralıklarla çalışma alanı gezilerek çalışanların çalışma ortamı ve yapılmakta olan işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapanlar uyarılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemleri belgeye bağlanacak.


  3.3.2. Beton ve Betonarme Kalıbı Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Kalıpçı ekibi veya taşeronuna, kalıp yapımı sırasında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılacak ve bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenip dosyalanacak.
  Ø Her beton ve B.A elemanın kalıbı tamamlandıktan sonra, beton dökümüne başlamadan önce kalıbın ilgili teknik eleman tarafından incelendiğine ve yeterince sağlam ve güvenli bulunduğuna dair belge düzenletilerek dosyalanacak.
  Ø Döşeme kalıplarında yer alan (merdiven, baca, asansör yuvası vb.) büyük boşlukların üzerinin usulüne uygun şekilde (korkuluk vb) kapatılması veya etrafına korkuluk yapılması hususunun yerine getirildiğinin ilgili teknik elemanca denetlendiğine dair belge düzenlenerek dosyalanacak..Merdiven kenarlarına düşmeye engel olacak seyyar korkuluk yapılacaktır. Asansör boşlukları düşmeye engel olacak şekilde uygun şekilde kapatılacaktır. Döşeme platformu kenarlarına düşmeyi engelleyici korkuluk yapılacaktır. Katlardan kalıp malzemesi taşınması kesinlikle bir alt kat platformundan bir üst kata verilerek yapılmayacak, merdiven veya tedbir alınmış döşeme boşluklarından yapılacaktır
  Ø Kalıp sökülmeye başlanılmadan önce ilgili teknik elemanın izninin olduğuna dair belge düzenlenmesi sağlanacak.
  Ø Sökülen parçaların rasgele ortada bırakılmaması, çivileri temizlendikten sonra belirlenmiş yerde istiflenmesi sağlanacak.
  Ø Belirli aralıklarla kalıp yapım veya söküm bölgeleri gezilerek çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemler belgeye bağlanacak.
  3.3.3. Betonarme Çeliklerinin İşlenmesi ve Montajı Aşamalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Demirci ekibi veya taşeronuna, demirlerin işlenmesi yerine konulması aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  Ø Belirli aralıklarla demir işleme ve yerleştirme bölgeleri gezilerek çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemler belgeye bağlanacak.
  Ø Demir işleme sırasında oluşacak küçük metal parçalarının rasgele atılmayıp, belirlenmiş bir yerde toplanması konusunda gerekli hatırlatma yapılacak ve bunun uygulanıp uygulanmadığı denetlenecek
  3.3.4. Beton Dökülmesi Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Beton ekibi ve/veya taşeronuna, betonun karıştırılması, taşınması, dökülmesi ve sıkıştırılması aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek..
  Ø Belirli aralıklarla beton yapım ve döküm bölgeleri gezilerek çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemler belgeye bağlanacak.
  3.3.5. Duvar Örülmesi Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Duvarcı ekibi ve/veya taşeronuna, duvar örülmesinde kullanılacak malzemenin, taşınması ve duvar örme aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  Ø Duvar örerken kullanılan sehpa iskelelerin taşıyıcı kısım ve platformunun uygun düzenlenmiş olduğuna dair ilgili teknik elemanca düzenlenen belge ilgili dosyaya konulacak.
  Ø Belirli aralıklarla duvar örülen yerler gezilerek çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemler belgeye bağlanacaktır.
  3.3.6. İş İskelesi Kurulması ve Kullanılması Sürecinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø İskele ekibi ve/veya taşeronuna, iskele kurulması ve sökülmesi aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  Ø İlgili teknik elemanlarca;
  • İskele taşıyıcı elemanlarının yüke uygun tasarlandığı,
  • İskelenin çapraz ve takviyelerle yeterince sağlamlaştırıldığı,
  • İskelenin binaya uygun şekilde bağlandığı,
  • İskele platformunun yeteri genişlikte ve güvenli biçimde oluşturulduğu,
  • İskele katları arasında uygun ve güvenli şekilde merdiven yapıldığı,

  Ø • İskelenin uygun düzenlenmiş korkuluklar ve emniyet kemeri bağlama sistemi ile donatıldığı,
  • İskelede çalışanların, yüksekte çalışmalarında sakınca olmadığına dair raporlarının bulunduğu,
  • Asma iskelenin taşıyıcı sisteminin uygun biçimde tasarlandığı ve yapıya bağlandığı; iskele platformunun kullanım amacına uygun ve güvenli biçimde tasarlandığı ve üretildiği; iskeleye kumanda eden sistemin tüm parçalarının kusursuz durumda bulunduğu teyit edilerek bunun belgelenmesi sağlanacak

  Ø İskele kurulması, kullanılması ve sökülmesi aşamalarında çalışma mahalli belirli aralıklarla dolaşılarak, çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemler belgelenecektir.

  3.3.7. Sıva, Boya, Badana ve Kaplama Yapılması Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Söz konusu iş aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda çalışanlara, işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek, iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  Ø Bu başlıklar altında yapılacak işler gerçekleştirilirken iskele kurulmasının gerekmesi halinde, iskeleler konusunda belirtilen önlemler uygulanacak.
  Ø Çelik boru iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır. Boru başlarının tabana bastığı yerlerde madeni başlık kullanılacaktır.
  Ø Bu başlık altında belirtilen işlerin gerçekleştirildiği çalışma mahalleri belirli aralıklarla dolaşılarak, çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde gerekli uyarılar yapılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemler belgeye bağlanacaktır.
  Ø İskele ekibi ve/veya taşeronuna, iskele kurulması ve sökülmesi aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  3.3.8. Tesisat İşleri İle İlgili Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, soğutma tesisatı vs. tesisat işlerinin gerçekleştirilme aşamalarında görev alacak her düzeydeki çalışanları karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecektir.
  Ø Elektrik panosu önüne yalıtkan paspas konulacak, tüm elektrik tesisatı koruma altına alınarak tehlike oluşturabilecek durumlar engellenecektir. Elektrik arızalarında yetkili elektrikçiye haber verilecek, arızaya herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır
  3.3.9. Gereç Nakli Sırasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Gereç nakillerinde belirlenmiş bulunan güzergâhın izlenmesi, düşme ya da devrilme gibi iş kazası riski oluşturacak istif ve nakil şekillerinden kaçınılması, bu süreçte kullanılacak iş sağlığı ve güvenliği araçlarının kullanılması konularında ilgililer bilgilendirilecek ve izlenecek.
  3.3.10. Yapının Temizliği ve Şantiyenin Taşınması Aşamalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Temizlik ve şantiyenin taşınması aşamalarında izlenecek iş sırasının ilgili teknik elemanlarca planlanması ve planın, bu aşamalarda görev alacaklara ayrıntılı biçimde açıklanması sağlanacak.
  Ø Söz konusu iş aşamalarında görev alacak olanlara, karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu bağlamda işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılarak bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecektir.
  3.3.11. Makine, Donanım ve Aletlerin Kullanımı İle İlgili Olarak Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Ø Şantiyede kullanılacak iş makinelerinin;
  Kullanımı sırasında uyulması gereken güvenlik önlemleri,
  Periyodik bakımları ve bu aşamada uymaları gereken kurallar ve düzenlenecek belgeler,
  Uyacakları hız sınırı ve trafik kuralları
  konularını içeren güvenlik önlemleri yönergesi operatör, sürücü ve çalışanlara verilecek.

  Ø Düşey taşımada kullanılacak vinç ve asansörlerin;
  • Uygun/sağlam bir şekilde kurulduğu,
  • İşletimleri ile ilgili bilgilerin operatörlerine verildiği,
  • Azami yük taşıma kapasitelerinin görünen bir yere yazılmış olduğu
  • Periyodik bakımlarının yapıldığı,  3.3.12. Yangın ile ilgili Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

  YANGIN ÜÇGENİ
  Bu bileşenlerden bir tanesi olmadığında, yangın devam edemeyecektir.
  Yangın, «yangın üçgeni’nde» yer alan bileşenlerin birinin yok edilmesi veya azaltılması ile önlenebilir!  1. OFISLERDE VE İŞÇİ YATAKHANESİNDE ;
  ·Isi Ve/Veya Duman Detektörleri
  ·Otomatik Yangin Alarmlar
  ·Mutfaktaki Ventilasyon Kanallari (Yemekhane)
  ·Bina / Malzeme Kodlari (Aleve Dayanikli Malzemeler)
  ACIL ÇIKIŞ

  2. İŞ YERLERINDE ;
  ·Yanıcı Malzemeleri, Enerji Kaynaklarından Uzakta, Güvenli Yerlerde (Özel Dolaplarda) Tutun.
  ·Kullandığınız Maddelerin Kimyasal Özelliklerini Öğrenin (Yanıcı Maddeler Hakkında Bilgi Edinin).
  ·Yangın Söndürücü Ve Hortumların Önlerini, Manuel Yangın Alarmlarını Diğer Malzemelerle Kapatmayın.
  ·İş Yerlerini, Temiz Ve Düzenli Tutun.
  ·Elektrikli Cihaz Ve Kablolarını, Kullanmadan Önce Kontrol Edin, Hasarlı İse Kullanmayın.
  ·İş Yerlerindeki, Acil Çıkışların Yerlerini Öğrenin.
  ·En Yakın Manuel Yangın Alarm Düğmesinin Yerini Öğrenin.
  ·En Yakın Yangın Söndürücünün Yerini Öğrenin.
  ·Yangının Küçük Olması Durumunda, Kendi İmkânlarınızla Söndürmeye Çalışabilirsiniz. Büyük Olması Halinde İse, Manuel Alarmı Devreye Sokun Ve Telefonla Yangını İhbar Ederek, En Yakın Toplanma Noktasına Hareket Edin.
  ·Toplanma Noktasında, Görevlinin Talimatlarını İzleyin.
  ·Üç Ayda Bir Düzenlenen Yangın Tatbikatlarına Katılın.
  ·Acil Çıkış Kapılarını Yerleri, Net Bir Şekilde Belirtilmiş Ve Çıkış Yolları Üzerinde Engel Olmamalıdır.


  YANGIN SINIFLARI
  Tip A - kağıt, tahta, vs.
  Tip B - yanıcı sıvılar.
  Tip C - Elektrikli malzemeler.
  Her yangın söndürücü üzerinde, tipini gösteren etiketler olmalıdır. Bu söndürücüler, her ay yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli ve kontrol etiketleri imzalanmalıdır.
  3. ''YANGIN'' ESNASINDA YAPILACAKLAR
  Kurtarma – Tehlikedeki Kimseleri Kurtarmak.
  Alarm – “Yangın”/ Kırmızı Kod” Diye Bağırarak, Yangın Alarmına Basın Ve Telefonla İhbarda Bulunun.

  Hazırlık – Pencere / Kapıları Kapatın (Kapıları Kilitlemeyin).

  Söndürme / Tahliye – Küçük Yangınları Söndürmeye Çalışın. Aksi Halde Bulunduğunuz Yeri Terk edin.


  4. YANGIN SÖNDÜRÜCÜ NASIL KULLANILIR?
  ·Yangın Söndürücünün Tipini Ve Yangına Uygunluğunu Kontrol Et.
  ·Pimi Çek, Aleve 3 M (Maksimum) Kadar Yaklaş.
  ·Söndürücüyü, Alevin Altına Doğrult.
  ·Mandala Basarak, Sağa Sola Doğru Hareket Ettir.  PİM’İ ÇEK!
  MANDALA BAS!  YANGIN ÖNLEME İÇİN GENEL KURALLAR

  A. PERSONELİN BİLMESİ GEREKEN KONULAR;

  1. Her Kismin Personeli Kendi Sahasindaki Yanabilecek Maddeleri (Kati, Sivi, Gaz)Ve Yangin Çikabilecek Yerleri Ve Yanginla Mücadelede Kullanabileceği Malzemelerin Neler Olduğunu Bilmek Zorundadir.

  2. Her Kisim Personeli Kendi Sahasindaki Yanginla Mücadele Teçhizatinin Yerlerini Durumunu Ve Bu Teçhizatin Kullanilmasini Bilmeli, Boşalmiş Veya Arizali Bir Cihaz Gördüğünde Derhalİş Güvenliği UzmaninaBildirmelidir.

  3. Her Kisim Personeli Kendi Sahasindaki Hidrantlari, Devre Kesici Vanalarin Yerlerini Öğrenmelidir.

  4- Çalişanlar Acil Durum Telefonlarini Ve En Yakin Alarm Kutusunun Yerini Bilmek Zorundadir.

  5- İlgili Bölümün Ön Müsaadesi Olmadan, Yangin Boru Ve Dolaplarinda Ve Yangin Söndürme Cihazlarinin Bulunduğu Yerlerde, Yangin Alarm Butonlarinda Ve Yangin Pompalarinda Hiçbir Şekilde Değişiklik Yapilamaz.

  6- Yangin Devresi Suyu Yanginin Dişinda Hiç Bir Yerde, Herhangi Bir Amaç İçin Kullanilmaz.

