Bilgilendirme - Diğer Sağlık Personeli ( D S P - İşyeri Hemşireliği ) Temel Eğitim Programı | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Diğer Sağlık Personeli ( D S P - İşyeri Hemşireliği ) Temel Eğitim Programı

Konu, 'DSP Hakkında Bilgiler ve Duyurular' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

  Bu temel amaç çerçevesinde, bu eğitim programı ile işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan risk etmenlerine ve korunma tedbirlerine yönelik bilginin yanı sıra temel hukuk ve iş hukukuna dair ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

  İSG-KATİP, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programıdır. Bu program iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusundaki iş ve işlemlerin tamamının elektronik ortama aktarılarak sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla diğer sağlık personeli temel eğitim programı müfredatına İSG-KATİP sistemi dâhil edilmiştir.

  A. Tanımlar

  Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

  Uzaktan Eğitim: Diğer sağlık personeli temel eğitim programının ilgili mevzuatta izin verilen kısmının internet üzerinden uygulanmasını sağlayan ve katılımcı, sorumlu eğitici, ders içeriği ve süreleri ile hizmetin sunulacağı internet adresi ve erişim bilgileri gibi unsurların tamamından oluşan sistemi,

  Kurum: Diğer sağlık personeli eğitimini ilgili yönetmeliklere istinaden vermeye yetkili eğitim kurumunu,

  Katılımcı: Diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişileri,

  Öğrenme Yönetim Sistemi: Katılımcı, eğitici ve yöneticilerin çevrimiçi öğrenme hizmetlerine erişmesini sağlayan ve bunları düzenleyen sistemi,

  Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,

  Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekândan bağımsız eğitimi,

  Yazılı materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü yazıyı,

  Görsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü videoyu,

  İşitsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü sesi,

  Sanal sınıf: Eğitici(ler) ile katılımcıların aynı anda farklı mekanlarda iletişim içinde oldukları eğitim ortamını, ifade eder.

  Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

  Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla yarısı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.

  Screenshot_1.jpg

  Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri, programın içeriği, öğretme-öğrenme süreci ve ölçmedeğerlendirme süreci ve bu süreçlerin her birine dair esaslar verilmiştir.

  Programda yer alan konuların amaç ve öğrenme hedeflerine ilişkin esaslar
  Öğrenme hedefi, katılımcıların bu süreç sonucunda kazanımlarının belirtileceği bölümdür. Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları ile bu sürecin planlanması, ölçme değerlendirme konusunda eğiticiye rehber olacaktır.

  Programın içeriği ile ilgili esaslar
  Programın içeriği belirlenirken 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunların ilgili diğer mevzuatları dikkate alınmıştır. Program kapsamındaki konular işyerleri ölçeğinde diğer sağlık personelinin uygun bilgi ve becerileri kazanacağı şekilde belirlenmiştir.

  Diğer sağlık personelinin mesleklerini işyerinde icra ederken İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarının aktarılması amaçlanmıştır.

  Öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar
  Programda belirlenen amaçlara ulaşılması ve katılımcılara öğrenme hedeflerinin kazandırılması için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Eğitimlerin verimli ve etkili olması için katılımcıları öğrenme sürecinde aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılmalıdır. Vaka incelemeleri, örnek olay çalışmaları, büyük ve küçük grup tartışmaları, soru-cevap, beyin fırtınası vb. yöntem ve tekniklerin kullanılması önerilmektedir. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere görseller, videolar, bilgisayar destekli sunumlar, modeller ve uygun araç-gereçler kullanılmalıdır.

  Eğiticinin yürüteceği bir ders için üç kısım önerilmektedir. Öncelikle, dersin nasıl başlayacağına karar verilmelidir. Dersin giriş aşaması olan bu kısımda, ilk olarak eğiticinin kendini tanıtması ve katılımcılarla tanışması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, katılımcıların dikkatlerini, öğrenilecek konu üzerinde yoğunlaştırmak, öğrenme konusunda onları isteklendirmek, o ders ile katılımcılara kazandırılması düşünülen özellikler (dersin öğrenme hedefleri) ve katılımcıları dersin akışı konusunda bilgilendirmek gerekmektedir. Bu kısım için dersin ilk 5-10 dakikası ayrılabilir.

  İkinci aşama olan gelişme bölümünde ise katılımcıların yeni konu, tema ya da beceri ile tanışmaları amaçlanmaktadır. Bu aşamada katılımcının, yeni konuyu farklı öğrenme etkinlikleriyle, sorularla, tartışmalarla ya da uygulamalı çalışmalarla öğrenmesi beklenmektedir.

  Bir dersin en uzun süresi bu bölüme verilmelidir. Bir dersin üçüncü ve son aşaması, kapanış ya da sonuçtur. Bir yansıtma süreci olarak da kabul edilen bu bölümde; özetleme, soru sorma ve gelişme bölümünde yapılan çalışmalar üzerinde konuşma, değerlendirme yapılarak katılımcının öğrenme sürecinden ne kazandığı belirlenmeye çalışılır.

  Ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar
  Değerlendirme, eğitimin öğrenim hedeflerine ulaşma sürecinde, katılımcıların eğitim öncesinde sahip oldukları bilgi, tutum ve becerilerin belirlenerek, bunlardaki değişimin ortaya konulması süreci olarak belirtilebilir. Değerlendirme hem katılımcıların bu eğitimlerden ne derece fayda sağladığını belirlemek, hem de dersin niteliği hakkında geri bildirimler alınması açısından önem taşımaktadır.

  Katılımcıların belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemenin birçok yolu bulunmaktadır. Kısa ya da uzun cevaplı sorular, ders içi gözlemler, katılımcılarla grup olarak ya da ayrı ayrı yapılan görüşmeler, proje çalışmaları vb. gibi tekniklerle katılımcıların verilen dersin öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştıkları ortaya konulabilir.

  Ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği konusunda temel kaynak öğrenme hedefleridir. Ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinde hedeflenenlerden ne kadarının gerçekleştirildiğini gösterdiği için bir taraftan hedef kitle hakkında önemli bilgiler elde edilirken, diğer taraftan öğretim sürecinin niteliği hakkında da geribildirimler alınabilir. Bu bilgiler daha sonra yapılacak planlamaların daha etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına yardımcı olacaktır.

  Derslerle ilgili yapılan değerlendirmenin yanı sıra, programın genel başarısını ölçmek üzere programın başında bir ön test ve bitiminde bir son test uygulamasının yapılması ve elde edilen sonuçların analiz edilerek eğitim programının niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

  Eğiticilerin öğretim süreçlerine dair esaslar
  Eğitimlerin verimli geçmesi için eğiticiler, ders verecekleri konu ve katılımcıların mevcut bilgi, tutum ve becerilerinden yola çıkarak ihtiyaç analizi yaparlar. Eğitimin planlaması ve kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi bu analiz doğrultusunda gerçekleştirilir. Derse dair belirlenen hedefler ve içeriklere dair güncel araştırma, mevzuat, yayın ve ilgili analizleri takip ederek eğitim içeriğini güncel hale getirirler. Katılımcılara derse dair kaynaklara, güncel mevzuata ve ilgili diğer materyallere nasıl ulaşılabileceğine dair bilgi verilmelidir. Katılımcıların yetişkin olduğu da dikkate alınarak, eğiticiler interaktif yöntemler ile görselişitsel materyalleri kullanır.

  Eğitim programı kapsamında gerçekleştirilecek küçük grup dinamiğine dayalı vaka çalışması için belirlenen konulara dair örnek vakalar için senaryo hazırlar, senaryo kapsamındaki görevler belirler, görsel/işitsel vb. araç – gereçleri hazırlar.

  Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Uygulama Esasları
  Diğer sağlık personeli temel eğitim programlarının; yüz yüze, uzaktan olmak üzere iki ayrı bölümden oluşması nedeniyle programın esasları bu iki bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir. Eğitim programının uygulanmasında, katılımcılar öncelikle uzaktan eğitimi tamamlayacaklar, ardından yüz yüze eğitime başlayabileceklerdir. Temel eğitim programının süresi 90 saatten az olmamak üzere, bu eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ( 45 saat) ile verilebilir.

  a) Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar
  1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.
  2. Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak uygulanmalıdır.
  3. Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanamaz.
  4. Dersler saat 09:00 ile 21:00 arasında yapılır.
  5. Her ders; giriş, gelişme ve kapanış/sonuç etkinlikleri olarak yürütülmelidir.
  6. Eğitim programında yer alan ilk 10 konunun sıralaması değiştirilmemeli ve bu konularla programa başlanmalıdır. Diğer konuların veriliş sırası, Genel Müdürlüğün uygun gördüğü biçimde değiştirilebilir.

  b) Diğer sağlık personeli temel eğitim programı uzaktan eğitim esasları
  1) Eğitim kurumları, bu temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü internet üzerinden verir.
  2) Eğitim kurumlarınca, Genel Müdürlük tarafından onaylanmamış uzaktan eğitim sistemleri kullanılamaz. Bu amaçla Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuru yapılır. Bu başvuruda uzaktan eğitim sistemine ait internet adresi ile uzaktan eğitim sistemine yönetici ve katılımcı olarak erişim sağlayan bilgiler belirtilir.
  3) Genel Müdürlükçe onaylanan uzaktan eğitim sistemlerinin hiçbir unsurunda Genel Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılmasını gerektiren hallerde, durum değişikliğin yapılmasından önce resmi yazı, elektronik ve benzeri ortam, gibi araçlar vasıtasıyla Genel Müdürlüğe bildirilir ve Genel Müdürlüğün onayı alınmadan değişiklikler uygulanamaz.
  4) Eğitim kurumları, uzaktan eğitim amacıyla kullandıkları sistemlere Genel Müdürlüğün denetim amaçlı erişimini sağlayacaklardır. Bu amaçla Genel Müdürlüğe, uzaktan eğitim sistemine yönetici ve katılımcı olarak erişim yetkisi tanımlanacaktır.
  5) Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) yapılır. Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadar olmalıdır. Eşzamanlı eğitimlerde sanal sınıflarda katılımcı sayısı 25 kişiden fazla olamaz.
  6) Her dersin en az bir sorumlu eğiticisi olmalıdır.
  7) Uzaktan eğitimde görev alacak eğitimcilerin ve ders içeriklerini hazırlayacak alan uzmanlarının uzaktan eğitim ve ders içeriği hazırlama konularında eğitilmelerini ilgili eğitim kurumu sağlayacaktır.
  8) Ders içerikleri uluslararası standartlara uygun çoklu ortamlarla (yazılı, işitsel ve ders içeriğine uygun görsel materyal) desteklenmiş bir şekilde hazırlanacaktır.
  9) Eğitim kurumları, katılımcının programa katılımını ilkeler başlıklı (B) bölümünün II/ç maddesinde açıklanan esaslar çerçevesinde düzenli olarak takip etmek ve istenildiğinde yetkililere sunmak zorundadır.
  10) Uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri ve içerik yönetim sistemleri aracılığı ile yapılır.

  B. İlkeler
  Aşağıdaki başlıklarda belirtilen hususlar kurumun uzaktan eğitim hizmeti sunduğu web sitesinde bulunacaktır.

  I. Eğitim programı

  a.
  Derslerin amaç ve öğrenim hedefleri
  i. Her bir dersin amaç ve öğrenim hedefleri kısa, açık ve yalın maddeler halinde belirtilmelidir.

  b. Ders programı
  i. Katılımcının her bir ders için harcaması gereken en az zaman belirtilmelidir.
  ii. Katılımcının harcadığı sürenin nasıl ölçüleceği ve katılım süresinin nasıl tespit edileceği açıkça belirtilmelidir.
  iii. Kurum, sanal sınıf uygulamasında, her sınıfın katılımcı sayısını ve eğiticilerin o sınıfla hangi saatler arasında iletişim içinde olacağını belirtmelidir.
  iv. Eşzamanlı (senkron) ders uygulamaları her bir program için günde en fazla üç saat olacak şekilde planlanmalıdır.
  v. Eğitim programının içeriği güncel bilgileri yansıtmalı ve uygulamaya dönük olmalıdır.

  c. Eğitim materyali
  i. Her ders için yazılı materyal kullanımı zorunlu olmakla birlikte, eğitim programında kullanılan, görsel ve işitsel materyallerden herhangi birinin oranı %50’den fazla olamaz. Eğitim içeriğinde kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyalin dağılım oranı belirtilmelidir. ii. Eğitim materyallerine ek olarak dersle ilgili güncel mevzuatın ders içeriğinde yer alması sağlanmalıdır. ç. Ölçme ve değerlendirmeler i. Katılımcıların kazanımlarını belirlemeye yönelik ne tür ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılacağı belirtilmelidir.
  ii. Katılımcının grup içindeki düzeyi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenmelidir.
  iii. Her dersin ve ayrıca programın bütünü için uzaktan eğitim öncesi ve sonrasında katılımcı bilgi düzeyinin belirlenmesine yönelik uygun elektronik ölçmedeğerlendirme sistemleri sunulmalıdır.

  d. Eser sahipliği
  i. Ders içinde kullanılan materyal, ticari olarak daha önce üretilmiş ise, telif bilgileri belirtilmelidir. Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun uygulanmasından sorumludur.
  ii. Uzaktan eğitim sistemlerinde farklı kurum veya şirketlere ait unvan, logo ve iletişim bilgisi gibi hiç bir ibare veya reklam unsuru bulunmamalıdır.

  e. Öğrenim yönergeleri
  i. Katılımcının ders içindeki eğitim materyalini nasıl kullanacağı ve çalışma önerileri belirtilmelidir.

  II. Eğitim hizmetleri

  a.
  Danışma
  i. Katılımcının uzaktan eğitimle ilgili bilgi almak için kullanabileceği danışma yolları ve sorumluları belirtilmelidir.
  ii. Kurumun katılımcılardan gelen soru ve taleplere nasıl geri bildirim sağlayacağı belirtilmelidir. Geri bildirimin süresi 24 saati geçmemelidir.

  b. Aksaklık
  i. Uzaktan eğitim süresince oluşabilecek aksaklıklarda, katılımcının nasıl yönlendirileceği ve sorumlular belirtilmelidir.

  c. Bildirim
  i. Katılımcı uzaktan eğitim sonunda başarılı ya da başarısız olduğunda, sonucun katılımcıya nasıl bildirileceği ve sonraki süreçler belirtilmelidir.
  ii. Yeterli süreyi ayırmadığı ve/veya herhangi bir nedenle program dışına çıkan katılımcıları Genel Müdürlüğe bildirilmelidir.

  ç. Katılımcı izleme
  i. Katılımcıların eğitim programına katılımlarının ve giriş-çıkışlarının nasıl denetlendiği ve bu denetlemenin sıklığı açıkça belirtilmelidir. Yetkililerce istendiğinde bu derse katılım dökümünün hangi yolla ve ne biçimde verileceği açıklanmalıdır.

  III. Reklam ve tanıtım

  i. Kurum, hiçbir kayıt, kabul ve eğitim materyalinde ve uzaktan eğitim sitesinde herhangi bir ticari şirketin ya da markanın dolaylı ya da doğrudan tanıtımına ve reklamına ya da (sponsorluk dahil) bu anlama gelebilecek kullanımına yer verilmemelidir. Kurumun eğitimini başarı ile bitiren ve diğer sağlık personeli olarak görev yapan kişilerin işyeri adını belirten referansları da bu kapsamdadır.

  IV. Yapı ve donanım

  a.
  Yapı: Uzaktan eğitimin verildiği merkezin adres ve servis sağlayıcı bilgileri istenildiğinde yetkililere verilir.
  b. Donanım: Uzaktan eğitim için kullanılan tüm donanımın ve yazılımların dökümü istenildiğinde yetkililere verilir. Yetkililer gerekli gördüğünde, yukarıdaki bilgilere ek açıklamalar isteyebilir. Bakanlık, zaman içinde yeni değerlendirmeler yaparak ilkelerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  c) Katılımcı hizmetleri
  1.Katılımcı kabulü

  i. Programa katılım şartları ve gerekli bilgiler açıkça belirtilmelidir.
  ii. Bu bilgiler beş yıl süreyle saklanmalıdır. iii. Bu bilgilerin nasıl saklandığı ve bunlara erişim güvenliğinin nasıl sağlandığı yetkililere bildirilmelidir.

  2.Katılımcı kaydı

  i. Programa kayıt süreci tanımlanmalıdır.
  Tanım içinde:
  1. Katılımcıdan istenen bilgiler.
  2. Katılımcı ile sözleşme.
  3. Katılım ücreti.
  4. Sözleşmenin iptalini gerektiren durumlar ayrıca belirtilmelidir.

  ii. Kayıt için kullanılan tüm formlar istenmesi halinde yetkililere iletilmelidir.

  iii. Kurum, kayıt için ödenen bedel dışında, herhangi bir nedenle ek bir ücret talep etmemelidir.

  3.Katılımcı başarısı ve memnuniyeti

  i.Katılımcı başarısı
  i. Katılımcıların başarısını gösteren döküm, istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

  ii. Katılımcı memnuniyeti
  i. Programın bütününe ilişkin katılımcı görüşünün nasıl alınacağı belirlenmelidir.
  ii. Memnuniyet görüşlerine ilişkin döküm, istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

  Tablo 1’de bu program için seçilen konular ve bu konulara ayrılan süreler yüz yüze, uzaktan ve toplam olarak ayrı ayrı verilmiştir. Tabloda yüz yüze eğitim için belirlenen süreler, yüz yüze verilmesi gereken en az süreleri ifade etmekte olup eğitim kurumları bu süreyi isterlerse artırabileceklerdir.

  V. Raporlar

  Uzaktan eğitim sisteminde katılımcının sisteme girişi ve çıkışı arasındaki tüm işlemlerine ilişkin kayıtların tutularak raporlanabilmesi sağlanır.

  Devamı ekte yer almaktadır.


   

  Ekli Dosyalar:

  muzaffer altın ve Aslı Özcan bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica