Soru Çevre Ile Ilgili Sorular Ve Cevaplar

Hüseyin KORKMAZ

TÜİSAG Üyesi
Soru: iyi çalışmalar. A... ayakkabı hurda plastik ltd.şti. Yurt dışı ve yurtiçi hurda alım satımı yapmaktadır. Firmamızın geri dönüşüm ve geri dönüşüme kazandırma lisansı almak için nereye müracat etmemiz gerekli. Bilgilendirmenizi arz ederiz. Saygılar
Cevap : Kullanılan Hurda Plastikler için “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” kapsamında Bakanlığa başvurularda bulunularak Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda tesisinizin taşıması gereken fiziksel özellikler ilgili tebliğde, lisans kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler/ belgeler ise “ Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” te yer almaktadır. (Bu bilgiler verilirken geri dönüşümünü yaptığınız hurda plastiklerin kontamine plastik olmadığı düşünülmüştür)
Hurda plastiklerin ithalatına ilişkin bilgiler Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/3) içerisinde yer almaktadır. Bu tebliğin ekinde yer alan EK 1 listelerine bakılarak ithal edilen atığın G.T. İ. P numarası belirlenmelidir. İthal edilecek atığın gümrük bölgesine getirilebilmesi için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne başvurularak “Uygunluk Yazısının” alınması gerekmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgiler bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.
Soru: Sayın yetkili Ben Ankara da bazı firmaların tehlikeli atık işlemlerini takip ediyorum. Firma, tehlikeli atık geçici depo alanında atıklarını biriktirmekte ve süresi içerisinde lisanslı firmalara teslim etmektedir. Atık miktarları ayda 1 tonun çok altındadır.Ancak il müdürlüğünden bir görevli bu durumdaki firmalardan tehlikeli atık depolama alanı mali sorumluluk sigortası istemektedir. İl müdürlüğünün diğer elemanları bunu istememektedir. Yönetmeliğin 12. maddesine göre kapsam dışı olduğunu düşünüyorum.Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
Cevap : Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre;
MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.
Buna göre tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü, ara depolanması ve bertarafı işlemlerini yapan lisanslı kurumlarla, geçici depolama izni almak zorunda olan firmaların mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunluluğu bulunmaktadır.
Geçici depolama izni, aylık çıkan tehlikeli atık miktarı 1 ton ve üzerinde olan firmalar tarafından alınmaktadır. Yani tehlikeli atık miktarınız aylık 1 ton altında ise mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
Soru: merhabalar yardımlarınız için şimdiden teşekkürler benim sorum bir mermer fabrikasında nasıl bir çevre danışmanlık hizmeti uygulanabilir ve ne tür atıklar çıkabilir atık kodlarında yardımcı olurmusunuz
Cevap : Mermer üretim fabrikaları;
ÇKAGİLHY Ek 2 2.20 veya faaliyet konunuza göre Ek 2- 2.18 ile Ek 2- 2.19 Kapsamına giriyor olabilirsiniz. Bu kapsamlardan hangilerine girdiğinizi tespit ederek çevre danışmanlık sözleşmesi yapabilirsiniz. Sonrasında il uygunluk, Geçici Faaliyet Belgesi ve çevre izni başvurularınızı yapabilir ve mevzuatlar kapsamında rutin çevre görevlisi hizmetlerini uygulayabilirsiniz.
Atık Yönetimi: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ te (01) başlığını ve diğer başlıkları irdeleyerek prosesinizi de göz önünde bulunduran bir çalışma ile atık kodlarını belirleyebilirsiniz.
Soru: YENİ KURULUŞ AŞAMASINDA OLAN ŞİRKETİMİZ YURT DIŞINDAN HURDA (PLASTİK,DEMİR,ALÜMİNYUM,BAKIR,KAĞIT,CAM VS.)ALIMI YAPMASI İÇİN LİSANS ALABİLMEMİZ İÇİN NEREYE BAŞVURMAMIZ GEREKİYOR VE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR.TEŞEKKÜRLER.
Cevap : Hurda Metallere ilişkin yapacağınız ithalat çalışmalarınızı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yapmalısınız. Bu tebliğe göre;
MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;
a) metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler,
b) metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi veya çevre lisansı belgesine sahip sanayiciler, ithal edebilirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına) ve radyason güvenliği konusunda eğitim almış personele sahip olması gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerinde yapılan tespit sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.
(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasında ilan edilir.
(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu metal hurda özelliği kazanması durumunda, mezkûr hurdaların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.
Başvuru şartları ve diğer şartlar bu tebliğ içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Plastik, Cam ve Kağıt atıklarla ilgili çalışmaları Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthal Denetimi Tebliği kapsamında yapmanız gerekmektedir. Bu tebliğe göre;
İthalatçı
MADDE 4 ‒ (1) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi veya çevre lisansı alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.
(2) Ek-1 sayılı listede yer alan 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilir.
(3) Ek-1 sayılı listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler ithal edebilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan maddelerin ithalatında birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.
(5) Ek-1 sayılı listede yer alan 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.
(6) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.
(7) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.
Başvuru şartları ve diğer şartlar bu tebliğ içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Soru: Öncelikle teşekkür ederim , sorularımı cevaplandırdığınız için... Cevabınızdan anladığım sitotoksik ilaçlar tehlikeli olarak değerlendirilmiyor, genotoksik ilaçlar tehlikeli olarak değerlendiriliyor...
Farmositik atıklarla ilgili daha detaylı bilgi paylaşırsanız sevinirim.Teşekkür ederim...
Cevap : Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki atık listelerine baktığınızda Sitotoksik ilaçların 18 01 08* atık kodu ile tanımlandığını ve (A) harfi ile işaretlenerek direkt tehlikeli atıklar kapsamına alındığını görebilirsiniz. Sitotoksik ilaçlar tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. ( kullanılan ifade yönetmelik ifadesidir yanlış algı oluşmuş daha net hale getirilmiştir.)
Genotoksik atık : Genotoksik atık yüksek derecede tehlikelidir ve mutajenik, teratojenik veya karsinojenik özelliklere sahip olabilir. Hem hastane içerisinde hem de bertaraftan sonra ciddi güvenlik problemleri meydana getirir ve özel dikkat gösterilmelidir. Genotoksik atıklar, bazı sitostatik ilaçları, sitostatik ilaçlarla tedavi edilen hastaların kusmuk, idrar veya dışkıları, kimyasallar ve radyoaktif maddeleri içerebilir. Bu kategorideki temel maddeler olan sitotoksik (veya antineoplastik) ilaçlar, bazı canlı hücrelerin büyümesini durdurma veya öldürme yeteneğine sahiptirler ve kanser kemoterapisinde kullanılırlar.
Farmasötik atık: Farmasötik atıklar Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları ifade etmektedir. Bu atıklar tehlikeli atık kapsamında ele alınmaktadır.
Soru: Labratuvar cihaz atıklarını, dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemine tabi tuttuktan sonra kanalizasyona deşarj etmek uygun mudur ? Atık Su Deşarj standartlarına uygunluğunun belirlenmesi için analize gerek gerekli midir?
 • Diyaliz cihaz atıkları kontamine atık olarak işleme tabi tutulmalımıdır?
 • Sadece tedavi amaçlı olarak kullanılan ilaçların flakonları ( genotoksik ve sitotoksik olanlar hariç) geri dönüşüme dahil edilebilir mi?
 • konsantrasyona bağlı olarak tehlikeli olmayan ancak ambalağında tehlike ambalajı taşıyan ambalajlar, tehlikeli olarak değerlendirilir mi?
Teşekkürler!
Cevap : Dezenfeksiyon ve Nötralizasyon işlemlerinin etkinliği önemlidir. Atığın deşarj kriterlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi için öncelikle analizinin yaptırılması ve sonrasında uygunsa deşarjının sağlanması gerekmektedir. Aksi taktirde biriktirilerek lisanslı kurumlara verilmesi doğru olacaktır.
 • Diyaliz cihaz atıkları vücuttaki sıvı ve üre atımı dışında neler ihtiva ediyor ne ile kontamine oluyor öncelikle bunun açıklamasını yapmak ve sonrasında tıbbi veya kimyasal atık kapsamına girip girmediği belirlenerek bertarafını sağlamak gerekmektedir.
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; 18 01 08*(tehlikeli atık) Sitotoksik ve Sitostatik ilaçlar dışındaki ilaçlar 18 01 09 (tehlikesiz atık) atık kodu ile ifade edilmektedir. Flakonların Geri dönüşüme dahil edilebileceğine dair bir yargı var ancak içerisinde ilaç bulundurduğu düşünüldüğünde tıbbi atık olarak değerlendirilmesi daha uygun olur.
 • Ambalajında tehlikelilik amblemi varsa tehlikeli olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.
Soru: ıygunler bız ızmır ödemişde hurdacılık yapıyoruz tolama lısansı almak ıstıyoruz bu konuda lutfen bılgı verırmısınız
Cevap : Bahsettiğiniz hurda tanımından temiz (yağlı olmayan) hurda metal anlamı çıkararak bilgi veriyoruz. Tehlikesiz atık toplama-ayırma lisansı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almamaktadır. İlgili tebliğe internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Tebliğ' deki fiziksel şartları sağlayıp, bu lisansı almak istediğinize dair bir dilekçe ve toplama yapacağınız yerle ilgili bilgi/belge ile İl Çevre Müdürlüğü' ne elden başvuru yapmanız halinde denetim erki tarafından yerinde tespite gelinmekte ve fiziki şartlarınız üzerinden bir denetim yapılmaktadır.
Soru: Günaydın iyi çalışmalar.. Ben özellikle hurda araç bertaraf sistemiyle ilgili bilgi almak istiyorum nasıl lisans alabiliriz şartlar nelerdir bu konularda bilgi verirseniz çok sevinirim. Bir arkadaşımla beraber Kocaeli'nde tesis kurmayı planlıyoruz fakat mevzuat hakkında hiç bilgimiz yok . Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Cevap : 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ve 06 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği” baz almanız gerekmektedir. İlgili yönetmelik ve tebliğe internet sayfamızdan mevzuatlar linkinden ulaşabilirsiniz. Kuracağınız tesisin sağlaması gereken fiziki şartlar, arındırma ve söküm işlemlerinin kriter ve yöntemleri ilgili Tebliğde ayrıntılı olarak verilmiştir. Tebliğe uygun olarak tesisinizi kurduktan sonra, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzin ve Lisansı konusunda çalışmalarınızı yapıp Bakanlık’ tan gerekli izin/ lisansı alabilirsiniz.
Soru: Tesislerimizden biri daha önce ambalaj üretimi yapmamakta, ambalajları hazır satın almaktaydı. Fakat firma sadece kendi üretiminde kullandığı ürünleri satmak için ambalaj üretmektedir. Dışarıya herhangi bir ambalaj satışı olmamaktadır. Ve bildiğim kadarıyla firmanın kendi kendine satış yapması diye bir şey de yoktur. Bu kapsamda, firmamızın kapasite raporuna, Ambalaj üretimi konusunun eklenmesi gerekmekte midir? Ayrıca Ambalaj üreticisi müracaat formunu doldurmakla yükümlü müyüz. Bakanlığımızın ambalaj birimine ulaşamamaktayız bu sebeple bu soruyu burada sormak istedim.
Cevap : Kapasite raporunuzda yaptığınız faaliyeti belirtmeniz sağlıklı olacaktır. Ambalaj konusunda hem üretici hem de piyasa süren olduğunuzdan dolayı üretici ve piyasaya süren olarak beyanlarınızı yapmanız gerekecektir.
Soru: Merhaba ; Tekstil atıkları için tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi alınan bir tesiste çevre görevlisi bulundurma şartı varmıdır ? Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliğine göre toplama- ayırma belgesi düzenlenir diyor tebliğ... ÇKAİLHY 'ye göre belge düzenlenir diye atıfta bulunuyor fakat Ek' 2 ye göre değerlendirilebiliyor mu emin değilim. Yardımcı olabilirseniz teşekkür ederim.
Cevap : Tehlikesiz atık toplama- ayırma lisansı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer almamaktadır. Çevre görevlisi zorunluluğu aranmamalıdır. İlgili Tebliğ' deki fiziksel şartları sağlayıp, uygun bir dosya ile İl Çevre Müdürlüğü' ne elden başvuru yapmanız halinde denetim erki tarafından yerinde tespite gelinmekte ve fiziki şartlarınız üzerinden bir denetim yapılmaktadır.
Soru: Öncelikle kolay gelsin. Ben bir danışmanlık firmasında çalışıyorum. Danışmanlık sözleşmesi imzaladığımız tesisi sisteme kayıt yapmam gerekiyor. Ancak e-izin sistemi değişmiş galiba.Sadece cevre.cob.gov.tr adresinden mi kayıt yapmam gerekiyor? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Cevap : Öncelikli olarak, www.cevre.cob.gov.tr adresinden girip firma kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Firma kaydınızı tamamladıktan sonra çevre bilgi sistemi başvuru formunu çıktı alıp, İl Çevre Müdürlüğü' ne onay için sunmalısınız. Sonrasında e-izin portalından tesis protokol işlemlerinden tesisle yaptığınız protokolü/sözleşmeyi sisteme yükleyerek, çevre görevlisi ataması yapmanız gerekmektedir.
Önemli Not: Çevre görevlisi atamasında ilgili firma tarafından yetkilendirildiğinizi gösteren vekaletname yüklenmesi istenmektedir.
Soru: İyi günler şirketimizin kamyonununa tehlikeli atık lısanslı almak ıstıyoruz araçta .İstenilen özellikler nelerdır bıde araclara atık lisansı ıcın ne malzeme gerekmektedir yardımcı olursanız sevinirim.
Cevap : Aracınıza "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nden lisans alınması gerekmektedir.
Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu;
Madde 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle, valiliğe başvurmak zorundadır.Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır.Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.
Atık Taşıma Tebliği (TASLAK)
Lisans alacak araçlarda aranacak şartlar
MADDE 8-(1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır;

 • Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaraları aynı olmak zorundadır. Farklı atıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren Türkçe malzeme bilgi formlarının o atık için var olması halinde ve acil durumda kullanılacak gerekli malzemenin her bir taşıma işleminde araçta bulundurulması zorunludur.
 • Atık taşımacılığı yapacak sürücülerin bu iş için yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış sürücü eğitim sertifikalarına sahip olması zorunludur. Atık taşımacılığı yapacak her bir araç için eğitim sertifikası almış bir sürücü bulundurulur. Araç lisansı verilmesi aşamasında sürücülerin eğitim sertifikaları ve bu sürücülerin aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtlarının ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.
 • Atık taşıyacak araçlar on yaş sınırını aşamaz. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde yer alan M sınıfı araçlar ile O sınıfı hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.
 • O sınıfı römorklu araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Ancak bu römorkun hangi çekici ile kullanılacağı MoTAT sisteminde kayıt altına alınır. Römorklar kayıtlı çekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.
 • Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda; araçlarda; basınca dayanıklı emme hortumu, santrifüj pompa, pompa girişinde kaba partikülleri süzecek bir filtre, emiş yapılan atık miktarını tespit edecek sayaç bulunması zorunludur. Sayaçların kalibrasyonları aracın bağlı olduğu lisanslı firma tarafından düzenli olarak yaptırılır. Taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir bir sisteme sahip olması zorunludur.
 • Taşımanın variller içinde yapılması durumunda variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Aracın zemininin taşınan atığın hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması zorunludur.
 • Taşımanın Panel Van tipi araçlarla yapılması halinde sürücü ile atık taşıyan bölüm atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilmelidir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üzerinde bir havalandırma bulunmak zorundadır.
 • Atığın dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz, konteyner türü kasa ile taşınması zorunludur. Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.
 • Konteyner ile yapılacak taşımalarda konteyner lisanslı bir taşıma aracı ile kullanılırlar ve konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yüksekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteyner üzerine il çevre ve orman müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en az 30 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları taşıma firma lisans no- konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.
 • Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen aparatlar içerir.
 • Araçlarda acil durum talimatının bulundurulması zorunludur. Bu talimat sürücülerin kolaylıkla görebileceği bir yere asılır.
 • Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 30 cm olan Atık Taşıma Aracı ibaresi bulunacaktır. Bu ibarenin altında taşınan atığın türünü belirten portatif yazı bulunacaktır.
 • Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde farklı bir atığın taşınması halinde konteynerin Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğine göre temizlenmesi zorunludur.
 • Kaza ve arızalardan sonra uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnamenin araçlarda bulunması ve sürücülerinin bu konuda eğitimli olması zorunludur.
 • Lisans başvurusu yapan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmış bir ATSS tarafından sağlanmış olan mobil cihazın bulunması ve yetkili bir ATHS tarafından gerekli eğitimlerin alınmış olması şartı aranır.
 • Lisans başvurusu ile birlikte araçlara monte edilmiş cihazlara ilişkin satış sözleşmesi ve eğitim sertifikaları ibraz edilecektir.
Soru: Öncellikle böyle bir hizmet verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Çevre görevlisi olarak çalıştığım firmanın gfb belgesini almış bulunmaktayız. Çevre izni başvurusunda bulunmak için emisyon raporunu sisteme yüklemem gerekiyor. Fakat bakanlığın sitesinde yayınlanan yayınlanan emisyon raporu özet formatını doldurup yükleme yapmam gerekiyor sanırım. Bu özet formatını emisyon ölçümünü yapan ölçüm/labaratuar firması mı dolduracak yoksa ben mi dolduracağım? Bir de gfb için yatırılan dekontu sisteme yükleyebileceğim bir yer bulamadım. Bu ücreti yatırdığımı bakanlığa nasıl bildireceğim. İlginize teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Cevap : Bizler teşekkür ederiz.
 • Özet Rapor Formatını emisyon ölçümlerini yaptırdığınız yetkili laboratuar hazırlayarak tarafınıza iletmelidir. Kendileri ile irtibata geçip özet raporu temin etmeniz ve sisteme yetkili laboratuvarın kaşe ve imzası olan raporu yüklemeniz gerekmektedir.
 • Geçici Faaliyet Belgesi için yaptığınız başvuru onaylanmış ise size sistem üzerinden istek gönderilmiş olması gerekiyor. Bu talebi "Ek belge istekleri" diye yazan bölümden görebilirisiniz. Buraya okunabilir ve düzgün bir şekilde dekontu yüklemelisiniz.
Soru: Ambalajların bildirimlerini yapmak için bakanlığın sitesine girdim fakat piyasadan alınan miktarlar soruluyo bizim geri dönüşüm firmalarına verdiğimiz ambalajların miktarlarını nereye giricez bulamadım yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin...
Cevap: Ambalaj konusunda hangi konumda (piyasaya süren, tedarikçi, ambalaj üreticisi) olduğunuz önemlidir. Siz hangi kapsamda beyan yapıyorsunuz bilemiyorum ancak geri dönüşüm firmalarına verdiğiniz miktarlar beyan sonrasında yapılacak belgelendirme aşamasında kullanılacaktır. Yani siz konumunuza göre önce beyanlarınızı yapacak sonrasında belegelendirme aşamsına geçeceksiniz.
Soru: Tesisimizde tehlikeli atıklar için atık yönetim planı hazırlamamız gerekiyor.Bu planda sadece tehlikeli olarak kabul edilen atıklar yazılıyor diğer atıklarımızla ilgili ne tür bir çalışma yapmamız gerekiyor. Örneğin evsel nitelikli katı atıklar,bitkisel atık yağlar,tehlikesiz ve inert olan diğer atıklarımız ile ilgili yapılacak bir beyan yada yönetim planı varmı?
Cevap: Tehlikeli atıklarınız dışındaki atıklar, tehlikesiz atık kapsamına girmektedir. Tehlikesiz atıklarınız için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği' ne göre 3 yıllık atık yönetim planı hazırlamanız ve Valiliğe sunmanız gerekmektedir. Tebliğ ekinde tehlikesiz atık olarak değerlendirilecek atıkların listesini bulabilir ve bu listeye göre tesisinizden çıkan atıkları değerlendirebilirsiniz. Beyanları ise 2013 yılı itibariyle yapılmaya başlanacaktır.
Soru: Geçici faaliyet belgesi başvurusu yaptığımızda atık suyumuz için kanal bağlantı belgemizi aldık,emisyon için analizlerimizi yaptırıp muafiyet yazımızı aldık.gürültü için kapsam dışıyız şimdi yapmış olduğumuz g.f.b. başvurumuzu yinede tamamlamamız gerekecek mi.G.f.b. ücretleri yatırmamız gerekecek mi?ne yapmamız gerekiyor sistemde hala başvuru aşamasında diye bir ibare var nasıl bir yol izlemeliyiz yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler iyi çalışmalar.
Cevap: Atıksu, gürültü ve emisyon’ dan muafiyet konularında ilgili resmi kurumlardan alınmış belgeleriniz mevcut ise ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Ek 1 ve Ek 2 listelerine girmiyor iseniz Çevre İzni Muafiyet Başvurusu yapabilirsiniz.
Sistemde kayıtlı olmanız sizin için bir sorun teşkli etmeyecektir. Lakin elinizde Çevre İzni Muafiyet Yazınız olmalıdır.
Soru: Böyle bir hizmet verdiğiniz için çok teşekkürler. İşletme olarak sisteme kayıt işlemlerimizi tamamladık ve sistem gfb başvuru işlemini otomatik olarak başlattı.Sisteme kayıt olan her işletme için bu geçerlimi yoksa bizim yaptığımız bir hatamı söz konusu.İşletmemizde atık su bağlantı belgemizi alıyoruz başka bir konumuz yok izin almamız gereken ne yapmalıyım ? Saygılarımla.
Cevap: Biz teşekkür ederiz.
Tesis bilgilerinizi kaydettiğinizde sistemde aşağıda yazılı tüm konular takibe açık bir hale gelmektedir. Bu tüm firmalar için geçerli olan bir durumdur.
Çevre İzni konuları;
 • Emisyon
 • Gürültü
 • Atıksu Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı
 • Tehlikeli Madde Deşarjı ‘ dır
Bu maddelerden hiçbirinde yer almıyor iseniz, ( atık su alıcı ortam değil belediye/iski kanalı ise ) muaf olduğunuza dair başvurularınızı yapıp ( atık su için deşarj ruhsatınızı ibraz edip ) ilgili resmi kurumlardan bunu belgelemeniz gerekmektedir. Muafiyet belgelerinizi aldığınızda kapsam dışı başvurunuzu yapabilirsiniz.
Soru: Merhabalar, iyi çalışmalar dilerim. Foto suları matbaa suları ve flim toplama ve ayrıştırma belgesi hakkında beni bilgilendirir iseniz memnun olurum
Saygılarımla...
Cevap: Bahsetmiş olduğunuz atıklar, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre Fotoğraf Endüstrisi ana başlğı altında ele alınan atıklardır. Prosesinizi tam olarak bilmemekle birlikte;
 • Foto suları; 09 01 01*- 09 01 03*- 09 01 04*- 09 01 05*
 • Matbaa suları; 09 01 02*
 • Film atıkları; 09 01 07- 09 01 08
Kodlarından herhangi birisine tabi olabileceğini düşünmekteyim. Foto ve matbaa sularınız TEHLİKELİ ATIK, Film atıklarınız ise TEHLİKESİZ ATIK' tır.
Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma Tesisi için " Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği kapsamındaki fiziksel şartların sağlanması ve bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü' ne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı için "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü' ne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Soru: Ben bir konuda bilgi almak istiyorum; Dışardan çevre danışma şirketleriyle sözleşme imzalandığı zaman iş yeri çevre izin belgesi alma zorunluluğu doğuyor mu Çevre danışman firmayla sözleşme imzalamazsak vey çevre mühendisi çalıştırmazsak fakat gerekli prosüderleri yerine getirsek cezai işleme yinede girermiyiz.
Saygılarımla...
Cevap: Dışarıdan çevre danışmanlığı hizmeti almanız çevre izni kapsamına girip- girmemeniz konusunda belirleyici bir etken değildir. “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” Ek 1 veya Ek 2’ ye bakılarak izin kapsamınıza karar verilebilir. Kapsama giriyor iseniz dışardan çevre danışmanlık hizmeti almanız veya kendi bünyenizde çevre görevlisi bulundurmanız gerekir. Kapsama girmiyor iseniz danışmanlık hizmeti alma zorunluluğunuz veya çevre görevlisi bulundurma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz durumda cezai işlem ile karşı karşıya kalmazsınız.
Soru: İyi çalışmalar; Size bilgili olduğunuzu düşündüğüm bi konuda danışmak istiyorum.. anadolu yakasında bii petrol istasyonu açmış bulunmaktayım petrol istasyonunda yıkama ünitesi kurduk fakat araç yağ değişimi hususunda araç motor yağı satmaktan başka hiçbir faaliyetimiz yok. Bu konuda çevresel açıdan ne yapmamız gerkiyo. Tehlikeli atıkla ilgili bir sisteme dahil olmalımıyız yada yıkama sularını kanalizasyona bağladık onla ilgili ne yapmalıyız bizi bilgilendirirseniz ve yönlendirirseniz sevinirim. deşarj izni almamız gerekirmi?
Cevap: Yıkama sularınızı kanalizasyon sistemine bağladığınızdan dolayı kanala bağlantı izni (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) almanız gerekmektedir. Bu izni kanalına bağlantı yapmış olduğunuz kurumdan alacaksınız. İstasyonunuzda faaliyet sonrasında yağ ile kirlenmiş, yağ bulaşmış atıklarınız var ise bunlar kontamine tehlikeli atık kapsamına girer ve bu kapsamda bunların online olarak beyanlarını yapmanız ve yönetmeliklere uygun biriktirerek bertaraf/ geri kazanım için lisanslı firmalara vermeniz gerekmektedir.
Soru: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre "*" işareti bulunan maddeler Gürültü konulu çevre izninden muaftır. Yönetmeliğin Ek 2 listesi 1.2.2, 3.13, 3.23 maddeleri kapsamında faaliyet gösteren bir tesis için gürültü muafiyet yazısı almak gerekli midir?(3.13 ve 3.23 maddeleri * işaretli ama 1.2.2 değil)
Cevap: Belirtmiş olduğunuz 1.2.2 maddesi alt başlık olup, ANA başlık olan 1.2 maddesi (*) işareti içerdiğinden dolayı alt başlıkların tamamını kapsar. Bu durumda 1.2.2 maddesi de diğer belirtmiş olduğunuz maddeler (*) işareti içermekte olup, tesisiniz gürültü konusunda muafiyet içermektedir. Bu kapsamda İl Uygunluk yazınızla veya muafiyet getiren diğer hususları ele alarak bağlı olduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nden MUAFİYET YAZISI alabilirsiniz.
Yararlı olacağını düşündüğümüz bir diğer husus ise tesislerinizi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında da değerlendirmenizdir.
Soru: Kesintisiz güç kaynakları konusunda servis hizmeti veren bir firmayız. Kesintisiz güç kaynaklarının akü değişimlerinde çıkan hurda akülerin alınması konusunda firmamıza ve arıcımıza lisans alındı. fakat geçici depo oluşturulması ve lisan alınması gerektiğini öğrendik. böyle bir lisans alınması konusunda nasıl bir yol izlememiz, neler yapmamız gerekmektedir. il müdürlüğüne başvuru için hangi belgeler istenmekte.
Cevap: Sorulan soruda tam netlik yok ancak şu şekilde ifade edebiliriz. Atık akümülatörlerin taşınabilmesi ve Geçici Depolama İzni için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü' nden izin/ lisans almanız gerekmektedir. Taşıma Lisansı kapsamda yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgeler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Ek 5' de yer almaktadır. Geçici Depolama Alanlarının fiziksel özellikleri ise ilgili yönetmelikte yer almakta olup, bu şartları sağlamanız gerekmektedir. İl çevre ve şehircilik müdürlüğüne uygunluk başvurusu yapılarak fiziki şartların değerlendirilmesi ve sonrası alacağınız uygunluk yazısı ile izin başvuru yapılabilir.
Fiziki Şartlar İçin...
Soru: Elimde 3 tane su numunesi var ve bunların ne tür su olduğunu bilmiyorum. Laboratuvar ortamında sadece 2 deney seçip bunları analiz edeceğim. Hangisinin içme suyuna uygun olduğunu belirleyip hocanın önüne rapor şeklinde sunacağım ve sadece 48 saat sürede bu 2 deneyi yapmam gerekiyor. Sizce hangi 2 deneyi yapmalıyım ki güzel sonuçlar elde edebileyim ? Yardımcı olursanız sevinirim.
Cevap: İçme suyu ile ilgili size yol gösterecek 2 deney toplam sertlik ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) olacaktır. Bunun yanında eğer mikrobiyolojik analiz yapma imkanınız varsa bir de mikrobiyolojik analiz yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz düşüncesindeyiz.
Soru: Öncelikle vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.
Sorum şu;yeni kuracağımız ÖTA Geçici depolama alanı için lisans almak istiyoruz.Danışmanlık firmaları ile görüşmeler yaptık fakat hala kafamda bazı sorular kaldı.Tesise kabul edeceğimiz atık kodlarını nasıl belirleyeceğiz.Mesela tesisimize kabul etmek istediğimiz atık kodlarının bazıları şunlar:120101,120102,160106,160104,160117,191001 bu atık kodlarını belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor.cevabınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...
Cevap: Biz teşekkür ederiz, sorunuzun cevabı aşağıdadır.

 • Sadece ÖTA Geçici Depolama Tesisi olarak faaliyet gösterecek iseniz lisans kapsamında almanız gereken atık kodu 16 01 04*' tür.
 • 160106,160104,160117 atık kodlarını ÖTA işleme tesisi olarak faaliyet gösterecek iseniz almalısınız.
 • 120101, 120102 ve 191001 atık kodları ise tehlikesiz atık olup "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği" kapsamında başvuru yapılması ve ona göre Tehlikesiz atık geri dönüşüm lisansı alınması gerekmeketdir.
Soru: Çevre mühendisliğinden yeni mezunnum sormak istediğim şirketimiz şu anda inşaat aşamasında faaliyete geçmemiştir atık miktarlarıyla ilgili nasıl bir hesap yapabilirim çok teşekkürler kolay gelsin.
Cevap:Tahmini atıksu miktarı, katı atık miktarı, gürültü düzeylerini bir takım katsayılar kullanarak hesaplamanız mümkündür. Bu katsayılara proje tanıtım veya ÇED dosyanızdan ulaşabilirsiniz. Çıkabilecek diğer atık miktarlarınızı da faaliyet kolunuz ve üretim kapasitenize bağlı olarak tahmini ortaya koyabilirsiniz.
Soru: Şirden den peynir mayasın üretimi yapmaktayız. Aylık 150 kg şirden posası çıkmaktadır. Bunu ağaç diplerinde gübre olarak kullanıyoruz. Su ihtiyacımızı depomuzdan karşılıyoruz ( iskiyle bir sözleşmemiz bulunmamaktadır). Şirdenlere fermantasyon işlemi yapılmaktadır.Fermantasyon kapları yıkanmaktadır ( 15 lt ve 1000lt ). Yıkama sonunda oluşan atıksu için ne yapılmalıdır? Temizlik suyunu bahçe sulamada kullanıyoruz. Herhangi bir baca yok. Çevre danışmanlığına ihtiyacımız varmıdır? Varsa hangi konulardır?
Cevap:
 • Fermentasyon sonucu çıkan yıkama sularınızın İSKİ kanalına deşarj standartlarını sağlayıp- sağlamadığı hususu için analiz yaptırarak konuyu netleştirmenizde fayda var. Eğer standar değerleri sağlıyor iseniz problem yok, ancak sağlamıyor iseniz arıtma yaptırmak durumundasınız. İSKİ’ ye konuya ilişkin DKKR Görüşü için başvuru yapıp muaf iseniz de bunu belgelendirmeniz gerekmektedir.
 • İşletmenizde baca olmaması baca gerekliliği yok anlamına gelmez. Emisyon kaynağı prosesinize bakıp ona göre karar verilmesi gereken bir husustur. İl çevre müdürlüğünden muafiyet belgesi almanızda fayda var.
 • ÇKAGİLHY Ek 2 Madde 7 başlığı altında yer alıyor olabilirsiniz. Bu durumda çevre danışmanlığı almalısınız. Aksi durumda İl müdürlüğünden muafiyet belgesi almanız gerekmektedir.
Soru: Ek.2 Listesi Madde 13 kapsamında olan Araç Bakım ve Onarımı yapan işletmede;
 • Atık su için belediyeden alınacak Deşarj Suyu Kalite Kontrol Belgesi Deşarj izninden muafiyeti sağlarmı.
 • Aylık ortalama 200 kg tehlikeli atık oluşan tesiste geçici depolama izni almak gerekirmi değilse muafiyeti nasıl alırız
 • Ayda ortalam 5-10 aracın boyandıgı boya vernik kabini için emisyon izin belgesi başvurusu yapmak gerkirmi değilse muafiyeti nasıl alırız.
 • Bütün bu işlemlerden hepsi için muafiyet alabiliyorsak geçici faaliyet belgesi başvurusu yapmamız gereklimidir.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Cevap: Biz teşekkür ederiz. Sorularınızın cevapları aşağıdadır;
 • İşletmeden kaynaklı atıksuyunuzu belediye kanalına deşarj ediyorsanız ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatınız var ise Deşarj İzni almanıza gerek yoktur.
 • TAKY' ne göre aylık 1 (bir)ton ve üzerinde tehlikeli atık çıkışı söz konusu ise mevcut Tehlikeli Atık Depolama Alanınız için "Geçici Depolama İzni" almanız gerekmektedir. Tehlikeli atık miktarınız aylık 1 ton altında ise izin gerekmemektedir. Geçici Depolama İzni için dilekçe ve ekinde depolama alanı fotoğrafları ile atık beyan formunuzu koymanız yeterlidir. Başvurunuz sonrası denetim yapılır ve uygun görülür ise muafiyet alınabilir.
 • ÇKAGİLHY göre 30 adet/ay altında araç boyama ve vernikleme yapan İşletmeler kapsam dışıdır. Boya fırınının anma ısıl gücü ve kullanılan yakıtta önemlidir. Enerji Endüstrisi başlığı altındaki işletmelere de girmiyor iseniz çevre izni kapsam dışı başvurusu evraklarını hazırlayarak il çevreye başvuruda bulunabilirsiniz. Kapsam dışı başvurusuna ilişkin evrak listesi ve ayrıntılı bilgiyi internet sitemizde bulabilirsiniz.
 • Kapsam dışı başvurunuz olumlu sonuçlandığı durumda geçici faaliyet belgesi başvurusuna gerek kalmamaktadır.
Soru: Alüminyum ergitilmesi sırasında ortaya çıkan cürufların nerede nasıl bertaraf edildiğini ve bertaraf edilmesi için gereken şartların ne olduğunu bir öğrenci olarak merak ediyorum.
Cevap: Ergitme sonrası çıkan ocak cürufları “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 10 10 03 atık kodu ile tanımlanmaktadır. Bu atık kodu tehlikesiz atık olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan yetkili lisanslı firmalara verilebilmektedir. Bu konuya ilişkin geri kazanım/bertaraf yapabilen yetkili bir firma var mıdır? Bakanlığın internet sitesinden Geri dönüşüm / bertaraf yöntemleri hakkında bu lisanslı firmalar ile ayrıntılı bilgi için görüşülebilir.
Soru: Firmamız OSB içerisinde iki ayrı parsele sahiptir. İki parsel arasında başka fir fabrika bulunmaktadır. Birinci parselde üretim ekipmanları bulunmaktadır ve atıklar bu alanda oluşmaktadır. İkinci parsel depolama amacıyla kullanılmaktadır.
Sorum şu; tesisi içi geçici tehlikeli atık depolama sahasını ikinci parsel sahaya kurabilirmiyiz. Atıkların birinci parselden OSB yoluna çıkarılıp ikinci parsele taşınmasında sıkıntı olu mu?
Cevap: Atıkların oluştuğu noktalara yakın yerlerde depolanması gerekmektedir. Bu nedenle üretimin olduğu tesis sahası içerisinde tehlikeli atık depolama alanı kurulmalıdır. 1. tesis sahası içerisinde depolama alanı için hiç imkanınız yok ise son çare olarak 2. sahaya kurmayı düşünebilirsiniz. Ancak uygun değildir görüş almanızı tavsiye ederiz.
Soru: Çalıştığım işletmede senelik yaklaşık 100 ton 2. kategori atık yağ, 15-20 ton atık akü, miktarını belirleyemediğim yağ varilleri (kontamine ambalaj)bulunmaktadır. atık yağları 20 tonluk tankerlerde türlerine göre ayrı ayrı biriktirip bertaraf ettiriyoruz. aküler ise kamyon kasası içerisinde ayrı bir yerde.tehlikeli atıklarla kontamine ambalajlar ise gelişi güzel depolanmaktadır. Senelik 12 tonu geçen atıklarım olduğu göz önüne alınırsa bunlar için tehlikeli atık depolama alanı ve mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluklarım nelerdir. Eğer gerekiyorsa tehlikeli atık depolama alanı için matbu bir örnek ya da taslak var mıdır? atıklarımla ilgili valiliklerle yazışma örnekleri ve hangi konularda yazı yazmam gerektiği konusunda bilgi verirseniz çok yardımcı olacaksınız. Şimdiden Teşekkürler.
Cevap: İşletmenizden çıkan tehlikeli atıklarınızı TAKY’ ndeki kriterlere uygun tehlikeli atık depolama alanlarında depolamanız gerekmektedir. Gelişi güzel depolama yapmanız kesinlikle yanlış olur. Yıllık 12 ton civarında tehlikeli atık çıkışınız söz konusu ise söylediğiniz gibi oluşturacağınız depolama alanı için bağlı olduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne başvurarak “Geçici Depolama İzni” almanız gerekmektedir. Depolama Alanının nasıl olması gerektiğine dair bilgileri ve fotoğrafları link olarak aşağıda bulabilirsiniz. Depolama İzni için tehlikeli atık depolama alanınıza ait fotoğrafları bir dilekçe ile İl Çevreye verilebilirsiniz. İl Çevre denetim yapar veya farklı bilgi, evrak talebini ortaya koyar ve gereğini yaparak izni alabilirsiniz.
Geçici Depolama İzni alan kurumların Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun için Hazine Müsteşarlığı’ ndan yetkili Sigorta şirketlerini internette araştırıp bulabilirsiniz, birçok sigorta şirketi bu işi yapmaktadır. İrtibata geçtiğinizde yönlendirme yaparak size bir poliçe hazırlıyorlar.
Tehlikeli Atık Toplama Alanı Kriterleri (İncele)
Tehlikeli Atık Alanı Şema (İncele)
Depolama Örnek Alanı (İncele)

Soru: Sayın ilgili ; Yayımlanan yeni yönetmelikleri göndermektesiniz. Bunun için teşekkür ederim. Çevre izni yönetmeliklerinde yaptığım inceleme sonucu kararsız kaldığım bir nokta bulunmaktadır. 29 Nisan 2009 tarihinde yayımlanan ve 24 şubat 2010 tarihinde revizyonu yapılan çevre izni yönetmeliğine göre firmamızın geçici faaliyet belgesi alması için başvurması gereken son tarih nedir? Bilgi vermenizi rica ederim.
 • Firmamız OSB içerisinde kurulu olup, kanal bağlantı izni OSB müdürlüğü tarafından 2 yılda bir yenilenmektedir.
 • 29.03.2011 tarihli A Grubu emisyon izni belgesi vardır.
 • 09.04.2011 tarihli gürültü izninden muafiyet yazımız vardır.
Cevap:: Biz teşekkür ederiz. Web sayfamızda sorunuza geniş yer verilmiş bir link yer almaktadır. ÇKAGİLHY Geçici 1. madde kapsamında hareket etmenizin doğru olacağı düşüncesindeyiz.
Madde 2 ve Madde 14- (SKHKKY/ Ek: 30 Mart 2010 tarih 27537 sayılı RG.)
Tanımlar;
“j) Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik Süresi: İlk ölçüm tarihi esas alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler içinemisyonölçüm raporu geçerlilik süresi üç yılı,”
Teyit Zorunluluğu;
(1) İşletmeci, çevre izni ve/veyaemisyonizni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her üç yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak,emisyonölçümleri yapılarak Ek-11’de verilen formata uygun hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, bir nüshası da işletmenin bulunduğu Valiliğe sunulur ve Valilikçe değerlendirilir. Ek-1’de yer alan tesisler içinemisyonölçüm raporu, Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Ayrıca işletmeci/işletme sahibi tesiste yapılan iyileştirmeleri raporda sunmak zorundadır.”

“GEÇİCİ MADDE 2-(SKHKKY/ Ek: 30 Mart 2010 tarih 27537 sayılı RG.)

Emisyon izni almış işletmeler

(1)2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine, 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesini almış olan işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca faaliyetlerini sürdürürler.”


“GEÇİCİ MADDE 3- (SKHKKY/03 Temmuz 2009 tarih 27277 sayılı RG.)

Emisyon izni almamış işletmeler
(1)Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni alma yükümlülüğü bulunan ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve 31/12/2007 tarihine kadar iş termin planı ile birlikte bu madde kapsamında yetkili mercie başvuru yapmış olan, hava kalitesi modelleme raporları ile birlikte ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) alımı konusunda sipariş verildiğine dair bilgi ve belgeleri Valilik kanalı ile Bakanlığa sunan ve en geç 31/12/2008 tarihine kadar hava kalitesi ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) alımına, montajına ve ölçümlere başlayan ve iş termin planları Bakanlıkça uygun görülen tesisler, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerini sağlayarak faaliyet gösterecek şekilde her türlü önlemi almakla ve 31/12/2011 tarihine kadar iş termin planında yer alan işleri tamamlamak suretiyle emisyon izni almak için emisyon izin dosyası hazırlayarak yetkili mercie başvurmakla yükümlüdürler. 31/12/2008 tarihine kadar sürekli hava kalitesi ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) montajını tamamlamamış ve/veya ölçüm işlemlerine başlamamış olan tesisler bu madde kapsamında değerlendirilemez.
(2)Bu tesisler faaliyetlerini yukarıda belirtilen süreler içinde, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması ve hava kalitesinin ölçüm cihazları (istasyonları) ile sürekli izlenmesi ve ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması Valiliğe düzenli bildirimde bulunulması koşulu ile iş termin planlarına bağlı olarak sürdürebilir.
(3)Tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerleri sağlanamadığı takdirde 23, 30, 31 ve 32 nci maddede yer alan hükümler uygulanır. Hava kalitesi ile ilgili kritik koşulların ortaya çıkması halinde 29 uncu madde ile ilgili hükümler geçerlidir.
(4)Birinci fıkrada belirtilen sürelerde iş termin planı hazırlayarak yetkili mercie sunan ve hava kalitesi ölçümlerine başlayan tesisler iş termin planlarına uygun olarak faaliyet göstermelidir.


“GEÇİCİ MADDE 4- (SKHKKY/03 Temmuz 2009 tarih 27277 sayılı RG.)

Emisyon izin belgesi geçerlilik süresi

(1)Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesi alan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre emisyon izni alacak tesislerin belgeleri 13 ve 14 üncü maddede yer alan hüküm ve esaslara uygun olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihine kadar geçerlidir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (SKHKKY/ Ek: 30 Mart 2010 tarih 27537 sayılı RG.)
1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin başvurusu yapılan dosyalar

(1)1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin başvurusu dosyası hazırlanarak yetkili mercie başvuru yapan işletmecilere ait emisyon iznine esas dosyaların, 1/4/2011 tarihine kadar emisyon izin sürecinin sonuçlanmaması durumunda emisyon izin dosyası iade edilir. Bu durumda Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunur.”
“GEÇİCİ MADDE 1- (ÇKAGİLHY/29 Nisan 2009 tarih 27214 sayılı RG.)
Mevcut izin ve lisansların geçerliliği

(1)Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonrageçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün öncebu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

(2)Çevre izin ve lisanslarısüresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisindebu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

Soru: Çalıştığım firmada tehlikeli atıklar depolanıyor fakat bertaraf edilmiyor.Depolama sistemide bildirimli değil.bu durumda firma atıklarını sağlık bakanlığına bildirmemiz için nerden başlamalıyız ve bertaraf edilmesi için hangi firmalar uygundur. Nasıl bi yol izlemeliyiz ? Teşekkürler.
Cevap:Tesisinizde çıkan tehlikeli atıkları uygun bir depolama alanında biriktirmeniz veya konteynırlar içerisinde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Biriken atıklarınızı da atık kodlarına göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı firmalara vermeniz gerekmektedir. Yapacağınız çalışmada öncelik sırası şu şekilde olmalıdır;
 • Tesisinizden çıkan tehlikeli atıkları tespit edilmesi.
 • Atıkları "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında değerlendirip atık kodlarını tespit edilmesi.
 • Bakanlık internet sayfasından belirlediğiniz atık kodlarını alabilen lisanslı ve dilerseniz size yakın olan firmalarla görüşerek, atıklarınızı UATF karşılığı vermeniz.
 • Her atık gönderimi sonrası tarafınızda kalan ulusal atık taşıma formlarının ilgili nüshasını dilekçe ekinde çevre ve şehircilik il müd. vermeniz ve sizde kalan nüshaları mutlaka muhafaza etmelisiniz.
Bu çalışmalar yapılmaya başlandığında işletmenizde atıklarla ilgili düzenin oturduğunu sizlerde göreceksiniz.
Soru: Danışmanı olduğumuz hastanelerde atık yönetiminde bazı sorunlar yaşamaktayız.
 • Röntgen bölümünden çıkan film banyo sularının atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmeliğinin atık listesindeki kodunu belirlemede muallaktayız.(danışmanı olduğumuz bir hastane TABS'ne girişinde 09 01 04 * (sabitleyici solusyonlar) olarak bildirimin yapmıştır, diğer bir danışmanı olduğumuz hastane ise TABS'ne 09 01 06*(fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasında oluşan gümüş içeren atıklar) olarak bildiriminin yapmıştır.)
 • Farmasötik atıkların atık yön. genel esaslarına ilişkin yön. kodunu belirlemede de sorun yaşamaktayız.
 • Bitmiş ilaç cam şişeleri tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj atığı olarak mı değerlendirilmesi mi gerekir yoksa tehlikeli kabul edilmeyip doğrudan ambalaj geri dönüşüm kutularına mı atılmalıdır ?
 • Labaratuvarlarda kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin ambalajları atık yön. genel esaslarına ilişkn yön. 15 01 10( tehlikeli madde kalıntıları içeren ve tehliklei maddelerle kontamine olmuş ambalajlar) kısmına girer mi ?
Şimdiden teşekkür ederim.
Cevap:Sorularınızın cevapları aşağıda belirtilmiştir.Yoğunluktan dolayı ayrıntıya giremediğimiz için özür dileriz.
 • Röntgen Banyo Suları Atık Kodu: 09 01 03* (Çözücü Bazlı Banyo Solüsyonları)
 • Farmasötik atıklar: 18 01 09 (18 01 08 dışındaki ilaçlar)
 • Bitmiş ilaç cam şişeleri: İlaç şişeleri tehlikeli maddelerle kontamine olmamak kaydıyla cam ambalaj olarak ele alınmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasallarla kotamine ise evet girer. Ancak herhangi bir nedenle insan kanı bulaşmış ise tıbbi atık olarak ele alınmalıdır.
Soru: Çevre izin ve lisans belgesini aldıktan sonra çevre mühendisine gerek varmıdır ayrıca belgeyi aldıktan sonra 5yıl lık süresi dolduktan sonra yenilemek için il çevre ve orman müd. ne biz kendimiz başvurabilirmiyiz yoksa çevre mühendisimi ilgilenecek bu konuyla da ?
Cevap:Çevre Mühendisi ifadesi ile Çevre Görevlisi belgesine sahip olan çalışanınız veya Çevre Danışmanlık firması ile yapmış olduğunuz sözleşme neticesi Danışmanlık firması çalışanı olan çevre Görevlisi belgesine sahip kişiyi kastediyorsunuz. Çevre Danışmanlık hizmeti İzin veya Lisans olarak görülmemelidir. Web sayfamızın mevzuatlar kısmına bakmanız konunun derinliğini görmenize yardımcı olacağı gibi firmanızın yaşamı boyunca Çevre Görevlisi çalıştırması veya Çevre Danışmanlık firması ile sözleşme yaparak tarafınıza ataması yapılan Çevre Görevlisi ile çalışmasının çok değerli ve zorunlu olduğu anlaşılacaktır.
 • Çevre Görevlisi nasıl olunacağı, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 5. maddesinde verilmiştir.
 • Aynı yönetmeliğin 7. maddesinde ise kimlerin Çevre Görevlisi çalıştırmak veya bu hizmeti Çevre Danışmanlık firmalarından almak zorunda olduğu verilmiştir.
Çevre görevlilerinin yükümlülükleri ;
 • (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;
 • a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
 • 1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
 • 2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
 • 3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 • 4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
 • 5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
 • b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 • c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 • ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
 • 1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
 • 2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
 • d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
Soru: Yeni mezun olmuş bir kimyagerim, şuan çalışmakta olduğum çevre analiz şirketinde VOC analizleri yapıcam ancak çok fazla bir bilgim yok, GC\'de VOC analizi hakkında biraz bilgi verirmisiniz, Çok teşekkürler saygılarımla.
Cevap:İlginç soru oldu. Çalıştığınız şirket ile görüşün izin alabilirseniz staj için başvuru yapın cihazı ve deney yapmayı öğrenmenizi sağlayabiliriz ancak uzun soluklu bir iş bu validasyon çalışmaları falan üstünüzde bilen bir kişi yok ise kısa sürede öğrenmeniz kolay olmaz belki ama burada çalışan deneyimli meslektaşlarını tanıma şansınız olur ve tıkandığınız yerlerde arayabilme imkanı yakalarsınız.
Soru:Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği ile ilgili gelen sorular üzerine özet bilgiler verilmiştir.
Cevap: Arkadaşlar, Atık Yağlar ve ÖTL bu tebliğ kapsamında değerlendirilmiyor.
 • Kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde tespiti maksadıyla tesis girişine radyasyon paneli kurulur.
 • Ara depolama tesislerinde depolama süresi 1 yılı geçemez. Gerekli hallerde süreyi Bakanlık uzatabilir.
 • Ara depolama tesisleri patlayıcı ve radyoaktif atık depolayamaz.
 • Ara depolama tesisleri, geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yıllık protokol yapmak zorundadır.
 • Ara depolama tesisleri, her yıl mali sorumluluk sigortası yapmak zorundadır.
 • Ara depolama sahasının mülkiyeti işletmeciye ait değil ise en az 5 yıl süre ile kiralanmalıdır.
 • En az 500.000,00-tl kesin ve süresiz teminat mektubu Bakanlığa sunmak zorunluluğu vardır.
 • Atık ara depolama tesisinin kapalı alanı en az 1.000 m olmalı, açık ve kapalı depo alanları sızdırmazlık sağlamalı. Tesise dışarıdan insan girişi engellenmeli. Bitki örtüsüne uzaklığı en az 10 m olmalı.
 • Depo alanının bina yüksekliği tek kat ve en az 5 m olmalı. En az 25 cm beton olmalı geçirimsizlik sağlanmalı. İki kapalı alan arası en az 3 m olmalı.
 • Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmalı. Aksi durumda güvenliği sağlanmış tank çiftlikleri oluşturulmalı (TS 4943 standardı)
 • Yangın söndürme 2 madde ile belirlenmiş ciddi hükümler içeriyor. Otomatik sistem kurmak gerekiyor./li>
 • İlk yardım, kişisel korunma ve acil durum planları olmak zorundadır.
 • Velhasıl Haliç Çevre olarak, ara depolama tesisi yerine geri kazanım tesisi tavsiye edilir karar girişimcinindir.
Soru: Değerli arkadaşlar aynı konu ( Su Kirliliği kontrolü Yönetmeliği ) ile ilgili sorulan sorulara tek cevap verilecek;
 • Hastanenizde laboratuar ve ameliyathane atıksu oluşuyor ancak iski bağlantı izni vermiyor demişsiniz.
 • Atıksu oluşuyor/çıkıyor fakat tekrar proseste kullandığını söylüyorsunuz.
 • İski kanalına deşarj ediyorum arıtmaya gerek var mı? ve izin nasıl alabilirim diyorsunuz.
 • Vs.
Cevap:Toplu cevaplar aşağıda verilmiştir;
 • Hastaneniz için iski bağlantı izni vermiyor ise, nedeni ile vermediğine ilişkin bir yazı verebilir. Ya da atık suların nasıl bertaraf edildiğini açıklayıcı bir rapor ve UATF’ ler İl çevreye sunulabilir.
 • Oluşan atıksu tekrar proseste kullanılıyor ise bu durum bir taahhütname verilerek çözülebilir diye düşünüyoruz.
 • Sizin durumunuza, iski ziyaret sonrası karar veriyor. Görüş için başvuru yapın ltf.
 • Değerli arkadaşlar İdari usuller tebliğini okuyalım ltf. İzinler konusu ile ilgili bilgiler burada var.
 • Çevre izinlerinde 1 adet 24 saatlik kompozit numune sonucu ile en az 3 saatlik numune sonucunun aritmetik ortalamasının deşarj kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
 • Denetimlerde 2 saatlik kompozit numuneler esas alınır.
 • Arıtması bulunan firmalar günlük debi değerlerini kontrol etmelidir..
Soru:Öncelikle böle güzel bir web sitesinden bizleri aydınlattığınız için tesekkur ederiz. Arıtma tesisi bulunmayan yada çalıştırmak isteyene endüstriyel işletmeler işletme atıksularını belediyelerin kanalizsyon sistemine bağlatmak istiyorlar,(bağlantı kalite kontrol izin belgesi) bu bunun için skky nin tablo 25 i dışında bir kısıtlama warmı . Bu belgeyi vermek için belediyenin ne yapması gerekiyor? Firmalardan ücret alınıyor mu ?Teşekkürler.
Cevap: Öncelikle web sayfamız hakkınızdaki güzel düşünceleriniz için teşekkür etmek isteriz. Kanala Deşarj standartları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo. 25 ‘ deki sınır değerlerle sınırlıdır. Limit değer anlamında başka sınır değer bulunmamaktadır. Size basit şekilde su ve kanalizasyon idareleri tarafından bağlantı ruhsatı alacak kurumlara uygunlanan işlemleri aşağıda veriyoruz. .
 • Belediyeler atıksu kaynağından uygun gördüğü aralıklarda örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle deşarjın uygunluğunu araştırır.
 • Ön arıtma veya arıtma yaptırma zorunluluğu olan kurumların kurup- işletmekte oldukları arıtma tesisinin uygunluğunu tespit eder.
 • Bağlantı ruhsatı alacak olan kurumların KÖP borcunu sorgular.
 • Kanala bağlantı ruhsatı kapsamında yapılan başvurulara istinaden denetimler düzenler.
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ nde belediye su ve kanalizasyon idaresi olarak üzerinize düşen sorumlulukları bulabilirsiniz.
Soru: 120109 ve 120118 kodlu atık üreten bir firmayız.Bu durumda atıkların taşınması için mali sorumluluk sigortası yaptırmalı mıyız?
Cevap:Atık Yönetimi Genel Esalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirme yapılması gerekiyor. Sanıyorum ki sizde bu atık kodlarını bahsettiğimiz yönetmelikten belirlediniz. Bahsettiğiniz 120109* atık kodu (Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları) ile 12 01 18* (Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları) tehlikeli atık kapsamında girmektedir. Ancak sorunuz mevcut durumunuzu tam anlatmadığı için net cevap verilemiyor.
 • Tesisinizden çıkan tehlikeli atık miktarınız aylık 1000 kg ve üzerinde ise Tehlikeli Atık Depolama Alanınız için Geçici Depolama İzni almanız gerekmektedir. Geçici Depolama İzni almış olan tesisler mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • Geçici Depolama İzni gerektiren bir durumunuz yok ise atık üreticisi olarak sigorta yaptırmanıza gerek yok diye düşünüyoruz. Taşımayı yapacak olan lisanslı firmalar bu sigortayı aşağıda verilen madde gereği yaptırmak zorundadır.
Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.
Soru: 3 tane farklı vergi numarasına sahip ek2 giren tesis var ve bu tesislerde çevre yönetim birimi kurarak bu birimde 2 kişi olmak kaydıyla bakanlıkdan izin alınabilirmi?Çevre yönetimi birimi nasıl oluşturulur ?Bu tesislere bakarken herhangi bir yerden işe başlama gibi bir durum olabilirse olursa sigortası yatabilirmi ?
Cevap: Tesisleriniz farklı vergi numaralarına sahip ise farklı çevre birimlerinin kurulması gerekmektedir.ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde.8.2’ ye göre; Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir.
 • Çevre Yönetim Birimi en az 2 kişiden oluşmalıdır. Bu iki kişiden en az bir tanesinin çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış çevre görevlisi olması ve işletmenizde sürekli olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.
 • Tesisinize ait yazılım portalından giriş yaptığıınızda çevre görevlisi ekleme bölümünde çevre ortak birimini seçmeniz ve orada portalın yönlendirmeleri doğrultusunda başvuruyu online olarak tamamlamanız yeterlidir. Yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle başvuruyu yaptıktan sonra sürekli sistem üzerinden kontrol etmeniz gerekmektedir.
Soru:ÇED başvuru dosyasının hazırlanması gerekli kararında, kapasite raporunda belirtilen/belirtilecek artış mı dikkate alınır, yoksa 3 vardiya 300 gün çalışma ile üretilecek miktar mı? Teşekkürler.
Cevap: Kapasite raporu dikkate alınır.Sorunuz tam anlaşılamıyor ancak şu bilgilere dikkat edilmesinde yarar var.
 • ÇED ile ilgili kapasite artışına dair başvuru yapacak iseniz, sadece kapasite artışını kapsayan bir ÇED başvuru yapmanız gerekiyor.
 • İlk defa ÇED başvurusu yapıyor iseniz kapasite raporunuzdaki üretim kapasitenizin tamamını kapsayan bir başvuru yapmanız gerekiyor.
Soru:Yerel yerleşim yerlerinde gürültü kontrolünden ve denetlemesinden kimin sorumlu olduğunu nasıl öğrenebilirim ?
Cevap: İl çevre müdürlüğünden öğrenilebilir.Yetki devri yapılmış ise belediye bakar, yapılmamış ise il çevre bakar.
Soru: Forkliftlerimizde kullandığımız akülerimizi şarj ederek tekrar kullanıyoruz. Mühendisimiz yönetmelik gereği atık aküler sorun olur diyor.
Cevap: Forklift akülerinizi şarj eden yerlerde şarj ettirebilirsiniz. Bu durum 3, 4 defayı aşmamalı ve sonrasında ilgili yerlere teslim edilmelidir. Kullanımda olan değil, kullanılmayan aküleriniz atık akü hükmündedir. Dolayısı ile atık aküleriniz ilgili yerlere gönderilmez ise sorun olur.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ihtiyaç duyulacak bilgiler;
 • Atık akülerinizi akü satan yerlere verebilir. Karşılığını depozito kullanabilirsiniz.
 • Atık akülerinizi geçici depolama alanlarına UATF düzenleyerek verebilirisiniz.
 • Geçici depolama alanlarında atık akümülatörler 90 günden fazla tutulamaz.
 • Tehlikeli atık beyanlarınızda 20 01 ile başlayan atık kotlarını tercih etmelisiniz.
 • Atık akümülatör geçici depolama alanları ve akümülatör taşıma araç izni İl Çevre Müdürlükleri tarafından verilir.
 • Atık akümülatör taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilere taşıma lisansı verilir. Yeni araç/araçlar eklendiğinde lisans güncellenmelidir. Bu lisans devredilemez ve 3 yıl geçerlidir. Şoförlerin ADR’ leri mutlaka sorgulanmalıdır.
 • Ülkemizde pil üreten ve bertaraf eden firma yoktur. Şarj edilebilen piller yurtdışına geri dönüşüm için gönderiliyor. Şarj edilemeyen piller ise ülkemizde depolanıyor.
 • Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasa kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 lt HDPE fıçılarda taşınması zorunludur.
 • Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmız olması, araçların üzerinde ‘’Atık Pil Taşıma Aracı’’ ‘’ Atık Akümülatör Taşıma Aracı’’ yazması zorunludur.
Soru: Bir miktar atık yağ tehlikeli atık çıkışımız oluyor. İl Çevre Müdürlüğü bizden bu atıklarımız için tehlikeli atık depolama alanı istiyor. Ancak yapı izni konusunda büyük sorun yaşıyoruz. Çivi çakma şansımız olmadığı halde karşı karşıya kalmış olduğumuz bu durumu nasıl bitirebiliriz.?
Cevap: İl Çevre Müdürlüğü mevzuat kapsamında ve güzel bir yaklaşım ortaya koymuş siz bu işi bitirmeye değil emri yerine getirmeye çalışmalısınız çünkü cezalar çok ağır bilginize. Sorunuza Pratik Çözüm; Tehlikeli Atık Depolama alanı, izinli yapı şeklinde olamıyor ise. Etrafı ve ağzı sıkıca kapalı sızdırmazlık sağlanmış konteynırlar kullanılabilir. Ancak zeminin beton olması ve sızıntıyı toplayacak bir zemine (eğimli) oturtulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (mail adresinize örnek tehlikeli atık depolama alanı resimleri ve sağlanması gereken şartlar gönderilmiştir.)
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hakkında ihtiyaç duyulabilecek bilgiler;

 • Analiz raporlarında tehlikelilik durumu anlaşılamıyor ise İl Çevre Müdürlüklerinden görüş sorulabilir.
 • Atık yağ taşıma araçlarının lisanslı olmasına dikkat edilmelidir.
 • UATF üretici, taşıyıcı, alıcı şeklindedir. Yeşil nüsha dilekçe ekinde İl Çevre Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Kırmızı nüsha dosyalanarak muhafaza edilmelidir.
Soru: Ömrünü tamamlamış araç teslim yerleri için lisans aranmalı mı?

Cevap: Hayır, Ömrünü tamamlamış araç teslim yeri lisansa tabi değildir.Kayıttan düşme ve bertaraf formu buradan temin edilmektedir. Formlar ilgili teslim yerlerine İl Çevre Müdürlükleri tarafından verilir. Araç sahipleri bu formu doldurulduktan sonra Emniyet Müdürlüklerine teslim eder.

Sorunuz dışında ancak ilgili mevzuat kapsamında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler;
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik; Teslim yeri, Geçici depolama tesisi, İşleme tesisi ve Bertaraf tesisi şeklinde dört grup belirler.
 • Teslim yeri ile ilgili cevap yukarıda verilmiştir.
 • Geçici depolama tesisi; Sökme ve arındırma yapılan yerlerdir.
 • İşleme tesisi; Kesme ve parçalama yapan yerlerdir. Çıkan atıkları bertaraf tesisine gönderir.
 • İşleme tesisi 30 gün içinde arındırılanları bertaraf tesisine göndermek zorundadır.
 • İşleme tesisi 14001 belgesi almalıdır.
 • Çevre Danışmanlık Firmaları ve Çevre Görevlileri için örnek ÖTA Soru Listesi
Soru: Efendim 99 kodlu atık için çok şey söyleniyor ancak biz atık durumumuzu bi türlü netleştiremedik. Ne yapmalıyız?
Cevap:99 kodlu atık için Çevre Bakanlığımızdan izin alınması gerekmektedir. Bir yazı ile durumu anlatır başvuru yapılmalı ve izin mahiyetinde bir yazı alınmalıdır.
Sorunuza binaen, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik hakkında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler;
 • Ek 3A ve Ek 3B analizleri tehlikelilik analizi olup, TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.
 • Ek 11 A analizi düzenli depolama alanına alınıp alınmayacağını gösteren analizlerdir.
 • 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf depolama alanına uygundur şeklinde bir ifadenin tarafınıza sunulan raporlarda yazılı olması gerekmektedir.
 • Ürününüz şayet tasarlanmış olduğu amaç için kullanılmaya uygun değilse (özelliğini yitirmişse) veya başka sebeplerden dolayı kullanılamıyorsa atıktır.
 • Üretim aşamasının parçası ise (üretim hatası)- hedef odaklı ise- defolu ürün ise ATIK DEĞİLDİR. Kullanılmayacak durumda ise/ piyasası yoksa atıktır.
 • Efendim her yıl yenilenen Dış Ticaret tebliğini okuyunuz lütfen.
 • Atık Çerçeve Direktifini okuyunuz lütfen
Soru: Kuruluş öncesi ÇED Belgesi almayan/alamayan bir firmayız. ÇED başvurusu yaptığımız durumda faaliyet durdurma kararı verileceği söyleniyor. Bu durum karşısında ne yapmalıyız.
Cevap: ÇED (Görüşü) Belgesi olmadan faaliyet gösteren firmalara, faaliyet durdurma kararı verilmektedir. Ancak belge alımı sonrasında faaliyete başlamasına izin verilmektedir. (madde.19a) Ayrıca 26 Nisan 2006 sonrası faaliyete başlamış iseniz ÇED görüşünüz olmadığı için firmanıza proje bedelinin %2’ si oranında ceza uygulanır.
Sorunuza binaen, ÇED hakkında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler; • ÇED dosyanız içerisinde verilmesimuhtemeltaahhütler bir sene içinde denetim erki tarafından izlemeye alınır. Gerçekleştirilmeyenhertaahhüt için ayrı ayrı paracezası uygulanır.
 • ÇED dosyanızda verilmesi muhtemel taahhütlere uygun hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda dosyanız kapatılır.
 • ÇED görüşü sonrasındaolasıkapasite artışı durumunda mutlaka görüş almak gerekir. Bu durumun ihmali ve denetim erki tarafından tespitedilmesihalinde faaliyet durdurulur. İdari para cezası verilir veÇEDsürecinin başlatılması istenir.
 • ÇED görüşü için kapasite artışı konusundaoransöz konusu değildir. Mutlaka görüş almak gerekir.
 • İmar değişikliği, adres değişikliği, üretimalanıdeğişikliği gibi durumlarda ÇED görüşü yeniden alınmalıdır.
 • 1993 yılı öncesi faaliyete geçen firmalar için ÇED muafiyeti devam etmektedir.
Soru: Uygulamanızı çok beğendim, baştan bu hizmet için teşekkür ederim. Çevre Danışmanlık firmaları Çevre Denetim yönetmeliği gereği aynı vergi numarası altında bir çok şubesi olan bir firma ile Çevre Yönetimini Üstlenmek üzere yaptığı sözleşme kapsamında ilgili firmanın her şubesine Çevre Görevlisi atamalımı yoksa firma merkez vergi numarasına tek bir Çevre Görevlisinin tesis Ek-2 ise 1 gününü Ek-1 ise 2 gününü bağlamak yeterli olurmu?
Cevap: Çevre danışmanlık firmaları, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ kuran sanayi kuruluşları gibi hareket edemez. Mevcut mevzuat gereği her bir tesis için Çevre görevlisi ataması ve aylık rutin ziyaretler yapılarak raporlanmalıdır. Bilindiği üzere Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek listelerinde yer alan faaliyet veya tesisler çevre yönetim birimi kurabilir. Kurulan Çevre yönetim birimi bakanlıktan onay alır. Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını bakanlığa bildirir.
Soru: Tehlikesiz ve İnert Atıklarla ilgili ocak ayı sonuna kadar online bildirim yapılması gerektiği tebliğde yer almakta. Ancak kod- şifre alımı nasıl olacak, online bildirim için bakanlık sitesinde bir link yok.

Cevap : Bu durumda yapılacak çalışmanın bir örneği dilekçe ekinde bağlı bulunduğunuz il müdürlüğüne verilebilir.

Soru: Bugüne kadar atıklar ile ilgili hiçbir kayıt tutulmadı. Ancak bundan sonra mevzuatlar kapsamında çalışacağım. Bildirimleri bu durumda nasıl yapacağız.

Cevap : UATF olmadan miktarlar konusunda bilgi veremezsiniz. Sadece iletişim bilgilerinizi yazarak bildiriminizi yapmanız uygun olacaktır. Sonrasında mevzuatlar kapsamında çalışmalarınızı sağlıklı takip ederek bildirimleriniz yapılabilir.

Soru: İki ayrı ticaret sicil gazetesi olan ve karşılıklı olmamıza rağmen farklı adres olarak faaliyet gösteren iki firma gibiyiz ne yapmalıyız.

Cevap: Firmalar aynı üretimin birbirini tamamlayan entegre tesisleri ise tek bir firma gibi düşünülmelidir.

Soru: Ambalaj atıklarımız için bir şubemiz kod ve şifre almıştır. Bu durumu diğer şubelerde de aynen uygulamak gerekiyor mu?

Cevap: Hangi Çevre İl müdürlüğü olduğuna bakılmaksızın diğer şubeler için de aynı kod ve şifre kullanılabilir. Yalnız bu durumu diğer şubelerinizin bulunduğu Çevre İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Yanı sıra bildirimler yapılırken ‘’ambalaj atıklarınız’’ her şube için değil toplam olarak bildirilmelidir.


Soru: Merkez ve şube şeklinde faaliyet göstermekte olan fabrikamızda kullanılan 1. kategori atık yağ kullanım sonrası şubeye gönderilmektedir ve şubede kullanılan atık yağımız 3. kategori atık yağ olarak çıkmaktadır. Uygulamada sorun var mı?

Cevap: Merkez fabrika ve şube arası nakil işlemi (taşıma) lisanslı firmalarca yapıldığı durumda uygundur.

Soru: Yapmış olduğumuz iş gereği sadece kendi ürünlerimiz için ambalaj üretimi yapıyoruz bu durumda üretici değil piyasaya süren olduğumuz doğrumudur.

Cevap : Sadece kendi ürünlerinizi piyasaya sürmek için dahi olsa doğru değildir. Bildirimleriniz ambalaj üreticisi ve piyasaya süren olarak 2005 yılından bu güne yapılmalıdır.

Soru: Ambalaj almıyorum ve üretmiyorum tesisime gelen atık ürünleri işleme tabi tutuyor sonrasında gelen malın ambalajını kullanarak piyasaya sürüyorum ne yapmalıyım.
Cevap : Bu ayırıma bakılmaksızın bir şekilde piyasaya süren olduğunuz düşünülmektedir. Ek 5 formunu doldurmanız gerekiyor.

Soru: Tesisimize gelen kutulu ürünler bazı işlemler sonrası tarafımızca etiketlenerek kullanılıyor. Uygun mu?

Cevap : Sorunuz net değil anlaşılamadı ancak yapmış olduğunuz şey kesinlikle doğru değil, kesinlikle yasak.

Soru: Ambalaj kod ve şifre dilekçesinin bir formatı var mı?

Cevap: Evet var. Bir ayrıntı mutlaka dilekçeye mail adresi de yazılmalıdır.

Soru: Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası bizi kapsıyor mu?

Cevap: Yapmış olduğunuziş açık değil sizin kim olduğunuzu bilemeyiz. Ancak genel bilgi olması adına mevzuat emri olan maddeyi aynen veriyoruz.
Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.

Soru: Ambalaj atığı ile ilgili son ürünün uygunluğu nedir?

Cevap: TSE’ den alınan belgedir. TSE ye götürülen ürün örneği ve diğer talepleri karşılanarak başvuru yapılarak alınır.

Soru: Revir bölümümüzde tıbbi atık çıkışımız yok tamamen sevk usulü ile çalışıyoruz bildirim şartı var mı?

Cevap: Tıbbi atık çıkışı söz konusu değilse bu durumu dilekçe ile bildirmek gerekmektedir.
Teknik Uygunluk Rapor Formatları
 • Atık Yağ/Teknik Uygunluk Raporu İçin
 • Bitkisel Atık Yağ/Teknik Uygunluk Raporu İçin
 • Atık Pil ve Akümülatör/Teknik Uygunluk Raporu İçin
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik/Teknik Uygunluk Raporu İçin
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon/Teknik Uygunluk Raporu İçin
 • Ömrünü Tamamlamış Araç/Teknik Uygunluk Raporu / Geçici Depolama İçin
 • Ömrünü Tamamlamış Araç/Teknik Uygunluk Raporu / İşleme İçin
 • PCB Arındırma/Teknik Uygunluk Raporu İçin


Arkadaşlar bu bilgileri başka bir siteden aldım. ( http://www.haliccevre.com ) Sorumluluk şahsıma ait değildir.Bu konuyla ilgili dosyaları haftasonu yüklemeye çalışcam. umarım yardımcı olur.
 

ISG-isg

ISGfrm Çalışma Birimi
Çoğu Çevre Mühendisi bu bilgileri bilmez:)
 

ilkay Kıran Öztürk

TÜİSAG Üyesi
soruların cevaplarında ufak tefek eklenmesi /düzeltilmesi gereken konular var. Elden geçerse daha faydalı olacaktır. vakit bulduğumda düzeltebilirim isterseniz.
 

Yetiş kaya isg

TÜİSAG Üyesi
merhabalar;
İnşaat alanları için çevre ile ilgili yapılması gerekenler nelerdir?
Yapılacak işlemlerin yasal dayanakları varmıdır?
Özellikle inşaat alanları çevre bakanlığının istemiş olduğu standartlar nelerdir?
 

Ali Arkan Güneri

TÜİSAG Üyesi
Bakım çalışmaları sonrasında, yaklaşık 15 litre atık yağ oluşuyor, bu yağlar bakım arabası ile işletmede depolanıp daha sonra ilgili mercilere veriliyor.Sorum şudur ; Bu araç için izin almam gereklimi , bakım yaptığım firma veya kuruluşa teslimle ilgili imzalı tutanak verilmelimidir ?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.