Bilgilendirme Çevre Görevlisi

Otomasyoncu

TÜİSAG Üyesi
Çevre Görevlisi adayları öncelikle kimlik, meslek, eğitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eğitimi’ne başvurur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar Çevre Görevlisi Sınavı’na girer. Sınavı başarıyla geçen adaylar Çevre Görevlisi Belgesi başvurusunda bulunur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilen adaylar, tüm aşamalarda başarılı oldukları takdirde Çevre Görevlisi olurlar. Çevre Görevlisi Eğitici olabilmek için ise gerekli kriterleri sağlayan adaylar Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi alırlar. Kişilerin yanı sıra Çevre Danışmanlık Hizmeti ya da Çevre Eğitim Hizmeti verecek olan kurum kuruluşlar da, yine yeterlik belgelerine Çevrimiçi Çevre İzinleri portalı üzerinden başvururlar.
Çevre İzni:
Çevre izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. 12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete'de "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik " yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile "Çevre Denetim Yönetmeliğine'de değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan maddeler yeniden düzenlenmiştir.
Çevre Görevlisinde Aranılacak Nitelikler:
Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:
a)En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
b)En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
c)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
ç)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre Görevlisi Belgesi:
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir. Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kişilere istekleri hâlinde sınav şartı aranmaksızın "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;
Çevre ve orman uzmanı, şube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlara,
İl müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmış olanlara, istekleri hâlinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir.
Çevre Görevlisi Çalıştırma ve Çevre Yönetim Birimi Kurma Kriterleri:
Tesis veya faaliyetlerden; "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin" Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından Çevre Yönetimi Hizmeti almak, Aynı yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya "çevre yönetim birimi" kurmak, zorundadır.
Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur. Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdürler.
Çevre Görevlilerinin Yükümlülükleri:
Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;
a)Tesis veya faaliyet bünyesinde;
Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
b)Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
c)İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
ç)Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında;
Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
d)Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
Elektronik İmza
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik İmza (e-İmza) Nasıl Elde Edilir?
Yetkilendirme ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır. Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartlar, yeterlik şartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.
Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans (e-Çevre İzinleri) başvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları;
a)Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla,
b)Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla,
c)İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,
ç)Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,
d)Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,
e)Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla,
f)Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle, yükümlüdür.
 

yetginsercan

TÜİSAG Üyesi
Çevre görevlisi olmak için herhangi bir kurumdan eğitim almak gerekiyor mu?
 

ruskamat

TÜİSAG Üyesi
hyr,ama buda oldukça zor bir sınav,bende düşünüyorum,tüzük yönetmelikleri bilmek gerekiyor isg 'den farkı eğitimin zorunlu olmaması...
 

Musa Kıransoy

TÜİSAG Üyesi
Arkadaşların verdikleri bilgilere göre bir iki soru sormak istiyorum.

"b)En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak." diye geçen maddeye göre ;
  • Mühendislik dallarından birini okumuş olarak yapmam gereken ilk şey nedir.?
  • Eğitim alma zorunluluğumuz yok mu?
  • Kendim çalışıp 70 puan almam yeterli olur mu?
  • Çevre alanında veya farklı bir alanda çalışma süresi şartı aranıyor mu?
 

sinemis

TÜİSAG Üyesi
Madde9- Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.
ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
-EĞİTİM ZORUNLULUĞU YOK.
 

replican

TÜİSAG Üyesi
ben 12 mayısdaki çevre görevlisi sınavına girdim fakat kazanamadım önümüzdeki çevre görevlisi sınavının tarihini bilen varmı ?
 

Musa Kıransoy

TÜİSAG Üyesi
Madde9- Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.
ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
-EĞİTİM ZORUNLULUĞU YOK.
Çevre alanında çalışmazsak o zaman girme hakkımız olmuyor. İş Güvenliği veya farklı bir meslekte çalışmak yeterli olmayacak ,doğru mu anladım
 

Seylan Aygün

TÜİSAG Üyesi
ben 12 mayısdaki çevre görevlisi sınavına girdim fakat kazanamadım önümüzdeki çevre görevlisi sınavının tarihini bilen varmı ?
Çevre görevlisi sınavda yılda bir kez yapılmaktadır. Bundan sonraki sınav önümüzdeki sene olacaktır. Ancak sınav takvimi henüz belli değil bildiğim kadarıyla..
 

sinemis

TÜİSAG Üyesi
Çevre alanında çalışmazsak o zaman girme hakkımız olmuyor. İş Güvenliği veya farklı bir meslekte çalışmak yeterli olmayacak ,doğru mu anladım[/quot
musabey danışmanlık firmasında çalışmanız için bu şart
ancak kendi fabrikanızın bünyesinde bu zorunluluk yok.
70 almanız dahilinde firmanızda çevre görevlisi olarak çalışırken isg uzmanı olarakta görev yapabilirsiniz.
 

Musa Kıransoy

TÜİSAG Üyesi
Sinemis yorumlarınız için teşekkür ederim. Şimdi ben belge aldığım zaman firmalara isg gibi danışmanlık hizmeti verebilirmiyim onu ögrenmek istiyorum
 

sinemis

TÜİSAG Üyesi
danışmanlık bir firmayla yapabilirsiniz ,yani bir firmanın çevre görevlisi olabilirsiniz,ancak 2 yıl tecrübeli yada çevre mühendisiyseniz bir çevre danışmanlık firmasında 20 tane firmaya bakabilirsiniz.
 

sinemis

TÜİSAG Üyesi
2 yıl tecrübe şartı çevre danışmanlık firmalarının bünyelerinde çalışmak için aranıyor.(çevre mühendisi dışındaki mühendis ve bölüm mezunları için)
siz çalıştığınız fabrikanın bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz bunda 2 yıl şartı yok.belgeyi alır almaz başlarsınız.
 

btepebag

TÜİSAG Üyesi
İş güvenliği Uzmanı olarak çalıştığım firmanın 3 farklı lokasyondaki İSG hizmetlerini yapıyorum.. Firma benden bir de ÇEVRE Görevlisi olmamı istiyor.. Daha fiyat konuşmadık ücret için ...acaba piyasa nedir...ne kadar istemem gerekiyor...
 

inceduygu

TÜİSAG Üyesi
otomasyoncu bey teşekkürler bilgilendirme için bylwelikle kısa bir araştırma sonucu fazla uğraşmadan benden çevre görevlisi olmayacağını öğrenmiş oldum
 

Tokat

TÜİSAG Üyesi
Bu yıl Çevre görevlisi sınavını mayıs ayının 12' sinde yapmışlardı. Yani İSG sınavından bir gün önce. Diğer yıllara nazaran bu seneki sınav soruları daha kolaydı. Geçen yıllarda (eğitim alanlarda dahil) sınav başarı oranı çok düşüktü. Çan eğrisi uyguluyorlarmış. Hiç çalışmadan 68 aldım. Birde İSG sınav öncesi ancak bu kadar oldu. Yönetmeliklere göz atmak yeterli olacaktır. Ama belgenin değerini çok düşürdüler. Belgeli almak için düşünmek gerek diye düşünüyorum..
 

EEK

TÜİSAG Üyesi
MERABA BİR SORUM OLUCAK 2013 ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI HAKKINDA BİLGİSİ OLAN VARMI
 

dilekaltinok

TÜİSAG Üyesi
Çevre alanında çalışmazsak o zaman girme hakkımız olmuyor. İş Güvenliği veya farklı bir meslekte çalışmak yeterli olmayacak ,doğru mu anladım
Musa Bey,
çevre alanında çalışma zorunluluğu sınav için istenmiyor ama daha önceden bu konuyla ilgili çalıştığınızı ispat etmeniz durumunda görev yapabiliyorsunuz. Bu arada İSG uzmanı olarak bildirildiyseniz çevre konusunda adınıza bildirim yapılamıyor, yada şu şekilde açıklayayım, hem isg hem de çevre hizmeti veren bir yerde çalışıyorsunuz diyelim, en az 2 sene çevre alanında çalışmış olmanız yada 2 sene boyunca çevre konusuyla uğraşmanız gerekiyor, fakat firma sizi isg uzmanı olarak bakanlığa bildirdiğinde maalesef bu 2 sene geçerli olmuyor. Umarım açıklayabilmişimdir.
Kolaylıklar dilerim
 

ediko

TÜİSAG Üyesi
İş güvenliği Uzmanı olarak çalıştığım firmanın 3 farklı lokasyondaki İSG hizmetlerini yapıyorum.. Firma benden bir de ÇEVRE Görevlisi olmamı istiyor.. Daha fiyat konuşmadık ücret için ...acaba piyasa nedir...ne kadar istemem gerekiyor...

Artık bir piyasası kalmadı zamanında binlerce lira isteniyordu artık 50TL'ye kadar düştü... Bilginize..
 

khanli

TÜİSAG Üyesi
Farklı meslek kolundaki kişilerin çevre görevli olma aşkını anlamakta zorluk çekiyorum.Hali hazırda zaten bir fiil yürttüğünüz iş varken üstüne çevre görevlisi belgesini alarak bu konuda çalışacak binlerce işsiz çevre mühendisinin hakkına kast ediyor olmuyor musunuz?Madem onlar bu dalı seçmişler bırakalım da bu kapıdan onlar ekmek yesin.Lütfen daha duyarlı olalım.
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.