  7- Sigara içme alanlarında sigara içilecek izmaritleri ise sigara içme alanındaki metal çöp kutularına atılacaktır.

  8- Yağli Atiklar , Üstübüler , Kirli Atölye Atiklari V.B. Belirli Ve Ağizlari Kapanabilen , Tamamen Kapali Metal Kaplarda Muhafaza Edilmelidir.

  9 Yanginin Meydana Gelmesini Önlemek İçin Tüm Çalişanlari, Stajyerleri, Ziyaretçileri, Ve Müteahhit Personeli Aşağida Belirtilen Kurallara Uymakla Yükümlüdür.

  9.1 Yangin Konusundaki Uyarici İşaret Ve Levhalara Uyulur.
  9.2 Yanici Maddeler İşletme İçerisinde Gelişi Güzel Etrafa Konulmaz-, O İş İçin Ayrilmiş Yerlerde Muhafaza Edilir.

  9.3 Çöp Sepetlerine Yanmakta Olan Kibrit Veya Sigara Atilmaz.

  9.4 Sigara İzmaritleri Mutlaka Söndürülür Ve Küllüklere Konur.

  9.5 Çalişma Alanlari Mesai Bitiminde Terk Edilirken Küllükler Ve Çöp Sepeti Kontrol Edilir. Yanan Sigara V.B. Birakilmaz. Elektrik Ve Aydinlatma Kontrol Edilir Gerekirse Kapatilir.

  9.6 Kalorifer Radyatörlerinin Üzerlerine Ve Yakinlarina Yanabilen Maddeler Konulmaz.

  9.7 Şantiye Sahasinda İzinsiz Elektrik Ocaği Kullanilmaz.

  9.8 İşyeri Çikişlarina (Kapi Ve Geçitlerde) Herhangi Bir Engel Konulmaz.

  9.9 Yanginla Mücadele Malzemeleri, Her An Kullanilabilir Durumda Olmalari İçin Periyodik Olarak Kontrol Edilir. Görülen Eksik Ve Arizalar Derhal Gidertilir. Bu Malzemeler Birimlerce Kullanildiğinda Durum Derhal İş Güvenliği Uzmanina Bildirilir.

  9.10 Yanginla Mücadele Malzemelerinin Önleri Kullanilmalarini Engelleyecek Malzemelerle Kapatilmaz.

  9.11 Lpg Tüplerinin Depolama Sahasi İçine Yanici Malzeme Bulundurulmaz


  B. YANGINLA MÜCADELE;

  Yangin türüne ve yanmakta olan maddelerin cinsine göre mücadele yöntemi yangin söndürme çalişmalarini yürütmekle görevli ekip tarafindan saptanir ve çalişmalar ona göre yürütülür.

  A TÜRÜ, yanici kati madde yanginlari (ahşap malzeme, kömür, kağit, ot, dokumalar, ip v.b.)

  1. Bu tür maddelerin yanginlarinda en etkili söndürme araci sudur. su püskürtülüp sis haline getirilerek kullanilir..

  2. Karbondioksitli veya kuru kimyasal tozlu söndürücü kullanilmasi zorunluluğu olduğunda söndürme işlemine tekrar tutuşma olmayacağindan emin olana dek devam edilir. mümkünse su temin edilerek (en azindan kovalarla) yanmakta olan yere dökülür.

  B TÜRÜ; Yanici sivi madde yanginidir (benzin, gazyaği,alkol, tiner, makina yağlari, laklar, yağli boyalar, katran, asfalt v.b. yangini) bu tip küçük yanginlar kuru kimyasal tozlu söndürücülerle kolaylikla söndürülebilir. sis halinde su kullanilarak da bu tip yanginlar söndürülebilir. hafif petrol ürünlerinin sebep olduğu büyük yanginlarin söndürülmesinde köpük kullanilabilir. köpük kullanilirken dikkat edilecek nokta köpüğün yanan yüzey üzerine düzgün bir şekilde yayilmasidir. yanmakta olan petrol ürünlerinin üzerine kesinlikle basinçli su sikilmaz. basinçli su ürünün (petrol ürünü) etrafa dağilmasina ve yanginin büyümesine sebep olur. su kullanilacaksa mutlaka sis haline getirilerek kullanilir.

  C TÜRÜ; Yanici gaz maddeler yanginlaridir. (lpg , propan, bütan, asetilen, hidrojen, v.b. yanginlari) hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangin çeşidinden farkli olarak, gaz yanginlarinin söndürülmesinde uyulacak genel kural önce gaz akişini kesmek, sonra söndürmektir. bu nedenle, gaz yanginini derhal söndürmeye kalkişilmaz, gaz akişi kesilene kadar yanmasina izin verilir.

  Bu arada, gaz kesilerek yangin söndürülünceye kadar, yakinindaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayilan isiyi absorblayarak tutuşmasini önlemek için olanakli ise uzaklaştirilir veya çevre su ile soğutularak korunur. eğer akan gazi kesecek , vanayi kapamak için, yanginin söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kisa bir sürede (anbean) gaz alevleri söndürülerek vana kapatilir

  Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamiş gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasilikla, hava ile patlayici bir karişim yaparak, herhangi bir tutuşturma kaynağina eriştiğinde patlamaya neden olur. bu patlama ise, gazin yanmasindan dolayi oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir.

  ELEKTRİK YANGINLARI;

