Bilgilendirme - Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Konu, 'Çevre ve Atık Yönetimi' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  Dosyayı aşağıdaki adrese yükledim.
  http://xzenon34.files.wordpress.com/2012/03/6-cakmakci_ipek_ozkaya_ders_notu.pdf

  ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI
  1- Giriş
  Hızlı endüstriyel gelişme ve kentleşme sonucu birçok ülkede sosyal, politik ve ekonomik
  sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ormanlar, tatlı su kaynakları, denizler ve canlı yaşamı için
  önemli olan kaynaklar endüstrileşme ve kentleşmeden olumsuz etkilenmektedir. İnsan yaşamı
  için gerekli olan bu kaynakların endüstriyel faaliyetler sonucu kirlenmesi neticesinde çevresel
  problemler oluşmaktadır. Endüstriyel tesislerin mevcudiyeti beraberinde ilgili bölgelerde hızlı
  kentleşmeyi de getirmektedir. Hızlı endüstrileşme ve artan kentleşme sonucu çevre üzerinde
  özümseme kapasitesinden daha fazla yüklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Göller, nehirler,
  sahiller ve rekreasyon alanları endüstrilerden ve aşırı kentleşmeden kaynaklanan aşırı kirletici
  yüklere maruz kalmaktadır. Bazen bu kaynakların olumlu kullanım imkanları tamamen sona
  ermektedir.
  Tatlı sular canlı yaşamı için hayati önem arz eden önemli doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar
  iyi yönetildiği sürece yenilenebilir kaynak olmaya devam etmektedir. Evsel, endüstriyel ve
  tarımsal sanayi faaliyetleri kirliliğinin önlenmesi yerel gelişiminin sürdürülebilirliği sağlamak
  için önemlidir. Birçok ülkede yürütülen su kirliliği çabalarında bazı başarıların elde edildiği
  bilinmektedir. Evsel ve endüstriyel atıksuların veya atıkların uygun şekilde arıtılmaması tatlı
  su kaynaklarının kirlenmesine ve kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır. Nehirler, göller
  ve kıyılar bu kirliliklerden direkt yada dolaylı olarak etkilenmektedir. Arıtılmadan nehre
  deşarj edilen atıksular nehir vasıtasıyla kıyılara yada göllere kadar taşınmaktadır. Dünyada
  nehir ve göller halen çok önemli tatlı su kaynakları olarak kullanılmaktadır. Günümüzde deniz
  suları zaruri durumlarda su kaynağı olarak kullanılmaktadır (Jern, 2006).
  Endüstriyel tesislerde, hammaddelerin işlenmesi ve ürün üretilmesi işlemlerinden
  kaynaklanan atıksulara “ endüstriyel atıksu” denir. Bu atıksular yıkama, pişirme, ısıtma,
  ekstraksiyon, reaksiyon ürünleri, ayırma, taşıma ve kalite kontrol işlemlerinden
  kaynaklanabilir. Potansiyel kirletici miktarının su kalitesinde istenmeyen değişime sebep
  olacak miktarda bulunmasıyla su kirliliği oluşmaktadır. Endüstriyel atıksular tesiste
  çalışanların banyo, barınma ve yemekhanelerinden gelen evsel nitelikli suları da içermektedir.
  Evsel ve endüstriyel atıksular arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Meskenlerden,
  ticarethanelerden, ofislerden ve diğer kuruluşlardan kanalizasyon sistemine evsel nitelikli
  atıksular deşarj edilmektedir. Evsel atıksular organik ve inorganik maddeleri içerir ve %99’u
  sudur. Askıda, koloidal ve çözünmüş maddeler atıksuda mevcuttur. İnsan atıklarını içeren
  evsel atıksularda çok sayıda hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizma bulunabilir. Bu
  mikroorganizmalar insanlarda kolera, tifo ve tüberküloz gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilir.
  Su kaynaklı olarak oluşan viral hastalıklar bulaşıcı olabilir. Evsel atıksuyun inorganik
  içeriğinde klorür, sülfatlar, azotlar, fosforlar ve karbonat ve bikarbonatlar bulunmaktadır.
  Organik madde içeriğinin yaklaşık % 90’ını protein ve karbon hidratlar oluşturmaktadır.
  Böylece evsel atıksular için arıtma tesisleri planlanırken bu içerik dikkate alınmaktadır.
  Bölgesel olarak da atıksu karakterizasyonunda aşırı farklılıklar olmamaktadır.
  Endüstriyel atıksular endüstri türüne ve işlenen hammaddeye bağlı olarak birbirinden çok
  farklılıklar göstermektedir. Bazı endüstriyel atıksular aşırı organik içerikli, kolayca biyolojik
  olarak ayrışabilir, aşırı inorganik içerikli veya zehirleyici özelikte olabilir. Yani toplam askıda
  2
  katı madde (TAKM), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) biriki
  mg/L’de birkaç bin mg/L’ye kadar değişim gösterebilmektedir (Jern, 2006).
  Endüstriyel atıksular bazı parametreler bakımından çok zengin olabilirken arıtma için gerekli
  diğer parametreler bakımından aşırı fakir olabilir. Kanalizasyona (pH:6-9) yada alıcı ortama
  deşarj için uygun pH değerinde bulunmayabilir. Bir endüstriyel tesis içerisinde de zamana ve
  proses ile aşamalara bağlı olarak oluşan atıkyunun karakteri diğerlerinden oldukça farklı
  olabilmektedir.
  Arıtma proseslerine karar vermeden önce mutlaka endüstriyel atıksu karakterizasyonu
  yapılmalı ve uygun arıtma metotları belirlenmesi gerekmektedir. Canlıların yaşam
  kalitelerinin bozulmaması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakabilmek amacıyla
  endüstriyel atıksuların belirlenen standartları sağlayacak seviyede arıtılması kaçınılmaz bir
  durumdur.
  2. Endüstriyel Atıksuların Sınıflandırılması
  Endüstride proseste, proses dışında ve çalışanların ihtiyaçları için su kullanılmaktadır. Bu
  sebeple endüstriyel atıksu kaynakları sınıflandırılırken suyun kullanım yeri ve kirletici
  özellikleri dikkate alınmaktadır. Buna göre endütriyel atıksular üç ana sınıfa ayrılmaktadır
  (Tünay, 1996; Alp, 2009). Bunlar:
  Proses Atıksuları
  Proses Dışı Atıksular
  Evsel Nitelikli Atıksular
  olarak ifade edilmektedir.
  Proses atıksuları, proseslerde su kullanımı sonucunda veya proses sırasında oluşan ve
  kirlenmiş olan atıksulardır. Proses atıksularına aşağıdakiler örnek olarak verilebilir.
  -Metal son işlemlerinde kaplama banyolarının dökülmesi
  -Plastifiyan üretiminde reaksiyon suları ve ürün yıkama suları
  -Gübre üretiminde ana çözelti atıksuları
  -Boya endüstrisinde tanka yıkama atıksuları
  -Temaslı soğutma atıksuları
  -Açıkta depolanan maddelerin sızıntısı dolayısı ile yağmur suları
  -Temizlik ve yıkama suları
  Proses dışı atıksular, kirlenme içermemeleri veya az kirletici içermeleri ve arıtma
  ihtiyaçlarının sınırlı olduğu atıksulardır. Proses dışı atıksulara aşağıdakiler örnek olarak
  verilebilir.
  -Temassız soğutma suları
  -Kazan suyu(yumuşatma ünitesi) hazırlama atıksuları
  -Kazan kondensat suları
  -Rejenerasyon atıksuları
  -Kirlenmemiş saha drenaj suları
  -Yağmur suları
  3
  Evsel nitelikli atıksular, personelin duş, tuvalet kullanımları, kafeterya, yemekhane,
  misafirhane gibi yerlerden kaynaklanan atıksulardır. Kirleticileri, evsel atıksulara benzemekle
  beraber kirletici parametrelerin değerleri ve birbirlerine oranları evsel atıksudan farklılık
  gösterebilirler.
  3- Endüstrilerin Kirlenme Bazında Sınıflandırılması
  Endüstriler yapı itibari ile oldukça karmaşık bir yapıya ve birbirleri ile belirli bir ilişkiler
  içerisinde bulunan kuruluşlardır. Bu karmaşık yapı içerisinde endüstrilerin çeşitli amaçlar için
  değerlendirilebilmeleri için çeşitli sınıflandırmalarının yapılması gerekmektedir. Bu
  sınıflandırma aşağıda verilen başlıklar göz önüne alınarak yapılabilir (Tünay, 1996, Alp,
  2009):
  Üretim prosesi ve teknolojisi
  Hammaddeler
  Ürünler
  Su kullanımı
  Tesis büyüklükleri
  Tesis yaş ve verimleri
  Personel sayıları
  Atıksu özellikleri
  Atıksu arıtma teknolojileri
  Yatırım maliyetleri
  4- Endüstriyel Atıksu Karakterizasyonunda Kullanılan Birimler
  Endüstriyel atıksu karakterizasyonunda kullanılan birimler konsantrasyoni kirlilik yükü, debi
  ve nüfus eşdeğeridir ((Tünay, 1996, Alp, 2009):
  Konsantrasyon: Atığın birim hacim içindeki değeridir. Atıksu için kullanılan konsantrasyon
  birimleri:
  Kütle bazında: mg/L. , kg/m3
  Hacim bazında: mL/L. L/m3
  Yüzde bazında: % m/m % v/v
  olarak ifade edilebilir.
  Kirlilik yükü: Deşarj edilen atığın kütlesel miktarını ifade eder. Atıksu için kullanılan kirlilik
  yük birimleri:
  Zaman bazında yük: kg BOİ5/gün
  Üretim bazında yük: kg BOİ5/ton boyanmış kumaş
  kg KOİ/m3 bira
  kg TKN/ton kağıt
  kg Ağırmetal/m2 yüzey kaplama
  4
  olarak ifade edilebilir. Kirlilik yük hesabı için kirletici konsantrasyonu ve debi bilinmesi
  gerekmektedir. Konsantrasyon x Debi= mg/Lx m3/gün = g kirletici/ gün şeklinde ifade
  edilebilir.
  Örnek: Bir gıda tesisi 1000 mg BOİ5/L içeren ve 100 m3/gün debide atıksu üretmektedir. Bu
  tesis için BOİ5 kirlenme yükünü hesaplayınız.
  Kirlenme yükü(kg BOİ5/gün) = (1000 mg BOİ5/L)x(100 m3/gün)/1000
  = 100 kg BOİ5/gün
  Debi: Atığın birim zamanda oluşan hacimsel miktarını ifade etmektedir. Atıksu için
  kullanılan debi birimleri:
  Zaman bazında: m3/saat, L/s, m3/gün
  Ürün bazında: m3/ton ürün veya m3/ton hammadde
  olarak ifade edilir.
  Nüfus eşdeğeri: Atığın kirlenme yükünün nüfus cinsinden ifadesidir. Nüfus eşdeğerinin
  hesaplanabilmesi için kişi başına su kullanımı ve kirletici yükünün bilmesi gerekmektedir.
  Örnek: Kirlenme yükü 50 kg BOİ5/gün olan endüstrinin nüfus eşdeğerini hesaplayınız.
  Kabuller: İstanbul’da kişi başına evsel atıksu miktarı, 200 L/nüfus.gün
  Evsel atıksuda BOİ5 konsantrasyonu 250 mg/L.
  Çözüm:
  Kişi bazında kirlenme yükü
  = (250 mg BOİ5/L)x(200 L/kişi.gün)/1000
  = 50 g BOİ5/kişi.gün
  Nüfus eşdeğeri = (100 kg BOİ5/gün)x1000/(50 g BOİ5/kişi.gün)
  = 2000 kişi eşdeğeri
  5- Atık Araştırması
  Endüstriyel atık araştırması, su kullanan ve atık üreten tüm proseslerin kütle dengesini ve
  belirli proseslerde ve tüm tesiste atık karakteristiklerindeki değişimleri içeren bir prosedürdür.
  Atık araştırması, endüstrilerde iki amaca yöneliktir: Proses profilinin çıkarılması ve kirlenme
  profilinin çıkarılması (Öztürk ve diğ., 2004; Tünay, 1996). Atık araştırması,
  Tesisin proses profilinin çıkarılması
  Literatürden yararlanılması
  Numune alma ve analiz proğramının yapılması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
  şeklinde yapılır. Detaylı olarak bakıldığında ise;
  Endüstriyel proseslerin akım şemasının çıkarılması
  Proses çalışma düzenlerinin belirlenmesi (sürekli, kesikli, yarı sürekli)
  Proseslerde kütle ve enerji dengelerinin kurulması
  Atıkların üretildikleri kademelerin belirlenmesi
  5
  Tesis içi kontrol önlemlerinin belirlenmesi
  Kanal şebekelerinin belirlenmesi
  Deşarj yer ve şekillerinin belirlenmesi
  Arıtma tesislerinin yeri ve özellikleri(varsa)
  Tehlikeli atıkların kaynak, miktar ve özelliklerinin belirlenmesi
  Katı atık miktar ve kaynaklarının belirlenmesi
  Hava kirlenmesinden kaynaklanan atıksu miktar ve özelliklerinin belirlenmesi
  ele alınır. Atık araştırmasında, gerekli bilgileri minimum emek ile gerçekleştirmek için takip
  edilecek genel prosedür dört adımda özetlenebilir (Öztürk ve diğ, 2004):
  1. Fabrikadaki bir mühendisin yardımı ile proses bazında kanal sistemin haritası
  hazırlanır. Bu harita örnekleme istasyonları ve beklenen atıksu debilerini içermelidir.
  2. Örnekleme ve analiz çizelgesi hazırlanır. Debiyle orantılı, sürekli örnek alınması en iyi
  yöntemdir ancak bu tarz örnek alma yerine göre uygun olmayabilir. Kompozit örneğin
  periyodu ve örnekleme sıklığı o prosese göre belirlenir. Bazı sürekli proseslerde 8, 12
  veya 24 saat boyunca saatlik örnekleme yapılır. Çok dalgalanma gösteren proseslerde
  ise 1 veya 2 saatlik kompozit alınıp analiz edilmesi gerekebilir. Endüstriyel atıksu
  arıtma tesislerinde belli kapasitede dengeleme ve depolama kapasitesi olduğundan
  daha sık örnekleme nadiren gerekir. Kesikli prosesler ise kesikli deşarj sırasında
  kompozitlenmelidir.
  Örneklerde yapılacak analizler analizin karakterine ve amacına bağlıdır. Örneğin, pH
  anlık örneklerde ölçülmelidir. Çünkü bazı durumlarda kompozitleme ile çok asidik
  veya bazik sular nötralize olarak tasarımda yanlış bilgiye neden olabilir. Kısa kalış
  süreli biyolojik arıtma tesisi tasarımı söz konusu olduğunda BOI yüklerindeki
  değişimler, 8 saatten daha kısa kompozit örnek alımını gerektirebilir. Havalandırmalı
  lagünlerde ise 24 saatlik kompozit yeterli olmaktadır. Azot ve fosfor, gerekli besin
  elementi ihtiyacını belirlemek amacıyla ölçülüyorsa, biyolojik sistemin belirli
  derecede tampon kapasitesi olduğundan 24 saatlik kompozitte ölçülmesi yeterlidir.
  Biyolojik sistem için toksik deşarjlar istisnadır. Bazı toksik maddelerin tek dozu
  biyolojik prosesi bozacağından bu tür maddelerin sürekli ölçülmesi gerekir. Toksik
  maddelerin mevcut olması durumunda arıtma tesisinde ayrıca dikkate alınmaları
  gerekir.
  3. Atıksu debi dengesi çizelgesi hazırlanır. Datalar toplanıp analizler yapıldıktan sonra
  tüm önemli atıksu kaynaklarının dikkate alındığı su denge diyagramı hazırlanır. Bir
  mısır işleme prosesi su denge diyagramı Şekil 1’de verilmiştir.
  6
  Şekil 1. Mısır işleme tesisi akış-madde denge diyagramı (Öztürk ve diğ, 2004)
  4. Önemli atık karakterlerindeki istatistiksel değişimler oluşturulur. Bazı atık
  karateristiklerindeki değişimler atıksu arıtma tesisi tasarımında çok önemlidir. Bu tür
  verilerin eklenik olasılık dağılımlarını veriler olasılık eğrisi olarak oluşma gösteren
  özel grafikler hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış bir grafik Şekil 2’de verilmiştir.
  Şekil 2. Ham atıksuda BOI ve AKM’nin eklenik olasılık dağılımı (Öztürk ve diğ, 2004)
  6- Numune Alma ve Karakterizasyon
  Numune alma ve karakterizasyon esas olarak (Alp, 2009),
  Numune alım noktalarının seçilmesi
  Numune türlerinin seçilmesi
  o Kompozit numuneler(debi ağırlıklı veya zaman ağırlıklı)
  o Tekil numuneler
  Numune alma sayı ve sıklığının belirlenmesi
  Ölçülecek parametre ve ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi
  aşamalarını kapsayan ayrıntılı bir çalışmadır.
  7
  7- Proses ve Kirlenme Profili
  Bir endüstri tesisinde yer alan her bir proses için su kullanımı ve atıksu oluşumunun zaman ve
  üretim bazında ifade edilmesi proses profili olarak tanımlanır. Proses profilinde, literatürde
  benzer endüstriler için verilen değerlerle mukayese yapılır. Uyumsuzluklar varsa nedenleri
  araştırılır. Literatürle karşılaştırma deney maliyetleri ve süresini kısaltır (Tünay, 1996; Alp,
  2009).
  Kirlenme profili, bir endüstri tesisinin atıksu miktar ve kirletici özelliklerinin proses ve alt
  kategori bazında, mevcut ve gelecekteki durum için ortalamalar cinsinden ifadesidir (Tünay,
  1996; Alp, 2009).
  8- Atıksu debisinin hesaplanması
  Endüstriyel atıksu debilerinin belirlenmesinde esas olan debinin kaynağında belirlenmesidir.
  Teknoljik imkanların artmasıyla bir çok debi ölçüm metodu güvenilir olarak
  kullanılabilmektedir. Endüstriyel atıksuların debileri belirlenirken endüstriyel işlemlerden
  kaynaklanan, evsel nitelikli ve sızma sebebiyle oluşan atıksuların tümü dikkate alınmaktadır
  (Kestioğlu, 2001).
  Qp= Qevsel+Qendüstriyel+Qsızma (1)
  Burada Qp proje debisini (m3/gün), Qevsel endüstride oluşan evsel nitelikli atıksu debisini
  (m3/gün) , Qendüstriyel endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atıksu debisini (m3/gün) ve Qsızma
  atıksu kanalına giren giren yer altı suyu debisini (m3/gün) göstermektedir.
  Endüsriden kaynaklan atıksu miktarı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir.
  Qevsel= qmaxx N (2)
  Burada qmax kişi başına tüketilen maksimum su miktarını (L/kişi-gün) ve N ise endüstride
  çalışan kişi sayısını göstermektedir.
  Günümüzde bir çok endüstriyel tesisin kanalizasyon sisteminde PVC ve benzeri sızdırmaz
  özelliği çok zayıf olan borular kullanılmaktadır. Bu sebeple genellikle sızma debisi ihmal
  mertebesindedir. Beton yada betonarme boru kullanılna sistemlerde ise su toplama havzasına
  ve kanal uzunluğuna göre sızma debileri hesaplanmaktadır. Su toplama havzasına göre sızma
  debisi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir (Kestioğlu, 2001).
  Qsızma=qi x A (3)
  Burada qi yer altı suyunun yüksekliğine bağlı olarak birim zamandaki sızma debisi (L/s.ha)
  (0,06 ila 0,6 L/s.ha arasında değişmektedir) ve A ise kanalizasyon sisteminin atıksuyununu
  topladığı endüstriyel alanı (ha) göstermektedir.
  Kanal uzunluğuna göre sızma debisi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir.
  Qsızma=qi x L (4)
  8
  Burada qi birim kanal uzunluğu başına sızma debisini (L/s.m) ve L ise kanalizasyon
  uzunluğunu (m) göstermektedir.
  Proseslerden kaynaklanan atıksularının debisinin belirlenmesinde en etkili yöntem direkt
  olarak debiyi ölçmektdir. Bu ölçüm 24 saat süresince sürekli olabileceği gibi 24 saat süresince
  kopmozit numune alınmalarında da debi ölçümleri yapılabilir. Endüstrinin su ihtiyacı ile
  birlikte günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim değişileride dikate alınmalıdır. Baze ileriye
  dönük üretim projeksiyonlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Endüstrilerin çalışma
  saatleri farklılıklar gösterebilmektedir. Günde 8 saat, 16 saat veya 24 saat gibi. Bu sebeple
  günlük ve saatlik debiler ölçülmeldir. Endüstride atıksu debilerinin proses bazında da
  belirlenmesi gerekebilir. Proses bazında belirlenen debiler toplanarak endüstriyel proseslerden
  kaynaklanan debiler belirlenebilir (Kestioğlu, 2001).
  Fabrikanın çalışma saatlerine göre maksimum, minimum ve ortalama saatlik debiler
  belirlenir. Izgaralar, terfi merkezleri ve kum tutucular maksimum saatlik debiye göre
  boyutlandırılmaktadır.
  Günümüzde kullanılan debi ölçüm metotlarının bazıları Tablo 1’de görülmektedir.
  Tablo 1. Debi ölçüm metotları (Kestioğlu, 2001; Gönüllü, 2004)
  Debi ölçüm metodu Ölçümde kullanılan yöntem
  Borularda debinin ölçülmesi
  Venturimetre
  Akım hüzmesi
  Orifis
  Pitot tüpü
  Magnetik ölçer
  Rotametre
  Atmosfere açık borularda debinin ölçülmesi
  Dolu akan borularda;
  o Hüzmeler ve orifisler
  o Düşey açık uçtan akış
  Kısmen dolu akan borularda;
  o Kaliforniya boru metodu
  o Açık akış huzmesi
  Açık kanallarda debinin ölçülmesi
  Akım ölçülerek debinin ölçülmesi
  Derinlik ölçülerek debinin ölçülmesi
  Yüzey hızı ve derinlik hesaplanarak
  debinin ölçülmesi
  Pitot tüpleri
  Savaklar
  Özel savaklar
  Değişik metotlar
  Sulandırma metodu
  Tanklarda seviye değişim metodu
  Debi ölçer cihazlarının yerleştirilmesi
  Bu yöntemler haricinde debi değerinin yaklaşık olarak bulunmasına yardımcı olacak
  yöntemlerde bulunmaktadır. Bunlar;
  Bir hammadde miktarını dikkate alarak debinin hesaplanması
  9
  Endüstri kuruluş alanı dikkate alınarak atıksu debisinin belirlenmesi
  olarak ifade edilmektedir.
  Bir hammade miktarını dikkate alarak debinin belirlenmesinde en önemli husus birim
  hammadde miktarına düşen atıksu miktarının doğru olarak bilinmesidir. Örnek olarak Büyük
  baş hayvan derisinin işlemesi için gerekli birim debi 25 m3/ton deri olarak biliniyorsa işlenen
  deri miktarı dikkate alınarak debi hesabı yapılabilir.
  İller bankası endüstrileri kuruluş alanlarına göre su tüketimi yönünden üç gruba ayırmıştır.
  Her gruptan birim alanda oluşacak atıksu miktarıda belirtilmiştir. Bunlar;
  Büyük ölçekli sanayi kuruluşları : 1,5 L/s.ha
  Orta büyüklükteki sanayi
  kuruluşları
  : 1 L/s.ha
  Küçük ölçekli sanayi kuruluşlar : 0.5 L/s.ha
  şeklindedir. Eğer sanayi kuruluşunun alanı biliniyorsa debiside yaklaşık olarak hesaplanabilir.
  9- Endüstriyel Atıksu Yönetimi
  Endüstriyel atıksu yönetiminde,
  Yeni kurulacak endüstriler için temiz teknoloji seçimi
  Tesis içi kontrol
  Atıksuların arıtılması(deşarj standartlarının sağlanması)
  yaklaşımları yer almaktadır (Alp, 2009).
  10- Deşarj Standartları
  Deşarj standartları, atıksuların alıcı ortamlara deşarjı için sahip olmaları gereken özelliklerdir.
  Bu özellikler kirletici parametreler için konsantrasyon ve yük bazında tanımlanır. Doğrudan
  alıcı ortam (göl,deniz,akarsu) yada kanal şebekesine deşarj seçeneklerine göre belirlenir.
  Deşarj standartları, alıcı ortamın belirlenen amaçlarla kullanımını sağlamalı ve alıcı ortam
  kalitesini hedeflenen kalite seviyesine çıkaracak şekilde geliştirmelidir. Kısıtlamalar dengeli
  ve ekonomik ve teknolojik olarak uygulanabilir olmalıdır. Kontrolü mevcut imkanlarla
  yapılabilmelidir.
  Deşarj standartları,
  Alıcı Ortam kalitesine dayanan standartlar (Su kalitesi modelleri)
  Teknoloji bazlı standartlar (Best Practicable Control Technology-BPT ve Best Available
  Technology Economically Achievable-BATEA)
  şeklinde sınıflandırılır (Alp, 2009).
  10
  11- Ortak Arıtma
  Ortak arıtma, evsel ve endüstriyel atıksuların birlikte ortak bir arıtma sisteminde arıtılmasıdır.
  Uygulamaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve yerleşim yerleri yakınındaki endüstrilerdir.
  Ortak arıtma, insan gücü ve arazinin daha etkin kullanılmasına, debi değişimlerinin
  dengelenmesine, büyük arıtma debileri dolayısı ile daha farklı alternatiflerin seçilebilmesine,
  arıtmada gerek duyulan besi maddesinin (Nütrient) evsel atıksulardan sağlanmasına ve deşarj
  kontrollerinin daha basit ve etkili yapılabilmesine imkan verir (Alp, 2009).
  12- Ön Arıtma
  Ön arıtma, birden fazla atıksu kaynağından toplanan atıksuların birleştirilerek tek bir sistemde
  arıtılması durumunda (ortak arıtma), ortak sistemlere ve çevreye zararlı olacak bileşenlerinin
  zararsız düzeye indirilmesi ve gerekiyorsa atık yüklerinin ortak arıtma için uygun düzeye
  getirilmesi için arıtılmasıdır.
  Ön arıtma, kanalizasyon sistemini korumalı, bakım ve onarım personelini korumalı, çevreyi
  korumalı ve ortak arıtma sisteminin çalışmasını korumalıdır (Alp, 2009).
  13- Türkiye’de Yasal Düzenleme
  Endüstriyel atıksuların kontrolü için mevcut durumda yasal düzenleme, Su Kirliliği Kontrolü
  Yönetmeliği (SKKY)dir. Her bir endüstri için ayrı ayrı altbaşlıklar altında, deşarj kriterleri
  getirilmiştir.
  14- Su Tekrar Kullanımı ve Kaynakta Atık Kontrolü
  Endüstriyel proseslerde, ürün kalite kontrolü ile tekrar kullanım için üst limit belirlenir.
  Örneğin kağıt endüstrisinde kapalı sistem su devresinde çözünmüş organik maddeler her bir
  çevrimde bir miktar daha artarak birikirler. Bu da kabuk kontrol maliyetini yükseltir, kağıt
  makinelerinin kapalı kalma sürelerini arttırır, bazı durumlarda da kağıt stoklarında renk
  bozulmalarına neden olur. Maksimum geri kazanım bu problemler ortaya çıkmadan önce
  gerçekleşir (Öztürk ve diğ, 2004).
  Tekrar kullanım söz konusu olduğunda suyun kullanılacağı amaca göre arıtma seviyeleri de
  farklı olur. Kağıt makineleri duş sularında püskürtme uçlarında tıkanmaya neden olmamak
  için tekrar kullanılacak suda katıların giderilmesi gerekir. Domates işleme tesislerinde
  domates yıkama suyunun saf olması gerekmez, ancak mikrobiyolojik kirlenmeye yol
  açmamak üzere dezenfeksiyon gerekir.
  Yan ürün geri kazanımı genellikle su tekrar kullanımı ile birlikte olur. Kağıt üretiminde elyaf
  geri kazanımı arıtılmış suyun tekrar kullanımına olanak verir. Kaplama tesislerinde yıkama
  sularının iyon değiştirmeye tabi tutulması ile tekrar kullanılabilir kromik asit elde edilir.
  Endüstride buna benzer birçok durum vardır.
  11
  Bira üretiminde su tasarrufu 3. yıkamanın kaynatmada ve sonraki yıkamanın fıçı temizlemede
  kullanımı ve soğutma suyunun temizleme amacıyla kullanımı ile sağlanır. Toplam atık yükü,
  atık taneciklerin yarı kuru vaziyette ayrılması, mayanın fermentörlerden filtrasyon ve kurutma
  için uzaklaştırılması ve soğuk depolama tanklarında çökeltinin çamur halinde uzaklaştırılması
  ile azaltılabilir. Birçok durumda bu operasyonlar sonucu ticari değeri olan yan ürünler elde
  edilir (Öztürk ve diğ., 2004).
  Rafinerilerde kullanılmış kostik çözeltisi yüksek konsantrasyonda sülfür, merkaptan ve
  fenolat içerir. Bu atığın arıtma tesisine verilmeksizin bağımsız olarak arıtımı, arıtma tesisi
  maliyetini önemli ölçüde düşürerek ticari değeri olan ürüne dönüştürülebilir.
  Bir çok kimyasalın üretildiği bir organik kimya endüstrisinde detaylı bir atık yükü azaltma
  çalışması sonucu kaynakta atık kontrolü ile 42,000 m3/gün debi ve 25,300 kgBOI/gün lük
  BOI yükü 31,400 m3/gün ve 16,800 kgBOI/gün’e indirilmiştir (Eckenfelder, 1999). Bu sonuca
  ulaşmak için yapılmış çalışmalar Tablo 2’de verilmiştir.
  Tablo 2. Atık yükü azaltmak için proses içi değişiklikler (Eckenfelder, 1999)
  Değişiklik Açıklama Toplam azalan
  atık yükü, %
  Ekipman revizyonu ve
  ilavesi
  25
  Ünitenin kapatılması
  Eski ünite veya üründen dolayı ünitenin
  kapatılması. Bu kapatmalar kirliliğin sonucu
  değildir ancak kirlilikten dolayı
  hızlandırılmıştır.
  10
  Sıyırıcının
  değiştirilmesi
  Çıkış gazlarının yakılması sırasında amin
  çıkışına neden olan sıyırıcının değiştirilmesi
  3
  Ayırma, toplama ve
  yakma
  Belirli konsantre atıksu akımları
  35
  Ham maddeyi
  değiştirme
  3
  Tekrar proses etme
  Belirli proseslerdeki yan akımları daha çok
  ürün geri kazanma ve atıksu akımını
  konsantre etmek üzere toplama ve ilave
  işleme tabi tutma
  Diğer bazı projeler
  Tek tek büyük çapta atık azalmasına neden
  olmayacak çeşitli değişiklikler
  21
  Proses düzenlemeleri ile bazı atıksu akımları azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Buna en
  çarpıcı örnek boyama hatlarında tasarruflu ve sprey yıkamalı tankların kullanımıdır. Bu
  sayede atıksu debi ve konsantrasyonunda belirgin bir düşme sağlanır. Süt endüstrisinde
  sızıntıları toplayacak şekilde ekipman değişiklikleri atıksu kanalına gidecek BOI yükünün
  12
  azalmasına neden olur. Tekstil üretiminde haşıllama maddesinin değiştirilmesi arıtıma girecek
  net kirlilik yükünün düşmesini sağlar.
  Bunların dışında çeşitli endüstrilerle ilgili bir çok örnek mevcuttur. Su tekrar kullanımı ve yan
  ürün geri kazanımı olanakları ile ilgili olarak atıksu arıtma gereksinimleri geliştirilmeden önce
  kirlilik profili analizi yapılmalıdır.
  Arıtma tesisi tasarım kriterleri geliştirilmeden önce bazı atıkların ayrılması dikkate
  alınmalıdır. Bazı eski tesislerde bu ekonomik veya mümkün değildir. Bazı atıkların
  birleştirilmesinin tehlike arz edeceği durumlarda ayırma gerekebilir. Örneğin kaplama
  endüstrisinde asidik metal banyosu atıklarının siyanürlü sularla karışması sonucunda toksik
  HCN oluşur.
  Endüstrilerde, atıksu akımının bir bölümünün askıda katı yükünün büyük bir bölümünü
  oluşturması gibi durumlarda sadece atıksuyun bu bölümünde AKM giderimi yapılması
  gerekir.
  Soğutma suları gibi kirlenmemiş sular ayrılarak alıcı ortama doğrudan deşarj edilirler.
  Atıksu tekrar kullanımı, yan ürün geri kazanımı ve atık ayrılması, atık arıtımı proses tasarım
  için temel teşkil edecek revize kütle dengesi-akış diyagramının oluşmasını sağlayacaktır.
  15- Endüstriyel Atıksuların Çevresel Etkileri
  Endüstriyel atıksuların su ve çevre üzerindeki etkileri aşağıda belirtilmektedir (Jern, 2006).
  Fiziksel etkiler: Bunlar su içerisindeki berraklığı ve çözünmüş oksijenin dağılmasını
  etkilemektedir. Organik ve inorganik maddelerin oluşturduğu bulanıklık suyun berraklığını
  etkilemektedir. Bulanıklık ışığın nüfuz etme mesafesini ve dolaysıyla fotosentezi azaltır. Su
  içerisinde yaşayan canlıların yiyeceklerine ulaşması bulanıklık sebebiyle zorlaşmaktadır.
  Bulanıklığı oluşturan çok küçük parçacıklar balıkların solungaçlarını tıkayabilir ve onların
  ölümlerine sebep olabilir. Çökebilen partiküller suda yaşayan biti yaprakları üzerinde ve su
  kaynağının tabanında birikerek çamur tabakalarının oluşturmaktadır. Biriken çamur tabakası
  içerisinde bulunan organik maddeler zamanla ayrışarak kötü kokular ortaya çıkmaktadır. Suda
  çökmeyen yani yüzen partiküller maddeler ise su üzerinde köpük (pislik) tabakalarını
  oluşturmaktadır. Bu tabaka ışık geçirgenliğini ve çözünmüş oksijenin dağılımını da olumsuz
  yönde etkilemektedir. Çoğu standartlarda arıtılmış suların alıcı su ortamına deşarj edilebilmesi
  için TAKM konsantrasyonunun 30-50 mg/Larasında olması gerektiği belirtilmektedir.
  TAKM yanı sıra endüstriyel atıksularda yağ ve gres de bulanabilir. Bu yağ ve gresin bir kısmı
  organik olabilirken, ekseriya bölümü mineral kökenlidir. Mineral yada organik olmasına
  bakılmaksızın yağ ve gres hava ile su arasında geçişleri engelleyen bir bariyer görevi
  görmektedir. Böylece havadan su ortamına oksijen girişi engellenir. Evsel atıksuların aksine,
  endüstriyel atıksuların sıcaklığı çoğunlukla ortam sıcaklığında daha yüksek olabilmektedir.
  Alıcı su ortamında sıcaklığı yükselmesi oksijenin çözünürlüğünü azaltmaktadır. Alıcı
  ortamdaki suda ani sıcaklık artışı sıcaklığa duyarlı su canlılarının ölümüne sebep olmaktadır.
  Isı artışı her canlı organizmada farklı etkiler yapmaktadır. Bazı canlı türlerinin daha hızı
  üremelerine sebep olabilir. Bu büyümenin de sınırlı olması gerekmektedir. Aksi halde sınırlı
  canlı türü suda baskın halde bulunur.
  13
  Oksidasyon ve nihai çözünmüş oksijen: Su ortamı atmosferden ve su canlılarının fotosentetik
  aktiviteleri sonucu oluşan oksijen kaynaklarına sahiptir. Bu ortamın belirli bir oksijen transfer
  kapasitesi bulunmaktadır. Algler su ortamında oksijen oluşturmada önemli rol almaktadırlar.
  Organik ve inorganik maddelerin biyolojik (BOİ) yada kimyasal (KOİ) oksidasyonlarında
  oksijen kullanmaları neticesinde su ortamındaki çözünmüş oksijen (DO) konsantrasyonunda
  azalmalar olmaktadır. Çözünmüş oksijen konsantrasyonun aşırı azalması septik şartları
  oluşturmaktadır. Bu şartlarda oluşan anaerobik ve fakültatif mikroorganizmalar kötü kokular
  ortaya çıkarmaktadır. Oksijenin azalması aerobik canlıların ölmesine sebep olmaktadır. Balık
  gibi yüksek oksijen ihtiyacı gösteren canlılar DO konsantrasyonunun 3-4 mg/L’ye düşmesiyle
  ölmektedir. Balıklarda olduğu gibi, su ortamında DO sıfır olmadan da canlı yaşamları
  etkilenmektedir. Su ortamında inhibitör maddelerin bulunması su ortamında canlı yaşamını
  etkilemektedir. 10 0C sıcaklığın artmasıyla canlı organizmalarının metabolik faaliyetleri
  yaklaşık iki kat artmaktadır. Metabolik faaliyetlerin artması su ortamında daha fazla oksijen
  ihtiyacı gerektirmektedir. DO’nun su canlı yaşamı üzerinde önemli etkisi olması sebebiyle,
  endüstriyel atıksular deşarjlarında BOI5 parametresinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
  Bazı standartlarda atıksu deşarjlarında müsaade edilecek BOI5 değerleri 20 ila 50
  mg/Larasında değişmektedir.
  İnhibisyon/zehirlenme ve kalıcılık: Bu etkiler organik yada inorganik maddelerden
  kaynaklanmaktadır. Etkiler akut veya kronik olabilir. Tarım ilaçları ve ağır metaller
  zehirleyici maddelere örnek olarak gösterilebilir. Bazı endüstriyel atıksular inhibitör yada
  toksik maddeleri içermektedir. Bir ekosistemde bu maddelerin bulunması ortamda sadece
  dayanıklı türlerin kalmasına sebep olmaktadır. Duyarlığı düşük türler yok olacaktır. Biyolojik
  sistemler üzerinde etkisi olan böyle maddelerin bilinmesi yalnız çevrenin korunması açısından
  değil aynı zamanda bu atıksuların biyolojik sistemlerle arıtılabilirliği açısından da önemlidir.
  Bu kirleticilerin arıtma sonrası çok küçük konsantrasyonlarda bulunmaları bile alıcı su aortamları
  üzerinde olumsuz etkiler oluşturması yeterlidir. Örneğin içme suyu kaynağı olarak
  kullanılan bir su ortamına deşarj edilen düşük konsantrasyonda bulunan fenol su arıtımı
  sonunda ilave edilen klor ile reaksiyona girerek klorofenol oluşturmaktadır. Kloro-fenol içme
  sularında istenmeyen tat ve konunun oluşmasına sebep olmaktadır. İnhibitör yada toksik
  olabilen organik maddeler aynı zamanda biyolojik olarak bozunmaya karşıda dirençlidirler.
  Bu tür kirleticiler organizmalar içerisinde birikmektedir. Belirli konsantrasyona ulaşınca
  organizmaları zehirlemekte yada besin zinciri vasıtasıyla canlılara geçmektedir.
  Ötröfikasyon: Azot ve fosfor bileşiklerinin su ortamına deşarjları ile canlı aktivitelerinde artış
  olmasına sebep olmaktadır. Canlıların aktivitelerinde meydana gelen artış aşırı büyümelerine
  sebep olabilir. Bitkiler ve algler bu canlılardandır. Bu aşırı büyüme ve artışlar su ortamında
  bulanıklık oluşturmakta, DO tükenmesine yol açmakta ve toksik etki yapabilmektedir.
  Kirlenmemiş su ortamında alg büyümesi yada artışı sınırlıdır. Çünkü su ortamı nutrient
  bakımından zengin olmadığından büyüme sınırlı olabilmektedir. Azot, fosfor, karbon gibi
  makro nutrientler ile kobalt, mangenzyum, kalsiyum, potasyum, mangan, bakır ve demir gibi
  mikro nutrientlerin su ortamında bulunması halinde, ötrofikasyon oluşumu için yeterli besi
  maddesi bulunmaktadır. Mikro nütrientler genelde su ortamında mevcuttur. Bu durumda azot
  ve fosfor gibi makro nütrient eksikliği söz konusudur. Bu makro nütrientlerin mevcudiyetiyle
  ortamda ötrofikasyon olabilir. Bazı endüstriyel atıksular azot ve forfor içerebilir. Endüstriyel
  atıksular arıtılırken fosforun yada azotun aşırı giderimi ötrofiksyonun önlemesi için
  gerekmektedir. Ötrofiksayon için gerekli şartlar ve besi maddelerinin mevcut olması halinde
  alg patlamaları olabilir. Estetik sorunlar oluşması yanı sıra alg patlaması balık türleri ve
  üretimini azaltmaktadır. Genelde endüstriyel atıksular azot ve fosfor bakımından fakirdir. Bu
  14
  atıksuların biyolojik arıtılabilirliği için dışarıdan da azaot ve fosfor ilave edilmektedir.
  Biyolojik arıtma için C/N/P oranının 100/5/1 olması ile minimum şartlar sağlanmaktadır.
  Patojenik (Hastalık yapıcı) etkiler: Patojenler hastalık yapıcı organizmalardır. Bu
  organizmaların insan yada hayvanla teması neticesinde enfeksiyon oluşmaktadır. Patojenler
  bakteriler, virüsler, protozoalar ve helmintleri içermektedir. Evsel ve tıbbi atıksularda fazla
  sayıda patojen mikroorganizma bulunurken, endüstriyel atıksularda genelde patojen
  mikroorganizma bulunmaz. Fakat tarım sanayiden kaynaklanan atıksularda patojen
  mikroorganizmalar bulunabilir. Patojenleri ihtiva eden atıksular alıcı ortamlara deşarj
  edildiğinde su kaynağıda kirletilmiş olunur ve su temini için yapılan arıtmada dezenfeksiyon
  yapılması önem kazanmaktadır. Cryptosporidum ve Giardia protoza grubu organizmalardır.
  Bunlar zamanla dezenfeksiyona karşı direnç kazanabilmektedir. Bunların suda bulunması
  mide bağırsak hastalığına, isale, karın ağrısına, mide bulantısına ve istifrağ etmeye sebep
  olabilir.
  Yukarıda atıksuların çevresel etkileri belirtilmiştir. Bu bilgilere göre endüstriyel atıksularda
  aşağıda belirtilen parametrelerin analiz edilmesi gerekmektedir (Jern, 2006).
  Askıda katı madde (AKM)
  Sıcaklık
  Yağ ve gres
  Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ)
  Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)
  pH
  Spesifik metaller ve/veya spesifik organik bileşikler
  Azot ve/veya fosfor
  İndikatör mikroorganizmalar (örnek E. Koli) veya spesifik mikro-organizmalar
  16- Endüstriyel Atıksu Karakterizasyonu
  Atıksu arıtma tesisi dizaynırları ve operatörleri için atıksu karakterizasyonu hakkında bilgi
  sahibi olmak oldukça önemlidir. Bu bilgi uygun tesis tasarımı, inşaatı ve işletimini
  sağlayacaktır. Bir atıksu karakterizasyonunda dikkat edilmesi gereken özellikler aşağıda
  belirtilmiştir (Jern, 2006).
  Biyolojik olarak parçalanabilirlik
  Kirletici konsantrasyonları
  Atıksuyun hacmi
  Atıksudaki değişimler
  İşletimde sorun yaratabilecek özel karakteristikler
  Daha önce kurulmuş ve işletilen tesislerin var olması, belirli özelliklerin neden var yada yok
  olduğunun ve değişimlerin neden oluştuğunun belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu inceleme
  dizaynırların tesis kurulduğunda ne tür zorluklar veya sorunlar oluşacağını tahmin etmesine
  yardımcı olacaktır.
  Biyolojik olarak parçalanabilirlik: Biyolojik olarak parçalanabilen organik madde miktarının
  yeterli olması ve biyolojik arıtmaya inhibisyon etkisi yapacak maddelerin bulunmaması
  halinde yüksek giderim verimi ile çalışan bir biyolojik arıtma tesisi işletmek mümkündür.
  15
  Atıksuda bulunan organik maddeler biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ve kimyasal oksijen
  ihtiyacı (KOİ) ile ifade edilmektedir. BOİ’de oksijen organik maddelerin parçalanması için
  mikroorganizmalar tarafından kullanılmaktadır. KOİ’de ise oksijen tüm organik maddelerin
  kimyasal olarak oksitlenmesi için gerekmektedir. KOİ ve BOİ arasındaki fark biyolojik olarak
  ayrışamayan ve/veya zor ayrışan maddeleri ve KOİ:BOİ oranı atıksuyun biyolojik olarak
  arıtılıp arıtılamayacağını göstermektedir. Endüstriyel veya evsel atıksularda her zaman KOİ
  değeri BOİ değerinden büyüktür. Yani KOİ:BOİ>1’dir. KOİ:BOİ5 < 3 ise bu atıksu biyolojik
  olarak arıtılabilir anlamına gelmektedir. Tablo 3’de 6 kümes hayvanı kesimhane atıksu
  karakterizasyonu görülmektedir. Bu atıksularda KOİ:BOİ oranı 1.3:1-2.5:1 arasında
  değişmektedir. Bu değerler atıksuyun biyolojik olarak arıtılabileceğini göstermektedir. Örnek-
  5’de KOİ:BOİ oranı 3.3:1 ila 4:1 arasında değişmektedir. Bu atıksuyun sadece kesimhaneden
  kaynaklanmadığı aynı zamanda pişirme ve diğer faaliyet atıksularınında karıştığı anlamına
  gelmektedir. Bu atıksuyun biyolojik olarak arıtılabilirliği oldukça zordur.
  Tablo 3. Kümes hayvanları kesimhane atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek -2 Örnek -3 Örnek -4 Örnek -5 Örnek -6
  Qort, m3/saat 24 9 40 66 18 16
  Qpik, m3/saat 45 15 70 85 20 —
  KOİ, mg/L 2970 2700 2000–4000 5200 2000–2500 2300
  BOİ5, mg/L 1480 1100 1500–3000 2500 500–750 1200
  KOİ:BOİ 2.0:1 2.5:1 1.3:1 2.1:1 3.3:1–4.0:1 1.9:1
  TAKM, mg/L 950 800 1000 1800 1000 1000
  UAKM, mg/L 320 300 — — — 400
  O&G, mg/L 80 100 200 1100 150–250 150
  pH 6.0–7.5 6.0–8.0 6.5–7.5 6.0–8.0 6.0–8.5 6.0–7.5
  Amm-N, mg/L 50 40 120 — 10–190 60–70
  TKN, mg/L 200 170 200 310 15–300 200–250
  Sıcaklık, C 26–30 — 26–34 26–34 26–34 26–35
  Tablo 3 tarım sanayinden kaynaklanan bir atıksuyu göstermektedir. Tarım sanayinden
  kaynaklanan atıksular Tablo 3’de görüldüğü üzere her zaman biyolojik olarak ayrışmaya
  uygun olmayabilir. Tablo 4’de tütün işleme atıksuları görülmektedir. Tablodan görüldüğü
  üzere KOİ:BOİ oranı 6:1’dir. Bu oran atıksuların biyolojik olarak yeterli seviyede
  arıtılamayacağını göstermektedir. Bu atıksu oldukça renklidir (kahverengi). Bu renk tütün
  yapraklarından kaynaklanmaktadır. Bu yüksek KOİ:BOİ oranı bir kimya sektöründen
  kaynaklanan atıksu karakterini göstermektedir. Mesela boya üretimi atıksularında KOİ: 4400
  mg/L ve BOİ: 55 mg/L’dir. KOİ:BOİ oranı 80:1’dir. Bu atıksuyun biyolojik olarak
  arıtılabilirliğinin çok zor olduğunu göstermektedir.
  Tablo 4. Tütün işleme atıksuyu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler Değerler
  Qort, m3/gün 150
  Vardiya sayısı, 1/gün 1 × 8 saat- vardiya
  KOİ, mg/L 4500–11800
  BOİ5, mg/L 760–4200
  AKM, mg/L 140–600
  Yağ& Gres, mg/L 10–40
  pH 4.0–5.5
  16
  Kirletici konsantrasyonları: Bazen endüstriyel atıksuların sahip olduğu organik madde
  miktarı evsel atıksulardan daha yüksektir. Organik gücü fazla olan sanayiler genellikle tarım
  sanayidir. Tablo 5’da nişasta üretimi, şeker üretimi ve Hindistan cevizi kreması üretimi
  atıksularının karakterizasyonu görülmektedir. Bu atıksuların önce anaerobik arıtımı yapılması
  daha iyi olabilir. Böylece aerobik sisteme gelecek olan organik güç azaltılabilir. Anaerobik
  arıtma ile enerji elde edilirken azaltılan organik güç (organik madde) sayesinde aerobik
  sistemde de daha az enerji harcanabilir. Biyolojik arıtmada çözünmüş ve koloidal organik
  maddelerin giderimi gerçekleşmektedir. Çünkü partiküler organik maddeler biyolojik arıtma
  öncesinde olan fiziko-kimyasal ünitelerde giderilmektedir. Tablo 5’da görülen nişasta
  üretiminde TAKM miktarı 23000 mg/L’dir. Fiziko kimyasal üniteler sonrasında bu değer
  düşecek ve 41000 mg/L olan KOİ değeri de azalan TAKM miktarına bağlı olarak azalacaktır.
  Hindistan cevizi kreması üretiminde TAKM miktarı 2900 mg/L olduğu için ileri düzeyde bir
  fiziko kimyasal proses uygulaması yapmaya gerek duyulmamaktadır. Bu durumda Hindistan
  cevizi kreması üretim atıksuyunda biyolojik ünite girişindeki KOİ değeri pek fazla değişiklik
  olmayabilir (Jern, 2006).
  Tablo 5. Nişasta üretimi, şeker üretimi ve Hindistan cevizi kresması üretimi atıksularının
  karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Endüstri Nişasta üretimi Şeker üretimi Hindistan cevizi kreması
  Qort, m3/gün 3.6 – 8 saat 120 - 20 saat 112 – 24 saat
  BOİ5, mg/L 2700 25000 8900
  KOİ, mg/L 41000 50000 12900
  pH 6–7 — 4–5
  TAKM, mg/L 23000 — 2900
  Zn, mg/L 25 — —
  Yağ& Gres, mg/L 15 — 1560
  S−1, mg/L 0.2 — —
  Cr(toplam), mg/L 0.2 — —
  B, mg/L 2 — —
  Fenol, mg/L 2 — —
  Sıcakılık, C — — 25–28
  TÇM, mg/L — 100 000 —
  Tablo 6’de içki imalathanesi atıksuları görülmektedir. Farklı hammaddelerin kullanılması ile
  içki üretimi yapılabilir. Burada da 4 farklı hammadde kullanılarak üretim gerçekleştirilmiştir.
  Bu hammaddeler atıksu karakterizasyonunu da etkilemektedir. Bu atıksularda da kirletici
  parametreler kullanılan hammaddeye bağlı olarak değişim göstermektedir. Organik gücün çok
  değişken olması seyreltmeden ve kullanılan hammadde özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
  Organik gücü en yüksek olan örnek-2’dir. Bu örnekte içki imalatında hammadde olarak melas
  kullanılmaktadır (Jern, 2006).
  Atıksuyun hacmi: Genelde endüstriyel atıksu hacminin evsel atıksulardan daha düşük olduğu
  düşünülmektedir. Endüstriyel atıksu miktarları fabrikadan fabrikaya kullanılan proses türüne
  göre farklılıklar göstermektedir. Tablo 5’da 3.6 m3/gün debisi olan nişasta üretimi ve 120
  m3/gün debisi olan şeker üretimi mevcuttur. Bu değerlerden çok daha yüksek atıksu oluşturan
  kağıt endüstrisi Tablo 7’de ve bira endüstrisi Tablo 8’da görülmektedir. Tablo 7’de görülen
  Örnek-1’de üretilen atıksu miktarı yaklaşık 160000 kişi eşdeğeri ve aynı örnekteki BOİ
  miktarı ise 1.7 milyon kişi eşdeğerine sahiptir (Jern, 2006).
  17
  Tablo 6. İçki imalathanesi atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3 Örnek-4 Örnek-5
  Atıksu debisi, m3/gün 42 –8 saat 60 – 8saat 1000 – 24 saat 60 – 8 saat 1225 – 20 saat
  BOİ5, mg/L 4000 59000–120000 3200 4100 1000
  KOİ, mg/L 6000 100000–150000 5350 9600 3000
  TAKM, mg/L 3500 1000–2000 900 — 180
  pH 3–5 3.5–4.0 4–7 — 6.2–7.2
  NH4-N, mg/L — 1200 — — 1.5
  TKN, mg/L — — — — —
  TP, mg/L — — — — —
  TÇM, mg/L 9000 — — 4800 —
  Sıcakılık, C 95 — — — 35
  Hammadde darı melas pirinç pirinç Karışık hububat
  Tablo 7 ve Tablo 8 mukayese edildiğinde bira endüstrisinde oluşan atıksu miktarının kağıt
  sektörüne göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bira endüstrisinde atıksu oluşumu daha çok
  geri döüşümlü şişelerin yıkanmasından kaynaklanmaktadır.
  Tablo 9’da görülen alkolsüz içecek endüsrisi atıksuları bira endüstrisi atıksuları ile
  benzerlikler göstermektedir. Bu sanayide de atıksu oluşumu geri dönüşümlü şişelerin
  yıkanmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tablo 8 ve 9’da görülen organik
  maddeler şişelere yapıştırılan kağıtlardan, şişelere yapışmış olan organiklerden ve şişelerde
  kalan içeceklerden kaynaklanmaktadır. Üretimde ürün değişimi yada hammadde değişimi bu
  atıksularının karakterizasyonunda değişmesine sebep olmaktadır. Tablo 10’de farklı
  üretimlerden kaynaklanan atıksu miktarları görülmektedir. Bu tabloda görüldüğü üzere aynı
  tür ürünler işlem görmesine rağmen farklı atıksu miktarları oluşmaktadırlar (Jern, 2006).
  Tablo 7. Kağıt endüstrisi atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3 Örnek-4
  Qort, m3/gün 27240 -24 saat 11000 - 24 saat 11000 - 24 saat 4 – 8 saat
  Qmak, m3/gün 36320 - 24 saat 15000 - 24 saat 13800 – 24 saat —
  BOİ5, mg/L 2540 1950 1550 850
  KOİ, mg/L 5080 3500 2770 6660
  TAKM, mg/L 1600 500 200 490
  pH 5–9 7–9 7–9 8.1
  Yağ& Gres, mg/L — 20 10 40
  TN, mg/L — — — —
  TP, mg/L — — — —
  TDS, mg/L — 1000 800 —
  Sıcakılık, C 50–80 45–55 40–60 —
  Fenol, mg/L — — — 13
  Cu, mg/L — — — 8
  Mn, mg/L — — 2 —
  Pb, mg/L — — — 4
  Fe, mg/L 5 — 5 —
  Ürün geri kazanılmış
  kağıt Gazete kağıdı geri kazanılmış
  kağıt karton
  18
  Tablo 8. Bira endüstrisi atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3
  Qort, m3/gün 2500 – 24 saat 800 - 24 saat 700 - 24 saat
  Qmak, m3/gün 4320 - 24 saat 1600 – 24 saat —
  BOİ5, mg/L 800–1600 600–1500 1650
  KOİ, mg/L 1250–2550 1700–3600 2800
  TKN, mg/L 25–35 — —
  PO4-P, mg/L 20–30 — —
  TAKM, mg/L 150–500 270 400
  pH — 4–12 6.5–7.5
  Sıcakılık, C 18–40 35 —
  Tablo 9. Alkolsüz içecek endüstrisi atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3 Örnek-4
  Qort, m3/gün 1680 – 24 saat 2500 – 20 saat 400 – 8 saat 720 – 20 saat
  BOİ5, mg/L 600 1500 1500–2000 1000
  KOİ, mg/L 1440 3000 2500–3000 —
  TAKM, mg/L 45 — 100–300 150
  TN, mg/L 3 — — —
  Yağ&Gres, mg/L 80 10–15 50–60 30
  pH 5.5–10.5 3–11 2–5 —
  Deterjan, mg/L 35 — — —
  Fe, mg/L 1–6 — — —
  Sıcakılık, C 35 35 35 35
  Tablo 10. Farklı endüstriler için atıksu oluşum oranları (Jern, 2006)
  Endüstri Birim atıksu üretimi İlave bilgi
  Alkolsüz içecekler 32.4 m3/1000 şişe Geri verilebilen şişeler
  Balık işleme 5–15 m3/1000 kg ürün Dondurulmuş ve pişmiş balık ürünlerini
  içermektedir.
  Sebze ve meyve işleme 0.9–2.0 m3/1000 kg
  işlenmiş malzeme Ananas gibi meyveleri de içermektedir.
  Konserve süt 2.8 m3/1000 kg ürün Şekerli konsantre süt
  Pastörize süt 1.8 m3/1000 L ürün Genellikle kağıt kutularda paketlenir.
  Yoğurt 5 m3/1000 kg ürün —
  Endüstriyel mutfak 9.6–12.8 m3/1000 öğün
  yemek Uçak mutfaklarını da içermektedir.
  Kümes hayvanları
  kesimhanesi
  8.9–20.6 m3/1000 adet
  tavuk Çoğunlukla tavuk.
  Kağıt fabrikası 12–30 m3/1000 kg ürün Büyük bileşeni geri dönüştürülmüş kağıtlardır.
  Şarap üretimi 2.3 m3/1000 kg ürün Hububat esaslı
  Endüstriyel alkol 0.1 m3/1000 kg ürün Melas tabanlı
  Şeker üretimi 1.5–3.0 m3/1000 kg şeker
  kamışı Şeker kamışı
  Domuz kesimhanesi 0.6 m3/1 adet domuz -
  Hurma yağı üretimi 2–3m3 1000 kg−1 oil
  extracted -
  Hurma yağı rafinesi 0.2 m3/1000 kg rafine
  edilen yağ Fiziksel rafine
  Hurma yağı rafinesi 1.2 m3/1000 kg rafine
  edilen yağ Kimyasal rafine
  19
  Atıksuda karakterizasyonlarındaki değişimler: Aynı fabrika içerisindeki proseslerden farklı
  özelliklerde atıksu üretilebileceğini atıksu karakteristikleri göstermektedir. Deşarj edilen
  atıksu hacmindeki her parametre ilgili proses veya fabrikadaki özelliklerin bir yansımasıdır.
  Farklı yerlerde işlenen farklı hammaddeler atıksu karakterindeki kirleticilerin farklı olmasının
  bir sebebi olabilir. Aynı miktarda hammadde işlense bile uygulamalardaki farklılıklar
  sebebiylede bu değişimler meydana gelebilir. Özellikli tesislerin dizaynırlarının ve
  operatörlerinin hangi proseslerde nasıl bir değişim olacağını önceden bilmeleri önem arz
  etmektedir.
  Tablo 5’da nişasta üretiminden 8 saate 3.6 m3/gün’lük bir debi oluşurken Hindistan cevizi
  kreması üretiminde 24 saate 112 m3/gün’lük bir atıksu oluşmaktadır. Nişasta üretiminde
  kesikli bir atıksu arıtma sistemi tasarlanması gerekirken krema üretiminde ise sürekli bir
  çalışan bir arıtma tesisinin dizayn edilmesi gerekmektedir. Tablo 3 örnek-1’de ortalama debi
  24 m3/saat iken gün içinde pik debinin 45 m3/saat olabileceği görülmektedir. Bu değer
  ortalama debinin 1.88 katıdır. Böyle bir arıtma tesisi tasarlanırken mutlaka dengeleme tankı
  düşünülmelidir.
  Endüstriyel mutfaklarda hammaddelerin hazırlanması, pişirilmesi ve servis edilmesi
  işlemlerini içermektedir. Tablo 11’de 3 endüstriyel mutfak’a ait atıksu karakterizasyonları
  görülmektedir. Bu tesislerde pik debinin görülmesi günde bir saatten az veya birkaç saat
  olabilir. Yemeklerin hazırlanması ve gelen servis kaplarının yıkanması bu pik debilerin
  görüleceği saatlerdir. Bu pik debi süreleri mevsimsel yiyecek hammaddelerindeki değişim
  sebebiyle mevsimsel olarak farklılık gösterebilir. Tablo 12’de yıl içinde 3 farklı sezonda
  üretilen hammaddeler ve bunların işlenmesinden kaynaklanan atıksuların karakterizasyonu
  görülmektedir. Tablo 12’e göre hem atıksu debileri hemde atıksu kirletici miktarlarında
  farklılıklar görülmektedir. Örneğin periyot-1’de oluşan atıksu hacminin ve BOİ5
  konsantrasyonunun periyot-2’ye oranı 1.57 ve 5-5.29’dur. Sadece sebze işleyen bir tesis
  olarak düşünülse bile oluşan atıksuların özellikleri üründen ürüne farklılık göstermektedir.
  Tablo 13’de deniz ürünlerini işleyen tesislerin atıksu karakterizasyonları görülmektedir.
  Örnek-1ve 2 bir liman veya deniz kenarında gerçekleştirilebilir. Örnek-2‘de üretimin düşük
  olduğu sezonlarda oluşan atıksu miktarı üretimin yüksek olduğu sezonların üçte biri kadarken
  örnek-1’de bu oran 0.75’dir. Balıklar tutulmakta, temizlenmekte ve günlük olarak
  dondurulmaktadır. Benzer işlemler her iki örnek içinde gerçekleştirilmektedir. Fakat bu iki
  tesis arasında atıksu oluşumu açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örnek-2’de örnek-
  1’den farklı olarak karides işlemektedir. Örnek-2’de oluşan atıksuyun kirlilik miktarı da
  örnek-1’e göre daha yüksektir. Örnek-3 ve 4’ balık ürünlerinin konserve yapılması işlemidir.
  Örnek-1 ve 2 arasındaki fark örnek-3 ve örnek-4 arasında görülmektedir. Örnek-2 ve örnek-
  4’de karides işlenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu örneklerden karides işlenmesinin hem
  atıksuyun debisine hemde kirletici konsantrasyonlarının artmasına sebep olduğu
  anlaşılmaktadır (Jern, 2006).
  Tablo 11. Endüstriyel mutfak atıksularının karaktreizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3
  Qpik, m3/saat 13 21 36
  Qort, m3/gün 128 – 16 saat 40 – 6 saat 520 - 24 saat
  BOİ5, mg/L 600–800 600 300–690
  KOİ, mg/L — 1400 770–1550
  TAKM, mg/L 200–600 400 220–580
  Yağ&Gres, mg/L 100–400 — 50–190
  pH — 6.5–8.5 6.2–8.9
  Gıda ürünü havayolu kantin fastfood
  20
  Tablo 12. Sebze işleme tesisinden kaynaklanan atıksuların mevsimsel değişimi (Jern, 2006)
  Parametreler/Periyot Periyot -1 Periyot -2 Periyot -3
  Qort, m3/gün 550 – 24 saat 350 – 24 saat 400 – 24 saat
  BOİ5, mg/L 850–1800 170–340 480–820
  TSS, mg/L 270–350 80–170 200–890
  TN, mg/L 90–170 2–20 50–190
  TP, mg/L 10–20 1–2 20–30
  Hammadde nohut fasulye patates
  Tablo 13. Deniz ürünleri işleme tesisleri atıksu karakterizasyonları (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek -2 Örnek -3 Örnek -4
  Yüksek sezon Qort, m3/gün 200 1200 135 580
  Düşük sezon Qort, m3/gün 150 400 135 580
  BOİ5, mg/L 750 3000 400 4900
  KOİ, mg/L 1440 4200 2000 —
  TAKM, mg/L 350 1500 1000 1130
  pH 6 6.6–7.1 6–8 —
  TÇM, mg/L — 10000 — —
  TN, mg/L 25 — 90 405
  TP, mg/L 5 — — 95
  Yağ&Gres, mg/L — — 50 —
  Sıcaklık, C 18–25 14–40 — —
  Hammaddeler balık balık, karides orkinos balık, karides, orkinos
  Proses işlemi dondurma dondurma konserve konserve
  İşletimde sorun yaratabilecek özel karakteristikler: Endüstriyel atıksular bazı özel
  karakteristiklere sahip olabilirler. Bu karakteristik oluşabilecek atıksu hakkında bilgi
  toplanırken elde edilemeyebilinir. Belki bu karakteristik atıksu arıtma tesisi ünitelerinin
  performanslarını düşürebilir veya ekipmanlarda hasar oluşturabilir. Tablo 14’de süt ürünleri
  atıksu karakterizasyonu görülmektedir. Bu karakterizasyonlarda KOİ:BOİ oranları <3
  olduğundan bu atıksuların kolayca biyolojik olarak arıtılabileceği düşünülebilir. Atıksu arıtma
  tesisi tasarlanırken yağ&gres ve BOİ parametreleri üzerinde odaklanılabilir. Yağ giderimi için
  çözünmüş hava ile yüzdürme veya yağ tutular kullanılabilir. Tutulan yağlar zamanla kötü
  kokuların yayılmasına sebep olabilir. Bu durumda yağ tutucu ekipmanların sıklıkla
  temizlenmesi gerekebilir. Burada TAKM parametresi de dikkate alınmalıdır. Örnek-3 hariç
  diğer örneklerde TAKM parametresi de yüksektir. TAKM çok farklı materyallerden
  oluşabilir. TAKM’ler mandıralardan da kaynaklanabilir. Bunlar pompalarda ve vanalarda
  sorunlar oluşturabilir.
  Tablo 15’da kişisel bakım ve ecza ürünleri atıksu karakterizasyonu görülmektedir. Örnek-3 ve
  4 deterjanla ilgili bir ürün içermemektedir. Oysaki bu atıksular arıtılırken deterjanlı sular gibi
  köpük oluşumu söz konusu olmaktadır. Köpüğün yanı sıra, bu atıksular çok sayıda özel
  bileşene sahiptirler. Bu bileşenlerin bazıları zamanla değişime uğrayabilir (Jern, 2006).
  Özel bileşimler içeren endüstriyel atıksuların karakterizasyonu incelenirken biyolojik
  arıtmaya etkisi olabilecek özel kirleticilerin tanımlanması mümkün olabilir. Örneğin
  yiyeceklerde lezzet arıtıcı olarak kullanılan monosodyum gulamat imalatından kaynaklanan
  atıksularda BOİ5 konsantrasyonu 24000-32200 mg/L ve KOİ:BOİ __________oranı ise 2.5:1’dir. İlk
  bakışta bu atıksuyun biyolojik olarak ayrışabileceği düşünülebilir. Oysaki amonyun azotu
  21
  konsantrasyonu 3200-5000 mg/L ve sülfat konsantrasyonu ise 25000-40000 mg/L’dir. Bunlar
  anaerobik biyolojik arıtmayı inhibe ederler. Böylece bu atıksuyun anaerobik biyolojik
  arıtılabilirliği oldukça zordur. Serum kavuçukları üretim atıksularında azot konsantrasyonu
  210 mg/L, sülfat konsantrasyonu 4500 mg/L ve çinko konsantrasyonu da 250 mg/L’dir. Bu
  atıksuyunda biyolojik olarak arıtılabilirliği oldukça zordur. Hem yüksek sülfat
  konsantrasyunu içermektedir ve hemde biyolojik sistemleri inhibe edecek düzeyde ağır metal
  içermektedir.
  Tablo 14. Süt ürünü atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek -2 Örnek -3 Örnek -4
  Qort, m3/gün 750 – 24 saat 120 – 24 saat 800 – 16 saat 120 – 24 saat
  Qpik, m3/saat 75 40 70 —
  BOİ5, mg/L 1800 3400 480 3000
  KOİ, mg/L 3600 4300 920 —
  TAKM, mg/L 1000 2000 120 1500
  Yağ&Gres, mg/L 150 1800 250 2500
  pH 3–12 6.0–7.5 6–8 4–11
  TN, mg/L — 310 85 260
  TP, mg L−1 — — 1 —
  Sıcaklık, C 26–40 26–32 30–40 —
  Ürün süt bazlı aparatif
  ve dondurma dondurma konsantre süt dondurma ve yoğurt
  Tablo 15. Kişisel bakım ve eczacılık ürünleri atıksu karakterizasyonu (Jern, 2006)
  Parametreler/Örnekler Örnek-1 Örnek -2 Örnek -3 Örnek -4 Örnek -5
  Qort, m3/saat 180 – 8 saat 40 – 10 saat 250 – 24 saat 1000 – 24 saat 130 - 8 saat
  Qpik, m3/saat — — 40 — —
  BOİ5, mg/L 2000–3000 500–800 100–1020 4000 8200–12400
  KOİ, mg/L 6500–8500 2000–3400 150–1820 8500 13400–18500
  TAKM, mg/L - 30–40 300 1500 600
  Yağ&Gres, mg/L 100–150 400 — 500 4000–6300
  pH 4–6 6.0–7.3 6–7 — —
  TN, mg/L 100–125 — 15–30 130 —
  TP, mg/L — — 0–3 30 —
  Sülfat, mg/L 100–150 — — — —
  Sulphide, mg/L — — 20 — —
  Sıcaklık, C 30–35 — — — —
  Ürün
  Öksürük
  pastilleri ve
  şampuan
  Şampuanı da
  içeren kişisel
  bakım
  Antibiyotik ve
  vitaminleri de içeren
  ecza ürünleri
  Beslenmeye
  yönelik ecza
  ürünleri
  sabunlar
  17- Endüstriyel Atıksu Arıtıma Yöntemleri
  Endüstriyel atıksuların arıtılabilmesi için pek çok arıtma alternatiflerinin oluşturulması
  mümkündür. Bu arıtma alternatifleri oluşturulurken deşarj edilecek yerin gerektirdiği
  standartlar, kullanılacak üniteleri verimleri, proseslerin ilk yatırım, işletme ve bakım
  maliyetleri ve proseslerden oluşacak olan çamur miktarları ve özellikleri dikkate alınmalıdır.
  Tablo 16’da çeşitli kirleticilerin giderimleri için kullanılabilecek alternatif prosesler
  bulunmaktadır (Eroğlu, 1999; Gönüllü, 2004).
  22
  Tablo 16. Çeşitli kirleticilerin giderilmesi için uygulanabilecek prosesler
  Kiletici Giderimi gerçekleşirecek prosesler
  Askıdaki Katı Maddeler
  Çöktürme
  Izgaradan Geçirme veya Öğütme
  Süzme
  Yüzdürme
  Kimyevi Madde İlavesiyle Yumaklaştırma-Çöktürme
  Arazide Arıtma
  Ayrışabilir Organik
  Maddeler
  Aktif Çamur Sistemleri
  Damlatmalı Filtreler
  Biyodiskler
  Stabilizasyon Havuzları
  Havalandırmalı Havuzlar
  Anaerobik Tasfiye Usulleri
  Arazide Tasfiye
  Hastalık Yapıcı (patojen)
  Mikroorganizmalar
  Klorlama
  Ozon İle Dezenfeksiyon
  Arazide Tasfiye
  Azot
  Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon
  Yüksek pH'da Havalandırma
  İyon Değiştirme
  Kırılma Noktası Klorlaması
  Olgunlaştırma Havuzları
  Arazi Tasfiyesi
  Fosfor
  Metal Tuzları İlavesiyle Çöktürme
  Kireç İlavesi İle Çöktürme
  Biyokimyasal Fosfor Giderme
  Arazi Tasfiyesi
  Kalıcı (refrakter)
  Organikler
  Karbonla Adsorpsiyon
  Ozon ile Oksidasyon
  Arazide Tasfiye
  Çözünmüş İnorganik
  Katılar
  İyon Değiştirme
  Ters Ozmoz
  Elektrodializ
  Ağır Metaller
  Kimyasal Çöktürme
  İyon Değiştirme
  Arazi Tasfiyesi
  Yağ ve Gres
  Yüzdürme
  Emülsiyon kırma
  Yakma
  23
  Fenol Kimysal oksidasyon
  Yakma
  Siyanür Kimyasal oksidasyon
  Krom (IV) Kimyasal indirgeme/çöktürme
  İyon değiştirme
  pH, alkaliler ve asitler Nötralizasyon
  Isıl kirlenme Soğutucular
  Lagün
  Atıksulara uygulanan 5 temel arıtma kademesi bulunmaktadır. Bunlar (1) ön arıtma (2)
  birincil arıtma, (3) ikincil arıtma, (4) üçüncül yada ileri arıtma ve (5) çamur arıtma
  kademeleridir. Bu kademelerin içerdiği prosesler ve giderilen kirleticiler Tablo 17’de
  görülmektedir (Eroğlu, 1999; Gönüllü, 2004).
  Tablo 17. Arıtma kademeleri ve kirletici giderimleri (Eroğlu, 1999; Gönüllü, 2004).
  Arıtma kademesi Giderimi gerçekleşirecek
  prosesler Giderilen kirleticiler
  Ön arıtma
  Izgara
  Elek
  Öğütme
  Dengeleme
  Kum tutma
  Yağ tutucu
  Kaba kirletici maddeler
  Kediliğinden çökelbilen kirletici
  inorganik maddeler
  Yağ
  Birincil Arıtma
  (Fiziksel)
  Çöktürme
  Flotasyon
  Kendiliğinde çökebilen organik
  maddeler
  Yağ ve gres
  Birincil Arıtma
  (Kimyasal)
  Nötralizasyon
  Pıhtılaştırma
  Yumaklaştırma
  pH ayarlanması
  Besi elementleri
  Metaller
  Askıda katı maddeler
  İkincil arıtma
  Aktif çamur
  Damlatmalı filtreler
  Stabilizasyon havuzu
  Anaerobik arıtma
  Çözünmüş organikler
  İyonlar
  Makromoleküller
  Besi elementleri
  Renk
  Koku
  Koloidal maddeler
  Üçüncül (ileri) arıtma
  Membran prosesler
  Adsorpsiyon
  İyon değiştirme
  Kum filtrasyonu
  Nitrifikasyon
  Denitrifikasyon
  Seçilmiş organik veya inorganikler
  İyonlar
  Koloidal
  NH3
  NO3
  Besi elementleri
  Metaller
  Çamur arıtma
  Çamur yoğunlaştırıcılar
  Çamur çürütücüler
  Çamur suyunu alma
  24
  Şekil 3’de çeşitli karakterde atıksuları arıtabilecek kapasiteye sahip entegre bir sistemin
  şematik diyagramını göstermektedir. Şekilde merkezde klasik birincil ve ikincil arıtma
  prosesleri bulunmaktadır. Üçüncül arıtım ve bazı atıksuları arıtan özel arıtma sistemleri de
  şemada yer almaktadır.
  Toksik olmayan atıklar birincil ve ikincil arıtma sistemlerinde arıtabilmekte, diğer atıksular
  ise ancak ön arıtımdan geçirildikten sonra bu sistemlere verilmektedir. Birincil arıtımda atıksu
  biyolojik arıtıma uygun özelliğe getirilir. Büyük katı parçacıklar tutulur ve kum ayrılır.
  Dengeleme, atıksuyun debi ve konsantrasyonundaki zamana bağlı değişimleri dengeler.
  Gerektiğinde dengeleme tankından sonra atıksuyun pH’ı nötralize edilir. Yağ, gres ve askıda
  katılar, yüzdürme, çöktürme ve filtrasyon ile giderilir. İkincil arıtma, BOİ olarak 50-1000
  mg/Laralığındaki çözünmüş organik bileşiklerin biyolojik parçalanmasıdır. Bu işlem aerobik
  proses olup genellikle açık ve havalandırılan havuz veya lagünlerde yapılır. Bazı durumlarda
  (kuvvetli organik atıksularda) atıksu anaerobik reaktörlerde ön arıtımdan geçirilebilir.
  Biyolojik arıtmadan sonra mikroorganizma ve diğer askıda katıdan oluşan çamur çöktürülür.
  Bu çamurun bir kısmı prosese geri döndürülür, fazla çamur ise sistemden uzaklaştırılır.
  Birçok arıtma sistemi, birincil ve ikincil arıtmayı içermekte olup aynı zamanda
  mikroorganizma için toksik olan maddeleri de giderebilmektedir. Ancak günümüzde alıcı
  ortam canlıları üzerinde toksik etkisi olan öncelikli kirletici ve kalıntıları arıtabilmek önem
  kazandığından bunun için ya yeni sistemler tasarlanmalı veya eski kurulu sistemlere uygun
  yeni üniteler eklenerek mevcut sistemin kapasitesi arttırılmalıdır.
  Üçüncül arıtma prosesleri, bazı özel bileşenlerin giderilmesi için biyolojik arıtmadan sonra
  sisteme eklenir. Örneğin filtrasyon, askıda ve kolloidal katıların gideriminde; granüler aktif
  karbon organiklerin adsorpsiyonunda; kimyasal oksidasyon da gene organiklerin gideriminde
  kullanılırlar. Üçüncül arıtma sistemleri büyük hacimlerdeki atıksuları arıtmak durumunda
  olduklarından dolayı oldukça pahalıdırlar. Kirleticiye özel olmadıkları için bazı durumlarda
  verimsiz de olabilmektedirler. Örneğin; diklorofenol, ozonlama veya granüle aktif karbon ile
  giderilebilir, ancak bu prosesler aynı zamanda diğer birçok organikleri de giderecektir (Öztürk
  ve diğ., 2004).
  Biyolojik arıtımı engelleyen ağır metal, pestisit gibi maddeler bakımından zengin atıksular
  için kaynakta arıtım gerekmektedir. Biyolojik olarak parçalanmayan özel maddeleri içeren
  daha düşük hacimli atıksuları arıtmak seyrelmiş ancak büyük hacimli atıksuları arıtmaktan
  hem daha kolay, hem de daha ekonomiktir. Kaynakta arıtım için kullanılan prosesler
  çöktürme, aktif karbon adsorpsiyonu, kimyasal oksidasyon, hava veya buharlı sıyırma, iyon
  değiştirme, ters osmoz, elektro diyaliz ve ıslak hava oksidasyonudur.
  Mevcut arıtma sistemlerinin kapasitelerini arttırmak ve verimlerini yükseltmek için proseste
  bazı değişikliklerin yapılması, pratikte sık uygulanan bir durumdur. Bunun bir örneği
  mikroorganizmaların parçalayamayacağı organikleri adsorbe etmek için biyolojik arıtma
  sistemine toz aktif karbon ilave edilmesidir. Diğer bir örnek ise, biyolojik arıtmadan sonra
  atıksudaki fosfor ve kalıntı askıda katıların koagülasyonla giderimidir.
  25
  Şekil 3. Endüstriyel atıksu arıtımı için alternatif teknolojiler (Öztürk ve diğ., 2004)
  26
  Atıksu arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere
  bağlıdır (Öztürk ve diğ., 2004);
  Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik
  parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.
  Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye
  yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.
  Herhangi atıksu arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet: İstenen arıtma verimine
  çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu
  seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına
  geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır.
  Birçok durumda atıksuyun özellikleri saptandıktan sonra ya belirlenen tasarım parametreleri
  kullanılarak ya da laboratuar veya pilot ölçekli deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar
  kullanılarak proses tasarım kriterleri belirlenir. Buna örnek olarak, bir tekstil fabrikası
  atıksuyunun arıtma sistemi tasarımı için yapılan laboratuar çalışmaları verilebilir. Kimyasal
  arıtımda en uygun kimyasalı bulmak ve ulaşılabilecek optimum verimi saptamak önemlidir.
  Bu nedenle çeşitli kimyasalların denenmesi sonucunda alum ve kirecin birlikte kullanımında
  %42 KOİ giderimine ulaşılmıştır. Benzer deney diğer sektörlerin atıksuları için de
  uygulanabilir. İkinci bir örnek de yüksek konsantrasyonlu alkaloid fabrikası atıksuyunun
  kimyasal arıtılmasıdır. Ancak bu durumda alum toplam organik karbonun (TOK) %10’unu
  giderebilmiştir. Bu atıksu için mevcut biyolojik arıtma sisteminin işletme şartları tekrar
  belirlenerek iyileştirme yapılmış ve 1. ve 2. kademe biyolojik arıtmada sırasıyla %98 ve %96
  BOI arıtım verimlerine ulaşılmıştır. Kimyasal arıtılmış tekstil atıksuyunun biyolojik
  arıtımında ise laboratuar sonuçlarına göre % 90 KOI arıtım verimi elde edilmiştir. Bu
  değerleri sağlayan tasarım kriterleri belirlenerek sistemin tümünün tasarımı yapılabilmektedir.
  Toksik ve toksik olmayan organik ve inorganikleri içeren kompleks kimyasal atıksuların
  arıtılması durumunda uygun arıtma sistemini seçebilmek için daha sıkı eleme yapmak gerekir
  (Şekil 4). Burada not edilmesi gereken önemli bir konu, biyolojik arıtmadan önce ağır
  metallerin giderilmesi gerektiğidir. Ağır metaller biyolojik proses için toksik olabilir ve
  çamurda birikebilir. Bu durum çamur uzaklaştırmada da problemlere yol açabilir.
  Kimyasal atıkların arıtım alternatifleri Tablo 18’de özetlenmiştir. Biyolojik atıksu arıtımı için
  alternatifler de Tablo 19’da verilmiştir. Klasik atıksu arıtma proseslerinin kullanılması
  durumunda ulaşılabilecek en düşük arıtılmış çıkış suyu kalitesi verileri de Tablo 20’de
  gösterilmiştir.
  27
  Şekil 4. Endüstriyel atıksu arıtım teknolojisi seçiminde yöntem değerlendirme ((Eckenfelder,
  1999).
  Tablo 18. Kimyasal arıtma teknolojileri (Eckenfelder, 1999).
  Arıtma
  Metodu
  Atık tipi İşletme şekli Arıtım derecesi Yorum
  İyon
  değişimi
  Kaplama,
  nükleer
  Reçine
  rejenerasyonlu
  sürekli filtrasyon
  Demineralize su ve
  ürün geri kazanımı
  Rejenerantta nötralizasyon ve
  katı madde giderimi
  İndirgeme ve
  çöktürme
  Kaplama,
  ağır metal
  Kesikli veya
  sürekli arıtım
  Askıda koloidal
  maddelerin tam
  giderimi
  Kesikli arıtma için 1 günlük
  kapasite;
  Sürekli arıtma için 3saat
  kalma zamanı;
  Çamur uzaklaştırma veya
  susuzlaştırma gerekebilir.
  Koagülasyon
  Karton,
  rafineri,
  kauçuk,
  boya,tekstil
  Kesikli veya
  sürekli arıtım
  Askıda koloidal
  maddelerin tam
  giderimi
  Flokülasyon ve çöktürme
  tankı veya çamur (blanket)
  yatağı; pH kontrolü
  gerekebilir.
  Adsorpsiyon
  Toksik ve
  organikler,
  zor ayrışan
  bileşikler
  Toz karbonlu
  granüle kolon
  Birçok organikte
  tam arıtım
  Toz karbon aktif çamur
  prosesinde kullanılır
  Kimyasal
  oksidasyon
  Toksik ve
  zor ayrışan
  bileşikler
  Kesikli veya
  sürekli ozon veya
  katalizlenmiş
  hidrojen peroksit
  Kısmi veya tam
  oksidasyon
  Organiklerin daha çok
  biyolojik parçalanabilir olması
  için kısmi oksidasyon
  28
  Tablo 19. Biyolojik arıtma teknolojileri (Eckenfelder, 1999).
  Arıtma
  metodu
  İşletme şekli Arıtım
  derecesi
  Alan
  gereksinimi
  Ekipmanlar Yorum
  Stabilizasyon
  havuzları
  Aralıklı veya
  sürekli deşarj;
  fakültatif veya
  anaerobik
  Aralıklı Kazılı toprak;
  10-60 gün
  kalma zamanı
  - Sık olarak
  koku kontrolü
  Havalandırmalı
  lagünler
  Tam karışımlı
  veya fakültatif
  sürekli
  havuzlar
  Yazın
  yüksek;
  kışın düşük
  verim
  Toprak havuz,
  2.44-4.88m
  derinlik; 8.55-
  17.1m2/m3.gün
  Sabit veya yüzen
  yüzey
  havalandırıcılar, veya
  difüzörler
  Lagünde katı
  madde
  giderimi;
  periyodik
  susuzlaştırma
  ve çamur
  giderimi
  Aktif çamur
  Tam karışım
  veya tampon
  akışlı; çamur
  geri devirli
  %90
  organik
  giderimi
  Toprak veya
  beton havuz;
  3.66-6.1m
  derinlik;
  0.561-
  2.62m3/m3.gün
  Difüzörlü veya
  mekanik
  havalandırıcılar;çamur
  ayırma ve geri devir
  için çöktürme
  Fazla çamur
  susuzlaştırılır
  ve atılır
  Damlatmalı
  filtre
  Sürekli
  uygulama;
  çıkış geri
  devri
  gerekebilir
  Yüklemeye
  bağlı
  olarak
  kesikli
  veya
  yüksek
  5.52-34.4
  m2/103m3.gün
  6.1-12.19m’ye kadar
  plastik dolgu
  Şehir AAT
  veya aktif
  çamurdan önce
  ön arıtım
  Döner biyodisk
  Çok kademeli
  sürekli
  Aralıklı
  veya
  yüksek
  - Plastik diskler Çamur giderme
  gerekebilir
  Anaerobik
  reaktörler
  Geri devirli
  tam karışım;
  yukarı veya
  aşağı akışlı
  filtre, akışkan
  yatak; yukarı
  akışlı çamur
  blanket
  Aralıklı - Gaz toplama, ön
  arıtım gerekebilir
  -
  Yağmurlama
  sulaması
  Aralıklı
  besleme
  Tam; yer
  altı suyuna
  sızma ve
  yüzey
  suyuna
  karışma
  6.24x10-7-
  4.68x10-6
  m3/s.m2
  Alüminyum sulama
  borusu ve sprey
  uçları; hareketli
  Çamur ayırma
  atıksu tuz
  konsantrasyonu
  sınırlı
  29
  Tablo 20. Atıksu arıtma proseslerinde ulaşılabilen en iyi çıkış suyu kalitesi (Eckenfelder, 1999)
  Proses BOİ KOİ AKM Azot Fosfor TÇK1
  Çöktürme,
  % giderim 10-30 - 59-90 - - -
  Yüzdürme,
  % giderim2 10-50 - 70-95 - - -
  Aktif çamur, mg/l <25 3 <20 4 4 -
  Havalandırmalı
  lagün, mg/l <50 - >50 - - -
  Anaerobik lagün
  mg/l >100 - <100 - - -
  Derin kuyu A.Ç.
  Sistemi
  Atığın
  hepsi - - - - -
  Karbon
  adsorpsiyonu, mg/l <2 <10 <1 - - -
  Denitrifikasyonnitrifikasyon,
  mg/l <10 - - <5 - -
  Kimyasal çöktürme,
  mg/l - - <10 - <1 -
  İyon değişimi, mg/l - - <1 5 5 5
  1TÇK: Toplam çözünmüş katı
  2Kimyasal kullanılması durumunda daha yüksek giderim elde edilir.
  3KOIgiriş-[BOIu (giderilen)/0.9]
  4Ngiriş-0.054(fazla biyolojik çamur) kg; Pgiriş-0.0117(fazla biyolojik çamur, Px) kg
  5 Kullanılan reçine, moleküler durum ve istenen verime bağlıdır.
  18- Endüstriyel Atıksu Arıtma Prosesleri
  Ön ve Birincil arıtma prosesleri
  Izgaralar: Uzaklaştırılmadıkları takdirde, arıtma tesisinin ızgaradan sonraki ünitelerinde
  tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte olan kaba organik ve inorganik maddelerin atıksudan
  ayrılması için kullanılırlar. Izgara çubukları arasındaki serbest aralık 30 mm veya daha büyük
  ızgaralar "kaba ızgara", 30 mm'den daha küçük ızgaralar "ince ızgara" olarak
  sınıflandırılabilir. Kaba ve ince ızgaralar manuel veya mekanik olarak temizlenebilir. Çubuk
  ızgara tipinden başka, yay tipi, döner elek tipi, döner tambur tipi ince ızgara tipleri mevcuttur.
  Şekil 5’de ince ve kaba ızgara görülmektedir.
  Öğütücüler: Kaba ızgaraların alternatifi atıksudaki büyük boyutlu katıların sudan ayrılmadan
  ufalanmasıdır. Öğütücülerin fonksiyonu, kaba taneli katıları parçalayarak sonraki arıtma
  işlemlerinde ve proseslerinde problem oluşturmalarını önlemektir. Küçülen katı parçacıkları
  arıtma tesisinde arıtılırlar. Öğütücülerin kullanımı özellikle pompa istasyonlarında,
  pompaların korunması açısından bir avantajdır. Ayrıca bir kısım katı maddelerin ızgara ile
  toplanması arıtma tesisine giren katı madde yükünü de azaltır. Soğuk iklimlerde öğütücülerin
  kullanımı donma tehlikesini önler. Şekil 6’da öğütücü görülmektedir.
  30
  (a) (b)
  Şekil 5. Izagaralar a) İnce ızgara b) Kaba ızgara
  Şekil 6. Öğütücü şematik görünümü
  Elekler: Atıksu icindeki katı parcaların tutulması suretiyle arıtma tesisindeki pompa
  v.b.mekanik techizatı korumak ve arıtma tesisinin yukunu azaltmak amacıyla kullanılır. Sabit
  veya doner tipte yapılabilirler. Sabit eleğin calısması sırasında tutulan katı tanecikler,
  yuzeyden akan suyun itkisinden ve ağırlık kuvvetlerinden yararlanılarak elek yuzeyinin alt
  ucundan cop oluğuna dokulur. Bu nedenle sabit elekte hareket eden parcalar ve enerji
  31
  gereksinmesi yoktur. Doner elekler ise tambur bicimde duzenlenir ve motor- re-duktor grubu
  tarafından dondurulur.
  Elek aralığına göre;
  Kaba elekler5-15 mm
  İnce elekler 0.25-5 mm
  Mikroelekler 0.020-0.035 mm olarak elekler uc kısma ayrılırlar.
  Kum tutucular: Arıtma tesisine gelen pissuda bulunan kum, çakıl v.b gibi kolayca çökebilen
  maddeler, pompaların aşınmasına, kanallar, borular, çökeltme havuzları ve çamur çürütme
  tanklarında tıkanmalara sebebiyet vereceğinden kum tutucular vasıtasıyla pissudan
  uzaklaştırılırlar. Temel amaç 0,1 mm’den büyük kum tanelerinin tutulmasıdır. Kum tutucular,
  akım şartları ve inşa durumları bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
  - Yatay akışlı dikdörtgen planlı kum tutucular (Şekil 7)
  - Daire planlı kum tutucular
  - Düşey akımlı kum tutucular
  - Havalandırmalı kum tutucular
  Şekil 7. Yatay akışlı dikdörtgen planlı kum tutucu
  Dengeleme: Dengelemenin amacı, atıksu karakterindeki dalgalanmaları kontrol ederek veya
  en aza indirerek daha sonraki arıtım prosesleri için optimum şartları sağlamaktır. Atıksu
  miktarı ve akımındaki değişimler göz önüne alınarak dengeleme havuzunun boyutu ve tipi
  belirlenir. Endüstriyel arıtmada dengelemenin amacı aşağıdaki gibidir:
  1. Organik madde konsantrasyonundaki ani değişimleri dengeleyerek biyolojik arıtma
  sistemine şok yüklemeyi önlemek.
  2. Nötralizasyon için uygun pH kontrolünü sağlamak veya kimyasal gereksinimini en aza
  indirmek.
  3. Fizikokimyasal arıtma sistemine aşırı atıksu girdisini en aza indirmek, kontrollü
  kimyasal beslemeye uygun ortam hazırlamak.
  4. Üretimin olmadığı zamanlarda da biyolojik arıtma sistemine sürekli bir besleme
  sağlamak.
  5. Şehir arıtma sistemine yükü eşit dağıtacak şekilde atık deşarjını kontrollü sağlamak.
  6. Toksik maddelerin yüksek konsantrasyonda biyolojik arıtma sistemine girmesini
  önlemek.
  Karıştırma, genellikle dengeleme oluşturmak ve havuzda çökebilen katıların çökelmesini
  önlemek için yapılır. Buna ilave olarak indirgenebilen bileşiklerin oksidasyonu veya BOI
  giderimi de dengeleme tankında meydana gelebilir.
  32
  Yağ Tutma: Yağ tutucuda serbest yağ tankın yüzeyine toplanır ve daha sonra sıyırma ile
  ortamdan uzaklaştırılır. Graviteli yağ tutucu tasarımı, çapı 0.015 cm’den büyük serbest yağ
  taneciklerinin giderilmesi esasına dayanır. Verimi arıtılmış atıksuda 50 mg/Lyağ
  konsantrasyonudur.
  Levhalı (plakalı) yağ tutucu, paralel ve oluklu levhalardan oluşur. Levhalı yağ tutucu, 0.006
  cm’den büyük yağ damlacıklarını ayırmak için tasarlanmıştır. Ham atıksuda %1’den az yağ
  bulunması durumunda levhalı yağ tutucu çıkışında serbest yağ konsantrasyonu 10 mg/l’ye
  düşmektedir. Burada problem, yüksek yağ yüklemelerinde, yağ taneciğinin kesme
  kuvvetinden dolayı arıtım veriminin düşmesidir. Bu durumda atıksu girişi oluklu levhanın
  zıttı yönünde yapılmalıdır. Böylece ayrılan yağ tanecikleri akışın tersi yönünde hareket ederek
  yükselir (burada levhalar 45o açılı ve 10 cm aralıklı yerleştirilir). Hidrolik yük, sıcaklık ve
  yağın özgül ağırlığı ile değişir. Yağ 20oC sıcaklık ve 0.9 özgül ağırlığında en düşük debiye
  sahiptir.
  0.5m3/m2.saat’lik hidrolik yüklemelerde 0.006 cm boyutundaki yağ damlacıkları
  tutulmaktadır. Tasarım çalışmalarında emniyet faktörü genellikle %50 uygulanır. Levhalı yağ
  tutucu Şekil 8’de görülmektedir.
  Şekil 8. Ters akışlı levhalı yağ tutucu (Eckenfelder, 1999)
  Emülsifiye yağın serbest forma dönüşmesi için emülsiyon özel arıtımla kırılır ve daha sonra
  serbest yağ gravite, koagülasyon veya havalı yüzdürme ile tutulur. Emülsiyonun kırılması
  kompleks bir proses olup pratik uygulamadan önce laboratuar veya pilot ölçekli deneylerin
  yapılması gerekir.
  Emülsiyon kırmada bir çok teknik kullanılabilir. Örneğin deterjan ile emülsiyon 5-60 dk’da ve
  %95-98 oranında parçalanabilir. Emülsiyon ortamı asidik yapılarak, alum veya demir tuzları
  eklenerek veya emülsiyon kırıcı polimerler kullanılarak kırılabilir. Ancak alum veya demir
  kullanmanın bir sakıncası da çok çamur oluşmasıdır.
  33
  Ön çökeltme havuzları: Kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu ızgara ve
  kumtutucularda alıkonulduktan sonra, organik esaslı ve büyük ölçüde kirletici karakterde olan
  geriye kalmış askıdaki katı maddelerin atıksudan uzaklaştırılması gerekmektedir. On
  çökeltme havuzunun başlıca amacı atıksuyu iki temel bileşene; çamur ve çökelmiş atıksuya
  ayırmaktır. Böylece bu iki bileşen ayrı ayrı arıtılabilir. Ön çökeltme havuzlarında askıdaki
  katı maddelerin %50-70'i ve BOİ'nin % 25-40'ı uzaklaştırılabilir. Çökeltme havuzları
  dikdörtgen ve dairesel biçimde olabilirler. Çökelen çamurun biriktirilmesi için çamur konisi
  ve bu koniye çamuru sıyıracak sıyırma ekipmanları gerekmektedir. Ön çökeltme havuzlarında
  atıksuyun bekletilme süresi 1,5-2,5 saat arasında değişebilmektedir.
  Flotayon(Yüzdürme): Katı ve sıvı fazların bir sıvı fazdan ayrılması için kullanılan ve
  çökeltme işleminin tersi olan bir temel işlemdir. Çözelti fazında çok ince dağılmış
  kolloidlerin, askıda katı maddelerin ve yağların ayrılması için kullanılır. Parçacıkların suyun
  yüzeyine çıkabilmesi için özgülağırlıklarının sudan daha az olması gerekmektedir. Bu işlem,
  sıvı faza gönderilen hava kabarcıklarının asılı katı parçacıklara yapışması ve bu parçacıkları
  yüzeye taşıması olayıdır. Böylece su yüzeyinde köpükler halinde toplanan katılar veya küçük
  yağ damlacıkları sıyırıcılar kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılırlar.
  Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki endustriyel atıksuların pH'sını ayarlaması
  islemidir. Atıksuyun pH'nın ayarlanması atıksuyun alıcı ortama desarj standatlarını sağlaması,
  biyolojik arıtma oncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH değerlerinde gerceklestiğinden)
  uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal cokturme isleminde reaksiyonların gercekleseceği
  uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Notralizasyon isleminde kullanılan
  ekipmanlar, mekanik karıstırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozay
  pompaları, pH
  kontrol sistemidir.
  Koagülasyon (Pıhtılaştırma) ve Flokülasyon (Yumaklaştırma): Koagülasyon ve flokülasyon,
  askıda ve kolloid formdaki atık maddelerin giderilmesinde kullanılır. 1 nm (10-7 cm)- 0.1nm
  (10-8 cm) boyuttaki parçacıklar kolloid olarak tanımlanırlar. Bu partiküller kendiliklerinden
  çökelmezler ve klasik fiziksel arıtma yöntemleriyle giderilemezler.
  Koagülasyon ve flokülasyon işlemi kendiliğinden çökelemeyen partiküllerin kolay
  çökebileceği büyüklüğe getirilmesi işlemidir. Kendiliğinden çöklemeyen partikküler ilave
  edilen yumaklaştırıcılar tarafından çökebilir büyüklüğe erişmektedir. İlave edilen
  yumaklaştırıcıların hızlı karışımı ve daha sonra yumak oluşturabilmesi için yavaş
  karıştırılması gerekmektedir. Oluşan floklar çöktürme tanklarında çöktürülerek sudan
  uzaklaştırılır.
  İkincil Arıtma
  Ön ve birincil arıtma metotları ile uzaklaştırılamayan çözünmüş ve kolloidal organik
  maddelerin uzaklaştırıldığı arıtma basamağıdır. Çözünmüş ve kolloid organik maddeler basit
  çökeltme metotları ile arıtılamayacağı için, bu maddelerin çökelebilen katılara dönüştürülmesi
  gerekmektedir. Söz konusu dönüşüm bu maddeler ile mikroorganizmaları (bakteriyi) bir araya
  getirmekle gerçekleşir. Mikroorganizmalar çözünmüş ve kolloid maddeler üzerinde
  beslenirken büyürler ve çoğalırlar bu arada da çözünmüş ve kolloid maddeleri de çökelebilen
  34
  katılar haline dönüştürürler. İşte ikincil arıtım yöntemleri bu işlemleri gerçekleştiren biyolojik
  prosesler ve gerekmesi durumunda kullanılan son çökeltme tanklarını içerirler.
  Aktif çamur sistemi: Aktif çamur sistemi, atıksuların havalı biyolojik tasfiyesinde en çok
  kullanılan tekniklerden birisidir. Bu sistemde havalandırma havuzu ile son çöktürme havuzu
  iki mühim birimdir. Son çöktürme havuzunda çöktürülen çamurların bir kısmı havalandırma
  havuzuna geri devrettirilir. Fazla biyolojik çamur ise umumiyetle ön çöktürme havuzundan
  gelen çamurla birlikte yoğunlaştırılarak çürütme işleminden sonra çamur kurutma yataklarına
  veya pres filtresi gibi mekanik yolla su alma tesislerine verilir.
  Bu arıtma sisteminde ön arıtmadan geçirilmiş atıksu havalandırma tanklarına alınır. Bu
  tanklara dışarıdan oksijen verilerek (yüzeysel havalandırıcılar veya difüzör havalandırıcılar
  ile) aerobik mikroorganizmaların atıksu içindeki çözünmüş ve kolloid organik maddeleri
  ayrıştırarak arıtım işlemini gerçekleştirmesi temin edilir.
  Havalandırma tankından çıkan atıksuların son çökeltme tankında durultulması yani arıtılmış
  su içindeki mikroorganizmaların sistemden ayrıştırılması gereklidir. Ayrıca havalandırma
  tankında belirli bir mikroorganizma konsantrasyonunu temin etmek üzere son çökeltme
  tankından alınan çökelmiş çamurun (mikroorganizmaların) havalandırma tankının başına geri
  devredilmesi gereklidir. Sistemde oluşacak fazla çamur ise sistem dışına alınarak çamur
  arıtım işlemlerine tabi tutulması gerekir.
  Yeterli büyüklükte arazi yoksa, arıtma veriminin iklim koşullarından etkilenmemesi
  isteniyorsa ve alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektiriyorsa (%90-95) aktif çamur
  sistemleri kullanılabilir. En yaygın kullanılanlar aktif çamur sistemleri (1) klasik aktif çamur
  sistemi, (2) uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi ve (3) Oksidasyon hendekleri’dir. Şekil
  9’de aktif çamur sistemi içeren bir atıksu arıtma sistemi görülmektedir.
  Şekil 9. Aktif çamur prosesi akış diyagramı (Eroğlu, 2001)
  Stabilizasyon Havuzları: Bu arıtma yönteminde atıksular ön arıtma ünitelerinden
  geçirildikten sonra havuzlara alınır. Temel prensip sisteme dışarıdan enerji vermeden
  (havalandırma yapmadan) doğal ortamda arıtımın gerçekleştirilmesidir. Sistemin avantajları,
  aşırı derecede basit ve işleminin güvenilebilirliğinden kaynaklanmaktadır. Doğal arıtma
  neticesinde oluşan çamur miktarı diğer atıksu arıtma yöntemlerine kıyasla çok daha azdır ve
  oluşan çamur stabil halde olduğu için ayrıca bir çamur arıtım işlemine tabi tutmaya gerek
  yoktur. Bununla birlikte, doğal arıtma yavaş cereyan ettiğinden büyük havuz hacimlerine
  ihtiyaç vardır. İklimin ise sıcak olması tercih sebebidir.
  35
  Yeterli büyüklükte arazi mevcutsa, iklim koşullan müsait ise, alıcı ortam yüksek arıtma
  verimliliği gerektirmiyorsa (% 70-80), tesisin inşa edileceği bölgeye yakın yerleşim alanları
  yoksa ve düşük maliyetli bir tesis işletilmesi halinde tercih edilebilir.
  Stabilizasyon havuzu tipleri;
  Fakültatif stabilizasyon havuzları (derinlik = 1-2 m arası)
  Anaerobik havuzlar (derinlik = 2-5 m arası)
  Olgunlaştırma havuzlan (derinlik = 1-3 m arası)
  Mekanik havalandırmalı lagünler (derinlik =2,5-5 m arası)
  şeklindedir. Şekil 10’de tipik bir stabilizasyon havuzu görülmektedir.
  Şekil 10. Stablizayon havuzu
  Damlatmalı Filtreler: Temel prensibi belirli bir tank hacmine doldurulan kırma taş, plastik
  veya herhangi bir malzemenin üzerinde bakteri tabakası oluşturarak, bu malzemenin
  üzerinden ön arıtmadan geçirilmiş atıksuyu filtre etmek ve bu sayede atıksu içindeki
  kompleks organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanmasını temin etmektir. Dairesel
  veya dikdörtgen geometride tanklar kullanılabilmektedir. Filtre içersinde hava sirkülasyonunu
  temin etmek ve filtre yüzeyinin kuru kalmaması için tedbir almak gereklidir. Filtre yüzeyinde
  üreyen bakteri tabakası zamanla kalınlaş


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. end?striyel ar?tma

Yandex.Metrica