  1. Bu tip yanginlarin söndürülmesinde karbondioksitli veya kuru kimyevi maddeler içeren söndürücüler kullanilir.

  2. Devredeki elektrik akimi kesilmeden yangina asla su sikilmamalidir.

  3. Elektrik akimi kesildikten sonra su kullanilabilir.
  yangini meydana getiren bileşenler:
  ·Yanici Maddeler: kağit, ahşap, yanici gaz, elektrik tesisati ve elektrikli cihazlar, vs.…
  ·Enerji Kaynaği: isi, tutuşma için yeterlidir. genelde tutuşma kaynaği olarak da adlandirilirlar.
  ·Hava:oksijen
  C. YANGIN SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER;
  YANGININ MESAI SAATLERI DAHILINDE OLMASI DURUMUNDA
  ·Yangini ilk gören kişi mevcut haber verme sistemlerini (çan, zil, telsiz, telefon vb) harekete geçirmekle beraber ilk önce güvenlik görevlilerine yer ve durumu bildiriniz (tel:0-iç hat). güvenlik görevlileri acil durum ekiplerini ve itfaiyeyi haberdar ederler. yanginin çiktiği ünite personeli ve diğer ünitelerdeki personeller kendi ünitelerini tehlikeye sokmadan ünitelerdeki yangin söndürme tüplerini ve gerekirse yangin söndürme hortumlarini kullanarak yangina müdahale edeceklerdir. bu arada haberi duyan yangin söndürme ekibi kendilerine ait araç ve gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edecek ve yangina müdahale edecektir. yangin mahallinde ise söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardim ekipleri kendi görevlerini yapacaklardir.
  ·yangin mahallinde yanginda öncelikle kurtarilmasi gereken evraklar mevcutsa personel kendi hayatini riske atmadan evraklari yangin mahallinden uzaklaştiracaklardir.
  YANGININ MESAI SAATLERI DIŞINDA OLMASI DURUMUNDA
  ·Yangini ilk gören kişi mevcut haber verme sistemlerini (çan, zil, telsiz, telefon vb) harekete geçirmekle beraber ilk önce güvenlik görevlilerine yer ve durumu bildiriniz (tel:0-iç hat). güvenlik görevlileri acil durum ekiplerini ve itfaiyeyi haberdar ederler. ayrica talimati uygulamakla görevli amir ve diğer ilgililer telefon, vasita vb araçlar vasitasiyla olay yerine çağrilacaktir. yanginin çiktiği ünite personeli ve diğer ünitelerdeki personeller kendi ünitelerini tehlikeye sokmadan ünitelerdeki yangin söndürme tüplerini ve gerekirse yangin söndürme hortumlarini kullanarak yangina müdahale edeceklerdir. yangindan haberdar olan ekip amirleri ile yangin söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardim ekipleri yangin sahasina en seri şekilde giderek görevlerini yapacaklardir.
  ·yangin mahallinde yanginda öncelikle kurtarilmasi gereken evraklar mevcutsa personel kendi hayatini riske atmadan evraklari yangin mahallinden uzaklaştiracaklardir.
  BULUNDUĞUMUZ ALANA YAKIN BIR BINADA YANGIN ÇIKMASI HALINDE
  Yangin binaniza yakin bir yerde vuku bulmuşsa ilgili yerlere haber verme işi ile birlikte tehdit altinda bulunan kisimdaki perdeler çikartilir ve açik olan camlar kapatilir. personel tarafindan evrak ve dosyalar çuvallara konarak mevcuttaki eşya ile birlikte tehlikeden uzak yerlere taşinir. binanin çatisinda da yangina karşi koruma önlemleri alinir. bu koruma önlemleri hortum veya kovalarla çatiya çikartilan sular kullanilarak çatiya düşen kivilcimlar söndürülür veya henüz kivilcim siçramamişsa bile çatı bol su ile islatilarak yangina karşi mukavemeti arttirilir.


  3.3.13.Deprem, Sis gibi tabiat olaylarına karşı önlemler:


  1. Can ve mal kaybına yol açabilecek bir depremin zararlarını azaltabilmek için tesis çalışanlarının, müteahhit elemanlarının, stajyerlerin ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar, uygun davranış biçimleri ve yapılacak işler belirlenir.

  2. Tüm çalışanlar her an deprem olacakmış gibi hareket ederek, deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrası, uyulması gereken genel kurallara uymakla sorumludur.

  3. DEPREM ÖNCESİ UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR:
  3.1.Devamlı çalışılan yerde çalışılanların üzerinize devrilebilecek ağır malzemenin olmamasına dikkat ediniz.
  3.2. Raf ve dolapların devrilmeyecek şekilde duvara sabitleyiniz.
  3.3. Yanıcı ve kimyasal maddeler, kırılmayacak dolayısıyla etrafa saçılmayacak kaplarda veya dolaplarda saklayınız.
  3.4. Kaçış yollarında geçişi engelleyecek eşyalar bulundurmayınız.
  3.5. “ Sigara içilmez ve ateşle yaklaşma“ uyarı levhalarının olduğu alanlarda, sigara içmeyiniz ve ateşle yaklaşmayınız. Ateşli işler için izin aliniz.

  4. DEPREM SIRASINDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR:
  4.1. Deprem sirasinda paniğe kapilmamak, uyanik ve hizli davranmak için çalişanlari bilinçlendiriniz . herşeyden önce kendinizi korumaya çalişiniz.
  4.2. Çalişan makina ve cihazlari durdurunuz. elektrik şalterini kapatiniz
  4.3. Üzerlerinize devrilebilecek malzeme yiğinlarindan, dolaplardan ve raflardan uzaklaşiniz.
  4.4. Yüzünüzü ve başinizi düşen maddeler ve cam kiriklarina karşi korumak için kapatiniz.
  4.5. Cam kiriklarina karşi pencerelerden uzak durunuz.
  4.6 Alt katta olanlar varsa merdivenlerden uzak durunuz.
  4.7. Tavan çökmesi, parça düşmesi, duvar devrilmesi v.b. tehlikelerden korunmak için bulunduğunuz yerde masa varsa en yakininizdakinin altina giriniz veya kolon yaninda veya kapi kirişinin altinda durunuz, ya da binanin iç köşelerinden birine çömeliniz. bu pozisyonunuzu sarsinti geçinceye kadar koruyunuz.
  4.9. Diş sahada: binalardan, enerji hatlarindan, ağaçlardan, dirseklerden uzaklaşarak açik bir alana gitmeye çalişiniz. eğer açik bir alana gitme olanağiniz yoksa yere diz çökerek başinizi koruyunuz.
  4.10. Sigara içiyorsaniz sigaralarinizi depremi hissettiğiniz anda söndürünüz, ateşli çalişmalara son veriniz, cihaz ve aletleri kapatiniz.


  5. DEPREM SONRASI UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR:
  5.1. Kalabalik bir yerde iseniz panik oluşmasini engellenmeye çalişiniz ve düzenli bir şekilde bina dişina çikişi sağlayiniz.
  5.2. Deprem sonrasinda deprem tehlikesi tamamen geçmeden binalara tekrar girmeyiniz.
  5.3. Fabrikanin kapali ve açik alanlarinda gaz kaçaği olup olmadiği kontrol ediniz, gaz kaçağinin olmadiği bildirilinceye kadar sigara yakmayiniz, ateşli işlere başlamayiniz.
  5.4. İkinci bir sallantiya karşi hazirlikli (dikkatli) olunuz.
  5.5. Yakininizda bir yangin çikmişsa en yakin yangin söndürme cihazi ile müdahele ediniz.
  5.6. Depremden hemen sonra, önceden belirlenen kaçiş yollarini takip edilerek sakin bir şekilde en yakin çikiş kapisindan, binalari derhal boşaltiniz ve yollarin ortasi kullanilarak yeşil alanlara gidiniz. sonra toplanma bölgelerinde toplaniniz ve burada yapilacak sayima katiliniz.
  5.7. Toplanma bölgesinde acil durum yöneticilerinin vereceği görevleri bekleyiniz, verilen talimata göre hareket ediniz.
  5.8 . Acil durum yönetim prosedürlerinde belirtilen servis uzmanlarindan gelecek talebe göre ilk yardim, yangin söndürme , döküntü - sizintinin toplanmasi ve enkaz kaldirma çalişmalarina katiliniz.
  5.9.Kritik bölgelerdeki durum (lpg tüp odalari, tüpleri ve hatlari, trafolar, yüksek gerilim hatlari, fuel oil tanklari, su depolari) işletme müdürlüğü tarafindan kontrol ettirilir ve gerekli önlemler alinir.
  3.3.14. Kontrol Edilmesi Gereken Makine ve Ekipman Listesi
  Periyodik olarak kontrol edilmesi gereken makineler ve ekipmanlar şunlardır:
  • Vinçler Periyodik test ve deneyleri 3 ayda bir yetkili teknik eleman tarafından (makine müh.) yapılacaktır.

  • İskele
  Haftada bir kez ve ayrıca her yer değiştirmesinde bütün kısımlar: kontrol edilecek ve sonuçlar kontrol elmanı tarafından kayıt altına alınarak imzalanacaktır.

  • İlk Yardım Dolapları

  İlk yardım dolapları eğitimli ilk yardım görevlisince haftalık olarak kontrol edilecektir. Eksik olan malzemeler satın alınmak üzere derhal Şantiye Şefine bildirilecektir.

  3.3.15. Özel Risk Taşıyan Alanların Belirlenmesi

  Ek 2 saha planında belirtilen özel risk taşıyan alanlar şunlardır:

  • Vinçlerin çalışma alanları ve malzeme yükleme bölgeleri
  • Şantiye giriş-çıkış kapısı
  • Elektrik panoları
  • Merdiven, asansör, tesisat ve döşeme boşlukları
  • Betonarme platformların döşeme kenarları

  • İnşaat yakınından geçen elektrik hatları

  Yukarıda belirtilen özel risk taşıyan alanlarda alınacak tedbirler 3.2’de verilmiştir, inşaat süresince yeni risk alanlarının tespit edilmesi durumunda plan güncellenecek ve bu risk alanlarında alınacak tedbirler belirtilecektir.


  3.3.16. İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) İşyerinde belli aralıklarla eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır.

  b) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.
  Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve etkilenmiş alana zorunlu işlerin yapılması için görevli kişilerden başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
  c) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilecek ve bu durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanacak, ancak bu durum sürekli olmayacaktır. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmeyecektir.
  d) Kurtarma, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemleri sağlanacaktır.
  EK 2: Saha Planı
  Liste;
  1 No’ lu alanda “İNŞAATA SAHASINA GİRİŞ YERİ” bulunmaktadır. İnşaatın dış sınırlarını belirten çevreleme ve inşaata giriş yeridir.
  2 No’ lu alanda “İNŞAAT ALANALARI ” bulunmaktadır.
  3 No’ lu alanda “SOYUNMA ODASI ” bulunmaktadır.
  4 No’ lu alanda “İŞÇİ TUVALETLERİ, DUŞLARI VE LAVABOSU” bulunmaktadır. Düzenli olarak hijyen kontrolleri yapılarak temizliği sağlanmaktadır.
  5 No’ lu alanda “İDARİ BÜROLAR bulunmaktadır.
  5.1. İdari yönetim büroları
  5.2. İdari personel tuvalet, duş ve lavaboları
  5.3. İdari personel Mutfak
  6 No’ lu alanda “İNŞAAT VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ STOK AMBARI bulunmaktadır. Kişisel Koruyucu Malzemeler bu ambardan dağıtılmaktadır.
  7 No’ lu alanda “ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ bulunmaktadır. Tüm çalışanlar Acil Durum Planında belirtildiği gibi acil durumlarda bu alanda toplanacaklardır.
  8 No’ lu alanda “Çalışanlar ve Ziyaretçiler İçin, Genel Uyarı ve Bilgilendirme Tabelaları bulunmaktadır.
  9 No’ lu alanda “ÇALIŞANLARIN KONAKLAMA, DİNLENME VE YEMEK YEME yerleri bulunmaktadır.
  İş Sağlığı yönünden alınacak tedbirler; “Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine” göre personel çalıştırılacaktır. Her yıl işçilerin periyodik kontrolleri yapılacaktır. İşçilere tetanos aşısı yapılacaktır. Yemekhane, duş ve soyunma yerleri yönetmeliğe uygun olacaktır. İlgili mevzuatta belirtilen diğer hususlarda uygulanacaktır.
  İş Güvenliği yönünden alınacak tedbirler; İşçilerin İnşaatlardaki tehlike ve risklere karşı özellikle yüksekten düşme ve malzeme çarpmalarına karşı planlı eğitimler verilecektir. Kişisel koruyucu malzemelerini teslim ederek çalışmalarda kullanmaları sağlanacaktır. Çalışma sahaları emniyet şeritleri ile çevrilerek çalışma yapılacaktır.’İnşaat sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarı levhaları asılacaktır.
  10- No’ lu alanla STOK ALANI” dır.
  11- No’ lu alan “ELEKTRİK PANO-TRAFO” su bulunmaktadır. Pano kapağı kilitli , kaçak akım rölesi takılmış ve önünde yalıtkan paspas olacaktır.
  12 no’ lu ofisler giriş kapısından Ana Giriş kapısına gidilerek çıkılacaktır.
  13 No’ lu alan “BEKÇİ KULÜBESİ bulunmaktadır.

  14 No’ lu yön işaretleri;
  “KIRMIZI OK” la kesik kesik gösterilen yollarACİL KAÇIŞ YOLU” olarak kullanılacaktır.
  “MAVİ OK” la nokta nokta gösterilen yollarİNŞAAT GİRİŞ YOLU” olarak kullanılacaktır.
  “SİYAH OK” la kesik ve noktalı gösterilen yollarTRAFİK AKIŞ YOLU” olarak kullanılacaktır.
  “MAVİ OK” la düz çizgi olarak gösterilen yollarYAYA YOLU” olarak kullanılacaktır.


  Acil Durum Telefon Numaraları;
  Acil bir durumda şantiyeye/inşaata yardımcı olabilecek yerel acil durum kaynakları ve hizmetler aşağıdakileri içerir:
  v Ambulans Hizmeti / Tıbbi Teknisyenler: Tıbbi müdahale
  v Yangın Bölümü: Yangına müdahale, yangın öncesi planlama, sınırlı alandan kurtarma
  v Tehlikeli Malzemeye Müdahale / Temizleme Grupları: sızıntıya müdahale
  v Yerel Acil Durum Planlama Komisyonu (varsa): Toplu uyarı / boşaltma
  v Polis / Jandarma: Grevler, bomba tehditleri, toplu olarak boşaltma, trafiğin yönlendirilmesi
  v Komşu Tesisler: Yazılı anlaşmalar yoluyla sağlanan olanaklar, itfaiye, tehlikeli madde müdahale ekibi
  v Hastane: Çoklu veya ağır yara(lı) tedavisi
  v Diğer Acil Durum Hizmetleri. Kötü hava koşulları (Örn. Kasırga, hortum, tehlikeli fırtına uyarıları)
  v Yerel Medya: Radyo ve televizyon istasyonları , acil durum yayın olanakları ile acil durum müdahale ekipleri ile koordinasyon
  ACİL DURUMDA AŞAGIDAKİ TELEFON NUMARALARI ARANACAKTIR
  Polis İmdat
  155
  Cenaze Hizmetleri
  188
  Yangın İmdat
  110
  Bilinmeyen Numaralar
  11811
  Ambulans
  112
  Sağlık Danışma
  184
  Alo Zabıta
  153
  Alo Valilik
  179
  Alo Trafik
  154
  Su Arıza
  185
  Jandarma İmdat
  156
  Elektrik Arıza
  186
  Orman Yangını İhbar
  177
  Gaz Arıza
  187
  Devlet Hastanesi/Doktor
  0.262 233 55 00
  Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü
  Muhammer TOPUZ
  İlk Yardım ve Kurtarma Sorumlusu
  Arif Hüsnü TATARHAN
  Acil Durum Müdahale Sorumlusu
  Serkan ÖZDEMİR

  EK 3.1
  6. ARAÇ KULLANIYORSANIZ UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR:
  6.1.Bulunduğunuz yer güvenli ise durmali ve araç içerisinde kalmalisiniz. araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşip durunuz. kontak anahtarini yerinde birakip, pencereler kapali olarak araç içerisinde bekleyiniz. ancak sarsıntı durduktan sonra açık alana gidiniz.
  6.2.Normal trafikten, alt ve üst geçitlerden, binalardan, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşınız.
  6.3.Araç meskun mahallerde ise yada güvenli bir yerde değilse; aracı durdurunuz, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmelisiniz.
  6.4.Sarsıntı sona erdikten sonra depremin zarar verdiği yerlerden geçmemelisiniz.  7. YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR:
  7.1.Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz.
  7.2.Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız.
  7.3.Biliniz ki kurtarma ekiplerı en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.
  7.4.Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altına alınız.
  7.5.El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer tesisatlarına veya zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışınız.
  7.6.Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. ancak enerjinizi kontrollü kullanınız.

  Ek 3.2 Sel, Su Baskını ve Fırtına Alınması Gereken Önlemler Talimatı;

  A- SEL / SU BASKINI DURUMUNDA;

  1. aşiri yağişlarda ve olasi sel baskinlarinda uygulanacak olan tedbirlerin karari , işletme müdürlüğü toplanti odasinda acil durum ekip başkanlarinintoplanmasi ile belirlenir.

  2. acil durum koordinatörü (şantiye koordinatörü), acil durum
  koordinatör yardimcisi (iş güvenliği sorumlusu) , birim amirleri şantiye koordinatörü toplanti odasinda hazir bulunur.

  3. acil durum ekibi üyeleri göreve hazir olarak sahalarinda bekler.
  acil durum ekibi üyeleri su baskini yaşanabileceksahalarda kum torbasi istiflemesi yapar.

  4. kum torbalari pamuk deposu diş cephe alaninda yeterli miktarda istiflenir.

  5. ihtiyaç olduğunda ilk durdurulacak olan işletme boyahane ünitesidir. işletmenin durdurulmasi karari acil durum koordinatörü tarafindan verilir.

  6. yukarida belirtilenlere paralel olarak tüm sahalarda sel ve su baskinindan etkilenebilecek malzeme ilgili birim yetkilileri tarafindan sahadan uzaklaştirilarak güvenli bir yere konur

  7. su baskini olan yerde elektrikli bir teçhizat suyun altinda kalmişsa o bölgenin elektriği yetkili birim amiri tarafindan elektrik bakim yetkilileriyle görüşülerek ana şalterden kestirilir.

  8. deşarj kanalindaki su seviyesi yükselmiş, yağmur kanalindan geri tepebilecek bir seviyeye gelmişse, buna bağli olarak yağmur hattindan su gitmiyorsa, suyun tesisden deşarji için seyyar pompalari çaliştirilir

  9. sel sularina herhangi bir kimyasal madde veya atiğin karişmasi ve bunun saha durdurularak temizlenememesi durumunda, il çevre müdürlüğü ve il sağlik müdürlüğü şirket yetkililerince ayri ayri haberdar edilir

  10. Şantiye sahasina sular gelmeye başlarsa; durumdan acil durum koordinatörüne veya koordinatör yardimcisina kapi güvenliği tarafindan haber verilir.

  11. acil durumlarda kullanilmak üzere makine bakim birimi tarafindan en az bir adet dalgiç pompa hazir bekletilir

  12. komşu sanayi tesisleri koordinatörün karari ile haberdar edilir gerekirse yardim istenir veya yardim edilir

  13. sel sulari fabrika arazisine ve yollarina gelmeye başlarsa durum koordinatörün karari ile devlet su işleri'ne bildirilir. sel sirasinda veya sel sonrasi alinabilecek önlemler personel şefliği ve iş güvenliği uzmani ile beraber, belediye ve komşu fabrika yetkilileri ile gözden geçirilir

  14. drenaj sisteminin temizliği periyodik olarak personel şefliği tarafindan yapilir.

  B- FIRTINA DURUMUNDA;

  1. birim yetkilileri tarafindan firtinanin geldiği yöndeki bütün kapi ve pencereler kapali tutulur. firtinanin bunlari açma olasiliğina karşi önlem alinir.

  2. birim yetkilileri tarafindan firtina önceden haber alinmiş ise; açik alanda firtina ile uçabilecek malzeme veya madde birakilmaz.

  3. firtina sirasinda çati vb.yüksekte çalişma ile açik alanda forkliftle yükleme veya boşaltma yapilmaz.

  4. işyeri dişina kurulmuş olan yapi iskelesi varsa; ilgili birim amiri tarafindan iskeleler her firtinadan sonra kontrol edilir
  Elektrik İşlerinde Güvenlik Önlemleri;


  - Elektrikli el aletlerinin kabzaları yalıtılacaktır.
  - Elektrikle çalışan, makine, cihaz ve donanımlar, elektrik çarpmasına ve statik elektriğe karşı topraklanacaktır.
  - Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı yerlerin aydınlatma ve priz tesisatları ex-proof olacaktır.
  - Elektrik Tamir ve Bakım Mühendisi, yılda en az bir defa elektrikle çalışan makine, cihaz ve donanımların topraklamalarını ölçecektir.
  - Yüksek gerilim direklerinin etrafı, tel çitlerle çevrilecektir.
  - Elektrik yangınlarında, karbon dioksit tüplü yangın söndürücüler kullanılacaktır.
  - Yangın anında, elektrik şalterleri hemen açılacak ve yangın yerinin elektrik enerjisi kesilecektir.
  - Elektrik devrelerinde, arızalı, kırık, çatlak fiş, priz ve anahtarlar kullanılmayacaktır.
  Ek 6: Kaynak İşlerinde Güvenlik Önlemleri Talimatı;
  1-Kaynakçılar, özel iş elbiselerini, kaynakçı başlıklarını, gözlüklerini, eldivenlerini ve kolluklarını kullanacaklardır.
  2-Kaynakçılar, elektrik kaynak makinelerinin topraklamalarını yapmadan kaynak işlemine
  başlamayacaklardır.
  3-Elektrik ark kaynakçıları, kaynağa başlamadan önce, kaynak makinelerinin akımını
  ayarlayacaklardır.
  4-Kaynak işleminde, yağlı ve ıslak kaynak kabloları, kullanılmayacaktır.
  5-Kaynak kabloları, kullanılmadığında, kaldırılacaktır.
  6-Kaynak kabloları, ıslak yerlerden geçirilmeyecektir.
  7-Kaynak kabloları, yayaların ve araçların geçişlerine engel olmayacaktır.
  8-Çalışanları arklardan korumak için, kaynak perdeleri kullanılacaktır.
  9-Kaynak makinelerinin elektrik dağıtım panoları, anahtarları, kabloları, fişleri ve prizleri tehlikelerden korunacaktır.
  10-Gözcü, kanallarda yapılan kaynak işlerini kontrol edecektir.
  11-Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, kaynak işleminden önce kaldırılacaktır.
  12-Tehlikeli yerlerde, çalışma müsaadesi olmadan kaynak işlemi başlatılmayacaktır.
  13-Kaynak sahası, atık elektronlardan temizlenecektir.
  14-Kaynak işlemine başlamadan önce, kaynak makinelerinin kablo, fiş ve priz bağlantıları kontrol edilecektir.
  15-Kaynak sahasında, uygun yangın söndürücüler hazır bulundurulacaktır.
  16-Kaynak işleminde, operasyon sahasında, uygun yangın söndürücüler bulundurulacaktır.
  17-Gaz kaynağına başlamadan önce, gaz hortumları ve bağlantılar ile nodullar, kontrol edilecektir.
  18-Basınç regülâtörleri, manometreler ile emniyet valflarına darbe yapılmayacak ve yere düşürülmeyecektir.
  19-Bozuk regülatörler, manometreler ve valflar kullanılmayacaktır.
  20-Oksijen kaynağı tüpü ve regülatörü üzerine yağ sürülmeyecektir.
  21-Tüplerin valflarına ve regülatörlerine, yağlı el ve eldivenle dokunulmayacaktır.
  22-Hortum ve kablolar, sıcak yüzeylere temas ettirilmeyecektir.
  23-Tüplerin vanaları, anahtarlarıyla açılacak ve kapanacaktır.
  24-Nodullar fırçayla temizlenecektir.
  25-Nodullar kesinlikle metallere sürülmeyecektir.
  Ek 7: Taşlama İşlerinde Güvenlik Önlemleri Talimatı;
  1-Taşlama işlerinde daima eldiven, koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanılacaktır.
  2-Taşlama esnasında, kıvılcımların tehlikelerinden korunmak için taşlama perdeleri kullanılacaktır.
  3-Yüksek yerlerde yapılan taşlama işlerinde, emniyet kemerleri kullanılacaktır.
  4-Taşlama işlemi, başlamadan önce, taşlama taşı ve bağlantıları ile kabloları kontrol edilecektir.
  5-Arızalı taşlama makineleri, kullanılmayacaktır.
  6-Taşlama makineleri çalışır halde yere konulmayacaktır.
  7-Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde, taşlama yapılmayacaktır.

  Ek 8: İnşaat Sahasında Emniyetli Araç Kullanma Talimatı;
  1-Sürücüler kullandıkları araç ve iş makinaları için geçerli sürücü belgesine sahip olacaktır.
  2-Sürücüler, araçların trafik ruhsatını, trafik sigorta poliçesini ve aracın diğer resmi belgelerini yanlarında hazır bulunduracaklardır.
  3-Sürücüler trafik kural ve kaidelerine riayet edeceklerdir.
  4-Sürücüler, seyahat öncesi, yakıtı, su, yağ, lastik, sinyal, far, silecek, kriko, reflektör, takoz, çekme halatı, ilkyardım çantası ve zincirlerini kontrol edeceklerdir.
  5-Sürücüler, araçların hızlarını, yol ve hava durumuna göre ayarlayacaklardır.
  6-Sürücüler, araçlardan ayrılırken araçların kapılarını kilitleyeceklerdir.
  7-Sürücüler, seyir halindeyken emniyet kemerlerini kullanacaklardır.
  8-Sürücüler, hız limitlerini aşmayacaklardır.
  9-Kavşaklara yavaş ve dikkatli yaklaşılacak.
  10-Arıza durumunda, araçlar, uyarı ikazlarını kullanılarak, emniyetli park edilecektir.
  11-Yabancı kişiler, araçlara alınmayacaktır.
  12-Araçları kullanma yetkisi olmayan ve aracın üstüne zimmet yapılan kişi dışında kimse
  Kullanmayacaktır.
  13-Alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde kullanarak araç kullanmak, yasaktır.
  Ek 9: Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Tablosu;
  İnşaat alanında yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen tehlikelere karşı kullanılacak kişisel koruyucu Malzemeler kullanılacaktır.

  TEHLİKE
  KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME
  Yüksek Yerlerden parça düşmesi
  Baret, Çelik Burunlu Ayakkabı
  Yüksek gerilim ve yüksek gerilim ünitesinde çalışma
  Yalıtkan Baret, Eldiven, Ayakkabı
  Tozlu ortamda çalışma
  Toz maskesi
  Gürültülü ortamda çalışma
  Kulak Tıkacı (80-100 dB(A).), Kulaklık (100- 120 dB(A).)
  Ağır malzeme ve ekipmanların düşmesi
  Çelik burunlu ayakkabı
  Kaygan Zemin
  Tabanı kaymayan Ayakkabı
  Çapaklar
  Taşlama maskesi, koruyucu gözlükler
  Zararlı ışık kaynakları
  Kaynakçı maskesi, Kaynakçı gözlüğü, Renkli gözlük
  Yüksek yerlerde çalışma
  Paraşüt tip Emniyet kemeri (en az 1,5 mt.)
  Makine ve ekipmanın hareketli sistemleriyle ilgili Tehlikeler
  Bilek koruyucusu
  Ele zarar veren tehlikeler
  Eldivenler
  Saça zarar veren tehlikeler
  Boneler
  Delme işlerinde eldiven kullanma
  Eldivensiz çalışma
  Islak yerler
  Çizmeler
  Yanıklar
  Kaynakçı kolluğu
  Elektrik Kaçağı
  Sabit makine, ekipman ile elektrik devrelerinin koruyucu Topraklama sistemleri
  Makine ve ekipmanların hareketli sistemleriyle ilgili Tehlikeler
  Makine ve ekipmanların koruyucu sistemleri
  Yüksek yerlerden düşme
  Emniyet ağı, Sepeti, Seyyar merdivenler ve iskeleler
  Yangın, Bina ve toprak çökmeleri
  Yangın söndürme ve kurtarma ekipmanları
  Çapaklar, kaynak ışınları
  Taşlama ve kaynak perdeleri
  Yüksek Gerilim Ünitesinde Çalışma
  Yalıtkan merdivenler, Yer malzemeleri ve akım Kontrol çubuğu.  İŞYERİ KAZA VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU
  Düzenlenme tarihi...........................
  1
  İşyerinin
  Bölge Müdürlüğü Sicil No :
  Unvanı :

  Adresi :


  İşçi Sayısı : Erkek Kadın Çocuk Eski Hük. Özürlü Stajyer
  2
  Kaza Tarihi : ................. Kaza Gününde İşbaşı Saati : ............... Kazanın olduğu saat : ................

  Kazanın Meydana Geldiği Bölüm :
  Kazada Yaralanan Uzuv –
  Yaralanma Şekli :
  3
  İşçinin 1. derece yakınının Adı Soyadı
  Açık adresi :
  4
  Meslek Hastalığı Tanısı veya
  Şüphesi Tarihi :
  Meslek Hastalığı Tanısı veya
  Şüphesi İle Sevk edilenin Çalıştığı Bölüm / İş :
  Meslek Hastalığı Tanısı veya
  Şüphesinin Türü :
  Meslek Hastalığının Saptanma Şekli:
  Periyodik Üst Kurum Meslek Hast. Diğer
  Muayene ile Sevki ile Hastanesinde
  5
  Kazazede veya Kazazedelerin / Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi İle Hastaneye Sevk edilenin
  Adı Soyadı :

  Cinsiyeti : E K
  Sigorta Sicil No :
  Yaşı :
  İşe Giriş Tarihi :
  Esas İşi (Mesleği) :

  Medeni Hali : Evli Bekar Dul
  Öğrenim Durumu :
  İlköğretim Ort.öğr. Y. Okul Üniversite Y. Lisans Doktora

  Kaza Anında Yaptığı İş :

  6
  Ağır Uzuv Hafif
  Kaza sonucu ölü yaralı sayısı : Ölü Yaralı Kaybı Yaralı
  Kaza sonucu yaralanan işçilerden 3 günden fazla
  İstirahat alanların sayısı : 1.Gün 2.Gün 3. Gün veya açık istirahat
  Kazayı Gören : Var Yok
  Şahitlerin Adı Soyadı :
  Şahitlerin Adresi :
  Şahitlerin İmzası :
  Kazanın Sebebi ve Oluş Şekli (Açıklayınız) :


  7
  İşveren veya Vekilinin
  Adı ve Soyadı
  İmzası

  Not: 1- İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md. 77) Bu bildirimi zamanında yapmayan işverenlere aynı kanunun 105 inci Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
  2- 1, 3, 5 ve 7. inci bölümler hem kaza, hem de meslek hastalığı bildirimi durumunda,
  2 ve 6. ıncı bölümler sadece kaza bildirimi durumunda,
  4. üncü bölüm ise sadece meslek hastalığı bildirimi durumunda, doldurulacaktır
  İşyeri duyuru panolarında
  Acil durumlara yönelik olarak aşağıda örneği verilen duyuru bulunmalıdır.

  ACİL DURUMDA;

  a) Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın,

  b) Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya çalışın,

  c) Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın,

  d) Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir,

  e) Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın,

  f) Bulunduğunuz mahalli terk ederken;

  Yangın ve su baskınında elektrik şalterini ve doğal gaz vanasını kapatınız,

  g) Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma Bölgesine gidin,

  h) Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı olun,

  i) Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin.
  Hazırlayan /Meslek/İmza
  Onaylayan /Meslek/İmza   
  ay_iz, Ş.Tuba, aytekin turgutlu ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Musa Kıransoy

  Musa Kıransoy TÜİSAG Üyesi

  teşekkürler

     

   
  izmitli bu yazıya teşekkür etti.
 4. denetisguvenligi

  denetisguvenligi TÜİSAG Üyesi

  hazırlayanın emeğine sağlık.

   
 5. svgzynp

  svgzynp TÜİSAG Üyesi

  şantiye yönergesinden kasıt nedir?bilgisi olan varsa lütfen benide bilgilendirirse sevinirim.

     

   
 6. Ulaş Çağatay BALOĞLU

  Ulaş Çağatay BALOĞLU TÜİSAG Üyesi

  onaylayan kısmına işverenin onayımı olacak şantiye şefininmi acaba?

   
 7. Musa Kıransoy

  Musa Kıransoy TÜİSAG Üyesi

  Yine ihtiyaç duydum yine teşekkür ediyorum Xzenon
   
 8. Hacer ULUSOY

  Hacer ULUSOY TÜİSAG Üyesi

  emeklerinize sağlık.   
 9. izmitli

  izmitli TÜİSAG Üyesi

  Hazırlanışındaki içerik çok güzel emeği geçen arkadaşımıza teşekkur ederim.

     

   
 10. gönül k

  gönül k TÜİSAG Üyesi

  inşaat şantiyesinde klima işlerini yapan taşeron firmasında çalışıyorum beton kalıbı yada dış çepe duvar işlerinde çalışan elamanım yok sağlık güvenlik planını hazırlarken sadece kendi çalışanlarımı ilgilendiren işlerle ilgilimi hazırlamalıyım bu örnekteki planın nerelerinde değişiklik yapmalıyım yardımcı olabilirmisiniz   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica